Help Print this page 

Document 32004R1682

Title and reference
Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta (ES) št. 1682/2004 z dne 15. septembra 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 1655/2000 o finančnem instrumentu za okolje (LIFE)
  • No longer in force, Date of end of validity: 11/06/2007
OJ L 308, 5.10.2004, p. 1–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 012 P. 50 - 54
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 012 P. 50 - 54

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1682/oj
Multilingual display
Text

5.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 308/1


UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 1682/2004

z dne 15. septembra 2004

o spremembi Uredbe (ES) št. 1655/2000 o finančnem instrumentu za okolje (LIFE)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Finančni instrument za okolje, LIFE, kot je bil vzpostavljen z Uredbo (ES) št. 1655/2000 Evropskega parlamenta in Sveta (3), se izvaja v fazah, od katerih se bo tretja faza končala 31. decembra 2004.

(2)

Glede na pozitivni prispevek instrumenta LIFE k doseganju ciljev okoljske politike Skupnosti in s ciljem nadaljnjega prispevanja k izvajanju, posodobitvi in razvoju okoljske politike Skupnosti in okoljske zakonodaje, zlasti glede vključevanja okolja v druge politike, in k trajnostnemu razvoju naj se trajanje tretje faze podaljša do 31. decembra 2006.

(3)

Šesti okoljski akcijski program Skupnosti je bil sprejet 22. julija 2002 s Sklepom št. 1600/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4). Uredbo (ES) št. 1655/2000 je treba prilagoditi ciljem in prednostnim nalogam iz tega programa.

(4)

Treba je premostiti vrzel dvoletnega obdobja, ki se konča 31. decembra 2006, med iztekom tretje faze instrumenta LIFE in novimi finančnimi načrti po letu 2006.

(5)

LIFE naj bi se okrepil kot posebni finančni instrument, ki dopolnjuje raziskovalne programe Skupnosti ter strukturne sklade in programe za razvoj podeželja. Prizadevati bi si morali za spodbujanje učinkovitejše uporabe teh finančnih instrumentov Skupnosti pri financiranju delov projektov v zvezi z okoljem in naravo. Prav tako bi bilo treba uvesti ustrezne ukrepe za preprečitev možnosti dvojnega financiranja.

(6)

Komisija je 25. marca 2003 sprejela Sporočilo „Razvoj akcijskega načrta za okoljsko tehnologijo“. Temu sporočilu bo sledil Akcijski načrt za okoljsko tehnologijo, sprejet 28. januarja 2004, ki naj služi kot referenca smernicam za LIFE-okolje.

(7)

V posebnem poročilu št. 11/2003 Računskega sodišča (5) so bili proučeni zasnova, upravljanje in izvajanje LIFE. Upoštevati bi morali priporočila Sodišča.

(8)

1. maja 2004 se je Evropski uniji pridružilo deset novih držav članic in temu primerno bi se morale odražati proračunske dodelitve za LIFE.

(9)

Izkoriščanje in razširjanje rezultatov je treba izboljšati ter povečati zneske, dodeljene v proračunu za ta namen.

(10)

Projekte, ki bodo še vedno potekali konec leta 2006, je treba še naprej spremljati in revidirati.

(11)

Sodišče Evropskih skupnosti je s sodbo z dne 21. januarja 2003 (6) razveljavilo člen 11(2) Uredbe (ES) št. 1655/2000. Sodišče je razglasilo, da se „učinki člena 11(2) Uredbe (ES) št. 1655/2000 v celoti ohranijo, dokler Parlament in Svet ne sprejmeta novih določb o postopku odbora, ki ureja izvedbene ukrepe te uredbe“.

(12)

V skladu s členom 233 Pogodbe morajo institucije, katerih akt je bil razglašen za ničnega, sprejeti ukrepe, potrebne za izpolnitev sodbe Sodišča.

(13)

Ukrepi, za katere je Komisija pooblaščena, da jih sprejme glede na izvedbena pooblastila, podeljena z Uredbo (ES) št. 1655/2000, so upravljalni ukrepi, ki se nanašajo na izvajanje programa z znatnimi proračunskimi posledicami v smislu člena 2(a) Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (7). Te ukrepe je treba sprejeti v skladu z upravljalnim postopkom iz člena 4 omenjenega sklepa, brez poseganja v postopek odbora, izbran za vsak nadaljnji razvoj LIFE ali finančni instrument, ki zadeva izključno področje okolja.

(14)

Ta uredba za ves čas trajanja programa določa finančni okvir, ki predstavlja prednostni referenčni okvir za organ, pristojen za proračun, med letnim proračunskim postopkom v smislu točke 33 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 6. maja 1999 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka (8)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1655/2000 se spremeni, kakor sledi:

1.

Člen 3 se spremeni, kakor sledi:

(a)

v odstavku 3:

(i)

se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

je 50 % za projekte ohranjanja narave, 100 % upravičenih stroškov brez režijskih stroškov in trajnega blaga za spremljevalne ukrepe v skladu z odstavkom 2(b)(i) in (ii) in 100 % stroškov za spremljevalne ukrepe v skladu z odstavkom 2(b)(iii);“;

(ii)

se doda naslednja točka:

„(c)

stroški plače javnega uslužbenca se štejejo za upravičene samo, kolikor se ti nanašajo na stroške za dejavnosti, ki jih ustrezni javni organ ne bi opravil, če se zadevni projekt ne bi izvedel.“;

(b)

se vstavi naslednji odstavek:

„3a.   Pogoj za dodelitev pomoči pri projektu, pri katerem gre za pridobitev zemljišč, je, da se pridobljeno zemljišče dolgoročno nameni za uporabo v skladu s ciljem LIFE-narava iz odstavka 1. Države članice s prenosom ali drugače zagotovijo, da se ta zemljišča dolgoročno namenijo za ohranjanje narave.“;

(c)

v odstavku 7 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„V skladu s členom 116 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (9), Komisija sprejme sklep o izbranih projektih, z upravičenci pa se sklenejo sporazumi o donaciji, v katerih se določijo znesek finančne pomoči, finančni postopki in kontrole ter posebni tehnični pogoji za odobreni projekt.

(d)

odstavek 8 se nadomesti z naslednjim:

„8.   Na pobudo Komisije:

(a)

je za spremljevalne ukrepe, ki naj se financirajo v skladu z odstavkom 2(b)(i) in (ii), po posvetovanju odbora iz člena 21 Direktive 92/43/EGS, potreben poziv za zbiranje predlogov. Države članice lahko dajo Komisiji predloge za spremljevalne ukrepe;

(b)

so za spremljevalne ukrepe, ki naj se financirajo v skladu z odstavkom 2(b)(iii), potrebni javni razpisi. Vsi javni razpisi se objavijo v Uradnem listu Evropske unije, v katerem so določena tudi posebna merila, ki morajo biti izpolnjena.“.

2.

Člen 4 se spremeni, kakor sledi:

(a)

v odstavku 3:

(i)

četrti pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Delež finančne podpore Skupnosti je 100 % upravičenih stroškov brez režijskih stroškov in trajnega blaga za spremljevalne ukrepe v skladu z odstavkom 2(c)(i) in 100 % stroškov za spremljevalne ukrepe v skladu z odstavkom 2(c)(ii).“;

(ii)

doda se naslednji pododstavek:

„Stroški plače javnega uslužbenca se štejejo za upravičene samo, kolikor se ti nanašajo na stroške za dejavnosti, ki jih ustrezni javni organ ne bi opravil, če se zadevni projekt ne bi izvedel.“;

(b)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   V zvezi z demonstracijskimi projekti iz odstavka 2(a) Komisija določi smernice v skladu s postopkom iz člena 11(2) in jih objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Te smernice navajajo prednostna področja in cilje demonstracijskih projektov z izrecnim sklicevanjem na prednostne naloge iz Sklepa št. 1600/2002/ES (10).

Smernice zagotavljajo, da LIFE-okolje dopolnjuje raziskovalne programe Skupnosti ter strukturne sklade in programe za razvoj podeželja.

Komisija nadalje določi smernice o pripravljalnih projektih iz odstavka 2(b). Te smernice objavi v Uradnem listu Evropske unije in o njihovi objavi obvesti odbor iz člena 11(1).

(c)

v odstavku 6 se točki (d) in (e) nadomestita z naslednjim:

„(d)

lahko spodbujajo obsežno uporabo in razširjanje praks, tehnologij in/ali proizvodov, ki prispevajo k varstvu okolja;

(e)

so osredotočeni na razvoj in prenos inovativnih tehnologij ali metod, ki se lahko uporabljajo v enakih ali podobnih razmerah, predvsem v novih državah članicah;“;

(d)

odstavek 8 se nadomesti z naslednjim:

„8.   Na pobudo Komisije:

(a)

je za projekte, ki naj se financirajo v skladu z odstavkom 2(b), in spremljevalne ukrepe, ki naj se financirajo v skladu z odstavkom 2(c)(i), po posvetovanju odbora iz člena 11(1), potreben poziv za zbiranje predlogov. Države članice lahko dajo Komisiji predloge za projekte, ki naj se financirajo v skladu z odstavkom 2(b), in spremljevalne ukrepe, ki naj se financirajo v skladu z odstavkom 2(c)(i);

(b)

so za spremljevalne ukrepe, ki naj se financirajo v skladu z odstavkom 2(c)(ii), potrebni javni razpisi. Vsi javni razpisi se objavijo v Uradnem listu Evropske unije, v katerem so določena tudi posebna merila, ki morajo biti izpolnjena.“;

(e)

odstavek 11 se nadomesti z naslednjim:

„11.   V skladu s členom 116 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 Komisija sprejme sklep o izbranih projektih, z upravičenci pa se sklenejo sporazumi o donaciji, v katerih se določijo znesek finančne pomoči, finančni postopki in kontrole ter posebni tehnični pogoji za odobreni projekt.“.

3.

Člen 5(9) se nadomesti z naslednjim:

„9.   Na pobudo Komisije so za spremljevalne ukrepe, ki naj se financirajo v skladu z odstavkom 2(b), potrebni javni razpisi, ki se objavijo v Uradnem listu Evropske unije, v katerem so določena tudi posebna merila, ki morajo biti izpolnjena.“.

4.

V členu 7 se naslov in odstavek 1 nadomestita z naslednjim:

„Člen 7

Usklajevanje in dopolnjevanje finančnih instrumentov

1.   Brez poseganja v pogoje, določene v členu 6 za države kandidatke za pristop, projekti, financirani iz strukturnih skladov ali drugih proračunskih instrumentov Skupnosti, niso upravičeni do finančne pomoči po tej uredbi. Komisija zagotovi, da se vlagatelje opozori, da ni možno pridobiti subvencij iz različnih skladov Skupnosti. Uvedejo se ustrezni ukrepi za preprečitev možnosti dvojnega financiranja.

Komisija in države članice obvestijo vlagatelje o različnih finančnih instrumentih Skupnosti, ki so na voljo za financiranje delov projektov v zvezi z okoljem in naravo.“.

5.

Člen 8 se spremeni, kakor sledi:

(a)

v odstavku 1 se doda naslednji pododstavek:

„Tretja faza se podaljša za dve leti, do 31. decembra 2006. Finančni okvir za izvajanje te uredbe je 317,2 milijonov EUR. Organ, pristojen za proračun, odobri letna proračunska sredstva v okviru letnega proračunskega postopka in v mejah veljavne finančne perspektive.“;

(b)

v odstavku 3 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Za obdobje od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2006 se spremljevalni ukrepi omejijo na 6 % razpoložljivih proračunskih sredstev.“.

6.

Člen 9 se spremeni, kakor sledi:

(a)

v odstavku 1 se doda naslednji pododstavek:

„Komisija zagotovi, da so rezultati vseh financiranih projektov na voljo širši javnosti, in nadalje na primerih pojasni, kako se lahko pridobljene sposobnosti in izkušnje uporabijo drugje.“;

(b)

doda se naslednji odstavek:

„6.   Komisija vsako leto objavi popolni seznam financiranih projektov skupaj s kratkim opisom in pregledom sredstev, porabljenih v posameznem primeru.“.

7.

Člen 11(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.“.

8.

Člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

Ocena tretje faze in nadaljevanje instrumenta LIFE

1.   Najpozneje 30. septembra 2005 Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu:

(a)

poročilo o posodobitvi vmesnega pregleda, predloženega novembra 2003, in o oceni izvajanja te uredbe, njenega prispevka k razvoju okoljske politike Skupnosti ter uporabe dodeljenih sredstev in

(b)

po potrebi predlog nadaljnjega razvoja LIFE ali finančnega instrumenta, ki zadeva izključno področje okolja, v katerem se med drugim upoštevajo priporočila pregleda LIFE, ki se uporabljajo od leta 2007 dalje.

2.   Ko Komisija sprejme takšen predlog, Evropski parlament in Svet v skladu s Pogodbo najpozneje 1. maja 2006 odločita o izvajanju tega finančnega instrumenta od 1. januarja 2007 dalje.

3.   Znesek, potreben v finančnem okviru za izvajanje ukrepov nadzora in revizije v obdobju po 31. decembru 2006, se šteje za potrjenega samo, če je v skladu z novo finančno perspektivo v veljavi od leta 2007.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 15. septembra 2004

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BORELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

A. NICOLAÏ


(1)  UL C 80, 30.3.2004, str. 57.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 21. aprila 2004 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 26. julija 2004.

(3)  UL L 192, 28.7.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 788/2004 (UL L 138, 30.4.2004, str. 17).

(4)  UL L 242, 10.9.2002, str. 1.

(5)  UL C 61, 10.3.2004, str. 1.

(6)  Primer C-378/00, Komisija proti Evropskemu parlamentu in Svetu [2003] PSES I-937.

(7)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(8)  UL C 172, 18.6.1999, str. 1. Sporazum, kakor je bil spremenjen s Sklepom Evropskega parlamenta in Sveta 2003/429/ES (UL L 147, 14.6.2003, str. 25).

(9)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.“;

(10)  UL L 242, 10.9.2002, str. 1.“;


Top