Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0044

Direktiva Komisije 2004/44/ES z dne 13. aprila 2004 o spremembi Direktive 2002/69/ES o določitvi postopkov vzorčenja in analitskih metod za uradni nadzor dioksinov in določanje dioksinu podobnih polikloriranih bifenilov v živilihBesedilo velja za EGP.

OJ L 113, 20.4.2004, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 034 P. 99 - 101
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 034 P. 99 - 101
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 034 P. 99 - 101
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 034 P. 99 - 101
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 034 P. 99 - 101
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 034 P. 99 - 101
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 034 P. 99 - 101
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 034 P. 99 - 101
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 034 P. 99 - 101
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 043 P. 429 - 431
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 043 P. 429 - 431

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2007; implicitno zavrnjeno 32006R1883

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/44/oj

32004L0044

Direktiva Komisije 2004/44/ES z dne 13. aprila 2004 o spremembi Direktive 2002/69/ES o določitvi postopkov vzorčenja in analitskih metod za uradni nadzor dioksinov in določanje dioksinu podobnih polikloriranih bifenilov v živilihBesedilo velja za EGP.

Uradni list L 113 , 20/04/2004 str. 0017 - 0018
CS.ES poglavje 13 zvezek 34 str. 99 - 101
ET.ES poglavje 13 zvezek 34 str. 99 - 101
HU.ES poglavje 13 zvezek 34 str. 99 - 101
LT.ES poglavje 13 zvezek 34 str. 99 - 101
LV.ES poglavje 13 zvezek 34 str. 99 - 101
MT.ES poglavje 13 zvezek 34 str. 99 - 101
PL.ES poglavje 13 zvezek 34 str. 99 - 101
SK.ES poglavje 13 zvezek 34 str. 99 - 101
SL.ES poglavje 13 zvezek 34 str. 99 - 101


Direktiva Komisije 2004/44/ES

z dne 13. aprila 2004

o spremembi Direktive 2002/69/ES o določitvi postopkov vzorčenja in analitskih metod za uradni nadzor dioksinov in določanje dioksinu podobnih polikloriranih bifenilov v živilih

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 85/591/EGS z dne 20. decembra 1985 o uvedbi postopkov Skupnosti za vzorčenje in analizo za nadzor živil, namenjenih za prehrano ljudi [1], in zlasti člena 1 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva Komisije 2002/69/ES z dne 30. julija 2002 o določitvi postopkov vzorčenja in analitskih metod za uradni nadzor dioksinov in določanje dioksinu podobnih polikloriranih bifenilov v živilih [2] določa posebne določbe v zvezi z postopkom vzorčenja in analitskimi metodami, ki naj se uporabljajo za uradni nadzor.

(2) Za vzorčenje zelo velikih rib mora biti vzorčenje določeno, da se zagotovi usklajen pristop v vsej Skupnosti.

(3) Zelo pomembno je, da se rezultati analitskega preskušanja poročajo in razlagajo enotno, da se zagotovi usklajeno izvrševanje v Uniji.

(4) Zato je treba Direktivo 2002/69/ES ustrezno spremeniti.

(5) Ukrepi, predvideni v tej direktivi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za živilsko verigo in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I Direktive 2002/69/ES se spremeni, kakor je določeno v Prilogi I k tej direktivi.

Priloga II Direktive 2002/69/ES se spremeni, kakor je določeno v Prilogi II k tej direktivi.

Člen 2

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo najpozneje v 12 mesecih po začetku veljavnosti te direktive. Komisiji nemudoma sporočijo besedilo teh predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. aprila 2004

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 372, 31.12.1985, str. 50. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

[2] UL L 209, 6.8.2002, str. 5.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Priloga I k Direktivi 2002/69/ES se spremeni na naslednji način:

1. V točki 4

"Načrt vzorčenja"

se za Preglednico 2 vstavi točka 4.1

"Posebne določbe za vzorčenje lotov, ki vsebujejo cele ribe"

:

"4.1 Posebne določbe za vzorčenje lotov, ki vsebujejo cele ribe

Število primarnih vzorcev, ki jih je treba vzeti iz lota, je določeno v Preglednici 1. Sestavljeni vzorec, ki združuje vse primarne vzorce, mora imeti maso najmanj 1 kg (glej točko 3.5).

- V primeru, ko lot, ki ga je treba vzorčiti, vsebuje drobne ribe (posamezne ribe, ki tehtajo < 1 kg), se kot primarni vzorci vzamejo cele ribe, da se oblikuje sestavljeni vzorec. V primeru, ko dobljeni sestavljeni vzorec tehta več kot 3 kg, so primarni vzorci lahko sestavljeni iz srednjega dela rib, ki so v sestavljenem vzorcu, ki vsak tehta najmanj 100 gramov. Cel del, za katerega se uporablja mejna vrednost, se uporabi za homogenizacijo vzorca.

- V primeru, ko lot, ki ga je treba vzorčiti, vsebuje večje ribe (posamezne ribe, ki tehtajo več kot 1 kg), je primarni vzorec sestavljen iz srednjega dela ribe. Vsak primarni vzorec tehta najmanj 100 gramov. V primeru, ko lot, ki ga je treba vzorčiti, vsebuje zelo velike ribe (npr. > 6 kg) in bi jemanje kosa srednjega dela ribe povzročilo znatno gospodarsko škodo, se šteje, da zadostuje jemanje treh primarnih vzorcev, ki vsak tehta najmanj 350 gramov, ne glede na velikost lota."

2. Točka 5

"Skladnost lota ali sublota s specifikacijo"

se nadomesti z naslednjim:

"5. Skladnost lota ali sublota s specifikacijo

Lot je sprejemljiv, če rezultat analitskega preskušanja enkratne analize ne presega ustrezne mejne vrednosti, kakor je določena v Uredbi (ES) št. 466/2001, ob upoštevanju merilne negotovosti.

Lot ni skladen z mejno vrednostjo, kakor je določena v Uredbi (ES) št. 466/2001, če rezultat analitskega preskušanja, ki je potrjen s ponovitvijo analize in izračunan kot povprečje najmanj dveh ločenih določitev ob upoštevanju merilne negotovosti brez utemeljenega dvoma, presega mejno vrednost.

Merilna negotovost se lahko upošteva v skladu z enim od naslednjih pristopov:

- z izračunavanjem razširjene negotovosti z uporabo faktorja zajetja 2, ki pomeni približno 95-odstotno mejo zaupanja,

- z določanjem meje odločitve (CCα) v skladu z določbami Odločbe Komisije 2002/657/ES z dne 12. avgusta 2002 o izvajanju Direktive Sveta 96/23/ES o izvajanju analitskih metod in razlagi rezultatov [1] (točka 3.1.2.5 Priloge – primer snovi z določenimi dovoljenimi vrednostmi).

Sedanja pravila razlage se uporabljajo za rezultat analitskega preskušanja, dobljen na vzorcu za uradni nadzor. V primeru analize za prepoved in sodne namene se uporabljajo nacionalni predpisi."

[1] UL L 221, 17.8.2002, str. 8. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/25/ES (UL L 6, 10.1.2004, str. 38).

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Priloga II k Direktivi 2002/69/ES se spremeni na naslednji način:

Na koncu točke 2

"Strokovne izkušnje"

se doda naslednji pododstavek:

"Samo za namene te direktive je sprejeta posebna meja določanja (LOQ) posameznega kongenerja, ki pomeni koncentracijo analita v ekstraktu vzorca, ki daje instrumentalni odziv na dveh različnih ionih, ki se spremlja z razmerjem signal/šum 3:1 za manj občutljiv signal in izpolnjuje osnovne zahteve, kot je npr. retenzijski čas, razmerje izotopov po postopku določanja, kakor je opisan v EPA metodi 1613 revizija B."

--------------------------------------------------

Top