Help Print this page 

Document 32003R2273

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 2273/2003 z dne 22. decembra 2003 o izvajanju Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izjemah za programe odkupa in stabilizacijo finančnih instrumentovBesedilo velja za EGP.
  • No longer in force, Date of end of validity: 02/07/2016; razveljavil 32014R0596
OJ L 336, 23.12.2003, p. 33–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 005 P. 237 - 242
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 005 P. 237 - 242
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 006 P. 11 - 16

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2273/oj
Multilingual display
Text

32003R2273Uradni list L 336 , 23/12/2003 str. 0033 - 0038


Uredba Komisije (ES) št. 2273/2003

z dne 22. decembra 2003

o izvajanju Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izjemah za programe odkupa in stabilizacijo finančnih instrumentov

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (zloraba trga) [1] in zlasti člena 8 Direktive,

po posvetovanju z Odborom evropskih regulativnih organov s področja vrednostnih papirjev (CESR) [2] glede strokovnih nasvetov,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 8 Direktive 2003/6/ES določa, da v tej direktivi določene prepovedi ne veljajo za trgovanje z lastnimi delnicami v okviru programov "odkupa" ali za stabilizacijo nekega finančnega instrumenta, pod pogojem, da tako trgovanje poteka v skladu z izvedbenimi ukrepi, sprejetimi v ta namen.

(2) Za dejavnosti trgovanja z lastnimi delnicami v programih "odkupa" in za stabilizacijo finančnega instrumenta, ki ne bi sodile med izjeme od prepovedi iz Direktive 2003/6/ES, kot je opredeljeno v členu 8 Direktive, naj ne bi veljalo, da same po sebi predstavljajo zlorabo trga.

(3) Po drugi strani pa izjeme, ki jih določa ta uredba, zajemajo le dejanja, ki so neposredno povezana z namenom dejavnosti odkupa in stabilizacije. Ravnanja, ki niso neposredno povezana z namenom dejavnosti odkupa in stabilizacije, se zato upoštevajo kot katera koli druga ravnanja, ki jih zajema Direktiva 2003/6/ES in so lahko predmet upravnih ukrepov ali sankcij, če pristojni organ ugotovi, da zadevno ravnanje predstavlja zlorabo trga.

(4) V zvezi s trgovanjem z lastnimi delnicami v programih "odkupa" pravila, določena v tej uredbi, ne vplivajo na uporabo Direktive Sveta 77/91/EGS o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim odstavkom člena 58 Pogodbe glede ustanavljanja delniških družb ter ohranjanja in spreminjanja njihovega kapitala, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti [3].

(5) Dovoljene dejavnosti "odkupa" z namenom uvrstitve med izjeme od prepovedi, določenih v Direktivi 2003/6/ES, vključujejo izdajatelje, ki potrebujejo možnost, da zmanjšajo svoj kapital, da bi izpolnili obveznosti, ki izhajajo iz dolžniških finančnih instrumentov, zamenljivih za lastniške instrumente, in da bi izpolnili obveznosti, ki izhajajo iz razdelitve delnic zaposlenim.

(6) Preglednost je predpogoj za preprečevanje zlorab trga. V ta namen lahko države članice uradno določijo mehanizme za javno razkritje tistih informacij, ki jih je po tej uredbi treba javno razkriti.

(7) Izdajatelji, ki so sprejeli programe "odkupa", o tem obvestijo pristojni organ in, kadar se to zahteva, tudi javnost.

(8) Trgovanje z lastnimi delnicami v programih "odkupa" se lahko izvaja z izvedenimi finančnimi instrumenti.

(9) Da bi preprečili zlorabe trga, se dnevni obseg trgovanja z lastnimi delnicami v programih "odkupa" omeji. Vendar pa je potrebna določena prožnost, da bi se lahko odzivali na dane tržne pogoje, kot je na primer nizka raven poslov.

(10) Posebno pozornost je treba posvetiti prodaji lastnih delnic v času veljavnosti programa "odkupa", morebitnemu obstoju "zaprtih obdobij", ko je poslovanje pri izdajateljih prepovedano, in dejstvu, da ima izdajatelj lahko zakonite razloge za odlašanje z javnim razkritjem notranjih informacij.

(11) Stabilizacijski posli učinkujejo pretežno kot zagotavljanje podpore za ceno določene ponudbe zadevnih vrednostnih papirjev v omejenem časovnem obdobju, če pride do pritiska na njihovo prodajo, in tako omilijo pritisk, ki ga ustvarjajo kratkoročni vlagatelji, ter obdržijo urejen trg zadevnih vrednostnih papirjev. To je v interesu tistih vlagateljev, ki so vpisali ali kupili te zadevne vrednostne papirje v okoliščinah večje distribucije vrednostnih papirjev, ter v interesu izdajateljev. Na ta način lahko stabilizacija prispeva k večjemu zaupanju vlagateljev in izdajateljev v finančne trge.

(12) Stabilizacijsko dejavnost je mogoče izvajati na organiziranem trgu ali zunaj njega in jo je mogoče izvajati z uporabo drugih finančnih instrumentov in ne tistih, ki so ali bodo sprejeti na organiziranih trgih, kar lahko vpliva na ceno instrumenta, ki je ali bo sprejet za trgovanje na organiziranem trgu.

(13) Zadevni vrednostni papirji vključujejo finančne instrumente, ki po začetnem obdobju postanejo zamenljivi, ker so v bistvu isti, čeprav imajo različne izhodiščne pravice do plačila dividend ali obresti.

(14) V zvezi s stabilizacijo posli s svežnji ne veljajo za večjo distribucijo zadevnih vrednostnih papirjev, ker so to strogo zasebni posli.

(15) V primerih, ko v okviru prve javne prodaje države članice dovolijo trgovanje pred začetkom uradnega trgovanja na organiziranem trgu, to dovoljenje zajema posle, sklenjene pred izdajo ("when issued trading").

(16) Za celovitost trga je potrebno, da izdajatelji ali subjekti, ki izvajajo stabilizacijo, pa če delujejo v imenu teh izdajateljev ali ne, primerno javno razkrijejo stabilizacijsko dejavnost. Metode, uporabljene za primerno javno razkritje teh informacij, bi morale biti učinkovite in lahko upoštevajo tržne prakse, sprejete s strani pristojnih organov.

(17) Med vsemi investicijskimi podjetji in kreditnimi institucijami, ki izvajajo stabilizacijo, bi moralo potekati ustrezno usklajevanje. Med stabilizacijo eno od investicijskih podjetij ali kreditnih institucij deluje kot osrednje mesto za poizvedbe za potrebe kakšnih koli regulativnih intervencij pristojnega organa v vsaki od držav članic, ki jih to zadeva.

(18) Da bi se izognili zmedi med udeleženci na trgu, je treba izvajati stabilizacijsko dejavnost ob upoštevanju tržnih pogojev in ponudbene cene zadevnega vrednostnega papirja ter se lotiti poslov za likvidacijo postavk, ki so posledica stabilizacijske dejavnosti, da bi kar najbolj zmanjšali vpliv na trg ob upoštevanju prevladujočih tržnih pogojev.

(19) Možnosti dodelitve dodatnih vrednostnih papirjev in opcije "greenshoe" so z zagotavljanjem virov in zavarovanjem stabilizacijske dejavnosti tesno povezane s stabilizacijo.

(20) Posebno pozornost je treba posvetiti uresničevanju možnosti dodelitve dodatnih vrednostnih papirjev s strani investicijskega podjetja ali kreditne institucije s ciljem stabilizacije, kadar ima za posledico položaj brez opcije "greenshoe".

(21) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Evropskega odbora za vrednostne papirje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

OPREDELITVE

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati programi odkupa in stabilizacije finančnih instrumentov, da se lahko uvrstijo med izjeme, določene v členu 8 Direktive 2003/6/ES.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tej uredbi imajo poleg izrazov, določenih v Direktivi 2003/6/ES, izrazi naslednji pomen:

1. "investicijsko podjetje" pomeni katero koli pravno osebo, kakor je opredeljena v točki (2) člena 1 Direktive Sveta 93/22/EGS [4];

2. "kreditna institucija" pomeni pravno osebo, kakor je opredeljena v členu 1(1) Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta [5];

3. "programi odkupa" pomenijo trgovanje z lastnimi delnicami v skladu s členi 19 do 24 Direktive Sveta 77/91/EGS;

4. "terminsko načrtovan program "odkupa"" pomeni program "odkupa", pri katerem so datumi in količine vrednostnih papirjev, s katerimi bodo trgovali v času veljavnosti tega programa, ob javnem razkritju programa "odkupa" že določeni;

5. "primerno javno razkritje" pomeni razkritje v skladu s postopkom, določenim v členu 102(1) in 103 Direktive 2001/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta [6];

6. "zadevni vrednostni papirji" pomenijo prenosljive vrednostne papirje, kot je opredeljeno v Direktivi 93/22/EGS, ki so sprejeti v trgovanje na organiziranem trgu ali za katere je bila dana zahteva za sprejem v trgovanje na takem trgu, in so predmet večje distribucije;

7. "stabilizacija" pomeni vsak nakup ali ponudbo za nakup zadevnih vrednostnih papirjev ali vsako poslovanje s povezanimi instrumenti, ki so jim enakovredni, s strani investicijskih podjetij ali kreditnih institucij, ki se izvaja v okviru večje distribucije takih zadevnih vrednostnih papirjev izključno z namenom podpreti tržno ceno teh zadevnih vrednostnih papirjev v vnaprej določenem obdobju zaradi pritiska na prodajo teh vrednostnih papirjev;

8. "povezani instrumenti" pomenijo naslednje finančne instrumente (vključno s tistimi, ki niso sprejeti v trgovanje na organiziranih trgih, ali za katere ni bila dana zahteva za sprejem v trgovanje na takem trgu, pod pogojem, da pristojni organi soglašajo s standardi za preglednost poslovanja s takimi finančnimi instrumenti):

(a) pogodbe ali pravice do vpisa, pridobitve ali odtujitve ustreznih vrednostnih papirjev;

(b) izvedeni finančni instrumenti za zadevne vrednostne papirje;

(c) kadar so zadevni vrednostni papirji spremenljivi in zamenljivi dolžniški instrumenti, vrednostni papirji, v katere je mogoče te spremenljive in zamenljive dolžniške instrumente spremeniti ali za katere jih je mogoče zamenjati;

(d) instrumenti, ki jih izda ali zanje jamči izdajatelj ali porok zadevnih vrednostnih papirjev in katerih tržna cena bo verjetno bistveno vplivala na ceno zadevnih vrednostnih papirjev ali obratno;

(e) kadar so zadevni vrednostni papirji vrednostni papirji, ki so enakovredni delnicam, delnice, ki jih predstavljajo ti vrednostni papirji (in kateri koli drugi vrednostni papirji, enakovredni tem delnicam);

9. "večja distribucija" pomeni prvo ali nadaljnjo prodajo zadevnih vrednostnih papirjev, ki je javno objavljena in ločena od običajnega trgovanja tako glede zneska vrednosti ponujenih vrednostni papirjev kot glede uporabljenih načinov prodaje;

10. "ponudnik" pomeni predhodne imetnike zadevnih vrednostnih papirjev ali subjekt, ki jih je izdal;

11. "dodelitev" pomeni postopek ali postopke, s katerimi se določi število zadevnih vrednostnih papirjev, ki jih prejmejo vlagatelji, ki so jih predhodno vpisali ali zanje zaprosili;

12. "pomožna stabilizacija" pomeni uporabo možnosti dodelitve dodatnih vrednostnih papirjev ali opcije "greenshoe" s strani investicijskih podjetij ali kreditnih institucij v okviru večje distribucije zadevnih vrednostnih papirjev izključno za pospeševanje stabilizacijske dejavnosti;

13. "možnost dodelitve dodatnih vrednostnih papirjev" pomeni določbo v pogodbi o izdaji vrednostnih papirjev z obveznostjo odkupa ali v pogodbi o vodenju upravljanja, ki dovoljuje vpisovanje ali sprejem ponudb za nakup večjega števila zadevnih vrednostnih papirjev, kot je bilo prvotno ponujeno;

14. "opcija greenshoe" pomeni možnost, ki jo daje ponudnik investicijskemu podjetju (podjetjem) ali kreditni instituciji (institucijam), ki so vključene v ponudbo, z namenom pokriti dodatne dodelitve vrednostnih papirjev, v okviru katere lahko to podjetje (ta podjetja) ali institucija (institucije) kupijo zadevne vrednostne papirje do določenega zneska po ponudbeni ceni do določenega roka po ponudbi zadevnih vrednostnih papirjev.

POGLAVJE II

PROGRAMI "ODKUPA"

Člen 3

Cilji programov odkupa

Da bi se lahko uvrstil med izjeme, določene v členu 8 Direktive 2003/6/ES, mora biti program odkupa skladen s členi 4, 5 in 6 te uredbe, edini namen tega programa odkupa pa mora biti zmanjšanje kapitala izdajatelja (po vrednosti ali po številu delnic) ali izpolnitev obveznosti, ki izhajajo bodisi iz:

(a) dolžniških finančnih instrumentov, ki so zamenljivi za lastniške instrumente;

(b) programov možnosti ugodnega nakupa delnic za zaposlene ali drugih dodelitev delnic zaposlenim izdajatelja ali povezane družbe.

Člen 4

Pogoji za programe "odkupa" in razkritje

1. Program "odkupa" mora ustrezati pogojem, določenim v členu 19(1) Direktive 77/91/EGS.

2. Pred začetkom trgovanja je treba vse podrobnosti programa, odobrenega v skladu s členom 19(1) Direktive 77/91/EGS, primerno razkriti javnosti v državah članicah, kjer je izdajatelj zaprosil za sprejem svojih delnic v trgovanje na organiziranem trgu.

Te podrobnosti morajo vključevati cilje programa, kot je omenjeno v členu 3, najvišje plačilo, največje število delnic, ki bodo pridobljene, ter dolžino obdobja, za katero je bila dana odobritev za program.

Naknadne spremembe programa je treba primerno razkriti javnosti v državah članicah.

3. Izdajatelj mora imeti na voljo vzpostavljene mehanizme, ki zagotavljajo, da izpolnjuje obveznosti poročanja o trgovanju pristojnemu organu organiziranega trga, na katerem so bile delnice sprejete v trgovanje. Ti mehanizmi morajo zabeležiti vsak posel, ki se nanaša na programe "odkupa", vključno z informacijami, opredeljenimi v členu 20(1) Direktive 93/22/EGS.

4. Izdajatelj mora javno razkriti podrobnosti o vseh poslih, kot je navedeno v odstavku 3, najkasneje do konca sedmega trgovalnega dne po datumu izvršitve teh poslov.

Člen 5

Pogoji trgovanja

1. Kar zadeva cene, izdajatelj pri trgovanju v okviru programa "odkupa" ne sme kupovati delnic po višji ceni od cene zadnjega samostojnega posla in najvišje tekoče samostojne ponudbe v sistemu trgovanja, kjer se opravlja nakup.

Če sistem trgovanja ni organizirani trg, je cena zadnjega samostojnega posla ali najvišje tekoče samostojne ponudbe, ki je vzeta kot referenca, cena na organiziranem trgu države članice, v kateri poteka nakup.

Kadar izdajatelj kupuje lastne delnice z izvedenimi finančnimi instrumenti, izvršilna cena teh izvedenih finančnih instrumentov ne presega višje cene zadnjega samostojnega posla in najvišje tekoče samostojne ponudbe.

2. Kar zadeva količino, izdajatelj ne sme kupiti več kot 25 % povprečne dnevne količine delnic na posamezen dan na organiziranem trgu, na katerem poteka nakup.

Povprečna dnevna količina mora temeljiti na povprečnem dnevnem obsegu trgovanja v mesecu pred mesecem javnega razkritja tega programa in ga je treba določiti na tej podlagi za odobreni čas trajanja programa.

Kadar se program ne sklicuje na ta obseg, mora povprečna dnevna količina temeljiti na povprečnem dnevnem obsegu trgovanja v zadnjih 20 trgovalnih dneh pred datumom nakupa.

3. Za namene odstavka 2 v primerih izredno nizke likvidnosti na ustreznem trgu lahko izdajatelj prekorači 25-odstotno mejo pod pogojem, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) izdajatelj vnaprej obvesti pristojni organ na ustreznem trgu o svoji nameri, da bo odstopal od 25-odstotne meje;

(b) izdajatelj primerno razkrije javnosti dejstvo, da bo morda odstopal od 25-odstotne meje;

(c) izdajatelj ne prekorači 50-odstotnega povprečne dnevne količine.

Člen 6

Omejitve

1. Da bi se lahko uvrstil med izjeme, določene v členu 8 Direktive 2003/6/ES, izdajatelj v času udeležbe v programu odkupa ne sme sodelovati pri naslednjih vrstah trgovanja:

(a) prodaja lastnih delnic v času veljavnosti programa;

(b) trgovanje v času, ko po pravu države članice, kjer trgovanje poteka, poslovanje ni dovoljeno;

(c) trgovanje, ko se je izdajatelj odločil odlašati z javnim razkritjem notranjih informacij v skladu s členom 6(2) Direktive 2003/6/ES.

2. Odstavek 1(a) se ne uporablja, če je izdajatelj investicijsko podjetje ali kreditna institucija in je vzpostavil učinkovite informacijske pregrade (Kitajski zid), ki jih nadzoruje pristojni organ, med tistimi, ki so odgovorni za obravnavanje notranjih informacij, ki se posredno ali neposredno nanašajo na izdajatelja, in tistimi, ki so odgovorni za vse odločitve v zvezi s trgovanjem z lastnimi delnicami (vključno s trgovanjem z lastnimi delnicami v imenu strank), kadar trguje z lastnimi delnicami na podlagi kakršne koli take odločitve.

Odstavka 1(b) in (c) se ne uporabljata, če je izdajatelj investicijsko podjetje ali kreditna institucija in je vzpostavil učinkovite informacijske pregrade (Kitajski zid), ki jih nadzoruje pristojni organ, med tistimi, ki so odgovorni za obravnavanje notranjih informacij, ki se posredno ali neposredno nanašajo na izdajatelja (vključno z odločitvami o trgovanju v okviru programov "odkupa"), in tistimi, ki so odgovorni za trgovanje z lastnimi delnicami v imenu strank, kadar trgujejo z lastnimi delnicami v imenu teh strank.

3. Odstavek 1 se ne uporablja, če:

(a) ima izdajatelj vzpostavljen terminsko načrtovan program "odkupa"; ali

(b) je vodilni upravljavec programa "odkupa" investicijsko podjetje ali kreditna institucija, ki sprejema svoje odločitve o trgovanju v zvezi z izdajateljevimi delnicami neodvisno od izdajatelja in brez njegovega vpliva glede časa nakupov.

POGLAVJE III

STABILIZACIJA FINANČNEGA INSTRUMENTA

Člen 7

Pogoji stabilizacije

Da bi se bilo mogoče uvrstiti med izjeme, določene v členu 8 Direktive 2003/6/ES, je treba stabilizacijo finančnega instrumenta izvajati v skladu s členom 8, 9 in 10 te uredbe.

Člen 8

Časovni pogoji stabilizacije

1. Stabilizacija se izvaja samo v omejenem časovnem obdobju.

2. Za delnice in druge vrednostne papirje, enakovredne delnicam, se v primeru javno objavljene primarne ponudbe obdobje, omenjeno v prvem odstavku, začne na datum začetka trgovanja z zadevnimi vrednostnimi papirji na organiziranem trgu in konča najkasneje 30 koledarskih dni kasneje.

Kadar je prva prodaja javno objavljena v državi članici, ki dovoljuje trgovanje pred začetkom trgovanja na organiziranem trgu, se obdobje, omenjeno v prvem odstavku, začne na datum primernega javnega razkritja končne cene zadevnih vrednostnih papirjev in konča najkasneje 30 koledarskih dni kasneje pod pogojem, da vsako tako trgovanje poteka v skladu z morebitnimi pravili organiziranega trga, na katerem bodo zadevni vrednostni papirji sprejeti v trgovanje, vključno z vsemi pravili glede javnega razkritja in poročanja o trgovanju.

3. Za delnice in druge vrednostne papirje, enakovredne delnicam, se v primeru sekundarne ponudbe obdobje, omenjeno v prvem odstavku, začne na datum primernega javnega razkritja končne cene zadevnih vrednostnih papirjev in konča najkasneje 30 koledarskih dni po datumu dodelitve.

4. Za obveznice in druge oblike olistinjenega dolga (ki niso spremenljivi v ali zamenljivi za delnice ali druge vrednostne papirje, enakovredne delnicam), se obdobje, omenjeno v odstavku 1, začne na datum primernega javnega razkritja pogojev ponudbe zadevnih vrednostnih papirjev (t.j. vključno z razširitvijo do morebitne končne meje, ko se ta določi) in konča najkasneje 30 koledarskih dni po datumu, ko je izdajatelj instrumentov prejel iztržek od izdaje, ali pa 60 koledarskih dni po datumu dodelitve zadevnih vrednostnih papirjev, kar nastopi prej.

5. Za olistinjen dolg, ki je spremenljiv v ali zamenljiv za delnice ali druge delnicam enakovredne vrednostne papirje, se obdobje, omenjeno v prvem odstavku, začne na datum primernega javnega razkritja končnih pogojev ponudbe zadevnih vrednostnih papirjev in konča najkasneje 30 koledarskih dni po datumu, ko je izdajatelj instrumentov prejel iztržek od izdaje, ali pa 60 koledarskih dni po datumu dodelitve zadevnih vrednostnih papirjev, kar nastopi prej.

Člen 9

Pogoji razkritja in poročanja pri stabilizaciji

1. Izdajatelji, ponudniki ali subjekti, ki uvedejo stabilizacijo in delujejo v imenu teh oseb ali ne, pred začetkom ponudbene dobe za zadevne vrednostne papirje primerno razkrijejo javnosti naslednje informacije:

(a) dejstvo, da se lahko uvede stabilizacija, da ni nobenega zagotovila, da bo uvedena in da jo je mogoče kadar koli ustaviti;

(b) dejstvo, da je namen stabilizacijskih poslov podpreti tržno ceno zadevnih vrednostnih papirjev;

(c) začetek in konec obdobja, v katerem lahko pride do stabilizacije;

(d) istovetnost upravljavca stabilizacije, razen če v času objave še ni znana; v tem primeru jo je treba razkriti javnosti še pred začetkom stabilizacijskih dejavnosti;

(e) obstoj in največji obseg katere koli možnosti dodelitve dodatnih vrednostnih papirjev ali opcije "greenshoe", dobo uresničevanja opcije "greenshoe" in vse pogoje za uporabo možnosti dodelitve dodatnih vrednostnih papirjev ali uporabo opcije "greenshoe".

Uporaba določb tega odstavka se začasno opusti pri ponudbah v okviru uporabe ukrepov za izvajanje Direktive 2004/…/ES (Direktive o prospektu) od datuma uporabe teh ukrepov.

2. Brez vpliva na člen 12(1)(c) Direktive 2003/6/ES morajo izdajatelji, ponudniki ali subjekti, ki uvajajo stabilizacijo in delujejo v imenu teh oseb ali pa ne, obvestiti pristojni organ zadevnega trga o podrobnostih vseh stabilizacijskih poslov najkasneje do konca sedmega trgovalnega dne po datumu izvedbe teh poslov.

3. V enem tednu po koncu stabilizacijskega obdobja morajo izdajatelji, ponudniki ali subjekti, ki so uvedli stabilizacijo in pri tem nastopali v imenu teh oseb ali pa ne, primerno razkriti javnosti naslednje informacije:

(a) ali je bila stabilizacija izvedena ali ne;

(b) datum, na katerega se je stabilizacija začela;

(c) datum, na katerega je nazadnje prišlo do stabilizacije;

(d) razpon cen, v katerem je bila izvedena stabilizacija, za vsak datum, ko so se izvajali transakcijski posli.

4. Izdajatelji, ponudniki ali subjekti, ki izvajajo stabilizacijo in pri tem delujejo v imenu teh oseb ali ne, morajo zabeležiti vsak stabilizacijski nalog ali posel in navesti vsaj informacije, opredeljene v členu 20(1) Direktive 93/22/EGS, razširjene na tiste finančne instrumente, ki niso in ne bodo sprejeti na organiziran trg.

5. Kadar več investicijskih podjetij ali kreditnih institucij izvede stabilizacijo in pri tem deluje v imenu izdajatelja ali ponudnika ali pa ne, ena od teh oseb deluje kot osrednja točka za poizvedbe za potrebe kakršnih koli zahtev pristojnega organa za organizirani trg, na katerem so sprejeli zadevne vrednostne papirje v trgovanje.

Člen 10

Posebni cenovni pogoji

1. V primeru ponudbe delnic ali drugih vrednostnih papirjev, enakovrednih delnicam, se stabilizacija zadevnih vrednostnih papirjev v nobenem primeru ne izvede nad ponudbeno ceno.

2. V primeru ponudbe olistinjenega dolga, ki je spremenljiv v ali zamenljiv za instrumente, kot je navedeno v prvem odstavku, se stabilizacija v nobenem primeru ne izvede nad tržno ceno teh instrumentov v času javnega razkritja končnih pogojev nove ponudbe.

Člen 11

Pogoji pomožne stabilizacije

Da bi se bilo mogoče uvrstiti med izjeme, določene v členu 8 Direktive 2003/6/ES, je treba pomožno stabilizacijo uvesti v skladu s členom 9 te uredbe in z naslednjim:

(a) zadevne vrednostne papirje je mogoče dodatno dodeliti samo v času vpisovanja vrednostnih papirjev in po ponudbeni ceni;

(b) položaj, ki je posledica izvedbe možnosti dodatne dodelitve vrednostnih papirjev s strani investicijskega podjetja ali kreditne institucije, vendar brez opcije "greenshoe", ne sme presegati 5 % prvotne ponudbe;

(c) opcijo "greenshoe" smejo uporabiti njeni upravičenci le takrat, ko so bili zadevni vrednostni papirji dodatno dodeljeni;

(d) opcija "greenshoe" ne sme znašati več kot 15 % prvotne ponudbe;

(e) izvršilno obdobje opcije "greenshoe" mora biti enako obdobju stabilizacije, zahtevani v členu 8;

(f) izvršitev opcije "greenshoe" je treba nemudoma razkriti javnosti skupaj z vsemi ustreznimi podrobnostmi, ki vključujejo zlasti datum izvedbe ter število in naravo vključenih zadevnih vrednostnih papirjev.

POGLAVJE IV

KONČNA DOLOČBA

Člen 12

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati v državah članicah na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2003

Za Komisijo

Frederik Bolkestein

Član Komisije

[1] UL L 96, 12.4.2003, str. 16.

[2] Odbor evropskih regulativnih organov s področja vrednostnih papirjev (CESR) je bil ustanovljen s Sklepom Komisije 2001/527/ES (UL L 191, 13.7.2001, str. 43).

[3] UL L 26, 31.1.1977, str. 1.

[4] UL L 141, 11.6.1993, str. 27.

[5] UL L 126, 26.5.2000, str. 1.

[6] UL L 184, 6.7.2001, str. 1.

--------------------------------------------------

Top