EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0114

Direktiva Sveta 2004/114/ES z dne 13. decembra 2004 o pogojih za sprejem državljanov tretjih držav za namene študija, izmenjav učencev, neplačanega usposabljanja ali prostovoljnega dela

OJ L 375, 23.12.2004, p. 12–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 330–336 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 94 - 100
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 94 - 100
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 012 P. 78 - 84

No longer in force, Date of end of validity: 23/05/2018; se razveljavijo in nadomestijo z 32016L0801

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/114/oj

23.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 375/12


DIREKTIVA SVETA 2004/114/ES

z dne 13. decembra 2004

o pogojih za sprejem državljanov tretjih držav za namene študija, izmenjav učencev, neplačanega usposabljanja ali prostovoljnega dela

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti točk 3(a) in 4 prvega pododstavka člena 63 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za postopno vzpostavitev področja svobode, varnosti in pravice Pogodba predvideva ukrepe, ki jih je treba sprejeti na področju azila, priseljevanja in varstva pravic državljanov tretjih držav.

(2)

Pogodba predvideva, da mora Svet sprejeti ukrepe o politiki priseljevanja v zvezi s pogoji vstopa in bivanja in ustaljenimi postopki za izdajo vizumov za bivanje za daljši čas in dovoljenj za bivanje.

(3)

Na posebnem sestanku v Tamperi 15. in 16. oktobra 1999 je Evropski svet priznal potrebo po uskladitvi nacionalnih zakonodaj na področju pogojev za dovolitev vstopa in bivanja državljanom tretjih držav in je prosil Svet, da po hitrem postopku sprejme odločitve na osnovi predlogov Komisije.

(4)

Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki so bila sprejeta z Listino Evropske unije o temeljnih človekovih pravicah.

(5)

Države članice morajo uveljaviti določbe te direktive brez diskriminacije na podlagi spola, rase, barve kože, etničnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti narodnostni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.

(6)

Eden ciljev dejavnosti Skupnosti na področju izobraževanja je, da se Evropa kot celota uveljavi kot svetovno središče odličnosti za študij in poklicno usposabljanje. Pospeševanje pretoka državljanov tretjih držav v Skupnost za namene študija je ključni dejavnik te strategije. Usklajevanje nacionalnih zakonodaj držav članic na področju pogojev za vstop in bivanje pa je del tega.

(7)

Za namene te direktive je priseljevanje po definiciji začasno in ne zavisi od pogojev na trgu delovne sile v državi gostiteljici. Predstavlja pa obliko vzajemnega bogatenja za zadevne migrante, njihovo državo izvora in državo članico gostiteljico ter spodbuja boljše razumevanje med kulturami.

(8)

Izraz sprejem pokriva vstop in bivanje državljanov tretjih držav za namene, določene v tej direktivi.

(9)

Nova pravila Skupnosti so osnovana na definicijah študenta, pripravnika, izobraževalne ustanove in prostovoljca, ki so že v rabi v pravu Skupnosti zlasti v raznih programih Skupnosti za pospeševanje pretoka zadevnih oseb (Socrates, Evropska prostovoljna služba, itd.).

(10)

Trajanje in druge pogoje pripravljalnih tečajev za študente, ki jih pokriva ta direktiva morajo določiti države članice v skladu s svojimi nacionalnimi zakonodajami.

(11)

Ta direktiva ne velja za državljane tretjih držav, ki sicer spadajo v razred neplačanih pripravnikov in prostovoljcev, po nacionalni zakonodaji pa so glede na njihove dejavnosti ali vrsto prejetega povračila ali plačila uvrščeni med delavce. Sprejem državljanov tretjih držav, ki nameravajo opravljati študij specializacije na področju medicine, morajo opredeliti države članice.

(12)

Dokazilo, da je bil študent sprejet na visokošolsko ustanovo, je lahko, med drugim, tudi v obliki pisma ali potrdila, ki potrjuje njegov/njen vpis.

(13)

Pri ugotavljanju zadostnih razpoložljivih sredstev se lahko upošteva tudi štipendije.

(14)

Za namene te direktive se sprejem lahko zavrne na podlagi ustrezno utemeljenih razlogov. Sprejem je lahko zavrnjen predvsem, če država članica na osnovi ugotovljenih dejstev meni, da zadevni državljan tretje države predstavlja potencialno nevarnost za javni red ali javno varnost. Pojem javnega reda lahko vključuje tudi obsodbo za storitev hudega kaznivega dejanja. V tem smislu je treba omeniti, da pojem javnega reda in javne varnosti vključuje tudi primere, ko državljan tretje države pripada ali je pripadal organizaciji, ki podpira terorizem, podpira ali je podpiral tako organizacijo ali pa je ali je bil usmerjen v ekstremizem.

(15)

Če obstaja dvom glede utemeljitve prošnje za sprejem, lahko države članice zahtevajo vse potrebne dokaze za ugotovitev verodostojnosti, zlasti na osnovi predlaganega študija prosilca, da se tako prepreči zloraba in napačna uporaba postopkov, določenih s to direktivo.

(16)

Pretok študentov, državljanov tretjih držav, ki študirajo v več državah članicah, tako kot tudi sprejem državljanov tretjih držav, ki sodelujejo v programih Skupnosti, se morata olajšati, da se tako pospeši pretok znotraj Skupnosti in v njej, kot je določeno v tej direktivi.

(17)

Za začetni vstop na svoje ozemlje, lahko države članice pravočasno izdajo dovoljenje za bivanje ali pa vizum, če izdajajo dovoljenja za bivanje samo na svojem ozemlju.

(18)

Da bi študenti, državljani tretjih držav, lahko krili delež svojih stroškov študija, morajo imeti dostop na trg delovne sile v skladu s pogoji te direktive. Načelo dostopa študentov na trg delovne sile v skladu s pogoji te direktive je splošno pravilo; v izrednih pogojih pa imajo države članice možnost upoštevati razmere na svojih nacionalnih trgih delovne sile.

(19)

Pojem predhodnega dovoljenja vključuje tudi podelitev delovnih dovoljenj študentom, ki želijo opravljati gospodarsko dejavnost.

(20)

Ta direktiva ne vpliva na nacionalno zakonodajo na področju dela s skrajšanim delovnim časom.

(21)

Zagotoviti se mora skrajšane postopke za postopke sprejema za namene študija ali za programe izmenjav učencev, ki jih izvajajo priznane organizacije v državah članicah.

(22)

Vsaka država članica mora zagotoviti, da je splošni javnosti dostopnih kar največ informacij, ki se redno dopolnjujejo, predvsem na svetovnem spletu, in sicer o ustanovah, opredeljenih s to direktivo, o študijskih programih, katere lahko vpišejo državljani tretjih držav in o pogojih in postopkih za vstop in bivanje na njihovem ozemlju za te namene.

(23)

Ta direktiva v nobenem primeru ne vpliva na uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1030/2002 z dne 13. junija 2002 o enotni obliki dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav.

(24)

Ker cilja te direktive, in sicer pogojev za sprejem državljanov tretjih držav za namene študija, izmenjav učencev, neplačanega usposabljanja ali prostovoljnega dela, države članice same ne morejo zadovoljivo doseči in ker se ta cilj zaradi obsega ali učinkov direktive, lažje doseže na ravni Skupnost, Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnostiiz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz istega člena ta direktiva ne presega okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenega cilja.

(25)

V skladu s členi 1 in 2 Protokola o položaju Združenega kraljestva in Irske, priloženega Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, in ne da bi to posegalo v člen 4 omenjenega protokola, ti državi članici ne sodelujeta pri sprejetju te direktive, ki za njiju ne velja niti nista zavezani k njeni uporabi.

(26)

Skladno s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri sprejetju te direktive, ki zanjo ne velja, niti ni zavezana k njeni uporabi –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Področje urejanja

Namen te direktive je določiti:

(a)

pogoje za sprejem državljanov tretjih držav na ozemlje držav članic za obdobje, ki je daljše od treh mesecev, za namene študija, izmenjav učencev, neplačanega usposabljanja ali prostovoljnega dela;

(b)

pravila postopkov za sprejem državljanov tretjih držav na ozemlje držav članic za te namene.

Člen 2

Opredelitve pojmov

Za namene te direktive:

(a)

„državljan tretje države“ pomeni katerokoli osebo, ki ni državljan Evropske unije v smislu člena 17(1) Pogodbe;

(b)

„študent“ pomeni državljana tretje države, ki je bil sprejet na visokošolsko ustanovo in ki je sprejet na ozemlje države članice, da lahko opravlja svoj osnovni namen, ki je redni študij v visokošolskem izobraževalnem programu, ki ga priznava država članica, vključno z diplomami, spričevali ali doktorati, pridobljenimi na visokošolski ustanovi, to pa lahko vključuje pripravljalni tečaj pred omenjenim izobraževanjem v skladu z nacionalno zakonodajo;

(c)

„učenec“ pomeni državljana tretje države, ki je bil sprejet na ozemlje države članice za namen obiskovanja srednješolskega izobraževalnega programa v okviru programa izmenjav, ki ga izvaja pooblaščena organizacija države članice v skladu z nacionalno zakonodajo ali upravno prakso;

(d)

„neplačan pripravnik“ pomeni državljana tretje države, ki je bil sprejet na ozemlje države članice za obdobje usposabljanja brez plačila v skladu z nacionalno zakonodajo;

(e)

„ustanova“ pomeni javno ali zasebno ustanovo, ki jo priznava država članica in/ali katere izobraževalni programi se priznajo v skladu z nacionalno zakonodajo ali upravno prakso za namene, določene v tej direktivi;

(f)

„program prostovoljnega dela“ pomeni program dejavnosti praktične solidarnosti, ki je osnovan na programu države članice ali Skupnosti in uresničuje cilje splošnega interesa;

(g)

„dovoljenje za bivanje“ pomeni katerokoli dovoljenje, ki ga izdajo organi države članice, s katerim lahko državljan tretje države zakonito prebiva na njenem ozemlju v skladu s členom 1(2)(a) Uredbe (ES) št. 1030/2002.

Člen 3

Področje uporabe

1.   Ta direktiva se uporablja za državljane tretjih držav, ki so zaprosili za sprejem na ozemlje države članice zaradi študija.

Države članice se lahko odločijo, da to direktivo uporabijo za državljane tretjih držav, ki so zaprosili za sprejem za namene izmenjav učencev, neplačanega usposabljanja ali prostovoljnega dela.

2.   Ta direktiva se ne uporabljaja za:

(a)

državljane tretjih držav, ki prebivajo v državi članici kot prosilci za azil ali na podlagi subsidiarne oblike zaščite ali programov začasne zaščite;

(b)

državljane tretjih držav, katerih izgon je bil začasno preklican zaradi dejanskih ali pravnih razlogov;

(c)

državljane tretjih držav, ki so družinski člani državljanov Unije, ki so uveljavili svojo pravico do prostega gibanja v Skupnosti;

(d)

državljane tretjih držav, ki imajo v državi članici status rezidenta za daljši čas v skladu z Direktivo Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas in uveljavljajo svojo pravico do bivanja v drugi državi članici za namene študija ali poklicnega usposabljanja;

(e)

državljane tretjih držav, ki so po nacionalni zakonodaji zadevne države članice delavci ali samozaposlene osebe.

Člen 4

Bolj ugodne določbe

1.   Ta direktiva ne posega v bolj ugodne določbe:

(a)

dvostranskih ali večstranskih sporazumov med Skupnostjo ali Skupnostjo in njenimi državami članicami in eno ali več tretjimi državami; ali

(b)

dvostranskih ali večstranskih sporazumov med eno ali več držav članic in eno ali več tretjimi državami.

2.   Ta direktiva ne posega v pravico države članice, da sprejme ali ohrani določbe, ki so bolj ugodne za osebe, za katere se uporabljajo.

POGLAVJE II

POGOJI ZA SPREJEM

Člen 5

Načelo

Sprejem državljanov tretjih držav v skladu s to direktivo je pogojen s preverjanjem pisnih dokazil o izpolnjevanju pogojev iz člena 6 in iz enega od členov 7 do 11, ki se uporablja za ustrezno kategorijo.

Člen 6

Splošni pogoji

1.   Državljan tretje države, ki zaprosi za sprejem za namene, navedene v členih 7 do 11, mora:

(a)

predložiti veljavno potno listino v skladu z nacionalno zakonodajo. Države članice lahko zahtevajo, da veljavnost potne listine pokriva najmanj obdobje načrtovanega bivanja;

(b)

za načrtovano bivanje predložiti dovoljenje staršev, če je po nacionalni zakonodaji države članice gostiteljice prosilec mladoleten;

(c)

imeti zdravstveno zavarovanje za vsa tveganja, za katera so običajno zavarovani državljani zadevne države članice;

(d)

veljati za nenevarnega za javni red, javno varnost ali javno zdravje;

(e)

predložiti dokazilo, če to zahteva država članica, da je prosilec poravnal pristojbino za obdelavo prošnje po členu 20.

2.   Države članice olajšajo postopek za sprejem državljanov tretjih držav iz členov 7 do 11, ki sodelujejo v programih Skupnosti za pospešen pretok znotraj Skupnosti in v njo.

Člen 7

Posebni pogoji za študente

1.   Poleg splošnih pogojev iz člena 6 državljan tretje države, ki zaprosi za sprejem za namene študija:

(a)

je s strani visokošolske ustanove sprejet na študij v okviru izobraževalnega programa;

(b)

predloži dokazila na zahtevo države članice o zadostnih sredstvih za kritje svojih življenjskih stroškov med bivanjem in za stroške študija in povratka. Države članice objavijo zahtevana najmanjša mesečna sredstva za namene te določbe, kar ne vpliva na posamezno proučitev vsakega primera posebej;

(c)

predloži dokazila, če to zahteva država članica, o zadostnem znanju jezika izobraževalnega programa, ki ga je študent vpisal;

(d)

predloži dokazila, če to zahteva država članica, da je študent poravnal pristojbine, ki jih zaračunava ustanova.

2.   Za študente, ki so zaradi vpisa na ustanovo samodejno upravičeni do zdravstvenega zavarovanja za vsa tveganja, za katera so običajno zavarovani državljani zadevne države članic, se šteje, da izpolnjujejo pogoj iz člena 6(1)(c).

Člen 8

Mobilnost študentov

1.   Ne glede na člene 12(2), 16 in 18(2) državljana tretje države, ki je že sprejet kot študent in je zaprosil za nadaljevanje študija ali za dopolnilno izobraževanje v drugi državi članici, ta država članica sprejme za obdobje, ki ne ovira opravljanja ustreznega študija, s tem da imajo pristojni organi dovolj časa za obravnavo njegove prošnje, če:

(a)

izpolnjuje pogoje iz členov 6 in 7 v zvezi s to državo članico; in

(b)

je priložil svoji prošnji za sprejem vsa pisna dokazila o svoji akademski izobrazbi in dokazilo, da izobraževalni program, ki ga želi opravljati, resnično dopolnjuje tistega, ki ga je že zaključil; in

(c)

sodeluje v dvostranskem programu izmenjave ali programu izmenjave Skupnosti ali je sprejet v državi članici kot študent za najmanj dve leti.

2.   Zahteve iz odstavka 1(c) se ne uporabljajo, če mora študent v okviru svojega izobraževalnega programa obvezno opraviti del programa pri ustanovi v drugi državi članici.

3.   Pristojni organi prve države članice morajo na prošnjo pristojnih organov druge države članice predložiti ustrezne podatke v zvezi z bivanjem študenta na ozemlju prve države članice.

Člen 9

Posebni pogoji za učence

1.   Na podlagi člena 3, državljan tretje države, ki zaprosi za sprejem v okviru programa izmenjave učencev, poleg splošnih pogojev iz člena 6 izpolnjuje tudi naslednje pogoje:

(a)

star je najmanj toliko ali največ toliko, kot določa zadevna država članica;

(b)

predloži dokazila o sprejemu na srednješolsko izobraževalno ustanovo;

(c)

predloži dokazila o sodelovanju v priznanem programu izmenjave učencev, ki ga izvaja priznana organizacija v državi članici v skladu z nacionalno zakonodajo ali upravno prakso;

(d)

predloži dokazila o tem, da organizacija programa izmenjave učencev za njega prevzame odgovornost za ves čas njegovega bivanja na ozemlju zadevne države članice zlasti glede stroškov bivanja, izobraževanja, zdravstva in povratka;

(e)

ves čas izobraževanja je nastanjen pri družini, ki izpolnjuje pogoje, katere določi zadevna država članica, in je izbrana na podlagi pravil programa izmenjave učencev, v katerem učenec sodeluje.

2.   Države članice lahko omejijo sprejem učencev, ki sodelujejo v programu izmenjave na državljane tistih tretjih držav, ki nudijo isto možnost njihovim državljanom.

Člen 10

Posebni pogoji za neplačane pripravnike

Na podlagi člena 3 državljan tretje države, ki zaprosi za sprejem kot neplačan pripravnik, poleg splošnih pogojev iz člena 6 izpolnjuje tudi naslednje pogoje:

(a)

je podpisal pogodbo o usposabljanju, ki jo po potrebi potrdi ustrezni organ zadevne države članice v skladu z nacionalno zakonodajo ali upravno prakso, za neplačano praktično usposabljanje v javnem ali zasebnem podjetju ali v poklicni izobraževalni ustanovi, ki jih priznava država članica v skladu z nacionalno zakonodajo ali upravno prakso;

(b)

predloži dokazila na zahtevo države članice o zadostnih sredstvih za kritje svojih življenjskih stroškov med bivanjem in za stroške usposabljanja in povratka. Države članice objavijo zahtevana najmanjša mesečna sredstva za namene te določbe, kar ne vpliva na posamezno preučitev vsakega primera posebej;

(c)

če država članica to zahteva, se mora jezikovno usposabljati, da pridobi potrebno znanje za namene praktičnega usposabljanja.

Člen 11

Posebni pogoji za prostovoljce

Na podlagi člena 3, državljan tretje države, ki zaprosi za sprejem v okviru programa prostovoljnega dela, poleg splošnih pogojev iz člena 6 izpolnjuje tudi naslednje pogoje:

(a)

star je najmanj toliko ali največ toliko, kot določa zadevna država članica;

(b)

predloži pogodbo, sklenjeno z organizacijo v zadevni državi članici, ki je odgovorna za program prostovoljnega dela v katerem sodeluje, s tem da navede opis nalog, pogoje nadzora izvedbe teh nalog, delovne ure, razpoložljiva sredstva za kritje potnih stroškov in stroškov nastanitve ter žepnino v obdobju njegovega bivanja in, če je to primerno, usposabljanje, ki ga bo opravil za potrebe prostovoljnega dela;

(c)

predloži dokazila, da je organizacija, odgovorna za program prostovoljnega dela, v katerem sodeluje, pridobila polico obveznega zavarovanja in prevzema polno odgovornost za njega v obdobju bivanja, zlasti v zvezi s kritjem njegovih stroškov bivanja, zdravstva in povratka;

(d)

in, če država članica to posebej zahteva, prejme osnovno znanje jezika, zgodovine in političnih in družbenih struktur države članice.

POGLAVJE III

DOVOLJENJA ZA BIVANJE

Člen 12

Dovoljenje za bivanje študentov

1.   Študentom se izda dovoljenje za bivanje za obdobje najmanj enega leta in se lahko podaljša, če nosilec še naprej izpolnjuje pogoje iz členov 6 in 7. Če izobraževalni program traja manj kot eno leto, je dovoljenje veljavno za trajanje tega programa.

2.   Brez poseganja v člen 16 je lahko podaljšanje dovoljenja za bivanje zavrnjeno ali pa je odvzeto, če nosilec:

(a)

ne upošteva omejitev dostopa do gospodarskih dejavnosti po členu 17;

(b)

ne doseže zadovoljivega napredka pri študiju v skladu z nacionalno zakonodajo ali upravno prakso.

Člen 13

Dovoljenja za bivanje učencev

Dovoljenje za bivanje učencev se izda samo za obdobje enega leta.

Člen 14

Dovoljenje za bivanje neplačanih pripravnikov

Obdobje veljavnosti dovoljenja za bivanje neplačanih pripravnikov je enako obdobju praktičnega usposabljanja ali največ eno leto. V izrednih primerih in če nosilec še vedno izpolnjuje pogoje iz členov 6 in 10, se lahko samo enkrat podaljša za obdobje, potrebno za pridobitev poklicne usposobljenosti, ki jo prizna država članica v skladu z nacionalno zakonodajo ali upravno prakso.

Člen 15

Dovoljenja za bivanje prostovoljcev

Dovoljenje za bivanje prostovoljcev se izda za obdobje največ enega leta. Če v izrednih razmerah zadevni izobraževalni program traja več kot eno leto, je dovoljenje za bivanje lahko veljavno za obdobje takega programa.

Člen 16

Odvzem ali nepodaljšanje dovoljenj za bivanje

1.   Države članice lahko odvzamejo dovoljenje za bivanje, ki je bilo izdano na podlagi te direktive, ali zavrnejo prošnjo za podaljšanje, če je bilo dovoljenje pridobljeno z goljufijo ali če se zdi, da imetnik ni izpolnil ali ne izpolnjuje več pogojev za vstop in bivanje, kot je določeno v členu 6 in v enem od členov 7 do vključno 11, ki se uporablja za ustrezno kategorijo.

2.   Države članice lahko odvzamejo dovoljenje za bivanje ali zavrnejo podaljšanje dovoljenja iz razlogov javnega reda, javnega varstva ali javnega zdravja.

POGLAVJE IV

OBRAVNAVA ZADEVNIH DRŽAVLJANOV TRETJIH DRŽAV

Člen 17

Gospodarske dejavnosti študentov

1.   Ob upoštevanju predpisov in pogojev, ki veljajo za zadevne dejavnosti v državi članici gostiteljici, imajo študenti pravico da se ob študijo zaposlijo in so upravičeni do opravljanja gospodarske dejavnosti kot samozaposlene osebe. Pri tem se lahko upoštevajo pogoji na trgu delovne sile države članice gostiteljice.

Po potrebi države članice študentom in/ali delodajalcem podelijo predhodno dovoljenje v skladu z nacionalno zakonodajo.

2.   Vsaka država članica za tako dejavnost določi največje število dovoljenih ur na teden ali dni ali mesecev na leto, ki ne sme biti manj kot 10 ur na teden ali temu ustrezno število dni ali mesecev na leto.

3.   Država članica gostiteljica lahko omeji dostop do gospodarskih dejavnosti v prvem letu bivanja.

4.   Država članica lahko zahteva od študentov, da organu, ki ga je določila zadevna država članica, predhodno ali kako drugače sporočijo, da se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo. Njihovi delodajalci so lahko tudi zavezani, da to dejavnost predhodno ali kako drugače sporočijo.

POGLAVJE V

POSTOPEK IN PREGLEDNOST

Člen 18

Jamstva v postopku in preglednost

1.   Odločitev o prošnji za pridobitev ali podaljšanje dovoljenja za bivanje se sprejme in prosilec je o tem obveščen v roku, ki ne ovira opravljanja ustreznega izobraževanja, s tem da imajo pristojni organi dovolj časa za obravnavo njegove prošnje.

2   Če so podatki v podporo prošnji pomanjkljivi, se lahko obravnava prošnje začasno ustavi, pristojne oblasti pa prosilca obvestijo, da mora predložiti dodatne podatke.

3.   Sklep o zavrnitvi vloge za dovoljenje za bivanje se uradno sporoči zadevnemu državljanu tretje države v skladu s postopki obveščanja po ustrezni nacionalni zakonodaji. Uradno obvestilo vsebuje pravni pouk in roke.

4.   Če je prošnja zavrnjena ali je dovoljenje za bivanje, izdano na podlagi te direktive, odvzeto, ima zadevna oseba pravico do pravnega sredstva pred organi zadevne države članice.

Člen 19

Skrajšan postopek za izdajo dovoljenj za bivanje ali vizumov študentom in učencem

Sporazum o vzpostavitvi skrajšanega postopka za izdajo dovoljenj za bivanje in vizumov na ime zadevnega državljana tretje države se lahko sklene med organom države članice, ki je odgovoren za vstop in bivanje študentov ali učencev, državljanov tretjih držav in visokošolsko ustanovo ali organizacijo, ki izvaja programe študijskih izmenjav, katero zadevna država članica priznava za ta namen z nacionalno zakonodajo ali upravno prakso.

Člen 20

Pristojbine

Države članice lahko zahtevajo od prosilcev plačilo pristojbin za obdelavo prošenj v skladu s to direktivo.

POGLAVJE VI

KONČNE DOLOČBE

Člen 21

Poročanje

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu redno poroča, prvič najkasneje do 12. januarja 2010, o uporabi te direktive v državah članicah in predlaga morebitne spremembe.

Člen 22

Prenos

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 12. januarja 2007. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 23

Prehodne določbe

Z odstopanjem od določb iz poglavja III in za obdobje največ dveh let po datumu iz člena 22, države članice niso dolžne izdajati dovoljenj v skladu s to direktivo v obliki dovoljenj za bivanje.

Člen 24

Roki

Brez poseganja v drugi pododstavek člena 4(2) Direktive 2003/109/ES, države članice niso dolžne upoštevati obdobje bivanja študentov, učencev, ki sodelujejo v programu izmenjave, neplačanih pripravnikov in prostovoljcev na njihovem ozemlju pri podelitvi dodatnih pravic zadevnim državljanom tretjih držav po nacionalni zakonodaji.

Člen 25

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 26

Naslovljenci

Ta direktiva je naslovljena na države članice v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

V Bruslju, 13. decembra 2004

Za Svet

Predsednik

B. R. BOT


(1)  UL C 68 E, 18.3.2004, str. 107.

(2)  UL C 133, 6.6.2003, str. 29.

(3)  UL C 244, 10.10.2003, str. 5.


Top