EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0044

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/44/ES z dne 7. septembra 2005 o usklajenih rečnih informacijskih storitvah (RIS) na celinskih plovnih poteh v Skupnosti

OJ L 255, 30.9.2005, p. 152–159 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 39 - 46
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 39 - 46
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 008 P. 94 - 101

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/44/oj

30.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 255/152


DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 2005/44/ES

z dne 7. septembra 2005

o usklajenih rečnih informacijskih storitvah (RIS) na celinskih plovnih poteh v Skupnosti

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 71 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uvajanje informacijskih in komunikacijskih tehnologij na celinskih plovnih poteh prispeva k znatnemu povečanju varnosti in učinkovitosti prevoza po celinskih plovnih poteh.

(2)

V nekaterih državah članicah se nacionalne aplikacije informacijskih storitev že uvajajo na različnih plovnih poteh. Z namenom zagotavljanja usklajene, interoperabilne in odprte navigacijske podpore ter informacijskega sistema na omrežju celinskih plovnih poti Skupnosti, je potrebno postaviti skupne zahteve in tehnične specifikacije.

(3)

Zaradi varnosti in v interesu vseevropske uskladitve bi morale vsebine takih skupnih zahtev in tehničnih specifikacij temeljiti na delu, ki so ga na tem področju opravile mednarodne organizacije, kot so Mednarodna zveza za plovbo (PIANC), Centralna komisija za plovbo po Renu (CCNR) in Gospodarska komisija OZN za Evropo (UNECE).

(4)

Rečne informacijske storitve (RIS) bi morale temeljiti na interoperabilnih sistemih, ki naj so osnovani na odprtih in javnih standardih, ki so brez diskriminacije dostopni vsem ponudnikom in uporabnikom sistemov.

(5)

Na nacionalnih celinskih plovnih poteh, ki niso povezane s plovnim omrežjem druge države članice, omenjene zahteve in tehnične specifikacije niso obvezne. Kljub temu je priporočljivo, da se RIS, kakor so opredeljene v tej direktivi, izvajajo tudi na teh vodnih poteh in da so obstoječi sistemi interoperabilni s temi storitvami.

(6)

Razvoj RIS bi moral temeljiti na ciljih, kot so varnost, učinkovitost in okoljska prijaznost celinske plovbe, ki bodo doseženi z nalogami, kot so upravljanje prometa in prevoza, zaščita okolja in infrastrukture ter izvrševanje posebnih pravil.

(7)

Zahteve v zvezi z RIS bi morale zadevati vsaj tiste informacijske storitve, ki jih bodo zagotovile države članice.

(8)

Oblikovanje tehničnih specifikacij naj bi vključevalo sisteme, kot so elektronska navigacijska karta, elektronski sistem poročanja z ladij, vključno s sistemom enotne evropske ladijske številke, obvestila kapitanom in sistem za odkrivanje in sledenje plovil. Odbor naj bi poskrbel za tehnično združljivost opreme, potrebne za uporabo RIS.

(9)

Države članice bi morale biti v sodelovanju s Skupnostjo odgovorne za spodbujanje uporabnikov k spoštovanju postopkov in zahtev glede opreme, pri čemer upoštevajo malo in srednjo strukturo podjetij na celinskem navigacijskem področju.

(10)

Uvedba RIS bo imela za posledico tudi obdelavo osebnih podatkov. Tovrstna obdelava bi se morala izvajati v skladu s pravili Skupnosti, ki so bila med drugim določena v Direktivi 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (3) in Direktivi 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (4). Uvedba RIS ne sme povzročiti nenadzorovane obdelave gospodarsko občutljivih podatkov o subjektih na trgu.

(11)

Za RIS, za katere je potrebno natančno določanje položaja, se priporoča uporaba tehnologij za satelitsko določanje položaja. Kjer koli je to mogoče, bi morale biti te tehnologije povezljive z drugimi zadevnimi sistemi in omogočati vključitev vanje, v skladu z ustreznimi sklepi za to področje.

(12)

Ker cilja te direktive, in sicer vzpostavitev usklajenih RIS v Skupnosti, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker ta cilj zaradi svoje evropske dimenzije laže doseže Skupnost, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega okvira, ki je potreben za dosego tega cilja.

(13)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te direktive, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (5).

(14)

V skladu z odstavkom 34 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (6) se države članice spodbuja, da za svoje potrebe in v interesu Skupnosti izdelajo in objavijo lastne tabele, ki naj, kolikor nazorno je to mogoče, prikažejo korelacijo med to direktivo in ukrepi za prenos v nacionalno pravo —

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Predmet urejanja

1.   Ta direktiva vzpostavlja okvir za uvajanje in uporabo usklajenih rečnih informacijskih storitev (RIS) v Skupnosti z namenom podpreti prevoz po celinskih plovnih poteh, da bi se izboljšala varnost, učinkovitost in prijaznost okolju ter olajšala povezljivost z ostalimi vrstami prevoza.

2.   Ta direktiva postavlja okvir za vzpostavitev in nadaljnji razvoj tehničnih zahtev, specifikacij in pogojev, ki bodo zagotovili razvoj usklajenega, medoperativnega in odprtega RIS na celinskih plovnih poteh Skupnosti. Za to vzpostavitev in nadaljnji razvoj tehničnih zahtev, specifikacij in pogojev poskrbi Komisija ob pomoči Odbora iz člena 11. V okviru tega Komisija ustrezno upošteva ukrepe, ki jih oblikujejo zadevne mednarodne organizacije, kot so PIANC, CCNR in UNECE. Zagotovljena je kontinuiteta z drugimi vrstami upravljanja prometa, predvsem z upravljanjem prometa pomorskih plovil in informacijskimi storitvami.

Člen 2

Področje uporabe

1.   Ta direktiva se uporablja za izvajanje in delovanje RIS na vseh celinskih plovnih poteh držav članic razreda IV in višjih, ki so povezane s plovno potjo razreda IV ali več s plovno potjo razreda IV ali več druge države članice, vključno s pristanišči na takih plovnih poteh iz Odločbe št. 1346/2001/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o spremembi Odločbe št. 1692/96/ES glede morskih pristanišč, pristanišč na celinskih vodah, intermodalnih terminalov in projekta št. 8 v Prilogi III (7). Za namene te direktive se uporablja Klasifikacija evropskih celinskih plovnih poti, predvidena v Resoluciji UNECE št. 30 z dne 12. novembra 1992.

2.   Države članice lahko to direktivo uporabljajo za celinske plovne poti in pristanišča na celinskih vodah, ki niso opredeljena v odstavku 1.

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tej direktivi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„rečne informacijske storitve (RIS)“ so usklajene informacijske storitve za podporo upravljanja prometa in prevoza na področju celinske plovbe, vključno z, če je tehnično izvedljivo, vmesniki do drugih vrst prevoza. RIS ne zadevajo notranjih trgovinskih dejavnosti med enim ali več vpletenimi podjetji, ampak so odprte za povezovanje s trgovinskimi dejavnostmi. RIS obsega storitve, kot so informacije o plovnih poteh, informacije o prometu, upravljanje prometa, podpora za pomoč ob nesrečah, informacije za vodenje prometa, statistiko in carinske službe in dajatve za plovne poti in pristanišča;

(b)

„informacije o plovnih poteh“ so geografske, hidrološke in administrativne informacije, ki zadevajo vodne poti (plovne poti). Informacije o plovnih poteh so enosmerne informacije: obala-ladja ali obala-urad;

(c)

„taktične prometne informacije“ so informacije, ki vplivajo na sprejemanje takojšnjih navigacijskih odločitev v dejanskih prometnih situacijah in bližnjem geografskem okolju;

(d)

„strateške prometne informacije“ so informacije, ki vplivajo na srednje in dolgoročne odločitve uporabnikov RIS;

(e)

„uporaba RIS“ pomeni zagotavljanje rečnih informacijskih storitev preko namenskih sistemov;

(f)

„središče RIS“ je mesto, kjer operaterji upravljajo storitve;

(g)

„uporabniki RIS“ so vse različne skupine uporabnikov, vključno z voditelji plovil, operaterji RIS, operaterji zapornic in/ali mostov, organi, pristojnimi za plovne poti, operaterji terminalov in pristanišč, operaterji v središčih za izogibanje nesrečam enot za posredovanje, upravitelji flot, vkrcevalci tovora in posredniki s tovorom;

(h)

„interoperabilnost“ pomeni, da so storitve, vsebina podatkov, oblika izmenjave podatkov in pogostost izmenjave usklajeni na tak način, da imajo uporabniki RIS na evropski ravni dostop do istih storitev in informacij.

Člen 4

Vzpostavitev RIS

1.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za izvajanje RIS na celinskih plovnih poteh, ki sodijo na področje uporabe člena 2.

2.   Države članice razvijajo RIS na tak način, da je uporaba RIS učinkovita, razširljiva in interoperabilna, da je le-ta združljiva z drugimi aplikacijami RIS in, če je mogoče, s sistemi za druge vrste prevoza. Prav tako se zagotovijo vmesniki za sisteme upravljanja prometa in trgovinskih dejavnosti.

3.   Za vzpostavitev RIS države članice:

(a)

uporabnikom RIS posredujejo vse ustrezne podatke, ki zadevajo plovbo in načrtovanje potovanja po celinskih plovnih poteh. Ti podatki so na voljo vsaj v dostopni elektronski obliki;

(b)

uporabnikom RIS v skladu s Klasifikacijo evropskih celinskih plovnih poti kot dodatek podatkom iz točke (a) zagotovijo dostop do elektronskih navigacijskih kart, primernih za plovne namene, za vse njihove celinske plovne poti razreda Va in višje;

(c)

pristojnim organom omogočijo prejemanje elektronskih ladijskih poročil o zahtevanih podatkih o ladji, če to zahtevajo nacionalni ali mednarodni predpisi v zvezi z javljanjem ladij. V primeru čezmejnega prevoza se ti podatki posredujejo pristojnim organom sosednje države in vsako tako posredovanje podatkov se opravi pred prihodom plovil na mejo;

(d)

zagotovijo, da se obvestila kapitanom, vključno z vodostajem (ali največjim dovoljenim ugrezom) in informacijami o ledu na celinskih plovnih poteh, posredujejo v obliki standardiziranih, kodiranih in prenosljivih sporočil. Standardizirano sporočilo vsebuje vsaj informacije, ki so potrebne za varno plovbo. Obvestila kapitanom se zagotovijo vsaj v dostopni elektronski obliki.

Obveznosti iz tega odstavka se izpolnijo v skladu s specifikacijami, ki so opredeljene v prilogah I in II.

4.   Pristojni organi držav članic ustanovijo središča RIS v skladu z regionalnimi potrebami.

5.   Za uporabo sistema samodejnega prepoznavanja (AIS) se uporablja Regionalni sporazum o radiotelefonskih storitvah na celinskih plovnih poteh, ki je bil v okviru Pravilnika o radiokomunikacijah Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU) sklenjen 6. aprila 2000 v Baslu.

6.   Države članice, če je to primerno v sodelovanju s Skupnostjo, vzpodbujajo voditelje plovil, upravljavce, zastopnike ali lastnike ladij, ki plujejo po njihovih celinskih plovnih poteh, vkrcevalce ali lastnike blaga, natovorjenega na teh ladjah, da v polni meri izkoristijo storitve, ki so jim na voljo s to direktivo.

7.   Komisija sprejme ustrezne ukrepe, da preveri interoperabilnost, zanesljivost in varnost RIS.

Člen 5

Tehnične smernice in specifikacije

1.   Za podporo RIS in za zagotavljanje interoperabilnosti teh storitev, kakor to zahteva člen 4(2), Komisija v skladu z odstavkom 2 opredeli tehnične smernice za načrtovanje, izvajanje in operativno uporabo storitev (smernice RIS) ter tehnične specifikacije zlasti na naslednjih področjih:

(a)

elektronski prikaz navigacijskih kart in informacijski sistem za celinsko plovbo (celinski ECDIS);

(b)

elektronsko javljanje ladij;

(c)

obvestila kapitanom;

(d)

sistemi za sledenje in določanje položaja ladij;

(e)

združljivost opreme, potrebne za uporabo RIS.

Te smernice in specifikacije temeljijo na tehničnih načelih, določenih v Prilogi II, in upoštevajo delo, ki so ga na tem področju opravile ustrezne mednarodne organizacije.

2.   Tehnične smernice in specifikacije iz odstavka 1 določi in, kjer je to potrebno, spremeni Komisija v skladu s postopkom iz člena 11(3). Določijo se v skladu z naslednjim časovnim razporedom:

(a)

smernice RIS do 20. junija 2006;

(b)

tehnične specifikacije, ki zadevajo celinski ECDIS, elektronsko javljanje ladij in obvestila kapitanom do 20. oktobra 2006;

(c)

tehnične specifikacije, ki zadevajo sisteme za sledenje in določanje položaja ladij do 20. decembra 2006.

3.   Smernice in specifikacije RIS se objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 6

Satelitsko določanje položaja

Za namen RIS, za katerega se zahteva točno določanje položaja, se priporoča uporaba tehnologije za satelitsko določanje položaja.

Člen 7

Homologacija opreme RIS

1.   Kadar je potrebno za varnost plovbe in kadar to zahtevajo ustrezne tehnične specifikacije, se terminalska oprema in omrežja RIS in programske aplikacije homologirajo s temi specifikacijami, preden se začnejo uporabljati na celinskih plovnih poteh.

2.   Države članice obvestijo Komisijo o nacionalnih organih, pristojnih za homologacijo. Komisija te podatke posreduje drugim državam članicam.

3.   Vse države članice priznajo homologacije, ki jih izdajo nacionalni organi iz odstavka 2 drugih držav članic.

Člen 8

Pristojni organi

Države članice določijo pristojne organe za aplikacijo RIS in za mednarodno izmenjavo podatkov. Imena teh organov se posredujejo Komisiji.

Člen 9

Pravila o zasebnosti, zaščiti in ponovni uporabi podatkov

1.   Države članice zagotovijo, da je obdelava osebnih podatkov, potrebnih za delovanje RIS, izvedena v skladu s pravili Skupnosti za zaščito svoboščin in temeljnih pravic posameznikov, vključno z direktivama 95/46/ES in 2002/58/ES.

2.   Države članice izvajajo in vzdržujejo varnostne ukrepe za zaščito sporočil RIS in zapisov pred nezaželenimi dogodki ali zlorabo, vključno z nepravilnim dostopom, spreminjanjem ali izgubo.

3.   Uporablja se Direktiva 2003/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o ponovni uporabi informacij javnega sektorja (8).

Člen 10

Postopek spreminjanja

Ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih pri uporabi te direktive, se prilogi I in II lahko spremenita in prilagodita tehničnemu napredku v skladu s postopkom iz člena 11(3).

Člen 11

Postopek v Odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor, ustanovljen s členom 7 Direktive Sveta 91/672/EGS z dne 16. decembra 1991 o vzajemnem priznavanju nacionalnih spričeval o usposobljenosti za voditelja čolna za prevoz blaga in potnikov po celinskih plovnih poteh (9).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

4.   Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

5.   Komisija se redno posvetuje s predstavniki tega področja.

Člen 12

Prenos

1.   Države članice, v katerih so celinske plovne poti, ki sodijo v področje uporabe člena 2, sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 20. oktobra 2007. Komisiji nemudoma posredujejo besedilo teh predpisov.

Države članice se v sprejetih ukrepih sklicujejo na to direktivo, ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za izpolnitev zahtev iz člena 4, najpozneje v 30 mesecih od začetka veljavnosti ustreznih tehničnih smernic in specifikacij iz člena 5. Tehnične smernice in specifikacije začnejo veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

3.   Na zaprosilo države članice lahko Komisija v skladu s postopkom iz člena 11(2) podaljša obdobje, predvideno v odstavku 2, za izvajanje ene ali več zahtev iz člena 4 glede celinskih plovnih poti, ki sodijo v področje uporabe člena 2, a imajo nizko gostoto prometa, ali glede celinskih plovnih poti, za katere bi bil strošek za tako izvajanje nesorazmeren s koristmi. To obdobje lahko Komisija podaljša z enostavno odločitvijo; podaljšanje se lahko obnovi. Utemeljitev, ki jo mora država članica dati skupaj z zaprosilom, se nanaša na gostoto prometa in ekonomske pogoje na zadevni plovni poti. Do odločitve Komisije lahko država članica, ki je zahtevala podaljšanje, nadaljuje z aktivnostmi, kakor da je podaljšanje odobreno.

4.   Države članice posredujejo Komisiji besedila glavnih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

5.   Države članice si po potrebi medsebojno pomagajo pri izvajanju te direktive.

6.   Komisija nadzoruje vzpostavitev RIS v Skupnosti in do 20. oktobra 2008 poroča Evropskemu parlamentu in Svetu.

Člen 13

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 14

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice, ki sodijo v področje uporabe člena 2.

V Strasbourgu, 7. septembra 2005

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

C. CLARKE


(1)  UL C 157, 28.6.2005, str. 56.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 23. februarja 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu), Sklep Sveta z dne 27. junija 2005.

(3)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(4)  UL L 201, 31.7.2002, str. 37.

(5)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(6)  UL C 321, 31.12.2003, str. 1.

(7)  UL L 185, 6.7.2001, str. 1.

(8)  UL L 345, 31.12.2003, str. 90.

(9)  UL L 373, 31.12.1991, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta.


PRILOGA I

MINIMALNE PODATKOVNE ZAHTEVE

Kot določa člen 4(3)(a), se bodo pridobivali zlasti naslednji podatki:

os plovne poti s prikazom kilometrov,

omejitve za plovila ali konvoje v zvezi z dolžino, širino, ugrezom in največjo višino ladje nad vodno črto,

čas obratovanja omejevalnih struktur, zlasti zapornic in mostov,

lokacije pristanišč in dokov za pretovarjanje,

referenčni podatki za merilnike vodostaja, ki so pomembni za plovbo.


PRILOGA II

NAČELA ZA SMERNICE IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE RIS

1.   Smernice RIS

Smernice RIS iz člena 5 upoštevajo naslednja načela:

(a)

navedba tehničnih zahtev za načrtovanje, izvajanje in operativno uporabo storitev in z njimi povezanih sistemov;

(b)

zgradba in organiziranost RIS; ter

(c)

priporočila plovilom za udeležbo v RIS, priporočila za posamezne storitve in postopno razvijanje RIS.

2.   Celinski ECDIS

Tehnične specifikacije za elektronski prikaz navigacijskih kart in informacijski sistem (celinski ECDIS), ki bodo določene v skladu s členom 5, bodo upoštevale naslednja načela:

(a)

združljivost s pomorskim ECDIS, da bi se olajšal promet rečnih plovil v mešanih prometnih območjih estuarijev in rečno-morskega prometa;

(b)

opredelitev minimalnih zahtev za opremo celinskega ECDIS in minimalnih vsebin elektronskih navigacijskih kart z namenom povečanja varnosti plovbe, in zlasti:

visoka raven zanesljivosti in razpoložljivosti uporabljene opreme celinskega ECDIS,

odpornost opreme celinskega ECDIS za kljubovanje okoljskim pogojem, ki običajno prevladujejo na krovih plovil, ne da bi se s tem zmanjšala kakovost ali zanesljivost,

vključitev vseh vrst geografskih objektov (npr. mej plovnih poti, obalnih konstrukcij, signalnih boj), potrebnih za varno plovbo, v elektronske navigacijske karte,

spremljanje elektronskih navigacijskih kart s prekrivajočo radarsko sliko, kadar se uporablja za poveljevanje plovilu;

(c)

vključitev informacij o globini plovne poti v elektronske navigacijske karte in prikaz do vnaprej določene ali dejanske globine;

(d)

vključitev dodatnih informacij (npr. s strani strank, ki niso pristojni organi) v elektronske navigacijske karte in njihov prikaz v celinskem ECDIS, ne da bi to vplivalo na informacije, ki so potrebne za varno plovbo;

(e)

razpoložljivost elektronskih navigacijskih kart uporabnikom RIS;

(f)

razpoložljivost podatkov za elektronske navigacijske karte za vse proizvajalce programskih aplikacij, kadar je to primerno in proti plačilu razumnih stroškov.

3.   Elektronsko javljanje ladij

Tehnične specifikacije elektronskega javljanja ladij v celinski plovbi v skladu s členom 5 upoštevajo naslednja načela:

(a)

olajševanje elektronske izmenjave podatkov med pristojnimi organi držav članic, med udeleženimi tako v celinski kot tudi v pomorski plovbi ter v različnih načinih prevoza, v katere je vključena celinska plovba;

(b)

uporaba standardiziranega sporočila za obveščanje o prometu v smeri ladja-pristojni organ, pristojni organ-ladja in pristojni organ-pristojni organ, da se zagotovi skladnost s pomorsko plovbo;

(c)

uporaba mednarodno priznanih kodeksov in klasifikacij, po možnosti dopolnjenih za dodatne potrebe celinske plovbe;

(d)

uporaba unikatne evropske identifikacijske številke plovila.

4.   Obveščanje kapitanov

Tehnične specifikacije sistema za obveščanje kapitanov v skladu s členom 5, zlasti v zvezi z informacijami o plovnih poteh, prometnimi informacijami, upravljanjem in načrtovanjem vožnje, upoštevajo naslednja načela:

(a)

standardizirana struktura podatkov, ki uporablja vnaprej določene in visoko kodirane tekstovne module, da bi se s tem omogočil samodejni prevod glavnih vsebin v druge jezike ter olajšala vključitev obvestil kapitanom v sisteme za načrtovanje plovbe;

(b)

združljivost standardizirane strukture podatkov s strukturo podatkov celinskega ECDIS, da bi se tako olajšala vključitev obvestil kapitanom v celinski ECDIS.

5.   Sistem za sledenje in določanje položaja plovil

Tehnične specifikacije sistema za sledenje in določanje položaja plovil v skladu s členom 5 upoštevajo naslednja načela:

(a)

opredelitev sistemskih zahtev in standardnih sporočil ter postopkov na način, ki omogoča, da se zagotovijo samodejno;

(b)

razlikovanje med sistemi, ki ustrezajo zahtevam taktičnih prometnih informacij, in sistemi, ki ustrezajo zahtevam strateških prometnih informacij, v obeh primerih za natančnejše določanje položaja in zahtevano stopnjo posodabljanja;

(c)

opis ustreznih tehničnih sistemov za sledenje plovil in določanje njihovega položaja, kot je celinski AIS (Inland Automatic Identification System);

(d)

združljivost formata podatkov s pomorskim sistemom AIS.


Top