Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2252

Uredba Sveta (ES) št. 2252/2004 z dne 13. decembra 2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice

OJ L 385, 29.12.2004, p. 1–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 375–380 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 155 - 160
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 155 - 160
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 242 - 247

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2252/oj

29.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 385/1


UREDBA SVETA (ES) št. 2252/2004

z dne 13. decembra 2004

o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 62(2)(a) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svet iz Soluna z dne 19. in 20. junija 2003 je potrdil, da je znotraj Evropske unije potreben usklajen pristop glede biometričnih identifikatorjev ali biometričnih podatkov za dokumente državljanov tretjih držav, potne liste državljanov Evropske unije in informacijske sisteme (VIS in SIS II).

(2)

Minimalni varnostni standardi za potne liste so bili uvedeni z Resolucijo predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta 17. oktobra 2000 (3). Da bi dosegli višje, usklajene varnostne standarde za potne liste in potovalne dokumente in jih zaščitili pred ponarejanjem, je primerno, da se ta resolucija zdaj posodobi in nadomesti z ukrepom Skupnosti. Hkrati je v potni list ali potovalni dokument treba vključiti biometrične identifikatorje, tako da bo vzpostavljena zanesljiva povezava med potnim listom ali potovalnim dokumentom in njegovim pristnim imetnikom.

(3)

Usklajevanje varnostnih značilnosti in vključitev biometričnih identifikatorjev pomenita z vidika prihodnjega razvoja na evropski ravni pomemben korak v smeri uporabe novih elementov, ki bolje zaščitijo potovalni dokument in vzpostavijo zanesljivejšo povezavo med potnim listom in potovalnim dokumentom ter njegovim imetnikom, kar v veliki meri prispeva k zagotavljanju zaščite potnega lista oziroma potovalnega dokumenta pred zlorabo. Upoštevati je treba zahteve Mednarodne organizacije za civilni letalski promet (ICAO), in zlasti tiste iz dokumenta št. 9303 o strojno berljivih potovalnih dokumentih.

(4)

Ta uredba je omejena na uskladitev varnostnih značilnosti vključno z biometričnimi identifikatorji v potnih listih in drugih potovalnih dokumentih držav članic. Določitev organov in teles, pooblaščenih za dostop do podatkov v pomnilniškem mediju dokumentov, poteka v skladu z nacionalno zakonodajo, prav tako je treba upoštevati ustrezno zakonodajo Skupnosti, Evropske unije in mednarodne sporazume.

(5)

S to uredbo je treba določiti samo zahteve, ki niso zaupne. Tem zahtevam ni treba dodati zahtev, ki lahko ostanejo zaupne, da se prepreči nevarnost prenarejanja in ponarejanja. Takšne dodatne tehnične zahteve se sprejmejo v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za izvrševanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (4).

(6)

Komisiji pomaga Odbor, ustanovljen v skladu s členom 6 Uredbe Sveta (ES) št. 1683/95 z dne 29. maja 1995 o enotni obliki za vizume (5).

(7)

Da bi zagotovili, da zadevne informacije niso dostopne večjemu številu oseb, kot je potrebno, je pomembno tudi, da vsaka država članica zadolži največ en organ, ki je odgovoren za izdelavo potnih listov in potovalnih dokumentov, pri čemer imajo države članice možnost, da ta organ po potrebi spremenijo. Države članice morajo iz varnostnih razlogov sporočiti ime pristojnega organa Komisiji in drugim državam članicam.

(8)

V zvezi z osebnimi podatki, ki jih je treba obdelati zaradi potnega lista in potovalnih dokumentov, se uporablja Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (6). Treba je zagotoviti, da v potnem listu niso shranjene nobene druge informacije, razen če ta uredba ali njena priloga ne določa drugače, ali če ni to navedeno v zadevnih potovalnih dokumentih.

(9)

V skladu z načelom sorazmernosti je za dosego osnovnega cilja, tj. uvedbe skupnih varnostnih standardov in interoperabilnosti biometričnih identifikatorjev, potrebno in primerno za vse države članice določiti pravila, ki uveljavljajo Konvencijo o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 (7). Ta uredba v skladu s tretjim odstavkom člena 5 Pogodbe ne presega tistega, kar je potrebno za dosego teh ciljev.

(10)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zato zanjo ni zavezujoča in se zanjo ne uporablja. Ker pa je namen te uredbe nadgradnja schengenskega pravnega reda na podlagi Naslova IV tretjega dela Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, se bo Danska v skladu s členom 5 omenjenega Protokola v šestih mesecih po sprejetju te uredbe s strani Sveta odločila, ali bo to uredbo izvajala v svojem nacionalnem pravnem redu.

(11)

Ta uredba predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerih Združeno kraljestvo ne sodeluje, v skladu s Sklepom Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (8). Združeno kraljestvo zato ne sodeluje pri sprejemanju te uredbe, ki zanj ni zavezujoča in se zanj ne uporablja.

(12)

Ta uredba predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerih Irska ne sodeluje, v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (9). Irska zato ne sodeluje pri sprejemanju te uredbe, ki zanjo ni zavezujoča in se zanjo ne uporablja.

(13)

Glede Islandije in Norveške, predstavlja ta uredba razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma, sklenjenega med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško v zvezi s pridružitvijo teh dveh držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (10), ki spadajo v področje iz člena 1(B) Sklepa Sveta 1999/437/ES z dne 17. maja 1999 o ureditvi za uporabo navedenega sporazuma (11).

(14)

Glede Švice, predstavlja ta uredba razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma, sklenjenega med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo v zvezi s pridružitvijo Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (12), ki spadajo v področje iz člena 1(B) Sklepa Sveta 1999/437/ES v povezavi s Sklepom Sveta z dne 25. oktobra 2004 o podpisu v imenu Evropske skupnosti in o začasni uporabi nekaterih določb tega sporazuma (13).

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   V potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice, se upoštevajo minimalni varnostni standardi iz priloge.

2.   Potni listi in potovalni dokumenti imajo pomnilniški medij, ki vsebuje podobo obraza. Države članice vključijo tudi prstne odtise v interoperabilni obliki. Podatki so zavarovani in pomnilniški medij ima zadostno zmogljivost in zmožnost zagotavljanja integritete, avtentičnosti in zaupnosti podatkov.

3.   Ta uredba se uporablja za potne liste in potovalne dokumente, ki jih izdajo države članice. Ne uporablja se za osebne izkaznice, ki so jih svojim državljanom izdale države članice, ter za začasne potne liste in potovalne dokumente z veljavnostjo 12 mesecev ali manj.

Člen 2

V skladu s postopkom iz člena 5(2) se določijo dodatne tehnične zahteve za potne liste in potovalne dokumente, ki se nanašajo na:

(a)

dodatne varnostne značilnosti in zahteve, vključno z višjimi standardi zaščite pred prenarejanjem in ponarejanjem;

(b)

tehnične zahteve za pomnilniški medij biometričnih značilnosti in njegovo varnost, vključno z zaščito pred nepooblaščenim dostopom;

(c)

zahteve glede kakovosti in skupnih standardov za podobo obraza in prstne odtise.

Člen 3

1.   V skladu s postopkom iz člena 5(2) se lahko sprejme odločitev, da so zahteve iz člena 2 tajne in se ne objavijo. V tem primeru so dostopne samo izvajalcem, ki jih države članice zadolžijo kot odgovorne za tiskanje, in osebam, ki jih za to pooblasti država članica ali Komisija.

2.   Vsaka država članica zadolži samo en organ, ki je odgovoren za tiskanje potnih listov in potovalnih dokumentov. Ime tega organa sporoči Komisiji in drugim državam članicam. Dve ali več držav članic lahko za to zadolžijo isti organ. Vsaka država članica ima pravico, da spremeni zadolženi organ. O tem ustrezno obvesti Komisijo in druge države članice.

Člen 4

1.   Ne glede na pravila o varstvu podatkov imajo osebe, ki jim je izdan potni list ali potovalni dokument, pravico, da preverijo osebne podatke v potnem listu ali potovalnem dokumentu in, če je primerno, zahtevajo popravek ali izbris.

2.   Potni list ali potovalni dokument ne vključujeta podatkov v strojno berljivi obliki, razen če ni v tej uredbi ali prilogi k tej uredbi določeno drugače, ali če je v skladu z nacionalno zakonodajo tako navedeno v potnem listu ali potovalnem dokumentu države izdajateljice.

3.   Za namene te uredbe se biometrične značilnosti v potnem listu in potovalnih dokumentih uporabljajo samo za preverjanje:

(a)

verodostojnosti dokumenta;

(b)

identitete imetnika s pomočjo neposredno dostopnih primerljivih značilnosti, kadar morata biti potni list ali potovalni dokument izdelana po zakonu.

Člen 5

1.   Komisiji pomaga odbor, ustanovljen na podlagi člena 6(2) Uredbe (ES) št. 1683/95.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES se določi na dva meseca.

3.   Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 6

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Države članice uporabljajo to uredbo:

(a)

glede podobe obraza: najkasneje 18 mesecev

(b)

glede prstnih odtisov: najkasneje 36 mesecev

po sprejetju ukrepov iz člena 2. Vendar to ne vpliva na veljavnost že izdanih potnih listov in potovalnih dokumentov.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

V Bruslju, 13. decembra 2004

Za Svet

Predsednik

B. R. BOT


(1)  UL C 98, 23.4.2004, str. 39.

(2)  Mnenje z dne 2.12.2004 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  UL C 310, 28.10.2000, str. 1.

(4)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(5)  UL L 164, 14.7.1995, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(6)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(7)  UL L 239, 22.9.2000, str. 19. Konvencija, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 871/2004 (UL L 162, 30.4.2004, str. 29).

(8)  UL L 131, 1.6.2000, str. 43.

(9)  UL L 64, 7.3.2002, str. 20.

(10)  UL L 176, 10.7.1999, str. 36.

(11)  UL L 176, 10.7.1999, str. 31.

(12)  Dokument Sveta 13054/04, dostopen na: http://register.consilium.eu.int

(13)  Dokumenta Sveta 13464/04 in 13466/04, dostopna na: http://register.consilium.eu.int


PRILOGA

MINIMALNI VARNOSTNI STANDARDI ZA POTNE LISTE IN POTOVALNE DOKUMENTE, KI JIH IZDAJO DRŽAVE ČLANICE

Uvod

Ta priloga določa minimalno raven varnosti, ki mora biti zagotovljena za potne liste in potovalne dokumente držav članic. Določbe iz te priloge se nanašajo predvsem na stran z osebnimi podatki. Splošne varnostne značilnosti se uporabljajo tudi za druge dele potnih listov in potovalnih dokumentov.

Stran z osebnimi podatki je lahko sestavljena iz različnih osnovnih materialov. Ta priloga določa minimalno raven varnosti za uporabljene posebne materiale.

1.   Material

Papir, ki se uporablja za tiste dele potnega lista ali potovalnega dokumenta, na katerih so osebni ali drugi podatki, mora izpolnjevati vsaj naslednje minimalne zahteve:

nobenih optičnih osvetljevalcev,

vodni znaki v dveh odtenkih,

zaščitni reagenti, namenjeni zaščiti pred poskusi kemičnega brisanja,

obarvana vlakna (delno vidna, delno fluorescentna pri ultravijolični svetlobi, ali nevidna in flourescentna in vsaj dvobarvna),

ploščice, fluorescentne pri ultravijolični svetlobi, so priporočljive (za nalepke obvezne),

priporočena je uporaba varnostne niti.

Če ima stran z osebnimi podatki obliko nalepke, se vodni znak na papirju, uporabljenem za navedeno stran, lahko opusti. Vodni znak se prav tako lahko opusti na papirju, ki se uporablja za notranjo stran platnic potnega lista. Zaščitni reagenti se na notranjih platnicah zahtevajo samo v primeru, da so nanje vneseni podatki.

Vezna nit mora biti varna pred zamenjavo.

Če je kartica, s katero se v potni list ali potovalni dokument vnesejo osebni podatki, v celoti izdelana iz sintetičnih materialov, ponavadi ni možno vdelati oznak za preverjanje pristnosti, ki se uporabljajo na papirju za potne liste ali potovalne dokumente. Pri nalepkah in karticah je treba pomanjkanje takšnih oznak nadomestiti z ukrepi za varno tiskanje, metodami, ki onemogočajo kopiranje, ali tehnikami izdajanja v skladu s točkami 3, 4 in 5, ki presegajo v nadaljevanju navedene minimalne standarde.

2.   Stran z osebnimi podatki

Potni list ali potovalni dokument vsebuje strojno berljivo stran z osebnimi podatki, ki je izdelana v skladu z Delom 1 (strojno berljivi potni listi) dokumenta 9303, pri postopkih njihove izdaje pa se upoštevajo tam navedene zahteve za strojno berljive potne liste.

Podoba imetnika se prav tako pojavi na tej strani in ni pritrjena, temveč vdelana v material strani z osebnimi podatki s pomočjo tehnik izdajanja iz točke 5.

Osebni podatki se nahajajo na strani, ki sledi naslovnici potnega lista ali potovalnega dokumenta. V nobenem primeru se za osebne podatke ne sme več uporabljati notranja stran platnic.

Stran z osebnimi podatki je oblikovana tako, da se razlikuje od drugih strani.

3.   Tiskarske tehnike

Uporabljajo se naslednje tiskarske tehnike:

A.

Tiskanje ozadja:

vzorec guilloche ali enakovredni vzorec,

mavrično obarvanje, če je mogoče, fluorescentno,

tisk, ki je fluorescenten pri ultravijolični svetlobi,

motivi, ki učinkovito preprečujejo prenarejanje in ponarejanje (zlasti na strani z osebnimi podatki) z izbirno rabo mikrotiska,

na papirnatih straneh potnih listov in nalepkah se morajo uporabljati reagentne barve,

če je papir, na katerem je tiskan potni list, dobro zavarovan pred poskusi nedovoljenega prirejanja, uporaba reagentnih barv ni obvezna.

B.

Tiskanje dokumenta:

Z integriranim mikrotiskom (če ta ni uporabljen že pri tiskanju ozadja).

C.

Številčenje:

Na vseh straneh potnega lista mora biti edinstvena številka dokumenta natisnjena (če je mogoče, s posebnim slogom številk ali pisave in z barvo, ki je fluorescentna pod UV-svetlobo), perforirana ali, pri karticah v potnem listu, vdelana, pri čemer se uporabi enaka tehnika kot za biografske podatke. Priporočljivo je, da je pri karticah v potnem listu edinstvena številka dokumenta vidna na obeh straneh kartice. Če se za osebne podatke uporabljajo nalepke, mora biti edinstvena številka dokumenta obvezno natisnjena s fluorescentno barvo in posebnim slogom številk ali pisave.

Če se za osebne podatke uporabljajo nalepke ali neplastificirane papirnate notranje strani, se lahko uporabi tudi tehniko globokega tiskanja z učinkom prikrite podobe, besedilo v mikropisavi in optično spremenljivo barvo ter DOVID (difrakcijsko optično spreminjajoča se podoba). Razen tega so lahko na kartici v potnem listu, ki je v celoti izdelana iz sintetičnih materialov, uporabljene dodatne optično spremenljive metode vsaj z uporabo DOVID ali enakovrednega postopka.

4.   Zaščita pred kopiranjem

Na strani z osebnimi podatki se uporablja optično spreminjajoča se podoba (OVD) ali enakovredno sredstvo, ki zagotavlja isto raven istovetnosti in varnosti, kakor se uporablja pri sedanji enotni obliki vizumov; ta ima obliko difrakcijskih struktur, katerih podoba se pod različnimi koti spreminja (DOVID), kot del vroče ali enakovredne plastifikacije (karseda tanke) ali je nanešeno kot OVD prevleka, oziroma se na nalepkah ali neplastificirani papirnati notranji strani pojavlja kot metalizirana ali delno metalizirana OVD (z globokim pretiskom) ali v obliki enakovrednih sredstev.

Da se doseže učinkovita zaščita pred ponarejanjem in prenarejanjem, morajo biti sredstva OVD vdelana v slojno strukturo dokumenta. V dokumentih iz papirja morajo biti vdelana na čim večji površini kot del vroče ali enakovredne plastifikacije (karseda tanke) ali nanesena kot varnostna prevleka, kakor je opisano v točki 5. V dokumentih, izdelanih iz sintetičnih materialov, morajo biti vdelana v sloj kartice na čim večji površini.

Če je kartica iz sintetičnega materiala posebej prilagojena z lasersko gravuro in je vanjo vgrajena optično spremenljiva laserska podoba, se uporabi difrakcijska OVD, vsaj kot vdelana metalizirana ali prosojna DOVID, da se doseže večja zaščita pred razmnoževanjem.

Če je stran z osebnimi podatki izdelana iz sintetičnih materialov s papirnato sredico, se uporabi difrakcijska OVD, vsaj kot vdelana metalizirana ali prosojna DOVID, da se doseže večja zaščita pred razmnoževanjem.

5.   Tehnika izdajanja

Da se zagotovi ustrezna zaščita podatkov v potnem listu ali potovalnem dokumentu pred poskusi prenarejanja in ponarejanja, so osebni podatki skupaj s fotografijo, imetnikovim podpisom in najpomembnejšimi podatki o izdaji vdelani v osnovni material dokumenta. Ustaljeni načini nameščanja fotografije se ne bodo več uporabljali.

Uporabljajo se lahko naslednje tehnike izdajanja:

laserski tisk,

toplotni prenos,

brizgalno tiskanje,

fotografski postopek,

laserska gravura, ki učinkovito prodre v sloje kartice z varnostnimi značilnostmi.

Da se zagotovi ustrezna zaščita osebnih podatkov pred poskusi ponarejanja, je pri laserskem tisku, toplotnem prenosu in fotografskih tehnikah obvezno plastificiranje (čim tanjše) z uporabo zaščite, ki preprečuje kopiranje.

Potovalni dokumenti EU so izdani v strojno berljivi obliki. Razporeditev na strani z osebnimi podatki sledi zahtevam Dela 1 dokumenta št. 9303 ICAO, postopki izdajanja pa morajo izpolnjevati zahteve, ki jih ta dokument določa za strojno berljive dokumente.


Top