EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004E0661

2004/661/SZVP: Skupno stališče Sveta 2004/661/SZVP z dne 24. septembra 2004 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim uradnikom Belorusije

OJ L 301, 28.9.2004, p. 67–69 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 30.5.2006, p. 343–345 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 09/04/2006; razveljavil 32006E0276

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2004/661/oj

28.9.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 301/67


SKUPNO STALIŠČE SVETA 2004/661/SZVP

z dne 24. septembra 2004

o omejevalnih ukrepih proti nekaterim uradnikom Belorusije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

EU je resno zaskrbljena zaradi vse večjega slabljenja demokracije, pravne države in človekovih pravic v Belorusiji.

(2)

Ob sklicevanju na sklepe Sveta z dne 15. septembra 1997 EU ponovno poudarja svoj jasen interes za političen, socialen in gospodarski napredek Belorusije v smeri demokratične države, ki spoštuje pravno državo in človekove pravice in si prizadeva najti svoj prostor v Evropi.

(3)

EU ponovno poudarja svoj interes za konstruktiven dialog z Belorusijo, vendar hkrati meni, da dejstvo, da ni bila izvedena, niti se do danes ni pričela izvajati neodvisna, celovita in verodostojna preiskava kaznivih dejanj, ki jih je v svojem poročilu („Pourgouridesovo poročilo“), sprejetem 28. aprila 2004, preiskala Parlamentarna skupščina Sveta Evrope, pomeni dodatno resno nazadovanje Belorusije kot pravne države.

(4)

Vlada Belorusije ni upoštevala stalnih pozivov EU, zadnjega v njeni deklaraciji z dne 14. maja 2004, Sveta Evrope in drugih, naj začne neodvisno preiskavo.

(5)

Obširno in dobro utemeljeno Pourgouridesovo poročilo jasno imenuje sedanjega generalnega tožilca Belorusije, prejšnjega sekretarja varnostnega sveta Viktorja Šejmana, ministra za šport in turizem Belorusije, prejšnjega ministra za notranje zadeve Jurija Sivakova in polkovnika Dmitrija Pavličenka iz posebnih enot ministrstva za notranje zadeve Republike Belorusije kot ključne osebe pri izginotju štirih znanih oseb v Belorusiji v obdobju 1999/2000 in pri naknadnem oviranju pravice.

(6)

Osebe, ki nosijo največjo odgovornostjo za izginotja so ostale nekaznovane.

(7)

Svet se je posledično zaradi očitnega oviranja pravice odločil uvesti ciljne sankcije v obliki omejitev vstopa za tiste posameznike, ki so odgovorni za začetek neodvisne preiskave in pregona domnevnih kaznivih dejanj, vendar ju niso začeli, in za tiste, za katere Pourgouridesovo poročilo meni, da so ključne osebe pri izginotjih in naknadnem prikrivanju le-teh. EU si pridržuje pravico do morebitnega naknadnega sprejetja dodatnih omejevalnih ukrepov.

(8)

EU bo v luči prihodnjega razvoja preučila svoje stališče ob upoštevanju pripravljenosti ustreznih beloruskih organov, da se izginotja raziščejo v celoti in na transparenten način, odgovorni za kazniva dejanja pa pripeljejo pred sodišče –

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

1.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za preprečitev vstopa na svoje ozemlje ali prehoda preko njega osebam, navedenim v Prilogi, ki so odgovorne za začetek neodvisne preiskave in pregona domnevnih kaznivih dejanj, vendar ju niso začele, in za tiste, za katere Pourgouridesovo poročilo meni, da so ključne osebe pri izginotju štirih znanih oseb v Belorusiji v obdobju 1999/2000 in pri naknadnem prikrivanju izginotij, s čimer je bila očitno ovirana pravica.

2.   Odstavek 1 držav članic ne zavezuje k temu, da bi lastnim državljanom odklonila vstop na svoje ozemlje.

3.   Odstavek 1 ne vpliva na primere, v katerih posamezno državo članico zavezuje obveznost mednarodnega prava, in sicer:

(a)

kot državo gostiteljico mednarodne medvladne organizacije;

(b)

kot državo gostiteljico mednarodne konference, sklicane ali pod pokroviteljstvom Združenih narodov; ali

(c)

kadar velja večstranski sporazum o dodeljenih privilegijih in imunitetah.

V vsakem od teh primerov mora biti Svet ustrezno obveščen.

4.   Odstavek 3 se uporablja tudi v primerih, ko je posamezna država članica gostiteljica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE).

5.   Države članice lahko dovolijo izjeme v zvezi z ukrepi na podlagi odstavka 1, kadar gre za potovanje zaradi nujnih humanitarnih potreb ali udeležbe na medvladnih srečanjih, vključno s tistimi, ki jih prireja EU, na katerih se vodi politični dialog, za neposredno krepitev demokracije, človekovih pravic in pravne države v Belorusiji.

6.   Država članica, ki želi dovoliti izjeme iz odstavka 5, o tem pisno obvesti Svet. Izjema se šteje za odobreno, razen če eden ali več članov Sveta v 48 urah od prejetja obvestila o predlagani izjemi vloži pisni ugovor. Če eden ali več članov Sveta poda ugovor, lahko Svet s kvalificirano večino odloči, da bo izjemo dovolil.

7.   V primerih, ko država članica ob upoštevanju odstavkov 3, 4, 5 in 6 osebam, navedenim v Prilogi, odobri vstop na svoje ozemlje ali prehod preko njega, je odobritev omejena na namen, za katerega je bila podeljena, in na zadevne osebe.

Člen 2

Svet, ki odloča na predlog države članice ali Komisije, sprejme spremembe seznama iz Priloge glede na politično dogajanje v Belorusiji.

Člen 3

Da bi zagotovila kar največji učinek zgoraj navedenih ukrepov, spodbuja EU tretje države k sprejetju omejevalnih ukrepov, podobnih tem iz tega skupnega stališča.

Člen 4

To skupno stališče se uporablja v obdobju 12 mesecev. Redno se ga pregleduje. Če Svet meni, da njegovi cilji niso bili doseženi, lahko po potrebi njegovo uporabo podaljša ali ga spremeni.

Člen 5

To skupno stališče začne veljati z dnem sprejetja.

Člen 6

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 24. septembra 2004

Za Svet

Predsednik

L. J. BRINKHORST


PRILOGA

Seznam oseb iz člena 1

1.

SIVAKOV, JURIJ Leonidovič, beloruski minister za turizem in šport, rojen 5. avgusta 1946 v regiji Sahalin, nekdanji Ruski socialistični federativni sovjetski republiki.

2.

ŠEJMAN, VIKTOR Vladimirovič, beloruski generalni tožilec, rojen 26. maja 1958 v regiji Grodno.

3.

PAVLIČENKO, DMITRI Valerijevič, uslužbenec beloruskih posebnih enot, rojen leta 1966 v Vitebsku.

4.

NAUMOV, VLADIMIR Vladimirovič, beloruski minister za notranje zadeve, rojen 1956.


Top