EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0042

Direktiva 2004/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih barvah in lakih in proizvodih za ličenje vozil ter o spremembi Direktive 1999/13/ES

OJ L 143, 30.4.2004, p. 87–96 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008 P. 376 - 385
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008 P. 376 - 385
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008 P. 376 - 385
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008 P. 376 - 385
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 008 P. 376 - 385
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008 P. 376 - 385
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008 P. 376 - 385
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008 P. 376 - 385
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 008 P. 376 - 385
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 011 P. 187 - 196
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 011 P. 187 - 196
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 63 - 72

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/07/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/42/oj

32004L0042

Direktiva 2004/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih barvah in lakih in proizvodih za ličenje vozil ter o spremembi Direktive 1999/13/ES

Uradni list L 143 , 30/04/2004 str. 0087 - 0096
CS.ES poglavje 15 zvezek 08 str. 376 - 385
ET.ES poglavje 15 zvezek 08 str. 376 - 385
HU.ES poglavje 15 zvezek 08 str. 376 - 385
LT.ES poglavje 15 zvezek 08 str. 376 - 385
LV.ES poglavje 15 zvezek 08 str. 376 - 385
MT.ES poglavje 15 zvezek 08 str. 376 - 385
PL.ES poglavje 15 zvezek 08 str. 376 - 385
SK.ES poglavje 15 zvezek 08 str. 376 - 385
SL.ES poglavje 15 zvezek 08 str. 376 - 385


Direktiva 2004/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 21. aprila 2004

o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih barvah in lakih in proizvodih za ličenje vozil ter o spremembi Direktive 1999/13/ES

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora [1],

skladno s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe [2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva 2001/81/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka [3] določa nacionalne pragove za emisije nekaterih onesnaževal, vključno s hlapnimi organskimi spojinami (v nadaljnjem besedilu: "HOS"), ki jih je treba doseči do leta 2010 kot del celostne strategije Skupnosti za boj proti zakisljevanju in ozonu v prizemni plasti, vendar ne vključuje mejnih vrednosti emisij za ta onesnaževala iz posebnih virov.

(2) Za uskladitev z nacionalnimi pragovi emisij HOS, si morajo države članice za cilj postaviti zmanjševanje emisij iz različnih virov.

(3) Ta direktiva dopolnjuje ukrepe, sprejete na nacionalni ravni za zagotovitev skladnosti s pragovi emisij HOS.

(4) Ker predpisov Skupnosti ni, se lahko zakonodaja držav članic, ki določa mejne vrednosti za HOS pri nekaterih kategorijah proizvodov, razlikuje. Takšna neskladja, skupaj z odsotnostjo zakonodaje v nekaterih državah članicah, bi lahko ustvarila nepotrebne ovire pri trgovanju in izkrivljala konkurenco na notranjem trgu.

(5) Nacionalne zakone in predpise, ki z namenom boja proti ozonu v prizemni plasti, določajo mejne vrednosti za vsebnost HOS v proizvodih, ki jih zajema ta direktiva, bi bilo treba uskladiti, zato da ne bi omejevali prostega pretoka teh proizvodov.

(6) Ker cilja predlagane dejavnosti, in sicer zmanjšanja emisij HOS, države članice ne morejo doseči v zadostni meri, ker emisije HOS v eni državi članici vplivajo na kakovost zraka v drugih državah članicah in bi bilo zmanjšanje emisij HOS zatorej zaradi obsega in učinkov dejavnosti bolje dosežena na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kot je določeno v členu 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti, kot je določeno v navedenem členu, ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za dosego tega cilja.

(7) Vsebnost HOS v barvah, lakih in proizvodih za ličenje vozil povzroča velike emisije HOS v zrak, ki prispevajo h krajevnemu in čezmejnemu nastajanju fotokemičnih oksidantov v mejni plasti troposfere.

(8) Vsebnost HOS bi bilo treba v nekaterih barvah, lakih in proizvodih za ličenje vozil zmanjšati, kolikor je to tehnično in ekonomsko izvedljivo ob upoštevanju klimatskih pogojev.

(9) Visoka raven okoljske zaščite zahteva določitev in doseganje mejnih vrednosti vsebnosti HOS, uporabljenih v proizvodih, ki jih zajema ta direktiva.

(10) Predvideti bi bilo treba prehodne ukrepe za proizvode, proizvedene pred začetkom veljavnosti zahtev te direktive.

(11) Države članice bi morale biti zmožne podeliti individualna dovoljenja za prodajo in nakup strogo omejenih količin proizvodov za posebne namene, ki ne upoštevajo mejnih vrednosti topil, določenih s to direktivo.

(12) Ta direktiva dopolnjuje predpise Skupnosti glede označevanja kemičnih snovi in pripravkov.

(13) Varovanje zdravja potrošnikov in/ali delavcev in varstvo delovnega okolja ne bi smela spadati v področje uporabe te direktive in zatorej ta direktiva ne bi smela vplivati na ukrepe, ki jih v te namene sprejmejo države članice.

(14) Mejne vrednosti vsebnosti bi morale biti nadzorovane, da bi se opredelilo, ali so masne koncentracije HOS, ugotovljene v vsaki kategoriji barv, lakov in proizvodov za ličenje vozil, ki jih zajema ta direktiva, znotraj dovoljenih meja.

(15) Ker vsebnost HOS v proizvodih, ki se uporabljajo za nekatere dejavnosti ličenja vozil sedaj ureja ta direktiva, bi bilo treba Direktivo Sveta 1999/13/ES z dne 11. marca 1999 o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih dejavnostih in obratih [4] ustrezno spremeniti.

(16) Države članice bi morale biti vseeno zmožne vzdrževati ali uvesti nacionalne ukrepe za nadzor emisij iz dejavnosti ličenja vozil, ki vključujejo premaze cestnih vozil v skladu z Direktivo Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil [5] ali del njih, ki se kot del popravila vozila, konzervacija ali okraševanja izvajajo izven izdelovalnih obratov.

(17) Ta direktiva se ne uporablja za proizvode, ki se prodajajo za izrecno uporabo v obratih, odobrenih v skladu z Direktivo 1999/13/ES, kadar ukrepi za omejevanje emisij nudijo druge načine doseganja najmanj enakovrednih znižanj emisij HOS.

(18) Države članice morajo določiti predpise o sankcijah, ki se uporabljajo za kršitve določb te direktive, in zagotoviti, da se jih izvaja. Navedene sankcije morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

(19) Države članice morajo Komisiji poročati o izkušnjah, pridobljenih pri uporabi te direktive.

(20) Opraviti je treba pregled obsega znižanja vsebnosti HOS v proizvodih izven področja uporabe te direktive ter možnosti nadaljnjega znižanja že predvidenih mejnih vrednosti HOS.

(21) Ukrepe, potrebne za izvajanje te direktive, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil [6] –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Namen in področje uporabe

1. Namen te direktive je omejiti skupno vsebnost HOS v nekaterih barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil, da bi se preprečilo ali zmanjšalo onesnaževanje zraka zaradi prispevka HOS k tvorjenju ozona v prizemni plasti.

2. Za dosego cilja, določenega v odstavku 1, ta direktiva usklajuje tehnične specifikacije za nekatere barve in lake ter proizvode za ličenje vozil.

3. Ta direktiva se uporablja za proizvode, določene v Prilogi I.

4. Ta direktiva ne vpliva in ne posega v ukrepe, vključno z zahtevami glede označevanja, ki so sprejeti na ravni Skupnosti ali na nacionalni ravni za varovanje zdravja potrošnikov in delavcev ter njihovega delovnega okolja.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tej direktivi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

"pristojni organ oblasti" pomeni organ oblasti ali organe oblasti ali telesa, odgovorne v skladu s predpisi držav članic za izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz te direktive;

"snovi" pomeni vsak kemični element ali njegovo spojino, kot se pojavljajo v naravnem stanju ali kot jih proizvede industrija, v trdnem, tekočem ali plinastem stanju;

"pripravek" pomeni mešanice ali raztopine, sestavljene iz dveh ali več snovi;

"organska spojina" pomeni vsako spojino, ki vsebuje najmanj element ogljika in enega ali več elementov vodika, kisika, žvepla, fosforja, silicija, dušika ali halogenov, razen ogljikovih oksidov in neorganskih karbonatov in bikarbonatov;

"hlapne organske spojine (HOS)" pomeni vse organske spojine, ki imajo začetno vrelišče nižje ali enako 250o C, izmerjeno pri standardnem pritisku 101,3 kPa;

"vsebnost HOS" pomeni maso hlapnih organskih spojin, izraženo v gramih/liter (g/l), v pripravku proizvoda v njegovem stanju, pripravljenem za uporabo. Masa hlapnih organskih spojin v danem proizvodu, ki kemijsko reagira med sušenjem tako, da tvori del premaza, se ne šteje za del vsebnosti HOS;

"organsko topilo" pomeni kakršno koli HOS, ki se uporablja sama ali v kombinaciji z drugimi sredstvi za raztapljanje ali razredčenje surovin, proizvodov ali odpadnih materialov ali se uporablja kot čistilno sredstvo za raztapljanje onesnaževalcev ali kot medij za disperzijo ali kot regulator viskoznosti ali kot regulator površinske napetosti ali kot mehčalec ali kot konzervans;

"premaz" pomeni kakršenkoli pripravek, vključno z vsemi organskimi topili ali pripravki, ki vsebujejo organska topila, potrebna za njegov ustrezen nanos, ki se uporablja za nanos filma z dekorativnim, zaščitnim ali drugim funkcionalnim učinkom na površino;

"film" pomeni neprekinjeni sloj zaradi nanosa enega ali več premazov na substrat;

"premazi na vodni osnovi (VO)" pomeni premaze, katerih viskoznost se regulira z uporabo vode;

"premazi na osnovi topila (OT)" pomeni premaze, katerih viskoznost se regulira z uporabo organskega topila;

"dajanje v promet" pomeni dajanje na razpolago tretjim osebam, bodisi odplačno ali neodplačno. Uvoz na carinsko območje Skupnosti se šteje za dajanje v promet v smislu te direktive.

Člen 3

Zahteve

1. Države članice zagotovijo, da se proizvodi, določeni v Prilogi I, dajejo v promet na njihovem ozemlju po datumih, določenih v Prilogi II samo, če njihova vsebnost HOS ne presega mejnih vrednosti, določenih v Prilogi II, in je v skladu s členom 4.

Za določanje skladnosti z mejnimi vrednostmi vsebnosti HOS, določenimi v Prilogi II, se uporabljajo analitske metode iz Priloge III.

Za proizvode, določene v Prilogi I, katerim so bila dodana topila ali druge sestavine, ki vsebujejo topila zato, da je proizvod pripravljen za uporabo, se uporabljajo mejne vrednosti iz Priloge II za vsebnost HOS proizvoda v njegovem stanju, pripravljenem za uporabo.

2. Z odstopanjem od odstavka 1, države članice oprostijo od skladnosti z zgoraj navedenimi zahtevami proizvode, ki se prodajajo za izključno uporabo pri dejavnosti, ki jo zajema Direktiva 1999/13/ES in se jo izvaja v registriranem ali odobrenem obratu v skladu s členi. 3 in 4 navedene direktive.

3. Za namene obnove in vzdrževanja stavb in starinskih vozil, ki jih pristojni organi oblasti označijo kot posebno zgodovinsko in kulturno vrednost, lahko države članice podelijo posamezna dovoljenja za prodajo in nakup strogo omejenih količin proizvodov, ki presegajo mejne vrednosti HOS, določene v Prilogi II.

4. Proizvodi, ki spadajo v področje uporabe te direktive, za katere je razvidno, da so proizvedeni pred datumi, določenimi v Prilogi II, in ne ustrezajo zahtevam iz odstavka 1, se lahko dajo v promet v obdobju 12 mesecev po datumu, ko začne veljati zahteva, ki se uporablja za zadevni proizvod.

Člen 4

Označevanje

Države članice zagotovijo, da so proizvodi, določeni v Prilogi I, označeni z nalepko, ko so dani v promet. Na nalepki sta navedeni:

(a) podkategorija proizvoda in zadevne mejne vrednosti HOS v g/l, kot je navedeno v Prilogi II;

(b) maksimalna vsebnost HOS v g/l proizvoda v stanju, pripravljenem za uporabo.

Člen 5

Pristojni organ oblasti

Države članice določijo pristojni organ, odgovoren za izpolnjevanje obveznosti, določenih v tej direktivi, in o tem obvestijo Komisijo najkasneje 30. aprila 2005.

Člen 6

Spremljanje in nadzor

Države članice določijo program spremljanja in opazovanja za namen preverjanja skladnosti s to direktivo.

Člen 7

Poročanje

Države članice poročajo o rezultatih programa spremljanja in nadzora za dokaz skladnosti z direktivo ter kategorije in količine proizvodov, dovoljene v skladu s členom 3(3). Prvi dve poročili se predložita Komisiji 18 mesecev po datumih za skladnost z mejnimi vrednostmi HOS, določenimi v Prilogi II; kasneje se poročilo predloži vsakih pet let. Komisija vnaprej pripravi splošni obrazec za predložitev podatkov spremljanja in nadzora v skladu s postopkom iz člena 12(2). Letni podatki se dajo na voljo Komisiji na njeno zahtevo.

Člen 8

Prosti pretok blaga

Iz razlogov, ki jih obravnava ta direktiva, države članice ne prepovedujejo, omejijo ali preprečijo dajanja v promet proizvodov, ki spadajo v področje uporabe te direktive in ki v njihovem stanju, pripravljenem za uporabo, izpolnjujejo zahteve te direktive.

Člen 9

Pregled

Komisija je pozvana, da Evropskemu parlamentu in Svetu predloži

1. najkasneje do leta 2008 poročilo na podlagi rezultatov pregleda iz člena 10 Direktive 2001/81/ES. To poročilo preuči

(a) širši obseg in možnosti za znižanje vsebnosti HOS v proizvodih, ki so izven področja uporabe te direktive, vključno z aerosoli za barve in lake;

(b) možno uvedbo nadaljnjega znižanja (faza II) vsebnosti HOS v proizvodih za ličenje vozil;

(c) kakršenkoli nov element v zvezi z družbenoekonomskim vplivom uvedbe faze II, kot je predvideno za barve in lake;

2. najpozneje v 30 mesecih po datumu začetka uporabe mejnih vrednosti vsebnosti HOS iz Priloge II faza II, poročilo, ki upošteva zlasti poročila iz člena 7 in ves tehnološki razvoj pri izdelavi barv, lakov in izdelkov za ličenje vozil. To poročilo prouči širši obseg in možnosti za izvedbo nadaljnjih znižanj vsebnosti HOS v proizvodih, ki jih ta direktiva ne zajema, vključno z možnim razlikovanjem med barvami, ki se uporabljajo za notranjost in zunanjost v podkategoriji (d) in (e) Priloge I, točka 1.1. in Priloge II, oddelek A.

Tem poročilom so, če je primerno, priloženi predlogi za spremembo te direktive.

Člen 10

Sankcije

Države članice določijo predpise o sankcijah, ki se uporabljajo za kršitve nacionalnih predpisov, sprejetih na podlagi te direktive, in sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev njihovega izvajanja. Predvidene sankcije morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Navedene predpise in ukrepe države članice sporočijo Komisiji najkasneje do 30. oktobra 2005 ter jo nemudoma obvestijo o kasnejših spremembah, ki nanje vplivajo.

Člen 11

Prilagoditev tehničnemu napredku

Vse spremembe, potrebne za prilagoditev Priloge III tehničnemu napredku, sprejme Komisija v skladu s postopkom iz člena 12(2).

Člen 12

Odbor

1. Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 13 Direktive 1999/13/ES, v nadaljnjem besedilu "Odbor".

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES se določi na tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 13

Sprememba Direktive 1999/13/ES

1. Direktiva 1999/13/ES se s tem spremeni, kot sledi:

v Prilogi I se v oddelku, naslovljenem "Ličenje vozil", črta naslednja alinea:

"— premazovanje cestnih vozil, kot so opredeljena v Direktivi 70/156/EGS, ali njihovih delov pri popravljanju vozil, njihovem konzerviranju ali dekoriranju zunaj proizvodnih obratov ali"

.

2. Ne glede na odstavek 1 lahko države članice ohranijo ali uvedejo nacionalne ukrepe za nadzor emisij iz dejavnosti ličenja vozil, črtane iz področja uporabe Direktive 1999/13/ES.

Člen 14

Prenos

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najkasneje do 30. oktobra 2005 in o tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Države članice določijo način tega sklicevanja.

2. Države članice sporočijo Komisiji besedila predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva, skupaj s tabelo, ki prikazuje, kako predpisi te direktive ustrezajo sprejetim nacionalnim predpisom.

Člen 15

Začetek veljavnosti direktive

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 16

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 21. aprila 2004

Za Evropski parlament

Predsednik

P. Cox

Za Svet

Predsednik

D. Roche

[1] UL C 220, 16.9.2003, str. 43.

[2] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 25. septembra 2003 (še ni objavljeno v Uradnem listu), Skupno stališče Sveta z dne 7. januarja 2004 (UL C 79 E, 30.3.2004, str. 1) in Stališče Evropskega parlamenta z dne 30. marca 2004 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL L 309, 27.11.2001, str. 22.

[4] UL L 85, 29.3.1999, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

[5] UL L 42, 23.2.1970, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/3/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 49, 19.2.2004, str. 36).

[6] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

PODROČJE UPORABE

1. Za namene te direktive, barve in laki pomenijo proizvode, navedene v spodnjih podkategorijah, razen aerosolov. To so premazi, ki se jih nanaša na zgradbe, njihovo opremo in vgradne dele ter povezane strukture z dekorativnim, funkcionalnim in zaščitnim namenom.

1.1 Podkategorije:

"mat premazi za notranje zidove in stropove" so premazi za nanašanje na notranje zidove in stropove s stopnjo sijaja < = 25@60o;

"sijajni premazi za notranje zidove in stropove" so premazi za nanašanje na notranje zidove in stropove s stopnjo sijaja > 25@60o;

"premazi za zunanje mineralne zidne podlage" so premazi za nanašanje na zunanje betonske, opečne ali ometane zidove;

"notranje/zunanje zaključne in zaščitne barve za les in kovino" so premazi, ki tvorijo zaščitni in zaključni pokrivni film. Ti premazi so namenjeni tako za lesene kot kovinske površine. Ta podkategorija vključuje temeljne in vmesne premaze;

"notranji/zunanji zaključni laki in lesne lazure" so premazi, namenjeni za zaključni sloj, ki tvori prozoren ali polprozoren film za dekoracijo in zaščito lesa, kovine in plastike. Ta podkategorija vključuje matirane lazure za les. Matirane lazure za les so premazi, ki tvorijo matiran film za dekoracijo in zaščito lesa pred vremenskimi vplivi, kot je opredeljeno v EN 927-1, znotraj polobstojne kategorije;

"tankoslojne lazure za les" so lazure, ki imajo v skladu z EN 927-1:1996, povprečno debelino suhega filma manj kot 5 μm pri testiranju po ISO 2808: 1997, metodo 5A;

"temeljni premazi" so premazi z lastnostmi zapiranja por, namenjeni za uporabo na lesu ali zidovih in stropovih;

"vezivni temeljni premazi" so premazi, namenjeni učvrstitvi slabo vezanih površinskih delcev ali hidrofobiranje površine in/ali zaščito lesa pred modrenjem;

"enokomponentni premazi" so posebni premazi na osnovi filmotvorne snovi. So namenjeni za uporabo pri posebnih zahtevah, kot so osnovni in zaključni premazi za plastiko, osnovni premaz za železno površino, osnovni premaz za reaktivne kovine kot so cink in aluminij, antikorozivni zaključni premazi, talni premazi za les in cement, antigrafitni premazi ter kot higienski standardi v živilski industriji in industriji pijač ali v zdravstvu;

"dvokomponentni premazi" so premazi, namenjeni za enako uporabo kot enokomponentni premazi, z drugo komponento (npr. terciarni amini), ki se doda pred nanašanjem;

"večbarvni premazi" so premazi, ki imajo dvo- ali večbarvni učinek že pri prvem nanosu;

"dekorativni premazi" so premazi, ki dajo posebne estetske učinke preko posebej predhodno pripravljene površine ali temeljnega premaza in naknadno obdelani z različnim orodjem med sušenjem.

2. Za namene te direktive, "proizvodi za ličenje vozil" pomenijo proizvode, navedene v spodnjih podkategorijah. Uporabljajo se za premaze cestnih vozil, kot so opredeljena v Direktivi 70/156/EGS, ali njihovih delov pri popravljanju vozil, njihovem konzerviranju ali dekoriranju zunaj proizvodnih obratov.

2.1 Podkategorije:

"pripravljalna in čistilna sredstva" (i) proizvodi za pripravo vključujejo čistila za orodja (proizvod za čiščenje brizgalnih pištol in druge opreme) odstranjevalce barve, razmaščevalce (vključno z antistatičnimi vrstami za plastiko) in odstranjevalce silikona;

(ii) "predčistilo" je čistilni proizvod za odstranjevanje površinske onesnaženosti med pripravo za nanos in pred nanosom premaznih materialov;

"kit za lopatico" je debeloslojne nanos za zapolnitev globokih površinskih nepravilnosti pred nanosom površinskega polnila;

"temeljni premaz" (i) "predlak" je premaz za nanos tik pred nanosom pokrivnega premaza za odpornost proti korozij, za zagotovitev adhezije pokrivnega premaza in za pospeševanje tvorjenja enotne površine, tako da zapolni manjše nepravilnosti površine;

(ii) "splošni temeljni premaz za kovine" je premaz, ki se uporablja kot temeljni premaz, kot je pospeševalec adhezije, zapiralec por, površinski premaz, temeljni premaz, temeljni premaz za plastiko, premaz "mokro-na-mokro", premaz, ki ne potrebuje brušenja in premaz, ki se nanaša z brizganjem;

(iii) "wash primer" je premaz, ki vsebuje najmanj 0,5 mas.% fosforne kisline za neposreden nanos na gole kovinske površine, za zagotovitev protikorozijske zaščite in adhezije; premaz, ki se uporablja kot temeljni premaz pri varjenju; in lužilna raztopina za galvanizirane in pocinkane površine;

"pokrivni premaz" (i) "osnovni premaz" je pigmentirani premaz, ki zagotavlja barvo in kakršenkoli željeni optični učinek, vendar ne zagotavlja sijaja ali površinske odpornosti sistema premaza;

(ii) "prozoren premaz" je transparenten premaz za zagotovitev končnega sijaja in odpornostnih lastnosti sistema premaza;

"posebni končni premazi" pomeni premaze za nanos kot pokrivni premazi, ki zahtevajo posebne lastnosti, kot so kovinski efekt ali efekt biserne matice, v enem sloju, visoko kvalitetni prozorni prekrivni premazi (npr. odpornost na praske in fluorirani prozorni premazi) premazi reflektivne baze, končni teksturni premazi (npr. efekt tolčene kovine) premazi proti drsenju, premazi za podvozja vozil, premazi odporni proti razenju s peskom, notranji končni premazi; in barve v spreju.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

A. NAJVIŠJE MEJNE VREDNOSTI VSEBNOSTI HOS ZA BARVE IN LAKE

| Podkategorija proizvoda | Tip | Faza I (g/l [1]) (od 1.1.2007) | Faza II (g/l [1]) (od 1.1.2010) |

a. | Notranje matirane stene in stropi (Sijaj < 25@60o) | VO | 75 | 30 |

OT | 400 | 30 |

b | Notranje matirane stene in stropi (Sijaj > 25@60o) | VO | 150 | 100 |

OT | 400 | 100 |

c | Zunanje stene mineralne podlage | VO | 75 | 40 |

OT | 450 | 430 |

d | Notranje/zunanje barve za lesene ali kovinske okrase in obloge | VO | 150 | 130 |

OT | 400 | 300 |

e | Notranji/zunanji laki in lužila za les, vključno z matiranimi lužili za les | VO | 150 | 130 |

OT | 500 | 400 |

f | Notranja in zunanja tankoslojna lužila za les | VO | 150 | 130 |

OT | 700 | 700 |

g | Temeljni premazi | VO | 50 | 30 |

OT | 450 | 350 |

h | Vezivni temeljni premazi | VO | 50 | 30 |

OT | 750 | 750 |

i | Posebni enokomponentni premazi | VO | 140 | 140 |

OT | 600 | 500 |

j | Dvokomponentni premazi z reaktivnim delovanjem za posebno končno uporabo kot so podi | VO | 140 | 140 |

OT | 550 | 500 |

k | Večbarvni premazi | VO | 150 | 100 |

OT | 400 | 100 |

l | Premazi z dekorativnim učinkom | VO | 300 | 200 |

OT | 500 | 200 |

B. NAJVIŠJE MEJNE VREDNOSTI VSEBNOSTI HOS ZA PROIZVODE ZA LIČENJE VOZIL

| Podkategorija proizvoda | Premazi | HOS g/l [2] (1.1.2007) |

a | Pripravljalni in čistilni | Pripravljalni | 850 |

Predčistilo: | 200 |

b | Kit za lopatico | Vsi tipi | 250 |

c | Temeljni premaz | Površinski premaz/polnilo in splošni temeljni premaz za kovino | 540 |

Wash primer | 780 |

d | Pokrivni premaz | Vsi tipi | 420 |

e | Posebni končni premazi | Vsi tipi | 840 |

[1] g/l pripravljeni za uporabo.

[2] g/l proizvodi, pripravljeni za uporabo. Razen za podkategorijo (a) je treba odšteti kakršno koli vsebnost vode proizvoda, pripravljenega za uporabo.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

METODE IZ ČLENA 3.1

Parameter | Enota | Preskus |

Metoda | Datum objave |

Vsebnost HOS | g/1 | ISO 11890-2 | 2002 |

Vsebnost HOS, če so prisotna reaktivna razredčila | g/l | ASTMD 2369 | 2003 |

--------------------------------------------------

Top