EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0037

Uredba Komisije (ES) št. 37/2004 z dne 9. januarja 2004 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 747/2001 o tarifnih kvotah Skupnosti in referenčnih količinah za nekatere kmetijske proizvode s poreklom iz Maroka

UL L 6, 10.1.2004, p. 3–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/37/oj

32004R0037Uradni list L 006 , 10/01/2004 str. 0003 - 0012


Uredba Komisije (ES) št. 37/2004

z dne 9. januarja 2004

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 747/2001 o tarifnih kvotah Skupnosti in referenčnih količinah za nekatere kmetijske proizvode s poreklom iz Maroka

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 747/2001 z dne 9. aprila 2001 o zagotovitvi upravljanja tarifnih kvot Skupnosti in referenčnih količin za izdelke, ki so na podlagi sporazumov z nekaterimi sredozemskimi državami upravičeni do preferencialov, ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1981/94 in (ES) št. 934/95 [1], in zlasti člena 5(1)(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko glede ukrepov vzajemne liberalizacije in nadomestitve protokolov 1 in 3 k Pridružitvenemu sporazumu med ES in Marokom je bil sklenjen 22. decembra 2003. Ta novi sporazum se uporablja od 1. januarja 2004, z izjemo členov 2, 4 in 5 novega kmetijskega protokola 1, v nadaljevanju "novi protokol 1", v zvezi z režimi, ki veljajo za uvoz v Skupnost kmetijskih proizvodov s poreklom iz Maroka. Navedeni členi se uporabljajo od 1. oktobra 2003 v zvezi s koncesijami, določenimi za paradižnike.

(2) Novi protokol 1 določa nove tarifne koncesije in spremembe obstoječih koncesij, določenih v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 747/2001, izmed katerih nekatere sodijo v okvir tarifnih kvot in referenčnih količin Skupnosti.

(3) Za nekatere kmetijske proizvode, za katere se uporabljajo obstoječe tarifne koncesije v okviru referenčnih količin, novi protokol 1 določa oprostitev od carin znotraj tarifnih kvot ali oprostitev od carin za neomejene količine.

(4) Za izvajanje tarifnih koncesij, določenih v novem protokolu 1, je treba spremeniti Uredbo (ES) št. 747/2001.

(5) Za namen izračuna tarifnih kvot za prvo leto uporabe je treba določiti, da se razen za paradižnike iz oznake KN 07020000, za katere se obdobje veljavnosti kvote začne pred datumom začetka veljavnosti novega sporazuma, obsegi tarifnih kvot zmanjšajo v sorazmerju s tistim delom obdobja, ki je pred tem datumom že potekel.

(6) Da bi olajšali upravljanje nekaterih obstoječih tarifnih kvot, predvidenih v Uredbi (ES) št. 747/2001, je treba za obračun tarifnih kvot, odprtih v skladu z Uredbo (ES) št. 747/2001, kakor je spremenjena s to uredbo, upoštevati količine, uvožene v okviru navedenih kvot.

(7) Novi sporazum določa, da je treba tarifne kvote za sveže ali ohlajene paradižnike uporabljati od 1. oktobra 2003. Količine, ki so bile sproščene v prosti promet v Skupnosti od 1. oktobra 2003 z ugodnostmi obstoječih tarifnih kvot za sveže ali ohlajene paradižnike na podlagi Uredbe (ES) št. 747/2001, je torej treba upoštevati za obračun tarifnih kvot, odprtih v skladu z Uredbo (ES) št. 747/2001, kakor je spremenjena s to uredbo.

(8) V skladu z novim protokolom 1 mora biti obseg dodatnih tarifnih kvot za sveže in ohlajene paradižnike, veljaven od 1. novembra do 31. maja, vsako leto odvisen od celotne količine paradižnikov s poreklom iz Maroka, sproščene v prosti promet v Skupnosti med predhodnim obdobjem od 1. oktobra do 31. maja. Zato bi morala Komisija vsako leto pred 1. novembrom preučiti količine, sproščene v prosti promet med predhodnim obdobjem od 1. oktobra do 31. maja, in bi morala sprejeti določbe, da bi izvedla vse potrebne prilagoditve obsega dodatne tarifne kvote.

(9) Za tarifne kvote za sveže ali ohlajene paradižnike je treba v skladu z novim protokolom 1 določiti, da se lahko med vsakim uvoznim obdobjem od 1. oktobra do 31. maja neuporabljene količine mesečnih tarifnih kvot prenesejo ob dveh določenih datumih na dodatno tarifno kvoto, ki velja za navedeno uvozno obdobje.

(10) V skladu z novim protokolom 1 je treba obsege tarifnih kvot za nekatere proizvode povečati od 1. januarja 2004 do 1. januarja 2007 na podlagi štirih letnih in enakih obrokov, od katerih vsak ustreza 3 % teh obsegov.

(11) Ker je treba določbe iz teh uredb uporabljati od dne uporabe novega sporazuma, je primerno, da ta uredba začne veljati čimprej.

(12) Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 747/2001 se spremeni:

1. Vstavi se naslednji člen 3a:

"Člen 3a

Posebne določbe za tarifne kvote za paradižnike s poreklom iz Maroka

Za paradižnike iz oznake KN 07020000, ki se sprostijo v prosti promet v vsakem obdobju od 1. oktobra do 31. maja (v nadaljevanju "uvozno obdobje"), se črpanje mesečnih tarifnih kvot, veljavnih pod zaporedno št. 09.1104 od 1. oktobra do 31. decembra in od 1. januarja do 31. marca, ustavi vsako leto 15. januarja in na drugi delovni dan v Komisiji po 1. aprilu. Naslednji delovni dan v Komisiji službe Komisije določijo neporabljeni preostanek vsake od teh tarifnih kvot in ga dajo na razpolago v okviru dodatne tarifne kvote, veljavne za navedeno uvozno obdobje pod zaporedno št. 09.1112.

Od tistih datumov dalje, ko se mesečne tarifne kvote ustavijo, se vsa retroaktivna črpanja iz vseh ustavljenih mesečnih tarifnih kvot in vsa naknadna vračila neporabljenih obsegov vsem ustavljenim mesečnim tarifnim kvotam izvedejo na dodatni tarifni kvoti, ki velja za navedeno uvozno obdobje."

2. Priloga II se nadomesti z besedilom, določenim v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

1. Za obdobje veljavnosti kvote, ki je še vedno odprta 1. januarja 2004, se za obračun ustreznih tarifnih kvot, določenih v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 747/2001, kakor je spremenjena s to uredbo, upoštevajo količine, ki so bile v skladu z Uredbo (ES) št. 747/2001 sproščene v prosti promet v Skupnosti v okviru tarifnih kvot z zaporednimi številkami 09.1115, 09.1122, 09.1130, 09.1133, 09.1135, 09.1136 in 09.1137.

2. Za obračun tarifnih kvot, odprtih za navedene proizvode od tega datuma v skladu s Prilogo II k Uredbi (ES) št. 747/2001, kakor je spremenjena s to uredbo, se upoštevajo količine paradižnikov iz oznake KN 07020000, ki so bile v skladu z Uredbo (ES) št. 747/2001 sproščene v prosti promet v Skupnosti od 1. oktobra 2003 v okviru tarifnih kvot z zaporednimi številkami 09.1116, 09.1189 in 09.1190.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2004 z izjemo tarifnih kvot, navedenih v tretjem in četrtem odstavku.

Tarifne kvote pod zaporedno št. 09.1104 za paradižnike z oznako KN 07020000 se uporabljajo od 1. oktobra 2003.

Tarifne kvote pod zaporedno št. 09.1112 za paradižnike z oznako KN 07020000 se uporabljajo od 1. novembra 2003.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. januarja 2004

Za Komisijo

Frederik Bolkestein

Član Komisije

[1] UL L 109, 19.4.2001, str. 2. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 209/2003 (UL L 28, 4.2.2003, str. 30).

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA II

MAROKO

Ne glede na pravila za razlaganje kombinirane nomenklature velja, da ima besedilo poimenovanj izdelkov samo okvirno vrednost, pri čemer je preferencialna shema v okviru te priloge določena na podlagi oznak KN, ki obstajajo v času sprejetja te uredbe. Kadar so navedene ex oznake KN, se preferencialno shemo določi s skupno uporabo oznake KN in ustreznega poimenovanja.

Tarifne kvote

Zaporedna št. | Oznaka KN | Pododdelek TARIC | Poimenovanje blaga | Kvotno obdobje | Obseg kvote (v tonah neto teže) | Dajatev znotraj kvote |

09.1135 | | | Sveže rezano cvetje in cvetni brsti, primerni za šopke ali za okras: | od 15.10.2003 do 31.5.2004 | 3000 | Oprostitev |

06031010 | | —Vrtnice |

06031020 | | —Nageljni |

06031040 | | —Gladiole |

06031050 | | —Krizanteme | od 15.10.2004 do 31.5.2005 | 3090 |

| od 15.10.2005 do 31.5.2006 | 3180 |

| od 15.10.2006 do 31.5.2007 | 3270 |

| od 15.10.2007 do 31.5.2008 in potem za vsako obdobje od 15.10. do 31.5. | 3360 |

09.1136 | | | Sveže rezano cvetje in cvetni brsti, primerni za šopke ali za okras: | od 15.10.2003 do 14.5.2004 | 2000 | Oprostitev |

06031030 | | —Orhideje |

06031080 | | —Drugo | od 15.10.2004 do 14.5.2005 | 2060 |

| od 15.10.2005 do 14.5.2006 | 2120 |

| od 15.10.2006 do 14.5.2007 | 2180 |

| od 15.10.2007 do 14.5.2008 in potem za vsako obdobje od 15.10. do 14.5. | 2240 |

09.1115 | ex07019050 | | Novi krompir in tako imenovani "novi krompir", svež ali ohlajen | od 1.12.2003 do 30.4.2004 | 120000 | Oprostitev |

ex07019090 | 10 | od 1.12.2004 do 30.4.2005 | 123600 |

od 1.12.2005 do 30.4.2006 | 127200 |

od 1.12.2006 do 30.4.2007 | 130800 |

od 1.12.2007 do 30.4.2008 in potem za vsako obdobje od 1.12. do 30.4. | 134400 |

09.1104 | 07020000 | | Paradižniki, sveži ali ohlajeni | od 1.10 do 31.10 | 10000 | Oprostitev |

09.1104 | 07020000 | | Paradižniki, sveži ali ohlajeni | od 1.11 do 30.11 | 26000 | Oprostitev |

09.1104 | 07020000 | | Paradižniki, sveži ali ohlajeni | od 1.12 do 31.12 | 30000 | Oprostitev |

09.1104 | 07020000 | | Paradižniki, sveži ali ohlajeni | od 1.1 do 31.1 | 30000 | Oprostitev |

09.1104 | 07020000 | | Paradižniki, sveži ali ohlajeni | od 1.2 do 28/29.2 | 30000 | Oprostitev |

09.1104 | 07020000 | | Paradižniki, sveži ali ohlajeni | od 1.3 do 31.3 | 30000 | Oprostitev |

09.1104 | 07020000 | | Paradižniki, sveži ali ohlajeni | od 1.4 do 30.4 | 15000 | Oprostitev |

09.1104 | 07020000 | | Paradižniki, sveži ali ohlajeni | od 1.5 do 31.5 | 4000 | Oprostitev |

09.1112 | 07020000 | | Paradižniki, sveži ali ohlajeni | od 1.11.2003 do 31.5.2004 | 15000 | Oprostitev |

| od 1.11.2004 do 31.5.2005 | 25000 | Oprostitev |

| od 1.11.2005 do 31.5.2006 | 35000 | Oprostitev |

| od 1.11.2006 do 31.5.2007 in potem za vsako obdobje od 1.11. do 31.5. | 45000 | Oprostitev |

09.1127 | 0703101107031019 | | Čebule, vključno z divjo čebulo vrste Muscari comosum, sveže ali ohlajeneod 15.2. do 15.5.2004 | od 15.2. do 15.5.2004 | 8240 | Oprostitev |

ex07099090 | 50 | od 15.2. do 15.5.2005 | 8480 |

od 15.2. do 15.5.2006 | 8720 |

od 15.2. do 15.5.2007 in potem za vsako obdobje od 15.2. do 15.5 | 8960 |

09.1102 | 070310900703200007039000 | | Šalotka, česen, por in druge užitne čebulnice, sveže ali ohlajene | od 1.1. do 31.12.2004 | 1030 | Oprostitev |

| od 1.1. do 31.12.2005 | 1060 |

| od 1.1. do 31.12.2006 | 1090 |

| od 1.1. do 31.12.2007 in potem za vsako leto | 1120 |

09.1106 | ex0704 | | Zelje, cvetača, kolerabica, ohrovt in druge užitne kapusnice, sveže ali ohlajene, razen kitajskega zelja | od 1.1. do 31.12.2004 | 515 | Oprostitev |

| od 1.1. do 31.12.2005 | 530 |

| od 1.1. do 31.12.2006 | 545 |

| od 1.1. do 31.12.2007 in potem za vsako leto | 560 |

09.1109 | ex07049090 | 20 | Kitajsko zelje, sveže ali ohlajeno | od 1.1. do 31.12.2004 | 206 | Oprostitev |

od 1.1. do 31.12.2005 | 212 |

od 1.1. do 31.12.2006 | 218 |

od 1.1. do 31.12.2007 in potem za vsako leto | 224 |

09.1108 | 07051100 | | Glavnata solata, sveža ali ohlajena | od 1.1. do 31.12.2004 | 206 | Oprostitev |

| od 1.1. do 31.12.2005 | 212 |

| od 1.1. do 31.12.2006 | 218 |

| od 1.1. do 31.12.2007 in potem za vsako leto | 224 |

09.1110 | 07051900 | | —Radič (Lactuca sativa), sveža ali ohlajena, ki ni glavnata solata | od 1.1. do 31.12.2004 | 618 | Oprostitev |

07052900 | | —Cikorija (Cichorium spp.), sveža ali ohlajena, razen endivije | od 1.1. do 31.12.2005 | 636 |

0706 | | —Korenček, repa, rdeča pesa, zelena, redkev in druge užitne korenovke, sveže ali ohlajene | od 1.1. do 31.12.2006 | 654 |

| od 1.1. do 31.12.2007 in potem za vsako leto | 672 |

09.1137 | 07070005 | | Kumare, sveže ali ohlajene | od 1.11.2003 do 31.5.2004 | 5429 | Oprostitev |

| za vsako obdobje potem od 1.1. do 31.5. | 5600 |

09.1113 | 07070090 | | Kumarice, sveže ali ohlajene | od 1.1. do 31.12.2004 | 103 | Oprostitev |

| od 1.1. do 31.12.2005 | 106 |

| od 1.1. do 31.12.2006 | 109 |

| od 1.1. do 31.12.2007 in za vsako leto potem | 112 |

09.1138 | 07091000 | | Okrogle artičoke, sveže ali ohlajene | od 1.11 do 31.12 | 500 | Oprostitev |

09.1120 | | | Zelenjava, sveža ali ohlajena | od 1.1. do 31.12.2004 | 9270 | Oprostitev |

07094000 | | —Belušna zelena, razen gomoljne zelene |

ex07095100 | 90 | —Gobe rodu Agaricus, razen gojenih gob | od 1.1. do 31.12.2005 | 9540 |

07095910 | | —Lisičke | od 1.1. do 31.12.2006 | 9810 |

07095930 | | —Prašnikarice | od 1.1. do 31.12.2007 in za vsako leto potem | 10080 |

ex07095990 | 90 | —Druge gobe, razen gojenih gob |

07097000 | | —Špinača, novozelandska špinača in loboda (divja špinača) |

09.1133 | 07099070 | | Bučke, sveže ali ohlajene | od 1.10.2003 do 20.4.2004 | 13276 | Oprostitev |

| za vsako obdobje potem od 1.10. do 20.4. | 20000 |

09.1143 | ex0710 | | Zelenjava (nekuhana ali kuhana v sopari ali v vreli vodi), zmrznjena, razen graha iz tarifne podštevilke 07102100 in ex07102900 in razen drugih sadežev iz rodu Capsicum ali rodu Pimenta iz tarifne podštevilke 07108059 | od 1.1. do 31.12.2004 | 10300 | Oprostitev |

| od 1.1. do 31.12.2005 | 10600 |

| od 1.1. do 31.12.2006 | 10900 |

| od 1.1. do 31.12.2007 in za vsako leto potem | 11200 |

09.1125 | 07114000071151000711590007119030071190500711908007119090 | | Kumare in kumarice, gobe, gomoljike, sladka koruza, čebula, druga zelenjava (razen plodov rodu Capsicum ali Pimenta) in mešanice zelenjave, začasno konzervirane, vendar v tem stanju neprimerne za takojšnjo potrošnjo | od 1.1. do 31.12.2004 | 618 | Oprostitev |

| od 1.1. do 31.12.2005 | 636 |

| od 1.1. do 31.12.2006 | 654 |

| od 1.1. do 31.12.2007 in za vsako leto potem | 672 |

09.1126 | ex0712 | | Sušena zelenjava, cela, narezana na koščke ali rezine, zdrobljena ali mleta, vendar ne nadalje pripravljena, razen čebule iz tarifne podštevilke 07122000 in razen oliv iz ex07129090 | od 1.1. do 31.12.2004 | 2060 | Oprostitev |

| od 1.1. do 31.12.2005 | 2120 |

| od 1.1. do 31.12.2006 | 2180 |

| od 1.1. do 31.12.2007 in za vsako leto potem | 2240 |

09.1122 | 080510100805103008051050 | | Sveže pomaranče | od 1.12. do 31.5. | 300000 | Oprostitev |

ex08051080 | 10 |

09.1130 | ex08052010 | 05 | Sveže klementine | od 1.11.2003 do 29.2.2004 | 120000 | Oprostitev |

za vsako obdobje potem od 1.11. do 28/29.2. | 130000 |

09.1145 | 08082090 | | Sveže kutine | od 1.1. do 31.12. | 1000 | Oprostitev |

09.1128 | 08091000 | | —Sveže marelice | od 1.1. do 31.12.2004 | 3605 | Oprostitev |

080920 | | —Sveže češnje |

080930 | | —Sveže breskve, vključno z nektarinami | od 1.1. do 31.12.2005 | 3710 |

| od 1.1. do 31.12.2006 | 3815 |

| od 1.1. do 31.12.2007 in za vsako leto potem | 3920 |

09.1134 | 08105000 | | Sveži kivi | od 1.1. do 30.4.2004 | 257,5 | Oprostitev |

| od 1.1. do 30.4.2005 | 265 |

| od 1.1. do 30.04.2006 | 272,5 |

| od 1.1. do 30.04.2007 in potem za vsako obdobje od 1.1. do 30.4. | 280 |

09.1140 | 1509 | | —Olivno olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, vendar kemično nespremenjeno | od 1.1. do 31.12.2004 | 3605 | Oprostitev |

151000 | | —Druga olja in njihove frakcije, dobljena izključno iz oliv, prečiščena ali neprečiščena, vendar kemično nespremenjena, vključno z mešanicami teh olj ali frakcij z olji ali frakcijami iz tar. št. 1509 | od 1.1. do 31.12.2005 | 3710 |

| od 1.1. do 31.12.2006 | 3815 |

| od 1.1. do 31.12.2007 in za vsako leto potem | 3920 |

09.1147 | ex20011000 | 90 | Kumarice, pripravljene ali konzervirane v kisu ali ocetni kislini | od 1.1. do 31.12.2004 | 10300 ton posušene neto mase | Oprostitev |

od 1.1. do 31.12.2005 | 10600 ton posušene neto mase |

od 1.1. do 31.12.2006 | 10900 ton posušene neto mase |

od 1.1. do 31.12.2007 in za vsako leto potem | 11200 ton posušene neto mase |

09.1142 | 200290 | | Paradižniki, pripravljeni ali konzervirani drugače kot v kisu ali ocetni kislini, razen celih ali v kosih | from 1.1. to 31.12.2004 | 2060 | Oprostitev |

| od 1.1. do 31.12.2005 | 2120 |

| od 1.1. do 31.12.2006 | 2180 |

| od 1.1. do 31.12.2007 in za vsako leto potem | 2240 |

09.1119 | 200490502005400020055900 | | Grah (Pisum sativum) in nezreli stročji fižol, pripravljen ali konzerviran drugače kot s kisom ali z ocetno kislino, zmrznjen ali ne | od 1.1. do 31.12.2004 | 10815 | Oprostitev |

| od 1.1. do 31.12.2005 | 11130 |

| od 1.1. do 31.12.2006 | 11445 |

| od 1.1. do 31.12.2007 in za vsako leto potem | 11760 |

09.1144 | 2008506120085069 | | Marelice, drugače pripravljene ali konzervirane, brez dodanega alkohola, z vsebnostjo dodanega sladkorja in z izvirnim pakiranjem z neto vsebino, ki presega 1 kg | od 1.1. do 31.12.2004 | 10300 | Oprostitev |

| od 1.1. do 31.12.2005 | 10600 |

| od 1.1. do 31.12.2006 | 10900 |

| od 1.1. do 31.12.2007 in za vsako leto potem | 11200 |

09.1146 | 2008507120085079 | | Marelice, drugače pripravljene ali konzervirane, brez dodanega alkohola, z vsebnostjo dodanega sladkorja in z izvirnim pakiranjem z neto vsebino, ki ne presega 1 kg | from 1.1. to 31.12.2004 | 5150 | Oprostitev |

| od 1.1. do 31.12.2005 | 5300 |

| od 1.1. do 31.12.2006 | 5450 |

| od 1.1. do 31.12.2007 in za vsako leto potem | 5600 |

09.1105 | ex20085092 | 20 | Marelično meso, brez dodanega alkohola ali sladkorja, z izvirnim pakiranjem z neto vsebino 4,5 kg ali več | od 1.1. do 31.12.2004 | 10300 | Oprostitev |

ex20085094 | 20 | od 1.1. do 31.12.2005 | 10600 |

od 1.1. do 31.12.2006 | 10900 |

od 1.1. do 31.12.2007 in za vsako leto potem | 11200 |

09.1148 | 20085099 | | Marelice, drugače pripravljene ali konzervirane, brez dodanega alkohola ali sladkorja, z izvirnim pakiranjem z neto vsebino pod 4,5 kg | od 1.1. do 31.12.2004 | 7416 | Oprostitev |

ex20087098 | 21 | Breskvine polovice (vključno z nektarinami), drugače pripravljene ali konzervirane, brez dodanega alkohola ali sladkorja, z izvirnim pakiranjem z neto vsebino pod 4,5 kg | od 1.1. do 31.12.2005 | 7632 |

od 1.1. do 31.12.2006 | 7848 |

od 1.1. do 31.12.2007 in za vsako leto potem | 8064 |

09.1149 | 200892512008925920089272200892742008927620089278 | | Mešanice sadja, ki vsebujejo dodani sladkor, vendar ne vsebujejo dodanega alkohola | od 1.1. do 31.12.2004 | 103 | Oprostitev |

| od 1.1. do 31.12.2005 | 106 |

| od 1.1. do 31.12.2006 | 109 |

| od 1.1. do 31.12.2007 in za vsako leto potem | 112 |

09.1123 | 20091120091200200919 | | Pomarančni sok | od 1.1. do 31.12.2004 | 51500 | Oprostitev |

| od 1.1. do 31.12.2005 | 53000 |

| od 1.1. do 31.12.2006 | 54500 |

| od 1.1. do 31.12.2007 in za vsako leto potem | 56000 |

09.1192 | 20092100200929 | | Grenivkin sok | od 1.1. do 31.12.2004 | 1030 | Oprostitev |

| od 1.1. do 31.12.2005 | 1060 |

| od 1.1. do 31.12.2006 | 1090 |

| od 1.1. do 31.12.2007 in za vsako leto potem | 1120 |

09.1131 | 2204101922041099 | | Druga peneča vina | od 1.1. do 31.12.2004 | 98056 hl | Oprostitev |

22042110 | | Drugo vino iz svežega grozdja | od 1.1. do 31.12.2005 | 100912 hl |

22042179 | | od 1.1. do 31.12.2006 | 103768 hl |

ex22042180 | 727980 | od 1.1. do 31.12.2007 in za vsako leto potem | 106624 hl |

22042183 | |

ex22042184 | 10727980 |

ex22042194 | 1030 |

ex22042198 | 1030 |

ex220421992204291022042965 | 10 |

ex2204297522042983 | 10 |

ex22042984 | 1030 |

ex22042994 | 1030 |

ex22042998 | 1030 |

ex22042999 | 10 |

09.1107 | ex22042179 | 72 | Vina, upravičena do ene izmed naslednjih označb porekla: Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guer-rouane, Zemmour in Zennata, z dejansko vsebnostjo alkohola do vključno 15 % vol. in v posodah do vključno 2 l ali manj | od 1.1. do 31.12.2004 | 57680 hl | Oprostitev |

ex22042180 | 72 |

ex22042183 | 72 | od 1.1. do 31.12.2005 | 59360 hl |

ex22042184 | 72 | od 1.1. do 31.12.2006 | 61040 hl |

od 1.1. do 31.12.2007 in za vsako leto potem | 62720 hl |

"

--------------------------------------------------

Top