Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0389

2005/389/ES: Odločba Komisije z dne 18. maja 2005 o spremembah Odločbe Komisije 1999/217/ES o registru aromatičnih snovi, ki se uporabljajo v živilih ali na njih (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 1437) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 128, 21.5.2005, p. 73–76 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 22–25 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 46 - 49
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 46 - 49
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 026 P. 224 - 227

No longer in force, Date of end of validity: 21/04/2013; razveljavil 32012R0872

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/389/oj

21.5.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 128/73


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 18. maja 2005

o spremembah Odločbe Komisije 1999/217/ES o registru aromatičnih snovi, ki se uporabljajo v živilih ali na njih

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 1437)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/389/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2232/96 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. oktobra 1996 o določitvi postopka Skupnosti za aromatične snovi, uporabljene ali namenjene za uporabo v ali na živilih (1), in zlasti člena 3(2) in člena 4(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 2232/96 predvideva postopek za določitev pravil v zvezi z aromatičnimi snovmi, uporabljenimi ali namenjenimi za uporabo v ali na živilih. Navedena uredba predvideva sprejetje registra aromatičnih snovi („registra“) potem, ko so države članice poslale sporočilo s seznamom aromatičnih snovi, ki se lahko uporabljajo v ali na živilih, v prometu na njihovem ozemlju, in ko navedeno sporočilo Komisija podrobno pregleda. Navedeni register je bil sprejet z Odločbo Komisije 1999/217/ES (2).

(2)

Poleg tega Uredba (ES) št. 2232/96 predvideva program ovrednotenja aromatičnih snovi, da bi lahko preverili, ali izpolnjujejo splošna merila za uporabo aromatičnih snovi, navedenih v Prilogi k navedeni uredbi.

(3)

Evropska agencija za varno hrano („Agencija“) je v svojem mnenju z dne 13. julija 2004 o para-hidroksibenzoatih ugotovila, da propil 4-hidroksibenzoat (FL 09.915) učinkuje na spolne hormone in moške razmnoževalne organe pri mladih podganah. Agencija ni mogla priporočiti sprejemljivega dnevnega vnosa (SDI) te snovi, ker ni bilo jasne ravni brez opaznega škodljivega učinka (NOAEL). Uporaba propil 4-hidroksibenzoata kot aromatične snovi v hrani ni sprejemljiva, ker ne izpolnjuje splošnih meril za uporabo aromatičnih snovi, navedenih v Prilogi k Uredbi (ES) št. 2232/96. Posledično je treba propil 4-hidroksibenzoat črtati iz registra.

(4)

Agencija je v svojem mnenju z dne 7. decembra 2004 o alifatskih dialkoholih, diketonih in hidroksiketonih ugotovila, da je pentan-2,4-dion (FL 07.191) genotoksičen in vitro in in vivo. V skladu s tem njegova uporaba kot aromatične snovi ni sprejemljiva, ker ne izpolnjuje splošnih meril za uporabo aromatičnih snovi, navedenih v Prilogi k Uredbi (ES) št. 2232/96. Posledično je treba pentan-2,4-dion črtati iz registra.

(5)

Pri uporabi Uredbe (ES) št. 2232/96 in Priporočila Komisije 98/282/ES z dne 21. aprila 1998 o načinih, kako morajo države članice in države podpisnice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru varovati intelektualno lastnino v povezavi z razvojem in izdelavo aromatičnih snovi iz Uredbe (ES) št. 2232/96 Evropskega parlamenta in Sveta (3) pri vrsti snovi, so države članice, ki pošljejo uradno obvestilo, zahtevale, da jih je treba registrirati tako, da se zavarujejo pravice intelektualne lastnine izdelovalca.

(6)

Varstvo v zvezi s temi snovmi, navedenimi v delu B registra, je omejeno na obdobje največ pet let od datuma prejema obvestila. Navedeno obdobje se je sedaj izteklo za 28 snovi, ki jih je posledično treba prenesti v del A registra.

(7)

Zato je treba Odločbo 1999/217/ES ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 1999/217/ES se spremeni v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. maja 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 299, 23.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 84, 27.3.1999, str. 1. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/357/ES (UL L 113, 20.4.2004, str. 28).

(3)  UL L 127, 29.4.1998, str. 32.


PRILOGA

Priloga k Odločbi 1999/217/ES se spremeni:

1.

Del A se spremeni:

(a)

Vrstici v preglednici za snovi, ki imata številki FL 07.191 (pentan-2,4-dion) in 09.915 (propil 4-hidroksibenzoat), se črtata.

(b)

V preglednico se vstavijo naslednje vrstice:

Št. FL

Kemijska skupina

CAS

Ime

Fema

Einecs

Sinonimi

Opombe

01.070

31

111-66-0

1-okten

 

203-893-7

 

 

01.071

31

111-67-1

2-okten

 

203-894-2

 

 

01.072

31

544-76-3

heksadekan

 

280-878-9

 

 

07.251

21

577-16-2

metilacetofenon

 

 

 

Št. CAS ustreza 2- metilacetofenonu

01.073

31

592-99-4

4-okten

 

 

 

 

01.074

31

593-45-3

oktadekan

 

209-790-3

 

 

16.084

30

627-67-8

3-metil-1-nitrobutan

 

211-008-0

 

 

01.075

31

629-78-7

heptadekan

 

211-108-4

 

 

12.260

20

4131-76-4

metil-2-metil-3-merkaptopropionat

 

223-949-4

 

 

12.261

20

6725-64-0

metaneditiol

 

 

 

 

01.076

31

20996-35-4

3,7-dekadien

 

 

 

 

16.085

20

27959-66-6

4,4-dimetil-1,3-oksatian

 

 

 

 

12.262

20

29414-47-9

(metiltio)metanetiol

 

 

 

 

05.210

04

30390-51-3

4-dodecenal

 

250-174-9

 

 

05.211

02

30689-75-9

6-metiloktanal

 

 

 

 

14.166

30

32536-43-9

indol ocetna kislina

 

 

 

 

07.252

05

33665-27-9

4-okten-2-on

 

 

 

 

02.244

04

54393-36-1

4-okten-1-ol

 

 

 

 

10.070

09

57681-53-5

4-hidroksi-2-heptenojska kislina lakton

 

260-902-7

 

 

05.212

04

76261-02-4

6-dodecenal

 

 

 

 

05.213

04

90645-87-7

5-nonenal

 

 

 

 

15.124

29

103527-75-9

3-metil-2-buteniltiofen

 

 

rožni tiofen (Rose thiophene)

 

05.214

04

121052-28-6

8-dodecenal

 

 

 

 

05.215

03

134998-59-7

2,6-dekadienal (c,c)

 

 

 

 

05.216

03

134998-60-0

2,6-dekadienal (t,t)

 

 

 

 

12.263

20

 

3-merkapto-3-metilbutanal

 

 

 

 

12.264

20

92585-08-5

4,2-tiopentanon

 

 

 

 

03.021

16

142-96-1

dibutil eter

 

205-575-3

 

 

2.

Preglednica iz dela B se nadomesti z naslednjim:

Aromatične snovi, sporočene v skladu s členom 3(2) Uredbe (ES) št. 2232/96, za katere je bilo zahtevano varstvo pravic intelektualne lastnine izdelovalca

Oznaka

Datum, ko je Komisija prejela uradno obvestilo

Opombe

KN065

26.1.2001

 

KN074

18.4.2003

6

KN075

18.4.2003

6

KN076

18.4.2003

6


Top