EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1646

Uredba Komisije (ES) št. 1646/2004 z dne 20. septembra 2004 sprememba Priloge 1 k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora(Besedilo velja za EGP)

OJ L 296, 21.9.2004, p. 5–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 41–46 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 060 P. 13 - 17
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 060 P. 13 - 17

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; implicitno zavrnjeno 32009R0470 . Latest consolidated version: 24/09/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1646/oj

21.9.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 296/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1646/2004

z dne 20. septembra 2004

sprememba Priloge 1 k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2377/90 z dne 26. junija 1990 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora (1) in zlasti členov 6, 7 in 8 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (EGS) št. 2377/90 morajo biti najvišje mejne vrednosti ostankov postopno določene za vse farmakološko aktivne substance, ki se uporabljajo v Skupnosti v zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so namenjene upravljanju z živalmi, ki proizvajajo živilske izdelke.

(2)

Najvišje mejne vrednosti morajo biti določene šele po pregledu Odbora za veterinarska zdravila vseh pomembnih informacij, ki zadevajo varnost ostankov zadevnih substanc za porabnike živil živalskega izvora in vpliv ostankov na industrijsko predelavo živil.

(3)

Pri določanju najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora je treba opredeliti živalske vrste, v katerih so ostanki lahko prisotni, stopnje, do katerih so lahko prisotni v vsakem od ustreznih mesnih tkiv, pridobljenih iz zdravljene živali (ciljno tkivo) in naravo ostanka, ki je pomembna za nadzor ostankov (oznaka ostanka).

(4)

Glede na zmanjšano razpoložljivost veterinarskih zdravil za določene vrste, ki proizvajajo živilske izdelke (2), so lahko najvišje mejne vrednosti ostankov določene z metodami ekstrapolacije najvišjih mejnih vrednosti ostankov, ki so bile na strogo znanstveni podlagi določene za druge vrste.

(5)

Za nadzor ostankov, kot je predvideno v ustrezni zakonodaji Skupnosti, naj bi običajno bile najvišje mejne vrednosti ostankov določene za ciljno tkivo jeter ali ledvic. Ker pa so jetra in ledvice velikokrat odstranjena od trupov, ki se gibljejo v mednarodni trgovini, morajo biti najvišje mejne vrednosti ostankov vedno določene tudi za mišično ali maščobno tkivo.

(6)

V primeru veterinarskih zdravil, ki so namenjena tistim živalim, ki valijo jajca, tistim, ki dajejo mleko ter čebelam, morajo biti najvišje mejne vrednosti določene tudi za jajca, mleko ali med.

(7)

Albendazol, febantel, fenbendazol, oksfendazol, tiabendazol, oksiklozanid, amitraz, cipermetrin, deltametrin in deksametazon je treba vnesti v Prilogo I k Uredbi (EGS) št. 2377/90.

(8)

Omogočiti je treba ustrezno časovno obdobje pred začetkom veljavnosti te uredbe z namenom, da se državam članicam omogoči kakršno koli prilagajanje, ki bo potrebno za dovoljenje, da se na trg dajo zadevna medicinska zdravila, ki so bila odobrena v skladu z Direktivo 2001/82/ES (3) Evropskega Parlamenta in Sveta z upoštevanjem določil te uredbe.

(9)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za veterinarska zdravila -

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EGS) št. 2377/90 je spremenjena, kot je bilo določeno v tej prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne šestnajsti dan po objavi.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. septembra 2004

Za Komisijo

Olli REHN

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1101/2004 (UL L 211, 12.6.2004, str. 3).

(2)  Razpoložljivost veterinarskih zdravil v obvestilu Komisije Svetu in Evropskemu Parlamentu, Skupna ureditev trga KOM(2000) 806 končna oblika.

(3)  UL L 311, 28.11.2001, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/28/ES (UL L 136, 30.4.2004, str. 58).


PRILOGA

Sledeča(-e) substanca(-e) se vstavi(-jo) v Prilogo I k Uredbi (EGS) št. 2377/90:

2.

Sredstva proti parazitom

2.1

Sredstva, ki delujejo proti endoparazitom

2.1.3

Benzimidazoli in pro-benzimidazoli

Farmakološko aktivna(-e) substanca(-e)

Oznaka ostanka

Živalska vrsta

MVO

Tarčna tkiva

„Albendazol

Vsota albendazola sulfoksida, albendazola sufona, in albendazola 2-amino sulfona, izraženega kot albendazol

vsi prežvekovalci

100 μg/kg

Mišica

100 μg/kg

Maščoba

1 000 μg/kg

Jetra

500 μg/kg

Ledvice

100 μg/kg

Mleko

Febantel

Vsota izločljivih ostankov, ki lahko oksidirajo v oksfendazol sulfon

Vsi prežvekovalci

50 μg/kg

Mišica

50 μg/kg

Maščoba

500 μg/kg

Jetra

50 μg/kg

Ledvice

10 μg/kg

Mleko

Fenbendazol

Vsota izločljivih ostankov, ki lahko oksidirajo v oksfendazol sulfon

Vsi prežvekovalci

50 μg/kg

Mišica

50 μg/kg

Maščoba

500 μg/kg

Jetra

50 μg/kg

Ledvice

10 μg/kg

Mleko

Oksfendazol

Vsota izločljivih ostankov, ki lahko oksidirajo v oksfendazol sulfon

Vsi prežvekovalci

50 μg/kg

Mišica

50 μg/kg

Maščoba

500 μg/kg

Jetra

50 μg/kg

Ledvice

10 μg/kg

Mleko

Tiabendazol

Vsota tiabendazola in 5-hidroksitiabendazola

Koze

100 μg/kg

Mišica

100 μg/kg

Maščoba

100 μg/kg

Jetra

100 μg/kg

Ledvice

100 μg/kg

Mleko“

2.1.4

Fenol derivati, ki vključujejo salicilanide

Farmakološko aktivna(-e) substanca(-e)

Oznaka ostanka

Živalska vrsta

MVO

Tarčna tkiva

„Oksiklozanid

Oksiklozanid

Vsi prežvekovalci

20 μg/kg

Mišica

20 μg/kg

Maščoba

500 μg/kg

Jetra

100 μg/kg

Ledvice

10 μg/kg

Mleko“

2.2

Sredstva, ki delujejo proti ektoparazitom

2.2.2

Formamidini

Farmakološko aktivna(-e) substanca(-e)

Oznaka ostanka

Živalska vrsta

MVO

Tarčna tkiva

„Amitraz

Vsota amitraza in vseh metabolitov, ki vsebujejo 2,4-dimetilanilinsko polovico, izražena kot amitraz

Koze

200 μg/kg

Maščoba

100 μg/kg

Jetra

200 μg/kg

Ledvice

10 μg/kg

Mleko“

2.2.3

Piretroidi

Farmakološko aktivna(-e) substanca(-e)

Oznaka ostanka

Živalska vrsta

MVO

Tarčna tkiva

„Cipermetrin

Cipermethrin (vsota izomerov)

Vsi prežvekovalci

20 μg/kg

Mišica

200 μg/kg

Maščoba

20 μg/kg

Jetra

20 μg/kg

Ledvice

20 μg/kg

Mleko (1)

Deltametrin

Deltametrin

Vsi prežvekovalci

10 μg/kg

Mišica

50 μg/kg

Maščoba

10 μg/kg

Jetra

10 μg/kg

Ledvice

20 μg/kg

Mleko

5.

Kortikoidi

5.1

Glukokortikoidi

Farmakološko aktivna(-e) substanca(-e)

Oznaka ostanka

Živalska vrsta

MVO

Tarčna tkiva

„Deksametazon

Deksametazon

Koze

0,75 μg/kg

Mišica

2 μg/kg

Jetra

0,75 μg/kg

Ledvice

0,3 μg/kg

Mleko“


(1)  Spoštujejo se nadaljnje določbe v Direktivi 98/82/ES (UL L 290, 29.10.1998, str. 25).“


Top