EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0047

Direktiva Sveta 2005/47/ES z dne 18. julija 2005 o Sporazumu med Skupnostjo Evropskih železnic (CER) in Evropsko Federacijo delavcev v prometu (ETF) o določenih vidikih delovnih pogojev mobilnih delavcev, ki opravljajo interoperabilne čezmejne storitve v železniškem sektorju

OJ L 195, 27.7.2005, p. 15–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164M, 16.6.2006, p. 317–319 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 32 - 34
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 32 - 34
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 008 P. 87 - 89

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/47/oj

27.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 195/15


DIREKTIVA SVETA 2005/47/ES

z dne 18. julija 2005

o Sporazumu med Skupnostjo Evropskih železnic (CER) in Evropsko Federacijo delavcev v prometu (ETF) o določenih vidikih delovnih pogojev mobilnih delavcev, ki opravljajo interoperabilne čezmejne storitve v železniškem sektorju

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 139(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ta direktiva je v skladu s temeljnimi pravicami in načeli Listine o temeljnih pravicah Evropske unije in je oblikovana tako, da zagotavlja popolno skladnost s členom 31 Listine, ki zagotavlja, da ima vsak delavec pravico do zdravih in varnih delovnih pogojev ter delovnih pogojev, ki spoštujejo njegovo dostojanstvo, do omejenega delovnega časa, tedenskega in dnevnega počitka ter do plačanega letnega dopusta.

(2)

Socialni partnerji lahko v skladu s členom 139(2) Pogodbe skupaj zahtevajo, da se sporazumi, sklenjeni na ravni Skupnosti, izvajajo s sklepom Sveta, sprejetim na predlog Komisije.

(3)

Svet je sprejel Direktivo 93/104/ES z dne 23. novembra 1993 o določenih vidikih organizacije delovnega časa (1). Železniški promet je bil ena izmed dejavnosti, ki je bila izključena iz področja uporabe te direktive. Evropski parlament in Svet sta sprejela Direktivo 2000/34/ES o spremembi Direktive 93/104/ES (2) z namenom vključiti sektorje in dejavnosti, ki so bili pred tem izključeni.

(4)

Evropski parlament in Svet sta sprejela Direktivo 2003/88/ES z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa (3), ki je kodificirala in razveljavila Direktivo 93/104/ES.

(5)

Direktiva 2003/88/ES predvideva odstopanja od členov 3, 4, 5, 8 in 16 Direktive za osebe, ki v sektorju železniškega prometa delajo na vlakih.

(6)

Skupnost evropskih železnic (CER) in Evropska federacija delavcev v prometu (ETF) sta obvestili Komisijo o svoji želji, da začneta pogajanja v skladu s členom 139(1) Pogodbe.

(7)

Navedeni organizaciji sta 27. januarja 2004 sklenili Sporazum o določenih vidikih delovnih pogojev za mobilne delavce, ki opravljajo interoperabilne čezmejne storitve (v nadaljnjem besedilu „Sporazum“).

(8)

Sporazum vključuje skupno zahtevo, naslovljeno na Komisijo, da se Sporazum izvede s sklepom Sveta, sprejetim na predlog Komisije v skladu s členom 139(2) Pogodbe.

(9)

Direktiva 2003/88/ES se uporablja za mobilne delavce, ki opravljajo interoperabilne čezmejne storitve, razen če ta direktiva in Sporazum, ki ji je priložen, ne vsebujeta posebnih določb.

(10)

Za namene člena 249 Pogodbe je direktiva ustrezen instrument za izvajanje Sporazuma.

(11)

V luči dokončnega oblikovanja notranjega trga in konkurence na področju železniškega prometa države članice ciljev te direktive, in sicer varovanja zdravja in varnosti, ne morejo zadovoljivo doseči in ker te cilje zato lažje doseže Skupnost, Skupnost lahko sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenega cilja.

(12)

Razvoj evropskega železniškega sektorja zahteva podrobno spremljanje vloge trenutnih in novih udeležencev, da se zagotovi usklajen razvoj v vsej Skupnosti. Evropski socialni dialog na tem področju bi moral odražati ta razvoj in ga čimbolj upoštevati.

(13)

Tako kot pri ostalih direktivah, ki urejajo socialno politiko in vsebujejo podobne pogoje, ta direktiva državam članicam omogoča, da v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso opredelijo tiste pogoje Sporazuma, ki jih ta direktiva ne določa, kolikor so te opredelitve skladne s Sporazumom.

(14)

Komisija je pripravila predlog direktive v skladu s svojim Sporočilom z dne 20. maja 1998 z naslovom „Prilagajanje in spodbujanje socialnega dialoga na ravni Skupnosti“, pri čemer je upoštevala reprezentativni status pogodbenic in zakonitosti vseh določb Sporazuma; podpisnici sta dovolj reprezentativni za mobilne železniške delavce, ki opravljajo interoperabilne čezmejne storitve, ki jih izvajajo železniške družbe.

(15)

Komisija je pripravila predlog direktive v skladu s členom 137(2) Pogodbe, ki določa, da se morajo direktive na socialnem področju izogibati „uvajanju upravnih, finančnih in zakonskih omejitev, ki bi lahko zavirale ustanavljanje in razvoj malih in srednjih podjetij“.

(16)

Ta direktiva in Sporazum določata minimalne standarde; države članice in/ali socialni partnerji bi morali imeti možnost ohranjati obstoječe ali uvajati ugodnejše določbe.

(17)

Komisija je Evropski parlament, Evropski ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij obvestila tako, da jim je poslala predlog direktive za izvajanje Sporazuma.

(18)

Evropski parlament je 26. maja 2005 sprejel resolucijo o Sporazumu med socialnimi partnerji.

(19)

Izvajanje sporazuma bo prispevalo k doseganju ciljev, določenih v členu 136 Pogodbe.

(20)

V skladu z odstavkom 34 Medinstitucionalnega sporazuma o boljšem pripravljanju zakonodaje (4) naj bi države članice za svoje lastne potrebe in v interesu Skupnosti izdelale lastne tabele, ki bodo, kolikor je to mogoče, prikazovale korelacijo med to direktivo in ukrepi, s katerimi se ta direktiva prenaša, ter naj bi te tabele objavile –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Namen te direktive je izvajanje sporazuma, sklenjenega 27. januarja 2004, med Skupnostjo evropskih železnic (CER) in Evropsko federacijo delavcev v prometu (ETF) o določenih vidikih pogojev dela mobilnih delavcev, ki opravljajo interoperabilne čezmejne storitve.

Besedilo Sporazuma je priloženo tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice lahko ohranijo ali uvedejo ugodnejše določbe, kot jih določa ta direktiva.

2.   Izvajanje te direktive v nobenem primeru ni opravičilo za zmanjševanje splošne ravni varstva delavcev na področjih, ki jih ureja ta direktiva, To je brez poseganja v pravice držav članic in/ali socialnih partnerjev, da glede na spreminjajoče se okoliščine sprejemajo drugačne zakonske, regulatorne ali pogodbene ureditve, če pri tem spoštujejo minimalne zahteve, določene v tej direktivi.

Člen 3

Brez poseganja v določbe Sporazuma o spremljanju in ocenjevanju s strani podpisnic Komisija pred 27. julija 2011 po posvetovanju s socialnimi partnerji na evropski ravni Evropskemu parlamentu in Svetu poroča o izvajanju te direktive v okviru razvoja železniškega sektorja.

Člen 4

Države članice določijo, katere kazni se uporabljajo za kršitve nacionalnih določb, ki se sprejmejo na podlagi te direktive, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za njihovo izvajanje. Kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice Komisijo o teh določbah obvestijo do 27. julija 2008 ter jo pravočasno obveščajo o vseh nadaljnjih spremembah teh določb.

Člen 5

Države članice po posvetovanju s socialnimi partnerji sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo do 27. julija 2008 ali zagotovijo, da socialni partnerji do tega datuma sprejmejo potrebne določbe v obliki sporazuma. Komisiji takoj posredujejo besedila teh določb.

Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, s katerimi v vsakem trenutku zagotavljajo rezultate, ki jih zahteva ta direktiva, in o tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 6

Ta direktiva začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 7

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. julija 2005

Za Svet

Predsednik

M. BECKETT


(1)  UL L 307, 13.12.1993, str. 18. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2000/34/ES.

(2)  UL L 195, 1.8.2000, str. 41.

(3)  UL L 299, 18.11.2003, str. 9.

(4)  UL C 321, 31.12.2003, str. 1.


SPORAZUM

sklenjen med Evropsko Federacijo delavcev v prometu (ETF) in skupnostjo evropskih železnic (CER) o določenih vidikih pogojev dela mobilnih delavcev, ki opravljajo interoperabilne čezmejne storitve

OB UPOŠTEVANJU –

razvoja železniškega prometa, ki zahteva posodobitev sistema, in razvoja vseevropskega prometa ter s tem interoperabilnih storitev,

potrebe po razvoju varnega čezmejnega prometa in potrebe po varovanju zdravja in varnosti mobilnih delavcev, ki opravljajo interoperabilne čezmejne storitve,

potrebe preprečevati konkurenco, ki bi temeljila izključno na razlikah v delovnih pogojih,

pomena razvoja železniškega prometa v Evropski uniji,

koncepta, da bodo ti cilji doseženi z oblikovanjem skupnih pravil o minimalnih standardnih delovnih pogojih za mobilne delavce, ki opravljajo interoperabilne čezmejne storitve,

prepričanja, da se bo število takšnih delavcev v prihodnjih letih povečalo,

Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 138 in 139(2) Pogodbe,

Direktive 93/104/ES (spremenjene z Direktivo 2000/34/ES) in zlasti členov 14 in 17 Direktive,

Konvencije o uporabi prava v pogodbenih obligacijskih razmerjih (Rim, 19. junija 1980),

dejstva, da člen 139(2) Pogodbe določa, da se sporazumi, sklenjeni na evropski ravni, na skupno zahtevo podpisnic lahko izvajajo s sklepom Sveta, sprejetim na predlog Komisije,

dejstva, da podpisnici to zahtevata –

STA SE PODPISNICI DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Določba 1

Področje uporabe

Ta sporazum se uporablja za mobilne železniške delavce, ki opravljajo interoperabilne čezmejne storitve, ki jih izvajajo železniška podjetja.

Za lokalni in regionalni čezmejni potniški promet ter za čezmejni tovorni promet, ki ne presega razdalje 15 kilometrov čez mejo, in za promet med uradnimi mejnimi železniškimi postajami, ki so naštete v Prilogi, je uporaba tega sporazuma neobvezna.

Ta sporazum je prav tako neobvezen za vlake na čezmejnih progah, ki se začnejo in končajo na infrastrukturi iste države članice in ki uporabljajo infrastrukturo druge države članice, ne da bi se tam ustavili (te proge se lahko torej štejejo za nacionalni promet).

Za mobilne delavce, ki opravljajo interoperabilne čezmejne storitve, se Direktiva 93/104/ES ne uporablja glede tistih vidikov, ki jih bolj natančno določa ta sporazum.

Določba 2

Opredelitve pojmov

V tem sporazumu se uporabljajo naslednje opredelitve:

1.

„interoperabilne čezmejne storitve“: čezmejne storitve, za katere morajo železniška podjetja predložiti vsaj dve varnostni spričevali, kot ju določa Direktiva 2001/14/ES;

2.

„mobilni delavec, ki opravlja interoperabilne čezmejne storitve“: vsak delavec, ki v dnevni izmeni kot član vlakovnega osebja, ki opravlja interoperabilne čezmejne storitve dela več kot eno uro;

3.

„delovni čas“: vsako obdobje, v katerem delavec dela, je na razpolago delodajalcu in opravlja svoje naloge ali dolžnosti v skladu z nacionalno zakonodajo in/ali prakso;

4.

„počitek“: vsako obdobje, ki ni delovni čas;

5.

„nočni čas“: vsako obdobje, ki ni krajše od sedmih ur, kakor ga določa nacionalna zakonodaja, in ki v vsakem primeru vključuje obdobje med polnočjo in peto uro zjutraj;

6.

„nočna izmena“: vsaka izmena, ki traja najmanj tri ure v nočnem času;

7.

„počitek zdoma“: dnevni počitek, ki ga mobilni delavec ne more prebiti v kraju svojega siceršnjega prebivališča;

8.

„strojevodja“: vsak delavec, ki upravlja vlečno vozilo;

9.

„čas vožnje“: čas redne dejavnosti, v katerem strojevodja upravlja vlečno vozilo, razen običajnega časa za pripravo ali zaustavitev vlečnega vozila, vendar vključno z rednimi postanki, med katerimi je strojevodja zadolžen za vozilo.

Določba 3

Dnevni počitek na domu

Dnevni počitek na domu v 24-urnem obdobju traja neprekinjeno najmanj 12 ur.

V 7-dnevnem obdobju se dnevni počitek lahko enkrat skrajša na najmanj 9 ur. V tem primeru se razlika v urah med skrajšanim in 12-urnim počitkom doda k naslednjemu dnevnemu počitku na domu.

Občutno skrajšanega dnevnega počitka se ne sme načrtovati v času med dvema dnevnima počitkoma zdoma.

Določba 4

Dnevni počitek zdoma

Dnevni počitek zdoma v 24-urnem obdobju traja neprekinjeno najmanj 8 ur.

Dnevnemu počitku zdoma mora slediti dnevni počitek na domu (1).

Priporoča se skrb za udobje nastanitve mobilnega osebja, ki ga ima slednje na razpolago med počitkom zdoma.

Določba 5

Odmori

(a)   Strojevodje

Če delovni čas strojevodje traja dlje kot 8 ur, se mu med delovnim dnem zagotovi odmor najmanj 45 minut.

Ali

Če delovni čas traja med 6 in 8 urami, je ta odmor dolg najmanj 30 minut in je zagotovljen med delovnim dnem.

Obdobje dneva in trajanje odmora morata biti taka, da se delavec lahko dejansko odpočije.

Odmore se lahko med delovnim dnem prilagodi v primeru zamude vlakov.

Del odmora se zagotovi med 3. in 6. uro dela.

Določba 5(a) se ne uporablja, če sta strojevodja dva. V tem primeru so pogoji dodelitve odmora določijo na nacionalni ravni.

(b)   Drugo vlakovno osebje

Za drugo vlakovno osebje se zagotovi odmor vsaj 30 minut, če traja delovni čas dlje kot 6 ur.

Določba 6

Tedenski počitek

Vsak mobilni delavec, ki opravlja interoperabilne čezmejne storitve, je upravičen do najmanj 24 ur neprekinjenega počitka v vsakem sedemdnevnem obdobju, k čemur se prišteje še 12 ur dnevnega počitka iz določbe 3 zgoraj.

Vsak mobilni delavec je na leto upravičen do 104 24-urnih počitkov, vključno z 52 24-urnimi tedenskimi počitki,

vključno:

z 12 dvojnimi počitki (48 ur, k čemur se prišteje 12-urni dnevni počitek), vključno s soboto in nedeljo,

in

z 12 dvojnimi počitki (48 ur, k čemur se prišteje 12-urni dnevni počitek) brez zagotovila, da bosta vključeni sobota in nedelja.

Določba 7

Čas vožnje

Čas vožnje, kot je opredeljen v določbi 2, ne sme med dvema dnevnima počitkoma trajati dlje kot 9 ur v dnevni izmeni in dlje kot 8 ur v nočni izmeni.

Najdaljši čas vožnje v obdobju dveh tednov je omejen na 80 ur.

Določba 8

Nadzor

Vodi se evidenca dnevnih ur dela in počitka mobilnega osebja, ki omogoča spremljanje spoštovanja določb tega sporazuma. Na razpolago morajo biti podatki o dejanskih urah dela. Evidenco se v podjetju hrani najmanj eno leto.

Določba 9

Klavzula o prepovedi poslabšanja položaja

Izvajanje tega sporazuma v nobenem primeru ne more biti podlaga za znižanje splošne ravni zaščite mobilnih delavcev, ki opravljajo interoperabilne čezmejne storitve.

Določba 10

Spremljanje sporazuma

Podpisnici spremljata izvajanje in uporabo tega sporazuma v okviru odbora za sektorski dialog za sektor železnic, ustanovljenega v skladu s Sklepom Komisije 98/500/ES.

Določba 11

Ocena Sporazuma

Stranki bosta določbe tega sporazuma ocenili dve leti po podpisu z vidika začetnih izkušenj pri razvoju interoperabilnih čezmejnih storitev.

Določba 12

Revizija

Stranki bosta zgornje določbe preučili dve leti po koncu obdobja za izvedbo tega sporazuma, določenega v sklepu Sveta o njegovi uveljavitvi.

V Bruslju, 27. januarja 2004

Za CER

Giancarlo CIMOLI

Predsednik

Johannes LUDEWIG

Izvršni direktor

Francesco FORLENZA

Predsednik skupine za kadrovske zadeve

Jean-Paul PREUMONT

Svetovalec za socialne zadeve

Za ETF

Norbert HANSEN

Predsednik Sekcije za železnice

Jean-Louis BRASSEUR

Podpredsednik Sekcije za železnice

Doro ZINKE

Generalni sekretar

Sabine TRIER

Politična sekretarka


(1)  Stranki se strinjata, da se o drugem zaporednem počitku zdoma in o nadomestilu za počitke zdoma socialni partnerji lahko pogajajo na ravni železniškega podjetja ali na državni ravni, kar je primerno. Na evropski ravni se bo o vprašanju števila zaporednih počitkov zdoma in o nadomestilu za počitke zdoma ponovno pogajalo dve leti po podpisu tega sporazuma.

PRILOGA

Seznam uradnih mejnih železniških postaj, ki so od meje oddaljene več kot 15 km in za katere je uporaba sporazuma neobvezna

 

RZEPIN (PL)

 

TUPLICE (PL)

 

ZEBRZYDOWICE (PL)

 

DOMODOSSOLA (IT)


Top