EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0441

2005/441/ES: Odločba Sveta z dne 17. februarja 2005 o pozivu Grčiji, v skladu s členom 104(9) Pogodbe ES, da sprejme ukrepe za zmanjšanje primanjkljaja, potrebne za izboljšanje stanja čezmernega primanjkljaja

OJ L 153, 16.6.2005, p. 29–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164M , 16.6.2006, p. 121–123 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/441/oj

16.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 153/29


ODLOČBA SVETA

z dne 17. februarja 2005

o pozivu Grčiji, v skladu s členom 104(9) Pogodbe ES, da sprejme ukrepe za zmanjšanje primanjkljaja, potrebne za izboljšanje stanja čezmernega primanjkljaja

(2005/441/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 104(9) Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 104(1) Pogodbe določa, da se države članice izogibajo čezmernemu javnofinančnemu primanjkljaju.

(2)

Pakt stabilnosti in rasti temelji na cilju zdravih javnih financ kot sredstvu za izboljšanje pogojev za stabilnost cen in za močno trajnostno rast, ki vodi k ustvarjanju delovnih mest. Pakt stabilnosti in rasti vključuje Uredbo Sveta (ES) št. 1467/97 z dne 7. julija 1997 o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem (1).

(3)

Resolucija Evropskega sveta iz Amsterdama z dne 17. junija 1997 o Paktu stabilnosti in rasti (2) slovesno poziva vse stranke, torej države članice, Svet in Komisijo, naj natančno in pravočasno izvajajo Pogodbo ter Pakt o stabilnosti in rasti.

(4)

V Odločbi Sveta 2004/917/ES (3) z dne 5. julija 2004 je bilo v skladu s členom 104(6) Pogodbe odločeno, da v Grčiji obstaja čezmeren primanjkljaj.

(5)

Svet je v skladu s členom 104(7) Pogodbe in členom 3(4) Uredbe (ES) št. 1467/97 na Grčijo dne 5. julija 2004 naslovil priporočilo o roku, to je 5. november 2004, za sprejetje ukrepov za odpravo čezmernega primanjkljaja najkasneje v letu 2005.

(6)

Po sprejetju Odločbe 2004/917/ES so bili podatki grške vlade, posredovani dne 4. maja 2004, bistveno popravljeni v septembru 2004. Vrednost primanjkljaja za leto 2003 se je (iz 3,2 % kot je bilo sporočeno dne 4. maja) povečala na 4,6 % BDP, medtem ko bi po napovedih Komisije iz jeseni 2004 javnofinančni primanjkljaj lahko dosegel 5,5 % BDP v letu 2004 v primerjavi s spomladi predvidenimi 3,2 %. Poleg tega ukrepi, ki jih je odobril grški parlament v proračunu za leto 2005, mogoče ne bi zagotovili zmanjšanja javnofinančnega primanjkljaja pod 3 % BDP v letu 2005. V skladu z napovedmi Komisije iz jeseni 2004, ki so predvidevale 3,3 % stopnjo rasti v letu 2005, se pričakuje, da bodo ukrepi, vključeni v grški proračun za leto 2005, vodili k nominalnemu primanjkljaju v višini 3,6 % BDP, kar je nad pragom 3 %.

(7)

V Odločbi Sveta 2005/334/ES (4) je bilo v skladu s členom 104(8) Pogodbe ugotovljeno, da Grčija na podlagi priporočila Sveta v skladu s členom 104(7) z dne 5. julija 2004, ni sprejela ukrepov, ki bi bili učinkoviti.

(8)

Če država članica vztraja pri neuresničevanju priporočil Sveta, se Svet lahko v skladu s členom 104(9) odloči za poziv državi članici, naj v določenem roku sprejme ukrepe za znižanje primanjkljaja. Svet ocenjuje, da rok, določen v priporočilu Sveta z dne 5. julija 2004 v skladu s členom 104(7), glede na sedanje napovedi Komisije, ne bo upoštevan. V členu 5 Uredbe (ES) št. 1467/97 je določeno, da se vsaka odločitev Sveta o takšnem pozivu sprejme v enem mesecu od odločitve Sveta, s katero je bilo ugotovljeno, da zadevna država članica v skladu s členom 104(8) ni sprejela ukrepov, ki bi bili učinkoviti.

(9)

Pri določanju priporočil, ki naj se vključijo v poziv, je treba upoštevati naslednje dejavnike. Prvič, da bo ocenjeni doseženi primanjkljaj za leto 2004 bistveno večji od pričakovanega, ko je bilo sprejeto priporočilo v skladu s členom 104(7), in da prekoračitve več kot samo odpravijo omejevalne ukrepe, ki so se izvajali za leto 2004. Posledično bi se morala celotna prizadevanja davčne politike za zmanjšanje čezmernega primanjkljaja najkasneje do leta 2005, kakor se je zahtevalo s priporočilom Sveta z dne 5. julija 2004, v skladu s členom 104(7) Pogodbe, izvršiti v tekočem letu. Drugič, da bi v skladu z napovedmi Komisije iz jeseni 2004 ukrepi v proračunu, ki ga je sprejel grški parlament za leto 2005, vodili k zmanjšanju primanjkljaja za 1,9 odstotne točke BDP, če bi se dosledno izvajali. To predstavlja občutno izboljšanje fiskalnega stanja, vendar ne bi zadoščalo za znižanje nominalnega primanjkljaja pod prag 3 %. Nazadnje se lahko ta dodatna prilagoditev izkaže še za višjo, če se uresničijo številne negotovosti glede makroekonomskega scenarija za leto 2005 in fiskalni rezultat za leto 2004. Ob upoštevanju teh elementov bi lahko bila celotna prilagoditev, potrebna za znižanje čezmernega primanjkljaja v letu 2005, višja od 2,6 odstotne točke BDP, kar bi zahtevalo dodatne trajne ukrepe, ki bi vodili do zmanjšanja primanjkljaja za najmanj 0,7 odstotne točke BDP. Takšno prizadevanje v enem samem letu se lahko izkaže za ekonomsko predrago.

(10)

Glede na te dejavnike se zdi, da je treba rok za odpravo čezmernega primanjkljaja v Grčiji, ki je bil določen julija 2004, podaljšati za eno leto.

(11)

Na podlagi stopnje rasti v napovedih Komisije iz jeseni 2004, ki znaša 3,3 % za leti 2005 in 2006, ter glede na negotovosti v makroekonomskih in proračunskih predvidevanjih, bi strogo izvajanje proračuna za leto 2005, skupaj s trajnimi ukrepi, ki bi vodili do zmanjšanja primanjkljaja za najmanj 0,6 % BDP v letu 2006, imelo za posledico primanjkljaj v višini 3,6 % BDP v letu 2005 in njegovo zmanjšanje pod 3 % BDP v letu 2006.

(12)

Napoved Komisije iz jeseni 2004 predvideva, da se bo delež javnega dolga ustalil na okoli 112 % BDP v letih 2004 in 2005 ter se nato le še nekoliko znižal na 110 % v letu 2006. To je močno nad referenčno vrednostjo iz Pogodbe, ki znaša 60 %. K spremembam stopenj dolga močno prispevajo tudi dejavniki, različni od neto zadolževanja. Nujno je, da grški organi še naprej posvečajo potrebno pozornost takšnim dejavnikom, da bi z zadovoljivo hitrostjo zmanjšali delež javnega dolga, skladno s projekcijami javnofinančnega salda in nominalne rasti BDP.

(13)

Glede na občutne statistične spremembe in da bi se omogočilo ustrezno spremljanje položaja javnih financ v Grčiji, so potrebna nadaljnja prizadevanja za izboljšanje zbiranja in obdelave javnofinančnih podatkov, ki jih zahteva obstoječi pravni okvir, predvsem z izboljšanjem mehanizmov, ki zagotavljajo hitro in točno posredovanje teh podatkov.

(14)

Grčija mora pred 21. marcem 2005 predložiti Komisiji poročilo z opisom ukrepov, ki jih bo izvajala, da se izpolnijo obveznosti iz te odločbe. Poročilo mora predvsem vsebovati opis ukrepov, ki se bodo v letu 2005 izvajali za zmanjšanje proračunskega primanjkljaja, oceno učinkov v letu 2004 doseženega primanjkljaja, ki bo objavljen v obvestilu v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem marca 2005, ter opis negotovosti, povezanih z makroekonomskim scenarijem. Grčija mora v navedeno poročilo prav tako vključiti kar najbolj natančen opis ukrepov za zmanjšanje primanjkljaja, ki se bodo izvajali v letu 2006. Komisija in Svet morata preučiti navedeno poročilo, da bi ocenila upoštevanje te odločbe.

(15)

V skladu z drugim pododstavkom člena 104(9) Pogodbe lahko Svet od Grčije zahteva, da mu po natančno določenem časovnem razporedu predloži poročila in tako omogoči preverjanje njenih prizadevanj pri prilagajanju, da bi upoštevala to odločbo. Ustrezno je, da Grčija predloži poročila takoj po preteku običajnih rokov za poročanje o javnofinančnih primanjkljajih in dolgu v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 3605/93 z dne 22. novembra o uporabi Protokola o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki je priložen Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, (5) da bi se s tem Komisiji omogočilo ocenjevanje upoštevanja te odločbe.

(16)

Po mnenju Sveta morajo prilagoditveni ukrepi zagotoviti trajno izboljšanje javnofinančnega salda. Da bi se zagotovila trajnostna konsolidacija proračuna za doseganje srednjeročnega javnofinančnega položaja blizu ravnovesja ali v presežku, kakor določa Pakt o stabilnosti in rasti, je potrebno znižanje ciklično prilagojenega primanjkljaja za najmanj 0,5 % BDP na leto po tem, ko se je čezmerni primanjkljaj zmanjšal –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1.   Grčija mora kar najhitreje odpraviti sedanje stanje čezmernega primanjkljaja, vendar najkasneje do leta 2006:

(i)

s strogim izvajanjem proračuna za leto 2005, kot ga je odobril njen parlament;

(ii)

z izvajanjem trajnih prilagoditvenih ukrepov v letu 2006 za zmanjšanje primanjkljaja za najmanj 0,6 odstotne točke BDP.

2.   Grčija mora nadaljevati s prizadevanji, da bi določila in nadzorovala še druge dejavnike poleg neto zadolževanja, ki prispevajo k spremembi ravni dolga, z namenom zagotavljanja, da se delež bruto javnega dolga zmanjša v zadostni meri in se z zadovoljivo hitrostjo približa referenčni vrednosti v skladu z zmanjševanjem čezmernega primanjkljaja.

3.   Grčija mora nadaljevati s prizadevanji za izboljšanje zbiranja in obdelave javnofinančnih podatkov, predvsem z izboljševanjem mehanizmov, ki zagotavljajo hitro in točno posredovanje javnofinančnih podatkov, ki jih zahteva obstoječi pravni okvir.

Člen 2

1.   Grčija mora najkasneje do 21. marca 2005 predložiti poročilo, ki opisuje sklepe o spoštovanju priporočil te odločbe. Komisija in Svet preučita poročilo, da bi ocenila upoštevanje te odločbe s strani Grčije.

2.   Grčija mora predložiti poročila do 31. oktobra 2005, 30. aprila 2006 in 31. oktobra 2006, v katerih bo preverjala napredek pri spoštovanju priporočil iz te odločbe. Ta poročila preučita Komisija in Svet, da bi ocenila upoštevanje te odločbe s strani Grčije.

Člen 3

Svet poziva Grčijo, da sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev ohranitve konsolidacije proračuna v smeri srednjeročnega javnofinančnega položaja blizu ravnovesja ali v presežku z zmanjševanjem ciklično prilagojenega primanjkljaja za najmanj 0,5 odstotne točke BDP na leto po tem, ko se je zmanjšal čezmerni primanjkljaj.

Člen 4

Grčija sprejme učinkovite ukrepe za upoštevanje te odločbe do 21. marca 2005.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na Helensko republiko.

V Bruslju, 17. februarja 2005

Za Svet

Predsednik

L. FRIEDEN


(1)  UL L 209, 2.8.1997, str. 6.

(2)  UL C 236, 2.8.1997, str. 1.

(3)  UL L 389, 31.12.2004, str. 25.

(4)  UL L 107, 28.4.2005, str. 24.

(5)  UL L 332, 31.12.1993, str. 7.


Top