Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0664

Uredba Komisije (ES) št. 664/2004 z dne 7. aprila 2004 o določitvi prehodnih ukrepov v zvezi z uvoznimi dovoljenji za mleko in mlečne proizvode na podlagi Uredbe (ES) št. 2535/2001 zaradi pristopa Republike Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške k Evropski uniji

OJ L 104, 8.4.2004, p. 106–107 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 416 - 417

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/664/oj

32004R0664Uradni list L 104 , 08/04/2004 str. 0106 - 0107


Uredba Komisije (ES) št. 664/2004

z dne 7. aprila 2004

o določitvi prehodnih ukrepov v zvezi z uvoznimi dovoljenji za mleko in mlečne proizvode na podlagi Uredbe (ES) št. 2535/2001 zaradi pristopa Republike Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške k Evropski uniji

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pristopne pogodbe Republike Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške ter zlasti člena 2(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Republike Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške ter zlasti prvega odstavka člena 41 Akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Oddelek 2 poglavja I naslova 2 Uredbe Komisije (ES) št. 2535/2001 z dne 14. decembra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne proizvode ter o odprtju tarifnih kvot [1] predvideva posebne določbe o odobritvi vlagateljev uvoznih dovoljenj. Da bi bil izvajalcem iz Republike Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške (nove države članice) zagotovljen dostop do uvoznih dovoljenj z dnem pristopa teh držav k Evropski uniji, bi bilo treba sprejeti prehodne ukrepe.

(2) Za obdobje od 1. maja do 30. junija 2004 bi moralo biti izvajalcem iz novih držav članic omogočeno, da uporabljajo uvozna dovoljenja v okviru tarifnih kvot iz Prilog k Uredbi (ES) št. 2535/2001 brez predhodne odobritve. Dokazati bi morali status gospodarskega subjekta in redno dejavnost v okviru tega. V zvezi z zahtevanim dokazilom o izvajanju trgovinske dejavnosti, bi moralo biti vlagateljem v novih državah članicah omogočeno, da upoštevajo ne le trgovino s Skupnostjo, temveč trgovino z vsemi tretjimi državami. Imeti bi morali možnost, da kot referenčno leto za izvajanje trgovinske dejavnosti izberejo leto 2002 namesto 2003, če lahko dokažejo, da niso mogli uvoziti ali izvoziti zahtevanih količin mlečnih proizvodov v letu 2003 zaradi izjemnih okoliščin. Organi novih držav članic bi morali do 15. maja 2004 predložiti Komisiji seznam, ki vključuje vse upravičene izvajalce. Zaradi lažje prepoznave posameznega vlagatelja in lažjega prenosa dovoljenj, bi bilo treba podrobno navesti podatke, ki jih mora poslati vsak izvajalec. Poleg tega bi moralo biti upravičenim izvajalcem iz novih držav članic dovoljeno, da kupijo uvozna dovoljenja.

(3) Za obdobje od 1. julija 2004 do 30. junija 2005 bi morali biti izvajalci iz novih držav članic odobreni, pod pogojem, da pred 1. junijem vložijo zahtevo, ki vključuje potrebne dokumente in podatke, ali pod pogojem, da so uvrščeni na seznam upravičenih izvajalcev, ki ga je treba predložiti Komisiji do 15. maja 2004.

(4) Zato je treba predvideti nekatera odstopanja od Uredbe (ES) št. 2535/2001.

(5) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Z odstopanjem od oddelka 2 poglavja I naslova 2 Uredbe (ES) št. 2535/2001 lahko izvajalci, ustanovljeni v Republiki Češki, Estoniji, Cipru, Latviji, Litvi, Madžarski, Malti, Poljski, Sloveniji in Slovaški (v nadaljevanju "nove države članice"), vložijo zahtevke za uvozna dovoljenja za kvote, ki pokrivajo obdobje od 1. maja do 30. junija 2004 brez predhodne odobritve pristojnih organov države članice, v kateri so ustanovljeni.

2. Z odstopanjem od člena 11 Uredbe (ES) št. 2535/2001 lahko izvajalci, ustanovljeni v novih državah članicah, vložijo zahtevke za uvozna dovoljenja za kvote iz odstavka 1 samo v državi članici, v kateri so ustanovljeni.

Zahtevki za dovoljenja se sprejmejo samo, če vlagatelj priloži naslednje dokumente:

(a) dokazilo, da je vlagatelj v letu 2003 uvozil in/ali izvozil najmanj 25 ton mlečnih proizvodov, zajetih v poglavju 04 kombinirane nomenklature in sicer v najmanj štirih ločenih postopkih;

(b) katero koli listino in podatek, ki ustrezno dokazujeta identiteto in status vlagatelja, zlasti:

(i) listine, ki se nanašajo na poslovne izkaze in/ali davčno ureditev, sestavljene v skladu z nacionalno zakonodajo; ter

(ii) številko DDV, če je to predvideno z nacionalno zakonodajo;

(iii) registracijo v trgovinski register, če je to predvideno z nacionalno zakonodajo.

V primeru točke (a) drugega pododstavka je referenčno leto 2002, če zadevni uvoznik lahko dokaže, da v letu 2003 ni mogel uvoziti ali izvoziti zahtevanih količin mlečnih proizvodov zaradi izjemnih okoliščin.

Za namene uporabe tega odstavka se predelovalna dejavnost aktivnega oplemenitenja – in pasivnega oplemenitenja – ne upošteva kot uvoz in izvoz.

3. Pristojni organi novih držav članic pošljejo Komisiji do 15. maja 2004 sezname izvajalcev, ki so vložili zahtevke za uvozna dovoljenja za kvote, ki pokrivajo obdobje od 1. maja do 30. junija 2004 v skladu z odstavkom 1 in ki izpolnjujejo pogoje, določene v odstavku 2. Ti seznami se sestavijo v skladu z obrazcem iz Priloge XIV k Uredbi (ES) 2535/2001, razen številke odobritve.

4. Komisija predloži te sezname pristojnim organom drugih držav članic.

5. Z odstopanjem od člena 16(4) Uredbe (ES) št. 2535/2001 se uvozna dovoljenja, izdana za kvote, ki pokrivajo dobo od 1. maja do 30. junija 2004, lahko prenesejo samo fizičnim ali pravnim osebam, odobrenim v skladu z oddelkom 2 navedene uredbe, in fizičnim ali pravnim osebam, vpisanim v sezname iz odstavka 3.

Člen 2

Z odstopanjem od člena 8 Uredbe (ES) št. 2535/2001 se odobritev za kvote, ki pokrivajo obdobje od 1. julija 2004 do 30. junija 2005, izda:

(a) izvajalcem, ustanovljenim v novih državah članicah, ki pred 1. junijem 2004 vložijo zahtevek pristojnim organom države članice, v kateri so ustanovljeni, skupaj z listinami iz člena 1(2); ali

(b) izvajalcem, ustanovljenim v novih državah članicah, ki pred 1. junijem 2004 vložijo zahtevek pristojnim organom države članice, v kateri so ustanovljeni in ki so vpisani v seznam iz člena 1(3).

Člen 3

Ta uredba začne veljati pod pogojem in z dnem začetka veljavnosti Pristopne pogodbe Republike Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. aprila 2004

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 341, 22.12.2001, str. 29. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 50/2004 (UL L 7, 13.1.2004, str. 9).

--------------------------------------------------

Top