EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005Q0804(01)

Spremembe Poslovnika Sodišča Evropskih skupnosti

OJ L 203, 4.8.2005, p. 19–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; implicitno zavrnjeno 32012Q1106(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2005/804/oj

4.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 203/19


SPREMEMBE POSLOVNIKA SODIŠČA EVROPSKIH SKUPNOSTI

SODIŠČE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 223(6) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 139(6) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Čas trajanja postopkov pred Sodiščem, zlasti pri predhodnem odločanju, se že nekaj časa podaljšuje; predvsem zaradi širitve Unije je treba nekatere faze postopka skrajšati in poenostaviti.

(2)

Treba je skrajšati rok za vložitev predlogov za ustno obravnavo in v nekaterih primerih odpraviti obveznost obveščanja nacionalnega sodišča in obravnavanja stališč strank, v primerih, ko Sodišče s sklepom odloča v enostavnih predlogih za sprejem predhodne odločbe.

(3)

Z razvojem tehnike je pošiljanje listin z elektronskimi sredstvi sporočanja vedno bolj razširjeno, elektronska sredstva sporočanja kot način komuniciranja pa so vedno bolj zanesljiva. Zato je treba Sodišču omogočiti, da se temu razvoju prilagodi tako, da lahko samo določi pogoje, pod katerimi se vloga, vložena z elektronskimi sredstvi sporočanja, šteje za izvirnik te vloge.

(4)

Nazadnje je treba prilagoditi določbe o odobritvi brezplačne pravne pomoči tako, da se določi, da mora biti sklep, s katerim se prošnja za brezplačno pravno pomoč v celoti ali delno zavrne, obrazložen,

z odobritvijo Sveta z dne 28. junija 2005 –

SPREJME NASLEDNJE SPREMEMBE POSLOVNIKA:

Člen I

Poslovnik Sodišča Evropskih skupnosti, sprejet 19. junija 1991 (UL L 176, 4.7.1991, str. 7 in popravek v UL L 383, 29.12.1992, str. 117), kakor je bil spremenjen 21. februarja 1995 (UL L 44, 28.2.1995, str. 61), 11. marca 1997 (UL L 103, 19.4.1997, str. 1 in popravek v UL L 351, 23.12.1997, str. 72), 16. maja 2000 (UL L 122, 24.5.2000, str. 43), 28. novembra 2000 (UL L 322, 19.12.2000, str. 1), 3. aprila 2001 (UL L 119, 27.4.2001, str. 1), 17. septembra 2002 (UL L 272, 10.10.2002, str. 24 in popravek v UL L 281, 19.10.2002), 8. aprila 2003 (UL L 147, 14.6.2003, str. 17), 19. aprila 2004 (UL L 132, 29.4.2004, str. 2) in 20. aprila 2004 (UL L 127, 29.4.2004, str. 107), se spremeni kot sledi:

1.

Členu 37 se doda naslednji nov odstavek 7:

„7.   Brez poseganja v določbe prvega pododstavka odstavka 1 in odstavkov 2 do 5 lahko Sodišče s sklepom določi pogoje, pod katerimi se vloga, posredovana sodnemu tajništvu z elektronskimi sredstvi sporočanja, šteje za izvirnik te vloge. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.“;

2.

V tretjem stavku člena 44a se besedi „enega meseca“ zamenjata z besedama „treh tednov“;

3.

Drugi pododstavek člena 76(3) se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Senat odloči s sklepom, zoper katerega pritožba ni možna. Če se prošnja za brezplačno pravno pomoč delno ali v celoti zavrne, mora biti sklep o zavrniti obrazložen.“;

4.

Člen 104(1) se spremeni na naslednji način:

„1.   Odločbe nacionalnih sodišč iz člena 103 se posredujejo državam članicam v izvirniku skupaj s prevodom v uradnem jeziku države naslovnice. Če je zaradi dolžine odločbe nacionalnega sodišča to potrebno, se navedeni prevod nadomesti s prevodom povzetka odločbe v uradnem jeziku države naslovnice, ki bo podlaga za stališče te države. Povzetek vključuje celotno besedilo vprašanja oziroma vprašanj, postavljenih za predhodno odločanje. Ta povzetek obsega zlasti, kolikor odločba nacionalnega sodišča te elemente vsebuje, predmet postopka v glavni stvari, bistvene trditve strank v glavni stvari, strnjeno predstavitev obrazložitve predložitvene odločbe, sodno prakso ter določbe prava Skupnosti in nacionalnega prava, na katere se sklicuje.

V primerih iz tretjega odstavka člena 23 statuta se odločbe nacionalnih sodišč posredujejo državam pogodbenicam Sporazuma EGP, ki niso države članice, in Nadzornemu organu EFTA v izvirniku skupaj s prevodom odločbe oziroma, po potrebi, povzetka v enem izmed jezikov iz člena 29(1), ki ga izbere naslovnik.

Kadar ima tretja država pravico, da se v skladu s četrtim odstavkom člena 23 statuta udeleži postopka predhodnega odločanja, se ji odločba nacionalnega sodišča posreduje v izvirniku skupaj s prevodom odločbe oziroma, po potrebi, povzetka v enem izmed jezikov iz člena 29(1), ki ga izbere zadevna tretja država.“;

5.

Besedilo člena 104(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Če je Sodišču v predhodno odločanje predloženo vprašanje enako tistemu, o katerem je Sodišče že odločalo, ali če je iz obstoječe sodne prakse mogoče jasno sklepati, kakšen bo odgovor na tako vprašanje, lahko Sodišče po opredelitvi ACTnega pravobranilca kadar koli odloči z obrazloženim sklepom, v katerem glede na posamezen primer navede prejšnjo sodbo ali ustrezno sodno prakso.

Sodišče lahko z obrazloženim sklepom odloči tudi, če odgovor na vprašanje, predloženo v predhodno odločanje, ne dopušča utemeljenega dvoma in potem, ko je o tem obvestilo predložitveno sodišče, zaslišalo udeležence iz člena 23 statuta glede njihovih morebitnih pripomb in po opredelitvi ACTnega pravobranilca.“;

6.

V tretjem stavku člena 104(4) se besedi „enega meseca“ zamenjata z besedama „treh tednov“;

7.

V drugem stavku člena 120 se besedi „enega meseca“ zamenjata z besedama „treh tednov“.

Člen 2

Te spremembe Poslovnika, ki so verodostojne v vseh jezikih iz člena 29(1) Poslovnika, se objavijo v Uradnem listu Evropske unije in začnejo veljati prvi dan drugega meseca po njihovi objavi.

Sprejeto v Luxembourgu, 12. julija 2005


Top