Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0280

Odločba št. 280/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov v Skupnosti in o izvajanju Kjotskega protokola

OJ L 49, 19.2.2004, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008 P. 57 - 64
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008 P. 57 - 64
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008 P. 57 - 64
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008 P. 57 - 64
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 008 P. 57 - 64
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008 P. 57 - 64
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008 P. 57 - 64
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008 P. 57 - 64
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 008 P. 57 - 64
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 194 - 201
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 194 - 201
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 017 P. 98 - 105

No longer in force, Date of end of validity: 07/07/2013; razveljavil 32013R0525

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/280(1)/oj

32004D0280Uradni list L 049 , 19/02/2004 str. 0001 - 0008


Odločba št. 280/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 11. februarja 2004

o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov v Skupnosti in o izvajanju Kjotskega protokola

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora [1],

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe [2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Odločba Sveta 93/389/EGS z dne 24. junija 1993 o mehanizmu za spremljanje emisij CO2 in drugih toplogrednih plinov v Skupnosti [3] je vzpostavila mehanizem za spremljanje antropogenih emisij toplogrednih plinov in ocenjevanje napredka pri izpolnjevanju obveznosti v zvezi s temi emisijami. Zaradi upoštevanja razvoja na mednarodni ravni in zaradi jasnosti je primerno, da se navedena odločba nadomesti.

(2) Končni cilj Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, odobrene s Sklepom Sveta 94/69/ES [4], je doseči ustalitev koncentracije toplogrednih plinov v ozračju na takšni ravni, ki bo preprečila nevarno antropogeno poseganje v podnebni sistem.

(3) Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja zavezuje Skupnost in njene države članice, da z uporabo primerljivih metodologij, dogovorjenih v okviru konference pogodbenic, razvijejo, v rednih časovnih presledkih posodobijo, objavijo in poročajo konferenci pogodbenic o nacionalnih evidencah antropogenih emisij po virih in vseh po ponorih odstranjenih toplogrednih plinov, ki niso vključeni v nadzor v okviru Montrealskega protokola o snoveh, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč (v nadaljnjem besedilu toplogredni plini).

(4) Potrebno je natančno spremljanje in redno vrednotenje emisij toplogrednih plinov v Skupnosti. Ukrepe, ki jih sprejmejo Skupnost in njene države članice na področju politike o podnebnih spremembah, je treba pravočasno analizirati.

(5) Točno poročanje v okviru te odločbe v začetni fazi bi omogočilo zgodnje določanje ravni emisij v skladu z Odločbo Sveta 2002/358/ES z dne 25. aprila 2002 o odobritvi Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja v imenu Evropske skupnosti in skupnega izpolnjevanja iz njega izhajajočih obveznosti [5] ter tako omogočilo tudi zgodnje ugotavljanje upravičenosti za sodelovanje v prožnih mehanizmih Kjotskega protokola.

(6) Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja zavezuje vse pogodbenice k oblikovanju, izvajanju, objavi in rednemu posodabljanju nacionalnih, po potrebi pa tudi regionalnih, programov z ukrepi za blaženje podnebnih sprememb z obravnavanjem antropogenih emisij po virih in odstranjevanja po ponorih vseh toplogrednih plinov.

(7) Kjotski protokol k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja je bil odobren z Odločbo 2002/358/ES. Člen 3(2) Kjotskega protokola zahteva od pogodbenic protokola, vključenih v Prilogo I k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja, da do leta 2005 vidno napredujejo pri izpolnjevanju svojih obveznosti v okviru Protokola.

(8) V skladu z delom II, oddelek A Priloge k Sklepu 19/CP.7 konference pogodbenic mora vsaka pogodbenica Kjotskega protokola, vključena v Prilogo I k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja, vzpostaviti in vzdrževati nacionalni register, da se zagotovi točno obračunavanje izdajanja, posedovanja, prenašanja, preklicevanja in umika enot zmanjšanja emisij, potrjenih zmanjšanj emisij, enot dodeljene količine in enot odstranjevanja.

(9) V skladu s Sklepom 19/CP.7 se mora vsaka enota zmanjšanja emisij, potrjeno zmanjšanje emisij, enota dodeljene količine in enota odstranjevanja v vsakem trenutku voditi le v enem obračunu.

(10) Register Skupnosti se lahko uporablja za hranjenje enot zmanjšanja emisij in potrjenih zmanjšanj emisij, nastalih s projekti, ki jih financira Skupnost, s čimer se spodbudijo ukrepi Skupnosti v tretjih državah za razširjen boj proti podnebnim spremembam, ter se lahko vzdržuje v združenem sistemu skupaj z registri držav članic.

(11) Za nakup in uporabo enot zmanjšanja emisij in potrjenih zmanjšanj emisij v Skupnosti bi morale veljati dodatne določbe, ki jih na predlog Komisije sprejmeta Evropski parlament in Svet.

(12) Skupnost in države članice so po Odločbi 2002/358/ES obvezane sprejeti potrebne ukrepe za skladnost z ravnmi emisij, določenimi na podlagi navedene odločbe. Določbe o uporabi enot zmanjšanja emisij in potrjenih zmanjšanj emisij, ki se hranijo v registru Skupnosti, bi morale upoštevati odgovornost držav članic, da svoje obveznosti izpolnjujejo v skladu z Odločbo 2002/358/ES.

(13) Skupnost in njene države članice so uporabile člen 4 Kjotskega protokola, ki pogodbenicam Protokola dopušča skupno izpolnjevanje obvez o omejevanju in zmanjševanju emisij. Torej je primerno, da se v zvezi z obvezami po tej odločbi zagotovi učinkovito sodelovanje in usklajevanje, vključno s pripravo evidenc toplogrenih plinov v Skupnosti, oceno napredka, pripravo poročil ter postopkov pregledovanja in usklajevanja, ki Skupnosti omogočajo izpolnjevanje obveznosti glede poročanja iz Kjotskega protokola, kakor je določeno v političnih dogovorih in pravnih sklepih, sprejetih na sedmi konferenci pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja v Marakešu (v nadaljnjem besedilu Marakeški dogovor).

(14) Skupnost in države članice so vse pogodbenice Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja in Kjotskega protokola ter so v skladu z njima odgovorne za poročanje, vzpostavljanje in obračunavanje svojih dodeljenih količin ter vzpostavljanje in ohranjanje svoje upravičenosti za sodelovanje v mehanizmih Kjotskega protokola.

(15) V skladu s Sklepom 19/CP.7 bi morala vsaka pogodbenica, vključena v Prilogo I k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja, izdati dodeljene količine emisijskih enot, enakovredne dodeljenim količinam v njenem nacionalnem registru, ki se ujemajo z njenimi ravnmi emisij, določenimi na podlagi Odločbe 2002/358/ES in Kjotskega protokola.

(16) Na podlagi Odločbe 2002/358/ES Skupnost ne more izdajati dodeljenih količin.

(17) Evropska agencija za okolje po potrebi Komisiji pomaga pri spremljanju stanja, zlasti v okviru sistema evidenc Skupnosti, ter pri analizi napredka pri izpolnjevanju obveznosti v skladu z Okvirno konvencijo Združenih narodov o spremembi podnebja in Kjotskim protokolom, ki jo opravi Komisija.

(18) Glede na vlogo, ki jo Evropska agencija za okolje ima pri pripravi letnih evidenc Skupnosti, bi bilo primerno, da države članice oblikujejo svoje lastne nacionalne sisteme na način, ki lajša delo agencije.

(19) Ker ciljev predlaganih ukrepov, in sicer izpolnjevati obveznosti Skupnosti v skladu s Kjotskim protokolom, zlasti tam določene zahteve za spremljanje stanja in poročanje, zaradi njihove narave države članice ne morejo dosegati v zadostni meri in jih je torej laže doseči na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, določenim v členu 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti, kot je določeno v navedenem členu, ta odločba ne presega tistega, kar je nujno za doseganje navedenih ciljev.

(20) Ukrepi, potrebni za izvajanje te odločbe, morajo biti sprejeti skladno s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil [6] –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Predmet

Odločba vzpostavlja mehanizem za:

(a) spremljanje vseh antropogenih emisij po virih in po ponorih odstranjenih toplogrednih plinov, ki niso vključeni v nadzor v okviru Montrealskega protokola o snoveh, ki škodljivo vplivajo na ozonski plašč, v državah članicah;

(b) ocenjevanje napredka pri izpolnjevanju obveznosti v zvezi s temi emisijami po virih in odstranjevanjem po ponorih;

(c) izvajanje Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja in Kjotskega protokola v zvezi z nacionalnimi programi, evidencami toplogrednih plinov, nacionalnimi sistemi in registri Skupnosti in njenih držav članic ter ustreznimi postopki v okviru Kjotskega protokola; in

(d) zagotavljanje pravočasnosti, popolnosti, točnosti, enotnosti, primerljivosti in preglednosti poročanja Skupnosti in njenih držav članic, namenjenih Sekretariatu Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja.

Člen 2

Nacionalni programi in programi Skupnosti

1. Države članice in Komisija oblikujejo in izvajajo nacionalne programe oz. program Skupnosti, z namenom prispevati k:

(a) izpolnjevanju obveznosti Skupnosti in njenih držav članic, ki se nanašajo na omejevanje in/ali zmanjševanje emisij vseh tologrednih plinov po Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja in Kjotskem protokolu; in

(b) preglednemu in natančnemu spremljanju dejanskega in načrtovanega napredka držav članic, vključno s prispevkom ukrepov Skupnosti, pri izpolnjevanju obveznosti Skupnosti in njenih držav članic, ki se nanašajo na omejevanje in/ali zmanjševanje emisij vseh toplogrednih plinov po Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja in Kjotskem protokolu.

Ti programi vključujejo informacije iz člena 3(2) in se ustrezno posodabljajo.

2. V ta namen uporaba skupnega izvajanja, mehanizma čistega razvoja in mednarodnega trgovanja z emisijami dopolnjuje domače ukrepe, v skladu z ustreznimi določbami Kjotskega protokola in Marakeškega dogovora.

3. Države članice dajo nacionalne programe in njihove posodobljene različice na voljo javnosti ter v treh mesecih po njihovem sprejemu obvestijo Komisijo.

Na naknadnih sestankih odbora iz člena 9(1) Komisija obvesti države članice o vseh nacionalnih programih in njihovih posodobljenih različicah, ki jih je prejela.

Člen 3

Poročanje držav članic

1. Države članice morajo z namenom ovrednotiti dejanski napredek in zaradi priprave letnih poročil Skupnosti v skladu z obveznostmi po Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja in Kjotskem protokolu do 15. januarja vsako leto (leto X) določiti in Komisiji sporočiti:

(a) svoje antropogene emisije toplogrednih plinov, navedenih v Prilogi A h Kjotskemu protokolu (ogljikov dioksid (CO2), metan (CH4), dušikov oksid (N2O), fluorirani ogljikovodiki (HFC), perfluorirani ogljikovodiki (PFC) in žveplov heksafluorid (SF6)), v predzadnjem letu (leto X-2);

(b) začasne podatke o svojih emisijah ogljikovega monoksida (CO), žveplovega dioksida (SO2), dušikovih oksidov (NOx) in hlapnih organskih spojin (HOS) v predzadnjem letu (leto X-2), skupaj z dokončnimi podatki izpred treh let (leto X-3);

(c) svoje antropogene emisije toplogrednih plinov po virih in po ponorih odstranjenega ogljikovega dioksida, ki so posledica rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarskih dejavnosti v predzadnjem letu (leto X-2);

(d) informacije glede obračunavanja emisij in odstranjevanja zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva, v skladu s členom 3(3), ter kadar se država članica odloči, da ga bo uporabila, členom 3(4) Kjotskega protokola ter iz njega izhajajočih sklepov, za leta med letom 1990 in predzadnjim letom (leto X-2);

(e) vse spremembe informacij iz točk (a) do (d), ki se nanašajo na leta med letom 1990 in letom pred 3 leti (leto X-3);

(f) elemente nacionalnih poročil o evidencah, potrebne za pripravo poročila Skupnosti o evidencah toplogrednih plinov, kakor so informacije o načrtu države članice za zagotavljanje kakovosti/kontrola kakovosti, ocena splošne negotovosti, splošna ocena popolnosti in informacije o opravljenih preračunih;

(g) informacije iz nacionalnega registra po njegovi vzpostavitvi o izdajanju, pridobivanju, posedovanju, prenašanju, preklicevanju, umikanju in prenosu v naslednje obdobje enot dodeljene količine, enot odstranjevanja, enot zmanjšanja emisij in potrjenih zmanjšanj emisij v preteklem letu (leto X-1);

(h) informacije o pravnih osebah, ki jim je dovoljeno sodelovati v mehanizmih iz členov 6, 12 in 17 Kjotskega protokola, v skladu z ustreznimi nacionalnimi določbami ali določbami Skupnosti;

(i) ukrepe, sprejete za izboljšanje ocen, na primer kadar so se prilagajala področja evidenc;

(j) informacije o kazalcih za predzadnje leto (leto X-2); in

(k) vse spremembe nacionalnega sistema evidenc.

Države članice do 15. marca vsako leto (leto X) posredujejo Komisiji svoje popolno poročilo o nacionalnih evidencah.

2. Do 15. marca 2005 in nato vsaki dve leti države članice za vrednotenje načrtovanega napredka Komisiji poročajo o:

(a) informacijah o nacionalnih politikah in ukrepih, ki omejujejo in/ali zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov po virih ali povečajo odstranjevanje po ponorih, predstavljenih na sektorski osnovi za vsak toplogredni plin, vključno z:

(i) ciljem politike in ukrepa;

(ii) vrsto instrumenta politike;

(iii) stanjem izvajanja politike ali ukrepa;

(iv) kazalci za spremljanje in ocenjevanje napredka, doseženega s politikami in ukrepi v nekem obdobju, med drugim vključno s kazalci, navedenimi v izvedbenih določbah, sprejetih na podlagi odstavka 3;

(v) količinskimi ocenami učinka politik in ukrepov na emisije toplogrednih plinov po virih in njihovo odstranjevanje po ponorih med izhodiščnim letom in kasnejšimi leti, vključno z leti 2005, 2010 in 2015, skupaj z njihovimi gospodarskimi vplivi, kolikor je to izvedljivo; in

(vi) obsegom, v katerem domači ukrepi dejansko predstavljajo pomemben element prizadevanj na nacionalni ravni ter obseg, v katerem uporaba skupnega izvajanja, mehanizma čistega razvoja in mednarodnega trgovanja z emisijami na podlagi členov 6, 12 in 17 Kjotskega protokola dejansko dopolnjuje domače ukrepe, v skladu z ustreznimi določbami Kjotskega protokola in Marakeškega dogovora;

(b) nacionalnih projekcijah emisij toplogrednih plinov po virih in njihovega odstranjevanja po ponorih, najmanj za leta 2005, 2010, 2015 in 2020, organiziranih po plinih in sektorjih, skupaj z:

(i) projekcijami "z ukrepi" in "z dodatnimi ukrepi", kakor so omenjene v smernicah Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja ter nadalje opredeljene v izvedbenih določbah, sprejetih na podlagi odstavka 3;

(ii) jasno opredelitvijo politik in ukrepov, vključenih v projekcije;

(iii) rezultati analize občutljivosti, izvedene za projekcije; in

(iv) opisi metodologij, modelov, temeljnih predpostavk in ključnih vhodnih in izhodnih parametrov.

(c) informacijah o sprejetih ali načrtovanih ukrepih za izvajanje ustrezne zakonodaje in politik Skupnosti ter informacijah o pravnih in institucionalnih ukrepih za pripravo na izvajanje obveznosti po Kjotskem protokolu ter informacijah o ukrepih za ravnanje po postopkih usklajevanja in izvrševanja in njihovo izvajanje na nacionalni ravni;

(d) informacijah o institucionalnih in finančnih določbah in postopkih odločanja za usklajevanje in v podporo dejavnostim, povezanim s sodelovanjem v mehanizmih iz členov 6, 12 in 17 Kjotskega protokola, vključno s sodelovanjem pravnih oseb.

3. Izvedbene določbe za poročanje o informacijah iz odstavkov 1 in 2 se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 9(2).

Te izvedbene določbe je mogoče po potrebi popraviti, pri čemer se upoštevajo sklepi, sprejeti pod okriljem Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja in Kjotskega protokola.

Člen 4

Sistem evidenc Skupnosti

1. Komisija v sodelovanju z državami članicami vsako leto pripravi evidence toplogrednih plinov Skupnosti in poročilo o evidencah toplogrednih plinov Skupnosti, jih do 28. februarja kot osnutke pošlje državam članicam ter jih objavi in predloži Sekretariatu Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja vsako leto do 15. aprila. Ocene podatkov, ki jih ni v nacionalnih evidencah, se vključijo v skladu z izvedbenimi določbami, sprejetimi na podlagi odstavka 2(b), razen če države članice posodobljene podatke pošljejo navedeno leto najkasneje do 15. marca.

2. Komisija v skladu s postopkom iz člena 9(2) in ob upoštevanju nacionalnih sistemov držav članic najkasneje do 30. junija 2006 sprejme sistem evidenc Skupnosti, s katerim zagotovi točnost, primerljivost, enotnost, popolnost in pravočasnost nacionalnih evidenc glede na evidence toplogrednih plinov Skupnosti.

Ta sistem predvideva:

(a) program zagotavljanja kakovosti/kontrole kakovosti, vključno z določitvijo ciljev kakovosti ter načrtom zagotavljanja in kontrole kakovosti. Komisija zagotovi državam članicam pomoč pri izvajanju programov zagotavljanja/obvladovanja kakovosti; in

(b) postopek za ocenjevanje podatkov, ki jih v nacionalnih evidencah ni, vključno s posvetovanjem z zadevno državo članico.

3. Evropska agencija za okolje po potrebi Komisiji zagotovi pomoč pri izvajanju odstavkov 1 in 2, med drugim z izvedbo študij in zbiranjem podatkov, v skladu s svojim letnim delovnim programom.

4. Države članice čim prej in v vsakem primeru najkasneje do 31. decembra 2005 vzpostavijo nacionalni sistem evidenc v skladu s Kjotskim protokolom za ocenjevanje antropogenih emisij toplogrednih plinov po virih in po ponorih odstranjenega ogljikovega dioksida.

Člen 5

Ocena napredka in poročanje

1. Komisija po posvetovanju z državami članicami vsako leto ovrednoti napredek Skupnosti in njenih držav članic pri izpolnjevanju obveznosti po Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja in Kjotskem protokolu, kakor so določene v Odločbi 2002/358/ES, z namenom oceniti, ali je napredek zadosten za izpolnitev teh obveznosti.

Pri tem vrednotenju se upošteva napredek politik in ukrepov Skupnosti ter informacije, ki jih predložijo države članice v skladu s členom 3 in členom 6(2) te odločbe ter členom 21 Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti [7].

Vsaki dve leti se pri vrednotenju upošteva tudi načrtovani napredek Skupnosti in njenih držav članic pri izpolnjevanju obveznosti po Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja in Kjotskem protokolu.

2. Na podlagi vrednotenja iz odstavka 1 Komisija vsako leto Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo.

To poročilo sestavljajo oddelki o dejanskih in načrtovanih emisijah po virih in odstranjevanju po ponorih, politikah in ukrepih ter o uporabi mehanizmov na podlagi členov 6, 12 in 17 Kjotskega protokola.

3. Komisija pripravi poročilo, ki prikazuje napredek Skupnosti do leta 2005, pri čemer upošteva posodobljene informacije o projekcijah emisij, ki jih države članice predložijo najkasneje 15. junija 2005, v skladu z izvedbenimi določbami, sprejetimi na podlagi člena 3(3), ter to predloži Sekretariatu Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja najkasneje do 1. januarja 2006.

4. Vsaka država članica pripravi poročilo, ki prikazuje napredek te države članice do leta 2005, pri čemer upošteva informacije, predložene v skladu z izvedbenimi določbami, sprejetimi na podlagi člena 3(3), ter to predloži Sekretariatu Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja najkasneje do 1. januarja 2006.

5. Skupnost in vse države članice predložijo Sekretariatu Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja poročilo o dodatnem obdobju, določenem v Marakeškem dogovoru, za izpolnitev obveznosti ob izteku tega obdobja.

6. V skladu s postopkom iz člena 9(2) lahko Komisija sprejme določbe z zahtevami za poročanje o prikazovanju napredka, predpisanega v členu 3(2) Kjotskega protokola, ter za poročanje v zvezi z dodatnim obdobjem iz Marakeškega dogovora za izpolnitev obveznosti.

7. Evropska agencija za okolje po potrebi zagotovi Komisiji pomoč pri izvajanju odstavkov 1, 2 in 3 v skladu s svojim letnim delovnim programom.

Člen 6

Nacionalni registri

1. Skupnost in njene države članice vzpostavijo in vzdržujejo registre, da zagotovijo točno obračunavanje izdajanja, posedovanja, prenašanja, pridobivanja, preklicevanja in umikanja enot dodeljene količine, enot odstranjevanja, enot zmanjšanja emisij in potrjenih zmanjšanj emisij ter prenos v naslednje obdobje enot dodeljene količine, enot zmanjšanja emisij in potrjenih zmanjšanj emisij. Ti registri vključujejo registre, vzpostavljene na podlagi člena 19 Direktive 2003/87/ES, v skladu z določbami, sprejetimi v skladu s postopkom iz člena 9(2) te odločbe.

Skupnost in države članice lahko svoje registre vzdržujejo prek združenega sistema skupaj z eno ali več drugimi državami članicami.

2. Elementi iz prvega stavka odstavka 1 so na voljo centralnemu administratorju, imenovanemu v skladu s členom 20 Direktive 2003/87/ES.

Člen 7

Dodeljena količina

1. Skupnost in vsaka država članica najkasneje do 31. decembra 2006 predložijo poročilo Sekretariatu Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, ki določa njihove dodeljene količine kot enake posameznim ravnem emisij, določenim na podlagi prvega odstavka člena 3 Odločbe 2002/358/ES in Kjotskega protokola. Države članice in Skupnost si bodo prizadevale za hkratno predložitev svojih poročil.

2. Države članice po zaključku pregleda svojih nacionalnih evidenc v skladu s Kjotskim protokolom za vsako leto prvega ciljnega obdobja iz Kjotskega protokola, vključno z rešitvami vseh vprašanj glede izvajanja, takoj umaknejo enote dodeljene količine, enote odstranjevanja, enote zmanjšanja emisij in potrjena zmanjšanja emisij, ki so enakovredne njihovim neto emisijam v navedenem letu.

Glede na zadnje leto ciljnega obdobja se izvede upokojitev pred koncem dodatnega časa, določenega v Marakeškem dogovoru za izpolnitev obveznosti.

3. Države članice izdajo v svoje nacionalne registre enote dodeljene količine, ki se ujemajo z njihovimi ravnmi emisij, določenimi na podlagi Odločbe 2002/358/ES in Kjotskega protokola.

Člen 8

Postopki v okviru Kjotskega protokola

1. Države članice in Skupnost zagotovijo popolno in učinkovito medsebojno sodelovanje in usklajevanje v zvezi z obveznostmi po tej odločbi, ki se nanašajo na:

(a) pripravo evidenc toplogrednih plinov Skupnosti in poročila o evidencah toplogrednih plinov Skupnosti na podlagi člena 4(1);

(b) postopke pregledovanja in usklajevanja po Kjotskem protokolu v skladu z ustreznimi iz njega izhajajočimi sklepi;

(c) vse prilagoditve v skladu s postopkom pregledovanja iz Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja ali druge spremembe evidenc in poročil o evidencah, ki so že ali šele bodo predložena Sekretariatu Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja;

(d) pripravo poročila Skupnosti in poročil držav članic o prikazovanju napredka do leta 2005 na podlagi člena 5(3) in (4);

(e) pripravo in predložitev poročila iz člena 7(1); in

(f) poročanje v zvezi z dodatnim obdobjem, določenim v Marakeškem dogovoru za izpolnitev obveznosti na podlagi člena 5(5) in (6).

2. Države članice vsako leto do 15. aprila predložijo Sekretariatu Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja nacionalne evidence, ki vsebujejo informacije, enake informacijam, predloženim v skladu s členom 3(1), razen če se Komisiji najkasneje do 15. marca navedenega leta zagotovijo informacije, s katerimi se odpravijo neskladja ali nadomestijo manjkajoče informacije.

3. Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 9(2) določi postopke in časovni okvir za takšno sodelovanje in usklajevanje.

Člen 9

Odbor

1. Komisiji pomaga "Odbor za podnebne spremembe".

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju člena 8 Sklepa.

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES se določi na tri mesece.

3. Odbor za podnebne spremembe sprejme svoj poslovnik.

Člen 10

Nadaljnji ukrepi

Po predložitvi poročila o prikazovanju napredka do leta 2005 v skladu s členom 5(3) Komisija nemudoma pregleda, v kolikšni meri Skupnost in njene države članice napredujejo proti ravnem emisij, določenim v skladu z Odločbo 2002/358/ES in Kjotskim protokolom, ter v kolikšni meri izpolnjujejo svoje obveznosti iz Kjotskega protokola. Glede na to vrednotenje lahko Komisija po potrebi pripravi predloge Evropskemu parlamentu in Svetu za zagotavljanje usklajenosti Skupnosti in njenih držav članic s svojimi ravnmi emisij in za njihovo izpolnjevanje obveznosti po Kjotskem protokolu.

Člen 11

Razveljavitev

Odločba 93/389/EGS se s tem razveljavi.

Vsa sklicevanja na razveljavljeno odločbo se štejejo kot sklicevanja na to odločbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi.

Člen 12

Naslovniki

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 11. februarja 2004

Za Evropski parlament

Predsednik

P. Cox

Za Svet

Predsednik

M. McDowell

[1] UL C 234, 30.9.2003, str. 51.

[2] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2003 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 26. januarja 2004.

[3] UL L 167, 9.7.1993, str. 31. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

[4] UL L 33, 7.2.1994, str. 11.

[5] UL L 130, 15.5.2002, str. 1.

[6] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

[7] UL L 275, 25.10.2003, str. 32.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Korelacijska tabela

Odločba 93/389/EGS | Ta odločba |

Člen 1 | Člen 1 |

Člen 2(1) | Člen 2(1) |

Člen 2(2) | Člen 2(1) in člen 3(2) |

Člen 3(1) | Člen 3(1) in člen 3(3) |

Člen 3(2) | Člen 3(1) in člen 4(2) |

Člen 3(3) | Člen 4(1) |

Člen 4 | Člen 3(2), člen 3(3), člen 5(1) |

– | Člen 4(3) |

Člen 5(1) in (2) | Člen 2(3) |

Člen 5(3) | Člen 5(1) |

Člen 5(4) | Člen 5(2) |

– | Člen 5(3) |

Člen 6 | Člen 5(1) |

Člen 7 | – |

– | Člen 6 |

– | Člen 7 |

– | Člen 8 |

Člen 8 | Člen 9 |

– | Člen 10 |

– | Člen 11 |

Člen 9 | Člen 12 |

--------------------------------------------------

Top