Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2233

Uredba Komisije (ES) št. 2233/2003 z dne 23. decembra 2003 o odprtju tarifnih kvot Skupnosti za 2004 za ovce, koze, ovčje meso in kozje meso

OJ L 339, 24.12.2003, p. 22–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 492 - 496
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 492 - 496
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 492 - 496
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 492 - 496
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 492 - 496
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 492 - 496
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 492 - 496
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 492 - 496
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 492 - 496

No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2233/oj

32003R2233Uradni list L 339 , 24/12/2003 str. 0022 - 0026


Uredba Komisije (ES) št. 2233/2003

z dne 23. decembra 2003

o odprtju tarifnih kvot Skupnosti za 2004 za ovce, koze, ovčje meso in kozje meso

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2529/2001 z dne 19. decembra 2001 o skupni ureditvi trga za ovčje in kozje meso [1] in zlasti člena 16(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Odpreti je treba tarifne kvote Skupnosti za ovčje in kozje meso za 2004. Dajatve in količine iz Uredbe (ES) št. 2529/2001 se določijo skladno z ustreznimi mednarodnimi dogovori, ki veljajo za leto 2004.

(2) V skladu z ratifikacijo Pristopne pogodbe za Češko republiko, Estonijo, Ciper, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Slovenijo in Slovaško bodo Češka republika, Slovenija in Slovaška 1. maja 2004 pristopile k Evropski uniji. Kvote, ki se lahko odobrijo tem državam, se torej lahko odprejo samo do dneva njihovega pristopa.

(3) Uredba Sveta (ES) št. 312/2003 z dne 18. februarja 2003 o izvajanju, za Skupnost, tarifnih določb Sporazuma o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Čile na drugi strani [2] določa, da se s 1. februarjem 2003 odpre dodatna dvostranska tarifna kvota v višini 2000 ton z 10 % letnim povečanjem za kodo proizvoda 0204. To kvoto je treba dodati kvoti GATT/STO za Čile, obe kvoti pa se upravljata na enak način od 1. januarja 2004.

(4) Z Uredbo Sveta (ES) št. 1329/2003 z dne 21. julija 2003 o spremembi Uredbe (ES) št. 992/95 glede tarifnih kvot za nekatere kmetijske in ribiške proizvode s poreklom iz Norveške [3] so odobrene dodatne dvostranske trgovinske koncesije v zvezi s kmetijskimi proizvodi.

(5) Nekatere tarifne kvote za proizvode iz ovčjega in kozjega mesa so bile dodeljene državam AKP skladno s Sporazumom iz Cotonouja [4].

(6) Ker se uvoz upravlja na podlagi koledarskega leta, velja, da so pri kvotah za obdobje od 1. julija do 30. junija količine, določene za 2004, seštevek polovice količine za obdobje od 1. julija 2003 do 30. junija 2004 in polovice količine za obdobje od 1. julija 2004 do 30. junija 2005.

(7) Treba je določiti ekvivalent klavne mase trupa, da bi zagotovili pravilno delovanje tarifnih kvot Skupnosti. Poleg tega je potreben tudi pretvorbeni količnik, ker nekatere tarifne kvote predvidevajo možnost uvoza živih živali ali njihovega mesa.

(8) Izkušnje pri upravljanju tarifnih kvot Skupnosti so pokazale na potrebo po izboljšanem upravljanju kvot. Izkušnje s sistemom "prvi prispe, prvi dobi" v drugih kmetijskih sektorjih so bile pozitivne. Zaradi upravne poenostavitve bi se morale kvote za proizvode v sektorju ovčjega in kozjega mesa s poreklom iz tretjih držav z odstopanjem od Uredbe Komisije (ES) št. 1439/95 z dne 26. junija 1995 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 3013/89 glede uvoza in izvoza proizvodov v sektorju ovčjega in kozjega mesa [5] upravljati skladno s členom 16(2)(a) Uredbe (ES) št. 2529/2001. To bi morali delati skladno s členi 308a, 308b in 308c(1) Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti [6]. Kadar se uvoz upravlja skladno s temi določbami, se uvozna dovoljenja ne zahtevajo več.

(9) Da bi se izognili diskriminaciji med državami izvoznicami in ker ustrezne tarifne kvote v zadnjih dveh letih niso bile hitro izrabljene, se tarifne kvote v okviru te uredbe od začetka štejejo kot nekritične v smislu člena 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93, če se kvote upravljajo po sistemu "prvi prispe, prvi dobi". Zato je treba carinske organe pooblastiti, da odstopijo od zahteve glede varščine za blago, ki je bilo prvotno uvoženo v okviru teh kvot skladno s členi 308c(1) in 248(4) Uredbe (EGS) št. 2454/93. Zaradi posebnosti prehoda od enega sistema upravljanja na drugega, se člen 308c(2) in (3) navedene uredbe ne uporablja.

(10) Izvajanje sistema "prvi prispe, prvi dobi" terja nekaj dodatnega pripravljalnega dela glede Avstralije in Nove Zelandije, zaradi velikega obsega kvot in njihove tradicionalne uporabe. Zaradi tega naj bi se sistem "prvi prispe, prvi dobi" uporabljal samo za uvoz iz teh dveh držav šele od 1. maja 2004, sistem uvoznih dovoljenj pa naj bi se uporabljal še do 30. aprila 2004 skladno s pravili iz Uredbe (ES) št. 1439/95. Treba je torej zagotoviti ustrezne količine v okviru vsakega od sistemov upravljanja.

(11) Treba je natančno določiti, kakšno potrdilo, ki potrjuje poreklo proizvodov, se predloži, da se lahko uporabijo tarifne kvote v okviru sistema "prvi prispe, prvi dobi".

(12) Če se carinskim organom predložijo za uvoz proizvodi iz ovčjega mesa, je tem organom težko ugotoviti, ali izvirajo od domačih ovc ali od drugih, pri čemer se uporabljajo različne carinske stopnje. Zato je primerno predvideti, da mora potrdilo o poreklu vsebovati ustrezno pojasnilo o tem.

(13) Skladno s členom 3 Direktive Sveta 72/462/EGS z dne 12. decembra 1972 o problemih glede zdravstvenih in veterinarskih pregledov ob uvozu goveda in prašičev ter svežega mesa iz tretjih držav [7] in skladno z Direktivo Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o načelih za organizacijo veterinarskih pregledov živali pri vstopu v Skupnost iz tretjih držav in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS [8], se lahko dovoli le uvoz proizvodov, ki izpolnjujejo zahteve glede veljavnih veterinarskih pravil in certificiranja v Skupnosti.

(14) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ovce in koze –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. S to uredbo se odpirajo tarifne kvote Skupnosti za ovce, koze, ovčje in kozje meso za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2004.

Člen 2

Carinske dajatve, ki se uporabljajo za uvoz ovc, koz, ovčjega in kozjega mesa v Skupnost in ki se uvrščajo v oznake KN 01041030, 01041080, 01042090, 02109921, 02109929 in 0204 in so s poreklom iz držav v Prilogi, se ukinejo ali znižajo skladno s to uredbo.

Člen 3

1. Količine, izražene kot ekvivalenti mase klavnega trupa, za uvoz mesa, ki se uvršča v oznako KN 0204, ter živih živali, ki se uvrščajo v oznake KN 01041030, 01041080 in 01042090, ter ustrezne carinske dajatve so določene v Prilogi.

2. Za izračun količin, izraženih kot "ekvivalenti mase klavnega trupa" iz odstavka 1, se neto masa proizvodov iz ovčjega in kozjega mesa pomnoži s spodaj navedenimi koeficienti:

(a) za žive živali: 0,47;

(b) za jagnječje meso brez kosti in meso kozlička brez kosti: 1,67;

(c) za meso koštrunov in ovc brez kosti, za kozje meso brez kosti, razen za meso kozlička in mešanice navedenih: 1,81;

(d) za proizvode iz mesa s kostmi: 1,00.

3. "Kozlički" so koze do starosti enega leta.

Člen 4

Z odstopanjem od naslova II(A) in (B) Uredbe (ES) št. 1439/95 se tarifne kvote iz Priloge k tej uredbi za države iz skupin držav št. 2, 3, 4 in 5 ter za Argentino, Urugvaj, Čile, Islandijo in Slovenijo od 1. januarja do 31. decembra 2004 upravljajo po sistemu "prvi prispe, prvi dobi" skladno s členi 308a, 308b in 308c(1) Uredbe (EGS) št. 2454/93. Določbe člena 308c(2) in (3) navedene uredbe se ne uporabljajo. Uvozna dovoljenja se ne zahtevajo.

Člen 5

1. Od 1. januarja do 30. aprila 2004 se tarifne kvote za Avstralijo in Novo Zelandijo, navedene v Prilogi pod skupino držav št. 1, upravljajo skladno s pravili iz naslova II(A) Uredbe (ES) št. 1439/95.

2. Od 1. maja do 31. decembra 2004 se z odstopanjem od naslova II(A) Uredbe (ES) št. 1439/95 tarifne kvote iz odstavka 1, upravljajo skladno s členom 4 te uredbe.

Vendar uvozna dovoljenja, izdana skladno z odstavkom 1 do najpozneje 30. aprila 2004, ostanejo veljavna do izteka njihove veljavnosti.

3. Količina, začasno upravljana skladno z odstavkom 2, je letna količina 18650 ton za Avstralijo in 226700 ton za Novo Zelandijo, minus ocenjena ustrezna količina v ekvivalentih mase klavnega trupa, za katero bodo najpozneje do 30. aprila izdana uvozna dovoljenja.

Ta začasna količina se pozneje prilagodi na podlagi dovoljenj, izdanih v mesecu aprilu. Količina, določena 1. maja, se pozneje poveča za količino, izraženo v ekvivalentih mase klavnega trupa, za katero se na podlagi dovoljenj, vrnjenih pristojnim organom, ugotovi, da dovoljenja zanjo niso bila porabljena ali so bila samo delno porabljena. Dovoljenja, ki niso vrnjena do 15. avgusta, se štejejo kot v celoti porabljena dovoljenja.

4. Za namene odstavka 3 države članice:

(a) sporočijo količine iz člena 19(2)(a) Uredbe (ES) št. 1439/95, tudi v obliki ekvivalentov mase klavnega trupa;

(b) za mesec april 2004 vsak prvi delovni dan v tednu obvestijo Komisijo, poleg zahtev iz člena 19(2) Uredbe (ES) št. 1439/95, o uvoznih dovoljenjih, izdanih predhodni teden, ter o ustreznih ekvivalentih mase klavnega trupa;

(c) z odstopanjem od člena 19(2)(a) Uredbe (ES) št. 1439/95 sporočijo tam opredeljene podatke najpozneje do 25. avgusta 2004.

5. Za namen izračunavanja ekvivalentov mase klavnega trupa iz odstavkov 3 in 4, se uporabljajo koeficientu iz člena 3(2).

Člen 6

1. Da bi lahko izkoristili tarifne kvote iz Priloge, ki se upravljajo skladno s členom 4, je treba carinskim organom Skupnosti za blago predložiti veljavno potrdilo o poreklu, ki so ga izdali pristojni organi zadevne tretje države, skupaj s carinsko deklaracijo za sprostitev v prosti promet. Poreklo blaga, za katerega se uporabljajo druge tarifne kvote kot tiste, ki so posledica preferencialnih tarifnih sporazumov, se določi skladno z veljavnimi določbami Skupnosti.

2. Dokazilo o poreklu iz odstavka 1 je:

(a) pri tarifni kvoti, ki je del preferencialnega tarifnega sporazuma: dokazilo o poreklu, predpisano v tistem sporazumu;

(b) pri drugih tarifnih kvotah: dokazilo, določeno skladno s členom 47 Uredbe (EGS) št. 2454/93, ki vključuje poleg elementov, predpisanih v navedenem členu, še naslednje podatke:

- oznako KN (vsaj prve štiri številke),

- zaporedno številko ali zaporedne številke zadevne tarifne kvote skladno s tretjim pododstavkom tega odstavka,

- skupno neto maso po kategorijah koeficientov, kakor je določeno v členu 3(2) te uredbe;

(c) pri državi, katere kvota spada pod točki (a) in (b) in se združuje: dokazilo iz točke (a).

V primeru iz točke (b) se lahko v letu 2004 uporabijo obrazci na podlagi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1439/95, ki vključujejo vse dodatne podatke, ki se zahtevajo; v obrazcih se črta besedilo o uvoznih dovoljenjih, kadar se uporabi člen 4 te uredbe.

Če se dokazilo o poreklu iz točke (b) predloži kot spremna listina za eno samo deklaracijo za sprostitev v prosti promet, lahko vsebuje več zaporednih številk. V vseh drugih primerih vsebuje eno samo zaporedno številko.

3. Da bi lahko uporabili tarifno kvoto, predpisano v Prilogi za skupino držav št. 4, za proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN ex0204, ex02109921 in ex02109929, mora dokazilo o poreklu vsebovati v polju za poimenovanje blaga eno od spodnjih navedb:

(a) "proizvod/-i iz ovc iz vrste domača ovca";

(b) "proizvod/-i iz ovc, ki ne spadajo v vrste domača ovca".

Navedbe morajo ustrezati navedbam v veterinarskem spričevalu, ki je priloženo proizvodom.

Člen 7

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2004.

Za Češko republiko, Slovenijo in Slovaško se uporablja do 30. aprila 2004, v skladu z začetkom veljavnosti Pristopne pogodbe za Češko republiko, Estonijo, Ciper, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Slovenijo in Slovaško.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. decembra 2003

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 341, 22.12.2001, str. 3, Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1782/2003 (UL L 270, 21.10.2003, str. 1).

[2] UL L 46, 20.2.2003, str. 1.

[3] UL L 187, 26.7.2003, str. 1.

[4] UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

[5] UL L 143, 27.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 272/2001 (UL L 41, 10.2.2001, str. 3).

[6] UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1335/2003 (UL L 187, 26.7.2003, str. 16).

[7] UL L 302, 31.12.1972, str. 28. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 807/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 36).

[8] UL L 268, 24.9.1991, str. 56. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 96/43/ES (UL L 162, 1.7.1996, str. 1).

--------------------------------------------------

PRILOGA

OVČJE MESO IN KOZJE MESO v tonah (t) ekvivalentov mase klavnega trupa

TARIFNE KVOTE SKUPNOSTI ZA 2004

Skupina držav | Oznake KN | Dajatev ad valorem % | Posebna dajatev EUR/100 kg | Zaporedna številka skladno z naslovom II(A) Uredbe (ES) št. 1439/95 | "prvi prispe, prvi dobi"Zaporedna številka po sistemu | Poreklo | Letni obseg v tonah ekvivalentov mase klavnega trupa |

Žive živali (koeficient = 0,47) | Jagnječje meso brez kosti (koeficient = 1,67) | Meso koštrunov/ovc brez kosti (koeficient = 1,81) | Meso s kostmi in trupi (koeficient = 1,00) |

1 | 0204 | Nič | Nič | — | 09.2101 | 09.2102 | 09.2011 | Argentina | 23000 |

09.4132 | — | 09.2105 | 09.2106 | 09.2012 | Avstralija | 18650 |

09.4134 | — | 09.2109 | 09.2110 | 09.2013 | Nova Zelandija | 226700 |

| — | 09.2111 | 09.2112 | 09.2014 | Urugvaj | 5800 |

| — | 09.2115 | 09.2116 | 09.1922 | Čile | 5183 |

| — | 09.2119 | 09.2120 | 09.0790 | Islandija | 1350 |

| — | 09.5931 | 09.5932 | 09.1763 | Slovenija | 50 |

2 | 01041030 01041080 01042090 0204 | Nič | Nič | | 09.5935 | 09.5936 | 09.5937 | 09.5874 | Češka republika | 2150 |

| 09.5939 | — | — | 09.5882 | Slovaška | 4300 |

0204 | Nič | Nič | | — | 09.2121 | 09.2122 | 09.0781 | Norveška | 300 |

3 | 0204 | Nič | Nič | | — | 09.2125 | 09.2126 | 09.0693 | Grenlandija | 100 |

| — | 09.2129 | 09.2130 | 09.0690 | Ferski otoki | 20 |

| — | 09.2131 | 09.2132 | 09.0227 | Turčija | 200 |

4 | 0104 10 30, 0104 10 80 in 0104 20 90. Samo za vrsto "domača ovca": ex 0204, ex 0210 99 21 in ex 0210 99 29. | Nič | Nič | | 09.2141 | 09.2145 | 09.2149 | 09.1622 | države AKP | 100 |

Samo za vrsto "domača ovca": ex 0204, ex 0210 99 21 in ex 0210 99 29. | Nič | 65 % zniž anje posebnih dajatev | | | 09.2161 | 09.2165 | 09.1626 | države AKP | 500 |

5 | 0204 | Nič | Nič | | — | 09.2171 | 09.2175 | 09.2015 | drugo | 200 |

0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90 | 10 % | Nič | | 09.2181 | — | — | 09.2019 | drugo | 49 |

--------------------------------------------------

Top