EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2151

Uredba Komisije (ES) št. 2151/2003 z dne 16. decembra 2003 o spremembi Uredbe (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV)Besedilo velja za EGP.

OJ L 329, 17.12.2003, p. 1–270 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 006 P. 72 - 341
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 006 P. 3 - 272
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 006 P. 3 - 272
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 001 P. 40 - 42

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2151/oj

32003R2151Uradni list L 329 , 17/12/2003 str. 0001 - 0270


Uredba Komisije (ES) št. 2151/2003

z dne 16. decembra 2003

o spremembi Uredbe (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV)

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2195/2002 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV) [1] in zlasti člena 2 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba (ES) št. 2195/2002 je vzpostavila enotni klasifikacijski sistem za javna naročila, da se poenotijo referenčni sistemi, ki jih naročniki uporabljajo za opis predmeta njihovih naročil.

(2) Mogoče bo treba strukturo in kode CPV prilagajati ali spreminjati, da se upoštevajo razvoj trgov in potrebe uporabnikov.

(3) Strukturo in kode CPV je treba ažurirati, tako da se upoštevajo posebne potrebe, ki jih izrazijo države članice in uporabniki CPV ter popravijo materialne napake, odkrite v raznih jezikovnih različicah.

(4) Tehnične prilagoditve in izboljšave, ki so bile opredeljene med zakonodajnim postopkom za sprejetje Uredbe (ES) št. 2195/2002, vendar pa jih pri navedeni uredbi ni bilo mogoče upoštevati, je treba navesti v prilogah k tej uredbi.

(5) Odbor regij je v svojem mnenju [2] o predlogu uredbe o CPV poudaril, da je treba izboljšati sistem razvrščanja zdravil ter priporočil uporabo sistema "anatomsko-terapevtsko-kemične klasifikacije" (ATC), ki ga je pripravila Svetovna zdravstvena organizacija, da se dopolnijo struktura CPV in kode za zdravila.

(6) Zainteresirane stranke in uporabniki CPV so dali svoje predloge za izboljšanje CPV.

(7) Ažuriranje kod CPV in strukture se mora odražati v usmeritvenih preglednicah, ki prikazujejo povezavo med CPV in začasno osrednjo klasifikacijo proizvodov (CPC Prov.) Združenih narodov, standardno nomenklaturo gospodarskih dejavnosti v Evropskih skupnostih (NACE Rev. 1) in kombinirano nomenklaturo (KN).

(8) Zaradi jasnosti je treba v celoti nadomestiti CPV, pa tudi preglednico ustreznosti med CPV in CPC Prov. Vse spremembe kod CPV ali njihovih poimenovanj je treba našteti v posebni novi prilogi k Uredbi (ES) št. 2195/2002.

(9) Zaradi začetka veljavnosti Uredbe Komisije (ES) št. 204/2002 z dne 19. decembra 2001 [3] o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3696/93 o statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA) v Evropski gospodarski skupnosti so zastarali podatki iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 2195/2002, ki prikazuje ustrezno povezavo med CPV in CPA 96.

(10) V Skupnem stališču (ES) št. 33/2003 z dne 20. marca 2003, ki ga je sprejel Svet zaradi sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi postopkov za dodeljevanje javnih naročil za gradnje, javnih naročil v zvezi s preskrbo in javnimi naročili storitev [4] in Skupnem stališču (ES) št. 34/2003 z dne 20. marca 2003, ki ga je Svet sprejel zaradi sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi postopkov javnih naročil za subjekte, ki delujejo v vodnem, energetskem, prevoznem in poštnem sektorju [5], skupine proizvodov niso določene s sklicevanjem na statistično klasifikacijo proizvodov po dejavnosti (CPA).

(11) Iz teh razlogov ni primerno ažurirati preglednice ustreznosti med CPV in CPA 96, določene v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 2195/2002. To prilogo je zato treba črtati.

(12) Uredbo (ES) št. 2195/2002 je zato treba ustrezno spremeniti.

(13) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Svetovalnega odbora za javna naročila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2195/2002 se spremeni kakor sledi:

Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi;

Priloga II se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi;

Priloga III se nadomesti z besedilom iz Priloge III k tej uredbi;

Priloga IV se spremeni v skladu s Prilogo IV k tej uredbi;

Priloga V se spremeni v skladu s Prilogo V k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 2003

Za Komisijo

Frederik Bolkestein

Član Komisije

[1] UL L 340, 16.12.2002, str. 1.

[2] UL C 192, 12.8.2002, str. 50.

[3] UL L 36, 6.2.2002, str. 1.

[4] UL C 147 E, 24.6.2003, str. 1.

[5] UL C 147 E, 24.6.2003, str. 137.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV)

Struktura klasifikacijskega sistema

1. CPV je sestavljen iz glavnega in dopolnilnega besednjaka.

2. Glavni besednjak temelji na drevesnem diagramu, ki ga sestavljajo kode z do devetimi številkami, povezane z besedilom, ki opisuje blago, gradnje ali storitve, ki so predmet pogodbe.

Numerična koda obsega 8 številk in se deli na naslednji način:

- prvi dve številki označujeta oddelke (XX000000–Y);

- prve tri številke označujejo skupine (XXX00000–Y);

- prve štiri številke označujejo razrede (XXXX0000–Y);

- prvih pet številk označuje kategorije (XXXXX000–Y);

Vsaka od zadnjih treh številk daje večjo stopnjo natančnosti znotraj posamezne kategorije.

Deveta številka je namenjena preverjanju prejšnjih številk.

3. Dopolnilni besednjak se lahko uporabi za razširitev opisa predmeta naročila. Sestavljen je iz besedno-številčne kode z ustreznim besedilom, s katerim se lahko še natančneje opišejo lastnosti ali namembnost blaga, ki se kupuje.

Črkovno-številčna koda obsega:

- prvo raven, sestavljeno iz črke, ki ustreza oddelku;

- drugo raven, sestavljeno iz štirih številk, od katerih prve tri številke pomenijo poddelitev, zadnja pa je kontrolna številka.

GLAVNI BESEDNJAK

Koda CPV | Poimenovanje |

01000000–7 | Kmetijski, hortikulturni, lovski in z njimi povezani izdelki |

01100000–8 | Poljščine, proizvodi tržnega sadjarstva in vrtnarstva |

01110000–1 | Žita in druge poljščine |

01111000–8 | Žita |

01111100–9 | Pšenica |

01111110–2 | Trda pšenica |

01111120–5 | Mehka pšenica |

01111200–0 | Koruza |

01111300–1 | Riž |

01111400–2 | Ječmen |

01111500–3 | Rž |

01111600–4 | Oves |

01111700–5 | Slad |

01111900–7 | Žitni proizvodi |

01112000–5 | Krompir in posušene vrtnine |

01112100–6 | Krompir |

01112200–7 | Sušene stročnice in zrna stročnic |

01112210–0 | Sušene stročnice |

01112211–7 | Leča |

01112212–4 | Čičerika |

01112213–1 | Sušen grah |

01112220–3 | Zrna stročnic |

01113000–2 | Oljna semena in plodovi |

01113100–3 | Soja |

01113200–4 | Zemeljski oreški |

01113300–5 | Sončnično seme |

01113400–6 | Bombaževo seme |

01113500–7 | Sezamovo seme |

01113600–8 | Gorčično seme |

01114000–9 | Nepredelan tobak |

01115000–6 | Rastline, ki se uporabljajo za pridobivanje sladkorja |

01115100–7 | Sladkorna pesa |

01115200–8 | Sladkorni trs |

01116000–3 | Slama in krmne rastline |

01116100–4 | Slama |

01116200–5 | Krmne rastline |

01117000–0 | Rastlinske surovine |

01117100–1 | Rastlinske surovine, ki se uporabljajo v proizvodnji tekstila |

01117110–4 | Bombaž |

01117120–7 | Juta |

01117130–0 | Lan |

01118000–7 | Naravni kavčuk, lateks in pripadajoči proizvodi |

01118100–8 | Naravni kavčuk |

01118200–9 | Naravni lateks |

01118210–2 | Izdelki iz lateksa |

01119000–4 | Rastline za določena področja uporabe |

01119100–5 | Rastline, ki se uporabljajo v proizvodnji dišav, zdravil ali insekticidov ipd. |

01119110–8 | Rastline, ki se uporabljajo v proizvodnji dišav |

01119120–1 | Rastline, ki se uporabljajo v proizvodnji zdravil |

01119130–4 | Rastline, ki se uporabljajo v proizvodnji insekticidov |

01119140–7 | Rastline, ki se uporabljajo v proizvodnji fungicidov ipd. |

01119200–6 | Seme rastlin za določena področja uporabe |

01120000–4 | Vrtnine, vrtnarski proizvodi in proizvodi vrtnarij |

01121000–1 | Vrtnine |

01121100–2 | Korenovke in gomoljnice |

01121110–5 | Korenovke |

01121111–2 | Rdeča pesa |

01121112–9 | Korenje |

01121113–6 | Čebule |

01121114–3 | Repa |

01121120–8 | Gomoljnice |

01121200–3 | Plodovke |

01121210–6 | Fižol |

01121211–3 | Bob |

01121212–0 | Zeleni fižol |

01121213–7 | Turški fižol |

01121220–9 | Grah |

01121221–6 | Vrtni grah |

01121222–3 | Sladkorni grah |

01121230–2 | Paprika |

01121240–5 | Paradižnik |

01121250–8 | Bučke |

01121260–1 | Gobe |

01121270–4 | Kumare |

01121300–4 | Listne vrtnine |

01121310–7 | Solata |

01121320–0 | Solatni listi |

01121330–3 | Artičoke |

01121340–6 | Špinača |

01121400–5 | Kapusnice |

01121410–8 | Zelje |

01121420–1 | Cvetača |

01121430–4 | Brokoli |

01121440–7 | Brstični ohrovt |

01121500–6 | Seme zelenjadnic |

01122000–8 | Vrtnarski proizvodi |

01122100–9 | Sadike, čebulice, korenike, gomolji in cepiči |

01122200–0 | Rezano cvetje |

01122210–3 | Cvetlični aranžmaji |

01122300–1 | Cvetlična semena |

01130000–7 | Sadje, oreški, rastline za izdelavo napitkov in začimbe |

01131000–4 | Sadje in oreški |

01131100–5 | Tropsko sadje in oreški |

01131110–8 | Tropsko sadje |

01131111–5 | Banane |

01131112–2 | Ananas |

01131113–9 | Mango |

01131114–6 | Dateljni |

01131115–3 | Rozine |

01131116–0 | Fige |

01131117–7 | Avokado |

01131118–4 | Kivi |

01131120–1 | Kokosov oreh |

01131200–6 | Citrusi |

01131210–9 | Limone |

01131220–2 | Pomaranče |

01131230–5 | Grenivke |

01131240–8 | Mandarine |

01131250–1 | Limete |

01131300–7 | Netropsko sadje |

01131310–0 | Jagodičje |

01131311–7 | Korinte |

01131312–4 | Kosmulje |

01131313–1 | Jagode |

01131314–8 | Maline |

01131315–5 | Brusnice |

01131320–3 | Jabolka, hruške in kutine |

01131321–0 | Jabolka |

01131322–7 | Hruške |

01131323–4 | Kutine |

01131330–6 | Koščičasto sadje |

01131331–3 | Marelice |

01131332–0 | Breskve |

01131333–7 | Češnje |

01131334–4 | Slive |

01131340–9 | Grozdje |

01131341–6 | Namizno grozdje |

01131342–3 | Grozdje za vino |

01131400–8 | Olive |

01131500–9 | Seme sadnih dreves in grmičevja |

01132000–1 | Rastline za izdelavo napitkov |

01132100–2 | Kava v zrnu |

01132200–3 | Čajni grmi |

01132300–4 | Mate čaj |

01132400–5 | Kakav v zrnu |

01133000–8 | Nepredelane začimbe |

01200000–9 | Žive živali in proizvodi živalskega izvora |

01210000–2 | Govedo in njegovi proizvodi |

01211000–9 | Govedo |

01211100–0 | Živo govedo |

01211200–1 | Teleta |

01212000–6 | Sveže kravje mleko |

01213000–3 | Bikova sperma |

01220000–5 | Domače živali in njihovi proizvodi |

01221000–2 | Živina |

01221100–3 | Ovce |

01221200–4 | Koze |

01221300–5 | Konji |

01222000–9 | Sveže ovčje in kozje mleko |

01222100–0 | Ovčje mleko |

01222200–1 | Kozje mleko |

01223000–6 | Volna in živalska dlaka |

01223100–7 | Strižena volna |

01223200–8 | Živalska dlaka |

01230000–8 | Prašiči |

01240000–1 | Živa perutnina in jajca |

01241000–8 | Živa perutnina |

01242000–5 | Jajca |

01250000–4 | Živa drobnica in njeni proizvodi |

01251000–1 | Zajci in kunci |

01251100–2 | Kunci |

01251200–3 | Zajci |

01252000–8 | Živalski proizvodi |

01252100–9 | Naravni med |

01252200–0 | Polži |

01252300–1 | Užitni proizvodi živalskega izvora |

01252400–2 | Voski |

01300000–0 | Proizvodi mešanega kmetijstva |

01900000–6 | Kmetijske potrebščine |

02000000–4 | Proizvodi gozdarstva in gozdarske rabe |

02100000–5 | Les |

02110000–8 | Les iglavcev |

02120000–1 | Tropski les |

02130000–4 | Les za ogrevanje |

02140000–7 | Neobdelan les |

02150000–0 | Les listavcev |

02160000–3 | Lesni odpadki |

02170000–6 | Lesni ostanki |

02180000–9 | Hlodi |

02181000–6 | Leseni količi |

02182000–3 | Koli |

02190000–2 | Gradbeni les |

02191000–9 | Proizvodi iz gradbenega lesa |

02200000–6 | Drevesne smole |

02210000–9 | Balzami |

02220000–2 | Šelak |

02300000–7 | Pluta |

02400000–8 | Gozdarski proizvodi |

02410000–1 | Okrasne rastline, trave, mahovi ali lišaji |

02500000–9 | Proizvodi drevesnic |

02510000–2 | Rastline |

02511000–9 | Sadike |

02512000–6 | Cvetlične čebulice |

02513000–3 | Grmičevje |

02520000–5 | Drevje |

05000000–5 | Ribe, ribiški proizvodi in drugi stranski proizvodi ribiške industrije |

05100000–6 | Ribe |

05110000–9 | Žive ribe |

05120000–2 | Ribe, sveže ali ohlajene |

05121000–9 | Ploščate ali listaste ribe, sveže ali ohlajene |

05121100–0 | Morski list, svež ali ohlajen |

05121200–1 | Morska plošča, sveža ali ohlajena |

05122000–6 | Ribe družine trska, sveže ali ohlajene |

05122100–7 | Trska, sveža ali ohlajena |

05122200–8 | Saj, svež ali ohlajen |

05122300–9 | Oslič, svež ali ohlajen |

05122400–0 | Vahnja, sveža ali ohlajena |

05123000–3 | Sled, svež ali ohlajen |

05124000–0 | Tuna, sveža ali ohlajena |

05125000–7 | Merlan, svež ali ohlajen |

05126000–4 | Bela riba, sveža ali ohlajena |

05127000–1 | Losos, svež ali ohlajen |

05130000–5 | Ribje meso |

05200000–7 | Raki |

05210000–0 | Sveži raki |

05220000–3 | Ostrige |

05230000–6 | Školjke |

05240000–9 | Vodni nevretenčarji |

05300000–8 | Vodne rastline in živali |

05310000–1 | Korale in podobni proizvodi |

05320000–4 | Spužve, naravne |

05330000–7 | Morske rastline |

05331000–4 | Alge |

05400000–9 | Stranski proizvodi ribiške industrije |

05410000–2 | Ribja moka |

10000000–3 | Premog, lignit, šota in drugi proizvodi iz premoga |

10100000–4 | Premog in goriva, dobljena iz premoga |

10110000–7 | Premog |

10120000–0 | Goriva, dobljena iz premoga |

10121000–7 | Črni premog |

10122000–4 | Briketi |

10123000–1 | Trdna goriva |

10124000–8 | Fosilna goriva |

10125000–5 | Lesna goriva |

10200000–5 | Rjavi premog, lignit in šota |

10210000–8 | Rjavi premog in lignit |

10220000–1 | Šota |

10300000–6 | Proizvodi iz premoga |

10310000–9 | Petrolej |

10320000–2 | Proizvodi koksarn |

10321000–9 | Koks |

11000000–0 | Nafta, zemeljski plin, olje in pripadajoči proizvodi |

11100000–1 | Surova nafta |

11200000–2 | Zemeljski plin |

11300000–3 | Mineralna olja in z njimi povezani izdelki |

11310000–6 | Bituminozni ali oljni skrilavci |

12000000–7 | Uranove in torijeve rude |

12100000–8 | Uranove rude |

12200000–9 | Torijeve rude |

13000000–4 | Rude kovin |

13100000–5 | Železove rude |

13200000–6 | Rude neželeznih kovin |

13210000–9 | Bakrove rude |

13220000–2 | Nikljeve rude |

13230000–5 | Aluminijeve rude |

13240000–8 | Rude plemenitih kovin |

13250000–1 | Svinčeve rude |

13260000–4 | Cinkove rude |

13270000–7 | Kositrove rude |

13300000–7 | Razne rude |

14000000–1 | Rudnine, kamnine in drugi pripadajoči proizvodi |

14100000–2 | Gradbeni materiali iz naravnega kamna |

14110000–5 | Gradbeni kamen |

14111000–2 | Marmor in apnenčast gradbeni kamen |

14111100–3 | Marmor |

14111200–4 | Travertin |

14112000–9 | Razni gradbeni kamni |

14112100–0 | Granit |

14112200–1 | Peščenec |

14112300–2 | Bazalt |

14112400–3 | Robniki |

14120000–8 | Apnenec, sadra in kreda |

14121000–5 | Apnenec in sadra |

14121100–6 | Sadra |

14121200–7 | Apno |

14121210–0 | Apno v prahu |

14121300–8 | Apnenec |

14122000–2 | Kreda in dolomit |

14122100–3 | Kreda |

14122200–4 | Dolomit |

14130000–1 | Skrilavec |

14200000–3 | Pesek in glina |

14210000–6 | Gramoz, pesek, drobljen kamen in agregati |

14211000–3 | Pesek |

14211100–4 | Naravni pesek |

14212000–0 | Drobljenci, odlomki, prah iz kamna, prodniki, gramoz, lomljen in drobljen kamen, mešanice kamna, mešanice peska in gramoza ter drugi agregati |

14212100–1 | Prodniki in gramoz |

14212110–4 | Prodniki |

14212120–7 | Gramoz |

14212200–2 | Agregati |

14212210–5 | Mešanice peska in gramoza |

14212300–3 | Lomljen in drobljen kamen |

14212310–6 | Balast |

14212320–9 | Drobljen granit |

14212330–2 | Drobljen bazalt |

14212400–4 | Zemljina |

14212410–7 | Humus |

14212420–0 | Podtalje |

14212430–3 | Odlomki iz kamna |

14213000–7 | Makadam, termakadam in katranski pesek |

14213100–8 | Makadam |

14213200–9 | Termakadam |

14213300–0 | Katranski pesek |

14220000–9 | Glin in kaolin |

14221000–6 | Glina |

14222000–3 | Kaolin |

14300000–4 | Minerali za kemijsko proizvodnjo in gnojila |

14310000–7 | Minerali za gnojila |

14311000–4 | Naravni kalcij, aluminijev kalcijev fosfat in naravne kalijeve soli |

14311100–5 | Naravni kalcij |

14311200–6 | Aluminijevi kalcijevi fosfati |

14311300–7 | Naravne kalijeve soli |

14312000–1 | Železovi piriti |

14312100–2 | Nežgani železovi piriti |

14320000–0 | Minerali za kemijsko proizvodnjo |

14400000–5 | Sol in čisti natrijev klorid |

14410000–8 | Kamena sol |

14420000–1 | Morska sol |

14430000–4 | Evaporirana sol in čisti natrijev klorid |

14440000–7 | Sol za posipanje cest |

14450000–0 | Solnica |

14500000–6 | Sorodne rudnine in kamnine |

14510000–9 | Bitumen in asfalt |

14511000–6 | Bitumen |

14512000–3 | Asfalt |

14520000–2 | Dragi in poldragi kamni; plovec; sirek; naravne snovi za brušenje, drugi minerali in plemenite kovine |

14521000–9 | Dragi in poldragi kamni |

14521100–0 | Dragi kamni |

14521110–3 | Diamanti |

14521120–6 | Rubini |

14521130–9 | Smaragdi |

14521140–2 | Prah iz dragih kamnov |

14521200–1 | Poldragi kamni |

14521210–4 | Prah iz poldragih kamnov |

14522000–6 | Industrijski diamanti; plovec, sirek in druga naravna brusila |

14522100–7 | Plovec |

14522200–8 | Industrijski diamanti |

14522300–9 | Sirek |

14522400–0 | Naravne snovi za brušenje |

14523000–3 | Sorodni minerali, plemenite kovine in pripadajoči proizvodi |

14523100–4 | Minerali |

14523200–5 | Zlato |

14523300–6 | Srebro |

14523400–7 | Platina |

15000000–8 | Živila in pijače |

15100000–9 | Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi |

15110000–2 | Meso |

15111000–9 | Goveje in telečje meso |

15111100–0 | Goveje meso |

15111110–3 | Govedina, konzervirana s soljo |

15111140–2 | Goveji trupi |

15111190–7 | Goveji kosi |

15111191–4 | Goveji zrezek |

15111200–1 | Telečje meso |

15111210–4 | Telečji kosi |

15112000–6 | Perutnina |

15112100–7 | Sveža perutnina, cele živali |

15112110–0 | Gosi |

15112120–3 | Purani |

15112130–6 | Kokoši |

15112140–9 | Race |

15112200–8 | Kosi perutnine |

15112210–1 | Kosi kokoši |

15112220–4 | Kosi purana |

15112230–7 | Kosi rac, gosi in pegatk |

15112300–9 | Jetra perutnine |

15112310–2 | Gosja jetra foie gras |

15113000–3 | Prašičje meso |

15113100–4 | Svinjske zarebrnice |

15113300–6 | Svinjski trupi |

15114000–0 | Klavnični proizvodi |

15115000–7 | Jagnjetina in bravina |

15115100–8 | Jagnjetina |

15115200–9 | Ovčetina |

15117000–1 | Kozje meso |

15118000–8 | Meso konjev, oslov, mul ali mezgov |

15118100–9 | Konjsko meso |

15118900–7 | Meso oslov, mul ali mezgov |

15119000–5 | Različno meso |

15119100–6 | Kunčje meso |

15119200–7 | Zajčje meso |

15119300–8 | Divjačina |

15119400–9 | Žabji kraki |

15119500–0 | Golobi |

15120000–5 | Živalska volna, živalske kože goved in kopitarjev ter živalske kože ovac, koz in prašičev |

15121000–2 | Volna |

15122000–9 | Živalske kože goved in kopitarjev |

15123000–6 | Živalske kože ovac, koz in prašičev |

15124000–3 | Ptičje kože in perje |

15130000–8 | Mesni proizvodi |

15131000–5 | Mesne konzerve in mesni pripravki |

15131100–6 | Izdelki iz mesa za klobase |

15131110–9 | Meso za klobase |

15131120–2 | Klobasni izdelki |

15131130–5 | Klobase |

15131131–2 | Jetrne klobase |

15131132–9 | Goveje klobase |

15131133–6 | Svinjske klobase |

15131134–3 | Krvavica in druge s krvjo narejene klobase |

15131135–0 | Perutninske klobase |

15131200–7 | Posušeno, soljeno, prekajeno ali začinjeno meso |

15131210–0 | Prekajena gnjat |

15131220–3 | Slanina |

15131230–6 | Salama |

15131300–8 | Pripravki iz jeter |

15131310–1 | Pašteta |

15131320–4 | Proizvodi iz gosjih ali račjih jeter |

15131400–9 | Izdelki iz prašičjega mesa |

15131410–2 | Šunka |

15131420–5 | Mesne kroglice |

15131490–6 | Pripravljene jedi iz prašičjega mesa |

15131500–0 | Proizvodi iz perutnine |

15131600–1 | Proizvodi iz govejega in telečjega mesa |

15131610–4 | Mesne kroglice iz govejega mesa |

15131620–7 | Mleto goveje meso |

15131640–3 | Zrezki iz mlete govedine |

15131700–2 | Pripravki iz mesa |

15200000–0 | Pripravljene in konzervirane ribe |

15210000–3 | Ribji fileti, ribja jetra in ikre |

15211000–0 | Ribji fileti |

15211100–1 | Sveži ribji fileti |

15212000–7 | Ribje ikre |

15213000–4 | Ribja jetra |

15220000–6 | Zamrznjene ribe, ribji fileti in drugi deli ribe |

15221000–3 | Zamrznjene ribe |

15222000–0 | Zamrznjeni ribji fileti |

15223000–7 | Zamrznjeni ribji zrezki |

15229000–9 | Zamrznjeni ribji proizvodi |

15230000–9 | Sušene ali soljene ribe; ribe v slanici; prekajene ribe |

15231000–6 | Sušene ribe |

15232000–3 | Soljene ribe |

15233000–0 | Ribe v slanici |

15234000–7 | Prekajene ribe |

15234100–8 | Prekajeni losos |

15234200–9 | Prekajen sled |

15234300–0 | Prekajena postrv |

15235000–4 | Konzervirane ribe |

15240000–2 | Ribe v pločevinkah ali posodah ter druge pripravljene ali konzervirane ribe |

15241000–9 | Panirane ribe, ribe v pločevinkah ali posodah |

15241100–0 | Losos v pločevinkah |

15241200–1 | Pripravljen ali konzerviran sled |

15241300–2 | Sardine |

15241400–3 | Tunina v pločevinkah |

15241500–4 | Skuša |

15241600–5 | Inčuni |

15241700–6 | Ribje palčke |

15241800–7 | Pripravki iz panirane ribe |

15242000–6 | Pripravljene ribje jedi |

15243000–3 | Pripravki iz ribe |

15244000–0 | Kaviar in kaviarjevi nadomestki |

15244100–1 | Kaviar |

15244200–2 | Kaviarjevi nadomestki |

15250000–5 | Morski sadeži |

15251000–2 | Zamrznjeni raki |

15252000–9 | Pripravljeni ali konzervirani raki |

15253000–6 | Proizvodi iz školjk |

15300000–1 | Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi |

15310000–4 | Krompir in izdelki iz krompirja |

15311000–1 | Zamrznjen krompir |

15311100–2 | Krompirjevi lističi ali pomfrit |

15311200–3 | Na kocke ali rezine narezan krompir in drug zamrznjen krompir |

15312000–8 | Izdelki iz krompirja |

15312100–9 | Instant krompirjev pire |

15312200–0 | Delno ocvrti krompirjevi lističi |

15312300–1 | Čips |

15312310–4 | Čips v različnih okusih |

15312400–2 | Prigrizki iz krompirja |

15312500–3 | Krompirjevi kroketi |

15313000–5 | Predelan krompir |

15320000–7 | Sadni in zelenjavni sokovi |

15321000–4 | Sadni sokovi |

15321100–5 | Pomarančni sok |

15321110–8 | Koncentriran pomarančni sok |

15321200–6 | Sok grenivke |

15321300–7 | Limonin sok |

15321400–8 | Ananasov sok |

15321500–9 | Grozdni sok |

15321600–0 | Jabolčni sok |

15321700–1 | Mešanice nekoncentriranih sokov |

15321800–2 | Koncentrirani sokovi |

15322000–1 | Zelenjavni sokovi |

15322100–2 | Paradižnikov sok |

15330000–0 | Sadje in vrtnine |

15331000–7 | Predelane vrtnine |

15331100–8 | Sveže ali zamrznjene vrtnine |

15331110–1 | Predelane korenovke |

15331120–4 | Predelane gomoljnice |

15331130–7 | Fižol, grah, paprika, paradižnik in druge vrtnine |

15331131–4 | Predelan fižol |

15331132–1 | Predelan grah |

15331133–8 | Razcepljen grah |

15331134–5 | Predelan paradižnik |

15331135–2 | Predelane gobe |

15331136–9 | Predelana paprika |

15331137–6 | Sojini kalčki |

15331138–3 | Gomoljike |

15331140–0 | Listne vrtnine in kapusnice |

15331142–4 | Predelano zelje |

15331150–3 | Predelana zrna stročnic |

15331170–9 | Zamrznjene vrtnine |

15331400–1 | Konzervirane vrtnine in/ali vrtnine v konzervah |

15331410–4 | Fižol v paradižnikovi omaki |

15331411–1 | Pečen fižol |

15331420–7 | Konzerviran paradižnik |

15331423–8 | Paradižnik v pločevinkah |

15331425–2 | Paradižnikov pire |

15331427–6 | Koncentriran paradižnikov pire |

15331428–3 | Paradižnikova omaka |

15331430–0 | Gobe v pločevinkah |

15331450–6 | Predelane olive |

15331460–9 | Vrtnine v pločevinkah |

15331461–6 | Kislo zelje v pločevinkah |

15331462–3 | Grah v pločevinkah |

15331463–0 | Oluščen fižol v pločevinkah |

15331464–7 | Cel fižol v pločevinkah |

15331465–4 | Beluši v pločevinkah |

15331466–1 | Olive v pločevinkah |

15331470–2 | Sladka koruza |

15331480–5 | Začasno konzervirane vrtnine |

15331500–2 | Vrtnine, konzervirane v kisu |

15332000–4 | Predelano sadje in oreški |

15332100–5 | Predelano sadje |

15332140–7 | Predelana jabolka |

15332150–0 | Predelane hruške |

15332160–3 | Predelane banane |

15332170–6 | Rabarbara |

15332180–9 | Melone |

15332200–6 | Marmelade in džemi; sadni želeji; pireji in namazi iz sadja ali oreškov |

15332230–5 | Marmelada |

15332231–2 | Pomarančna marmelada |

15332232–9 | Limonina marmelada |

15332240–8 | Sadni želeji |

15332250–1 | Sadni namazi |

15332260–4 | Namazi iz oreškov |

15332261–1 | Arašidno maslo |

15332270–7 | Sadni pireji |

15332290–3 | Džemi |

15332291–0 | Marelični džem |

15332292–7 | Džem iz robidnic |

15332293–4 | Džem iz črnega ribeza |

15332294–1 | Češnjev džem |

15332295–8 | Malinov džem |

15332296–5 | Jagodni džem |

15332300–7 | Predelani oreški |

15332310–0 | Praženi ali slani oreški |

15332400–8 | Konzervirano sadje |

15332410–1 | Suho sadje |

15332411–8 | Predelane korinte |

15332412–5 | Predelane rozine |

15332419–4 | Sultanine |

15333000–1 | Rastlinski stranski proizvodi |

15400000–2 | Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora |

15410000–5 | Surova olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora |

15411000–2 | Živalska ali rastlinska olja |

15411100–3 | Rastlinska olja |

15411110–6 | Olivno olje |

15411120–9 | Sezamovo olje |

15411130–2 | Olje iz arašidov |

15411140–5 | Olje kokosovega oreha |

15411200–4 | Jedilno olje |

15411210–7 | Olje za cvrtje |

15412000–9 | Masti |

15412100–0 | Živalske masti |

15412200–1 | Rastlinske masti |

15413000–6 | Trdni ostanki rastlinskih masti ali olj |

15413100–7 | Oljna pogača |

15420000–8 | Rafinirana olja in masti |

15421000–5 | Rafinirana olja |

15422000–2 | Rafinirane masti |

15423000–9 | Hidrogenirana ali esterificirana olja ali masti |

15424000–6 | Rastlinski voski |

15430000–1 | Užitne masti |

15431000–8 | Margarina in podobni preparati |

15431100–9 | Margarina |

15431110–2 | Tekoča margarina |

15431200–0 | Manj mastni ali nemastni namazi |

15500000–3 | Mlečni izdelki |

15510000–6 | Mleko in smetana |

15511000–3 | Mleko |

15511100–4 | Pasterizirano mleko |

15511200–5 | Sterilizirano mleko |

15511210–8 | Trajno mleko |

15511300–6 | Posneto mleko |

15511400–7 | Deloma posneto mleko |

15511500–8 | Polnomastno mleko |

15511600–9 | Kondenzirano mleko |

15511700–0 | Mleko v prahu |

15512000–0 | Smetana |

15512100–1 | Smetana z nizko vsebnostjo maščobe |

15512200–2 | Smetana z visoko vsebnostjo maščobe |

15512300–3 | Strnjena smetana |

15512900–9 | Smetana za stepanje |

15530000–2 | Maslo |

15540000–5 | Siri |

15541000–2 | Namizni sir |

15542000–9 | Sveži sir |

15542100–0 | Skuta |

15542200–1 | Mehki siri |

15542300–2 | Feta |

15543000–6 | Sir, nariban ali v prahu, sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi plesnimi, nastalimi v jedru sira, in drugi siri |

15543100–7 | Sir z žlahtno plesnijo |

15543200–8 | Cheddar |

15543300–9 | Nariban sir |

15543400–0 | Parmezan |

15544000–3 | Trdi siri |

15545000–0 | Sirni namazi |

15550000–8 | Različni mlečni proizvodi |

15551000–5 | Jogurt in drugi izdelki iz fermentiranega mleka |

15551300–8 | Jogurt |

15551310–1 | Navadni jogurt |

15551320–4 | Aromatiziran jogurt |

15551500–0 | Pinjenec |

15552000–2 | Kazein |

15553000–9 | Laktoza ali laktozni sirup |

15554000–6 | Sirotka |

15555000–3 | Sladoled in podobni izdelki |

15555100–4 | Sladoled |

15555200–5 | Sorbet |

15600000–4 | Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba |

15610000–7 | Žitni mlevski izdelki |

15611000–4 | Oluščen riž |

15612000–1 | Žitna moka ali rastlinska moka in z njo povezani proizvodi |

15612100–2 | Pšenična moka |

15612110–5 | Polnozrnata moka |

15612120–8 | Krušna moka |

15612130–1 | Navadna moka |

15612150–7 | Moka za pekarske izdelke |

15612190–9 | Moka z dodatkom za vzhajanje |

15612200–3 | Žitna moka |

15612210–6 | Koruzna moka |

15612220–9 | Riževa moka |

15612300–4 | Rastlinska moka in zdrob |

15612400–5 | Mešanice za pripravo pekovskih izdelkov |

15612410–8 | Mešanice za pecivo |

15612420–1 | Mešanice za peko |

15612500–6 | Pekovski izdelki |

15613000–8 | Izdelki iz žitnih zrn |

15613100–9 | Drobljenec |

15613300–1 | Živila iz žitaric |

15613310–4 | Pripravljeni izdelki iz žit za zajtrk |

15613311–1 | Koruzni kosmiči |

15613312–8 | Ovsena mešanica |

15613313–5 | Müsli |

15613319–7 | Ekspandirana pšenica |

15613380–5 | Ovseni kosmiči |

15614000–5 | Predelan riž |

15614100–6 | Dolgozrnati riž |

15614200–7 | Brušen riž |

15614300–8 | Lomljen riž |

15615000–2 | Otrobi |

15620000–0 | Škrobi in izdelki iz škroba |

15621000–7 | Koruzno olje |

15622000–4 | Glukoza in izdelki iz glukoze; fruktoza in izdelki iz fruktoze |

15622100–5 | Glukoza in izdelki iz glukoze |

15622110–8 | Glukoza |

15622120–1 | Glukozni sirup |

15622300–7 | Fruktoza in izdelki iz fruktoze |

15622310–0 | Fruktoza |

15622320–3 | Fruktozni preparati |

15622321–0 | Fruktozne raztopine |

15622322–7 | Fruktozni sirup |

15623000–1 | Škrobi |

15624000–8 | Tapioka |

15625000–5 | Pšenični zdrob |

15626000–2 | Prašek za jajčno kremo |

15700000–5 | Krmila in hrana za živali |

15710000–8 | Pripravljena krmila za domače in druge živali |

15711000–5 | Hrana za ribe |

15712000–2 | Suha krma |

15713000–9 | Hrana za hišne živali |

15800000–6 | Razna živila |

15810000–9 | Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice |

15811000–6 | Krušni izdelki |

15811100–7 | Kruh |

15811200–8 | Žemlje |

15811300–9 | Rogljički |

15811400–0 | Čajno pecivo |

15811500–1 | Pripravljeni krušni izdelki |

15811510–4 | Sendviči |

15811511–1 | Pripravljeni sendviči |

15812000–3 | Pecivo in slaščice |

15812100–4 | Pecivo |

15812120–0 | Pite |

15812121–7 | Zelenjavne pite |

15812122–4 | Sadne pite |

15812200–5 | Slaščice |

15813000–0 | Drobno pecivo |

15820000–2 | Prepečenec in piškoti; trajno pecivo in slaščice |

15821000–9 | Opečeni krušni izdelki in pecivo |

15821100–0 | Opečeni krušni izdelki |

15821110–3 | Opečen kruh |

15821130–9 | Hrustljavi kruh (krisp) |

15821150–5 | Prepečenec |

15821200–1 | Sladki keksi |

15830000–5 | Sladkor in sladkorni izdelki |

15831000–2 | Sladkor |

15831200–4 | Beli sladkor |

15831300–5 | Javorov sladkor in javorov sirup |

15831400–6 | Melase |

15831500–7 | Sladkorni sirupi |

15831600–8 | Med |

15832000–9 | Odpadki iz pridobivanja sladkorja |

15833000–6 | Sladkorni izdelki |

15833100–7 | Sladice |

15833110–0 | Podlage za torte |

15840000–8 | Kakav; čokolada in sladkarije |

15841000–5 | Kakav |

15841100–6 | Kakavova masa |

15841200–7 | Kakavovo maslo, maščobe ali olje |

15841300–8 | Kakav v prahu brez dodatka sladkorja |

15841400–9 | Kakav v prahu z dodatkom sladkorja |

15842000–2 | Čokolada in sladkarije |

15842100–3 | Čokolada |

15842200–4 | Čokoladni izdelki |

15842210–7 | Čokoladni napitki |

15842220–0 | Čokolada v tablicah |

15842300–5 | Sladkarije |

15842310–8 | Kuhane sladkarije |

15842320–1 | Nougat |

15842400–6 | Sadje, oreški ali sadne lupine, konzervirani v sladkorju |

15850000–1 | Testenine |

15851000–8 | Močnati izdelki |

15851100–9 | Nekuhane testenine |

15851110–2 | Makaroni |

15851120–5 | Rezanci |

15851190–6 | Špageti |

15851200–0 | Pripravljene testenine in kuskus |

15851210–3 | Pripravljene testenine |

15851220–6 | Polnjene testenine |

15851230–9 | Lazanja |

15851250–5 | Kuskus |

15851290–7 | Testenine v pločevinkah |

15860000–4 | Kava, čaj in z njima povezani izdelki |

15861000–1 | Kava |

15861100–2 | Pražena kava |

15861200–3 | Kava brez kofeina |

15861300–4 | Kava s kofeinom |

15862000–8 | Kavni nadomestki |

15863000–5 | Čaj |

15863100–6 | Zeleni čaj |

15863200–7 | Črni čaj |

15864000–2 | Pripravki na osnovi čaja ali maté čaja |

15864100–3 | Čajne vrečke |

15865000–9 | Zeliščni čaji |

15870000–7 | Začimbe in začimbna sredstva |

15871000–4 | Kis; omake; kombinirane začimbe; gorčična moka in zdrob; pripravljena gorčica |

15871100–5 | Kis in nadomestki kisa |

15871110–8 | Kis |

15871120–1 | Nadomestki kisa |

15871200–6 | Omake, kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev |

15871210–9 | Sojina omaka |

15871230–5 | Paradižnikov ketchup |

15871250–1 | Gorčica |

15871260–4 | Omake |

15871270–7 | Kombinirane začimbe |

15871273–8 | Majoneza |

15871274–5 | Namazi za sendviče |

15871279–0 | Chutney |

15872000–1 | Zelišča in začimbe |

15872100–2 | Poper |

15872200–3 | Začimbe |

15872300–4 | Zelišča |

15872400–5 | Sol |

15872500–6 | Ingver |

15880000–0 | Hrana za posebne prehranjevalne potrebe |

15881000–7 | Homogenizirana živila |

15882000–4 | Dietetična živila |

15884000–8 | Hrana za dojenčke |

15890000–3 | Razna živila, d.n., in posušena živila |

15891000–0 | Juhe in ragu juhe |

15891100–1 | Mesne juhe |

15891200–2 | Ribje juhe |

15891300–3 | Mešane juhe |

15891400–4 | Juhe |

15891410–7 | Mešanice za juhe |

15891500–5 | Ragu juhe |

15891600–6 | Jušne osnove |

15891610–9 | Mešanice za jušne osnove |

15891900–9 | Zelenjavne juhe |

15892000–7 | Rastlinski sokovi in ekstrakti, pektinske snovi in sredstva za zgoščevanje |

15892100–8 | Rastlinski sokovi |

15892200–9 | Rastlinski ekstrakti |

15892400–1 | Sredstva za zgoščevanje |

15893000–4 | Suhi izdelki |

15893100–5 | Mešanice za živila |

15893200–6 | Mešanice za sladice |

15893300–7 | Mešanice za omake |

15894000–1 | Predelana živila |

15894100–2 | Vegetarijanski obroki |

15894200–3 | Pripravljeni obroki |

15894210–6 | Šolski obroki |

15894220–9 | Bolnišnični obroki |

15894300–4 | Pripravljene jedi |

15894400–5 | Prigrizki |

15894500–6 | Živila za avtomatske stroje za prodajo |

15894600–7 | Nadevi za sendviče |

15894700–8 | Delikatese |

15895000–8 | Izdelki hitre prehrane |

15895100–9 | Hamburgerji |

15896000–5 | Globoko zamrznjeni proizvodi |

15897000–2 | Živila v pločevinkah |

15897100–3 | Bojni obroki |

15898000–9 | Kvas |

15899000–6 | Pecilni prašek |

15900000–7 | Pijače |

15910000–0 | Destilirane alkoholne pijače |

15911000–7 | Alkoholne pijače |

15911100–8 | Žgane pijače |

15911200–9 | Likerji |

15930000–6 | Vina |

15931000–3 | Nearomatizirana vina |

15931100–4 | Peneče vino |

15931200–5 | Namizno vino |

15931300–6 | Desertno vino Portovec |

15931400–7 | Desertno vino Madeira |

15931500–8 | Grozdni mošt |

15931600–9 | Sherry |

15932000–0 | Vinska usedlina |

15940000–9 | Jabolčnik in druga sadna vina |

15941000–6 | Jabolčnik |

15942000–3 | Sadna vina |

15950000–2 | Fermentirane pijače, nedestilirane |

15951000–9 | Vermut |

15960000–5 | Pivo iz slada |

15961000–2 | Pivo |

15961100–3 | Ležak |

15962000–9 | Ostanki in odpadki iz pivovarn in destilarn |

15980000–1 | Brezalkoholne pijače |

15981000–8 | Mineralna voda |

15981100–9 | Negazirana mineralna voda |

15981200–0 | Gazirana mineralna voda |

15981300–1 | Voda v trdni obliki |

15981310–4 | Led |

15981320–7 | Sneg |

15981400–2 | Aromatizirane mineralne vode |

15982000–5 | Osvežilne pijače |

15982100–6 | Koncentrirani sadni sokovi |

15982200–7 | Čokoladno mleko |

16000000–5 | Tobak, tobačni izdelki in potrebščine |

16100000–6 | Tobačni izdelki |

16110000–9 | Cigare |

16120000–2 | Cigarilosi |

16130000–5 | Cigarete |

16200000–7 | Tobak |

16210000–0 | Predelan tobak |

16300000–8 | Potrebščine iz trafik |

17000000–2 | Tekstil in tekstilni izdelki |

17100000–3 | Tekstilni materiali in z njimi povezani izdelki |

17110000–6 | Tkanine |

17111000–3 | Sintetične tkanine |

17111100–4 | Mešane tkanine |

17112000–0 | Bombažne tkanine |

17112100–1 | Inlet |

17112200–2 | Denim |

17112300–3 | Platno |

17112310–6 | Platneni izdelki |

17112400–4 | Poplin |

17112500–5 | Tkani trakovi |

17112510–8 | Oprtnice |

17120000–9 | Volnene tkanine |

17130000–2 | Lanene tkanine |

17131000–9 | Perilo |

17140000–5 | Posebne tkanine |

17141000–2 | Tkanina z zankasto oz. lasasto površino |

17142000–9 | Frotirne tkanine za brisače |

17143000–6 | Tkanine za tapeciranje |

17144000–3 | Tkanine za zavese |

17145000–0 | Tkanine za podloge |

17150000–8 | Pleteni ali kvačkani tekstilni materiali |

17151000–5 | Pleteni materiali |

17151100–6 | Materiali z zankasto oz. lasasto površino |

17152000–2 | Kvačkani materiali |

17160000–1 | Blago |

17170000–4 | Netkani materiali |

17200000–4 | Tekstilni izdelki |

17210000–7 | Tekstilni izdelki za gospodinjstvo |

17211000–4 | Odeje in potovalne odeje |

17211100–5 | Odeje |

17211200–6 | Potovalne odeje |

17212000–1 | Posteljno perilo |

17212100–2 | Rjuhe |

17212200–3 | Prevleke za pernice |

17212300–4 | Prevleke za žimnice |

17212400–5 | Pernice |

17212500–6 | Prevleke za vzglavnike |

17212600–7 | Prevleke za blazinice |

17213000–8 | Namizno perilo |

17213100–9 | Namizni prti |

17213200–0 | Namizni prtički |

17214000–5 | Toaletno in kuhinjsko perilo |

17214100–6 | Brisače |

17214200–7 | Kuhinjske brisalke |

17214300–8 | Brisače na valju (v javnih straniščih) |

17214500–0 | Krpe za umivanje |

17215000–2 | Zavese, draperije, kratke okrasne draperije in okenske navojnice iz tekstilnih materialov |

17215100–3 | Zavese |

17215110–6 | Dimne zavese |

17215200–4 | Draperije |

17215300–5 | Kratke okrasne draperije |

17215400–6 | Okenske navojnice |

17215410–9 | Notranje okenske navojnice |

17215420–2 | Okenske navojnice iz tekstilnih materialov |

17215430–5 | Žaluzije |

17215440–8 | Vertikalne okenske navojnice |

17216000–9 | Izdelki za notranjo opremo |

17216100–0 | Izdelki za notranjo opremo iz tekstilnih materialov |

17216110–3 | Blazine |

17216120–6 | Vzglavniki |

17218000–3 | Perilo za bolnišnice |

17218100–4 | Draperije za operacijske dvorane |

17218200–5 | Rjuhe za operacijske dvorane |

17220000–0 | Gotovi tekstilni izdelki |

17221000–7 | Vreče in torbe |

17221100–8 | Potovalke |

17221110–1 | Nahrbtniki |

17221200–9 | Športne torbe |

17221300–0 | Torbe za pisma ali pakete |

17221310–3 | Poštne torbe |

17221400–1 | Borše |

17221500–2 | Vreče za umazano perilo |

17221600–3 | Vreče iz tekstilnih materialov |

17221700–4 | Vreče za pakiranje blaga |

17221710–7 | Vreče za pakiranje blaga |

17222000–4 | Ponjave, jadra za plovila, jadralne deske ali suhozemna vozila, platnene strehe, zunanje platnene navojnice, šotori in izdelki za taborjenje |

17222100–5 | Ponjave, platnene strehe in zunanje platnene navojnice |

17222110–8 | Ponjave |

17222120–1 | Platnene strehe |

17222130–4 | Zunanje platnene navojnice |

17222200–6 | Maskirna pregrinjala |

17222400–8 | Jadra |

17222500–9 | Izdelki za taborjenje iz tekstilnih materialov |

17222510–2 | Napihljive blazine |

17222520–5 | Zložljive postelje |

17222530–8 | Šotori |

17222540–1 | Spalne vreče |

17222541–8 | Spalne vreče, polnjene s perjem ali puhom |

17223000–1 | Padala |

17223100–2 | Krmljiva padala |

17223200–3 | Rotošuti |

17225000–5 | Razni gotovi tekstilni proizvodi |

17225100–6 | Krpe za prah |

17225200–7 | Elementi za filtre iz blaga |

17225300–8 | Rešilni jopiči |

17225400–9 | Ognjevarna odeje |

17225500–0 | Mreže proti komarjem |

17225600–1 | Krpe za posodo |

17225700–2 | Rešilni pasovi |

17225800–3 | Krpe za čiščenje |

17225810–6 | Krpe za poliranje |

17230000–3 | Preproge, predpražniki in talna prekrivala |

17231000–0 | Preproge |

17231100–1 | Vozlane tekstilne talne obloge |

17231200–2 | Tkane tekstilne talne obloge |

17231300–3 | Taftirane tekstilne talne obloge |

17231310–6 | Ploščice iz preprog |

17231400–4 | Tekstilne talne obloge |

17232000–7 | Predpražniki |

17233000–4 | Prekrivala |

17234000–1 | Industrijsko izdelane tekstilne talne obloge |

17240000–6 | Razne vrvi, konopci, motvozi in mreže |

17241000–3 | Vrvi, konopci, motvozi in mreže |

17241100–4 | Motvozi, vrvi in konopci |

17241110–7 | Konopci |

17241120–0 | Vrvi |

17241130–3 | Vrvice |

17241140–6 | Motvozi |

17241200–5 | Mreže iz tekstilnih materialov |

17241210–8 | Vozlane mreže |

17241220–1 | Zanke |

17242000–0 | Krpe |

17250000–9 | Izdelki iz netkanih materialov |

17260000–2 | Razni tekstilni izdelki |

17261000–9 | Til, čipke, ozke tkanine, pozamenterija in vezenine |

17261100–0 | Ozke tkanine; pozamenterija |

17261110–3 | Trakovi |

17261120–6 | Tekstilni trak |

17261130–9 | Etikete in značke iz tekstilnih materialov |

17261131–6 | Etikete iz tekstilnih materialov |

17261132–3 | Značke iz tekstilnih materialov |

17261133–0 | Insignije |

17261140–2 | Okrasna pozamenterija |

17261141–9 | Pletenice |

17261142–6 | Epolete |

17261200–1 | Mrežast material |

17262000–6 | Klobučevina |

17263000–3 | Vata, preja, tkanine in izdelki za tehnične namene, iz tekstilnih materialov |

17263100–4 | Vata iz tekstilnih materialov |

17263200–5 | Metalizirana preja |

17263300–6 | Tkanine iz kovinskih niti |

17263400–7 | Tekstilni materiali, impregnirani, premazani, prevlečeni ali prekriti |

17263500–8 | Tekstilni izdelki za tehnične namene |

17263510–1 | Cevi iz tekstilnih materialov |

17263520–4 | Tekoči trakovi iz tekstilnega materiala |

17263530–7 | Prezračevalne cevi |

17263600–9 | Prešiti tekstilni izdelki |

17280000–8 | Pletenine, pletene nogavice in sorodni izdelki |

17281000–5 | Pletene nogavice |

17281100–6 | Hlačne nogavice, nogavice in kratke nogavice |

17281110–9 | Nogavice |

17281120–2 | Hlačne nogavice |

17281130–5 | Kratke nogavice |

17282000–2 | Puloverji, brezrokavniki in podobni izdelki |

17282100–3 | Jope, puloverji, brezrokavniki, telovniki in podobni izdelki |

17282110–6 | Puloverji |

17282120–9 | Pletene jope |

17282130–2 | Puloverji za treniranje |

17282140–5 | Telovniki |

17300000–5 | Tekstilna preja in niti |

17310000–8 | Naravna tekstilna vlakna |

17320000–1 | Umetna tekstilna vlakna |

17330000–4 | Tekstilna preja in niti iz naravnih vlaken |

17331000–1 | Svilena preja |

17332000–8 | Volnena preja |

17333000–5 | Bombažna preja |

17334000–2 | Lanena preja |

17335000–9 | Sukanec za šivanje in preja iz naravnih vlaken |

17335100–0 | Sukanec za šivanje |

17335200–1 | Preja za pletenje |

17336000–6 | Preja iz rastlinskih tekstilnih vlaken |

17340000–7 | Sintetična preja ali niti |

17341000–4 | Sintetična preja |

17342000–1 | Sintetične niti |

17342100–2 | Sintetičen sukanec za šivanje |

17342200–3 | Sintetična preja za pletenje |

17400000–6 | Tekstilni odpadki |

18000000–9 | Oblačila in pribor |

18100000–0 | Poklicna oblačila, posebna delovna oblačila in pribor |

18110000–3 | Poklicna oblačila |

18111000–0 | Zdravniška oblačila |

18112000–7 | Vojaška oblačila |

18113000–4 | Industrijska oblačila |

18114000–1 | Hlače z oprsnikom in naramnicami |

18115000–8 | Uniforme |

18115100–9 | Gasilske uniforme |

18115200–0 | Policijske uniforme |

18115300–1 | Vojaške uniforme |

18130000–9 | Specialna delovna oblačila |

18131000–6 | Zaščitna in varnostna oblačila |

18131100–7 | Neprebojni telovniki |

18131200–8 | Oblačila za zaščito pred biološkimi ali kemičnimi sredstvi |

18131300–9 | Zaščitna oblačila za primer radiološkega sevanja |

18131400–0 | Neprebojna oblačila |

18131500–1 | Varnostni telovniki |

18131600–2 | Odbojni telovniki |

18132000–3 | Oblačila za letenje |

18132100–4 | Letalski jopiči |

18132200–5 | Letalske obleke |

18133000–0 | Specialna oblačila in oprema |

18133100–1 | Maskirni jopiči |

18133200–2 | Bojne obleke |

18133300–3 | Bojna oprema |

18133400–4 | Bojne uniforme |

18133500–5 | Vojaške čelade |

18133600–6 | Prevleke za čelade |

18133700–7 | Smučarska oblačila |

18133800–8 | Oblačila in oprema za zaščito pred nizkimi temperaturami |

18133900–9 | Potapljaška oblačila |

18134000–7 | Skafandri |

18134100–8 | Obleke za preživetje |

18140000–2 | Pribor za delovna oblačila |

18141000–9 | Delovne rokavice |

18142000–6 | Ščitniki za obraz |

18143000–3 | Zaščitna oprema |

18200000–1 | Vrhnja oblačila |

18210000–4 | Plašči |

18211000–1 | Pelerine |

18212000–8 | Ogrinjala |

18213000–5 | Vetrovke |

18220000–7 | Oblačila, odporna proti vremenskim vplivom |

18221000–4 | Nepremočljiva oblačila |

18221100–5 | Nepremočljive pelerine |

18221200–6 | Anoraki |

18221300–7 | Dežni plašči |

18222000–1 | Funkcijska oblačila |

18222100–2 | Moške obleke, ženski kostimi |

18222200–3 | Kompleti |

18223000–8 | Suknjiči in jopiči |

18223100–9 | Jopiči |

18223200–0 | Suknjiči |

18224000–5 | Oblačila iz premazanih ali impregniranih tekstilnih materialov |

18230000–0 | Razna vrhnja oblačila |

18231000–7 | Obleke |

18232000–4 | Krila |

18233000–1 | Kratke hlače |

18234000–8 | Hlače |

18300000–2 | Oblačila |

18310000–5 | Spodnje perilo |

18311000–2 | Kombineže |

18312000–9 | Spodnje hlače |

18313000–6 | Hlačke |

18314000–3 | Kopalni plašči |

18320000–8 | Srajce in nočno perilo |

18321000–5 | Srajce |

18322000–2 | Nočno perilo |

18322100–3 | Spalne srajce |

18322200–4 | Jutranjke |

18322300–5 | Pižame |

18322400–6 | Majice |

18322500–7 | Ženske spalne srajce |

18323000–9 | Modrčki, stezniki, pasovi za nogavice in podobni izdelki |

18323100–0 | Modrčki |

18323200–1 | Stezniki |

18323300–2 | Pasovi za nogavice |

18330000–1 | T-majice |

18400000–3 | Posebna oblačila in pribor |

18410000–6 | Posebna oblačila |

18411000–3 | Oblačila za dojenčke |

18412000–0 | Športna oblačila |

18412100–1 | Trenirke |

18412200–2 | Športne srajce |

18412300–3 | Smučarske obleke |

18412800–8 | Kopalna oblačila |

18420000–9 | Pribor za oblačila |

18421000–6 | Robci |

18422000–3 | Šali |

18423000–0 | Kravate |

18424000–7 | Rokavice |

18425000–4 | Pasovi, razen usnjenih |

18440000–5 | Klobuki in pokrivala |

18441000–2 | Klobuki |

18443000–6 | Pokrivala in pribor za pokrivala |

18443100–7 | Naglavni trakovi |

18443200–8 | Pokrivala iz kovinskih materialov |

18443300–9 | Pokrivala iz tekstilnih materialov |

18443310–2 | Baretke |

18443320–5 | Čepice |

18443330–8 | Kapuce |

18443340–1 | Kape |

18443400–0 | Podbradniki za pokrivala |

18443500–1 | Ščitniki za obraz |

18444000–3 | Zaščitna pokrivala |

18444100–4 | Varnostna pokrivala |

18444110–7 | Čelade |

18444200–5 | Zaščitne čelade |

18450000–8 | Spojni elementi |

18451000–5 | Gumbi |

18451100–6 | Deli gumbov |

18452000–2 | Varnostne zaponke |

18453000–9 | Patentne zadrge |

18500000–4 | Usnjena oblačila |

18510000–7 | Pribor za oblačila, iz usnja |

18511000–4 | Usnjene rokavice ali palčniki |

18511100–5 | Železne rokavice |

18512000–1 | Usnjeni pasovi in čezramenski jermeni z žepi za naboje, iz usnja |

18512100–2 | Pasovi |

18512200–3 | Čezramenski jermeni z žepi za naboje |

18600000–5 | Kožuhi in izdelki iz krzna |

18610000–8 | Krzneni izdelki |

18611000–5 | Krzno |

18612000–2 | Krznena oblačila |

18613000–9 | Izdelki iz umetnega krzna |

18620000–1 | Kožuhi |

18700000–6 | Rabljena oblačila |

19000000–6 | Usnje, usnjeni izdelki in obutev |

19100000–7 | Usnje |

19110000–0 | Semiš usnje |

19120000–3 | Usnje goved ali kopitarjev |

19130000–6 | Usnje ovac, koz ali prašičev |

19131000–3 | Usnje ovac ali jagnjet |

19132000–0 | Usnje koz ali kozličkov |

19133000–7 | Prašičje usnje |

19140000–9 | Usnje drugih živali, umetno in drugo usnje |

19141000–6 | Usnje drugih živali |

19142000–3 | Umetno usnje |

19143000–0 | Imitacije usnja |

19144000–7 | Lakasto usnje |

19150000–2 | Odpadki iz usnja |

19200000–8 | Usnjeni izdelki, prtljaga in sedlarski izdelki |

19210000–1 | Sedlarski izdelki |

19211000–8 | Sedla |

19212000–5 | Korobači |

19213000–2 | Biči |

19220000–4 | Prtljaga |

19221000–1 | Ročni kovčki |

19222000–8 | Ročne torbice |

19223000–5 | Mošnjički in listnice |

19223100–6 | Mošnje |

19223200–7 | Listnice |

19224000–2 | Kovčki za obleko |

19225000–9 | Držaji za čutare in toki |

19225100–0 | Držaji za čutare |

19225200–1 | Toki |

19229000–7 | Toaletne torbe |

19230000–7 | Jermenčki za ročne ure |

19240000–0 | Usnjeni izdelki, ki se uporabljajo v strojih in mehaničnih napravah |

19300000–9 | Obutev |

19310000–2 | Obutev, razen športne in zaščitne obutve |

19311000–9 | Nepremočljiva obutev |

19312000–6 | Obutev z deli iz gume ali plastične mase |

19312100–7 | Sandale z zgornjim delom iz gume ali plastične mase |

19312200–8 | Gumijasti škornji |

19312300–9 | Čevlji za hojo po mestu z zgornjim delom iz gume ali plastične mase |

19312400–0 | Japonke |

19313000–3 | Obutev z zgornjim delom iz usnja |

19313100–4 | Sandale |

19313200–5 | Copate |

19313300–6 | Čevlji za hojo po mestu |

19314000–0 | Obutev z zgornjim delom iz tekstilnih materialov |

19315000–7 | Škornji |

19315100–8 | Gležnjarji |

19315200–9 | Polškornji |

19315300–0 | Škornji |

19315400–1 | Visoki ribiški, lovski škornji |

19316000–4 | Galoše |

19320000–5 | Športna obutev |

19321000–2 | Smučarska obutev |

19321100–3 | Obutev za tek na smučeh |

19322000–9 | Tekaški copati |

19323000–6 | Plezalni čevlji |

19324000–3 | Nogometni čevlji |

19330000–8 | Zaščitna obutev |

19331000–5 | Obutev s kovinsko kapico |

19332000–2 | Specialna obutev |

19332100–3 | Obutev za letenje |

19340000–1 | Deli obutve |

19341000–8 | Zgornji deli obutve |

19342000–5 | Podplati |

19343000–2 | Pete |

20000000–6 | Les, lesni izdelki, plutasti izdelki, košarski in pletarski izdelki |

20100000–7 | Žagan les |

20110000–0 | Železniški pragovi |

20111000–7 | Leseni pragovi |

20112000–4 | Deli pragov |

20120000–3 | Jamski les |

20130000–6 | Prepariran les listavcev |

20131000–3 | Deli ograj |

20140000–9 | Les iglavcev |

20150000–2 | Parket |

20160000–5 | Preparirani ali obdelani leseni proizvodi |

20161000–2 | Obdelan les |

20161100–3 | Obdelani drogovi |

20170000–8 | Žagovina |

20200000–8 | Leseni listi in furnirji |

20210000–1 | Lesene plošče in paneli |

20211000–8 | Vezan les |

20212000–5 | Lameliran les |

20213000–2 | Iverne plošče |

20214000–9 | Vlaknene plošče |

20215000–6 | Leseni paneli |

20216000–3 | Furnirni listi |

20220000–4 | Zgoščen les |

20300000–9 | Izdelki stavbnega mizarstva in tesarstva, iz lesa |

20310000–2 | Leseno stavbno pohištvo |

20311000–9 | Lesena okna |

20311100–0 | Vrata z okni |

20312000–6 | Lesena vrata |

20313000–3 | Lesene parketne plošče |

20320000–5 | Tesarski izdelki iz lesa |

20321000–2 | Gotove letve za ograje |

20322000–9 | Ostrešja iz lesa |

20323000–6 | Stopnice |

20330000–8 | Montažne zgradbe iz lesa |

20400000–0 | Kontejnerji, palete, škatle in druga embalaža iz lesa |

20410000–3 | Leseni kontejnerji |

20411000–0 | Leseni sodi |

20411100–1 | Leseni zaboji |

20411200–2 | Bobni za kable |

20412000–7 | Lesene gajbe |

20412100–8 | Kadi |

20412200–9 | Lesena vedra |

20413000–4 | Lesene škatle |

20420000–6 | Lesene palete |

20421000–3 | Zabojaste palete |

20500000–1 | Izdelki iz lesa in plute |

20510000–4 | Izdelki iz lesa in z njimi povezani predmeti |

20511000–1 | Leseni držaji za orodje |

20512000–8 | Lesena držala za orodje |

20513000–5 | Deli orodja, iz lesa |

20514000–2 | Leseni okviri |

20515000–9 | Krste |

20520000–7 | Izdelki iz plute, košarski in pletarski izdelki |

20521000–4 | Košarski izdelki |

20521100–5 | Pletarski izdelki |

20522000–1 | Naravna pluta |

20522100–2 | Ploščice iz plute |

21000000–3 | Različne vrste celuloze, papir in papirni izdelki |

21100000–4 | Celuloza, papir in karton |

21110000–7 | Celuloza |

21111000–4 | Lesna celuloza |

21111100–5 | Kemična lesna celuloza |

21120000–0 | Papir in karton |

21121000–7 | Časopisni papir, ročno izdelan papir in drug nepremazan papir ali karton za grafične namene |

21121100–8 | Časopisni papir |

21121200–9 | Ročno izdelan papir ali karton |

21121300–0 | Papir in karton, fotosenzibilen, toplotno senzibilen ali termografični |

21121310–3 | Fotosenzibilen papir ali karton |

21121320–6 | Toplotno senzibilen papir ali karton |

21121330–9 | Termografični papir ali karton |

21122000–4 | Toaletni papir, kraft papir ter drug papir in karton |

21122100–5 | Večplasten papir in karton |

21122200–6 | Kraft papir |

21124000–8 | Za maščobe nepropusten papir in drugi papirni izdelki |

21124100–9 | Za maščobe nepropusten papir |

21124200–0 | Pavs papir |

21124300–1 | Prosojen papir |

21124400–2 | Prozoren ali prosojen papir |

21124500–3 | Papir za umetniški tisk |

21124600–4 | Risalni papir |

21124700–5 | Papir za zemljevide |

21125000–5 | Predelan papir in karton |

21125100–6 | Sestavljen papir in karton |

21125300–8 | Pisalni papir |

21125400–9 | Papir za tiskanje |

21125600–1 | Samokopirni ali drug papir za kopiranje |

21125610–4 | Termografični papir |

21125690–8 | Fotokopirni papir in kserografični papir |

21125691–5 | Fotokopirni papir |

21125692–2 | Kserografični papir |

21126000–2 | Papirni in kartonski odpadki in ostanki |

21200000–5 | Izdelki iz papirja ali kartona |

21210000–8 | Valovit papir ali valovit karton |

21211000–5 | Embalaža iz papirja in kartona |

21211100–6 | Škatle, zaboji in kasete |

21211110–9 | Zaboji iz papirja ali kartona |

21211120–2 | Škatlasti fascikli, pladnji za pisma, škatle za shranjevanje in podobni izdelki |

21211200–7 | Papirne vreče in vrečke |

21211210–0 | Papirne vreče |

21211220–3 | Papirne vrečke |

21211230–6 | Vrečke za bruhanje |

21220000–1 | Izdelki iz papirja za gospodinjstva in bolnišnice |

21221000–8 | Toaletni papir, robčki, brisače in serviete |

21221100–9 | Toaletni papir |

21221200–0 | Papirnati robčki |

21221300–1 | Papirnate brisače |

21221400–2 | Papirnate serviete |

21222000–5 | Predmeti iz papirja za sanitarne potrebe ali bolnišnice |

21222100–6 | Predmeti iz papirja za sanitarne potrebe |

21222110–9 | Sanitarne brisače ali tamponi |

21222120–2 | Plenice za enkratno uporabo |

21222121–9 | Plenične podloge iz papirja |

21222200–7 | Predmeti iz papirja za bolnišnice |

21222210–0 | Papirnate komprese |

21222220–3 | Vrečke ali rokavi za sterilizacijo, iz papirja |

21222300–8 | Izdelki iz papirja za enkratno uporabo |

21230000–4 | Pisarniški material iz papirja in drugi predmeti |

21231000–1 | Karbon papir, samokopirni papir, matrice za razmnoževanje iz papirja in kopirni papir |

21231100–2 | Karbon papir |

21231200–3 | Samokopirni papir |

21231300–4 | Kopirni papir |

21231400–5 | Matrice za razmnoževanje, iz papirja |

21232000–8 | Pisemske ovojnice, pisemske kartice in dopisnice |

21232100–9 | Pisemske kartice |

21232200–0 | Dopisnice |

21232300–1 | Pisemske ovojnice |

21233000–5 | Reliefni ali luknjani papir |

21233100–6 | Reliefni ali luknjani papir za tiskanje |

21233200–7 | Reliefni ali luknjani papir za pisanje |

21233600–1 | Neskončni papir za računalniške tiskalnike |

21233610–4 | Neskončni obrazci |

21234000–2 | Papir, premazan z lepilom |

21234100–3 | Samolepilni papir |

21240000–7 | Zidne tapete in druge stenske obloge |

21241000–4 | Stenske obloge iz papirja ali kartona |

21241100–5 | Zidne tapete |

21242000–1 | Stenske obloge iz tekstila |

21243000–8 | Talne obloge na podlagi papirja ali kartona |

21250000–0 | Cigaretni papir in filterski papir |

21251000–7 | Cigaretni papir |

21252000–4 | Filterski papir |

22000000–0 | Različne vrste tiskanega gradiva in izdelkov za tiskanje |

22100000–1 | Tiskane knjige, brošure in letaki |

22110000–4 | Tiskane knjige |

22111000–1 | Šolske knjige |

22112000–8 | Učbeniki |

22113000–5 | Knjige za knjižnice |

22114000–2 | Slovarji, kartografski izdelki, notni zvezki in druge knjige |

22114100–3 | Slovarji |

22114200–4 | Atlasi |

22114300–5 | Kartografski izdelki |

22114310–8 | Katastrske karte |

22114311–5 | Fotografske kopije tehničnih načrtov |

22114400–6 | Tiskane note |

22114500–7 | Enciklopedije |

22120000–7 | Publikacije |

22121000–4 | Tehnične publikacije |

22130000–0 | Telefonski imeniki |

22140000–3 | Letaki |

22150000–6 | Brošure |

22160000–9 | Knjižice |

22200000–2 | Časopisi, strokovne revije, periodične publikacije in revije |

22210000–5 | Časopisi |

22211000–2 | Strokovne revije |

22212000–9 | Periodične publikacije |

22212100–0 | Pisanje v nadaljevanjih |

22213000–6 | Revije |

22300000–3 | Poštne razglednice, čestitke in drugo tiskano gradivo |

22310000–6 | Poštne razglednice |

22312000–0 | Slike |

22313000–7 | Izdelki za preslikavanje |

22314000–4 | Gravure |

22315000–1 | Fotografije |

22320000–9 | Čestitke |

22321000–6 | Božične razglednice |

22400000–4 | Znamke, čeki, bankovci, potrdila o izdanih delnicah, reklamno gradivo, katalogi in priročniki |

22410000–7 | Znamke |

22411000–4 | Božične znamke |

22412000–1 | Nove izdaje znamk |

22413000–8 | Znamkice za popust |

22420000–0 | Taksni papirji |

22430000–3 | Bankovci |

22440000–6 | Čeki |

22450000–9 | Tiskovine, ki so zavarovane pred ponarejanjem |

22451000–6 | Potni listi |

22452000–3 | Poštni nalogi |

22460000–2 | Trgovski reklamni material, prodajni katalogi in priročniki |

22461000–9 | Katalogi |

22462000–6 | Reklamni material |

22470000–5 | Priročniki |

22471000–2 | Računalniški priročniki |

22472000–9 | Navodila za uporabo |

22473000–6 | Tehnični priročniki |

22500000–5 | Tiskarske plošče, valji in drugi nosilci za uporabo pri tiskanju |

22510000–8 | Ofsetne plošče |

22520000–1 | Oprema za suho jedkanje |

22521000–8 | Oprema za graviranje |

22800000–8 | Registri, knjigovodske knjige, povezi za knjige in druge pisarniške potrebščine iz papirja ali lepenke |

22810000–1 | Registri iz papirja ali kartona |

22813000–2 | Knjigovodske knjige |

22814000–9 | Knjige za pobotnice |

22815000–6 | Zvezki |

22816000–3 | Bloki |

22817000–0 | Dnevniki in planerji |

22819000–4 | Adresarji |

22820000–4 | Obrazci |

22821000–1 | Volilni obrazci |

22822000–8 | Poslovni obrazci |

22822100–9 | Poslovni obrazci neskončne oblike |

22822200–0 | Posamezni poslovni obrazci |

22830000–7 | Delovni zvezki |

22832000–1 | Vadbeni listi |

22840000–0 | Albumi za vzorce |

22841000–7 | Albumi za zbirke |

22841100–8 | Kompleti znamk |

22841200–9 | Albumi za znamke |

22850000–3 | Fascikli in pribor |

22851000–0 | Fascikli |

22852000–7 | Registratorji |

22852100–8 | Ovoji za spise |

22860000–6 | Potiskan pisarniški material, razen obrazcev |

22861000–3 | Potiskane ovojnice |

22861100–4 | Potiskane ovojnice z okencem |

22861200–5 | Potiskane ovojnice brez okenca |

22861300–6 | Potiskane ovojnice za rentgenske slike |

22862000–0 | Pisemski papir |

22863000–7 | Vizitke |

22864000–4 | Memorandumi firme s pozdravi |

22865000–1 | Kuponi |

22866000–8 | Etikete |

22866100–9 | Etikete s črtno kodo |

22866200–0 | Naslovne tablice na kovčkih |

22867000–5 | Boni za prehrano |

22868000–2 | Podstavki za pisanje, kombinirani s pivnikom |

22869000–9 | Vozni redi |

22869100–0 | Stenski planerji |

22869200–1 | Koledarji |

22900000–9 | Razne tiskovine |

22910000–2 | Nalepke za plačan davek |

22920000–5 | Vozniška dovoljenja |

22930000–8 | Osebne izkaznice |

22940000–1 | Dovolilnice |

22950000–4 | Vstopnice |

22960000–7 | Specialne tiskovine |

22980000–3 | Karte |

22981000–0 | Vozovnice |

23000000–7 | Naftni derivati in goriva |

23100000–8 | Rafinirani naftni derivati |

23110000–1 | Lahka in srednja olja iz nafte in plinska olja |

23111000–8 | Motorni bencin in letalski bencin |

23111100–9 | Letalski kerozin |

23111110–2 | Goriva na kerozinski bazi |

23111200–0 | Neosvinčeni motorni bencin |

23111300–1 | Osvinčeni motorni bencin |

23112000–5 | Posebni bencini |

23112100–6 | Beli špirit |

23120000–4 | Težka olja in njihovi derivati |

23121000–1 | Plinska olja |

23121100–2 | Dizelsko olje |

23121200–3 | Dizelsko gorivo |

23122000–8 | Kurilna olja |

23122100–9 | Kurilno olje |

23123000–5 | Mazalna olja in maziva |

23123100–6 | Motorna olja |

23123200–7 | Mazalna olja za kompresorje |

23123300–8 | Mazalna olja za turbine |

23123400–9 | Olja za menjalnike |

23123500–0 | Olja za reduktorje |

23123600–1 | Olja za hidravlične sisteme in druge namene |

23123610–4 | Tekočine za hidravlične namene |

23123620–7 | Olja za praznjenje kalupov |

23123630–0 | Sredstva za preprečevanje korozije |

23123640–3 | Elektroizolacijska olja |

23123650–6 | Zavorne tekočine |

23123700–8 | Bela olja in tekoči parafini |

23123710–1 | Bela olja |

23123720–4 | Tekoči parafini |

23130000–7 | Nafta in naftni preparati |

23132000–1 | Lahka olja |

23133000–8 | Nafta |

23200000–9 | Naftni plini in drugi plinasti ogljikovodiki, razen zemeljskega plina |

23210000–2 | Propan in butan |

23211000–9 | Plin propan |

23211100–0 | Utekočinjen plin propan |

23212000–6 | Plin butan |

23212100–7 | Utekočinjen plin butan |

23300000–0 | Razni naftni derivati |

23310000–3 | Vazelin in voski iz nafte |

23311000–0 | Vazelin iz nafte |

23312000–7 | Parafinski vosek |

23313000–4 | Vosek iz nafte |

23320000–6 | Ostanki, nastali pri predelavi nafte |

24000000–4 | Kemikalije, kemični proizvodi in umetna vlakna |

24100000–5 | Kemikalije |

24110000–8 | Plini |

24111000–5 | Tehnični plini |

24111100–6 | Vodik, argon, žlahtni plini, dušik in kisik |

24111120–2 | Argon |

24111130–5 | Žlahtni plini |

24111131–2 | Helij |

24111139–8 | Neon |

24111140–8 | Plini za medicinske namene |

24111150–1 | Vodik |

24111160–4 | Dušik |

24111161–1 | Tekoči dušik |

24111170–7 | Kisik |

24111200–7 | Anorganske kisikove spojine |

24111210–0 | Ogljikov dioksid |

24111220–3 | Dušikovi oksidi |

24111230–6 | Plinaste anorganske kisikove spojine |

24111300–8 | Utekočinjen in stisnjen zrak |

24111310–1 | Utekočinjen zrak |

24111320–4 | Stisnjen zrak |

24120000–1 | Barve in pigmenti |

24121000–8 | Oksidi, peroksidi in hidroksidi |

24121100–9 | Cinkov oksid in peroksid; titanov oksid, barve in pigmenti |

24121110–2 | Cinkov oksid |

24121120–5 | Cinkov peroksid |

24121130–8 | Titanov oksid |

24121200–0 | Kromovi, manganovi, magnezijevi, svinčevi in bakrovi oksidi in hidroksidi |

24121210–3 | Kromov oksid |

24121220–6 | Manganov oksid |

24121230–9 | Svinčev oksid |

24121240–2 | Bakrov oksid |

24121250–5 | Magnezijev oksid |

24121260–8 | Hidroksidi za barve in pigmente |

24121261–5 | Kromov hidroksid |

24121262–2 | Manganov hidroksid |

24121263–9 | Svinčev hidroksid |

24121264–6 | Bakrov hidroksid |

24121265–3 | Magnezijev hidroksid |

24121300–1 | Hidrirano apno |

24122000–5 | Ekstrakti za strojenje, ekstrakti za barvanje, tanini in barvila |

24122100–6 | Ekstrakti za barvanje |

24122200–7 | Strojilni ekstrakti |

24122300–8 | Tanini |

24122400–9 | Barvila |

24122500–0 | Strojilni preparati |

24130000–4 | Osnovne anorganske kemikalije |

24131000–1 | Kemični elementi, anorganske kisline in spojine |

24131100–2 | Nekovine |

24131110–5 | Fosfidi |

24131120–8 | Karbidi |

24131130–1 | Hidridi |

24131140–4 | Nitridi |

24131150–7 | Azidi |

24131160–0 | Silicidi |

24131170–3 | Boridi |

24131180–6 | Rafinirano žveplo |

24131200–3 | Halogen |

24131300–4 | Alkalijske kovine |

24131310–7 | Živo srebro |

24131400–5 | Klorovodik, anorganske kisline, silicijev dioksid in žveplov dioksid |

24131410–8 | Anorganske kisline |

24131411–5 | Žveplova kislina |

24131420–1 | Fosforjeva kislina |

24131430–4 | Polifosforjeva kislina |

24131440–7 | Heksafluorosilicijeva kislina |

24131450–0 | Žveplov dioksid |

24131460–3 | Silicijev dioksid |

24131470–6 | Vodikov klorid |

24131500–6 | Hidroksidi kot osnovne anorganske kemikalije |

24131510–9 | Kovinski oksidi |

24131511–6 | Železovi piriti in železovi oksidi |

24131520–2 | Natrijev hidroksid |

24131521–9 | Kavstična soda |

24131522–6 | Tekoča soda |

24131600–7 | Žveplove spojine |

24131700–8 | Žveplo |

24131800–9 | Ogljik |

24131900–0 | Klor |

24132000–8 | Kovinski halogenidi; hipokloriti, klorati in perklorati |

24132100–9 | Kovinski halogenidi |

24132110–2 | Natrijev heksafluorosilikat |

24132120–5 | Kloridi |

24132121–2 | Aluminijev klorid |

24132122–9 | Feri klorid |

24132123–6 | Polialuminijev klorid |

24132130–8 | Aluminijev klorhidrat |

24132200–0 | Hipokloriti in klorati |

24132210–3 | Natrijev klorit |

24132220–6 | Natrijev hipoklorit |

24133000–5 | Sulfidi, sulfati; nitrati, fosfati in karbonati |

24133100–6 | Sulfidi, sulfiti in sulfati |

24133110–9 | Razni sulfidi |

24133111–6 | Vodikov sulfid |

24133112–3 | Polisulfidi |

24133120–2 | Sulfati |

24133121–9 | Natrijev tiosulfat |

24133122–6 | Feri sulfat |

24133123–3 | Aluminijev sulfat |

24133124–0 | Natrijev sulfat |

24133125–7 | Železov sulfat |

24133126–4 | Bakrov sulfat |

24133200–7 | Fosfinati, fosfonati, fosfati in polifosfati |

24133210–0 | Natrijev heksametafosfat |

24133220–3 | Fosfati |

24133300–8 | Karbonati |

24133310–1 | Natrijev karbonat |

24133320–4 | Natrijev bikarbonat |

24133400–9 | Nitrati |

24134000–2 | Razne soli kovinskih kislin |

24134100–3 | Kalijev permanganat |

24134200–4 | Oksi soli kovinskih kislin |

24135000–9 | Razni anorganski kemični proizvodi |

24135100–0 | Trda voda, drugi izotopi in njihove spojine |

24135200–1 | Cianid, cianidov oksid, fulminati, cianati, silikati, borati, perborati, soli anorganskih kislin |

24135210–4 | Cianidi |

24135220–7 | Cianidov oksid |

24135230–0 | Fulminati |

24135240–3 | Cianati |

24135300–2 | Vodikov peroksid |

24135400–3 | Piezoelektrični kremen |

24135500–4 | Spojine redkih zemeljskih kovin |

24135600–5 | Silikati |

24135610–8 | Natrijev silikat |

24135700–6 | Borati in perborati |

24136000–6 | Destilirana voda |

24137000–3 | Sintetični kamni |

24137100–4 | Sintetični dragi kamni |

24137200–5 | Sintetični poldragi kamni |

24140000–7 | Osnovne organske kemikalije |

24141000–4 | Ogljikovodiki |

24141100–5 | Nasičeni ogljikovodiki |

24141110–8 | Nasičeni aciklični ogljikovodiki |

24141111–5 | Metan |

24141112–2 | Etilen |

24141113–9 | Propen |

24141114–6 | Buten |

24141115–3 | Acetilen |

24141120–1 | Nasičeni ciklični ogljikovodiki |

24141200–6 | Nenasičeni ogljikovodiki |

24141210–9 | Nenasičeni aciklični ogljikovodiki |

24141220–2 | Nenasičeni ciklični ogljikovodiki |

24141221–9 | Benzen |

24141222–6 | Toluen |

24141223–3 | O-ksileni |

24141224–0 | M-ksileni |

24141225–7 | Stiren |

24141226–4 | Etilbenzen |

24141300–7 | Drugi halogenski derivati ogljikovodikov |

24141310–0 | Tetrakloretilen |

24141320–3 | Ogljikov tetraklorid |

24142000–1 | Alkoholi, fenoli, fenolni alkoholi in njihovi halogenirani, sulfonirani, nitrirani ali nitronizirani derivati; industrijski maščobni alkoholi |

24142100–2 | Industrijski maščobni alkoholi |

24142200–3 | Enohidroksilni alkoholi |

24142210–6 | Metanol |

24142220–9 | Etanol |

24142300–4 | Dioli, polialkoholi in njihovi derivati |

24142310–7 | Etilenglikol |

24142320–0 | Derivati alkohola |

24142400–5 | Fenoli in derivati |

24142500–6 | Alkohol |

24142510–9 | Etilni alkohol |

24143000–8 | Industrijske maščobne monokarbonske kisline |

24143100–9 | Kisla olja iz rafinacije |

24143200–0 | Karboksilne kisline |

24143210–3 | Ocetna kislina |

24143220–6 | Perocetna kislina |

24143300–1 | Nenasičene monokarboksilne kisline in spojine |

24143310–4 | Estri metakrilne kisline |

24143320–7 | Estri akrilne kisline |

24143400–2 | Aromatične polikarboksilne in karboksilne kisline |

24144000–5 | Organske spojine z dušikovo funkcijo |

24144100–6 | Spojine z amino funkcijo |

24144200–7 | Aminospojine s kisikovo funkcijo |

24144300–8 | Ureini |

24144400–9 | Spojine z dušikovimi funkcijami |

24145000–2 | Organske žveplove spojine |

24146000–9 | Aldehidi, keton, organski peroksidi in etri |

24146100–0 | Spojine z aldehidno funkcijo |

24146200–1 | Spojine s ketonsko in kinonsko funkcijo |

24146300–2 | Organski peroksidi |

24146310–5 | Etilen oksid |

24146320–8 | Etri |

24147000–6 | Razni organski kemijski proizvodi |

24147100–7 | Rastlinski derivati za barvanje |

24147200–8 | Lesno oglje |

24147300–9 | Olja in proizvodi, dobljeni z destilacijo visokotemperaturnega premogovega katrana, smole in katranske smole |

24147310–2 | Premogov katran |

24147311–9 | Kreozot |

24147320–5 | Smola |

24147330–8 | Katranska smola |

24147400–0 | Proizvodi iz smole |

24147500–1 | Lužnice iz proizvodnje lesne celuloze |

24150000–0 | Gnojila in dušikove spojine |

24151000–7 | Dušikova gnojila |

24151100–8 | Dušikova kislina in soli |

24151110–1 | Natrijev nitrat |

24151200–9 | Sulfonitritne kisline |

24151300–0 | Sečnina |

24151310–3 | Sečnina v vodni raztopini |

24151320–6 | Amonijev klorid |

24151330–9 | Amonijev sulfat |

24152000–4 | Fosfatna gnojila |

24152100–5 | Mineralna fosfatna gnojila |

24152200–6 | Kemična fosfatna gnojila |

24154000–8 | Živalska ali rastlinska gnojila |

24158000–6 | Razna gnojila |

24160000–3 | Plastične mase v primarnih oblikah |

24161000–0 | Polimeri etilena v primarnih oblikah |

24162000–7 | Polimeri propilena v primarnih oblikah |

24163000–4 | Polimeri stirena v primarnih oblikah |

24164000–1 | Polimeri vinila v primarnih oblikah |

24164100–2 | Polimeri vinilacetata v primarnih oblikah |

24164200–3 | Akrilni polimeri v primarnih oblikah |

24165000–8 | Poliestri v primarnih oblikah |

24166000–5 | Poliamidi v primarnih oblikah |

24167000–2 | Sečninske smole v primarnih oblikah |

24168000–9 | Amino smole v primarnih oblikah |

24169000–6 | Silikoni v primarnih oblikah |

24170000–6 | Sintetični kavčuk |

24180000–9 | Encimi |

24200000–6 | Agrokemični proizvodi |

24210000–9 | Pesticidi |

24220000–2 | Insekticidi |

24230000–5 | Herbicidi |

24240000–8 | Sredstva za urejanje rasti rastlin |

24250000–1 | Dezinfektanti |

24260000–4 | Rodenticidi |

24270000–7 | Fungicidi |

24300000–7 | Barve, laki, tiskarske barve in kiti |

24310000–0 | Barve |

24311000–7 | Barve za označevanje cest |

24312000–4 | Barve za umetniško slikarstvo |

24312100–5 | Emajli in glazure |

24312200–6 | Oljne in vodne barve |

24312210–9 | Oljne barve |

24312220–2 | Vodne barve |

24312300–7 | Barve za pouk |

24312310–0 | Barve v kompletih |

24312320–3 | Barve za črkoslikarstvo |

24312400–8 | Potrebščine za dekoriranje |

24320000–3 | Laki |

24330000–6 | Črnilo |

24331000–3 | Tiskarska črnila in barve |

24331100–4 | Črnilo za globoki tisk |

24331200–5 | Tuš |

24340000–9 | Tesnilne mase, polnila, kiti |

24341000–6 | Tesnilne mase |

24342000–3 | Polnila |

24343000–0 | Kiti |

24344000–7 | Injekcijska masa |

24350000–2 | Topila |

24351000–9 | Sredstva za odstranjevanje barv |

24352000–6 | Razredčila |

24400000–8 | Zdravila |

24410000–1 | Zdravila za zdravljene bolezni prebavil in presnove |

24411000–8 | Zdravila za kislinsko pogojene bolezni |

24412000–5 | Zdravila za zdravljenje gastrointestinalnih funkcionalnih motenj |

24413000–2 | Odvajala |

24414000–9 | Antidiaroiki, protivnetna in protimikrobna zdravila |

24415000–6 | Zdravila za zdravljenje diabetesa |

24415100–7 | Insulin |

24416000–3 | Vitamini |

24416100–4 | Provitamini |

24417000–0 | Mineralni dodatki |

24420000–4 | Zdravila za bolezni krvi, krvotvornih organov in srca in ožilja |

24421000–1 | Zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov |

24421100–2 | Antitrombotiki |

24421200–3 | Antihemoragiki |

24421300–4 | Zdravila za zdravljenje slabokrvnosti |

24421400–5 | Nadomestki krvi in perfuzijske raztopine |

24422000–8 | Zdravila za bolezni srca in ožilja |

24422100–9 | Zdravila za bolezni srca |

24422200–0 | Antihipertenzivi |

24422300–1 | Diuretiki |

24422400–2 | Vazoprotektivi |

24422500–3 | Antihemoroidiki za lokalno zdravljenje |

24422600–4 | Zaviralci adrenergičnih receptorjev beta |

24422700–5 | Zaviralci kalcijevih kanalčkov |

24422800–6 | Zdravila z delovanjem na renin-angiotenzinski sistem |

24430000–7 | Zdravila za bolezni kože in mišičnoskeletnega sistema |

24431000–4 | Zdravila za bolezni kože |

24431100–5 | Sredstva proti glivicam za dermatološke namene |

24431110–8 | Salicilne kisline |

24431200–6 | Blažilna in zaščitna sredstva |

24431300–7 | Antipsoriatiki |

24431400–8 | Antibiotiki in kemoterapevtiki za uporabo v dermatologiji |

24431500–9 | Kortikosteroidi za dermatološko uporabo in dermatološki pripravki |

24431600–0 | Antiseptiki in dezinficiensi |

24431700–1 | Zdravila za zdravljenje aken |

24432000–1 | Zdravila za bolezni mišično-skeletnega sistema |

24432100–2 | Zdravila s protivnetnim in protirevmatičnim učinkom |

24432200–3 | Mišični relaksansi |

24432300–4 | Zdravila za zdravljenje protina |

24440000–0 | Zdravila za zdravljenje bolezni sečil in spolovil ter hormoni |

24441000–7 | Zdravila za zdravljenje bolezni sečil in spolovil ter spolni hormoni |

24441100–8 | Ginekološka antimikrobna zdravila in antiseptiki |

24441200–9 | Druga ginekološka zdravila |

24441300–0 | Spolni hormoni in zdravila za uravnavanje delovanja spolovil |

24441400–1 | Kontracepcijska sredstva |

24441410–4 | Oralna kontracepcijska sredstva |

24441420–7 | Kemična kontracepcijska sredstva |

24442000–4 | Hormonski sistemski pripravki, razen spolnih hormonov |

24442100–5 | Hipofizni in hipotalamični hormoni ter sorodne učinkovine |

24442200–6 | Kortikosteroidi za sistemsko zdravljenje |

24442300–7 | Zdravila za bolezni ščitnice |

24450000–3 | Antimikotiki za sistemsko zdravljenje, cepiva, zdravila z delovanjem na novotvorbe in imunomodulatorji |

24451000–0 | Splošna zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij in cepiva |

24451100–1 | Zdravila za sistemsko zdravljenje bakterijskih infekcij |

24451200–2 | Antimikotiki za sistemsko zdravljenje |

24451300–3 | Učinkovine za zdravljenje infekcij z mikobakterijami |

24451400–4 | Zdravila za sistemsko zdravljenje virusnih infekcij |

24451500–5 | Imunski serumi in imunoglobulini |

24451510–8 | Antiserumi |

24451520–1 | Imunoglobulini |

24451600–6 | Cepiva |

24451610–9 | Cepiva proti davici-oslovskemu kašlju-tetanusu |

24451620–2 | Cepiva proti davici-tetanusu |

24451630–5 | Cepiva BCG (suha) |

24451640–8 | Cepiva proti ošpicam-mumpsu-rdečkam |

24451650–1 | Cepivo proti tifusu |

24451660–4 | Cepiva proti gripi |

24451670–7 | Cepiva proti otroški paralizi |

24451680–0 | Cepiva proti hepatitisu B |

24451690–3 | Cepiva za uporabo v veterini |

24452000–7 | Zdravila z delovanjem na novotvorbe in imunomodulatorji |

24452100–8 | Zdravila z delovanjem na novotvorbe |

24452200–9 | Zdravila za endokrino zdravljenje |

24452300–0 | Zdravila za zaviranje imunske odzivnosti |

24460000–6 | Zdravila z delovanjem na živčevje in pripravki za zdravljenje čutil |

24461000–3 | Zdravila z delovanjem na živčevje |

24461100–4 | Anestetiki |

24461200–5 | Analgetiki |

24461300–6 | Antiepileptiki |

24461400–7 | Antiparkinsoniki |

24461500–8 | Psiholeptiki |

24461600–9 | Psihoanaleptiki |

24461700–0 | Druga zdravila z delovanjem na živčevje |

24462000–0 | Pripravki za zdravljenje bolezni čutil |

24462100–1 | Zdravila za zdravljenje očesnih bolezni |

24470000–9 | Zdravila za bolezni dihal |

24473000–6 | Zdravila za obstruktivne pljučne bolezni |

24474000–3 | Zdravila za zdravljenje kašlja in prehlada |

24475000–0 | Antihistaminiki za sistemsko zdravljenje |

24490000–5 | Različna zdravila |

24491000–2 | Antiparazitiki, insekticidi in repelenti |

24491100–3 | Antiprotozoiki |

24491200–4 | Antihelmintiki |

24491300–5 | Zdravila proti parazitom zunanjih površin in proti garjam, insekticidi in repelenti |

24492000–9 | Medicinske raztopine |

24492100–0 | Infuzijske raztopine |

24492200–1 | Proizvodi za parenteralno prehranjevanje |

24492210–4 | Hranilne raztopine za parenteralno prehranjevanje |

24492300–2 | Enteralna hranila |

24492400–3 | Perfuzijske raztopine |

24492500–4 | Raztopine za injiciranje |

24492510–7 | Intravenske tekočine |

24492600–5 | Galenske raztopine |

24492700–6 | Glukozne raztopine |

24492800–7 | Raztopine za dializo |

24493000–6 | Drugi terapevtski izdelki |

24493100–7 | Toksini |

24493200–8 | Nikotinski nadomestki |

24494000–3 | Sredstva za diagnostiko |

24495000–0 | Vsi drugi neterapevtski pripravki |

24496000–7 | Reagenti in kontrastna sredstva |

24496100–8 | Reagenti za določanje krvnih skupin |

24496200–9 | Reagenti za testiranje krvi |

24496300–0 | Kemični reagenti |

24496400–1 | Izotopni reagenti |

24496500–2 | Laboratorijski reagenti |

24496600–3 | Reagenti za elektroforezo |

24496700–4 | Urološki reagenti |

24496800–5 | Kontrastna sredstva za rentgenske preiskave |

24497000–4 | Medicinski preparati, brez zobarskega potrošnega blaga |

24497100–5 | Klistirni preparati |

24497110–8 | Cementi za rekonstrukcijo kosti |

24498000–1 | Klinični proizvodi |

24498100–2 | Kulture mikroorganizmov |

24498200–3 | Žleze in njihovi ekstrakti |

24498300–4 | Pektinske snovi |

24500000–9 | Glicerol, mila, detergenti, sredstva za čiščenje in poliranje, parfumi in toaletni izdelki |

24510000–2 | Glicerol |

24511000–9 | Dišeči preparati in voski |

24511100–0 | Preparati za parfumiranje in dezodoriranje prostorov |

24511300–2 | Loščila in kreme |

24511310–5 | Loščila za tla |

24511320–8 | Loščila za čevlje |

24511330–1 | Voski za loščenje |

24511340–4 | Sredstva za vezavo prahu pri pometanju |

24511350–7 | Tesnilna sredstva |

24511400–3 | Paste in praški za čiščenje |

24512000–6 | Organska površinsko aktivna sredstva |

24513000–3 | Čistilna sredstva |

24513100–4 | Milo |

24513200–5 | Preparati za umivanje |

24513210–8 | Disperzant za olje |

24513290–2 | Pralna sredstva |

24513291–9 | Pralna sredstva za pomivalni stroj |

24513292–6 | Sredstva za odstranjevanje maščob |

24513293–3 | Sredstva za raztapljanje maščob |

24513294–0 | Čistila |

24513295–7 | Raztopine za spiranje |

24520000–5 | Parfumi in toaletni izdelki |

24521000–2 | Toaletni izdelki |

24521100–3 | Toaletne vode |

24521110–6 | Dezodoranti |

24521120–9 | Preparati proti potenju |

24521200–4 | Preparati za ličenje |

24521300–5 | Preparati za manikiranje ali pedikiranje |

24521400–6 | Izdelki za lepotenje |

24521500–7 | Izdelki za nego kože |

24521600–8 | Šamponi |

24521700–9 | Preparati za lase |

24521800–0 | Preparati za ustno ali zobno higieno |

24521900–1 | Preparati za britje |

24600000–0 | Razstreliva in fini kemični proizvodi |

24610000–3 | Pripravljena razstreliva |

24611000–0 | Smodniki |

24611100–1 | Propergol goriva |

24612000–7 | Razna razstreliva |

24612100–8 | Dinamit |

24612200–9 | TNT |

24612300–0 | Nitroglicerin |

24613000–4 | Signalne rakete in pirotehnični izdelki |

24613100–5 | Naboji za odganjanje ptičev |

24613200–6 | Ognjemeti |

24615000–8 | Vžigalne vrvice, razstrelilne kapice in električni detonatorji |

24620000–6 | Lepila |

24621000–3 | Želatine |

24621200–5 | Sredstva za lepljenje |

24630000–9 | Eterična olja |

24640000–2 | Kemikalije za fotografske namene |

24641000–9 | Fotografske plošče in filmi |

24641200–1 | Emulzije za fotografske namene |

24641210–4 | Fotografski razvijalci |

24641220–7 | Fotografski fiksirji |

24641230–0 | Razvijalci za rentgensko snemanje |

24641240–3 | Fiksirji za rentgensko snemanje |

24641250–6 | Podlaga |

24641260–9 | Ojačevalci slike |

24650000–5 | Neposneti nosilci zapisa |

24660000–8 | Specialni kemični proizvodi |

24661000–5 | Masti in maziva |

24661100–6 | Maziva |

24661110–9 | Vrtalni mulj |

24661120–2 | Silikonska mast |

24661130–5 | Tekočine za vrtanje |

24661200–7 | Aditivi za olja |

24661210–0 | Prah za gasilne aparate |

24661220–3 | Sredstva za gasilne aparate |

24661230–6 | Polnila za gasilne aparate |

24661300–8 | Hidravlične tekočine |

24661310–1 | Sredstva za odtajanje |

24661311–8 | Preparati zoper zmrzovanje |

24661400–9 | Kemično modificirane maščobe in olja |

24662000–2 | Paste za modeliranje |

24662100–3 | Zobarski vosek |

24663000–9 | Sredstva za dodelavo |

24664000–6 | Aktivno oglje |

24664100–7 | Novo aktivno oglje |

24664200–8 | Regenerirano aktivno oglje |

24665000–3 | Kemična stranišča |

24666000–0 | Peptoni in beljakovinske substance |

24667000–7 | Kemični aditivi |

24667100–8 | Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele ali livarska jedra |

24667200–9 | Aditivi za cemente, malte ali betone |

24668000–4 | Kemični proizvodi za naftno in plinsko industrijo |

24668100–5 | Kemikalije za vrtine |

24668200–6 | Sredstva za kosmičenje |

24668300–7 | Kemikalije za izplakovanje |

24668400–8 | Ampule z gelom za izdelavo razstreliva |

24669000–1 | Pršila in kemikalije v obliki kolutov |

24669100–2 | Pršila |

24669200–3 | Kemijski elementi v obliki kolutov |

24700000–1 | Umetna vlakna |

24710000–4 | Sintetična vlakna |

24711000–1 | Preja iz sintetičnih filamentov |

24712000–8 | Preja velike trdnosti |

24713000–5 | Enojna teksturirana preja |

24714000–2 | Sintetični monofilament |

24720000–7 | Umetna vlakna |

24721000–4 | Umetna vlakna, rezana |

24722000–1 | Polipropilen |

24723000–8 | Umetna teksturirana preja |

24800000–2 | Različni kemični proizvodi |

24810000–5 | Tekočine za radiatorje |

24820000–8 | Kemikalije za pripravo vode |

24830000–1 | Sredstva za preprečevanje korozije |

25000000–1 | Izdelki iz gume, plastičnih mas in filma |

25100000–2 | Proizvodi iz kavčuka in gume |

25110000–5 | Pnevmatike in z njimi povezani proizvodi |

25111000–2 | Pnevmatike |

25111100–3 | Pnevmatike za osebne avtomobile |

25111200–4 | Pnevmatike za motorna kolesa |

25111300–5 | Pnevmatike za visoke obremenitve |

25111310–8 | Pnevmatike za tovornjake |

25111320–1 | Pnevmatike za avtobuse |

25111330–4 | Pnevmatike za zrakoplove |

25111400–6 | Pnevmatike za kmetijska vozila |

25111500–7 | Gumijaste zračnice, plašči in "zaščitne zavesice" (ščitniki iz gume) |

25111510–0 | Zaščitne zavesice |

25111520–3 | Zračnice |

25111530–6 | Plašči |

25111600–8 | Pnevmatike za invalidske vozičke |

25111700–9 | Rabljene pnevmatike |

25111710–2 | Protektorji |

25111800–0 | Protektirane gume |

25111900–1 | Pnevmatike za dvokolesa |

25120000–8 | Izdelki iz nevulkaniziranega in vulkaniziranega kavčuka (gume) |

25121000–5 | Izdelki iz nevulkaniziranega kavčuka (gume) |

25122000–2 | Izdelki iz vulkaniziranega kavčuka (gume) |

25122100–3 | Cevi, cevovodi in zvijave cevi iz vulkaniziranega kavčuka (gume) |

25122110–6 | Cevi za vrtanje |

25122120–9 | Gibke dvižne cevi |

25122130–2 | Gumijaste cevi |

25122200–4 | Trakovi ali jermeni iz vulkaniziranega kavčuka (gume) za transport ali transmisijo |

25122210–7 | Jermeni za ventilatorje, iz kavčuka (gume) |

25122220–0 | Tesnila |

25122230–3 | Transportni trakovi iz kavčuka (gume) |

25122240–6 | Transmisijski trakovi iz kavčuka (gume) |

25122300–5 | Higienski ali farmacevtski izdelki iz vulkaniziranega kavčuka (gume) |

25122310–8 | Higienski izdelki |

25122320–1 | Farmacevtski izdelki |

25122340–7 | Cuclji in podobni izdelki za dojenčke |

25122400–6 | Talne obloge in predpražniki iz vulkaniziranega kavčuka (gume) |

25122410–9 | Talne obloge iz vulkaniziranega kavčuka (gume) |

25122420–2 | Predpražniki iz vulkaniziranega kavčuka (gume) |

25122421–9 | Telovadne blazine |

25122500–7 | Modeli iz vulkaniziranega kavčuka (gume) |

25122510–0 | Gumijasti obroči |

25122520–3 | Gumijasta tesnila |

25122530–6 | Gumijasti trakovi |

25122540–9 | Gumeni žigi |

25122550–2 | Mase za zalivanje |

25130000–1 | Gumirani tekstilni materiali |

25131000–8 | Kord tkanine za pnevmatike |

25132000–5 | Lepljivi trak iz gumiranih tekstilnih materialov |

25140000–4 | Regenerirana guma |

25150000–7 | Odpadki iz gume |

25160000–0 | Izdelki iz kavčuka (gume) za medicinske namene |

25161000–7 | Pribor za oblačila, iz kavčuka (gume) |

25161100–8 | Gumijaste rokavice |

25161200–9 | Rokavice za enkratno uporabo |

25162000–4 | Gumijasta oblačila |

25170000–3 | Izdelki iz trdega kavčuka (gume) |

25171000–0 | Higienski ali farmacevtski izdelki |

25172000–7 | Gumijaste ploščice |

25174000–1 | Gumijaste blazine |

25200000–3 | Proizvodi iz plastičnih mas |

25210000–6 | Plošče, listi, cevi in profili iz plastičnih mas |

25211000–3 | Monofilament iz plastičnih mas |

25211100–4 | Električni vod iz plastičnih mas |

25211200–5 | Palice iz plastičnih mas |

25211300–6 | Paličice iz plastičnih mas |

25212000–0 | Cevi, cevovodi in zvijave cevi |

25212100–1 | Cevi iz plastičnih mas |

25212110–4 | Gibke cevi iz plastičnih mas |

25212120–7 | Gibke cevi iz PVC |

25212200–2 | Cevovodi iz plastičnih mas |

25212210–5 | Gibki cevovodi iz plastičnih mas |

25212220–8 | Gibki cevovodi iz PVC |

25212300–3 | Zvijave cevi iz plastičnih mas |

25212310–6 | Gibke zvijave cevi iz plastičnih mas |

25212320–9 | Gibke zvijave cevi iz PVC |

25212400–4 | Obojke iz plastičnih mas |

25212500–5 | Pribor (fitingi) za cevi, cevovode in zvijave cevi, iz plastičnih mas ali PVC |

25212510–8 | Pribor (fitingi) za cevi, iz plastičnih mas |

25212520–1 | Pribor (fitingi) za cevi, iz PVC |

25212530–4 | Pribor (fitingi) za cevovode, iz plastičnih mas |

25212540–7 | Pribor (fitingi) za cevovode, iz PVC |

25212550–0 | Pribor (fitingi) za zvijave cevi, iz plastičnih mas |

25212560–3 | Pribor (fitingi) za zvijave cevi, iz PVC |

25212600–6 | Komponente iz neobdelanega PVC |

25212610–9 | Okviri iz neobdelanega PVC |

25212620–2 | Cevovodi iz neobdelanega PVC |

25212630–5 | Proizvodne cevi iz neobdelanega PVC |

25212700–7 | PVC pena |

25213000–7 | Plošče, listi, film, folija in trakovi iz plastičnih mas |

25213100–8 | Filmi iz plastičnih mas |

25213200–9 | Folije iz plastičnih mas |

25213300–0 | Oprijemljiva folija |

25213400–1 | Trakovi iz plastičnih mas |

25213500–2 | Listi iz plastičnih mas |

25213600–3 | Plošče iz plastičnih mas |

25220000–9 | Izdelki za pakiranje iz plastičnih mas |

25221000–6 | Vreče in vrečke iz polietilena |

25221100–7 | Vreče in vrečke za odpadke, iz polietilena |

25221200–8 | Vrečke iz polietilena za medicinske namene |

25221210–1 | Vrečke za kri |

25221220–4 | Vrečke za plazmo |

25221230–7 | Vrečke za seč |

25221300–9 | Vrečke za shranjevanje iz polietilena |

25221310–2 | Oblazinjene kuverte |

25222000–3 | Vreče in vrečke iz plastičnih mas |

25222100–4 | Vreče za odpadke, iz plastičnih mas |

25222200–5 | Vrečke iz plastičnih mas za medicinske namene |

25223000–0 | Posode iz trde plastike |

25223100–1 | Zaboji iz plastičnih mas |

25223110–4 | Zaboji za steklenice, iz plastičnih mas |

25223200–2 | Gajbe iz plastičnih mas |

25223300–3 | Posode za odpadke iz plastičnih mas |

25223310–6 | Sodi iz plastičnih mas |

25224000–7 | Baloni, plastenke, pletenke iz plastičnih mas |

25225000–4 | Motki ali vretena iz plastičnih mas |

25226000–1 | Zamaški, pokrovi in pokrovke iz plastičnih mas |

25226100–2 | Zamaški iz plastičnih mas |

25226200–3 | Pokrovi iz plastičnih mas |

25226300–4 | Pokrovke iz plastičnih mas |

25227000–8 | Proizvodi iz polistirena |

25227100–9 | Folije iz polistirena |

25227200–0 | Plošče iz polistirena |

25230000–2 | Gradbeni proizvodi za vgraditev iz plastičnih mas |

25231000–9 | Talne, stenske in stropne obloge iz plastičnih mas |

25232000–6 | Sanitarni proizvodi iz plastičnih mas |

25232100–7 | Kadi, pršne kadi in lijaki iz plastičnih mas |

25232110–0 | Kadi iz plastičnih mas |

25232120–3 | Pršne kadi iz plastičnih mas |

25232130–6 | Lijaki iz plastičnih mas |

25232200–8 | Straniščne deske in pokrovi iz plastičnih mas |

25232300–9 | Izplakovalni kotlički iz plastičnih mas |

25232400–0 | Bideji iz plastičnih mas |

25233000–3 | Rezervoarji, cisterne in sodi iz plastičnih mas |

25233100–4 | Rezervoarji iz plastičnih mas |

25233200–5 | Cisterne iz plastičnih mas |

25233300–6 | Kadi iz plastičnih mas |

25234000–0 | Vrata, okna, okvirji, pragovi, naoknice in okenske navojnice iz plastičnih mas |

25234100–1 | Okna iz plastičnih mas |

25234110–4 | Okenski okvirji iz plastičnih mas |

25234200–2 | Vrata iz plastičnih mas |

25234210–5 | Podboji iz plastičnih mas |

25234300–3 | Pragi iz plastičnih mas |

25234400–4 | Naoknice in okenske navojnice iz plastičnih mas |

25234410–7 | Naoknice iz plastičnih mas |

25234420–0 | Okenske navojnice iz plastičnih mas |

25235000–7 | Montažne zgradbe iz plastičnih mas |

25236000–4 | Pokrovi za vstopne jaške ali dostope, iz plastičnih mas |

25237000–1 | Ohišja iz plastičnih mas |

25237100–2 | Škatlasta ohišja za števce, iz plastičnih mas |

25237200–3 | Zaščitni izolacijski elementi iz plastičnih mas |

25240000–5 | Razni izdelki iz plastičnih mas |

25241000–2 | Samolepilni trakovi in oblike iz plastičnih mas |

25241100–3 | Samolepilni trakovi iz plastičnih mas |

25241110–6 | Lepilni trakovi |

25241120–9 | Odbojni trakovi |

25241200–4 | Samolepilni trakovi iz plastičnih mas |

25241300–5 | Samolepilne oblike iz plastičnih mas |

25241310–8 | Lepilne etikete |

25242000–9 | Samolepilne plošče, listi, filmi in folija iz plastičnih mas |

25242100–0 | Samolepilne plošče iz plastičnih mas |

25242200–1 | Samolepilni listi iz plastičnih mas |

25242300–2 | Samolepilni filmi iz plastičnih mas |

25242400–3 | Samolepilne folije iz plastičnih mas |

25243000–6 | Namizni, kuhinjski, gospodinjski in toaletni izdelki iz plastičnih mas |

25243100–7 | Namizni in kuhinjski pribor iz plastičnih mas |

25243110–0 | Jedilni pribor iz plastičnih mas |

25243120–3 | Posode za živila |

25243130–6 | Sklede |

25243140–9 | Odcejalniki iz plastičnih mas |

25243200–8 | Spužve |

25243300–9 | Gospodinjski ali toaletni izdelki iz plastičnih mas |

25243310–2 | Vedra iz plastičnih mas |

25243320–5 | Koši za smeti, iz plastičnih mas |

25243330–8 | Smetišnice iz plastičnih mas |

25244000–3 | Deli svetilk, iz plastičnih mas, pribor za svetilke in ploščice z imeni |

25244100–4 | Ploščice z imeni in znaki, iz plastičnih mas |

25244110–7 | Ploščice z imeni, iz plastičnih mas |

25244120–0 | Znaki iz plastičnih mas |

25244121–7 | Policijski znaki |

25244200–5 | Cestna oprema iz plastičnih mas |

25244210–8 | Deli cestne opreme iz plastičnih mas |

25244220–1 | Odsevne prizme za talno označbo |

25244230–4 | Odsevni biseri |

25244300–6 | Pribor za svetilke, iz plastičnih mas |

25244310–9 | Deli pribora za svetilke, iz plastičnih mas |

25245000–0 | Pokrivala iz gume ali plastičnih mas |

25245100–1 | Motoristične čelade |

25245200–2 | Klobuki iz gume ali plastičnih mas |

25246000–7 | Elektroizolacijski pribor iz plastičnih mas |

25247000–4 | Potrebščine za pisarne ali šole, iz plastičnih mas |

25247100–5 | Pisarniške potrebščine iz plastičnih mas |

25247110–8 | Mape s spenjačem |

25247120–1 | Sponke |

25247200–6 | Potrebščine za šole, iz plastičnih mas |

25247210–9 | Risalne potrebščine iz plastičnih mas |

25247220–2 | Pisalne potrebščine iz plastičnih mas |

25247230–5 | Ravnila |

25248000–1 | Pribor (fitingi) za pohištvo, iz plastičnih mas |

25248100–2 | Filterni elementi iz plastičnih mas |

25248200–3 | Deli iz plastičnih mas |

25248210–6 | Deli za ograje, iz plastičnih mas |

25248220–9 | Cestni stožci iz plastičnih mas |

25248230–2 | Deli za zapornice, iz plastičnih mas |

25248240–5 | Markerji iz plastičnih mas |

25249000–8 | Oblačila iz plastičnih mas |

25249100–9 | Rokavice iz plastičnih mas |

25250000–8 | Magnetne kartice |

25251000–5 | Kreditne kartice |

25252000–2 | Pametne kartice |

25253000–9 | Plačilne kartice |

25253100–0 | Kreditne kartice za gorivo |

25260000–1 | Posneti nosilci zvočnega zapisa |

25261000–8 | Gramofonske plošče |

25262000–5 | Glasbene kasete |

25263000–2 | Zgoščenke |

25270000–4 | Smole |

25271000–1 | Epoksidna smola |

25271100–2 | Proizvodne cevi iz epoksidne smole |

25300000–4 | Filmski proizvodi |

25310000–7 | Filmi za radiološko snemanje |

25311000–4 | Filmi za rentgensko snemanje |

25312000–1 | Diazo filmi |

25320000–0 | Kinematografski filmi |

25321000–7 | Fotografski filmi |

25321100–8 | Filmi za trenutno fotografijo |

25330000–3 | Video filmi |

25331000–0 | Video kasete |

25332000–7 | Video trakovi |

26000000–8 | Nekovinski mineralni proizvodi |

26100000–9 | Steklo in stekleni izdelki |

26110000–2 | Steklo |

26111000–9 | Plosko steklo |

26111100–0 | Neobdelano steklo |

26111200–1 | Float steklo |

26111300–2 | Steklene predelne stene |

26120000–5 | Varnostno steklo |

26121000–2 | Oblikovano ravno steklo |

26121200–4 | Varnostno steklo |

26121300–5 | Ogledala iz stekla |

26121400–6 | Izolacijsko steklo |

26130000–8 | Izdelki iz votlega stekla |

26131000–5 | Steklenice, kozarci za vlaganje, fiole in posode iz stekla |

26131100–6 | Steklenice |

26131200–7 | Stekleni kozarci |

26131300–8 | Steklene fiole |

26131400–9 | Steklene posode |

26132000–2 | Kozarci za pitje |

26133000–9 | Stekleni izdelki |

26133100–0 | Steklena namizna posoda |

26133110–3 | Dekanterji |

26133200–1 | Predmeti iz steklene keramike, ki se uporabljajo na mizi in v kuhinji |

26133300–2 | Izdelki iz ojačenega stekla |

26133400–3 | Izdelki iz steklene keramike |

26134000–6 | Stekleni vložki za vakuumske posode |

26134100–7 | Stekleni vložki za termovke |

26140000–1 | Steklena vlakna |

26141000–8 | Izdelki iz steklenih vlaken |

26141100–9 | Rogoznice iz steklenih vlaken |

26141200–0 | Tkanine iz steklenih vlaken |

26141300–1 | Blago iz steklenih vlaken |

26150000–4 | Obdelani stekleni izdelki |

26151000–1 | Polizdelki iz stekla |

26151100–2 | Steklene krogle, palice ali cevi |

26151110–5 | Steklene krogle |

26151120–8 | Steklene palice |

26151130–1 | Steklene cevi |

26151140–4 | Krogle |

26151200–3 | Bloki, zidaki ali ploščice iz litega stekla |

26152000–8 | Tehnično steklo |

26152100–9 | Stekleni plašči in katodne cevi |

26152110–2 | Stekleni plašči |

26152120–5 | Katodne cevi |

26152200–0 | Stekla za ure, ročne ure ali očala |

26152210–3 | Stekla za ure |

26152220–6 | Stekla za ročne ure |

26152230–9 | Stekla za očala |

26152300–1 | Laboratorijski, higienski ali farmacevtski izdelki iz stekla |

26152320–7 | Stekleni izdelki za higienske namene |

26152330–0 | Stekleni izdelki za laboratorijske namene |

26152331–7 | Petrijevke |

26152339–3 | Epruvete |

26152340–3 | Stekleni izdelki za farmacevtske namene |

26152350–6 | Steklene ampule |

26152400–2 | Stekleni deli za svetilke in pribor za svetilke, znaki in ploščice z imeni |

26152410–5 | Stekleni izdelki za signalizacijo |

26152411–2 | Steklene ploščice z imeni |

26152412–9 | Stekleni znaki |

26152420–8 | Stekleni deli za cestno razsvetljavo |

26152430–1 | Stekleni deli za svetilke |

26152490–9 | Steklo za cestno opremo |

26152500–3 | Električni izolatorji iz stekla |

26152600–4 | Optični deli iz stekla |

26152700–5 | Stekleni biseri |

26200000–0 | Neognjevzdržni keramični izdelki in ognjevzdržni keramični izdelki |

26210000–3 | Keramični izdelki za gospodinjstvo |

26211000–0 | Namizna posoda, kuhinjska posoda, gospodinjski in toaletni izdelki, iz porcelana ali kitajskega porcelana |

26211100–1 | Namizna posoda iz porcelana ali kitajskega porcelana |

26211110–4 | Krožniki iz porcelana ali kitajskega porcelana |

26211120–7 | Sklede iz porcelana ali kitajskega porcelana |

26211130–0 | Skodelice in podstavki iz porcelana ali kitajskega porcelana |

26211200–2 | Kuhinjska posoda iz porcelana ali kitajskega porcelana |

26211300–3 | Cvetlične posode iz porcelana ali kitajskega porcelana |

26211400–4 | Toaletni izdelki iz porcelana ali kitajskega porcelana |

26211500–5 | Gospodinjski izdelki iz porcelana ali kitajskega porcelana |

26212000–7 | Namizna posoda, kuhinjska posoda, gospodinjski in toaletni izdelki, razen iz porcelana ali kitajskega porcelana |

26212100–8 | Keramična namizna posoda |

26212110–1 | Krožniki |

26212120–4 | Sklede |

26212130–7 | Keramične skodelice in podstavki |

26212200–9 | Keramična kuhinjska posoda |

26212300–0 | Cvetlične posode |

26213000–4 | Okrasni izdelki iz keramike |

26214000–1 | Gospodinjski sanitarni izdelki iz keramike |

26214100–2 | Pomivalna korita in umivalniki |

26214110–5 | Pomivalna korita |

26214120–8 | Umivalniki |

26214200–3 | Kadi |

26214300–4 | Straniščne školjke in izplakovalni kotliči |

26214310–7 | Straniščne školjke |

26214320–0 | Izplakovalni kotliči |

26214400–5 | Bideji |

26214500–6 | Pisoarji |

26230000–9 | Izolatorji in izolacijski pribor iz keramike |

26231000–6 | Keramični izolatorji |

26232000–3 | Izolacijski pribor iz keramike |

26240000–2 | Tehnični keramični izdelki |

26241000–9 | Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično ali tehnično rabo, iz porcelana ali kitajskega porcelana |

26241100–0 | Keramični izdelki za laboratorijsko rabo, iz porcelana ali kitajskega porcelana |

26241200–1 | Keramični izdelki za tehnično rabo, iz porcelana ali kitajskega porcelana |

26241300–2 | Keramični izdelki za kemično rabo, iz porcelana ali kitajskega porcelana |

26250000–5 | Razni keramični izdelki |

26251000–2 | Keramični izdelki za uporabo v kmetijstvu, hortikulturi, transportu ali pri pakiranju blaga |

26251100–3 | Keramični izdelki za uporabo v kmetijstvu |

26251200–4 | Keramični izdelki za uporabo v hortikulturi |

26251300–5 | Keramični izdelki za uporabo v transportu ali pri pakiranju blaga |

26252000–9 | Keramični izdelki, brez gradbene keramike |

26260000–8 | Ognjevzdržni keramični izdelki |

26261000–5 | Keramične ploščice |

26262000–2 | Keramični bloki |

26263000–9 | Ognjevzdržen cement, malta in beton |

26263100–0 | Ognjevzdržen cement |

26263200–1 | Ognjevzdržna malta |

26263300–2 | Ognjevzdržen beton |

26264000–6 | Keramične ploščice za oblaganje |

26900000–7 | Razni nekovinski mineralni proizvodi |

26910000–0 | Brusila |

26911000–7 | Mlinski kamni, brusi in brusilne plošče |

26911100–8 | Mlinski kamni |

26911200–9 | Brusi |

26911300–0 | Brusilne plošče |

26912000–4 | Abrazivni materiali v prahu ali zrnu |

26913000–1 | Umetni korund |

26914000–8 | Umetni grafit |

27000000–5 | Navadne kovine in pripadajoči proizvodi |

27100000–6 | Navadne kovine |

27110000–9 | Bazično železo in bazično jeklo |

27111000–6 | Grodelj |

27112000–3 | Izdelki iz fero-mangana |

27113000–0 | Izdelki iz železa |

27114000–7 | Železo |

27114100–8 | Ingoti iz železa |

27115000–4 | Jeklo |

27120000–2 | Ingoti iz legiranega jekla |

27130000–5 | Izdelki iz ogljikovega jekla |

27131000–2 | Cevi za cevovode iz ogljikovega jekla |

27132000–9 | Proizvodne cevi iz ogljikovega jekla |

27133000–6 | Ogljene ščetke |

27140000–8 | Palice |

27141000–5 | Toplo valjane palice |

27150000–1 | Deli za železniške tire |

27151000–8 | Deli za železniške tire iz, železa ali jekla |

27151100–9 | Deli za železniške tire, iz železa |

27151200–0 | Deli za železniške tire, iz jekla |

27152000–5 | Tirnice iz železa ali jekla |

27152100–6 | Tirnice iz železa |

27152200–7 | Tirnice iz jekla |

27152300–8 | Toplo valjani deli za železnice |

27152310–1 | Valjane tirne vezice in podložne plošče |

27152320–4 | Valjana vodila |

27152330–7 | Valjani pragovi |

27190000–3 | Žlindra, škaja, odpadki in ostanki železa |

27191000–0 | Pretaljeni odpadni ingoti |

27200000–7 | Cevi |

27210000–0 | Cevi in pribor (fitingi) iz železa |

27211000–7 | Cevi, cevovodi in votli profili |

27211100–8 | Cevi in cevovodi iz železa |

27212000–4 | Različen pribor (fitingi) za cevi |

27212100–5 | Spojke |

27212110–8 | Adapterji za pasnice |

27212200–6 | Vpenjala in objemke za popravila |

27212300–7 | Loki, profili v obliki črke T in pribor za cevi |

27220000–3 | Cevi in pribor (fitingi) iz jekla |

27221000–0 | Votli profili |

27222000–7 | Pribor (fitingi) za cevi |

27222100–8 | Pasnice |

27222200–9 | Pribor (fitingi) za cevi, z navojem |

27222300–0 | Pribor (fitingi) za cevi, nelit |

27222400–1 | Zvarjene spojnice in kolena |

27222500–2 | Zvarjen pribor (fitingi) |

27300000–8 | Izdelki iz železa in jekla |

27310000–1 | Hladno vlečeni izdelki |

27311000–8 | Palice iz legiranega jekla |

27312000–5 | Kotni profili in drugi profili iz legiranega jekla |

27313000–2 | Izdelki iz nerjavnega jekla |

27320000–4 | Hladno valjani izdelki |

27321000–1 | Ploščato valjani izdelki |

27321100–2 | Ploščato valjani izdelki iz železa |

27321200–3 | Ploščato valjani izdelki iz jekla |

27330000–7 | Prepognjeni izdelki |

27331000–4 | Prepognjeni izdelki iz jekla |

27331100–5 | Kotni profili in drugi profili iz legiranega jekla |

27331110–8 | Električni vod, necevast |

27332000–1 | Prepognjeni izdelki iz železa |

27340000–0 | Žica in razni izdelki |

27341000–7 | Žica |

27341100–8 | Jeklena žica |

27341200–9 | Žica iz legiranega jekla |

27350000–3 | Fero-predzlitine |

27351000–0 | Ne-ESPJ fero-predzlitine |

27351100–1 | Fero-mangan |

27351200–2 | Fero-krom |

27351300–3 | Fero-nikelj |

27353000–4 | Granule in prah iz železa ali jekla |

27354000–1 | Polizdelki |

27354100–2 | Polizdelki iz železa |

27354200–3 | Polizdelki iz jekla |

27354210–6 | Polizdelki iz nerjavnega jekla |

27355000–8 | Izdelki iz kovanega železa |

27356000–5 | Material za železniške tire |

27356100–6 | Zvarjeni kotni profili in drugi profili za železnice, iz železa ali jekla |

27356200–7 | Deli za železniške tire, iz železa ali jekla |

27356210–0 | Elektroprevodne tirnice |

27356220–3 | Jezički, križišča, spojne palice in deli kretnic |

27356230–6 | Tirne vezice in tirne podložne plošče |

27356240–9 | Pričvrščevalne ploščice, podložne plošče in vezi |

27356250–2 | Tirna ležišča in klini za tirna ležišča |

27400000–9 | Plemenite kovine in kovine, platirane s plemenitimi kovinami |

27410000–2 | Plemenite kovine |

27411000–9 | Neobdelane polplemenite kovine |

27411100–0 | Srebro, neobdelano ali v obliki prahu |

27411110–3 | Srebro v prahu |

27411120–6 | Neobdelano srebro |

27411200–1 | Polizdelki iz srebra |

27412000–6 | Zlato, neobdelano ali v prahu |

27413000–3 | Platina, neobdelana ali v prahu |

27414000–0 | Odpadki in ostanki plemenitih kovin |

27420000–5 | Kovine, platirane s plemenitimi kovinami |

27421000–2 | Navadne kovine, platirane s srebrom ali zlatom |

27422000–9 | Navadne kovine, platirane s platino |

27500000–0 | Aluminij in proizvodi iz aluminija |

27510000–3 | Aluminij, surov |

27511000–0 | Aluminijev oksid |

27520000–6 | Aluminijasti izdelki |

27521000–3 | Polizdelki iz aluminija |

27521100–4 | Aluminijasti prah in luskine |

27521200–5 | Aluminijaste palice, drogovi in profili |

27521300–6 | Aluminijasta žica |

27521400–7 | Aluminijaste pločevine |

27521500–8 | Aluminijaste folije |

27521600–9 | Cevi in pribor (fitingi) za cevi, iz aluminija |

27521610–2 | Aluminijast pribor (fitingi) za cevi |

27530000–9 | Aluminijasti odpadki in ostanki |

27531000–6 | Pepel in ostanki, ki vsebujejo aluminij |

27600000–1 | Izdelki iz svinca, cinka in kositra |

27610000–4 | Svinec, cink in kositer |

27611000–1 | Svinec |

27612000–8 | Cink |

27613000–5 | Kositer |

27620000–7 | Polizdelki iz svinca, cinka ali kositra |

27621000–4 | Polizdelki iz svinca |

27621100–5 | Palice, drogovi, profili in žica iz svinca |

27621200–6 | Plošče, listi, trakovi in folija iz svinca |

27621300–7 | Cevi in pribor (fitingi) za cevi, iz svinca |

27621400–8 | Prah in luskine iz svinca |

27622000–1 | Polizdelki iz cinka |

27622100–2 | Palice, drogovi, profili in žica iz cinka |

27622200–3 | Plošče, listi, trakovi in folija iz cinka |

27622300–4 | Cevi in pribor (fitingi) za cevi, iz cinka |

27622400–5 | Prah in luskine iz cinka |

27623000–8 | Polizdelki iz kositra |

27623100–9 | Palice, drogovi, profili in žica iz kositra |

27623200–0 | Plošče, listi, trakovi in folija iz kositra |

27623300–1 | Cevi in pribor (fitingi) za cevi, iz kositra |

27623400–2 | Kositrni prah in luskine |

27630000–0 | Odpadki in ostanki iz svinca, cinka ali kositra |

27631000–7 | Pepel in ostanki, ki vsebujejo cink ali svinec |

27700000–2 | Proizvodi iz bakra |

27710000–5 | Baker, surov |

27712000–9 | Nerafiniran baker |

27713000–6 | Rafiniran baker, surov |

27720000–8 | Polizdelki iz bakra |

27721000–5 | Prah in luskine iz bakra |

27722000–2 | Bakrene palice, drogovi in profili |

27723000–9 | Bakrena žica |

27724000–6 | Plošče, listi in trakovi iz bakra |

27725000–3 | Bakrene folije |

27726000–0 | Cevi in pribor (fitingi) za cevi, iz bakra |

27726100–1 | Bakrene cevi in cevovodi |

27726110–4 | Cevi in cevovodi iz medenine |

27726200–2 | Pribor (fitingi) za cevi, iz bakra |

27726210–5 | Pribor (fitingi) za cevi, iz topovskega brona |

27726220–8 | Pribor (fitingi) za cevi, iz medenine |

27730000–1 | Bakrovi odpadki in ostanki |

27731000–8 | Pepel in ostanki, ki vsebujejo baker |

27800000–3 | Proizvodi iz neželeznih kovin |

27810000–6 | Nikelj, surov |

27820000–9 | Proizvodi iz niklja |

27821000–6 | Polizdelki iz niklja |

27821100–7 | Palice, drogovi, profili in žica iz niklja |

27821200–8 | Plošče, listi, trakovi in folija iz niklja |

27821210–1 | Pločevine iz niklja |

27821300–9 | Cevi in pribor (fitingi) za cevi, iz niklja |

27821400–0 | Nikljasti prah in luskine |

27830000–2 | Nikljasti odpadki in ostanki |

27831000–9 | Pepel in ostanki, ki vsebujejo kovine |

28000000–2 | Montažni izdelki in materiali |

28100000–3 | Kovinski gradbeni izdelki |

28110000–6 | Kovinske konstrukcije in deli konstrukcij |

28111000–3 | Montažne zgradbe |

28111100–4 | Modularne in prenosne stavbe |

28111110–7 | Kabine |

28111200–5 | Preoblačilnice ob bazenih |

28111300–6 | Poljske bolnišnice |

28111400–7 | Poljske kuhinje |

28111500–8 | Rastlinjaki |

28112000–0 | Kovinske gradbene konstrukcije in deli za njih, razen montažnih zgradb |

28112100–1 | Mostovi iz železa ali jekla |

28112110–4 | Mostne sekcije iz železa ali jekla |

28112111–1 | Mostne sekcije iz železa |

28112112–8 | Mostne sekcije iz jekla |

28112120–7 | Jeklene konstrukcije za mostove |

28112130–0 | Železne konstrukcije za mostove |

28112200–2 | Stolpi, predalčni stebri, sohe ladijskih žerjavov in stebri |

28112210–5 | Sohe ladijskih žerjavov |

28112211–2 | Vrtalni stolpi |

28112212–9 | Statični vrtalni stolpi |

28112220–8 | Stebri in drogovi |

28112221–5 | Stebri |

28112222–2 | Daljnovodni stebri |

28112223–9 | Podpore stebrov |

28112224–6 | Daljnovodni drogovi |

28112225–3 | Električni drogovi |

28112230–1 | Stolpi |

28112231–8 | Stolpi iz železa |

28112232–5 | Stolpi iz jekla |

28112233–2 | Vodni stolpi |

28112240–4 | Nosilci |

28112250–7 | Stebri |

28112260–0 | Radijski in televizijski stebri |

28112261–7 | Radijski stebri |

28112262–4 | Televizijski stebri |

28112263–1 | Predalčni stebri |

28112300–3 | Konstrukcije iz železa, jekla ali aluminija in njihovi deli |

28112310–6 | Gradbeni odri |

28112311–3 | Oporniki za oboke |

28112312–0 | Distančne letve za oboke |

28112313–7 | Podporniki |

28112314–4 | Viseči nosilci za cevi |

28112315–1 | Oprema za gradbene odre |

28112316–8 | Spojke za oboke |

28112317–5 | Konstrukcije za gradbene odre |

28112318–2 | Podporniki za cevovode |

28112320–9 | Kovinske konstrukcije |

28112321–6 | Čakalnice na avtobusnih postajališčih |

28112322–3 | Telefonske govorilnice |

28112329–2 | Varnostni zasloni |

28112330–2 | Aluminijaste konstrukcije |

28112380–7 | Deli kovinskih konstrukcij |

28112381–4 | Obloge |

28112382–1 | Drsna vrata |

28112383–8 | Vrata zapornic |

28112390–0 | Zapornice |

28112391–7 | Zaporni zasuni |

28112400–4 | Zagatni plohi |

28112410–7 | Zagatne stene |

28120000–9 | Kovinsko stavbno pohištvo |

28121000–6 | Okna in z njimi povezani predmeti |

28121100–7 | Okna iz železa ali jekla in z njimi povezani predmeti |

28121110–0 | Pragovi iz železa ali jekla |

28121120–3 | Naoknice iz železa ali jekla |

28121130–6 | Okna iz železa ali jekla |

28121131–3 | Okenski okvirji iz železa ali jekla |

28121200–8 | Okna iz aluminija in z njimi povezani predmeti |

28121210–1 | Naoknice iz aluminija |

28121220–4 | Okna iz aluminija |

28121221–1 | Okenski okvirji iz aluminija |

28122000–3 | Okna, vrata in z njimi povezani predmeti |

28122100–4 | Okna |

28122110–7 | Okenski okvirji |

28122111–4 | Enote z dvojno zasteklitvijo |

28122200–5 | Vrata |

28122210–8 | Nedokončana vrata |

28122211–5 | Podboji |

28122212–2 | Mreže na vratih |

28122213–9 | Pragovi za vrata |

28122214–6 | Vrata iz železa ali jekla |

28122220–1 | Požarna vrata |

28122230–4 | Drsna vrata |

28122240–7 | Garažna vrata |

28122300–6 | Vhodna vrata |

28122310–9 | Vrata za dostop |

28200000–4 | Cisterne, rezervoarji in kontejnerji iz kovin; radiatorji in kotli za centralno ogrevanje |

28210000–7 | Kovinske cisterne, rezervoarji, kontejnerji in posode pod pritiskom |

28211000–4 | Kovinske cisterne |

28211100–5 | Jeklenke z zrakom |

28211110–8 | Jeklenke s stisnjenim zrakom |

28211200–6 | Dihalni aparati |

28211210–9 | Dihalni aparati za gašenje požara |

28211220–2 | Dihalni aparati za potapljanje |

28211300–7 | Cisterne iz železa ali jekla |

28211400–8 | Cisterne za skladiščenje |

28211410–1 | Cisterne za skladiščenje olja |

28211420–4 | Cisterne za skladiščenje blata |

28211500–9 | Cisterne za vodo |

28211600–0 | Rezervoarji |

28212000–1 | Kontejnerji za utekočinjene pline |

28212100–2 | Plinske jeklenke |

28212200–3 | Plinske cisterne |

28213000–8 | Veliki kontejnerji |

28213100–9 | Kontejnerji iz železa ali jekla |

28213110–2 | Silosi |

28213200–0 | Hladilni kontejnerji |

28213210–3 | Vodne komore |

28213300–1 | Standardni tovorni kontejnerji |

28213400–2 | Kontejnerji za skladiščenje |

28213500–3 | Kontejnerji za vodo |

28213600–4 | Kontejnerji na kolesih |

28213700–5 | Zabojniki za smeti |

28213800–6 | Kontejnerji za odpadni material |

28214000–5 | Sodi |

28214100–6 | Zabojniki za skladiščenje |

28214200–7 | Sodi iz železa ali jekla |

28214300–8 | Kontejnerski sistem skladiščenja |

28214310–1 | Stroji za skladanje |

28214400–9 | Sodi iz aluminija |

28215000–2 | Posode pod pritiskom |

28215100–3 | Jeklene posode pod pritiskom |

28216000–9 | Bobni |

28216100–0 | Bobni iz železa ali jekla |

28216200–1 | Bobni za odpadke |

28216300–2 | Bobni iz aluminija |

28217000–6 | Zaboji |

28217100–7 | Zaboji iz železa ali jekla |

28217200–8 | Ohišja za števce |

28217300–9 | Montažni zaboji |

28217400–0 | Zaboji iz aluminija |

28218000–3 | Kontejnerji iz lahkih kovin, kronska zapirala, pokrovi za kontejnerje in pokrovi |

28218100–4 | Kontejnerji iz lahkih kovin |

28218300–6 | Kronska zapirala, zamaški, pokrovi za kontejnerje in pokrovi iz kovine |

28218310–9 | Kronska zapirala |

28218320–2 | Zamaški |

28218330–5 | Pokrovi za kontejnerje |

28218340–8 | Pokrovi |

28218400–7 | Pločevinke |

28218410–0 | Pločevinke iz železa ali jekla |

28218420–3 | Pločevinke za hrano |

28218430–6 | Pločevinke iz aluminija |

28219000–0 | Kadi |

28220000–0 | Radiatorji za centralno ogrevanje, kotli in njihovi deli |

28221000–7 | Radiatorji in kotli |

28221100–8 | Radiatorji |

28221110–1 | Radiatorji za centralno ogrevanje |

28221111–8 | Radiatorji za centralno ogrevanje, ki se ne ogrevajo z električno energijo |

28221112–5 | Deli radiatorjev za centralno ogrevanje |

28221200–9 | Kotli |

28221210–2 | Kotli za vodo |

28221220–5 | Kotli za centralno kurjavo |

28221221–2 | Deli kotlov za centralno kurjavo |

28222000–4 | Naprave za pridobivanje toplote |

28222100–5 | Oprema za pridobivanje toplote |

28300000–5 | Jedrski reaktorji in njihovi deli |

28310000–8 | Jedrski reaktorji |

28320000–1 | Deli jedrskih reaktorjev |

28321000–8 | Sistemi za hlajenje reaktorjev |

28322000–5 | Deli posod za jedrske reaktorje |

28400000–6 | Kabli in z njimi povezani proizvodi |

28410000–9 | Izdelki iz žice |

28411000–6 | Vpredena žica |

28411100–7 | Vpredena žica iz železa ali jekla |

28412000–3 | Žica za ograjo |

28412300–6 | Bodeča žica |

28413000–0 | Žičnata mreža |

28413100–1 | Žičnate rešetke |

28413200–2 | Tkanine iz žice |

28414000–7 | Prešivne sponke, žeblji, žičniki, risalni žebljički |

28414100–8 | Prešivne sponke |

28414200–9 | Žeblji |

28414300–0 | Žičniki |

28414400–1 | Risalni žebljički |

28415000–4 | Valjana žica |

28415100–5 | Pribor za varjenje |

28415200–6 | Materiali za varjenje |

28415300–7 | Materiali za mehko ali trdo spajkanje |

28415310–0 | Materiali za mehko spajkanje |

28415320–3 | Materiali za trdo spajkanje |

28416000–1 | Šivalne igle ali pletilne igle |

28416100–2 | Šivalne igle |

28416200–3 | Pletilne igle |

28417000–8 | Železnina |

28417100–9 | Nakovala |

28417200–0 | Prenosna kovačnica |

28417300–1 | Rešetke |

28417400–2 | Železnina |

28417500–3 | Kovaški izdelki |

28417510–6 | Podkovski izdelki |

28418000–5 | Zanke iz železa ali jekla |

28419000–2 | Prevodniki |

28419100–3 | Prevodniki iz jekla ali aluminija |

28419200–4 | Prevodniki iz bakra ali brona |

28420000–2 | Kabli in z njimi povezani proizvodi |

28421000–9 | Kabli |

28421100–0 | Električni kabli |

28421120–6 | Kabli za nizke in srednje napetosti |

28421130–9 | Nizkonapetostni kabli |

28421140–2 | Srednjenapetostni kabli |

28421150–5 | Visokonapetostni kabli |

28421200–1 | Podvodni kabli |

28421210–4 | Podmorski kabli |

28421400–3 | Zaščiteni kabli |

28421500–4 | Signalni kabli |

28421600–5 | Kabli iz železa ali jekla |

28421610–8 | Jekleni kabli |

28422000–6 | Pribor za kable |

28422100–7 | Kabelski vodi |

28422200–8 | Konektorji za kable |

28422300–9 | Cevi za kabelske vode |

28422400–0 | Pritrdilni material za kable |

28500000–7 | Razni kovinski izdelki in z njimi povezani predmeti |

28510000–0 | Kovinski izdelki za kopalnico in kuhinjo |

28511000–7 | Kovinski sanitarni predmeti |

28511100–8 | Pipe |

28512000–4 | Namizni, kuhinjski ali gospodinjski izdelki iz kovine |

28512100–5 | Namizni pribor iz kovine |

28512110–8 | Menažke |

28512200–6 | Kuhinjska posoda iz kovine |

28512210–9 | Kuhinjske potrebščine |

28512220–2 | Odcejalniki za krožnike |

28512900–3 | Kovinski izdelki za gospodinjstvo |

28512910–6 | Kovinski zabojniki za odpadke |

28512920–9 | Poštni nabiralniki |

28512930–2 | Kovinski koši za smeti |

28512950–8 | Kovinski zabojniki |

28520000–3 | Kovinski izdelki |

28521000–0 | Varnostne ali ojačene blagajne, sefi in vrata |

28521300–3 | Blagajne |

28521500–5 | Oklepna ali ojačena vrata |

28521600–6 | Omarice za trezorje |

28521700–7 | Kovinske kasete in omarice s ključavnico |

28521710–0 | Omarice za shranjevanje prtljage |

28521720–3 | Omarice s ključavnico |

28521721–0 | Predali za trezorje |

28521722–7 | Varnostni zaboji |

28521780–1 | Prenosne varnostne kasete za dokumente |

28521790–4 | Prenosne varnostne kasete za denar |

28522000–7 | Podajalniki, drobna pisarniška ali namizna oprema |

28522100–8 | Podajalniki |

28522200–9 | Drobna pisarniška oprema |

28522300–0 | Namizna oprema |

28522400–1 | Mehanizmi za mape z nepovezanimi listi ali za fascikle |

28524000–1 | Kipci, okraski; okvirji za fotografije in slike in ogledala |

28524300–4 | Okviri za fotografije |

28524400–5 | Okviri za slike |

28525000–8 | Kljukice in očesca |

28526000–5 | Ladijski propelerji |

28527000–2 | Razni kovinski izdelki |

28527100–3 | Zvonci |

28527200–4 | Lestve |

28527210–7 | Lestve za gasilska vozila |

28527220–0 | Zložljive lestve |

28527230–3 | Podnožniki |

28527300–5 | Oprema za manipulacijo blaga |

28527330–4 | Podesti za prekladanje blaga |

28527340–7 | Pribor iz jeklenih vrvi za manipulacijo blaga |

28527400–6 | Znaki in z njimi povezani predmeti |

28527410–9 | Kovinski znaki |

28527420–2 | Prometni znaki |

28527430–5 | Ulične oznake |

28527440–8 | Izveski trgovin |

28527450–1 | Plošče z oznakami |

28527460–4 | Plošče z naslovi |

28527700–9 | Elementi vstopnih jaškov |

28527710–2 | Cestne kape |

28527720–5 | Mejne škatle |

28527730–8 | Okviri vstopnih jaškov |

28527740–1 | Pokrovi vstopnih jaškov |

28527750–4 | Pokrovi odtočnih jaškov |

28527760–7 | Pokrovi za dostope |

28527790–6 | Železni klini za vstopne jaške |

28527800–0 | Sidra |

28527900–1 | Potrošne anode |

28527910–4 | Potrošne anode iz cinka |

28527920–7 | Potrošne anode iz magnezija |

28528000–9 | Meči |

28528100–0 | Sablje |

28528200–1 | Bajoneti |

28528300–2 | Sulice |

28528900–8 | Kovinski pribor (fitingi) |

28528910–1 | Kovinske plošče |

28528920–4 | Kovinske palice |

28528930–7 | Kovinski profili |

28528940–0 | Pločevine |

28528950–3 | Kovinski regali |

28528960–6 | Kovinski žigi |

28530000–6 | Armirana obloga |

28531000–3 | Krovne plošče |

28540000–9 | Ležaji |

28541000–6 | Mikro biseri |

28542000–3 | Kotalni ležaji |

28550000–2 | Mehko jeklo |

28551000–9 | Surovci kovancev |

28552000–6 | Posode za kovance |

28553000–3 | Lisice |

28560000–5 | Oporniki in jamske stojke |

28561000–2 | Oporniki |

28561100–3 | Jamski oporniki |

28562000–9 | Jamske stojke |

28564000–3 | Gosenice za goseničarje |

28570000–8 | Izdelki iz litega železa |

28580000–1 | Razna oprema za protipožarno zaščito |

28581000–8 | Lestve s ploščadjo |

28581100–9 | Požarne stopnice |

28582000–5 | Priprave za protipožarno zaščito |

28582100–6 | Požarne cevi |

28582200–7 | Protipožarni hidranti |

28600000–8 | Nožarski izdelki, orodje, ključavnice, ključi in tečaji |

28610000–1 | Nožarski izdelki |

28611000–8 | Noži in škarje |

28611100–9 | Noži |

28611110–2 | Jedilni noži |

28611120–5 | Kuhinjski noži |

28611200–0 | Škarje |

28612000–5 | Britve |

28612100–6 | Britvice |

28613000–2 | Garniture za manikiranje ali pedikiranje |

28614000–9 | Žlice, vilice |

28614100–0 | Žlice |

28614200–1 | Vilice |

28620000–4 | Orodje |

28621000–1 | Ročno orodje |

28621100–2 | Rezače in lopate |

28621110–5 | Rezače |

28621120–8 | Lopate |

28621200–3 | Vile |

28621300–4 | Krampi, kopače, motike, grablje in grablje za čiščenje obale |

28621310–7 | Krampi |

28621320–0 | Kopače |

28621330–3 | Motike |

28621340–6 | Grablje |

28621341–3 | Grablje za čiščenje obale |

28621400–5 | Sekire |

28621500–6 | Ročne žage |

28621510–9 | Listi za ročne žage |

28622000–8 | Razna ročna orodja |

28622100–9 | Dleto |

28622200–0 | Klešče |

28622210–3 | Klešče za robljenje |

28622300–1 | Kladiva |

28622400–2 | Vpenjala za žice |

28622500–3 | Ključi za vijake |

28622600–4 | Orodje za cestna gradbena dela |

28622610–7 | Konice za prebijanje krovnih cestnih plasti |

28622700–5 | Pile ali rašple |

28622800–6 | Izvijači |

28622900–7 | Vrtalne krone, rezila za izvijače in drug pribor |

28622910–0 | Vrtalne krone |

28622920–3 | Rezila za izvijače |

28622930–6 | Nosilci za orodje |

28622940–9 | Garniture orodja |

28623000–5 | Orodja na nožni pogon |

28630000–7 | Ključavnice, ključi in okovje |

28631000–4 | Razne žabice in ključavnice |

28631100–5 | Ključavnice |

28631110–8 | Ključavnice za vrata |

28631120–1 | Ključavnice za kolesa |

28631130–4 | Ključavnice za vozila |

28631140–7 | Ključavnice za pohištvo |

28631200–6 | Žabice in varnostne verige |

28631210–9 | Žabice |

28632000–1 | Zapirala, deli ključavnic in ključi |

28632100–2 | Zapirala |

28632200–3 | Ključi |

28632300–4 | Deli žabic |

28632400–5 | Deli ključavnic |

28633000–8 | Tečaji, okovja in pribor (fitingi) |

28633100–9 | Tečaji |

28633200–0 | Okovja |

28633300–1 | Pribor (fitingi) |

28700000–9 | Spojni elementi, verige in vzmeti |

28710000–2 | Spojni elementi |

28711000–9 | Spojni elementi z navojem |

28711100–0 | Lesni vijaki |

28711200–1 | Vijaki s kavljem ali vijaki z obročem |

28711300–2 | Samovrezni vijaki |

28711400–3 | Sorniki |

28711500–4 | Kompleti za spajanje prirobnic |

28711510–7 | Sorniki in vijaki |

28711520–0 | Tirni sorniki in vijaki (tifoni) |

28711600–5 | Matice |

28711700–6 | Izdelki z navojem, iz železa ali jekla |

28712000–6 | Spojni elementi brez navoja, iz železa ali jekla |

28712100–7 | Kovice |

28712200–8 | Podložke |

28712300–9 | Razcepke |

28712400–0 | Tirne vezice iz jekla |

28713000–3 | Spojni elementi iz bakra |

28720000–5 | Verige |

28721000–2 | Členaste verige |

28722000–9 | Deli verige |

28730000–8 | Vzmeti |

28800000–0 | Material in pribor za gradnjo |

28810000–3 | Material za gradnjo |

28811000–0 | Gradbeni materiali |

28811100–1 | Opeka |

28811200–2 | Cement |

28811210–5 | Cement za vrtine |

28811300–3 | Keramični materiali |

28811400–4 | Barve in stenske obloge |

28811500–5 | Toplotni izolacijski materiali |

28812000–7 | Razne gradbene konstrukcije |

28812100–8 | Zaklonišča |

28812110–1 | Deli zaklonišč |

28812120–4 | Sekcije profilov |

28812200–9 | Talne obloge |

28812210–2 | Talne obloge iz lesa |

28812220–5 | Upogljive talne obloge |

28812230–8 | Masivni pod |

28812240–1 | Vmesni opaži |

28812250–4 | Linolej |

28812300–0 | Pregrade |

28812310–3 | Predelne stene |

28812400–1 | Streha |

28812410–4 | Strešna ogrodja |

28812420–7 | Strešni podporniki |

28812430–0 | Ostrešja |

28812500–2 | Materiali za strešne kritine |

28812510–5 | Strešniki |

28812600–3 | Zvočna izolacija |

28812700–4 | Tramovi |

28813000–4 | Materiali za gradnjo cest |

28813100–5 | Materiali za tlakovanje |

28813120–1 | Plošče za tlakovanje |

28813130–4 | Tlakovci |

28813140–7 | Drobljenec |

28813200–6 | Kamnite plošče |

28813300–7 | Z bitumenskim vezivom obvita zmes zrn |

28813310–0 | Z bitumenskim vezivom obvita zmes zrn za gradnjo cest |

28813320–3 | Bituminiziran drobljenec |

28813330–6 | Materiali za premaze |

28813400–8 | Materiali za gradnjo daljinskih cest |

28813500–9 | Cestne označbe |

28813510–2 | Steklene kroglice za cestne označbe |

28813700–1 | Materiali za popravilo cest |

28813800–2 | Materiali za krovne cestne plasti |

28813810–5 | Površinska obdelava |

28813900–3 | Materiali za vzdrževanje cest |

28813910–6 | Materiali za zimsko službo |

28814000–1 | Beton |

28814100–2 | Sveža betonska mešanica |

28814200–3 | Izdelki iz betona |

28814210–6 | Betonski nosilci |

28814220–9 | Betonski drogovi |

28814230–2 | Betonski piloti |

28814240–5 | Cevi in pribor (fitingi) iz betona |

28814250–8 | Betonske palice |

28814260–1 | Betonski stebri |

28814270–4 | Betonske plošče |

28814280–7 | Betonski pragovi |

28815000–8 | Stavbno okovje |

28815100–9 | Cevovodi |

28815200–0 | Kleparske potrebščine in potrebščine za ogrevalne inštalacije |

28815210–3 | Kleparske potrebščine |

28815220–6 | Potrebščine za ogrevalne inštalacije |

28815300–1 | Naoknice |

28815310–4 | Rolete |

28815400–2 | Strešna ali stropna okna |

28815500–3 | Sprinkler sistemi |

28815600–4 | Tekoče stopnice |

28815700–5 | Zunanje okenske navojnice |

28815710–8 | Baldahini |

28815800–6 | Predmeti za notranjo opremo |

28815810–9 | Tirnice za zavese in zastori |

28815811–6 | Tirnice za zavese |

28815820–2 | Fluorescenčna svetila |

28815821–9 | Fluorescenčne svetilne cevi |

28815822–6 | Žarnice in fluorescenčne svetilke |

28820000–6 | Prometna oprema |

28821000–3 | Odbojne ograje |

28821100–4 | Cestne ograje |

28822000–0 | Ograje |

28822100–1 | Leseni stebri |

28823000–7 | Varovalne ograje |

28823100–8 | Varnostne ograje |

28823200–9 | Zaščitne ograje |

28824000–4 | Urbana oprema |

28824100–5 | Smerniki |

28824200–6 | Opozorilne svetilke na cesti |

28824300–7 | Luči za osvetljevanje poti |

28824400–8 | Stebri za označitev avtobusnih postajališč |

28824500–9 | Prometni stebrički |

28824600–0 | Cestni stožci |

28824700–1 | Oznake |

28824710–4 | Material za označevanje |

28824720–7 | Kažipoti |

28825000–1 | Oprema za cestno razsvetljavo |

28825100–2 | Drogovi cestne razsvetljave |

28825200–3 | Stebri za svetilke |

28825300–4 | Cestne svetilke |

28830000–9 | Glavni kanalizacijski vodi |

28831000–6 | Odtočni kanali |

28832000–3 | Elementi za prepuste |

28833000–0 | Zunanji pokrovi iz duktilnega železa |

28834000–7 | Loki |

28840000–2 | Jekleni izdelki kot gradbeni material |

28841000–9 | Jeklen vod |

28842000–6 | Jekleni okvirji |

28843000–3 | Jeklene palete |

28844000–0 | Jekleni cevovodi |

28845000–7 | Jekleni stebri |

28846000–4 | Jekleni nosilci |

28847000–1 | Jeklen material |

28847100–2 | Jeklene plošče |

28847200–3 | Tračno jeklo |

28847300–4 | Jeklene pločevine |

28850000–5 | Cevni material za naftovode |

28860000–8 | Cevovod, cevovodni sistemi, zaščitne cevi, proizvodne cevi in z njimi povezani izdelki |

28861000–5 | Cevovodi |

28861100–6 | Plinovodi |

28861110–9 | Omrežje za distribucijo plina |

28861200–7 | Glavni vodovodi |

28861400–9 | Podvodni cevovodi |

28861410–2 | Podmorski cevovodi |

28861500–0 | Visokotlačni cevovodi |

28861600–1 | Nizkotlačni cevovodi |

28861700–2 | Roboti za avtomatski nadzor okvar, korozije in razpok cevovodov |

28861710–5 | Naprave za spuščanje robotov za avtomatski nadzor okvar, korozije in razpok v cevovode |

28861720–8 | Naprave za jemanje robotov za avtomatski nadzor okvar, korozije in razpok iz cevovodov |

28861730–1 | Zaporni sistemi za varno spuščanje robotov za avtomatski nadzor okvar, korozije in razpok v cevovode |

28862000–2 | Cevovodni sistemi |

28862100–3 | Potrebščine za cevovodne sisteme |

28862200–4 | Distribucijski vodi |

28862300–5 | Odtočne cevi |

28862400–6 | Cevovodni sistemi in pripadajoči proizvodi iz kamenine |

28862410–9 | Cevi iz kamenine |

28862420–2 | Pribor (fitingi) iz kamenine |

28862430–5 | Vstopni jaški iz kamenine |

28862440–8 | Spojnice za cevi in adapterji iz kamenine |

28862500–7 | Cevovodni sistemi za pitno vodo |

28863000–9 | Cevi in pribor (fitingi) |

28863100–0 | Cevi |

28863110–3 | Cevi za odvodnjavanje |

28863111–0 | Odtočne cevi |

28863112–7 | Drenažni sistem |

28863120–6 | Cevi za daljinsko ogrevanje |

28863121–3 | Cevi za ogrevanje |

28863130–9 | Kanalizacijski vodi |

28863140–2 | Cevi za paro in vodo |

28863150–5 | Nizkotlačne cevi |

28863160–8 | Distribucijske cevi in pribor |

28863170–1 | Proizvodne cevi in cevi, razen železnih in jeklenih |

28863171–8 | Cevi iz polietilena |

28863172–5 | Cevi iz polietilena |

28863200–1 | Pribor (fitingi) za cevi |

28863210–4 | Cevne objemke |

28863230–0 | Cevne spojke |

28863240–3 | Mufe |

28863241–0 | Mufe iz polietilena |

28863242–7 | Izolirane spojnice |

28864000–6 | Zaščitne cevi in proizvodne cevi |

28864100–7 | Zaščitne cevi |

28864200–8 | Proizvodne cevi |

28864210–1 | Proizvodne cevi iz bakra |

28864300–9 | Cevni material |

28864310–2 | Cevi in pribor (fitingi) |

29000000–9 | Stroji, oprema, naprave, aparati in z njimi povezani izdelki |

29100000–0 | Stroji za proizvodnjo in izkoriščanje mehanske energije |

29110000–3 | Turbine in motorji |

29111000–0 | Motorji |

29111100–1 | Pogonski izvenkrmni motorji za plovila |

29112000–7 | Turbinske naprave |

29112100–8 | Turbine na vodno paro |

29112200–9 | Hidravlične turbine |

29112210–2 | Vodna kolesa |

29112300–0 | Plinske turbine |

29112400–1 | Oprema za turbine |

29112410–4 | Instrumenti za turbine |

29113000–4 | Deli turbin |

29113100–5 | Deli turbin na vodno paro |

29113110–8 | Osnovne plošče |

29113120–1 | Ohišja |

29113130–4 | Sistemi zračnega hlajenja s kondenzatorji |

29113150–0 | Sistemi za mazalna olja |

29113160–3 | Separatorji vlage |

29113161–0 | Sušilci |

29113170–6 | Rotacijski deli |

29113171–3 | Rotorji |

29113172–0 | Lopatice |

29113190–2 | Vrtilne naprave |

29113200–6 | Deli hidravličnih turbin |

29113300–7 | Deli plinskih turbin |

29113310–0 | Sistemi za dovajanje zraka |

29113390–4 | Sistemi za plinska goriva |

29113400–8 | Deli vodnih koles |

29120000–6 | Črpalke in kompresorji |

29121000–3 | Hidravlično ali pnevmatično gnani stroji in motorji |

29121100–4 | Hidravlični ali pnevmatični cilindri |

29121200–5 | Hidravlično gnani stroji |

29121300–6 | Pnevmatično gnani stroji |

29121400–7 | Hidravlično gnani motorji |

29121500–8 | Pnevmatično gnani motorji |

29122000–0 | Črpalke |

29122100–1 | Črpalke za tekočine |

29122110–4 | Črpalke za gašenje požara |

29122120–7 | Postrojenje za oskrbovanje helikopterjev z gorivom |

29122130–0 | Vodne črpalke |

29122160–9 | Hladilne črpalke |

29122161–6 | Črpalke za hladilno vodo |

29122170–2 | Črpalke za maziva |

29122180–5 | Črpalke za gorivo |

29122190–8 | Črpalke za beton |

29122200–2 | Črpalke za tekočine z izmeničnim gibanjem v pozitivno smer |

29122210–5 | Hidravlično gnani agregati |

29122220–8 | Črpalke za odplake |

29122230–1 | Dozirne črpalke |

29122300–3 | Ojačevalniki tlaka za tekočine |

29122400–4 | Centrifugalne črpalke in elevatorji za tekočine |

29122410–7 | Črpalke za uporabo v medicini |

29122411–4 | Črpalke za umetno hranjenje |

29122419–0 | Perfuzijske črpalke |

29122420–0 | Elevatorji za tekočine |

29122430–3 | Centrifugalne črpalke |

29122440–6 | Rotacijske črpalke |

29122450–9 | Vakuumske črpalke |

29122460–2 | Zračne črpalke |

29122480–8 | Pogonske črpalke |

29123000–7 | Kompresorji |

29123100–8 | Plinski kompresorji |

29123200–9 | Rotacijski kompresorji |

29123300–0 | Kompresorji za hladilno opremo |

29123400–1 | Zračni kompresorji |

29123410–4 | Vgrajeni zračni kompresorji |

29123500–2 | Turbokompresorji |

29123600–3 | Kompresorji z izmeničnim gibanjem |

29123610–6 | Postrojenje za stisnjen zrak |

29123700–4 | Centrifugalni kompresorji |

29123800–5 | Kompresorji za uporabo v civilnem letalstvu |

29124000–4 | Deli črpalk, kompresorjev, pogonskih strojev ali motorjev |

29124100–5 | Deli pogonskih strojev ali motorjev |

29124130–4 | Deli pnevmatičnih strojev |

29124150–0 | Deli hidravlično gnanih strojev ali motorjev |

29124170–6 | Deli reaktivnih motorjev |

29124200–6 | Deli črpalk ali elevatorjev za tekočine |

29124210–9 | Deli črpalk za gorivo, beton in ročnih črpalk |

29124211–6 | Deli črpalk za gorivo |

29124212–3 | Deli ročnih črpalk |

29124213–0 | Deli črpalk za beton |

29124220–2 | Deli črpalk z izmeničnim gibanjem v pozitivno smer |

29124221–9 | Deli hidravlično gnanih agregatov |

29124222–6 | Deli dozirnih črpalk |

29124230–5 | Deli črpalk z rotacijskim gibanjem v pozitivno smer |

29124290–3 | Deli centrifugalnih črpalk |

29124300–7 | Deli zračnih ali vakuumskih črpalk ter zračnih ali plinskih kompresorjev |

29124310–0 | Deli zračnih črpalk |

29124320–3 | Deli vakuumskih črpalk |

29124330–6 | Deli zračnih kompresorjev |

29124340–9 | Deli plinskih kompresorjev |

29130000–9 | Pipe, zasuni, ventili in podobne naprave |

29131000–6 | Pipe, zasuni in ventili |

29131100–7 | Ventili, opredeljeni s funkcijo |

29131110–0 | Ventili za radiatorje centralnega ogrevanja |

29131120–3 | Zajezitveni ventili |

29131130–6 | Temperaturni regulacijski ventili |

29131140–9 | Ventili za zmanjšanje pritiska, krmilni ventili, kontrolni ventili ali varnostni ventili |

29131141–6 | Ventili za zmanjšanje pritiska |

29131142–3 | Krmilni ventili |

29131143–0 | Regulacijski ventili |

29131144–7 | Procesni krmilni ventili |

29131145–4 | Kontrolni ventili |

29131146–1 | Nepovratni ventili |

29131147–8 | Varnostni ventili |

29131148–5 | Zaporni ventili |

29131150–2 | Ventili za dvižne cevi |

29131160–5 | Hidranti |

29131170–8 | Izhodni ventili za plinske jeklenke |

29131200–8 | Ventili, opredeljeni s svojo zgradbo |

29131210–1 | Zaporni zasuni |

29131220–4 | Ventili za dovodne kanale |

29131230–7 | Zasuni |

29131240–0 | Sedežni ventili |

29131250–3 | Iglasti ventili |

29131260–6 | Kroglaste pipe |

29131270–9 | Pipe s čepom |

29131280–2 | Lopute |

29131290–5 | Membranski ventili |

29131291–2 | Drsni zasuni |

29131292–9 | Loputni ventili |

29131300–9 | Erupcijski križi na ustjih vrtin in drugi sestavi ventilov |

29131310–2 | Erupcijski križi na ustjih vrtin |

29131320–5 | Dušilne naprave |

29131390–6 | Sestavi ventilov |

29131400–0 | Sanitarne pipe in ventili |

29132000–3 | Deli pip in ventilov |

29132100–4 | Pogoni za ventile |

29132110–7 | Električni pogoni za ventile |

29132120–0 | Hidravlični pogoni za ventile |

29132130–3 | Pnevmatični pogoni za ventile |

29132200–5 | Deli pip |

29132300–6 | Deli ventilov |

29140000–2 | Deli menjalnikov, gonilnih in pogonskih elementov |

29141000–9 | Navadni deli menjalnikov, gonilnih in pogonskih elementov |

29141100–0 | Transmisijske, odmične in kolenaste gredi |

29141110–3 | Transmisijske gredi |

29141120–6 | Odmične gredi |

29141130–9 | Kolenaste gredi |

29141200–1 | Ohišja za ležaje |

29141300–2 | Zobniki in zobniški prenosi |

29141400–3 | Vztrajniki, jermenice in vrvenice |

29141410–6 | Vitli |

29141500–4 | Sklopke |

29141600–5 | Škripčevja |

29141700–6 | Gredne vezi |

29141800–7 | Križni in kardanski zglobi |

29142000–6 | Deli gonilnih in pogonskih elementov |

29142100–7 | Deli gonilnih elementov |

29142200–8 | Deli pogonskih elementov |

29200000–1 | Stroji za splošno rabo |

29210000–4 | Industrijske ali laboratorijske peči, peči za sežiganje in kurilne naprave |

29211000–1 | Gorilniki |

29212000–8 | Peči za sežiganje odpadkov |

29213000–5 | Talilne peči |

29214000–2 | Peči |

29214100–3 | Komercialne peči |

29215000–9 | Krematorijske peči |

29219000–7 | Deli za gorilnike, peči in kurilne naprave |

29220000–7 | Oprema za dviganje in manipulacijo in njeni deli |

29221000–4 | Oprema za dviganje in manipulacijo |

29221100–5 | Škripčevja in škripci |

29221200–6 | Izvozne naprave za jaške, vitli za uporabo pod zemljo in vlečni vitli |

29221210–9 | Izvozne naprave za jaške in vitli za uporabo pod zemljo |

29221211–6 | Izvozne naprave za jaške |

29221212–3 | Vitli za uporabo pod zemljo |

29221220–2 | Vlečni vitli |

29221300–7 | Dvigala za velike tovore z majhno dvižno višino in dvigala za dviganje vozil |

29221310–0 | Nepremična dvigala za vgraditev |

29221320–3 | Hidravlična dvigala |

29221330–6 | Pnevmatična dvigala |

29221340–9 | Mehanična dvigala |

29221350–2 | Dvigala za dviganje vozil |

29221400–8 | Dvigala, portalna dvigala in delovni vozički, opremljeni z dvigalom |

29221410–1 | Dvigala |

29221411–8 | Pristaniška dvigala |

29221412–5 | Luška dvigala |

29221413–2 | Nakladalna dvigala |

29221414–9 | Kontejnerska dvigala |

29221415–6 | Stolpna vrtljiva dvigala |

29221420–4 | Tekalna dvigala |

29221421–1 | Mostno dvigalo |

29221422–8 | Kotalni most |

29221430–7 | Portalna dvigala s pomolom |

29221431–4 | Portalna dvigala |

29221432–1 | Konzolna dvigala s pomolom |

29221440–0 | Dvigala za vgraditev v vozila |

29221441–7 | Dvigala za vgraditev v tovornjake |

29221450–3 | Mostna dvigala |

29221500–9 | Viličarji, delovni vozički, vlečna vozila, ki se uporabljajo na peronih železniških postaj |

29221510–2 | Dvižne mize |

29221511–9 | Viličarji |

29221520–5 | Delovni vozički |

29221521–2 | Delovni vozički z napravami za manipulacijo |

29221530–8 | Vlečna vozila, ki se uporabljajo na peronih železniških postaj |

29221531–5 | Samovozna vozila |

29221532–2 | Oprema za intervencijska vozila |

29221600–0 | Dvigala, skipi, gradbena dvigala, premična stopnice in premične steze |

29221610–3 | Dvigala |

29221611–0 | Dvigalne naprave za kadi |

29221612–7 | Tovorna dvigala |

29221613–4 | Mehanična dvigala |

29221620–6 | Skipi |

29221621–3 | Zabojna dvigala |

29221630–9 | Gradbena dvigala |

29221640–2 | Premične stopnice |

29221650–5 | Premične steze |

29221700–1 | Dvigala in transporterji |

29221710–4 | Pnevmatična dvigala ali transporterji |

29221720–7 | Transporterji |

29221721–4 | Dvigala ali transporterji, ki delujejo kontinuirano, z vedri |

29221722–1 | Dvigala in transporterji, ki delujejo kontinuirano, s trakom |

29221723–8 | Armirani transporterji za rudarstvo |

29221730–0 | Oprema za transporterje |

29221731–7 | Transportni trakovi |

29221800–2 | Stroji za dviganje, manipulacijo, nakladanje ali razkladanje |

29221810–5 | Potiskala rudarskih vozičkov in prenašalniki za lokomotive ali vagone |

29221820–8 | Enotirne železnice ali smučarske žičnice |

29221821–5 | Enotirne viseče železnice |

29221822–2 | Sedežnice |

29221829–1 | Smučarske žičnice |

29221830–1 | Oprema za odstranjevanje bakel |

29221840–4 | Krožne naprave za arhiviranje in iskanje |

29221850–7 | Mehanska oprema za manipulacijo |

29221890–9 | Stroji za nakladanje in manipulacijo |

29221891–6 | Oprema za nakladanje |

29221892–3 | Oprema za razkladanje |

29221893–0 | Bočni nakladalniki |

29221894–7 | Oprema za transport kontejnerjev |

29221900–3 | Deli opreme za dviganje in manipulacijo |

29221910–6 | Deli dvigal |

29221920–9 | Deli delovnih vozičkov |

29221950–8 | Deli dvigal, skipov ali premičnih stopnic |

29221951–5 | Deli dvigal |

29221952–2 | Deli skipov |

29221953–9 | Deli premičnih stopnic |

29221954–6 | Deli premičnih stez |

29221980–7 | Deli transporterjev |

29221981–4 | Deli transporterjev s trakom |

29221989–0 | Deli transporterjev z vedri |

29221990–0 | Deli opreme za navijanje in druge opreme za dviganje in manipulacijo |

29222000–1 | Vedra, žlice, lopate, grabeži in prijemala za dvigala in bagre |

29230000–0 | Naprave za hlajenje in prezračevanje |

29231000–7 | Toplotni izmenjalniki, klimatske naprave in naprave za hlajenje ter stroji za filtriranje |

29231100–8 | Toplotni izmenjalniki in stroji za utekočinjanje zraka in drugih plinov |

29231110–1 | Toplotni izmenjalniki |

29231111–8 | Toplotne črpalke |

29231120–4 | Stroji za utekočinjanje zraka in drugih plinov |

29231200–9 | Klimatske naprave |

29231210–2 | Okenske klimatske naprave |

29231220–5 | Stenske klimatske naprave |

29231230–8 | Naprave za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo |

29231240–1 | Klimatske naprave za vozila |

29231250–4 | Deli klimatskih naprav |

29231251–1 | Vrtljive lopute |

29231252–8 | Prezračevalne rešetke z žaluzijskimi loputami |

29231300–0 | Naprave za hlajenje in zamrzovanje |

29231310–3 | Naprave za zamrzovanje |

29231320–6 | Naprave za hlajenje |

29231321–3 | Hladilne vitrine |

29231322–0 | Hladilni pulti |

29231329–9 | Komercialne hladilne naprave |

29231400–1 | Stroji in aparati za filtriranje in čiščenje plinov |

29231420–7 | Elektrostatični zračni in plinski čistilniki |

29231430–0 | Aparati za filtriranje |

29231431–7 | Zračni filtri |

29231432–4 | Plinski filtri |

29232000–4 | Prezračevalne naprave |

29232100–5 | Naprave za odvajanje dima |

29232200–6 | Ventilatorji |

29232210–9 | Deli ventilatorjev |

29233000–1 | Deli naprav za hlajenje in zamrzovanje ter toplotnih črpalk |

29233100–2 | Deli naprav za hlajenje |

29233200–3 | Deli naprav za zamrzovanje |

29233300–4 | Deli toplotnih črpalk |

29240000–3 | Razni stroji za splošno rabo |

29241000–0 | Aparati za destilacijo, filtriranje ali rektifikacijo |

29241200–2 | Stroji in aparati za filtriranje in čiščenje tekočin |

29241210–5 | Stroji in aparati za filtriranje tekočin |

29241211–2 | Aparati za filtriranje vrtalnih muljev |

29241212–9 | Hidrociklonski stroji |

29241213–6 | Aparati za filtriranje in čiščenje pijač |

29241230–1 | Stroji in aparati za filtriranje in čiščenje vode |

29241231–8 | Aparati za filtriranje vode |

29241232–5 | Aparati za odzračevanje |

29241233–2 | Aparati za čiščenje vode |

29241234–9 | Aparati za razsoljevanje |

29241235–6 | Oprema za filtrirne naprave |

29241300–3 | Filtri za olje, gorivo in vsesani zrak |

29241330–2 | Oljni filtri |

29241340–5 | Filtri za gorivo |

29241350–8 | Filtri za vsesani zrak |

29241400–4 | Oprema za reciklažo |

29242000–7 | Stroji za pomivanje steklenic, stroji za pakiranje in tehtanje ter stroji za brizganje |

29242100–8 | Stroji za pomivanje, polnjenje, pakiranje ali zavijanje steklenic ali druge posode |

29242110–1 | Stroji za pomivanje in sušenje steklenic ali druge posode |

29242120–4 | Stroji za polnjenje in zapiranje steklenic, pločevink ali druge posode |

29242130–7 | Stroji za pakiranje in zavijanje |

29242131–4 | Stroji za povezovanje |

29242132–1 | Stroji za pakiranje |

29242133–8 | Stroji za zavijanje |

29242300–0 | Tehtalne naprave in tehtnice |

29242310–3 | Tehtalne naprave |

29242311–0 | Tehtnice |

29242320–6 | Tehtnice |

29242321–3 | Trgovske tehtnice |

29242322–0 | Tehtnice za kontinuirano tehtanje blaga |

29242323–7 | Kontrolne tehtnice |

29242400–1 | Gasilni aparati, brizgalne pištole, stroji za brizganje pare ali peska |

29242410–4 | Gasilni aparati |

29242411–1 | Pena za polnjenje gasilnih aparatov |

29242412–8 | Prenosni gasilni aparati |

29242420–7 | Stroji za brizganje pare ali peska |

29242430–0 | Oprema za brizganje |

29242431–7 | Brizgalne pištole |

29242470–2 | Mehanske naprave za pršenje, razprševanje ali brizganje |

29242471–9 | Aparati za razprševanje plinov |

29242472–6 | Oprema za dekontaminacijo |

29242473–3 | Aparati za čiščenje vode pod pritiskom |

29242474–0 | Visokotlačni čistilni aparati |

29242479–5 | Aparati za nevtralizacijo vonja |

29243000–4 | Centrifuge, kalandri ali avtomatski stroji za prodajo |

29243100–5 | Centrifuge |

29243200–6 | Kalandri |

29243210–9 | Stroji za valjanje |

29243300–7 | Avtomatski stroji za prodajo |

29243310–0 | Avtomatski stroji za prodajo sanitarnih izdelkov |

29243320–3 | Avtomatski stroji za prodajo znamk |

29243330–6 | Avtomatski stroji za prodajo blaga |

29244000–1 | Stroji za toplotno obdelavo materialov |

29244100–2 | Stroji za toplotno obdelavo plina |

29245000–8 | Deli strojev za splošno rabo |

29245200–0 | Deli centrifug |

29245300–1 | Deli kalandrov |

29245400–2 | Deli strojev za valjanje |

29245500–3 | Deli strojev za filtriranje |

29245600–4 | Deli strojev za čiščenje |

29245700–5 | Deli strojev za brizganje |

29245800–6 | Uteži za tehtalne naprave |

29246000–5 | Pomivalni stroji, razen gospodinjskih |

29247000–2 | Deli pomivalnih strojev in strojev za pomivanje, polnjenje, pakiranje ali zavijanje |

29247100–3 | Deli pomivalnih strojev |

29247200–4 | Deli strojev za pomivanje |

29247300–5 | Deli strojev za polnjenje |

29247400–6 | Deli strojev za pakiranje |

29247500–7 | Deli strojev za zavijanje |

29248000–9 | Plinski generatorji |

29248100–0 | Ozonski generatorji |

29300000–2 | Stroji za kmetijstvo, hortikulturo in gozdarstvo |

29310000–5 | Stroji za pripravo ali kultiviranje zemlje v kmetijstvu in gozdarstvu |

29311000–2 | Plugi ali krožne brane |

29312000–9 | Brane, skarifaktorji, kultivatorji, plevelniki ali izkopalniki |

29313000–6 | Stroji za sejanje, sajenje ali presajevanje |

29314000–3 | Trosilniki hlevskega gnoja |

29314100–4 | Trosilniki gnojil |

29315000–0 | Valjarji za travnike ali športne terene |

29330000–1 | Stroji za obiranje |

29331000–8 | Kosilnice |

29331100–9 | Kosilnice za travo |

29331110–2 | Kosilnice za travnike, parke ali športne terene |

29332000–5 | Stroji za seno |

29333000–2 | Balarji za seno in krmo |

29333100–3 | Balarji za pobiranje in povezovanje v bale |

29334000–9 | Stroji za pobiranje kmetijskih pridelkov (žetev in obiranje itd.) in stroji za ločevanje zrn od rastline (za mlatev, robkanje itd.) |

29340000–4 | Stroji za škropljenje za kmetijstvo ali hortikulturo |

29350000–7 | Samonakladalni ali razkladalni priklopniki in polpriklopniki za kmetijske namene |

29351000–4 | Samonakladalni priklopniki za kmetijske namene |

29352000–1 | Razkladalni priklopniki za kmetijske namene |

29353000–8 | Samonakladalni polpriklopniki za kmetijske namene |

29354000–5 | Razkladalni polpriklopniki za kmetijske namene |

29360000–0 | Specialni stroji za kmetijstvo ali gozdarstvo |

29361000–7 | Stroji za čiščenje, sortiranje ali selekcijo jajc, sadja ali drugih kmetijskih proizvodov |

29361100–8 | Stroji za čiščenje kmetijskih proizvodov |

29361110–1 | Stroji za čiščenje jajc |

29361120–4 | Stroji za čiščenje sadja |

29361200–9 | Stroji za sortiranje ali selekcijo kmetijskih proizvodov |

29361210–2 | Stroji za sortiranje ali selekcijo jajc |

29361220–5 | Stroji za sortiranje ali selekcijo sadja |

29361300–0 | Stroji za čiščenje, sortiranje ali selekcijo semen, zrnja ali suhe zelenjave |

29362000–4 | Molzni stroji |

29363000–1 | Stroji za pripravo živalske krme |

29364000–8 | Stroji za čebelarstvo |

29365000–5 | Stroji za perutninarstvo |

29365100–6 | Valilniki in tople baterije za piščance |

29370000–3 | Traktorji |

29371000–0 | Kmetijski vlačilci brez sedeža, za katerimi se hodi |

29372000–7 | Rabljeni traktorji |

29373000–4 | Vlečni motorji |

29380000–6 | Deli kmetijskih in gozdarskih strojev |

29381000–3 | Deli kmetijskih strojev |

29382000–0 | Deli gozdarskih strojev |

29400000–3 | Obdelovalni stroji |

29410000–6 | Obdelovalni stroji, ki se upravljajo z laserjem in centri za strojno obdelavo |

29411000–3 | Obdelovalni stroji za posebne namene |

29412000–0 | Center za strojno obdelavo |

29412100–1 | Center za strojno obdelavo s horizontalnim vretenom |

29412200–2 | Center za strojno obdelavo z vertikalnim vretenom |

29420000–9 | Stružnice, obdelovalni stroji za vrtanje in rezkanje |

29421000–6 | Stružnice |

29421100–7 | CNC stružnica |

29422000–3 | Stroji za vrezovanje ali zarezovanje navojev |

29423000–0 | Rezkalni stroji |

29430000–2 | Obdelovalni stroji za obdelavo kovin |

29431000–9 | Obdelovalni stroji za dodelavo kovin |

29432000–6 | Numerično krmiljeni stroji za obdelavo kovin |

29433000–3 | Stroji za upogibanje, prepogibanje, ravnanje ali uravnavanje |

29434000–0 | Stroji za kovanje |

29435000–7 | Stroji za kovanje v kalupih |

29436000–4 | Stiskalnice |

29436100–5 | Hidravlične stiskalnice |

29437000–1 | Obdelovalni stroji za obdelavo kovin z vrtanjem, povečevanjem odprtin (s struženjem ali rezkanjem) ali rezkanjem |

29437100–2 | Obdelovalni stroji za obdelavo kovin z vrtanjem |

29437200–3 | Obdelovalni stroji za obdelavo kovin s povečevanjem odprtin |

29437300–4 | Obdelovalni stroji za obdelavo kovin z rezkanjem |

29438000–8 | Center za strojno obdelavo za obdelavo kovin |

29440000–5 | Obdelovalni stroji za obdelavo trdnih materialov, razen kovin |

29441000–2 | Obdelovalni stroji za obdelavo kamna, keramike, betona ali stekla |

29441100–3 | Obdelovalni stroji za obdelavo kamna |

29441200–4 | Obdelovalni stroji za obdelavo keramike |

29441300–5 | Obdelovalni stroji za obdelavo betona |

29441400–6 | Obdelovalni stroji za obdelavo stekla |

29442000–9 | Obdelovalni stroji za obdelavo lesa, kosti, plute, trde gume ali trde plastike |

29442100–0 | Obdelovalni stroji za obdelavo lesa |

29442200–1 | Obdelovalni stroji za obdelavo kosti |

29442300–2 | Obdelovalni stroji za obdelavo plute |

29442400–3 | Obdelovalni stroji za obdelavo trde gume |

29442500–4 | Obdelovalni stroji za obdelavo trde plastike |

29450000–8 | Pnevmatsko ročno orodje ali ročno orodje z vdelanim motorjem |

29451000–5 | Pnevmatsko ročno orodje |

29452000–2 | Elektromehansko ročno orodje |

29460000–1 | Orodje za mehko spajkanje, trdo spajkanje in varjenje, stroji in oprema za površinsko kaljenje in vroče brizganje |

29461000–8 | Oprema za mehko in trdo spajkanje |

29461100–9 | Oprema za mehko spajkanje |

29461200–0 | Oprema za trdo spajkanje |

29462000–5 | Oprema za varjenje |

29462100–6 | Električna oprema za varjenje |

29462200–7 | Neelektrična oprema za varjenje |

29463000–2 | Stroji za površinsko kaljenje |

29464000–9 | Oprema za taljenje |

29464100–0 | Oprema za taljenje plastičnih mas |

29465000–6 | Stroji za brizganje kovin |

29470000–4 | Deli in pribor za obdelovalne stroje |

29471000–1 | Držala za orodje |

29472000–8 | Držala za obdelovance za obdelovalne stroje |

29473000–5 | Specialne dodatne razdelilne naprave za obdelovalne stroje |

29474000–2 | Deli in pribor za obdelovalne stroje za obdelavo kovin |

29475000–9 | Deli in pribor za obdelovalne stroje za obdelavo trdnih materialov |

29475100–0 | Deli verižnih žag |

29476000–6 | Deli ročnega orodja |

29477000–3 | Deli pnevmatskega orodja |

29500000–4 | Stroji za specialne namene in njihovi deli |

29510000–7 | Metalurški stroji in pripadajoči deli |

29511000–4 | Stroji za valjanje kovin |

29511100–5 | Deli strojev za valjanje kovin |

29512000–1 | Livarski stroji |

29512100–2 | Deli livarskih strojev |

29520000–0 | Rudarski, kamnoseški in gradbeni stroji |

29521000–7 | Stroji in naprave za rudarstvo |

29521200–9 | Stroji za spodrezavanje premoga ali kamnin in stroji za prebijanje predorov ter stroji za vrtanje ali globinsko vrtanje |

29521210–2 | Stroji za vrtanje jaškov |

29521211–9 | Orodje za delo na glavi jaška |

29521212–6 | Naprave za povezovanje dvižnih cevi |

29521213–3 | Oprema za zapolnjevanje vrtin |

29521214–0 | Oprema za intervencije v vrtinah |

29521215–7 | Oprema za preskušanje vrtin |

29521216–4 | Prevencijske naprave za varovanje ustja vrtine |

29521220–5 | Stroji za spodrezavanje premoga ali kamnin |

29521230–8 | Stroji za prebijanje predorov |

29521240–1 | Stroji za vrtanje |

29521241–8 | Stroji za vrtanje predorov |

29521249–4 | Oprema za vrtanje kamnin |

29521250–4 | Stroji za globinsko vrtanje |

29521300–0 | Oprema za vrtanje |

29521310–3 | Plavajoče proizvodne ploščadi |

29521311–0 | Plavajoča oprema |

29521312–7 | Plavajoča vrtalna enota |

29521320–6 | Oprema za vrtanje nafte |

29521321–3 | Stroji za vrtanje |

29521322–0 | Vrtalni stolp |

29521323–7 | Svedri |

29521324–4 | Oprema za vode |

29521325–1 | Nosilci (obešalniki) kolon zaščitnih cevi v vrtini |

29521330–9 | Oprema za naftne ploščadi |

29521331–6 | Nosilne jeklene enote |

29521332–3 | Moduli, montirani na nosilne jeklene enote |

29521340–2 | Stroji za naftna polja |

29521341–9 | Potopljive črpalke |

29521350–5 | Podvodna oprema |

29521351–2 | Podvodni krmilni sistemi |

29521360–8 | Oprema za vrtine |

29521400–1 | Samohodno hidravlično rudarsko stropno podporje |

29522000–4 | Stroji za zemeljska dela in izkopavanje ter pripadajoči deli |

29522100–5 | Stroji za zemeljska dela |

29522110–8 | Buldožerji |

29522120–1 | Skreperji za izravnavo cestišč |

29522200–6 | Grejderji in ravnalniki |

29522210–9 | Cestni grejderji |

29522300–7 | Skreperji |

29522400–8 | Teptalniki |

29522500–9 | Nakladalniki s prednjo žlico |

29522510–2 | Nakladalniki s prednjo žlico in hrbtno motiko |

29522520–5 | Nakladalniki s prednjo žlico in hrbtno motiko |

29522600–0 | Strojne žlice, bagri in nakladalniki z žlico ter rudarski stroji |

29522610–3 | Strojne žlice |

29522611–0 | Nakladalniki z žlico |

29522620–6 | Stroji za izkopavanje |

29522621–3 | Mehanski bagri |

29523000–1 | Gradbeni stroji |

29523100–2 | Gradbeni stroji |

29523110–5 | Ovni |

29523120–8 | Stroji za krovne cestne plasti |

29523121–5 | Planirni stroji |

29523122–2 | Stroji za posipanje drobirja |

29523123–9 | Stroji za tlakovanje |

29523124–6 | Cestni valjarji |

29523125–3 | Mehanski valjarji |

29523130–1 | Snežni plugi in snežni odmetalniki |

29523131–8 | Snežni plugi |

29523132–5 | Snežni odmetalniki |

29523140–4 | Stroji za izdiranje pilotov |

29523150–7 | Stroji za nabijanje |

29523160–0 | Stroji za polaganje kablov |

29524000–8 | Stroji za predelavo rudnin in stroji za izdelavo livarskih kalupov |

29524100–9 | Stroji za predelavo rudnin |

29524110–2 | Stroji za sortiranje in sejanje |

29524120–5 | Stroji za mešanje gramoza z bitumnom |

29524130–8 | Mešalniki za beton ali malto |

29524131–5 | Mešalniki za cement |

29524140–1 | Stroji za drobljenje |

29524141–8 | Stroji za upraševanje premoga |

29524150–4 | Livarski kalupi |

29524200–0 | Stroji za izdelavo livarskih kalupov |

29525000–5 | Traktorji goseničarji |

29526000–2 | Deli rudarskih, kamnoseških in gradbenih strojev |

29526100–3 | Deli za vrtalne stroje |

29526110–6 | Deli za stroje za vrtanje jaškov |

29526111–3 | Mehanični čepi |

29526112–0 | Industrijske vrtalne krone |

29526113–7 | Vrtalne škarje |

29526114–4 | Oprema za pritrjevanje drogov z vijaki |

29526115–1 | Vrtljive mize |

29526116–8 | Izplakovalna oprema |

29526117–5 | Pritrdilna (sidrna) oprema zaščitnih cevi |

29526120–9 | Deli strojev za črpanje iz vrtin |

29526121–6 | Nosilci (obešalniki) kolon zaščitnih cevi |

29526122–3 | Oprema za nosilce kolon zaščitnih cevi v vrtini |

29526123–0 | Napenjala proizvodnih dvižnih cevi |

29526124–7 | Glave jaškov |

29526125–4 | Pritrdilna (sidrna) oprema proizvodnih dvižnih cevi |

29526126–1 | Krmilni sistem za glave jaškov |

29526127–8 | Oprema za glave jaškov |

29526128–5 | Sistemi za dvigovanje vrtalnih stolpov |

29526130–2 | Deli strojev za spodrezavanje premoga ali kamnin |

29526131–9 | Deli strojev za spodrezavanje premoga |

29526132–6 | Deli strojev za spodrezavanje kamnin |

29526140–5 | Deli strojev za prebijanje tunelov |

29526200–4 | Deli strojev za predelavo rudnin |

29526300–5 | Deli strojev za globinsko vrtanje |

29526400–6 | Deli strojev za izkopavanje |

29530000–3 | Stroji za predelavo hrane, pijač in tobaka ter pripadajoči deli |

29531000–0 | Stroji za predelavo hrane, pijač in tobaka |

29531100–1 | Mlekarski stroji |

29531110–4 | Izločevalniki smetane s centrifugo |

29531200–2 | Stroji za predelavo žit ali suhe zelenjave |

29531300–3 | Stroji za uporabo v proizvodnji alkoholnih ali sadnih pijač |

29531400–4 | Pečice, sušilnice za kmetijske proizvode in oprema za kuhanje ali segrevanje |

29531410–7 | Pečice |

29531411–4 | Žari |

29531420–0 | Sušilnice za kmetijske proizvode |

29531500–5 | Stroji za industrijsko pripravljanje ali proizvodnjo hrane ali pijače |

29531510–8 | Stroji za rezanje hrane |

29531511–5 | Stroji za rezanje kruha |

29531512–2 | Stroji za rezanje slanine |

29531520–1 | Stroji za predelavo hrane |

29531530–4 | Stroji za proizvodnjo testenin |

29531600–6 | Stroji za predelavo tobaka |

29532000–7 | Deli strojev za predelavo hrane, pijače in tobaka |

29532100–8 | Deli strojev za predelavo hrane |

29532110–1 | Deli mlekarskih strojev |

29532111–8 | Deli molznih strojev |

29532200–9 | Deli strojev za predelavo pijač |

29532300–0 | Deli strojev za predelavo tobaka |

29540000–6 | Stroji za proizvodnjo tekstila, oblačil in usnja |

29541000–3 | Stroji za tekstil |

29541100–4 | Stroji za predelavo umetnih ali sintetičnih tekstilnih filamentov |

29541200–5 | Tekstilni predilni stroji |

29541300–6 | Tkalski stroji |

29541400–7 | Pletilski stroji |

29541500–8 | Šivalni stroji |

29541600–9 | Pralni stroji za pralnice, stroji za kemično čiščenje in stroji za sušenje |

29541610–2 | Pralnica |

29541611–9 | Oprema za pranje |

29541612–6 | Pralni stroji |

29541613–3 | Stroji za kemično čiščenje |

29541620–5 | Stroji za sušenje |

29541700–0 | Oprema za likanje in zlaganje perila |

29541710–3 | Oprema za zlaganje perila |

29541800–1 | Stroji za plemenitenje tekstila |

29541810–4 | Stroji za likanje |

29541820–7 | Stiskalnice za likanje |

29542000–0 | Deli strojev za proizvodnjo tekstila in oblačil |

29550000–9 | Stroji za proizvodnjo papirja ali kartona |

29551000–6 | Deli strojev za proizvodnjo papirja ali kartona |

29560000–2 | Razni stroji za posebne namene |

29561000–9 | Stroji za papir, tiskarstvo in knjigoveštvo ter deli zanje |

29561100–0 | Knjigoveški stroji |

29561110–3 | Stroji za šivanje knjig |

29561200–1 | Tiskarski stroji |

29561210–4 | Stroji za ofsetni tisk |

29561220–7 | Stroji za stavljenje črk |

29561230–0 | Stroji za tiskanje kart |

29561300–2 | Fotostavni sistem |

29561400–3 | Sušilnice za les, papirno celulozo, papir ali karton |

29561500–4 | Deli tiskarskih in knjigoveških strojev |

29562000–6 | Električne naprave za posebne namene |

29562100–7 | Faradejeva kletka |

29562200–8 | Neodmevni prostor |

29562300–9 | Elektromagnetna absorpcijska sredstva |

29563000–3 | Stroji za kemično industrijo |

29563100–4 | Naprave za kloriranje |

29563200–5 | Naprava za doziranje |

29564000–0 | Stroji za obdelavo gume ali plastičnih mas |

29564100–1 | Stroji za proizvodnjo oken in okvirjev iz plastičnih mas |

29565000–7 | Stroj za pranje predorov |

29566000–4 | Stroji za čiščenje odplak |

29566100–5 | Drobilni stroji |

29566110–8 | Drobilni stroji za obdelavo odplak |

29566200–6 | Stiskalnice za goščo |

29566300–7 | Strgala |

29566400–8 | Mešalne enote |

29566500–9 | Mehanične grablje za odplake |

29566600–0 | Oprema za dodajanje kisika |

29566700–1 | Oborila |

29566800–2 | Sedimentacijska korita |

29566900–3 | Oprema za predelavo blata |

29567000–1 | Stroji za cevovode |

29567100–2 | Stroji za pregledovanje notranjih površin cevovodov |

29567200–3 | Stroji za čiščenje notranjih površin cevovodov |

29567300–4 | Industrijski roboti |

29568000–8 | Sistem za izbiranje palet |

29568100–9 | Sistem za prinašanje palet |

29569000–5 | Negospodinjski sesalniki in loščilniki za tla |

29569100–6 | Negospodinjski sesalniki |

29569200–7 | Negospodinjski loščilniki za tla |

29569300–8 | Deli negospodinjskih sesalnikov |

29569400–9 | Deli negospodinjskih loščilnikov za tla |

29600000–5 | Orožje, strelivo in pripadajoči deli |

29610000–8 | Motorni tanki in oklepna bojna vozila |

29611000–5 | Motorni tanki |

29611100–6 | Deli motornih tankov |

29612000–2 | Oklepna bojna vozila |

29612100–3 | Deli oklepnih bojnih vozil |

29620000–1 | Vojaško orožje |

29621000–8 | Orožje z usmerjeno energijo |

29622000–5 | Sistemi za izstrelitev raket |

29623000–2 | Metalci ognja |

29624000–9 | Vodni topovi |

29630000–4 | Strelno orožje |

29631000–1 | Lahko strelno orožje |

29631100–2 | Pištole |

29631110–5 | Revolverji |

29631200–3 | Lahko strelno orožje kalibra manj kot 7 mm |

29631300–4 | Lahko strelno orožje kalibra 7 mm ali več |

29632000–8 | Puške |

29633000–5 | Minometi |

29634000–2 | Težko strelno orožje |

29635000–9 | Plinske puške |

29640000–7 | Strelivo |

29641000–4 | Naboji za puške šibrenice |

29642000–1 | Strelivo za lahko strelno orožje |

29642100–2 | Strelivo za lahko strelno orožje kalibra manj kot 7 mm |

29642200–3 | Strelivo za lahko strelno orožje kalibra 7 mm ali več |

29643000–8 | Topovske granate |

29644000–5 | Bombe, granate, torpedi, mine in rakete |

29644100–6 | Bombe |

29644200–7 | Granate |

29644300–8 | Torpedi |

29644400–9 | Mine |

29644500–0 | Rakete |

29650000–0 | Deli vojaškega orožja |

29651000–7 | Deli lahkega strelnega orožja |

29651100–8 | Deli lahkega strelnega orožja kalibra manj kot 7 mm |

29651200–9 | Deli lahkega strelnega orožja kalibra 7 mm ali več |

29652000–4 | Deli ramp za rakete |

29653000–1 | Deli minometov |

29660000–3 | Gumijevke |

29700000–6 | Gospodinjski stroji in naprave |

29710000–9 | Električni gospodinjski stroji in naprave |

29711000–6 | Električni gospodinjski stroji in naprave, ki se uporabljajo za živila |

29711100–7 | Hladilniki in zamrzovalniki |

29711110–0 | Kombinacija hladilnika in zamrzovalnika |

29711120–3 | Zamrzovalniki |

29711121–0 | Zamrzovalniki – skrinje |

29711122–7 | Zamrzovalniki za gospodinjstva |

29711123–4 | Zamrzovalniki – vertikalni |

29711124–1 | Industrijski zamrzovalniki |

29711130–6 | Hladilniki |

29711200–8 | Aparati za predelavo hrane |

29711210–1 | Aparati za mletje hrane |

29711211–8 | Aparati za mešanje hrane |

29711300–9 | Elektrotermične naprave |

29711310–2 | Električni aparati za pripravljanje kave |

29711320–5 | Električni aparati za pripravljanje čaja |

29711330–8 | Električni opekači |

29711340–1 | Grelniki krožnikov |

29711350–4 | Cvrtniki |

29711360–7 | Električne pečice |

29711361–4 | Mikrovalovne pečice |

29711400–0 | Ražnji, grelne plošče, kuhalne plošče in kuhalni prstani |

29711410–3 | Ražnji |

29711420–6 | Grelne plošče |

29711430–9 | Kuhalne plošče |

29711440–2 | Kuhalni prstani |

29711500–1 | Odpirači za pločevinke |

29712000–3 | Električni gospodinjski aparati za nego telesa |

29712100–4 | Brivski aparati in aparati za striženje |

29712110–7 | Brivski aparati |

29712120–0 | Aparati za striženje |

29712200–5 | Aparati za urejanje las |

29712210–8 | Aparati za sušenje las |

29712300–6 | Aparati za sušenje rok |

29713000–0 | Električni gospodinjski stroji in naprave za čiščenje; likalniki |

29713100–1 | Pomivalni stroji |

29713200–2 | Pralni stroji in sušilniki perila |

29713210–5 | Pralno-sušilni stroji |

29713211–2 | Enota za sušenje in likanje |

29713300–3 | Kuhinjski aparati za drobljenje odpadkov |

29713400–4 | Stroji za vzdrževanje tal |

29713410–7 | Stroji za čiščenje tal |

29713420–0 | Loščilniki za tla |

29713430–3 | Sesalniki |

29713431–0 | Pribor za sesalnike |

29713500–5 | Električni likalniki |

29713510–8 | Likalniki na paro |

29714000–7 | Ventilacijske ali recirkulacijske nape |

29714100–8 | Ventilatorji |

29714110–1 | Ventilatorji za odvajanje |

29715000–4 | Grelniki vode in ogrevanje za stavbe; sanitarna oprema |

29715100–5 | Električni pretočni ali akumulacijski grelniki vode in potopni grelniki |

29715200–6 | Oprema za ogrevanje |

29715210–9 | Oprema za centralno ogrevanje |

29715220–2 | Električni grelni upori |

29715230–5 | Aparati za ogrevanje tal |

29715240–8 | Aparati za ogrevanje prostorov |

29715300–7 | Sanitarna oprema |

29716000–1 | Deli električnih gospodinjskih strojev in naprav |

29720000–2 | Neelektrični gospodinjski stroji in naprave |

29721000–9 | Naprave za kuhanje ali gretje za gospodinjstvo |

29721100–0 | Gospodinjske naprave za kuhanje |

29721200–1 | Plinski hladilniki |

29721300–2 | Neelekrične naprave za proizvodnjo in distribucijo vročega zraka |

29721310–5 | Naprave za proizvodnjo vročega zraka |

29721320–8 | Sušilci zraka |

29721321–5 | Sušilci stisnjenega zraka |

29721400–3 | Neelektrični pretočni ali akumulacijski grelniki vode |

29721410–6 | Plinske naprave |

29721411–3 | Plinski grelniki |

29722000–6 | Deli štedilnikov, kuhalnikov, grelnih plošč ter gospodinjskih strojev in naprav |

29722100–7 | Deli štedilnikov |

29722200–8 | Deli kuhalnikov |

29722300–9 | Deli grelnih plošč |

29800000–7 | Razna oprema |

29810000–0 | Oprema, povezana s prevozom |

29811000–7 | Oprema za ceste |

29811100–8 | Oprema za vzdrževanje cest |

29811110–1 | Stroji za pometanje cest |

29811120–4 | Stroji za pometanje vzletno-pristajalnih stez |

29811200–9 | Oprema za označevanje cest |

29811300–0 | Oprema za nadzor in upravljanje prometa |

29811400–1 | Znaki za izmenični promet |

29811600–3 | Oprema za nadzor in upravljanje parkirnih prostorov |

29811700–4 | Oprema za pobiranje cestnin |

29812000–4 | Pomorska oprema |

29812100–5 | Pristaniška oprema |

29812110–8 | Naprave za pristajanje |

29812200–6 | Radarske naprave |

29812300–7 | Navigacijska oprema |

29812400–8 | Lopatice za propelerje |

29813000–1 | Oprema za železnice |

29813100–2 | Tirnice in pribor |

29813110–5 | Drogovi |

29813120–8 | Železniški tiri |

29813130–1 | Tramvajski tiri |

29813140–4 | Pragovi |

29813150–7 | Križniki |

29813160–0 | Križiščne kretnice |

29813170–3 | Srca kretnic |

29813180–6 | Kretniški jezički |

29813200–3 | Signalna oprema |

29813210–6 | Signalni drogovi |

29813220–9 | Postavljalnice |

29813300–4 | Sistem za spremljanje vlakov |

29813400–5 | Sistem za ogrevanje kretnic |

29813500–6 | Stroji za naravnavanje tirov |

29814000–8 | Nosilna oprema |

29814100–9 | Dovozne ploščadi |

29814110–2 | Ploščadi za prekladanje blaga |

29814120–5 | Oprema za prevoz blata |

29814130–8 | Naprava za sušenje blata |

29814200–0 | Dvigala za hidravlične ploščadi |

29814300–1 | Dovozne rampe |

29814310–4 | Rampe za trajekte |

29814330–0 | Dostopne poti za potnike |

29814340–3 | Stopnice za letalske potnike |

29814400–2 | Polnilni otoki |

29814500–3 | Plavajoči dok |

29814510–6 | Plavajoča skladiščna enota |

29815000–5 | Oprema na letališčih |

29815100–6 | Sistem za odpravljanje prtljage |

29815110–9 | Oprema za odpravljanje prtljage |

29815200–7 | Oprema za nadzor in upravljanje zračnega prometa |

29815210–0 | Oprema za kontrolne stolpe |

29816000–2 | Oprema za spremljanje prometa |

29816100–3 | Kamere za kontrolo hitrosti |

29816200–4 | Sistem za merjenje pretoka prometa |

29820000–3 | Oprema za delavnice |

29821000–0 | Oprema za obdelavo lesa |

29821100–1 | Stroji za glajenje |

29821200–2 | Oprema za žaganje |

29822000–7 | Čevljarska oprema |

29823000–4 | Električno orodje |

29824000–1 | Kovaška oprema |

29830000–6 | Gradbena oprema |

29831000–3 | Oprema za obešanje mostov |

29832000–0 | Oprema za razstavljanje |

29833000–7 | Oprema za namakanje |

29834000–4 | Oprema za drenažo |

29834100–5 | Oprema za plavalne bazene |

29835000–1 | Oprema za parke in otroška igrišča |

29835100–2 | Oprema za vzdrževanje zemljišč |

29836000–8 | Industrijska oprema |

29836100–9 | Kompresijska oprema |

29836200–0 | Oprema za hlajenje |

29836300–1 | Večnamenska oprema |

29836400–2 | Industrijski stroji |

29836410–5 | Plinski motor |

29836420–8 | Modul za injiciranje plina |

29836430–1 | Kotlovne naprave |

29836431–8 | Toplovodni kotli |

29836432–5 | Kotli za pridobivanje vodne pare |

29836433–2 | Parni generatorji |

29836434–9 | Pomožne naprave za kotle |

29836435–6 | Kondenzatorji vodne pare |

29837000–5 | Montažna oprema |

29838000–2 | Hidravlične naprave |

29838100–3 | Hidravlična oprema |

29839000–9 | Kompleti opreme |

29840000–9 | Oprema za pripravo in dostavo hrane |

29841000–6 | Oprema za pripravo in dostavo prigrizkov |

29842000–3 | Oprema za pripravo hrane |

29842100–4 | Stroji za rezanje mesa |

29842200–5 | Oprema za menze |

29843000–0 | Oprema za hotele |

29844000–7 | Industrijska kuhinjska oprema |

29845000–4 | Oprema za restavracije |

29850000–2 | Oprema za nujne primere in varnost |

29851000–9 | Oprema za gašenje požara in reševanje |

29851100–0 | Oprema za gašenje požara |

29851120–6 | Potrebščine za gašenje požara |

29851200–1 | Oprema za reševanje |

29851300–2 | Varnostna oprema |

29851310–5 | Oprema za zavarovanje lokacije |

29851320–8 | Oprema za jedrsko varnost |

29851330–1 | Varnostne naprave |

29852000–6 | Varnostni sistemi |

29852100–7 | Varnostna oprema |

29852200–8 | Zaščitna oprema |

29852210–1 | Sistem za zaščito pred jedrskimi reaktorji |

29852220–4 | Oprema za zaščito pred sevanjem |

29852300–9 | Oprema za določanje lokacije |

29852310–2 | Sistem magnetne kartice |

29852320–5 | Oprema za gibljiv delovni čas |

29852330–8 | Sistem za registriranje časa |

29852340–1 | Kontrolne ure |

29852400–0 | Detektorji kovin |

29852500–1 | Sistem za nadzor |

29852510–4 | Senzorji |

29852600–2 | Oprema za branje črtnih kod |

29860000–5 | Tehnična oprema |

29861000–2 | Kontrolni sistemi |

29861200–4 | Sistem vodenja in kontrole |

29861300–5 | Sistem za kontrolo dostopa |

29861400–6 | Sistem Scada ali njemu enakovreden sistem |

29861500–7 | Sistem za določanje položaja vozil |

29861600–8 | Sistem za dispečiranje |

29862000–9 | Tiskarska in grafična oprema |

29862100–0 | Sistem za tiskanje na folijo |

29862200–1 | Tiskarska stiskalnica |

29862300–2 | Grafične delovne postaje |

29862400–3 | Hektografi |

29862500–4 | Stroji za vtiskovanje |

29863000–6 | Stiskalnica za kovanje kovancev |

29864000–3 | Oprema za avtomatizacijo pisarne |

29865000–0 | Oprema za obdelavo podatkov |

29865100–1 | Sistem za upravljanje skladišč |

29865110–4 | Skladiščni sistem |

29867000–4 | Enota za regulacijo |

29867100–5 | Digitalna enota za daljinsko krmiljenje |

29868000–1 | Razdeljevalci |

29868100–2 | Avtomati za pijačo |

29868200–3 | Razdeljevalci sanitarnega materiala |

29868300–4 | Razdeljevalci zvitkov toaletnega papirja |

29870000–8 | Razna oprema, d.n. |

29871000–5 | Oprema za dezinfekcijo |

29872000–2 | Oprema za plinsko omrežje |

29872100–3 | Oprema za plinski tlak |

29873000–9 | Oprema za kanalizacijska dela |

29874000–6 | Oprema za tesnjenje |

29875000–3 | Vodne inštalacije |

30000000–9 | Pisarniški in računski stroji, oprema in potrebščine |

30100000–0 | Pisarniški stroji, oprema in potrebščine, razen računalnikov |

30110000–3 | Stroji za obdelavo besedila |

30111000–0 | Urejevalniki besedila |

30120000–6 | Oprema za fotokopiranje in oprema za tiskanje |

30121000–3 | Oprema za fotokopiranje in oprema za termično kopiranje |

30121100–4 | Oprema za fotokopiranje |

30121110–7 | Barvni fotokopirni stroji |

30121120–0 | Oprema za kopiranje |

30121200–5 | Oprema za termično kopiranje |

30121300–6 | Oprema za reprodukcijo |

30121400–7 | Razmnoževalni stroji |

30122000–0 | Stroji za ofsetni tisk za uporabo v pisarni |

30123000–7 | Pisarniški in poslovni stroji |

30123100–8 | Stroji za žigosanje vozovnic |

30123200–9 | Avtomatski stroji za izdajo bankovcev |

30123300–0 | Razmnoževalni stroji na matrice |

30123400–1 | Stroji za prepogibanje |

30123500–2 | Stroji za perforiranje |

30123600–3 | Stroji za rokovanje s kovanci |

30123610–6 | Stroji za sortiranje kovancev |

30123620–9 | Stroji za štetje kovancev |

30123630–2 | Stroji za pakiranje kovancev |

30124000–4 | Deli in pribor za pisarniške stroje |

30125000–1 | Deli in pribor za fotokopirne stroje |

30125100–2 | Kasete s tonerjem |

30130000–9 | Oprema za poštne urade |

30131000–6 | Oprema za poštne oddelke |

30131100–7 | Stroji za prepogibanje papirja ali ovitkov |

30131200–8 | Stroji za dajanje v ovitke |

30131300–9 | Stroji za naslavljanje |

30131400–0 | Stroji za poštne znamke |

30132000–3 | Oprema za sortiranje |

30132100–4 | Oprema za sortiranje pošte |

30133000–0 | Oprema za pošiljanje pošte |

30133100–1 | Oprema za masovno pošiljanje |

30140000–2 | Računski in knjigovodski stroji |

30141000–9 | Računski stroji |

30141100–0 | Žepni računalniki |

30142000–6 | Knjigovodski stroji |

30143000–3 | Registrirne blagajne |

30144000–0 | Stroji za računanje |

30144100–1 | Frankirni stroji |

30144200–2 | Stroji za izdajanje kart |

30144300–3 | Stroji za štetje vozil |

30144400–4 | Avtomatsko pobiranje voznine |

30150000–5 | Pisalni stroji |

30151000–2 | Elektronski pisalni stroji |

30160000–8 | Deli in pribor za pisalne stroje in računske stroje |

30161000–5 | Deli in pribor za pisalne stroje |

30162000–2 | Deli in pribor za računske stroje |

30190000–7 | Različna oprema in potrebščine za pisarne |

30191000–4 | Pisarniška oprema |

30191100–5 | Oprema za registraturo |

30191110–8 | Krožni sistemi za kartoteke |

30191200–6 | Grafoskopi |

30191300–7 | Telefaksi |

30191400–8 | Stroji za uničevanje papirnatih dokumentov |

30192000–1 | Pisarniške potrebščine |

30192100–2 | Radirke |

30192110–5 | Izdelki s črnilom |

30192111–2 | Blazinice za žige |

30192112–9 | Viri črnila za tiskarske stroje |

30192113–6 | Kasete s črnilom |

30192120–8 | Peresa |

30192121–5 | Kemični svinčniki |

30192122–2 | Nalivna peresa |

30192123–9 | Flomastri |

30192124–6 | Flomastri z vrhom iz polsti |

30192125–3 | Označevalci besedila |

30192130–1 | Svinčniki |

30192131–8 | Patentni svinčniki |

30192140–4 | Table iz plastičnih mas |

30192150–7 | Datumski pečati, žigi ali numeratorji |

30192200–3 | Tračni metri |

30192300–4 | Trakovi, prepojeni s tiskarsko barvo |

30192310–7 | Trakovi za pisalne stroje |

30192400–5 | Potrebščine za reprografijo |

30192500–6 | Prosojnice za grafoskope |

30192600–7 | Table za risanje |

30192700–8 | Pisarniški material |

30192710–1 | Plačilne kuverte |

30192720–4 | Plačilne kuverte za odpošiljanje |

30192800–9 | Samolepilne etikete |

30200000–1 | Računalniška oprema in pribor |

30210000–4 | Naprave za obdelavo podatkov |

30211000–1 | Osrednji računalnik |

30211100–2 | Super računalnik |

30211200–3 | Strojna oprema za osrednji računalnik |

30211300–4 | Računalniške platforme |

30211400–5 | Računalniške konfiguracije |

30211500–6 | Centralna procesna enota |

30211600–7 | Procesorji |

30212000–8 | Strojna in programska oprema za miniračunalnike |

30212100–9 | Strojna oprema za miniračunalnike |

30212110–2 | Centralne procesne enote za miniračunalnike |

30212200–0 | Programska oprema za miniračunalnike |

30213000–5 | Osebni računalniki |

30213100–6 | Notesniki |

30213200–7 | Laptopi |

30213300–8 | Prenosni računalniki |

30213400–9 | Centralne procesne enote za osebne računalnike |

30214000–2 | Delovne postaje |

30215000–9 | Strojna in programska oprema za mikroračunalnike |

30215100–0 | Strojna oprema za mikroračunalnike |

30215110–3 | Centralne procesne enote za mikroračunalnike |

30215200–1 | Programska oprema za mikroračunalnike |

30216000–6 | Magnetni ali optični čitalniki |

30216100–7 | Optični čitalniki |

30216110–0 | Skenerji za računalniško uporabo |

30216120–3 | Oprema za optično prepoznavanje znakov |

30216130–6 | Čitalniki črtnih kod |

30216200–8 | Čitalniki magnetnih kartic |

30216300–9 | Čitalniki luknjanih kartic |

30217000–3 | Deli, pribor in potrebščine za računalnike |

30217100–4 | Deli računalnikov |

30217110–7 | Mrežni vmesniki |

30217120–0 | Računalniški vhodi |

30217130–3 | Računalniške kartice |

30217131–0 | Elektronske kartice |

30217200–5 | Pribor za računalnike |

30217210–8 | Antirefleksijski zasloni |

30217220–1 | Podloge za miške |

30217230–4 | Predpomnilniki |

30217300–6 | Računalniške potrebščine |

30217310–9 | Kasete z vrstami pisav za tiskalnike |

30217320–2 | Diskete |

30217330–5 | Magnetni trakovi |

30217340–8 | CD ROMi |

30220000–7 | Oprema za digitalno kartografijo |

30221000–4 | Digitalne katastrske karte |

30230000–0 | Računalniška strojna oprema |

30231000–7 | Računalniki in tiskalniki |

30231100–8 | Računalniki |

30231110–1 | Podatkovna baza |

30231200–9 | Računalniška oprema |

30231210–2 | Centralna krmilna enota |

30231220–5 | Računalniške periferne naprave |

30231230–8 | Računalniški terminali |

30231240–1 | Konzole |

30231250–4 | Zasloni |

30231300–0 | Namizni računalniki |

30231310–3 | Oprema za namizno založništvo |

30231400–1 | Sistem z optičnimi diski |

30231600–3 | Računalniška oprema za medicino |

30232000–4 | Razna računalniška oprema |

30232100–5 | Oprema za varnostno kopiranje |

30232120–1 | Računalniške miške |

30232130–4 | Igralne palice |

30232140–7 | Svetlobna peresa |

30232150–0 | Sledilne kroglice |

30232160–3 | Grafične tablice |

30232200–6 | Koluti za magnetne trakove |

30232300–7 | Kasetni sistemi |

30232400–8 | Oprema za razširitev spomina |

30232500–9 | Oprema za obdelavo podatkov |

30232510–2 | Zapisovalci podatkov |

30232520–5 | Oprema za vnos podatkov |

30232530–8 | Oprema za validiranje podatkov |

30232600–0 | Kodirniki |

30233000–1 | Pomnilne, vhodne ali izhodne enote |

30233100–2 | Računalniške pomnilne enote |

30233110–5 | Pomnilne enote z magnetnimi karticami |

30233120–8 | Pomnilne enote z magnetnimi trakovi |

30233130–1 | Pomnilne enote z magnetnimi diski |

30233131–8 | Disketniki |

30233132–5 | Diskovni pogoni |

30233140–4 | Pomnilniki z neposrednim dostopom |

30233141–1 | Sistem diskovnega shranjevanja |

30233150–7 | Pogoni za optične diske |

30233160–0 | Tračne enote |

30233170–3 | Pomnilni mediji |

30233171–0 | Diski |

30233172–7 | Optični diski |

30233200–3 | Vhodne ali izhodne enote |

30233210–6 | Vhodne enote |

30233211–3 | Računalniške tipkovnice |

30233212–0 | Braillove vrstice |

30233220–9 | Izhodne enote |

30233230–2 | Tiskalniki in risalniki |

30233231–9 | Laserski tiskalniki |

30233232–6 | Matrični tiskalniki |

30233234–0 | Tiskalniki z barvno grafiko |

30233235–7 | Risalniki |

30234000–8 | Oprema za avtomatizacijo knjižnic |

30235000–5 | Diskovni krmilnik |

30236000–2 | Oprema za informacijsko tehnologijo |

30240000–3 | Programska oprema |

30241000–0 | Programska oprema za računalnike |

30241100–1 | Programska oprema za podatkovne baze |

30241200–2 | Aplikacijska programska oprema |

30241210–5 | Programska oprema za projektni management |

30241300–3 | Programska oprema za osrednji računalnik |

30241310–6 | Računalniški programi |

30241320–9 | Nadgradnja računalnikov |

30241330–2 | Mikrokanalna arhitektura |

30241400–4 | Programska oprema za operacijske sisteme |

30241410–7 | Jezikovni prevajalniki |

30241500–5 | Sistemski programi |

30241600–6 | Podporni programi |

30241700–7 | Multimedijska programska oprema |

30242000–7 | Varnostni programi |

30242100–8 | Protivirusni programi |

30242200–9 | Programi za iskanje napak |

30243000–4 | Programska oprema za medicino |

30244000–1 | Programska oprema za management |

30244100–2 | Programska oprema za upravljanje knjižnic |

30244200–3 | Programska oprema za upravljanje pomnilnikov |

30245000–8 | Programski paketi |

30245100–9 | Programi za izdelavo preglednic |

30245200–0 | Programi za obdelavo transakcij |

30245300–1 | Statistični programi |

30246000–5 | Programska oprema za komunikacije |

30246100–6 | Programska oprema za informacijsko tehnologijo |

30246200–7 | Emulacijska programska oprema |

30247000–2 | Programi za namizno založništvo |

30247100–3 | Programi za risanje in slikanje |

30247200–4 | Programi za obdelavo slik |

30248000–9 | Izdelki programske opreme |

30248100–0 | Programske aplikacije |

30248200–1 | Licence za programsko opremo |

30248300–2 | Nadgradnja programske opreme |

30249000–6 | Razna programska oprema |

30249100–7 | Programska oprema za računalniško podprto načrtovanje |

30249200–8 | Programska oprema za digitalne preslikave |

30249300–9 | Izobraževalna programska oprema |

30249400–0 | Programi za finančne sisteme |

30249410–3 | Programska oprema za računovodstvo |

30249420–6 | Sistem za izdajanje evročekov |

30249500–1 | Programska oprema za avtomatizacijo pisarn |

30249600–2 | Programi za obdelavo besedil |

30249700–3 | Programi za optično prepoznavanje znakov |

30249800–4 | Programi za tiskanje v ozadju |

30250000–6 | Računalniški sistemi |

30251000–3 | Računalniški krmilni sistem |

30252000–0 | Sistem za upravljanje podatkovnih baz |

30253000–7 | Računovodski sistem |

30253100–8 | Sistem za izdajanje računov |

30254000–4 | Informacijski sistemi |

30254100–5 | Sistem elektronske pošte |

30254200–6 | Sistemi za finančne podatke |

30254300–7 | Informacijski sistem za potnike |

30254310–0 | Elektronske table za obvestila |

30254320–3 | Sistem za informiranje potnikov v realnem času |

30255000–1 | Medicinski informacijski sistemi |

30255100–2 | Informacijski sistem za oddelke za zdravstveno nego |

30255200–3 | Sistem za upravljanje pacientov |

30255300–4 | Sistem za upravljanje operacijskih dvoran |

30255400–5 | Klinični informacijski sistem |

30255500–6 | Sistem za upravljanje dokumentacije pacientov |

30256000–8 | Sistem za upravljanje knjižnic |

30257000–5 | Sistem za upodabljanje in arhiviranje |

30258000–2 | Elektronsko upravljanje podatkov |

30259000–9 | Razni računalniški sistemi |

30259100–0 | Sistem avtomatizacije |

30259200–1 | Sistem za določanje položajev plovil |

30259300–2 | Sistem CAD |

30259400–3 | Sistem za pridobivanje podatkov |

30259500–4 | Sistem za digitalne preslikave |

30259600–5 | Optični čitalni sistem |

30259700–6 | Sistem za upravljanje dokumentov |

30259800–7 | Sistemi za obveščanje potnikov |

30260000–9 | Strežniki |

30261000–6 | Omrežni strežniki |

30262000–3 | Računalniški strežniki |

30263000–0 | Datotečni strežniki |

30264000–7 | UNIX ali njemu enakovredni strežniki |

30265000–4 | Strežniki za tiskalnike |

31000000–6 | Električni stroji, aparati, oprema in potrošno blago |

31100000–7 | Elektromotorji, generatorji in transformatorji |

31110000–0 | Elektromotorji |

31111000–7 | Adapterji |

31120000–3 | Generatorji |

31121000–0 | Generatorski agregati |

31121100–1 | Generatorski agregati z motorji na vžig s kompresijo |

31121110–4 | Električni pretvorniki |

31121111–1 | Električni rotacijski pretvorniki |

31121200–2 | Generatorski agregati z motorji na vžig s svečkami |

31121300–3 | Generatorji na vetrno energijo |

31121310–6 | Mlini na veter |

31121320–9 | Turbine na veter |

31121330–2 | Turbogeneratorji na veter |

31121331–9 | Rotorji za turbine |

31121340–5 | Polje vetrnih elektrarn |

31122000–7 | Enote za proizvodnjo elektrike |

31122100–8 | Gorivne celice |

31124000–1 | Generator s parno turbino in z njim povezani aparati |

31124100–2 | Turboagregati |

31124200–3 | Krmilni aparati za turbogeneratorje |

31126000–5 | Diname |

31127000–2 | Zasilni generator |

31128000–9 | Turbogenerator |

31129000–6 | Generatorski agregat na dizelski pogon |

31130000–6 | Alternatorji |

31131000–3 | Enofazni motorji |

31131100–4 | Pogoni |

31131200–5 | Anode |

31132000–0 | Večfazni motorji |

31140000–9 | Hladilni stolpi |

31141000–6 | Hladilci vode |

31150000–2 | Predstikalne naprave za žarnice na razelektrenje |

31151000–9 | Statični pretvorniki |

31152000–6 | Kondenzatorji |

31153000–3 | Usmerniki |

31154000–0 | Neprekinjena oskrba z električno energijo |

31155000–7 | Razsmerniki |

31156000–4 | Prekinljiva oskrba z električno energijo |

31157000–1 | Indukcijske tuljave |

31158000–8 | Polnilniki |

31158100–9 | Polnilniki baterij |

31160000–5 | Deli elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev |

31161000–2 | Deli za elektromotorje in generatorje |

31161100–3 | Vzbujalni sistemi |

31161200–4 | Sistemi za hlajenje plinov |

31161300–5 | Rotorji za generatorje |

31161400–6 | Sistemi za primarno vodo |

31161500–7 | Sistemi za tesnilno olje |

31161600–8 | Sistemi za hladilno vodo za statorje |

31161700–9 | Deli parnih generatorjev |

31161800–0 | Deli plinskih generatorjev |

31161900–1 | Sistemi za reguliranje napetosti |

31162000–9 | Deli transformatorjev, indukcijskih tuljav in statičnih pretvornikov |

31162100–0 | Deli kondenzatorjev |

31170000–8 | Transformatorji |

31171000–5 | Transformatorji s tekočim dielektrikom |

31172000–2 | Napetostni transformatorji |

31173000–9 | Merilni transformator |

31200000–8 | Aparati za distribucijo in krmiljenje elektrike |

31210000–1 | Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov |

31211000–8 | Table in omarice za varovalke |

31211100–9 | Table za električne aparate |

31211110–2 | Krmilne plošče |

31211200–0 | Omarice za varovalke |

31211300–1 | Varovalke |

31211310–4 | Izklopna stikala |

31212000–5 | Odklopniki tokokrogov |

31212100–6 | Odklopniki tokokrogov za nadzemne vode |

31212200–7 | Naprave za preskušanje napetosti |

31213000–2 | Razdelilna oprema |

31213100–3 | Razdelilne omarice |

31213200–4 | Razdelilni transformatorji |

31213300–5 | Razdelilna omara za kable |

31213400–6 | Razdelilni sistem |

31214000–9 | Stikalne naprave |

31214100–0 | Stikala |

31214110–3 | Ločilniki |

31214120–6 | Ozemljitveno stikalo |

31214200–1 | Ločilno stikalo |

31214300–2 | Stikalne naprave na prostem |

31214400–3 | Ločilno stikalo za varovalke |

31214500–4 | Električne stikalne plošče |

31214510–7 | Razdelilne plošče |

31214520–0 | Srednjenapetostne stikalne plošče |

31215000–6 | Omejevalniki napetosti |

31216000–3 | Prenapetostni odvodniki |

31216100–4 | Oprema za zaščito pred strelo |

31216200–5 | Strelovodi |

31217000–0 | Dušilni elementi motečih valov |

31218000–7 | Zbiralke |

31219000–4 | Zaščitne omarice |

31220000–4 | Elementi tokokrogov |

31221000–1 | Električni releji |

31223000–5 | Okovi žarnic |

31224000–2 | Vezni in kontaktni elementi |

31224100–3 | Vtiči in vtičnice |

31224200–4 | Koaksialni kabli |

31224300–5 | Priključne vtičnice |

31224400–6 | Priključni kabli |

31224500–7 | Priključne sponke |

31224600–8 | Naprave za regulacijo svetlobe |

31224700–9 | Priključne doze |

31224800–0 | Kompleti za spajanje kablov |

31230000–7 | Deli aparatov za distribucijo in krmiljenje elektrike |

31300000–9 | Izolirana žica in kabli |

31310000–2 | Električno omrežje |

31311000–9 | Priključki na električno omrežje |

31320000–5 | Kabli za distribucijo elektrike |

31321000–2 | Elektroenergetski vodi |

31321100–3 | Nadzemni električni vodi |

31330000–8 | Koaksialni kabel |

31340000–1 | Pribor za kable, izoliran |

31341000–8 | Koluti za kable, izolirani |

31342000–5 | Kabelski razdelilniki, izolirani |

31343000–2 | Kabelske spojke, izolirane |

31344000–9 | Kabelske tesnilke, izolirane |

31350000–4 | Električni vodniki za podatkovne in krmilne namene |

31351000–1 | Električni vodniki za sisteme kontrole dostopa |

31352000–8 | Kabli iz optičnih vlaken |

31352100–9 | Kabli iz optičnih vlaken za prenos informacij |

31352200–0 | Optični kabli za telekomunikacije |

31352300–1 | Kabli iz optičnih vlaken za prenos podatkov |

31400000–0 | Akumulatorji, primarne celice in primarne baterije |

31410000–3 | Primarne celice |

31420000–6 | Primarne baterije |

31421000–3 | Svinčeve baterije |

31422000–0 | Kompleti baterij |

31430000–9 | Električni akumulatorji |

31431000–6 | Svinčevi akumulatorji |

31432000–3 | Nikelj-kadmijevi akumulatorji |

31500000–1 | Oprema za razsvetljavo in električne svetilke |

31510000–4 | Električne žarnice z nitko |

31511000–1 | Zaprte reflektorske žarnice z naparjenim zrcalom |

31512000–8 | Volframove halogenske žarnice |

31513000–5 | Žarnice z nitko |

31514000–2 | Žarnice za razelektrenje |

31515000–9 | Ultravijolične žarnice |

31516000–6 | Infrardeče žarnice |

31517000–3 | Obločnice |

31518000–0 | Signalne luči |

31518100–1 | Reflektorji |

31518110–4 | Luči za delo na terenu |

31518200–2 | Oprema za zasilno razsvetljavo |

31518300–3 | Strešna svetila |

31518400–4 | Svetila za vzletno-pristajalne steze |

31518500–5 | Žarnice, napolnjene s parami živega srebra |

31518600–6 | Žarometi |

31520000–7 | Svetilke in pribor zanje |

31521000–4 | Svetilke |

31521100–5 | Namizne svetilke |

31521200–6 | Stoječe svetilke |

31521300–7 | Prenosne električne svetilke |

31521310–0 | Opozorilna svetila |

31521320–3 | Žepne svetilke |

31522000–1 | Lučke za razsvetljavo novoletnih jelk |

31523000–8 | Osvetljeni znaki in osvetljene ploščice z imeni |

31523100–9 | Osvetljeni znaki |

31523110–2 | Osvetljeni prometni znaki |

31523200–0 | Znaki s stalnimi obvestili |

31523300–1 | Osvetljene ploščice z imeni |

31524000–5 | Stropna in stenska svetila |

31524100–6 | Pribor za stropna svetila |

31524110–9 | Svetila za operacijske dvorane |

31524120–2 | Stropna svetila |

31524200–7 | Pribor za stropna svetila |

31524210–0 | Stenska svetila |

31527000–6 | Iskalni žarometi |

31527100–7 | Razsvetljava prometnih poti |

31527200–8 | Zunanja svetila |

31527210–1 | Lanterne |

31527220–4 | Razsvetljava predorov |

31527230–7 | Signalna in navigacijska svetila za plovbo |

31527240–0 | Signalna in navigacijska svetila za plovbo po rekah |

31527250–3 | Signalna in navigacijska svetila za zračni promet |

31527260–6 | Sistemi razsvetljave |

31527270–9 | Razsvetljava peronov |

31527300–9 | Gospodinjska svetila |

31530000–0 | Deli svetilk in oprema za razsvetljavo |

31531000–7 | Žarnice |

31531100–8 | Svetilne cevi |

31532000–4 | Deli svetilk in pribor za svetilke |

31600000–2 | Električna oprema in aparati |

31610000–5 | Električna oprema za motorje in vozila |

31611000–2 | Kompleti kablov |

31612000–9 | Kabelski snopi za motorje |

31612200–1 | Starter motorji |

31612300–2 | Električna signalna oprema za motorje |

31612310–5 | Smerokazi |

31620000–8 | Aparati za zvočno ali vizualno signalizacijo |

31621000–5 | Oprema za upravljanje, nadzor, varnost ali signalizacijo v železniškem prometu |

31621100–6 | Oprema za upravljanje in nadzor |

31621200–7 | Električna oprema za signalizacijo v železniškem prometu |

31621300–8 | Električne inštalacije v železniškem prometu |

31622000–2 | Sirene |

31623000–9 | Oprema za upravljanje, nadzor, varnost ali signalizacijo v cestnem prometu |

31623100–0 | Semaforji |

31623200–1 | Oprema za upravljanje, nadzor, varnost ali signalizacijo v prometu po notranjih vodnih poteh |

31623300–2 | Oprema za upravljanje, nadzor, varnost ali signalizacijo na parkiriščih |

31623400–3 | Oprema za upravljanje, nadzor, varnost ali signalizacijo v lukah |

31623500–4 | Oprema za upravljanje, nadzor, varnost ali signalizacijo na letališčih |

31623510–7 | Zapisovalci poletov |

31623520–0 | Razsvetljava letališč |

31623600–5 | Signalni generatorji |

31623700–6 | Razdelilniki antenskih signalov |

31623800–7 | Stroji za galvanotehniko |

31623900–8 | Signalna oprema za upravljanje prometa na križiščih |

31624000–6 | Informacijske table |

31624100–7 | Signalne plošče z menjajočimi se sporočili |

31625000–3 | Alarmne naprave proti vlomu ali požaru |

31625100–4 | Sistemi za javljanje požara |

31625200–5 | Protipožarni alarmni sistemi |

31625300–6 | Protivlomni alarmni sistemi |

31630000–1 | Magneti |

31640000–4 | Stroji in aparati s posebno funkcijo |

31641000–1 | Simulatorji |

31641100–2 | Simulatorji vožnje |

31641200–3 | Simulatorji za bitke |

31641300–4 | Simulatorji za treniranje |

31642000–8 | Elektronski aparati za iskanje |

31642100–9 | Aparati za iskanje kovinskih cevi |

31642200–0 | Detektorji min |

31642300–1 | Aparati za iskanje plastičnih mas |

31642400–2 | Aparati za iskanje nekovinskih predmetov |

31642500–3 | Aparati za iskanje lesa |

31643000–5 | Pospeševalniki delcev |

31643100–6 | Linearni pospeševalniki |

31644000–2 | Razne naprave za zapisovanje podatkov |

31645000–9 | Fliperji |

31650000–7 | Izolirni deli |

31660000–0 | Ogljene elektrode |

31670000–3 | Električni deli strojev in aparatov |

31680000–6 | Električne potrebščine in pribor |

31681000–3 | Električni pribor |

31681100–4 | Električni kontakti |

31681200–5 | Električne črpalke |

31681300–6 | Električni tokokrogi |

31681400–7 | Električne komponente |

31681410–0 | Elektromaterial |

31681500–8 | Polnilniki |

31682000–0 | Potrebščine za oskrbo z elektriko |

31682100–1 | Električne omarice |

31682200–2 | Plošče z instrumenti |

31682210–5 | Merilne naprave in oprema za upravljanje in nadzor |

31682220–8 | Mešalne mize |

31682230–1 | Grafične prikazovalne plošče |

31682300–3 | Srednjenapetostne naprave |

31682310–6 | Srednjenapetostne plošče |

31682400–4 | Električna oprema za nadzemne vode |

31682410–7 | Kabelski nosilci za nadzemne vode |

31682500–5 | Zasilna električna oprema |

31682510–8 | Zasilni električni sistemi |

31682520–1 | Sistemi za izklop v sili |

31682530–4 | Potrebščine za zasilno oskrbo z elektriko |

31682540–7 | Oprema za razdelilne postaje |

31700000–3 | Elektronske, elektromehanske in elektrotehniške potrebščine |

31710000–6 | Elektronska oprema |

31711000–3 | Elektronske potrebščine |

31711100–4 | Elektronske komponente |

31711110–7 | Oddajniki - sprejemniki |

31711120–0 | Pretvorniki |

31711130–3 | Upori |

31711140–6 | Elektrode |

31711200–5 | Elektronski semaforji |

31711300–6 | Elektronski sistemi za registriranje časa |

31711310–9 | Sistem za registriranje prisotnosti |

31712000–0 | Mikroelektronski stroji in aparati ter mikrosistemi |

31712100–1 | Mikroelektronski stroji in aparati |

31712200–2 | Mikrosistemi |

31720000–9 | Elektromehanska oprema |

31730000–2 | Elektrotehnična oprema |

31731000–9 | Elektrotehnične potrebščine |

32000000–3 | Radijski in televizijski aparati, komunikacijska in telekomunikacijska oprema ter pribor |

32100000–4 | Elektronke, cevi in elektronske komponente |

32110000–7 | Električni kondenzatorji |

32111000–4 | Konstantni kondenzatorji |

32112000–1 | Spremenljivi ali nastavljivi kondenzatorji |

32120000–0 | Električni upori |

32130000–3 | Tiskana vezja |

32131000–0 | Opremljene plošče tiskanega vezja |

32132000–7 | Neopremljene plošče tiskanega vezja |

32140000–6 | Elektronke in cevi |

32141000–3 | Katodne cevi za televizijske sprejemnike |

32141100–4 | Cevi za televizijske kamere |

32142000–0 | Mikrovalovne cevi in oprema |

32142100–1 | Magnetroni |

32142200–2 | Mikrovalovna oprema |

32142210–5 | Mikrovalovna radijska oprema |

32142300–3 | Klistroni |

32143000–7 | Elektronke |

32144000–4 | Sprejemne ali ojačevalne cevi |

32150000–9 | Polprevodniki |

32151000–6 | Diode |

32152000–3 | Diode za sevanje svetlobe |

32153000–0 | Tranzistorji |

32154000–7 | Montirani piezoelektrični kristali |

32160000–2 | Elektronska integrirana vezja in mikrosestavi |

32161000–9 | Telefonske kartice |

32161100–0 | SIM kartice |

32162000–6 | Kartice z integriranim vezjem |

32163000–3 | Integrirana elektronska vezja |

32164000–0 | Mikrosestavi |

32165000–7 | Mikroprocesorji |

32170000–5 | Deli elektronskih sestavov |

32171000–2 | Deli električnih kondenzatorjev |

32172000–9 | Deli električnih uporov, reostatov in potenciometrov |

32173000–6 | Deli elektronk in cevi |

32180000–8 | Moduli |

32200000–5 | Oddajniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo, radiodifuzijo in televizijo |

32210000–8 | Oprema za prenos slike in zvoka |

32211000–5 | Produkcijska oprema za radio in televizijo |

32220000–1 | Televizijski oddajniki brez sprejemnikov |

32221000–8 | Radijski svetilniki |

32222000–5 | Stroji za kodiranje video signalov |

32223000–2 | Video oddajniki |

32224000–9 | Televizijski oddajniki |

32230000–4 | Radijski oddajniki z vgrajenim sprejemnikom |

32231000–1 | Televizijski aparati zaprtega kroga |

32232000–8 | Oprema za video konference |

32233000–5 | Ojačevalniki radijskih frekvenc |

32234000–2 | Televizijske kamere zaprtega kroga |

32235000–9 | Sistem za nadzor obratovanja |

32236000–6 | Radiotelefoni |

32237000–3 | Walkie-talkiji |

32240000–7 | Televizijske kamere |

32250000–0 | Mobilni telefoni |

32251000–7 | Avtotelefoni |

32252000–4 | Telefoni GSM |

32260000–3 | Oprema za prenos podatkov |

32270000–6 | Digitalni oddajniki |

32300000–6 | Televizijski in radijski sprejemniki in aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slike |

32310000–9 | Radiodifuzni sprejemniki |

32320000–2 | Televizijska in audiovizualna oprema |

32321000–9 | Televizijska projekcijska oprema |

32321100–0 | Filmska oprema |

32321200–1 | Audiovizualna oprema |

32321300–2 | Audiovizualne potrebščine |

32322000–6 | Multimedijska oprema |

32323000–3 | Video monitorji |

32323100–4 | Barvni video monitorji |

32323200–5 | Črnobeli video monitorji |

32323300–6 | Video oprema |

32323400–7 | Oprema za video reprodukcijo |

32323500–8 | Sistem za video nadzor |

32324000–0 | Televizorji |

32324100–1 | Barvni televizorji |

32324200–2 | Črnobeli televizorji |

32324300–3 | Televizijska oprema |

32324400–4 | Televizijske antene |

32324500–5 | Video tunerji |

32330000–5 | Aparati za snemanje in reprodukcijo zvoka in slike |

32331000–2 | Gramofoni za vinilne plošče |

32331100–3 | Predvajalniki zvočnih posnetkov |

32331200–4 | Kasetofoni |

32331300–5 | Aparati za reprodukcijo zvoka |

32331400–6 | Predvajalniki zgoščenk |

32332000–9 | Magnetofoni |

32332100–0 | Diktafoni |

32332200–1 | Naprave za odgovarjanje na telefonske klice |

32332300–2 | Aparati za snemanje zvoka |

32333000–6 | Aparati za snemanje ali reprodukcijo slike |

32333100–7 | Videorekorderji |

32333200–8 | Prenosne video kamere |

32333300–9 | Aparati za video reprodukcijo |

32333400–0 | Video predvajalniki |

32340000–8 | Mikrofoni in zvočniki |

32341000–5 | Mikrofoni |

32342000–2 | Zvočniki |

32342100–3 | Naglavne slušalke |

32342200–4 | Slušalke za v uho |

32342300–5 | Kompleti mikrofona in zvočnika |

32342400–6 | Akustične naprave |

32342410–9 | Akustična oprema |

32342420–2 | Mešalna miza za studio |

32342430–5 | Sistem za stiskanje govora |

32342440–8 | Sistem glasovne pošte |

32342450–1 | Aparati za snemanje glasu |

32343000–9 | Ojačevalniki |

32343100–0 | Avdiofrekvenčni ojačevalniki |

32343200–1 | Megafoni |

32344000–6 | Sprejemniki za radiotelefonijo ali radiotelegrafijo |

32344100–7 | Prenosni sprejemniki klicev ali obvestil (pozivniki - "paging") |

32344110–0 | Sistem za govorno prijavo |

32344200–8 | Radijski sprejemniki |

32344210–1 | Radijska oprema |

32344220–4 | Radijski pozivniki |

32344230–7 | Radijske postaje |

32344240–0 | Radijski stolp |

32344250–3 | Radijske naprave |

32344260–6 | Radijska in multipleksna oprema |

32344270–9 | Radijski in telefonski nadzorni sistem |

32344280–2 | Prenosni radii |

32350000–1 | Deli zvočne in video opreme |

32351000–8 | Pribor za zvočno in video opremo |

32351100–9 | Oprema za video montažo |

32351200–0 | Zasloni |

32352000–5 | Antene in reflektorji |

32352100–6 | Deli radijske in radarske opreme |

32352200–7 | Rezervni deli in dodatki za radarje |

32360000–4 | Oprema za interfon |

32400000–7 | Omrežja |

32410000–0 | Lokalno omrežje |

32411000–7 | Obročno omrežje na žeton |

32412000–4 | Komunikacijsko omrežje |

32412100–5 | Telekomunikacijsko omrežje |

32412110–8 | Internet |

32412120–1 | Intranet |

32413000–1 | Integrirano omrežje |

32413100–2 | Usmerjevalniki za omrežja |

32415000–5 | Omrežje ethernet |

32416000–2 | Omrežje ISDN |

32416100–3 | Omrežje ISDX |

32417000–9 | Multimedijska omrežja |

32418000–6 | Radijsko omrežje |

32420000–3 | Oprema za omrežje |

32421000–0 | Omrežni kabli |

32422000–7 | Komponente omrežja |

32423000–4 | Omrežna vozlišča |

32424000–1 | Omrežna infrastruktura |

32425000–8 | Omrežni operacijski sistem |

32426000–5 | Sistem omrežnega založništva |

32427000–2 | Omrežni sistem |

32428000–9 | Posodobitev omrežja |

32429000–6 | Oprema za telefonska omrežja |

32430000–6 | Prostrano omrežje |

32440000–9 | Naprave za telemetrijo in terminale |

32441000–6 | Naprave za telemetrijo |

32441100–7 | Sistem nadzora telemetrije |

32441200–8 | Sistem telemetrije in krmiljenja |

32441300–9 | Sistem telematike |

32442000–3 | Terminalska oprema |

32442100–4 | Priključne plošče |

32442200–5 | Končniške omarice |

32442300–6 | Terminalski emulatorji |

32442400–7 | Priključni bloki |

32500000–8 | Telekomunikacijska oprema in potrebščine |

32510000–1 | Sistem za brezžične telekomunikacije |

32520000–4 | Kabli in oprema za telekomunikacije |

32521000–1 | Telekomunikacijski kabel |

32522000–8 | Telekomunikacijska oprema |

32523000–5 | Telekomunikacijske naprave |

32524000–2 | Telekomunikacijski sistem |

32530000–7 | Oprema za komunikacije preko satelita |

32531000–4 | Oprema za satelitske komunikacije |

32532000–1 | Satelitski krožniki |

32533000–8 | Satelitske zemeljske postaje |

32534000–5 | Satelitske ploščadi |

32540000–0 | Stikalna polja |

32541000–7 | Oprema za stikalne plošče |

32542000–4 | Stikalne plošče |

32543000–1 | Telefonska posredovalna mesta |

32544000–8 | Oprema za zasebne avtomatske naročniške centrale |

32545000–5 | Sistemi za zasebne avtomatske naročniške centrale |

32546000–2 | Digitalna komutacijska oprema |

32546100–3 | Digitalne stikalne plošče |

32547000–9 | Vakuumske stikalne plošče |

32550000–3 | Telefonska oprema |

32551000–0 | Telefonski kabli in pripadajoča oprema |

32551100–1 | Telefonski priključki |

32551200–2 | Telefonske centrale |

32551300–3 | Telefonske slušalke |

32551400–4 | Telefonsko omrežje |

32551500–5 | Telefonski kabli |

32552000–7 | Električni aparati za žično telefonijo in žično telegrafijo |

32552100–8 | Telefonski aparati |

32552110–1 | Brezžični telefoni |

32552120–4 | Telefonski stebrički |

32552130–7 | Javni telefoni |

32552140–0 | Oprema za javne telefone |

32552200–9 | Teleprinterji |

32552300–0 | Telefonski ali telegrafski komutacijski aparati |

32552310–3 | Digitalne telefonske centrale |

32552320–6 | Multipleksorji |

32552330–9 | Telefonski komutacijski aparati |

32552400–1 | Aparati za pretvarjanje avdiofrekvenčnih signalov |

32552410–4 | Modemi |

32552420–7 | Frekvenčni pretvornik |

32552430–0 | Oprema za kodiranje |

32552500–2 | Aparati za teletekst |

32552510–5 | Terminali za videotekst |

32552520–8 | Oprema za telekse |

32552600–3 | Govorne naprave pri vratih |

32553000–4 | Deli za električne telefonske in telegrafske aparate |

32560000–6 | Materiali iz optičnih vlaken |

32561000–3 | Priključki iz optičnih vlaken |

32570000–9 | Komunikacijska oprema |

32571000–6 | Komunikacijska infrastruktura |

32572000–3 | Komunikacijski kabel |

32572100–4 | Komunikacijski kabel z več električnimi vodniki |

32572200–5 | Komunikacijski kabel s koaksialnimi vodniki |

32572300–6 | Komunikacijski kabel za posebne namene |

32573000–0 | Komunikacijski krmilni sistem |

32580000–2 | Oprema za obdelavo podatkov |

32581000–9 | Oprema za posredovanje podatkov |

32581100–0 | Kabel za prenos podatkov |

32581110–3 | Kabel za prenos podatkov z več električnimi vodniki |

32581120–6 | Kabel za prenos podatkov s koaksialnimi vodniki |

32581130–9 | Kabel za prenos podatkov za posebne namene |

32582000–6 | Nosilci podatkov |

32583000–3 | Nosilci podatkov in zvoka |

32584000–0 | Posneti nosilci podatkov |

33000000–0 | Medicinske in laboratorijske naprave, optične in precizne naprave, ročne ure in ure, farmacevtske surovine in z njimi povezano medicinsko potrošno blago |

33100000–1 | Medicinske naprave |

33110000–4 | Oprema za slikanje za medicinske, zobozdravstvene in veterinarske namene |

33111000–1 | Rentgenske naprave |

33111100–2 | Rentgenska miza |

33111200–3 | Rentgenski oddelki |

33111300–4 | Naprave za rentgensko razvijanje |

33111400–5 | Naprave za rentgensko fluoroskopijo |

33111500–6 | Rentgenska oprema za zobozdravniško uporabo |

33111600–7 | Naprave za radiografijo |

33111610–0 | Enota za magnetno resonanco |

33111620–3 | Kamere z gama žarki |

33111640–9 | Termografi |

33111650–2 | Naprave za mamografijo |

33111700–8 | Prostor za angiografijo |

33111710–1 | Potrebščine za angiografijo |

33111720–4 | Naprave za angiografijo |

33111721–1 | Naprave za digitalno angiografijo |

33111730–7 | Potrebščine za angioplastiko |

33111740–0 | Naprave za angioplastiko |

33111800–9 | Sistem za rentgensko diagnostiko |

33112000–8 | Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje |

33112100–9 | Naprava za ultrazvočno preiskavo srca |

33112200–0 | Enota za ultrazvok |

33112300–1 | Naprave za ultrazvočno skeniranje |

33112310–4 | Barvni doppler |

33112320–7 | Dopplerska oprema |

33112330–0 | Ehoencefalografi |

33112340–3 | Ehokardiografi |

33113000–5 | Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc |

33113100–6 | Naprave za skeniranje na osnovi magnetne resonance |

33113110–9 | Naprava za skeniranje na osnovi jedrske magnetne resonance |

33114000–2 | Naprave za spektroskopijo |

33115000–9 | Naprave za tomografijo |

33115100–0 | CT skener |

33115200–1 | CAT skener |

33120000–7 | Funkcionalna diagnostika |

33121000–4 | Sistem za dolgotrajno ambulantno zapisovanje |

33121100–5 | Elektroencefalografi |

33121200–6 | Naprave za scintigrafijo |

33121300–7 | Elektromiografi |

33121400–8 | Avdiometri |

33121500–9 | Elektrokardiogram |

33122000–1 | Oftalmologija |

33123000–8 | Kardivaskularne naprave |

33123100–9 | Tenziometri |

33123200–0 | Naprave za elektrokardiografijo |

33123210–3 | Naprave za spremljanje srčne funkcije |

33123220–6 | Naprave za koronarno angiografijo |

33123230–9 | Kardiografi |

33124000–5 | Naprave in potrebščine za diagnostiko in radiodiagnostiko |

33124100–6 | Naprave za diagnostiko |

33124110–9 | Sistemi za diagnostiko |

33124120–2 | Ultrazvočne naprave za diagnostične namene |

33124130–5 | Potrebščine za diagnostiko |

33124131–2 | Trakovi z reagenti |

33124200–7 | Naprave za radiodiagnostiko |

33124210–0 | Potrebščine za radiodiagnostiko |

33125000–2 | Naprave za urološke preiskave |

33126000–9 | Naprave za stomatologijo |

33127000–6 | Naprave za imunoanalize |

33130000–0 | Zobozdravstvo |

33131000–7 | Zobozdravniški ročni instrumenti |

33131100–8 | Zobozdravniški kirurški instrumenti |

33131200–9 | Zobozdravniške igle za šivanje |

33131300–0 | Zobozdravniški instrumenti za enkratno uporabo |

33131400–1 | Zobozdravniške sonde |

33131500–2 | Zobozdravniški instrumenti za izdiranje |

33131510–5 | Zobozdravniški vrtalniki |

33131600–3 | Zobozdravniški instrumenti za plombiranje |

33132000–4 | Zobni vsadki |

33133000–1 | Pribor za jemanje zobnih vtisov |

33134000–8 | Pribor za endodontijo |

33135000–5 | Ortodontske naprave |

33136000–2 | Vrtilni in brusilni instrumenti |

33137000–9 | Material za zobno profilakso |

33138000–6 | Proizvodi za zobno protetiko in naravnavanje zob |

33138100–7 | Umetno zobovje |

33140000–3 | Nekemično medicinsko potrošno blago in hematološko potrošno blago |

33141000–0 | Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago |

33141100–1 | Obvezilni material; material za spenjanje, šivanje, ligature |

33141110–4 | Obvezilni material |

33141111–1 | Lepljive obveze |

33141112–8 | Obliži |

33141113–5 | Povoji |

33141114–2 | Gaza za medicinske namene |

33141115–9 | Vata za medicinske namene |

33141116–6 | Paketi obvez |

33141117–3 | Vata |

33141118–0 | Komprese za otiranje |

33141119–7 | Komprese |

33141120–7 | Material za spenjanje, šivanje, ligature |

33141121–4 | Kirurški šivi |

33141122–1 | Kirurške sponke |

33141123–8 | Posode za odlaganje ostrih predmetov |

33141124–5 | Avtosuture |

33141125–2 | Material za kirurško šivanje |

33141126–9 | Ligature |

33141127–6 | Absorbcijska sredstva za ustavljanje krvavitev |

33141128–3 | Igle za šivanje |

33141200–2 | Katetri |

33141210–5 | Balonski katetri |

33141220–8 | Kanile |

33141230–1 | Dilatatorji |

33141240–4 | Pribor za katetre |

33141300–3 | Naprave za venepunkcijo in odvzem krvi |

33141310–6 | Brizgalke |

33141320–9 | Medicinske igle |

33141400–4 | Rezilnik za žico in operacijski noži; kirurške rokavice |

33141410–7 | Rezilnik za žico in operacijski noži |

33141411–4 | Skalpeli in rezila |

33141420–0 | Kirurške rokavice |

33141500–5 | Hematološko potrošno blago |

33141510–8 | Krvni proizvodi |

33141520–1 | Izvlečki plazme |

33141530–4 | Sredstva za strjevanje krvi |

33141540–7 | Albumin |

33141550–0 | Heparin |

33141560–3 | Človeški organi |

33141570–6 | Človeška kri |

33141580–9 | Živalska kri |

33141600–6 | Zbiralne posode, zbiralne vrečke, pripomočki za drenažo in kompleti |

33141610–9 | Zbiralna vrečka |

33141611–6 | Vrečka za zbiranje seča |

33141612–3 | Vrečka za zbiranje krvi |

33141620–2 | Medicinski kompleti |

33141621–9 | Kompleti za inkontinenco |

33141622–6 | Kompleti za zaščito pred AIDS-om |

33141623–3 | Škatle prve pomoči |

33141624–0 | Kompleti za dajanje zdravil |

33141625–7 | Kompleti za diagnosticiranje |

33141626–4 | Kompleti za doziranje |

33141630–5 | Filtri za krvno plazmo |

33141640–8 | Priprave za drenažo |

33141641–5 | Sonde |

33141642–2 | Pribor za drenažo |

33141700–7 | Ortopedske priprave |

33141710–0 | Bergle |

33141720–3 | Pripomočki za hojo |

33141730–6 | Vratne ortoze |

33141740–9 | Ortopedska obutev |

33141750–2 | Umetni sklepi |

33141760–5 | Opornice |

33141770–8 | Priprave za prelome, vijaki in ploščice |

33141800–8 | Zobozdravniško potrošno blago |

33141810–1 | Zobarska polnila |

33141820–4 | Zobje |

33141821–1 | Zobje iz porcelana |

33141822–8 | Zobje iz akrila |

33141830–7 | Cementna podlaga |

33141840–0 | Sredstva za ustavljanje krvavitev za zobozdravniško uporabo |

33141850–3 | Izdelki za zobno higieno |

33142000–7 | Potrebščine za večkratno uporabo |

33150000–6 | Terapevtika |

33151000–3 | Naprave in potrebščine za radioterapijo |

33151100–4 | Naprave za gama terapijo |

33151200–5 | Naprave za rentgensko terapijo |

33151300–6 | Spektrografi |

33151400–7 | Potrebščine za radioterapijo |

33152000–0 | Inkubatorji |

33153000–7 | Litotripter |

33154000–4 | Naprave za mehanoterapijo |

33155000–1 | Naprave za fizioterapijo |

33156000–8 | Naprave za psihološka testiranja |

33157000–5 | Naprave za plinsko terapijo in dihalne naprave |

33157100–6 | Plinske maske za medicinsko uporabo |

33157110–9 | Kisikove maske |

33157200–7 | Kompleti za umetno dihanje |

33157300–8 | Kisikovi šotori |

33157400–9 | Dihalni aparati za medicinsko uporabo |

33157500–0 | Hiperbarične komore |

33157700–2 | Vlažilci za kisikoterapijo |

33157800–3 | Enota za dovajanje kisika |

33157810–6 | Enota za kisikoterapijo |

33158000–2 | Električno, elektromagnetno in mehansko zdravljenje |

33158100–3 | Elektromagnetna enota |

33158200–4 | Naprave za elektroterapijo |

33158210–7 | Stimulator |

33158300–5 | Medicinske naprave z ultravijoličnimi žarki |

33158400–6 | Enota za mehanoterapijo |

33158500–7 | Medicinske naprave z infrardečimi žarki |

33159000–9 | Sistem za klinično kemijo |

33160000–9 | Operacijska tehnika |

33161000–6 | Elektrokirurška enota |

33162000–3 | Naprave in instrumenti za operacijske dvorane |

33162100–4 | Naprave za operacijske dvorane |

33162200–5 | Instrumenti za operacijske dvorane |

33163000–0 | Šotori za medicinsko uporabo |

33164000–7 | Naprave za koloskopijo |

33164100–8 | Kolposkop |

33165000–4 | Naprave za kriokirurgijo in krioterapijo |

33166000–1 | Dermatološke naprave |

33167000–8 | Operacijske luči |

33168000–5 | Naprave za endoskopijo in endokirurgijo |

33168100–6 | Endoskopi |

33169000–2 | Kirurški instrumenti |

33169100–3 | Kirurški laser |

33170000–2 | Anestezija in reanimacija |

33171000–9 | Instrumenti za anestezijo in reanimacijo |

33171100–0 | Instrumenti za anestezijo |

33171110–3 | Maska za anestezijo |

33171200–1 | Instrumenti za reanimacijo |

33171210–4 | Maska za reanimacijo |

33172000–6 | Naprave za anestezijo in reanimacijo |

33172100–7 | Naprave za anestezijo |

33172200–8 | Naprave za reanimacijo |

33180000–5 | Funkcionalna podpora |

33181000–2 | Naprave za podporo delovanja ledvic |

33181100–3 | Naprave za hemodializo |

33181200–4 | Dializni filtri |

33181300–5 | Individualni monitorji za hemodializo |

33181400–6 | Naprava za hemodializo za več pacientov |

33181500–7 | Potrošno blago za zdravljenje ledvic |

33181510–0 | Renalna tekočina |

33181520–3 | Potrošno blago za renalno dializo |

33182000–9 | Naprave za podporo srčne funkcije |

33182100–0 | Defibrilator |

33182200–1 | Naprave za stimulacijo srca |

33182210–4 | Srčni spodbujevalnik |

33182220–7 | Srčna zaklopka |

33182230–0 | Prekat |

33182240–3 | Deli in pribor za srčne spodbujevalnike |

33182241–0 | Baterije za srčne spodbujevalnike |

33182300–2 | Naprave za kardiokirurgijo |

33182400–3 | Rentgenski sistem za srčne preiskave |

33183000–6 | Ortopedski pripomočki |

33183100–7 | Ortopedski vsadki |

33183200–8 | Ortopedske proteze |

33183300–9 | Naprave za osteosintezo |

33184000–3 | Umetni deli telesa |

33184100–4 | Kirurški vsadki |

33184200–5 | Vaskularne proteze |

33184300–6 | Srčne proteze |

33184400–7 | Prsne proteze |

33184500–8 | Koronarne endoproteze |

33184600–9 | Umetne oči |

33185000–0 | Slušni pripomočki |

33185100–1 | Deli in pribor za aparate za izboljšanje sluha |

33185200–2 | Polžev vsadek |

33185300–3 | Otolaringološki vsadek |

33185400–4 | Umetno grlo |

33186000–7 | Umetno srce in pljuča |

33186100–8 | Oksigenator |

33190000–8 | Razne medicinske naprave |

33191000–5 | Naprave za sterilizacijo, dezinfekcijo in čiščenje |

33191100–6 | Sterilizator |

33191110–9 | Avtoklavi |

33192000–2 | Medicinsko pohištvo |

33192100–3 | Postelje za medicinsko uporabo |

33192110–6 | Ortopedske postelje |

33192120–9 | Bolniške postelje |

33192130–2 | Postelje z motornim pogonom |

33192140–5 | Ležišča za psihiatrične preiskave |

33192150–8 | Terapevtske postelje |

33192160–1 | Nosila |

33192200–4 | Medicinske mize |

33192210–7 | Mize za preglede |

33192220–0 | Mize za obdukcijo |

33192230–3 | Operacijske mize |

33192300–5 | Medicinsko pohištvo, razen postelj in miz |

33192310–8 | Naprave za vlečenje ali dvigovanje medicinskih postelj |

33192320–1 | Držala za stekleničke za seč |

33192330–4 | Oprema za transfuzijo |

33192340–7 | Pohištvo za operacijske dvorane, razen miz |

33192400–6 | Zobozdravniški oddelki |

33192410–9 | Zobozdravniški stoli |

33193000–9 | Vozila za invalide, invalidski vozički in pripadajoče naprave |

33193100–0 | Vozila za invalide in invalidski vozički |

33193110–3 | Vozila za invalide |

33193120–6 | Invalidski vozički |

33193121–3 | Invalidski vozički z motornim pogonom |

33193200–1 | Deli in pribor za vozila za invalide in invalidske vozičke |

33193210–4 | Deli in pribor za vozila za invalide |

33193211–1 | Motorji za vozila za invalide |

33193212–8 | Krmilne naprave za vozila za invalide |

33193213–5 | Upravljalne naprave za vozila za invalide |

33193214–2 | Šasije za vozila za invalide |

33193220–7 | Deli in pribor za invalidske vozičke |

33193221–4 | Blazine za invalidske vozičke |

33193222–1 | Ogrodja za invalidske vozičke |

33193223–8 | Sedeži za invalidske vozičke |

33193224–5 | Kolesa za invalidske vozičke |

33194000–6 | Naprave in instrumenti za transfuzijo in infuzijo |

33194100–7 | Naprave in instrumenti za infuzijo |

33194110–0 | Infuzijske črpalke |

33194120–3 | Proizvodi za infuzijo |

33194200–8 | Naprave in instrumenti za transfuzijo |

33194210–1 | Naprave za transfuzijo krvi |

33194220–4 | Potrebščine za transfuzijo krvi |

33195000–3 | Sistem za opazovanje pacientov |

33195100–4 | Monitorji |

33195110–7 | Monitorji za spremljanje dihanja |

33195200–5 | Osrednja nadzorna postaja |

33196000–0 | Medicinski pripomočki |

33196100–1 | Pripomočki za starejše |

33196200–2 | Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe |

33200000–2 | Instrumenti in naprave za merjenje, kontrolo, preskušanje in navigacijo |

33210000–5 | Navigacijski, meteorološki, geološki in geofizikalni instrumenti |

33211000–2 | Navigacijski instrumenti |

33211100–3 | Oprema za ugotavljanje smeri |

33211110–6 | Kompasi |

33211200–4 | Sekstanti |

33211210–7 | Globalni sistem pozicioniranja |

33211300–5 | Sonarji |

33211400–6 | Globinomeri |

33211500–7 | Radarske naprave |

33211510–0 | Oprema za radarski nadzor |

33212000–9 | Geodetski, hidrografski, oceanografski, hidrološki in meteorološki instrumenti in naprave |

33212100–0 | Daljinomeri |

33212200–1 | Geodetski instrumenti |

33212210–4 | Hidrografski instrumenti |

33212220–7 | Meteorološki instrumenti |

33212230–0 | Geološka oprema |

33212240–3 | Seizmografska oprema |

33212250–6 | Oprema za topografijo |

33212300–2 | Teodoliti |

33220000–8 | Oprema za daljinsko krmiljenje |

33221000–5 | Aparati za radijsko daljinsko krmiljenje |

33222000–2 | Daljinsko krmiljene sirene |

33230000–1 | Precizne tehtnice, instrumenti za risanje, računanje in merjenje dolžine |

33231000–8 | Precizne tehtnice |

33232000–5 | Mize za risanje načrtov |

33232100–6 | Stroji za risanje načrtov |

33232200–7 | Pantografi |

33232300–8 | Merila z nonijem |

33233000–2 | Ročni instrumenti za merjenje dolžine |

33240000–4 | Instrumenti za merjenje količin |

33241000–1 | Aparati za merjenje sevanja |

33241100–2 | Naprave za zapisovanje elektronskih žarkov |

33241200–3 | Dozimetri sevanja |

33241300–4 | Instrumenti za merjenje električnih veličin |

33241310–7 | Ampermetri |

33241320–0 | Voltmetri |

33241400–5 | Geigerjevi števci |

33241500–6 | Naprave za spremljanje in nadzorovanje kontaminacije |

33241600–7 | Monitorji sevanja |

33242000–8 | Osciloskopi |

33242100–9 | Oscilografi |

33243000–5 | Oprema za nadzorovanje napak |

33244000–2 | Naprave za spremljanje in nadzorovanje onesnaženosti |

33250000–7 | Instrumenti za preverjanje fizikalnih značilnosti |

33251000–4 | Merilni instrumenti |

33251100–5 | Hidrometri |

33251200–6 | Termometri |

33251300–7 | Pirometri |

33251400–8 | Barometri |

33251500–9 | Higrometri |

33251600–0 | Psihrometri |

33252000–1 | Instrumenti za merjenje pretoka, nivoja in tlaka tekočin in plinov |

33252100–2 | Aparati za merjenje jakosti zvoka |

33252110–5 | Števci za vodo |

33252200–3 | Oprema za merjenje nivoja |

33252300–4 | Oprema za merjenje tlaka |

33252310–7 | Manometri |

33252400–5 | Oprema za merjenje in kontrolo |

33253000–8 | Aparati za odkrivanje in analizo |

33253100–9 | Aparati za odkrivanje |

33253110–2 | Aparati za odkrivanje plina |

33253120–5 | Aparati za javljanje dima |

33253130–8 | Aparati za odkrivanje napak |

33253200–0 | Aparati za analizo |

33253210–3 | Aparati za analizo plina |

33253220–6 | Kromatografi |

33253221–3 | Plinski kromatografi |

33253230–9 | Aparati za analizo dima |

33253300–1 | Spektrometri |

33253310–4 | Spektrometer mase |

33253320–7 | Oprema za merjenje emisij |

33253321–4 | Spektrometer emisij |

33253330–0 | Spektralni analizator |

33253400–2 | Analizatorji |

33253410–5 | Aparati za analizo raztezanja |

33253420–8 | Aparati za merjenje jakosti zvoka |

33253430–1 | Aparati za merjenje hrupa |

33253440–4 | Aparati za analizo vibracij |

33253450–7 | Aparati za biokemične analize |

33253451–4 | Citometri |

33253452–1 | Aparati za analizo krvi |

33253453–8 | Aparati za analizo mleka |

33253454–5 | Biomedicinska oprema |

33253455–2 | Aparati za štetje krvnih celic |

33253456–9 | Aparati za analize v kemiji |

33253457–6 | Aparati za analizo v hematologiji |

33253458–3 | Aparati za analizo imunske reakcije |

33253500–3 | Aparati za ugotavljanje tekočin |

33260000–0 | Aparati za preverjanje in preskušanje |

33261000–7 | Mikroskopi |

33261100–8 | Elektronski mikroskopi |

33261110–1 | Vrstični elektronski mikroskopi |

33261120–4 | Presevni elektronski mikroskopi |

33261200–9 | Skenerji |

33261300–0 | Difrakcijski aparati |

33262000–4 | Stroji in aparati za preskušanje in merjenje |

33262100–5 | Naprave za preskušanje možnosti spajkanja |

33262200–6 | Servohidravlični aparati za preskušanje |

33262300–7 | Javljalniki plina |

33262400–8 | Aparati za odkrivanje mamil |

33262500–9 | Kompleti za analizo plina |

33262600–0 | Sistem za odkrivanje eksploziva |

33262610–3 | Aparati za odkrivanje bomb |

33262700–1 | Sistem za dozimetrijo |

33262800–2 | Instrumenti za vozila |

33263000–1 | Števci |

33263100–2 | Energetski števci |

33263200–3 | Elektronski števci |

33263300–4 | Magnetni števci |

33263400–5 | Električni števci |

33264000–8 | Števci proizvodnje |

33264100–9 | Števci obratov |

33264110–2 | Kazalniki hitrosti za vozila |

33264111–9 | Tahometri |

33264112–6 | Taksimetri |

33264200–0 | Stroboskopi |

33270000–3 | Instrumenti in aparati za regulacijo in krmiljenje |

33271000–0 | Aparati za omejevanje hitrosti |

33280000–6 | Nemedicinska oprema, ki temelji na uporabi sevanja |

33281000–3 | Oprema za skeniranje prtljage |

33282000–0 | Oprema za rentgensko kontrolo |

33300000–3 | Oprema za krmiljenje industrijskih procesov |

33400000–4 | Optični instrumenti |

33410000–7 | Očala in leče |

33411000–4 | Očala |

33411100–5 | Sončna očala |

33411200–6 | Okviri za očala |

33412000–1 | Naočniki |

33412100–2 | Zaščitni naočniki |

33412200–3 | Okviri za naočnike |

33413000–8 | Leče |

33413100–9 | Korektivne leče |

33413110–2 | Kontaktne leče |

33413111–9 | Intraokularne leče |

33413112–6 | Leče za očala |

33420000–0 | Polarizirajoč material |

33421000–7 | Aparati iz optičnih vlaken |

33422000–4 | Ogledala |

33423000–1 | Optični filtri |

33424000–8 | Optična pomagala |

33430000–3 | Astronomski in optični instrumenti |

33431000–0 | Daljnogledi |

33432000–7 | Očala za nočno opazovanje |

33433000–4 | Teleskopske namerilne naprave |

33434000–1 | Optični mikroskopi |

33435000–8 | Teleskopi |

33436000–5 | Specialistični optični instrumenti |

33436100–6 | Laserji |

33436110–9 | Industrijski laserji |

33440000–6 | Naprave s tekočimi kristali |

33441000–3 | Periskopi |

33450000–9 | Fotografska oprema |

33451000–6 | Fotografski aparati |

33451100–7 | Objektivi za fotografske aparate |

33451200–8 | Ohišja za fotografske aparate |

33451300–9 | Fotografski aparati za pripravljanje tiskarskih plošč ali valjev |

33451400–0 | Fotografski aparati za hitro fotografijo |

33451500–1 | Kinematografske kamere |

33452000–3 | Kinematografski projektorji |

33452100–4 | Projektorji |

33452110–7 | Projektorji diapozitivov |

33452200–5 | Aparati za povečevanje |

33452300–6 | Aparati za pomanjševanje |

33453000–0 | Aparati za fotografske laboratorije |

33453100–1 | Bliskovne naprave |

33453110–3 | Fotografske bliskovne žarnice |

33453111–0 | Bliskovne kocke za fotografske namene |

33453200–2 | Fotografski aparati za povečevanje |

33453300–3 | Aparati in oprema za razvijanje filmov |

33453400–4 | Zasloni za projekcije |

33454000–7 | Oprema za mikrofilm in mikrofiš |

33454100–8 | Oprema za mikrofilm |

33454110–1 | Čitalniki za mikrofilm |

33454200–9 | Oprema za mikrofiš |

33454210–2 | Čitalniki za mikrofiš |

33454300–0 | Oprema za mikroobliko |

33454310–3 | Čitalniki za mikroobliko |

33500000–5 | Instrumenti za merjenje časa |

33510000–8 | Ročne ure in ure |

33511000–5 | Ročne ure |

33511100–6 | Zapestne ure |

33511200–7 | Štoparice |

33512000–2 | Ure |

33512100–3 | Budilke |

33512200–4 | Stenske ure |

33512300–5 | Ure za vozila |

33513000–9 | Naprave, ki registrirajo čas, in podobne naprave; parkirne ure |

33513100–0 | Naprave, ki registrirajo čas |

33513200–1 | Naprave, ki registrirajo čas in datum |

33513300–2 | Parkirne ure |

33513310–5 | Ure na žeton |

33513400–3 | Procesne časovne naprave |

33513500–4 | Časovna prekinjala |

34000000–7 | Motorna vozila, prikolice in deli vozil |

34100000–8 | Motorna vozila |

34110000–1 | Osebni avtomobili |

34111000–8 | Kombiji |

34112000–5 | Limuzine |

34113000–2 | Vozila s pogonom na štiri kolesa |

34113100–3 | Džipi |

34113200–4 | Terenska vozila |

34113300–5 | Vozila, konstruirana za vožnjo zunaj cestnega omrežja |

34114000–9 | Specialna vozila |

34114100–0 | Intervencijska vozila |

34114110–3 | Reševalna vozila |

34114120–6 | Paramedicinska vozila |

34114121–3 | Rešilni avtomobili |

34114122–0 | Vozila za prevoz pacientov |

34114200–1 | Policijska vozila |

34114210–4 | Vozila za prevoz zapornikov |

34114300–2 | Vozila za socialno skrbstvo |

34114400–3 | Minibusi |

34115000–6 | Vozila z dizelskim motorjem |

34116000–3 | Motorna vozila za prevoz manj kot 10 oseb |

34117000–0 | Vozila za prevoz, rabljena |

34120000–4 | Motorna vozila za prevoz 10 ali več oseb |

34121000–1 | Avtobusi |

34121100–2 | Avtobusi za javni promet |

34121200–3 | Zglobni avtobusi |

34121300–4 | Dvonadstropni avtobusi |

34121400–5 | Nizkopodni avtobusi |

34122000–8 | Potovalni avtobusi |

34130000–7 | Motorna vozila za prevoz blaga |

34131000–4 | Tovorna vozila z dizelskim motorjem |

34132000–1 | Tovorna vozila s pogonom na akumulator |

34133000–8 | Zglobni tovornjaki |

34133100–9 | Cisterne |

34133110–2 | Tovornjaki-cisterne za gorivo |

34134000–5 | Tovornjaki s kesonom |

34135000–2 | Tovornjaki-prekucniki |

34136000–9 | Dostavna vozila |

34136100–0 | Lahka dostavna vozila |

34136200–1 | Zaprta dostavna vozila |

34137000–6 | Tovorna vozila, rabljena |

34138000–3 | Cestni vlačilci |

34139000–0 | Šasije |

34139100–1 | Šasije s kabino za voznika |

34139200–2 | Šasije s karoserijo |

34139300–3 | Kompletne šasije |

34140000–0 | Težka motorna vozila |

34141000–7 | Prekucniki |

34142000–4 | Vozila z dvigali |

34142100–5 | Tovornjaki z dvigalnimi platformami |

34142200–6 | Žlični bagri |

34143000–1 | Vozila za zimsko službo |

34144000–8 | Motorna vozila za posebne namene |

34144100–9 | Mobilni vrtalni stolpi |

34144200–0 | Vozila za intervencijsko ukrepanje |

34144210–3 | Gasilska vozila |

34144211–0 | Vozila z vrtljivo lestvijo |

34144212–7 | Vozila s priklopnikom za vodo |

34144213–4 | Gasilske brizgalne |

34144220–6 | Samonakladalna vozila za prevoz vozil z okvarami |

34144300–1 | Mobilni mostovi |

34144400–2 | Vozila za vzdrževanje cest |

34144410–5 | Vozila za črpanje blata, gošče ipd. iz odvodnih cestnih kanalov |

34144420–8 | Vozila za posipavanje soli |

34144430–1 | Vozila za čiščenje cest |

34144431–8 | Vozila za čiščenje s sesanjem |

34144440–4 | Vozila za posipavanje peska |

34144450–7 | Vozila za škropljenje |

34144500–3 | Vozila za odpadke in odplake |

34144510–6 | Vozila za odpadke |

34144511–3 | Vozila za odvoz odpadkov |

34144512–0 | Vozila za stiskanje odpadkov |

34144520–9 | Cisterne za odplake |

34144600–4 | Vojaška vozila |

34144610–7 | Ofenzivna vozila |

34144700–5 | Gospodarska vozila |

34144710–8 | Nakladalniki na kolesih |

34144730–4 | Vozila za polnjenje rezervoarjev zrakoplovov |

34144740–7 | Vozila za vleko zrakoplovov |

34144750–0 | Prtljažniki |

34144751–7 | Luška dvigala |

34144760–3 | Vozila za potujoče knjižnice |

34144800–6 | Avtodomi |

34144900–7 | Električna vozila |

34144910–0 | Električni avtobusi |

34200000–9 | Karoserije za vozila, priklopniki ali polpriklopniki |

34210000–2 | Karoserije za vozila |

34211000–9 | Karoserije za avtobuse |

34212000–6 | Karoserije za rešilne avtomobile |

34213000–3 | Karoserije za tovorna vozila |

34220000–5 | Priklopniki, polpriklopniki in mobilni zabojniki |

34221000–2 | Mobilni zabojniki za posebne namene |

34221100–3 | Mobilne enote za primere nesreč |

34221200–4 | Mobilne enote za nujne primere |

34221300–5 | Enota za ukrepanje v primeru kemičnih nesreč |

34223000–6 | Priklopniki in polpriklopniki |

34223100–7 | Polpriklopniki |

34223200–8 | Cisterne |

34223300–9 | Priklopniki |

34223310–2 | Priklopniki za splošno uporabo |

34223320–5 | Prikolice za konje |

34223330–8 | Mobilne enote na priklopnikih |

34223340–1 | Priklopniki - cisterne |

34223350–4 | Priklopniki z vrtljivo lestvijo |

34223360–7 | Priklopniki za polnjenje rezervoarjev |

34223370–0 | Prekucni priklopniki |

34223400–0 | Priklopniki in polpriklopniki za bivanje ali kampiranje |

34224000–3 | Deli priklopnikov, polpriklopnikov in drugih vozil |

34300000–0 | Deli in pribor za vozila in njihove motorje |

34310000–3 | Motorji in deli motorjev |

34311000–0 | Motorji |

34311100–1 | Motorji z notranjim izgorevanjem za motorna vozila in motorna kolesa |

34311110–4 | Motorji na vžig s svečkami |

34311120–7 | Motorji na vžig s kompresijo |

34312000–7 | Deli motorjev |

34312100–8 | Jermeni za ventilatorje |

34312200–9 | Svečke |

34312300–0 | Hladilniki za vozila |

34312400–1 | Bati |

34320000–6 | Mehanski nadomestni deli, razen motorjev in njihovih delov |

34321000–3 | Osi |

34322000–0 | Zavore in deli zavor |

34322100–1 | Oprema za zavore |

34322200–2 | Diskaste zavore |

34322300–3 | Zavorne obloge |

34322400–4 | Zavorne ploščice |

34322500–5 | Zavornjaki |

34323000–7 | Menjalniki |

34324000–4 | Kolesa, deli in pribor |

34324100–5 | Oprema za centriranje koles |

34325000–1 | Dušilci zvoka in izpušne cevi |

34326000–8 | Sklopke in pripadajoči deli |

34327000–5 | Volani, krmilni drogovi in krmilni mehanizmi |

34328000–2 | Dvigalke za vozila |

34330000–9 | Merilne mize |

34340000–2 | Kompleti za predelavo vozil |

34350000–5 | Varnostni pasovi |

34360000–8 | Nadomestni deli za tovorna vozila |

34370000–1 | Nadomestni deli za dostavna vozila |

34380000–4 | Nadomestni deli za osebne avtomobile |

34390000–7 | Pribor za vlečna vozila |

34400000–1 | Motorna kolesa, kolesa in bočne prikolice |

34410000–4 | Motorna kolesa |

34411000–1 | Deli in pribor za motorna kolesa |

34411100–2 | Bočne prikolice za motorna kolesa |

34411110–5 | Deli in pribor za bočne prikolice za motorna kolesa |

34420000–7 | Mopedi |

34430000–0 | Kolesa s pomožnim motorjem |

34440000–3 | Kolesa |

34441000–0 | Kolesa brez motornega pogona |

34442000–7 | Deli in pribor za kolesa |

35000000–4 | Prevozna sredstva |

35100000–5 | Ladje in čolni |

35110000–8 | Ladje |

35111000–5 | Vojne ladje |

35111100–6 | Patruljni čolni |

35111200–7 | Letalonosilke |

35111300–8 | Podmornice |

35112000–2 | Ladje in podobna plovila za prevoz ljudi ali blaga |

35112100–3 | Izletniške ladje, trajekti in podobna plovila za prevoz ljudi |

35112110–6 | Trajekti |

35112120–9 | Izletniške ladje |

35112200–4 | Plovila za prevoz blaga |

35112210–7 | Ladje za prevoz razsutega tovora |

35112220–0 | Tovorne ladje |

35112230–3 | Ladje za prevoz blaga |

35112240–6 | Ladje za prevoz kontejnerjev |

35112250–9 | Ro-ro ladje |

35112260–2 | Tankerji |

35112270–5 | Ladje za prevoz avtomobilov |

35112280–8 | Ladje - hladilnice |

35113000–9 | Ribiška plovila in druga plovila za posebne namene |

35113100–0 | Ribiška plovila in ladje-tovarne |

35113110–3 | Ribiška plovila |

35113120–6 | Ladje-tovarne |

35113200–1 | Vlačilci |

35113300–2 | Razna plovila |

35113310–5 | Plavajoči bagri |

35113320–8 | Morski plavajoči doki |

35113330–1 | Potapljaške ladje |

35113331–8 | Plavajoča dvigala |

35113340–4 | Proizvodne ladje |

35113341–1 | Ladje za seizmografske meritve |

35113342–8 | Ladje za geodetske meritve |

35113343–5 | Ladje za nadzor nad onesnaževanjem morja |

35113400–3 | Intervencijske ladje |

35113410–6 | Gasilski čolni |

35113420–9 | Reševalne ladje |

35113430–2 | Ladje - svetilniki |

35114000–6 | Plavajoče ali potapljajoče se vrtalne ali proizvodne ploščadi |

35114100–7 | Vrtalne ladje |

35114200–8 | Dvigalne ploščadi |

35114300–9 | Ploščadi vrtalnih stolpov |

35114400–0 | Plavajoče vrtalne ploščadi |

35114500–1 | Plavajoči proizvodni objekti |

35114600–2 | Polpotapljajoče se ploščadi |

35114700–3 | Proizvodne ploščadi |

35114710–6 | Premične ploščadi |

35114720–9 | Ploščadi na morju |

35114730–2 | Vrtalne ploščadi |

35115000–3 | Plavajoče konstrukcije |

35115100–4 | Označevalne boje |

35115200–5 | Splavi |

35115210–8 | Napihljivi splavi |

35120000–1 | Čolni |

35121000–8 | Specialni čolni |

35121100–9 | Motorni čolni |

35121110–2 | Čolni za nadzorovanje |

35121120–5 | Čolni za patruljiranje ob meji |

35121130–8 | Policijski patruljni čolni |

35121140–1 | Rešilni čolni |

35122000–5 | Čolni za razvedrilo in šport |

35122100–6 | Jadrnice |

35122110–9 | Katamarani |

35122120–2 | Reševalni splavi |

35122130–5 | Jole |

35122140–8 | Majhni čolni |

35122150–1 | Čolni iz steklenih vlaken |

35122160–4 | Poltrdi čolni |

35122200–7 | Napihljivi čolni |

35122210–0 | Gumijasti čolni |

35122220–3 | Kanuji |

35122300–8 | Čolni na vesla |

35200000–6 | Tirna vozila in njihovi deli |

35210000–9 | Tirne lokomotive z zalogovniki |

35211000–6 | Električne tirne lokomotive |

35212000–3 | Električne dizelske lokomotive |

35213000–0 | Dizelske lokomotive |

35214000–7 | Zalogovniki za lokomotive |

35215000–4 | Vzpenjače |

35220000–2 | Tirna vozila |

35221000–9 | Železniška vozila za vzdrževanje ali servisiranje |

35222000–6 | Železniški in tramvajski potniški vagoni ter trolejbusi |

35222100–7 | Tramvajski potniški vagoni |

35222200–8 | Železniški potniški vagoni |

35222300–9 | Trolejbusi |

35222310–2 | Železniški vagoni |

35222400–0 | Prtljažni vagoni in vagoni za specialne namene |

35223000–3 | Železniški tovorni vagoni |

35230000–5 | Deli tirnih vozil ali vrtljivih podstavkov; mehanska oprema za nadzor in upravljanje prometa |

35231000–2 | Deli lokomotiv ali vrtljivih podstavkov |

35231100–3 | Monoblok kolesa |

35231200–4 | Odbojniki in vlečne naprave |

35231300–5 | Sedeži za tirna vozila |

35231400–6 | Osi koles in kolesa ter drugi deli lokomotiv ali vrtljivih podstavkov |

35232000–9 | Mehanska oprema za signalizacijo, nadzor in upravljanje |

35300000–7 | Zrakoplovi in vesoljska vozila |

35310000–0 | Helikopterji in letala |

35311000–7 | Letala z nepremičnimi krili |

35311100–8 | Letala |

35311200–9 | Zrakoplovi brez pilota |

35311300–0 | Zrakoplovi s pilotom |

35311400–1 | Zrakoplovi za posebne namene |

35312000–4 | Helikopterji |

35320000–3 | Vesoljska vozila, sateliti in sredstva za lansiranje vesoljskih vozil |

35321000–0 | Vesoljska vozila |

35322000–7 | Sateliti |

35323000–4 | Sredstva za lansiranje vesoljskih vozil |

35330000–6 | Baloni, vodljivi zrakoplovi in drugi zrakoplovi brez pogona |

35331000–3 | Jadralna letala |

35331100–4 | Zmaji |

35332000–0 | Baloni |

35333000–7 | Vodljivi zrakoplovi |

35340000–9 | Deli za zrakoplove in vesoljska vozila |

35341000–6 | Deli za zrakoplove |

35341100–7 | Letalski motorji |

35341110–0 | Turboreaktivni motorji in turbopropelerski motorji |

35341111–7 | Turboreaktivni motorji |

35341112–4 | Turbopropelerski motorji |

35341120–3 | Reaktivni motorji |

35341130–6 | Deli za letalske motorje |

35341131–3 | Deli za turboreaktivne motorje ali turbopropelerske motorje |

35342000–3 | Deli za helikopterje |

35350000–2 | Oprema za zrakoplove ali vesoljska vozila, naprave za treniranje letenja, simulatorji in pripadajoči deli |

35351000–9 | Oprema za zrakoplove |

35351100–0 | Oprema za lansiranje letal |

35351110–3 | Sistemi za katapultiranje letal |

35351200–1 | Krovna prestrezala letal |

35351300–2 | Simulatorji letenja |

35351310–5 | Naprave za treniranje letenja na tleh |

35400000–8 | Razna prevozna sredstva |

35410000–1 | Vprežna ali ročna vozila in druga vozila brez motornega pogona |

35411000–8 | Ročni vozički |

35420000–4 | Vozički za prtljago |

35421000–1 | Športni vozički za otroke |

36000000–1 | Gotovi izdelki, pohištvo, izdelki umetne obrti, izdelki za posebne namene in pripadajoče potrošno blago |

36100000–2 | Pohištvo |

36110000–5 | Sedeži, stoli in pripadajoči deli |

36111000–2 | Sedeži s kovinskim ogrodjem |

36111100–3 | Sedeži za civilna letala |

36111200–4 | Sedeži za motorna vozila |

36111300–5 | Vrtljivi sedeži |

36111400–6 | Stoli za pisarne, učilnice in drugo sedežno pohištvo |

36111410–9 | Stoli za učilnice |

36111420–2 | Pisarniški stoli |

36111430–5 | Sedeži za gledališče |

36111490–3 | Katapultni sedeži |

36112000–9 | Sedeži z lesenim ogrodjem |

36112100–0 | Stoli za jedilnice |

36112200–1 | Naslonjači |

36112300–2 | Zofe |

36112400–3 | Klopi |

36112500–4 | Ležalniki |

36112600–5 | Stoli brez naslonjala |

36113000–6 | Sedeži iz plastičnih mas |

36114000–3 | Deli sedežev |

36114100–4 | Tapeciranje |

36115000–0 | Stoli |

36120000–8 | Pohištvo, razen gospodinjskega |

36121000–5 | Pisarniško pohištvo |

36121100–6 | Kovinsko pisarniško pohištvo |

36121110–9 | Kovinske mize |

36121120–2 | Kovinske omare |

36121130–5 | Kovinske pisalne mize |

36121140–8 | Kovinski pisarniški regali |

36121150–1 | Kovinske knjižne police |

36121160–4 | Sistemi za arhiviranje, iz kovine |

36121161–1 | Omarice za spravilo dokumentacije, iz kovine |

36121162–8 | Omarice za spravilo kartic, iz kovine |

36121163–5 | Krožni sistemi za arhiviranje |

36121164–2 | Pisarniški vozički |

36121170–7 | Kovinske omarice |

36121200–7 | Leseno pisarniško pohištvo |

36121210–0 | Lesene mize |

36121220–3 | Lesene omare |

36121230–6 | Lesene pisalne mize |

36121240–9 | Leseni pisarniški regali |

36121241–6 | Leseni arhivski regali |

36121250–2 | Sistemi za arhiviranje |

36121251–9 | Omarice za spravilo dokumentacije |

36121252–6 | Omarice za spravilo kartic |

36121253–3 | Viseče mape za spise |

36121254–0 | Leseni ročni vozički |

36121300–8 | Sistemi za izložbe |

36121400–9 | Računalniško pohištvo |

36121410–2 | Računalniške mize |

36121500–0 | Mize za sortiranje |

36121510–3 | Stojala za sortiranje |

36122000–2 | Pohištvo za prodajne prostore |

36122100–3 | Izložbene vitrine |

36122200–4 | Pulti |

36122210–7 | Pulti za izdajo blaga |

36122300–5 | Skladiščne enote |

36123000–9 | Laboratorijsko pohištvo |

36123100–0 | Laboratorijske mize |

36130000–1 | Gospodinjsko pohištvo |

36131000–8 | Pohištvo in oprema za kuhinje |

36131100–9 | Omare |

36131200–0 | Police |

36131300–1 | Delovne površine |

36131400–2 | Omarice |

36131500–3 | Vgradne kuhinje |

36131600–4 | Kuhinjske nape |

36132000–5 | Vrtno pohištvo |

36133000–2 | Pohištvo za spalnice, jedilnice in dnevne sobe |

36133100–3 | Pohištvo za spalnice |

36133110–6 | Postelje, posteljnina in specialni mehki izdelki |

36133111–3 | Nosilci za žimnice |

36133112–0 | Žimnice |

36133113–7 | Specialni mehki izdelki |

36133114–4 | Električne odeje |

36133115–1 | Gumijaste rjuhe |

36133116–8 | Otroške postelje |

36133120–9 | Pohištvo za spalnice, razen postelj in posteljnine |

36133121–6 | Garderobne omare |

36133122–3 | Predalniki |

36133123–0 | Nočne omarice |

36133200–4 | Pohištvo za jedilnice |

36133210–7 | Jedilne mize |

36133300–5 | Pohištvo za dnevne sobe |

36133310–8 | Pisalne mize in mize |

36133311–5 | Pisalne mize |

36133312–2 | Mize |

36133313–9 | Klubske mizice |

36133320–1 | Knjižne police |

36134000–9 | Pohištvo za kopalnice |

36140000–4 | Razno pohištvo in oprema |

36141000–1 | Kovinsko pohištvo |

36141100–2 | Police |

36141200–3 | Delovne mize |

36141400–5 | Kovinski stoli brez naslonjala |

36141500–6 | Modularno pohištvo |

36142000–8 | Mobilne knjižne police |

36143000–5 | Pohištvo za sejne sobe |

36144000–2 | Oprema za razstave |

36144100–3 | Razstavne stojnice |

36145000–9 | Pohištvo za knjižnice |

36145100–0 | Oprema za knjižnice |

36146000–6 | Pohištvo za čakalnice in recepcije |

36147000–3 | Pohištvo iz plastičnih mas in pohištvo iz drugih materialov |

36147100–4 | Pohištvo iz plastičnih mas |

36147110–7 | Stoli iz plastičnih mas |

36147200–5 | Pohištvo iz bambusa |

36148000–0 | Deli pohištva |

36150000–7 | Pohištvo za šole |

36151000–4 | Šolske mize in stoli |

36151100–5 | Mize za učilnice |

36151200–6 | Klopi |

36152000–1 | Pohištvo za vrtce |

36153000–8 | Oprema za izobraževalne namene |

36153100–9 | Oprema za poučevanje |

36153110–2 | Potrebščine za poučevanje |

36153200–0 | Pripomočki in naprave za usposabljanje |

36200000–3 | Nakit in podobni izdelki |

36210000–6 | Kovanci in medalje |

36211000–3 | Kovanci |

36212000–0 | Medalje |

36220000–9 | Nakit |

36221000–6 | Biseri |

36222000–3 | Zlatarski izdelki |

36223000–0 | Izdelki iz plemenitih kovin |

36224000–7 | Izdelki iz dragih ali poldragih kamnov |

36225000–4 | Izdelki srebrarjev |

36226000–1 | Darila ob upokojitvi |

36300000–4 | Glasbila in njihovi deli |

36310000–7 | Glasbila |

36311000–4 | Klavirji |

36312000–1 | Orgle |

36313000–8 | Glasbila s strunami |

36314000–5 | Pihala |

36315000–2 | Električno ojačena glasbila |

36315100–3 | Sintetizatorji |

36316000–9 | Tolkala |

36320000–0 | Deli in pribor za glasbila |

36400000–5 | Izdelki in oprema za šport |

36410000–8 | Oprema za športe na prostem |

36411000–5 | Smučarska oprema |

36411100–6 | Smuči |

36412000–2 | Oprema za vodne športe |

36412100–3 | Vodne smuči |

36413000–9 | Izdelki za lov in ribolov |

36414000–6 | Predmeti za taborjenje |

36415000–3 | Oprema za atletiko |

36416000–0 | Oprema za prosti čas |

36420000–1 | Oprema za telovadnice |

36500000–6 | Igre in igrače; sejemski predmeti za razvedrilo |

36510000–9 | Lutke |

36520000–2 | Igrače |

36521000–9 | Glasbila - igrače |

36522000–6 | Otroške igrače s kolesi |

36523000–3 | Sestavljanke, zloženke |

36524000–0 | Igre |

36530000–5 | Izdelki za sejemske, namizne ali družabne igre |

36531000–2 | Igralne karte |

36532000–9 | Video igre |

36533000–6 | Biljard |

36534000–3 | Igre, ki se poženejo s kovancem ali žetonom |

36535000–0 | Vrtiljaki, gugalnice, strelišča in drugi sejemski predmeti za razvedrilo |

36535100–1 | Gugalnice |

36535200–2 | Oprema za otroška igrišča |

36600000–7 | Razni gotovi izdelki in drugi izdelki |

36610000–0 | Potrebščine za pralnice |

36620000–3 | Šolske tablice ali table za pisanje ali risanje |

36621000–0 | Šolske table |

36622000–7 | Tablice za pisanje |

36630000–6 | Umetni izdelki |

36631000–3 | Umetno sadje |

36632000–0 | Umetno cvetje |

36633000–7 | Umetna trava |

36634000–4 | Umetna trata |

36635000–1 | Bižuterija |

36640000–9 | Aparati in oprema, namenjena za demonstriranje |

36641000–6 | Izdelki za informiranje in promocijo |

36650000–2 | Dežniki in sončniki; sprehajalne palice in palice - stolčki |

36651000–9 | Sončniki |

36652000–6 | Dežniki |

36653000–3 | Palice - stolčki |

36654000–0 | Sprehajalne palice |

36655000–7 | Deli, okraski in pribor za dežnike, sončnike, sprehajalne palice in podobne izdelke |

36660000–5 | Potrebščine za pokope |

36670000–8 | Kuhinjska oprema, predmeti za gospodinjstvo in potrebščine za pripravo in dostavo hrane |

36671000–5 | Kuhinjska oprema |

36671100–6 | Kuhinjska posoda |

36671110–9 | Posoda |

36671120–2 | Skodelice in kozarci |

36671121–9 | Skodelice |

36671122–6 | Majhne skodelice |

36671130–5 | Posode za živila |

36671140–8 | Čutare za vodo |

36671150–1 | Termovke |

36671160–4 | Pladnji |

36671200–7 | Namizna in kuhinjska posoda |

36671210–0 | Namizna posoda |

36671300–8 | Posoda iz porcelana in kuhinjska posoda |

36672000–2 | Potrebščine za pripravo in dostavo hrane |

36672100–3 | Potrebščine za pripravo in dostavo hrane za enkratno uporabo |

36672110–6 | Jedilni pribor in krožniki za enkratno uporabo |

36672120–9 | Skodelice za enkratno uporabo |

36672200–4 | Pladnji za hrano |

36673000–9 | Različne metle in ščetke |

36673100–0 | Metle |

36673200–1 | Ščetke |

36673210–4 | Pleskarski čopiči |

36673220–7 | Kozmetični čopiči |

36673230–0 | Zobne ščetke |

36673300–2 | Metle in ščetke za gospodinjske namene |

36673310–5 | Toaletne ščetke |

36674000–6 | Vžigalniki, izdelki iz vnetljivih snovi, pirotehnika, vžigalice in tekoča ali utekočinjena plinska goriva |

36674100–7 | Vžigalniki za cigarete |

36674200–8 | Piroforne zlitine |

36674300–9 | Vžigalice |

36674400–0 | Plinska goriva za vžigalnike |

36674500–1 | Pirotehnika |

36674600–2 | Sveče |

36675000–3 | Izdelki za nego las |

36675100–4 | Glavniki |

36675200–5 | Lasulje |

36680000–1 | Potrebščine za vojašnice |

36700000–8 | Potrošno blago in izdelki široke porabe |

36710000–1 | Potrošno blago |

36711000–8 | Testni kompleti |

36712000–5 | Filtri |

36712100–6 | Filtrski vložki |

36712200–7 | Obrabljivi deli |

36713000–2 | Sanitarni izdelki |

36720000–4 | Blago, oproščeno davka |

36730000–7 | Blago za enkratno uporabo |

36731000–4 | Predmeti za enkratno uporabo |

36731100–5 | Kondomi |

36731200–6 | Predmeti za osebne potrebe |

36800000–9 | Potrebščine za ročno obrt in umetnost |

36810000–2 | Potrebščine za ročno obrt |

36820000–5 | Potrebščine za umetnost |

36821000–2 | Slikarski čopiči |

36822000–9 | Risalna peresa |

36822100–0 | Barvice |

36822200–1 | Risalno oglje |

36822300–2 | Kreda |

36822400–3 | Pasteli |

36900000–0 | Proizvodi za posebne namene |

36910000–3 | Policijska oprema |

36911000–0 | Tarče za strelišča |

36912000–7 | Oprema za zaščito ob demonstracijah |

36920000–6 | Reciklirani proizvodi |

36930000–9 | Varnostne priprave |

36931000–6 | Varnostni pribor |

36932000–3 | Varnostne torbe |

36933000–0 | Zatesnitve |

36934000–7 | Značke |

36940000–2 | Ušesne značke za živali |

36941000–9 | Ušesne značke za govedo |

36950000–5 | Zbiralniki za kompost |

36960000–8 | Žetoni |

36970000–1 | Kabine za brizganje |

36980000–4 | Snežni koli |

37000000–8 | Regenerirane sekundarne surovine |

37100000–9 | Regenerirane kovinske sekundarne surovine |

37200000–0 | Regenerirane nekovinske sekundarne surovine |

40000000–2 | Elektrika, plin, jedrska energija in jedrska goriva, para, topla voda in drugi viri energije |

40100000–3 | Elektrika |

40200000–4 | Industrijsko proizveden plin |

40210000–7 | Premogov plin ali podobni plini |

40220000–0 | Plin za plinovodno omrežje |

40300000–5 | Para, topla voda in pripadajoči proizvodi |

40310000–8 | Topla voda |

40320000–1 | Para |

40330000–4 | Toplovodno ogrevanje |

40340000–7 | Daljinsko ogrevanje |

40400000–6 | Sončna energija |

40410000–9 | Solarne plošče |

40411000–6 | Zbiralniki sončne energije za proizvodnjo toplote |

40412000–3 | Moduli s sončnimi fotonapetostnimi celicami |

40420000–2 | Solarna naprava |

40500000–7 | Jedrska goriva |

40510000–0 | Uran |

40520000–3 | Plutonij |

40530000–6 | Radioaktivni materiali |

40540000–9 | Radioizotopi |

41000000–9 | Zbrana in očiščena voda |

41100000–0 | Naravna voda |

41110000–3 | Pitna voda |

41120000–6 | Nepitna voda |

45000000–7 | Gradbena dela |

45100000–8 | Pripravljalna dela na gradbiščih |

45110000–1 | Rušenje objektov ter splošna rušitvena in zemeljska dela |

45111000–8 | Rušitvena dela, pripravljalna dela na gradbiščih in čiščenje gradbišča |

45111100–9 | Rušitvena dela |

45111200–0 | Pripravljalna dela na gradbiščih in čiščenje gradbišča |

45111210–3 | Razstreljevanje in odstranjevanje skal |

45111211–0 | Razstreljevanje |

45111212–7 | Odstranjevanje skal |

45111213–4 | Čiščenje gradbišča |

45111214–1 | Čiščenje po razstreljevanju |

45111220–6 | Odstranjevanje grmovja |

45111230–9 | Utrjevanje terena |

45111240–2 | Drenaža terena |

45111250–5 | Preiskava tal |

45111260–8 | Priprava zemljišč za rudarjenje |

45111290–7 | Temeljna dela za oskrbo z vodo in plinom |

45111291–4 | Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč |

45112000–5 | Izkopna in zemeljska dela |

45112100–6 | Kopanje jarkov |

45112200–7 | Odstranjevanje zemljine |

45112210–0 | Odstranjevanje humusa |

45112300–8 | Nasipavanje in pridobivanje zemljišč |

45112310–1 | Nasipavanje |

45112320–4 | Pridobivanje zemljišč |

45112330–7 | Pridobivanje obdelovalne zemlje |

45112340–0 | Dela za dekontaminacijo zemljine |

45112350–3 | Krčenje ledine |

45112400–9 | Izkopna dela |

45112410–2 | Kopanje grobov |

45112420–5 | Izkop temeljev |

45112440–1 | Terasiranje pobočij |

45112441–8 | Dela pri terasiranju |

45112450–4 | Arheološka izkopavanja |

45112500–0 | Zemeljska dela |

45112600–1 | Vkop in nasip |

45112700–2 | Krajinsko oblikovanje |

45112710–5 | Krajinsko oblikovanje za zelene površine |

45112711–2 | Krajinsko oblikovanje za parke |

45112712–9 | Krajinsko oblikovanje za vrtove |

45112713–6 | Krajinsko oblikovanje za strešne vrtove |

45112714–3 | Krajinsko oblikovanje za pokopališča |

45112720–8 | Krajinsko oblikovanje za športne in rekreacijske površine |

45112721–5 | Krajinsko oblikovanje za igrišča za golf |

45112722–2 | Krajinsko oblikovanje za jahalna območja |

45112723–9 | Krajinsko oblikovanje za otroška igrišča |

45112730–1 | Krajinsko oblikovanje za ceste in avtoceste |

45112740–4 | Krajinsko oblikovanje za letališča |

45113000–2 | Oprema gradbišča |

45120000–4 | Raziskovalno vrtanje in sondiranje |

45121000–1 | Raziskovalno vrtanje |

45122000–8 | Raziskovalno sondiranje |

45200000–9 | Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje |

45210000–2 | Gradbena dela na stavbah |

45211000–9 | Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah |

45211100–0 | Gradbena dela na stanovanjskih hišah |

45211200–1 | Domovi |

45211300–2 | Hiše |

45211310–5 | Kopalnice |

45211320–8 | Verande |

45211340–4 | Večstanovanjske stavbe |

45211341–1 | Stanovanja |

45211350–7 | Večnamenske stavbe |

45211360–0 | Urbanistični razvoj |

45212000–6 | Gradbena dela na stavbah, ki so namenjene prostemu času, športu, kulturi, nastanitvi in prehrani |

45212100–7 | Gradbena dela na objektih za prosti čas |

45212110–0 | Center za prosti čas |

45212120–3 | Tematski park |

45212130–6 | Zabaviščni park |

45212140–9 | Rekreacijski objekt |

45212150–2 | Kino |

45212160–5 | Kazino |

45212170–8 | Zabaviščno poslopje |

45212171–5 | Zabaviščni center |

45212172–2 | Rekreacijski center |

45212180–1 | Blagajne za prodajo kart |

45212190–4 | Objekti za zaščito pred soncem |

45212200–8 | Gradbena dela na športnih objektih |

45212210–1 | Enonamenski športni objekti |

45212211–8 | Drsališče |

45212212–5 | Gradbena dela na kopališčih |

45212220–4 | Večnamenski športni objekti |

45212221–1 | Gradbena dela, povezana s konstrukcijami za športna igrišča |

45212222–8 | Telovadnica |

45212223–5 | Zimsko-športni objekti |

45212224–2 | Stadion |

45212225–9 | Športna dvorana |

45212290–5 | Popravilo in vzdrževanje športnih objektov |

45212300–9 | Gradbena dela na umetniških in kulturnih stavbah |

45212310–2 | Gradbena dela na stavbah, povezanih z razstavami |

45212311–9 | Umetnostna galerija |

45212312–6 | Razstaviščni center |

45212313–3 | Muzej |

45212320–5 | Gradbena dela na stavbah, namenjenih umetniškim uprizoritvam |

45212321–2 | Avditorij |

45212322–9 | Gledališče |

45212330–8 | Knjižnica |

45212331–5 | Multimedijska knjižnica |

45212340–1 | Predavalnica |

45212350–4 | Stavbe posebnega zgodovinskega ali arhitekturnega pomena |

45212351–1 | Prazgodovinski spomenik |

45212352–8 | Industrijski spomenik |

45212353–5 | Palača |

45212354–2 | Grad |

45212360–7 | Stavbe za opravljanje verskih dejavnosti |

45212361–4 | Cerkev |

45212400–0 | Hoteli in restavracije |

45212410–3 | Gradbena dela na hotelskih stavbah |

45212411–0 | Hotel |

45212412–7 | Prenočišče za mladino |

45212413–4 | Nastanitveni obrat za kratkotrajno bivanje |

45212420–6 | Gradbena dela na restavracijah in podobnih objektih |

45212421–3 | Restavracija |

45212422–0 | Menza |

45212423–7 | Samopostrežna restavracija v tovarni, šoli itd. |

45213000–3 | Gradbena dela na poslovnih stavbah, skladiščih in industrijskih stavbah ter stavbah, povezanih s prevozom |

45213100–4 | Gradbena dela na poslovnih stavbah |

45213110–7 | Stavbe s trgovinami |

45213111–4 | Nakupovalno središče |

45213112–1 | Samostojne trgovine |

45213120–0 | Poštni urad |

45213130–3 | Banka |

45213140–6 | Tržnica |

45213141–3 | Pokrita tržnica |

45213142–0 | Tržnica na prostem |

45213150–9 | Pisarniško poslopje |

45213200–5 | Gradbena dela na skladiščih in industrijskih stavbah |

45213210–8 | Hladilnice |

45213220–1 | Gradbena dela na skladiščih |

45213221–8 | Skladišča |

45213230–4 | Klavnica |

45213240–7 | Kmetijske stavbe |

45213241–4 | Skedenj |

45213242–1 | Kravji hlevi |

45213250–0 | Gradbena dela na industrijskih stavbah |

45213251–7 | Industrijski objekti |

45213252–4 | Delavnice |

45213300–6 | Stavbe, povezane s prevozom |

45213310–9 | Gradbena dela na stavbah, povezanih s cestnim prevozom |

45213311–6 | Avtobusna postaja |

45213312–3 | Parkirna hiša |

45213313–0 | Stavba na počivališču |

45213314–7 | Avtobusna garaža |

45213320–2 | Gradbena dela na stavbah, povezanih z železniškim prevozom |

45213321–9 | Železniška postaja |

45213322–6 | Čelna železniška postaja |

45213330–5 | Gradbena dela na stavbah, povezanih z letalskim prevozom |

45213331–2 | Letališke stavbe |

45213332–9 | Kontrolni stolp na letališču |

45213340–8 | Gradbena dela na stavbah, povezanih s prevozom po vodi |

45213341–5 | Trajektni terminal |

45213342–2 | Ro-ro terminal |

45213350–1 | Gradbena dela na stavbah, povezanih z različnimi prevoznimi sredstvi |

45213351–8 | Hangar za vzdrževanje letal |

45213352–5 | Servisno skladišče |

45214000–0 | Gradbena dela na stavbah, povezanih z izobraževanjem in raziskavami |

45214100–1 | Gradbena dela na vrtcih |

45214200–2 | Gradbena dela na šolskih stavbah |

45214210–5 | Osnovna šola |

45214220–8 | Srednja šola |

45214230–1 | Šola s prilagojenim programom |

45214300–3 | Gradbena dela na višješolskih stavbah |

45214310–6 | Višja poklicna šola |

45214320–9 | Višja strokovna šola |

45214400–4 | Gradbena dela na univerzitetnih stavbah |

45214410–7 | Politehnika |

45214420–0 | Predavalnica |

45214430–3 | Jezikovni laboratorij |

45214500–5 | Gradbena dela na ustanovah nadaljnjega izobraževanja |

45214600–6 | Gradbena dela na raziskovalnih stavbah |

45214610–9 | Laboratorijska stavba |

45214620–2 | Raziskovalni in preskuševalni objekti |

45214630–5 | Znanstveni objekti |

45214640–8 | Meteorološke postaje |

45214700–7 | Gradbena dela na študentskih domovih |

45214800–8 | Stavba za opremo za usposabljanje |

45215000–7 | Gradbena dela na stavbah, povezanih z zdravstvom in socialnim varstvom, na krematorijih in javnih straniščih |

45215100–8 | Gradbena dela na stavbah, povezanih z zdravstvom |

45215110–1 | Zdravilišče |

45215120–4 | Stavba specialistične medicine |

45215130–7 | Klinika |

45215140–0 | Bolnišnični objekti |

45215141–7 | Operacijska dvorana |

45215142–4 | Oddelek intenzivne nege |

45215143–1 | Prostor za diagnostične sistematične preglede |

45215144–8 | Prostor za sistematične preglede |

45215145–5 | Prostor za fluoroskopijo |

45215146–2 | Prostor za patologijo |

45215147–9 | Prostor za sodnomedicinske preiskave |

45215148–6 | Katetrski prostor |

45215200–9 | Gradbena dela na stavbah socialnega varstva |

45215210–2 | Gradbena dela na domovih |

45215212–6 | Dom upokojencev |

45215213–3 | Dom za nego bolnikov |

45215214–0 | Stanovanjski domovi |

45215215–7 | Otroški dom |

45215220–5 | Gradbena dela na objektih socialnega skrbstva, razen domov |

45215221–2 | Dnevni center |

45215222–9 | Upravni center |

45215300–0 | Gradbena dela na krematorijih |

45215400–1 | Pokopališče |

45215500–2 | Javna stranišča |

45215510–5 | Popravilo in vzdrževanje javnih stranišč |

45216000–4 | Gradbena dela na stavbah, povezanih z javnim redom in mirom ali službami za ukrepanje ob izrednih dogodkih, ter na vojaških stavbah |

45216100–5 | Gradbena dela na stavbah, povezanih z javnim redom in mirom ali službami za ukrepanje ob izrednih dogodkih |

45216110–8 | Gradbena dela na stavbah, povezanih z javnim redom in mirom |

45216111–5 | Policijska postaja |

45216112–2 | Sodišče |

45216113–9 | Zapor |

45216114–6 | Parlament in dvorane za javna zborovanja |

45216120–1 | Gradbena dela na stavbah, povezanih s službami za ukrepanjem ob izrednih dogodkih |

45216121–8 | Gasilska postaja |

45216122–5 | Postaja za prvo pomoč |

45216123–2 | Stavba gorske reševalne službe |

45216124–9 | Postaja za rešilne čolne |

45216125–6 | Stavba služb za ukrepanje ob izrednih dogodkih |

45216126–3 | Stavba obalne straže |

45216127–0 | Postaja reševalne službe |

45216128–7 | Svetilnik |

45216200–6 | Gradbena dela na vojaških stavbah in objektih |

45216210–9 | Vojaška menza |

45216220–2 | Vojaški bunker |

45216230–5 | Vojaško zaklonišče |

45216240–8 | Barake |

45220000–5 | Dela na inženirskih in visokih gradnjah |

45221000–2 | Gradbena dela na mostovih, predorih, jaških in podhodih |

45221100–3 | Gradbena dela na mostovih |

45221110–6 | Most |

45221111–3 | Cestni most |

45221112–0 | Železniški most |

45221113–7 | Brv |

45221114–4 | Gradbena dela na mostovih |

45221115–1 | Gradbena dela na jeklenih mostovih |

45221117–5 | Mostna tehtnica |

45221118–2 | Most za cevovod |

45221119–9 | Obnova mostov |

45221120–9 | Viadukt |

45221121–6 | Cestni viadukt |

45221122–3 | Železniški viadukt |

45221200–4 | Gradbena dela na predorih, jaških in podhodih |

45221210–7 | Pokriti ali delno pokriti izkopi |

45221211–4 | Podvoz |

45221213–8 | Pokriti ali delno pokriti železniški izkopi |

45221214–5 | Pokriti ali delno pokriti cestni izkopi |

45221220–0 | Prepusti |

45221230–3 | Jaški |

45221240–6 | Gradbena dela na predorih |

45221241–3 | Cestni predor |

45221242–0 | Železniški predor |

45221243–7 | Predor za pešce |

45221244–4 | Kanalski predor |

45221245–1 | Rečni predor |

45221246–8 | Podvodni predor |

45221247–5 | Prebijanje predorov |

45221248–2 | Oblaganje predorov |

45221250–9 | Gradbena dela pod zemljo, razen na predorih, jaških in podhodih |

45222000–9 | Gradbena dela na gradbenih inženirskih objektih, razen mostov, predorov, jaškov in podhodov |

45222100–0 | Naprava za obdelavo odpadkov |

45222110–3 | Odlagališče odpadkov |

45222200–1 | Gradbena dela na vojaških objektih |

45222210–4 | Inženirska dela na vojaških objektih |

45223000–6 | Konstrukcije |

45223100–7 | Sestavljanje kovinskih konstrukcij |

45223110–0 | Montaža kovinskih konstrukcij |

45223200–8 | Gradbeni objekti |

45223210–1 | Gradbena dela na jeklenih konstrukcijah |

45223220–4 | Groba gradbena dela |

45223300–9 | Parkirišče |

45223310–2 | Podzemna garaža |

45223320–5 | Objekt "parkiraj in se pelji" |

45223400–0 | Radarska postaja |

45223500–1 | Konstrukcije iz armiranega betona |

45223600–2 | Pesjaki |

45223700–3 | Počivališče |

45223710–6 | Počivališče ob avtocesti |

45223720–9 | Bencinske črpalke |

45223800–4 | Sestavljanje in postavljanje montažnih konstrukcij |

45223810–7 | Montažne konstrukcije |

45223820–0 | Montažni elementi in deli |

45223821–7 | Montažni elementi |

45223822–4 | Montažni deli |

45230000–8 | Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje |

45231000–5 | Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih |

45231100–6 | Splošna gradbena dela na cevovodih |

45231110–9 | Polaganje cevi |

45231111–6 | Dviganje in zamenjava cevovodov |

45231112–3 | Inštalacija cevnega sistema |

45231113–0 | Zamenjava cevovodov |

45231200–7 | Gradbena dela na naftovodih in plinovodih |

45231210–0 | Gradbena dela na naftovodih |

45231220–3 | Gradbena dela na plinovodih |

45231221–0 | Omrežja za oskrbo s plinom |

45231222–7 | Plinohrami |

45231223–4 | Druga dela, povezana z distribucijo plina |

45231300–8 | Gradbena dela na cevovodih za vodo in odplake |

45231400–9 | Gradbena dela na elektroenergetskih vodih |

45231500–0 | Dela na cevovodih za stisnjen zrak |

45231510–3 | Dela na cevovodih za stisnjen zrak za distribucijo pošte |

45231600–1 | Gradbena dela na komunikacijskih vodih |

45232000–2 | Druga dela na cevovodih in kabelskih omrežjih |

45232100–3 | Druga dela na cevovodih za vodo |

45232120–9 | Namakalni objekti |

45232121–6 | Cevovodi za namakanje |

45232130–2 | Cevovodi za deževnico |

45232140–5 | Omrežje daljinskega ogrevanja |

45232141–2 | Ogrevalni objekti |

45232142–9 | Postaja za prenos toplote |

45232150–8 | Dela, povezana s cevovodi za distribucijo vode |

45232151–5 | Sanacija glavnega vodovoda |

45232152–2 | Črpališče |

45232153–9 | Gradbena dela na vodnih stolpih |

45232200–4 | Druga dela na elektroenergetskih vodih |

45232210–7 | Gradnja nadzemnih vodov |

45232220–0 | Razdelilna postaja |

45232221–7 | Transformatorska postaja |

45232300–5 | Gradbena dela in druga dela na telefonskih in komunikacijskih vodih |

45232310–8 | Gradbena dela na telefonskih vodih |

45232311–5 | Vodi za obcestne telefonske stebričke |

45232320–1 | Kabelski televizijski vodi |

45232330–4 | Postavljanje anten |

45232331–1 | Dela, povezana z radiodifuzijo |

45232332–8 | Dela, povezana s telekomunikacijami |

45232340–7 | Bazne postaje za mobilno telefonijo |

45232400–6 | Gradbena dela na kanalizaciji |

45232410–9 | Kanalizacijski objekti |

45232411–6 | Cevi za umazano vodo |

45232420–2 | Gradbena dela na kanalizacijskih objektih |

45232421–9 | Objekti za čiščenje odplak |

45232422–6 | Objekti za obdelavo blata |

45232423–3 | Črpališča odplak |

45232424–0 | Kanalizacijski izpusti |

45232430–5 | Objekti za pripravo vode |

45232431–2 | Črpališče odpadnih voda |

45232440–8 | Gradbena dela na kanalizacijskih ceveh |

45232450–1 | Gradbena dela na odvodnjavanju |

45232451–8 | Dela na odvodnjavanju in dela na površini |

45232452–5 | Dela na odvodnjavanju |

45232453–2 | Drenažne cevi |

45232460–4 | Sanitarni objekti |

45232470–7 | Postaja za pretovarjanje odpadkov |

45233000–9 | Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest |

45233100–0 | Gradbena dela na daljinskih cestah in cestah |

45233110–3 | Gradbena dela na avtocestah |

45233120–6 | Gradbena dela na cestah |

45233121–3 | Gradbena dela na glavnih cestah |

45233122–0 | Avtocestna obvoznica |

45233123–7 | Stranska cesta |

45233124–4 | Magistralna cesta |

45233125–1 | Cestno križišče |

45233126–8 | Nivojsko križišče |

45233127–5 | T križišče |

45233128–2 | Krožišče |

45233129–9 | Križišče |

45233130–9 | Gradbena dela na daljinskih cestah |

45233131–6 | Gradbena dela na dvignjenih avtocestah |

45233139–3 | Vzdrževalna dela na daljinskih cestah |

45233140–2 | Cestna dela |

45233141–9 | Vzdrževalna dela na cestah |

45233142–6 | Popravila cest |

45233144–0 | Nadvoz |

45233150–5 | Dela za umirjanje prometa |

45233160–8 | Poti in druge z gramozom posute površine |

45233161–5 | Pešpot |

45233162–2 | Kolesarska pot |

45233200–1 | Različna dela na zgornjem ustroju |

45233210–4 | Dela na zgornjem ustroju daljinskih cest |

45233220–7 | Dela na zgornjem ustroju cest |

45233221–4 | Barvanje in označevanje cestnih površin |

45233222–1 | Tlakovanje cest |

45233223–8 | Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč |

45233224–5 | Cesta z dvojnim voziščem |

45233225–2 | Cesta z enojnim voziščem |

45233226–9 | Cestni priključek |

45233227–6 | Dovozna cesta |

45233228–3 | Površinske prevleke |

45233229–0 | Vzdrževalna dela na bankinah |

45233250–6 | Dela na krovnih plasteh, razen cest |

45233251–3 | Obnovitvena dela na krovnih plasteh |

45233252–0 | Dela na zgornjem ustroju ulic |

45233253–7 | Dela na zgornjem ustroju pešpoti |

45233260–9 | Poti za pešce |

45233261–6 | Nadhod za pešce |

45233262–3 | Cona za pešce |

45233270–2 | Barvanje in označevanje parkirišč |

45233280–5 | Postavljanje cestnih ograj |

45233290–8 | Postavljanje prometnih znakov |

45233291–5 | Postavljanje prometnih stebričkov |

45233292–2 | Postavljanje varnostne opreme |

45233293–9 | Postavljanje cestne opreme |

45233294–6 | Postavljanje cestnoprometne signalizacije |

45233300–2 | Dela na temeljenju daljinskih cest, cest, ulic in pešpoti |

45233310–5 | Dela na temeljenju daljinskih cest |

45233320–8 | Dela na temeljenju cest |

45233330–1 | Dela na temeljenju ulic |

45233340–4 | Dela na temeljenju pešpoti |

45234000–6 | Gradbena dela na železniških progah in žičniških transportnih sistemih |

45234100–7 | Gradbena dela na železniških progah |

45234110–0 | Dela na medkrajevni železnici |

45234111–7 | Mestna železnica |

45234112–4 | Remiza za lokomotive in vagone |

45234113–1 | Demontaža tirov |

45234114–8 | Železniški nasipi |

45234115–5 | Dela na železniški signalizaciji |

45234116–2 | Gradbena dela na tirih |

45234120–3 | Dela na mestni železnici |

45234121–0 | Dela na tramvaju |

45234122–7 | Dela na podzemni železnici |

45234123–4 | Dela na železnici, ki vozi delno pod zemljo |

45234124–1 | Podzemna železnica za potniški prevoz |

45234125–8 | Podzemna železniška postaja |

45234126–5 | Gradbena dela na tramvajskih tirih |

45234127–2 | Remiza za tramvaje |

45234128–9 | Postajališča za tramvaj |

45234129–6 | Gradbena dela na tirih mestne železnice |

45234200–8 | Žičniški transportni sistemi |

45234210–1 | Žičniški transportni sistemi s kabinami |

45234220–4 | Gradbena dela na žičnicah |

45234230–7 | Gradbena dela na vlečnicah |

45234240–0 | Vzpenjača |

45234250–3 | Kabinska žičnica |

45235000–3 | Gradbena dela na letališčih, vzletno-pristajalnih stezah in površinah za manevriranje letal |

45235100–4 | Gradbena dela na velikih letališčih |

45235110–7 | Gradbena dela na letališčih |

45235111–4 | Tlakovanje letališč |

45235200–5 | Gradbena dela na vzletno-pristajalnih stezah |

45235210–8 | Obnovitev krovnih plasti vzletno-pristajalnih stez |

45235300–6 | Gradbena dela na površinah za manevriranje letal |

45235310–9 | Vozna steza |

45235311–6 | Tlakovanje voznih stez |

45235320–2 | Gradbena dela na letaliških ploščadih |

45236000–0 | Planiranje terenov |

45236100–1 | Dela na zgornjem ustroju za razne športne objekte |

45236110–4 | Dela na zgornjem ustroju športnih igrišč |

45236111–1 | Dela na zgornjem ustroju igrišč za golf |

45236112–8 | Dela na zgornjem ustroju teniških igrišč |

45236113–5 | Dela na zgornjem ustroju dirkalnih stez |

45236114–2 | Dela na zgornjem ustroju tekaških prog |

45236119–7 | Popravila športnih igrišč |

45236200–2 | Dela na zgornjem ustroju rekreacijskih objektov |

45236210–5 | Dela na zgornjem ustroju otroških igrišč |

45236220–8 | Dela na zgornjem ustroju živalskih vrtov |

45236230–1 | Dela na zgornjem ustroju vrtov |

45236250–7 | Dela na zgornjem ustroju parkov |

45236290–9 | Popravila rekreacijskih površin |

45236300–3 | Dela na zgornjem ustroju pokopališč |

45240000–1 | Gradbena dela na vodnih objektih |

45241000–8 | Gradbena dela v pristaniščih |

45241100–9 | Nabrežje |

45241200–0 | Gradbena dela na plavajočih terminalih, ki potekajo na lokaciji |

45241300–1 | Pomol |

45241400–2 | Dok |

45241500–3 | Kej |

45241600–4 | Inštalacija opreme za razsvetljavo v pristaniščih |

45242000–5 | Gradbena dela na priobalnih objektih za prosti čas |

45242100–6 | Gradbena dela na objektih za vodne športe |

45242110–9 | Gradbena dela na splaviščih |

45242200–7 | Marina |

45242210–0 | Pristanišče za jahte |

45243000–2 | Dela na objektih za zaščito obale |

45243100–3 | Dela za zaščito strme obale |

45243110–6 | Dela za utrditev strme obale |

45243200–4 | Valolom |

45243300–5 | Zid morja |

45243400–6 | Dela za utrditev plaže |

45243500–7 | Objekti za zaščito obale |

45243510–0 | Dela na nasipih |

45243600–8 | Nabrežni zid |

45244000–9 | Gradbena dela na objektih na in v morju |

45244100–0 | Obalni in pristaniški objekti |

45246000–3 | Dela za rečno regulacijo in protipoplavno zaščito |

45246100–4 | Gradnja zidov na rečnih bregovih |

45246200–5 | Dela za utrditev rečnih bregov |

45246400–7 | Dela za protipoplavno zaščito |

45246410–0 | Vzdrževalna dela na protipoplavnih objektih |

45246500–8 | Promenada |

45246510–1 | Promenada ob obali, narejena iz desk |

45247000–0 | Gradbena dela na jezovih, kanalih, namakalnih kanalih in akveduktih |

45247100–1 | Gradbena dela na vodnih poteh |

45247110–4 | Gradnja kanalov |

45247111–1 | Namakalni kanal |

45247112–8 | Izsuševalni kanal |

45247120–7 | Vodne poti, razen kanalov |

45247130–0 | Akvedukt |

45247200–2 | Gradbena dela na jezovih in podobnih fiksnih konstrukcijah |

45247210–5 | Jez |

45247211–2 | Stena jezu |

45247212–9 | Dela za ojačenje jezu |

45247220–8 | Zapornica |

45247230–1 | Nasip |

45247240–4 | Statična zajezitev |

45247270–3 | Gradbena dela na zbiralnikih |

45248000–7 | Gradbena dela na hidromehanskih konstrukcijah |

45248100–8 | Kanalske zapornice |

45248200–9 | Suhi doki |

45248300–0 | Gradbena dela na plavajočih dokih |

45248400–1 | Pristajalni mostovi |

45248500–2 | Premične zajezitve |

45250000–4 | Gradbena dela na energetskih objektih, rudarskih in proizvodnih objektih ter na stavbah, povezanih z naftno in plinsko industrijo |

45251000–1 | Gradbena dela na elektrarnah in toplarnah |

45251100–2 | Gradbena dela na elektrarni |

45251110–5 | Jedrska elektrarna |

45251111–2 | Gradbena dela na jedrskih reaktorjih |

45251120–8 | Hidroelektrarna |

45251130–1 | Elektrarna na valovanje |

45251140–4 | Termoelektrarna |

45251141–1 | Geotermalna elektrarna |

45251142–8 | Elektrarna na les |

45251143–5 | Naprava za proizvodnjo stisnjenega zraka |

45251150–7 | Gradbena dela na vodnih stolpih |

45251160–0 | Naprave na vetrno energijo |

45251200–3 | Toplarna |

45251210–6 | Objekt za sočasno proizvodnjo električne energije in toplote |

45251220–9 | Termoelektrarna-toplarna |

45251230–2 | Naprava za proizvodnjo pare |

45251240–5 | Naprava za proizvodnjo električne energije iz deponijskih plinov |

45251250–8 | Naprava za daljinsko ogrevanje |

45252000–8 | Gradbena dela na komunalnih čistilnih napravah, čistilnih napravah in sežigalnicah odpadkov |

45252100–9 | Komunalna čistilna naprava |

45252110–2 | Premična naprava |

45252120–5 | Naprava za pripravo vode |

45252121–2 | Naprave za usedline |

45252122–9 | Bazeni za gnitje |

45252123–6 | Naprave za sejanje |

45252124–3 | Bagranje in črpanje |

45252125–0 | Nasipavanje kamna |

45252126–7 | Naprava za pripravo pitne vode |

45252127–4 | Čistilna naprava za odpadne vode |

45252130–8 | Oprema za komunalno čistilno napravo |

45252140–1 | Naprava za odstranjevanje vode iz blata |

45252150–4 | Naprava za pretovarjanje premoga |

45252200–0 | Oprema za čistilne naprave |

45252210–3 | Čistilna naprava za vodo |

45252300–1 | Sežigalnica odpadkov |

45253000–5 | Gradbena dela na napravah za kemično obdelavo |

45253100–6 | Naprava za demineralizacijo |

45253200–7 | Naprava za razžveplanje |

45253300–8 | Naprava za destilacijo ali rektifikacijo |

45253310–1 | Naprave za destilacijo vode |

45253320–4 | Naprave za destilacijo alkohola |

45253400–9 | Gradbena dela na petrokemičnem obratu |

45253500–0 | Gradbena dela na farmacevtskem obratu |

45253600–1 | Obrat za deionizacijo |

45253700–2 | Gnilišče |

45253800–3 | Naprava za kompostiranje |

45254000–2 | Gradbena dela na rudarskih in proizvodnih objektih |

45254100–3 | Gradbena dela na rudarskih objektih |

45254110–6 | Glava rudniškega jaška |

45254200–4 | Gradbena dela na proizvodnih obratih |

45255000–9 | Gradbena dela za naftno in plinsko industrijo |

45255100–0 | Gradbena dela na proizvodnih ploščadih |

45255110–3 | Vrtine |

45255120–6 | Objekti na ploščadih |

45255121–3 | Objekti na površini |

45255200–1 | Naftna rafinerija |

45255210–4 | Naftni terminal |

45255300–2 | Plinski terminal |

45255400–3 | Proizvodna dela |

45255410–6 | Proizvodna dela na morju |

45255420–9 | Proizvodna dela na kopnem |

45255430–2 | Podiranje naftnih ploščadi |

45255500–4 | Vrtalna in raziskovalna dela |

45255600–5 | Vrtalna dela s spiralno cevjo |

45255700–6 | Naprava za uplinjanje premoga |

45255800–7 | Naprava za proizvodnjo plina |

45259000–7 | Popravilo in vzdrževanje naprav |

45259100–8 | Popravilo in vzdrževanje naprav za odpadno vodo |

45259200–9 | Popravilo in vzdrževanje čistilnih naprav |

45259300–0 | Popravilo in vzdrževanje toplarn |

45259900–6 | Dela za posodobitev naprav |

45260000–7 | Krovska dela in druga gradbena dela specialnih strok |

45261000–4 | Postavljanje ostrešij ter krovska dela in z njimi povezana dela |

45261100–5 | Postavljanje ostrešij |

45261200–6 | Krovska dela in barvanje strehe |

45261210–9 | Krovska dela |

45261211–6 | Krovska dela z opečnimi kritinami |

45261212–3 | Krovska dela s kritinami iz skrilavca |

45261213–0 | Krovska dela s pločevinastimi kritinami |

45261214–7 | Krovska dela z bituminoznimi kritinami |

45261220–2 | Barvanje strehe in nanašanje drugih premazov |

45261221–9 | Barvanje strehe |

45261222–6 | Nanašanje premazov na cementno streho |

45261300–7 | Obžiganje in dela na strešnih žlebovih |

45261310–0 | Obžiganje |

45261320–3 | Dela na strešnih žlebovih |

45261400–8 | Opažarska dela |

45261410–1 | Strešna izolacijska dela |

45261420–4 | Hidroizolacijska dela |

45261900–3 | Popravilo in vzdrževanje streh |

45261910–6 | Popravilo streh |

45261920–9 | Vzdrževanje streh |

45262000–1 | Gradbena dela specialnih strok, razen krovskih del |

45262100–2 | Dela pri gradbenih odrih |

45262110–5 | Razstavljanje gradbenih odrov |

45262120–8 | Postavitev gradbenih odrov |

45262200–3 | Dela na temeljenju in vrtanje vodnjakov |

45262210–6 | Dela na temeljenju |

45262211–3 | Zabijanje pilotov |

45262212–0 | Zajezitvena dela |

45262213–7 | Tehnika membranske stene |

45262220–9 | Vrtanje vodnjakov |

45262300–4 | Betonska dela |

45262310–7 | Armiranobetonska dela |

45262311–4 | Gradbena dela z betonskimi cevmi |

45262320–0 | Polaganje estriha |

45262321–7 | Polaganje talnega estriha |

45262330–3 | Popravilo betona |

45262340–6 | Nanašanje injekcijske malte |

45262350–9 | Dela z nearmiranim betonom |

45262360–2 | Cementirna dela |

45262370–5 | Betonska dela |

45262400–5 | Postavljanje jeklenih elementov |

45262410–8 | Postavljanje jeklenih elementov za stavbe |

45262420–1 | Postavljanje jeklenih elementov za konstrukcije |

45262421–8 | Dela na plavajočih privezih |

45262422–5 | Podvodna vrtalna dela |

45262423–2 | Izdelava krovov |

45262424–9 | Izdelava plavajočih modulov |

45262425–6 | Izdelava plaščev |

45262426–3 | Izdelava pilotov |

45262500–6 | Zidarska dela |

45262510–9 | Gradbena dela s kamnom |

45262511–6 | Kamnoseška dela |

45262512–3 | Dela s klesancem |

45262520–2 | Zidanje zidov |

45262521–9 | Oblaganje zidov |

45262522–6 | Dela na zidovjih |

45262600–7 | Razna gradbena dela specialnih strok |

45262610–0 | Industrijski dimniki |

45262620–3 | Podporni zidovi |

45262630–6 | Gradnja peči |

45262640–9 | Dela za izboljšanje okolja |

45262650–2 | Dela pri oblaganju |

45262660–5 | Odstranjevanje azbesta |

45262700–8 | Adaptacija stavb |

45262800–9 | Dozidava stavb |

45300000–0 | Inštalacijska dela pri gradnjah |

45310000–3 | Elektroinštalacijska dela |

45311000–0 | Inštalacija električnih napeljav in pribora (fitingov) |

45311100–1 | Inštalacija električnih napeljav |

45311200–2 | Inštalacija električnega pribora (fitingov) |

45312000–7 | Inštalacija alarmnih sistemov in anten |

45312100–8 | Inštalacija protipožarnih alarmnih sistemov |

45312200–9 | Inštalacija protivlomnih alarmnih sistemov |

45312300–0 | Inštalacija anten |

45312310–3 | Dela za zaščito pred strelo |

45312311–0 | Inštalacija strelovodov |

45312320–6 | Inštalacija televizijskih anten |

45312330–9 | Inštalacija radijskih anten |

45313000–4 | Inštalacija dvigal in premičnih stopnic |

45313100–5 | Inštalacija dvigal |

45313200–6 | Inštalacija premičnih stopnic |

45313210–9 | Inštalacija premičnih stez |

45314000–1 | Inštalacija telekomunikacijske opreme |

45314100–2 | Inštalacija telefonskih central |

45314120–8 | Inštalacija posredovalnih mest |

45314200–3 | Inštalacija telefonskih priključkov |

45314300–4 | Inštalacija kabelske infrastrukture |

45314310–7 | Polaganje kablov |

45314320–0 | Inštalacija računalniških kabelskih mrež |

45315000–8 | Elektroinštalacijska dela na ogrevanju in drugi električni opremi v stavbah |

45315100–9 | Elektrotehniške inštalacije |

45315200–0 | Dela na turbinah |

45315300–1 | Naprave za oskrbo z elektriko |

45315400–2 | Visokonapetostna inštalacijska dela |

45315500–3 | Srednjenapetostna inštalacijska dela |

45315600–4 | Nizkonapetostna inštalacijska dela |

45315700–5 | Inštalacija stikalnih postaj |

45316000–5 | Inštalacija sistemov za razsvetljavo in signalizacijo |

45316100–6 | Inštalacija naprav za razsvetljavo na prostem |

45316110–9 | Inštalacija naprav za cestno razsvetljavo |

45316200–7 | Inštalacija naprav za signalizacijo |

45316210–0 | Inštalacija opreme za spremljanje prometa |

45316211–7 | Inštalacija osvetljenih prometnih znakov |

45316212–4 | Inštalacija semaforjev |

45316213–1 | Inštalacija opreme za usmerjanje prometa |

45316220–3 | Inštalacija naprav za signalizacijo na letališčih |

45316230–6 | Inštalacija naprav za signalizacijo v pristaniščih |

45317000–2 | Druga elektroinštalacijska dela |

45317100–3 | Elektroinštalacijska dela na opremi za črpanje |

45317200–4 | Elektroinštalacijska dela na transformatorjih |

45317300–5 | Elektroinštalacijska dela na električnih razdelilnih aparatih |

45317400–6 | Elektroinštalacijska dela na filtrirni opremi |

45320000–6 | Izolacijska dela |

45321000–3 | Termoizolacijska dela |

45323000–7 | Zvočnoizolacijska dela |

45324000–4 | Polaganje mavčnih plošč |

45330000–9 | Vodovodna, plinska in sanitarna inštalacijska dela |

45331000–6 | Inštalacija ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav |

45331100–7 | Inštalacija centralnega ogrevanja |

45331110–0 | Inštalacija kotlov |

45331200–8 | Inštalacija prezračevalnih in klimatskih naprav |

45331210–1 | Inštalacija prezračevalnih naprav |

45331211–8 | Inštalacija prezračevalnih naprav na prostem |

45331220–4 | Inštalacija klimatskih naprav |

45331221–1 | Inštalacija delnih klimatskih naprav |

45331230–7 | Inštalacija naprav za hlajenje |

45331231–4 | Inštalacija naprav s hladilno tehniko |

45332000–3 | Vodovodna in plinska inštalacijska dela ter polaganje odvodnih cevi |

45332200–5 | Vodovodna inštalacijska dela |

45332300–6 | Polaganje odvodnih cevi |

45332400–7 | Inštalacija sanitarne opreme |

45333000–0 | Inštalacija plinske opreme |

45333100–1 | Inštalacija opreme za regulacijo plina |

45333200–2 | Inštalacija plinskih števcev |

45340000–2 | Inštalacija ramp, ograj in zaščitne opreme |

45341000–9 | Storitve montaže ramp |

45342000–6 | Storitve montaže ograj |

45343000–3 | Inštalacijska dela za protipožarno zaščito |

45343100–4 | Dela za protipožarno zaščito |

45343200–5 | Inštalacija opreme za gašenje požara |

45343210–8 | Inštalacija opreme za gašenje s CO2 |

45343220–1 | Inštalacija gasilnih aparatov |

45343230–4 | Inštalacija sprinkler sistemov |

45350000–5 | Strojne inštalacije |

45351000–2 | Strojna inštalacijska dela |

45400000–1 | Zaključna gradbena dela |

45410000–4 | Fasadarska in štukaterska dela |

45420000–7 | Dela za vgraditev stavbnega pohištva |

45421000–4 | Mizarska dela |

45421100–5 | Vgradnja vrat, oken in pripadajočih delov |

45421110–8 | Vgradnja kovinskih podbojev in kovinskih okenskih okvirov |

45421111–5 | Vgradnja kovinskih podbojev |

45421112–2 | Vgradnja kovinskih okenskih okvirov |

45421113–9 | Vgradnja kovinskih pragov |

45421114–6 | Vgradnja kovinskih vrat |

45421115–3 | Vgradnja kovinskih oken |

45421120–1 | Vgradnja podbojev in okenskih okvirov iz plastičnih mas |

45421121–8 | Vgradnja podbojev iz plastičnih mas |

45421122–5 | Vgradnja okenskih okvirov iz plastičnih mas |

45421123–2 | Vgradnja pragov iz plastičnih mas |

45421124–9 | Vgradnja vrat iz plastičnih mas |

45421125–6 | Vgradnja oken iz plastičnih mas |

45421130–4 | Vgradnja lesenih podbojev in lesenih okenskih okvirov |

45421131–1 | Vgradnja lesenih podbojev |

45421132–8 | Vgradnja lesenih okenskih okvirov |

45421133–5 | Vgradnja lesenih pragov |

45421134–2 | Vgradnja lesenih vrat |

45421135–9 | Vgradnja lesenih oken |

45421140–7 | Vgradnja kovinskega stavbnega pohištva, razen vrat in oken |

45421141–4 | Vgradnja predelnih sten |

45421142–1 | Vgradnja naoknic |

45421143–8 | Montaža okenskih navojnic |

45421144–5 | Montaža platnenih streh |

45421145–2 | Montaža rolet |

45421146–9 | Montaža spuščenih stropov |

45421147–6 | Vgradnja rešetk |

45421148–3 | Vgradnja vhodnih vrat |

45421150–0 | Dela pri vgrajevanju nekovinskega stavbnega pohištva |

45421151–7 | Montaža vgradnih kuhinj |

45421152–4 | Montaža predelnih sten |

45421153–1 | Montaža vgradnega pohištva |

45421160–3 | Kovinska galanterija |

45422000–1 | Tesarska dela |

45422100–2 | Lesarska dela |

45430000–0 | Oblaganje tal in sten |

45431000–7 | Polaganje ploščic |

45431100–8 | Polaganje talnih ploščic |

45431200–9 | Polaganje stenskih ploščic |

45432000–4 | Polaganje in oblaganje tal, oblaganje sten in tapeciranje zidov |

45432100–5 | Polaganje in oblaganje tal |

45432110–8 | Polaganje tal |

45432111–5 | Polaganje upogljivih talnih oblog |

45432112–2 | Polaganje tlaka |

45432113–9 | Polaganje parketa |

45432114–6 | Polaganje lesenih talnih oblog |

45432120–1 | Nameščanje vmesnih stropov |

45432121–8 | Polaganje računalniških podov |

45432130–4 | Oblaganje tal |

45432200–6 | Oblaganje sten in tapeciranje zidov |

45432210–9 | Oblaganje sten |

45432220–2 | Tapeciranje zidov |

45440000–3 | Pleskarska in steklarska dela |

45441000–0 | Steklarska dela |

45442000–7 | Nanašanje zaščitnih premazov |

45442100–8 | Pleskarska dela |

45442110–1 | Barvanje stavb |

45442120–4 | Barvanje in nanašanje zaščitnih premazov na konstrukcije |

45442121–1 | Barvanje konstrukcij |

45442180–2 | Prepleskanje |

45442190–5 | Odstranjevanje barve |

45442200–9 | Nanašanje protikorozivnih premazov |

45442210–2 | Galvanizacija |

45442300–0 | Dela, povezana s površinsko zaščito |

45450000–6 | Druga zaključna gradbena dela |

45451000–3 | Dekoriranje |

45451100–4 | Ornamentiranje |

45451200–5 | Oblaganje s paneli |

45451300–6 | Notranji vrtovi |

45452000–0 | Čiščenje zunanjosti stavb |

45452100–1 | Čiščenje zunanjosti stavb s peskanjem |

45453000–7 | Remontna in sanacijska dela |

45453100–8 | Sanacijska dela |

45454000–4 | Rekonstrukcijska dela |

45454100–5 | Restavratorska dela |

45500000–2 | Dajanje strojev in opreme za visoko in nizko gradnjo v najem, skupaj z upravljavci |

45510000–5 | Dajanje dvigal v najem, skupaj z upravljavci |

45520000–8 | Dajanje strojev za zemeljska dela v najem, skupaj z upravljavci |

50000000–5 | Popravila, vzdrževanje in montaža |

50100000–6 | Popravila, vzdrževanje in pripadajoče storitve za vozila in z njimi povezano opremo |

50110000–9 | Storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in pripadajoče opreme |

50111000–6 | Storitve upravljanja, popravila in vzdrževanja voznega parka |

50111100–7 | Storitve upravljanja voznih parkov |

50111110–0 | Podporne storitve za vozne parke |

50112000–3 | Storitve popravila in vzdrževanja avtomobilov |

50112100–4 | Storitve popravila avtomobilov |

50112110–7 | Storitve popravila karoserij za vozila |

50112111–4 | Kleparske storitve |

50112120–0 | Storitve menjave vetrobranov |

50112200–5 | Storitve vzdrževanja avtomobilov |

50112300–6 | Pranje avtomobilov in podobne storitve |

50113000–0 | Storitve popravila in vzdrževanja avtobusov |

50113100–1 | Storitve popravila avtobusov |

50113200–2 | Storitve vzdrževanja avtobusov |

50114000–7 | Storitve popravila in vzdrževanja tovornjakov |

50114100–8 | Storitve popravila tovornjakov |

50114200–9 | Storitve vzdrževanja tovornjakov |

50115000–4 | Storitve popravila in vzdrževanja motornih koles |

50115100–5 | Storitve popravila motornih koles |

50115200–6 | Storitve vzdrževanja motornih koles |

50116000–1 | Storitve vzdrževanja in popravila, povezane s specialnimi deli vozil |

50116100–2 | Storitve popravila električnega sistema |

50116200–3 | Storitve popravila in vzdrževanja zavor in delov zavor vozil |

50116300–4 | Storitve popravila in vzdrževanja menjalnikov vozil |

50116400–5 | Storitve popravila in vzdrževanja transmisijskih gredi vozil |

50116500–6 | Storitve popravila gum, vključno z montažo in centriranjem |

50116510–9 | Storitve protektiranja gum |

50116600–7 | Storitve popravila in vzdrževanja starter motorjev |

50117000–8 | Storitve predelave in remonta vozil |

50117100–9 | Storitve predelave motornih vozil |

50117200–0 | Storitve predelave rešilnih avtomobilov |

50117300–1 | Storitve remonta vozil |

50118000–5 | Storitve pomoči na cesti |

50118100–6 | Storitve servisa in vleke za osebne avtomobile |

50118110–9 | Storitve vleke vozil |

50118200–7 | Storitve servisa in vleke za komercialna vozila |

50118300–8 | Storitve servisa in vleke za avtobuse |

50118400–9 | Storitve servisa in vleke za motorna vozila |

50118500–0 | Storitve servisa in vleke za kolesa z motorjem |

50190000–3 | Storitve uničenja vozil |

50200000–7 | Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve za opremo zračnega, železniškega, cestnega in pomorskega prometa |

50210000–0 | Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane z zrakoplovi in drugo opremo |

50211000–7 | Storitve popravila in vzdrževanja zrakoplovov |

50211100–8 | Storitve vzdrževanja zrakoplovov |

50211200–9 | Storitve popravila zrakoplovov |

50211210–2 | Storitve popravila in vzdrževanja letalskih motorjev |

50211211–9 | Storitve vzdrževanja letalskih motorjev |

50211212–6 | Storitve popravila letalskih motorjev |

50211300–0 | Storitve remonta zrakoplovov |

50211310–3 | Storitve remonta letalskih motorjev |

50212000–4 | Storitve popravila in vzdrževanja helikopterjev |

50220000–3 | Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane z železniškim prevozom in drugo opremo |

50221000–0 | Storitve popravila in vzdrževanja lokomotiv |

50221100–1 | Storitve popravila in vzdrževanja menjalnikov lokomotiv |

50221200–2 | Storitve popravila in vzdrževanja transmisijskih gredi lokomotiv |

50221300–3 | Storitve popravila in vzdrževanja kolesnih dvojic lokomotiv |

50221400–4 | Storitve popravila in vzdrževanja zavor in delov zavor lokomotiv |

50222000–7 | Storitve popravila in vzdrževanja tirnih vozil |

50222100–8 | Storitve popravila in vzdrževanja amortizerjev |

50223000–4 | Storitve remonta lokomotiv |

50224000–1 | Storitve remonta tirnih vozil |

50224100–2 | Storitve remonta sedežev tirnih vozil |

50224200–3 | Storitve remonta potniških vagonov |

50225000–8 | Storitve vzdrževanja železniških tirov |

50229000–6 | Uničenje tirnih vozil |

50230000–6 | Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane s cestnim prevozom in drugo opremo |

50232000–0 | Storitve vzdrževanja naprav javne razsvetljave in semaforjev |

50232100–1 | Storitve vzdrževanja cestne razsvetljave |

50232110–4 | Obratovanje naprav javne razsvetljave |

50232200–2 | Storitve vzdrževanja prometne signalizacije |

50240000–9 | Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane s pomorskim prevozom in drugo opremo |

50241000–6 | Storitve popravila in vzdrževanja ladij |

50241100–7 | Storitve popravila plovil |

50241200–8 | Storitve popravila trajektov |

50242000–3 | Storitve predelave ladij |

50243000–0 | Storitve uničenja ladij |

50244000–7 | Storitve remonta ladij ali čolnov |

50245000–4 | Storitve posodobitve ladij |

50246000–1 | Storitve vzdrževanja pristaniške opreme |

50246100–2 | Storitve v suhih dokih |

50246200–3 | Storitve vzdrževanja boj |

50246300–4 | Storitve popravila in vzdrževanja plavajočih konstrukcij |

50246400–5 | Storitve popravila in vzdrževanja plavajočih ploščadi |

50300000–8 | Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve za osebne računalnike, pisarniško opremo, telekomunikacije in avdio-vizualno opremo |

50310000–1 | Vzdrževanje in popravilo pisarniških strojev |

50311000–8 | Vzdrževanje in popravilo pisarniških knjigovodskih strojev |

50311400–2 | Vzdrževanje in popravilo računskih in knjigovodskih strojev |

50312000–5 | Vzdrževanje in popravilo računalniške opreme |

50312100–6 | Vzdrževanje in popravilo osrednjih računalnikov |

50312110–9 | Vzdrževanje osrednjih računalnikov |

50312120–2 | Popravilo osrednjih računalnikov |

50312200–7 | Vzdrževanje in popravilo miniračunalnikov |

50312210–0 | Vzdrževanje miniračunalnikov |

50312220–3 | Popravilo miniračunalnikov |

50312300–8 | Vzdrževanje in popravilo opreme za podatkovna omrežja |

50312310–1 | Vzdrževanje opreme za podatkovna omrežja |

50312320–4 | Popravilo opreme za podatkovna omrežja |

50312400–9 | Vzdrževanje in popravilo mikroračunalnikov |

50312410–2 | Vzdrževanje mikroračunalnikov |

50312420–5 | Popravilo mikroračunalnikov |

50312500–0 | Vzdrževanje in popravilo programske opreme za informacijsko tehnologijo |

50312510–3 | Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo |

50312520–6 | Popravilo programske opreme za informacijsko tehnologijo |

50312600–1 | Vzdrževanje in popravilo opreme za informacijsko tehnologijo |

50312610–4 | Vzdrževanje opreme za informacijsko tehnologijo |

50312620–7 | Popravilo opreme za informacijsko tehnologijo |

50313000–2 | Vzdrževanje in popravilo reprografskih strojev |

50313100–3 | Storitve popravila fotokopirnih strojev |

50313200–4 | Storitve vzdrževanja fotokopirnih strojev |

50314000–9 | Storitve popravila in vzdrževanja telefaksov |

50315000–6 | Storitve popravila in vzdrževanja naprav za odgovarjanje na telefonske klice |

50316000–3 | Vzdrževanje in popravilo strojev za izdajanje kart |

50317000–0 | Vzdrževanje in popravilo strojev za žigosanje vozovnic |

50320000–4 | Storitve popravila in vzdrževanja osebnih računalnikov |

50321000–1 | Storitve popravila osebnih računalnikov |

50322000–8 | Storitve vzdrževanja osebnih računalnikov |

50323000–5 | Vzdrževanje in popravilo računalniških perifernih naprav |

50323100–6 | Vzdrževanje računalniških perifernih naprav |

50323200–7 | Popravilo računalniških perifernih naprav |

50324000–2 | Podporne storitve za osebne računalnike |

50324100–3 | Storitve vzdrževanja sistemov |

50324200–4 | Storitve preventivnega vzdrževanja |

50330000–7 | Storitve vzdrževanja telekomunikacijske opreme |

50331000–4 | Storitve popravila in vzdrževanja telekomunikacijskih vodov |

50332000–1 | Storitve vzdrževanja telekomunikacijske infrastrukture |

50333000–8 | Storitve vzdrževanja radio-komunikacijske opreme |

50333100–9 | Storitve popravila in vzdrževanja radijskih oddajnikov |

50333200–0 | Storitve popravila in vzdrževanja aparatov za radiotelefonijo |

50334000–5 | Storitve popravila in vzdrževanja opreme za žično telefonijo in žično telegrafijo |

50334100–6 | Storitve popravila in vzdrževanja opreme za žično telefonijo |

50334110–9 | Storitve vzdrževanja telefonskih omrežij |

50334120–2 | Storitve posodobitve telefonske komutacijske opreme |

50334130–5 | Storitve popravila in vzdrževanja telefonskih komutacijskih aparatov |

50334140–8 | Storitve popravila in vzdrževanja telefonskih aparatov |

50334200–7 | Storitve popravila in vzdrževanja opreme za žično telegrafijo |

50334300–8 | Storitve popravila in vzdrževanja opreme za žični teleks |

50334400–9 | Storitve vzdrževanja komunikacijskih sistemov |

50340000–0 | Storitve popravila in vzdrževanja avdiovizualne in optične opreme |

50341000–7 | Storitve popravila in vzdrževanja televizijske opreme |

50341100–8 | Storitve popravila in vzdrževanja opreme za videotekst |

50341200–9 | Storitve popravila in vzdrževanja televizijskih oddajnikov |

50342000–4 | Storitve popravila in vzdrževanja avdio opreme |

50343000–1 | Storitve popravila in vzdrževanja video opreme |

50344000–8 | Storitve popravila in vzdrževanja optične opreme |

50344100–9 | Storitve popravila in vzdrževanja fotografske opreme |

50344200–0 | Storitve popravila in vzdrževanja kinematografske opreme |

50400000–9 | Storitve popravila in vzdrževanja medicinske in precizne opreme |

50410000–2 | Storitve popravila in vzdrževanja merilnih aparatov, aparatov za preskušanje in kontrolnih aparatov |

50411000–9 | Storitve popravila in vzdrževanja merilnih aparatov |

50411100–0 | Storitve popravila in vzdrževanja števcev za vodo |

50411200–1 | Storitve popravila in vzdrževanja plinomerov |

50411300–2 | Storitve popravila in vzdrževanja električnih števcev |

50411400–3 | Storitve popravila in vzdrževanja tahometrov |

50411500–4 | Storitve popravila in vzdrževanja industrijske opreme za merjenje časa |

50412000–6 | Storitve popravila in vzdrževanja aparatov za preskušanje |

50413000–3 | Storitve popravila in vzdrževanja kontrolnih aparatov |

50413100–4 | Storitve popravila in vzdrževanja opreme za odkrivanje plinov |

50413200–5 | Storitve popravila in vzdrževanja opreme za gašenje požara |

50420000–5 | Storitve popravila in vzdrževanja medicinske in kirurške opreme |

50421000–2 | Storitve popravila in vzdrževanja medicinske opreme |

50421100–3 | Storitve popravila in vzdrževanja invalidskih vozičkov |

50421200–4 | Storitve popravila in vzdrževanja rentgenske opreme |

50422000–9 | Storitve popravila in vzdrževanja kirurške opreme |

50430000–8 | Storitve popravila in vzdrževanja precizne opreme |

50431000–5 | Storitve popravila in vzdrževanja ročnih ur |

50432000–2 | Storitve popravila in vzdrževanja ur |

50433000–9 | Storitve umerjanja |

50500000–0 | Storitve popravila in vzdrževanja črpalk, ventilov, pip, kovinskih kontejnerjev in strojev |

50510000–3 | Storitve popravila in vzdrževanja črpalk, ventilov, pip in kovinskih kontejnerjev |

50511000–0 | Storitve popravila in vzdrževanja črpalk |

50511100–1 | Storitve popravila in vzdrževanja črpalk za tekočine |

50511200–2 | Storitve popravila in vzdrževanja črpalk za pline |

50512000–7 | Storitve popravila in vzdrževanja ventilov |

50513000–4 | Storitve popravila in vzdrževanja pip |

50514000–1 | Storitve popravila in vzdrževanja kovinskih kontejnerjev |

50514100–2 | Storitve popravila in vzdrževanja cistern |

50514200–3 | Storitve popravila in vzdrževanja rezervoarjev |

50514300–4 | Storitve popravila cevnih povezav |

50530000–9 | Storitve popravila in vzdrževanja strojev |

50531000–6 | Storitve popravila in vzdrževanja neelektričnih strojev |

50531100–7 | Storitve popravila in vzdrževanja kotlov |

50531200–8 | Storitve vzdrževanja plinskih naprav |

50531300–9 | Storitve popravila in vzdrževanja kompresorjev |

50531400–0 | Storitve popravila in vzdrževanja dvigal |

50531500–1 | Storitve popravila in vzdrževanja žerjavov |

50531510–4 | Storitve demontaže vrtalnih stolpov |

50532000–3 | Storitve popravila in vzdrževanja električnih strojev, aparatov in pripadajoče opreme |

50532100–4 | Storitve popravila in vzdrževanja elektromotorjev |

50532200–5 | Storitve popravila in vzdrževanja transformatorjev |

50532300–6 | Storitve popravila in vzdrževanja generatorjev |

50532400–7 | Storitve popravila in vzdrževanja opreme za distribucijo elektrike |

50700000–2 | Storitve popravila in vzdrževanja inštalacij pri gradnjah |

50710000–5 | Storitve popravila in vzdrževanja električnih in strojnih inštalacij pri gradnjah |

50711000–2 | Storitve popravila in vzdrževanja električnih inštalacij pri gradnjah |

50712000–9 | Storitve popravila in vzdrževanja strojnih inštalacij pri gradnjah |

50720000–8 | Storitve popravila in vzdrževanja centralnega ogrevanja |

50721000–5 | Obratovanje ogrevalnih naprav |

50730000–1 | Storitve popravila in vzdrževanja hladilnih skupin |

50740000–4 | Storitve popravila in vzdrževanja premičnih stopnic |

50750000–7 | Storitve vzdrževanja dvigal |

50800000–3 | Razne storitve popravila in vzdrževanja |

50810000–6 | Storitve popravila nakita |

50820000–9 | Storitve popravila usnjenih izdelkov |

50821000–6 | Storitve popravila škornjev |

50822000–3 | Storitve popravila čevljev |

50830000–2 | Storitve popravila oblačil in tekstila |

50840000–5 | Storitve popravila in vzdrževanja orožja in orožnih sistemov |

50841000–2 | Storitve popravila in vzdrževanja orožja |

50842000–9 | Storitve popravila in vzdrževanja orožnih sistemov |

50850000–8 | Storitve popravila in vzdrževanja pohištva |

50860000–1 | Storitve popravila in vzdrževanja glasbil |

50870000–4 | Storitve popravila in vzdrževanja opreme za otroška igrišča |

50880000–7 | Storitve popravila in vzdrževanja opreme za hotele in restavracije |

50881000–4 | Storitve popravila in vzdrževanja opreme za hotele |

50882000–1 | Storitve popravila in vzdrževanja opreme za restavracije |

50883000–8 | Storitve popravila in vzdrževanja opreme za pripravo in dostavo hrane |

50884000–5 | Storitve popravila in vzdrževanja opreme za taborjenje |

50900000–4 | Inštalaterske storitve |

50910000–7 | Storitve inštalacije električne in strojne opreme |

50911000–4 | Storitve inštalacije električne opreme |

50911100–5 | Storitve inštalacije elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev |

50911110–8 | Storitve inštalacije elektromotorjev |

50911120–1 | Storitve inštalacije generatorjev |

50911130–4 | Storitve inštalacije transformatorjev |

50911200–6 | Storitve inštalacije opreme za distribucijo in krmiljenje elektrike |

50911210–9 | Storitve inštalacije opreme za distribucijo elektrike |

50911220–2 | Storitve inštalacije opreme za krmiljenje elektrike |

50912000–1 | Storitve inštalacije strojne opreme |

50913000–8 | Storitve inštalacije parnih generatorjev, turbin, kompresorjev in gorilnikov |

50913100–9 | Storitve inštalacije parnih generatorjev |

50913300–1 | Storitve inštalacije turbin |

50913310–4 | Storitve inštalacije plinskih turbin |

50913400–2 | Storitve inštalacije kompresorjev |

50913500–3 | Storitve inštalacije peči |

50913510–6 | Storitve inštalacije gorilnikov |

50913511–3 | Storitve inštalacije peči za sežiganje odpadkov |

50914000–5 | Storitve inštalacije motorjev |

50914100–6 | Storitve inštalacije bencinskih motorjev |

50914200–7 | Storitve inštalacije dizelskih motorjev |

50914300–8 | Storitve inštalacije železniških motorjev |

50914400–9 | Storitve inštalacije motorjev vozil |

50914500–0 | Storitve inštalacije ladijskih motorjev |

50914600–1 | Storitve inštalacije letalskih motorjev |

50920000–0 | Storitve inštalacije opreme za merjenje, kontrolo, preskušanje in navigacijo |

50921000–7 | Storitve inštalacije merilne opreme |

50921100–8 | Storitve inštalacije opreme za merjenje časa |

50922000–4 | Storitve inštalacije kontrolne opreme |

50923000–1 | Storitve inštalacije opreme za preskušanje |

50924000–8 | Storitve inštalacije navigacijske opreme |

50930000–3 | Storitve inštalacije komunikacijske opreme |

50931000–0 | Storitve inštalacije radijske, televizijske, zvočne in video opreme |

50931100–1 | Storitve inštalacije radijske opreme |

50931200–2 | Storitve inštalacije televizijske opreme |

50931300–3 | Storitve inštalacije zvočne opreme |

50931400–4 | Storitve inštalacije video opreme |

50932000–7 | Storitve inštalacije radijskih in televizijskih oddajnikov |

50932100–8 | Storitve inštalacije radijskih oddajnikov |

50932200–9 | Storitve inštalacije televizijskih oddajnikov |

50933000–4 | Storitve inštalacije aparatov za radiotelefonijo |

50934000–1 | Storitve inštalacije opreme za žično telefonijo |

50935000–8 | Storitve inštalacije opreme za žično telegrafijo |

50940000–6 | Storitve inštalacije medicinske in kirurške opreme |

50941000–3 | Storitve inštalacije medicinske opreme |

50942000–0 | Storitve inštalacije kirurške opreme |

50943000–7 | Storitve inštalacije laboratorijske opreme |

50950000–9 | Storitve inštalacije strojev in opreme |

50951000–6 | Storitve inštalacije strojev in opreme za splošno uporabo |

50951100–7 | Storitve inštalacije opreme za dviganje in manipulacijo, razen dvigal in premičnih stopnic |

50951110–0 | Storitve inštalacije opreme za dviganje |

50951111–7 | Storitve inštalacije dvigal |

50951120–3 | Storitve inštalacije opreme za manipulacijo |

50951130–6 | Storitve inštalacije opreme za višinsko dostopanje |

50951140–9 | Storitve inštalacije specialnih transportnih sistemov |

50951400–0 | Storitve inštalacije raznih strojev za splošno uporabo |

50951410–3 | Storitve inštalacije strojev in aparatov za filtriranje ali čiščenje tekočin |

50951411–0 | Storitve inštalacije strojev in aparatov za filtriranje ali čiščenje vode |

50952000–3 | Storitve inštalacije kmetijskih in gozdarskih strojev |

50952100–4 | Storitve inštalacije kmetijskih strojev |

50952200–5 | Storitve inštalacije gozdarskih strojev |

50953000–0 | Storitve inštalacije obdelovalnih strojev |

50954000–7 | Storitve inštalacije strojev in naprav za posebne namene |

50954100–8 | Storitve inštalacije rudarskih, kamnoseških, gradbenih in metalurških strojev |

50954110–1 | Storitve inštalacije rudarskih strojev |

50954120–4 | Storitve inštalacije kamnoseških strojev |

50954130–7 | Storitve inštalacije gradbenih strojev |

50954140–0 | Storitve inštalacije metalurških strojev |

50954200–9 | Storitve inštalacije strojev za predelavo hrane, pijač in tobaka |

50954210–2 | Storitve inštalacije strojev za predelavo hrane |

50954220–5 | Storitve inštalacije strojev za predelavo pijač |

50954230–8 | Storitve inštalacije strojev za predelavo tobaka |

50954300–0 | Storitve inštalacije strojev za proizvodnjo tekstila, oblačil in usnja |

50954310–3 | Storitve inštalacije strojev za proizvodnjo tekstila |

50954320–6 | Storitve inštalacije strojev za proizvodnjo oblačil |

50954330–9 | Storitve inštalacije strojev za proizvodnjo usnja |

50954340–2 | Storitve inštalacije pralnih strojev za pralnice, strojev za kemično čiščenje in strojev za sušenje |

50954400–1 | Storitve inštalacije strojev za proizvodnjo papirja in kartona |

50954410–4 | Storitve inštalacije strojev za proizvodnjo papirja |

50954420–7 | Storitve inštalacije strojev za proizvodnjo kartona |

50955000–4 | Storitve inštalacije orožnih sistemov |

50960000–2 | Storitve inštalacije računalnikov in pisarniške opreme |

50961000–9 | Storitve inštalacije računalnikov in opreme za obdelavo podatkov |

50961100–0 | Storitve inštalacije računalnikov |

50961110–3 | Storitve inštalacije strojne opreme |

50961200–1 | Storitve inštalacije opreme za obdelavo podatkov |

50962000–6 | Storitve inštalacije pisarniške opreme |

50980000–8 | Storitve inštalacije kovinskih kontejnerjev |

50981000–5 | Storitve inštalacije cistern |

50982000–2 | Storitve inštalacije rezervoarjev |

52000000–9 | Storitve trgovine na drobno |

52100000–0 | Storitve trgovine na drobno z živili |

52200000–1 | Storitve trgovine na drobno s pijačami |

52300000–2 | Storitve trgovine na drobno s pohištvom |

52400000–3 | Storitve trgovine na drobno z oblačili |

52500000–4 | Storitve trgovine na drobno z gradbenimi materiali |

52600000–5 | Storitve trgovine na drobno s tiskovinami |

52700000–6 | Storitve trgovine na drobno s pisarniškimi predmeti |

52800000–7 | Storitve trgovine na drobno z vrtnarskimi potrebščinami |

52900000–8 | Storitve trgovine na drobno z medicinskimi izdelki |

55000000–0 | Storitve hotelov in restavracij |

55100000–1 | Hotelske storitve |

55200000–2 | Kampi in druga nehotelska prenočišča |

55210000–5 | Storitve mladinskih prenočišč |

55220000–8 | Storitve kampov |

55221000–5 | Storitve, povezane s prostori za prikolice |

55240000–4 | Storitve počitniških središč in počitniških domov |

55241000–1 | Storitve počitniških središč |

55242000–8 | Storitve počitniških domov |

55243000–5 | Storitve počitniških kampov za otroke |

55250000–7 | Storitve oddajanja opremljenih prenočišč za kratkotrajno bivanje |

55260000–0 | Storitve, povezane s spalniki |

55270000–3 | Storitve penzionov z zajtrkom |

55300000–3 | Storitve restavracij in postrežbe |

55310000–6 | Storitve strežbe v restavracijah |

55311000–3 | Storitve strežbe v restavracijah zaprtega tipa |

55312000–0 | Storitve strežbe v javnih restavracijah |

55320000–9 | Storitve serviranja obrokov |

55321000–6 | Storitve priprave obrokov |

55322000–3 | Storitve kuhanja obrokov |

55330000–2 | Storitve samopostrežnih restavracij v tovarnah, šolah itd. |

55400000–4 | Storitve postrežbe pijač |

55410000–7 | Storitve točilnic |

55500000–5 | Storitve menz ter storitve priprave in dostave hrane |

55510000–8 | Storitve menz |

55511000–5 | Storitve menz in drugih samopostrežnih restavracij zaprtega tipa |

55512000–2 | Storitve upravljanja menz |

55520000–1 | Storitve priprave in dostave hrane |

55521000–8 | Storitve priprave in dostave hrane za zasebna gospodinjstva |

55521100–9 | Storitve redne dostave hrane na dom |

55521200–0 | Storitev dostave obrokov |

55522000–5 | Storitve priprave in dostave hrane za prevozna podjetja |

55523000–2 | Storitve priprave in dostave hrane za druga podjetja ali ustanove |

55523100–3 | Storitve dobave šolskih obrokov |

55524000–9 | Storitve priprave in dostave hrane za šole |

60000000–8 | Storitve kopenskega prevoza in storitve cevovodnega transporta |

60100000–9 | Storitve kopenskega prevoza |

60110000–2 | Storitve kopenskega potniškega prevoza |

60111000–9 | Potniški prevoz po železnici |

60112000–6 | Storitve javnega prometa |

60112100–7 | Storitve javnega prometa s tramvajem |

60112200–8 | Storitve javnega prometa z avtobusom |

60112300–9 | Storitve javnega prometa s potovalnim avtobusom |

60113000–3 | Prevozne storitve za določene skupine oseb |

60113100–4 | Storitve prevoza šolarjev |

60113200–5 | Storitve prevoza zapornikov |

60113300–6 | Storitve prevoza pacientov |

60113310–9 | Storitve nenujnega prevoza pacientov |

60113400–7 | Prevoz prizadetih oseb |

60113500–8 | Prevoz starejših oseb |

60114000–0 | Storitve v rednem potniškem prevozu |

60115000–7 | Storitve potniškega prevoza z avtomobilom |

60115100–8 | Taksi storitve |

60116000–4 | Storitve kopenskega potniškega prevoza za posebne namene |

60116100–5 | Izredni potniški prevoz |

60116200–6 | Storitve avtobusov za turistične oglede |

60116300–7 | Prevoz potnikov z vprežnimi vozili |

60117000–1 | Dajanje vozil za prevoz potnikov v najem, skupaj z voznikom |

60117100–2 | Dajanje osebnih avtomobilov z voznikom v najem |

60117200–3 | Dajanje avtobusov in potovalnih avtobusov z voznikom v najem |

60120000–5 | Storitve tovornega prevoza po kopnem |

60121000–2 | Tovorni prevoz po železnici |

60121100–3 | Železniški prevoz zamrznjenega ali ohlajenega blaga |

60121200–4 | Železniški prevoz naftnih derivatov |

60121300–5 | Železniški prevoz tekočin ali plinov v rinfuznem stanju |

60121400–6 | Železniški prevoz kontejnerskega tovora |

60121500–7 | Prevoz pošte po železnici |

60121600–8 | Železniški prevoz suhega blaga v razsutem stanju |

60122000–9 | Storitve tovornega prevoza po cesti |

60122100–0 | Storitve cestnega tovornega prevoza s specialnimi vozili |

60122110–3 | Prevozne storitve z vozili - hladilniki |

60122120–6 | Prevozne storitve s cisternami |

60122130–9 | Prevozne storitve z vozili, prilagojenimi za blago v razsutem stanju |

60122140–2 | Prevozne storitve z vozili s kontejnerji |

60122150–5 | Prevozne storitve z vozili za prevoz pohištva |

60122160–8 | Storitve zaščitenega prevoza |

60122161–5 | Storitve oklepnih vozil |

60122170–1 | Storitve zdravstvenega prevoza |

60122200–1 | Prevoz pošte po cesti |

60122230–0 | Storitve prevoza paketov |

60123000–6 | Specializirane prevozne storitve |

60123100–7 | Prevoz premoga |

60123200–8 | Prevoz nafte |

60123300–9 | Prevoz goriv |

60123400–0 | Prevoz plina |

60123500–1 | Prevoz tekočin |

60123600–2 | Storitve prevoza orožja in streliva |

60123700–3 | Prevozne storitve z nakladalnimi prikolicami |

60129000–8 | Dajanje vozil za prevoz blaga v najem, skupaj z voznikom |

60129100–9 | Dajanje tovornjakov z voznikom v najem |

60129200–0 | Dajanje industrijskih vozil z voznikom v najem |

60129300–1 | Dajanje kombijev z voznikom v najem |

60200000–0 | Storitve cevovodnega transporta |

60210000–3 | Cevovodni transport naftnih derivatov |

60220000–6 | Cevovodni transport zemeljskega plina |

61000000–5 | Storitve prevoza po vodi |

61100000–6 | Storitve potniškega prevoza po vodi |

61110000–9 | Trajektne prevozne storitve |

61200000–7 | Tovorni prevoz po vodi |

61210000–0 | Prevoz ohlajenega blaga po vodi |

61220000–3 | Prevoz olja po vodi |

61230000–6 | Prevoz blaga v razsutem stanju po vodi |

61240000–9 | Prevoz kontejnerskega tovora po vodi |

61250000–2 | Prevoz pošte po vodi |

61300000–8 | Storitve ladij za polaganja kablov |

61400000–9 | Promet z ladijskimi tovori |

61500000–0 | Dajanje vodnih prevoznih sredstev s posadko v najem, skupaj s posadko |

61510000–3 | Dajanje plovil s posadko v najem |

61511000–0 | Dajanje morskih plovil v najem, skupaj s posadko |

61512000–7 | Dajanje plovil za plovbo po celinskih plovnih poteh v najem, skupaj s posadko |

61513000–4 | Storitve ladij za boj proti onesnaževanju |

61514000–1 | Storitve ladij za težke tovore |

61515000–8 | Storitve dežurnih ladij |

61516000–5 | Storitve ladij za oskrbo na morju |

61530000–9 | Dajanje čolnov s posadko v najem |

62000000–2 | Storitve v zračnem prevozu |

62100000–3 | Storitve v rednem zračnem prevozu |

62110000–6 | Storitve v rednem zračnem potniškem prevozu |

62120000–9 | Storitve v rednem zračnem prevozu tovora |

62121000–6 | Storitve redne letalske pošte |

62122000–3 | Storitve v rednem zračnem prevozu kontejnerskega tovora |

62200000–4 | Storitve v posebnem zračnem prevozu |

62210000–7 | Storitve v posebnem zračnem potniškem prevozu |

62220000–0 | Storitve v posebnem zračnem prevozu tovora |

62221000–7 | Storitve posebne letalske pošte |

62222000–4 | Storitve v posebnem zračnem prevozu kontejnerskega tovora |

62230000–3 | Čarterski leti |

62240000–6 | Dajanje zračnih prevoznih sredstev v najem, skupaj s posadko |

62241000–3 | Dajanje zrakoplovov s posadko v najem |

62241100–4 | Dajanje letal z nepremičnimi krili v najem, skupaj s posadko |

62241200–5 | Dajanje helikopterjev s posadko v najem |

62300000–5 | Storitve v vesoljskem prevozu |

62400000–6 | Storitve z uporabo zrakoplovov in s tem povezane storitve |

62410000–9 | Storitve škropljenja iz zraka |

62420000–2 | Storitve gašenja gozdnih požarov iz zraka |

62430000–5 | Storitve reševanja v zraku |

62440000–8 | Obratovanje letal |

62441000–5 | Pilotske storitve |

62450000–1 | Storitve upravljanja letal |

63000000–9 | Podporne in pomožne prevozne storitve; storitve potovalnih agencij |

63100000–0 | Storitve pretovarjanja in skladiščenja tovora |

63110000–3 | Storitve pretovarjanja tovora |

63111000–0 | Storitve pretovarjanja kontejnerjev |

63112000–7 | Storitve odpravljanja prtljage |

63112100–8 | Storitve odpravljanja potniške prtljage |

63112110–1 | Storitve prevzemanja prtljage |

63120000–6 | Storitve skladiščenja in hrambe |

63121000–3 | Storitve, povezane s shranjevanjem in prinašanjem |

63121100–4 | Storitve skladiščenja |

63121110–7 | Storitve, povezane s skladiščenjem plinov |

63122000–0 | Storitve hrambe |

63200000–1 | Podporne storitve za kopenski prevoz |

63210000–4 | Podporne storitve za železniški prevoz |

63220000–7 | Podporne storitve za cestni prevoz |

63221000–4 | Storitve avtobusnih postaj |

63222000–1 | Obratovanje daljinskih cest |

63222100–2 | Storitve upravljanja cestninskih postaj |

63223000–8 | Obratovanje mostov in predorov |

63223100–9 | Storitve upravljanja mostov |

63223110–2 | Storitve upravljanja postaj za plačilo mostnin |

63223200–0 | Obratovanje predorov |

63223210–3 | Storitve upravljanja postaj za plačilo predornine |

63224000–5 | Storitve upravljanja parkirišč in parkirnih hiš |

63225000–2 | Storitve upravljanja mostnih tehtnic |

63226000–9 | Storitve polnjenja rezervoarjev vozil |

63300000–2 | Podporne storitve za prevoz po vodi |

63310000–5 | Obratovanje pristanišč in vodnih poti ter pripadajoče storitve |

63311000–2 | Storitve shrambe (na ladji) |

63312000–9 | Obratovanje pristanišč |

63313000–6 | Obratovanje vodnih poti |

63314000–3 | Storitve polnjenja rezervoarjev ladij |

63315000–0 | Obratovanje potniških terminalov |

63320000–8 | Storitve pilotiranja ladij |

63330000–1 | Storitve vplutja |

63340000–4 | Navigacijske storitve |

63341000–1 | Storitve določanja položajev na morju |

63341100–2 | Storitve določanja položajev ladij - svetilnikov |

63342000–8 | Storitve ladij - svetilnikov |

63343000–5 | Storitve določanja položajev boj |

63343100–6 | Storitve označevanja z bojami |

63344000–2 | Storitve upravljanja svetilnikov |

63350000–7 | Storitve reševanja in splavitve |

63351000–4 | Storitve reševanja ladij |

63352000–1 | Storitve, povezane z reševalnimi čolni |

63353000–8 | Storitve splavitve ladij |

63360000–0 | Razne podporne storitve za prevoz po vodi |

63361000–7 | Storitve registracije plovil |

63362000–4 | Storitve ledolomilcev |

63363000–1 | Storitve skladiščenja plovil |

63364000–8 | Ladijske čarterske storitve |

63365000–5 | Storitve jemanja ladij iz prometa |

63366000–2 | Storitve upravljanja ladij |

63366100–3 | Storitve, povezane s splavljenjem ladij |

63366200–4 | Storitve daljinsko vodenih podvodnih naprav |

63367000–9 | Storitve ribiških ladij |

63368000–6 | Storitve raziskovalnih plovil |

63369000–3 | Storitve sidranja |

63370000–3 | Storitve ladijskih vlačilcev in potiskačev |

63371000–0 | Storitve vlačilcev |

63372000–7 | Storitve potiskačev |

63400000–3 | Podporne storitve za zračni prevoz |

63410000–6 | Obratovanje letališč |

63420000–9 | Storitve kontrole zračnega prometa |

63430000–2 | Storitve polnjenja rezervoarjev zrakoplovov |

63500000–4 | Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj ter storitve pomoči turistom |

63510000–7 | Storitve potovalnih agencij in podobne storitve |

63511000–4 | Organizacija paketnih potovanj |

63512000–1 | Prodaja vozovnic in organizacija paketnih potovanj |

63513000–8 | Storitve informiranja turistov |

63514000–5 | Storitve turističnih vodičev |

63515000–2 | Potovalne storitve |

63516000–9 | Storitve upravljanja potovanj |

63520000–0 | Storitve prevoznih agencij |

63521000–7 | Storitve agencij za prevoz tovora |

63522000–4 | Storitve ladijskih posrednikov |

63523000–1 | Storitve pristaniških in špediterskih agencij |

63524000–8 | Storitve priprave prevoznih dokumentov |

63600000–5 | Logistične storitve |

64000000–6 | Poštne in telekomunikacijske storitve |

64100000–7 | Poštne in kurirske storitve |

64110000–0 | Poštne storitve |

64111000–7 | Poštne storitve, povezane s časopisi in periodičnim tiskom |

64112000–4 | Poštne storitve, povezane s pismi |

64113000–1 | Poštne storitve, povezane s paketi |

64114000–8 | Storitve na poštnih okencih |

64115000–5 | Dajanje poštnih nabiralnikov v najem |

64116000–2 | Storitve, povezane s poštno ležečimi pošiljkami |

64120000–3 | Kurirske storitve |

64121000–0 | Multimodalne kurirske storitve |

64121100–1 | Storitve poštne dostave |

64121200–2 | Storitve dostave paketov |

64122000–7 | Interne pisarniške poštne in kurirske storitve |

64200000–8 | Telekomunikacijske storitve |

64210000–1 | Telefonske storitve in storitve prenosa podatkov |

64211000–8 | Storitve javne telefonije |

64212000–5 | Storitve mobilne telefonije |

64213000–2 | Skupne storitve telefonskih omrežij za poslovno uporabo |

64214000–9 | Posebne storitve telefonskih omrežij za poslovno uporabo |

64214100–0 | Dajanje satelitskih povezav v najem |

64214200–1 | Storitve telefonskih central |

64214400–3 | Dajanje komunikacijskih zemeljskih vodov v najem |

64216000–3 | Storitve elektronskega sporočanja in informiranja |

64216100–4 | Storitve elektronskega sporočanja |

64216110–7 | Storitve elektronske izmenjave podatkov |

64216120–0 | Storitve elektronske pošte |

64216130–3 | Storitve teleksa |

64216140–6 | Telegrafske storitve |

64216200–5 | Elektronske informacijske storitve |

64216210–8 | Informacijske storitve z dodano vrednostjo |

64216300–6 | Storitve teleteksta |

64220000–4 | Telekomunikacijske storitve, razen telefonskih storitev in storitev prenosa podatkov |

64221000–1 | Storitve omrežnega povezovanja |

64222000–8 | Delo na daljavo |

64223000–5 | Storitve pozivanja (paging) |

64224000–2 | Storitve telekonferenc |

64225000–9 | Telekomunikacijske storitve zrak-zemlja |

64226000–6 | Telematske storitve |

64227000–3 | Integrirane telekomunikacijske storitve |

64228000–0 | Storitve prenosa radijskih in televizijskih oddaj |

64228100–1 | Storitve prenosa televizijskih oddaj |

64228200–2 | Storitve prenosa radijskih oddaj |

65000000–3 | Gospodarske javne službe |

65100000–4 | Distribucija vode in s tem povezane storitve |

65110000–7 | Distribucija vode |

65111000–4 | Distribucija pitne vode |

65120000–0 | Obratovanje čistilne naprave za vodo |

65130000–3 | Obratovanje vodooskrbe |

65200000–5 | Distribucija plina in s tem povezane storitve |

65210000–8 | Distribucija plina |

65300000–6 | Distribucija električne energije in s tem povezane storitve |

65310000–9 | Distribucija električne energije |

65320000–2 | Obratovanje električnih naprav |

65400000–7 | Drugi viri oskrbe z energijo in distribucije |

65410000–0 | Obratovanje elektrarne |

65500000–8 | Storitve odčitavanja števcev |

66000000–0 | Storitve finančnega posredništva |

66100000–1 | Storitve finančnega posredništva, razen investicijskega bančništva, zavarovalniških storitev in storitev pokojninskih skladov |

66110000–4 | Storitve centralne banke |

66120000–7 | Storitve, povezane z depoziti |

66130000–0 | Storitve odobravanja kreditov |

66140000–3 | Storitve finančnega zakupa |

66200000–2 | Storitve investicijskega bančništva |

66300000–3 | Zavarovalniške storitve in storitve pokojninskih skladov, razen storitev obveznega socialnega zavarovanja |

66310000–6 | Storitve življenjskega zavarovanja in storitve individualnega pokojninskega zavarovanja |

66311000–3 | Storitve življenjskega zavarovanja |

66312000–0 | Storitve individualnega pokojninskega zavarovanja |

66320000–9 | Storitve skupinskega pokojninskega zavarovanja |

66330000–2 | Storitve neživljenjskih zavarovanj |

66331000–9 | Storitve nezgodnega in zdravstvenega zavarovanja |

66331100–0 | Storitve nezgodnega zavarovanja |

66331200–1 | Storitve zdravstvenega zavarovanja |

66331210–4 | Storitve prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja |

66331220–7 | Storitve zavarovanja proti napakam pri zdravljenju |

66332000–6 | Storitve zavarovanja proti vsem tveganjem |

66332100–7 | Storitve zavarovanja gradbišča |

66333000–3 | Storitve zavarovanja pravnega varstva |

66333100–4 | Storitve zavarovanja stroškov pravnega varstva |

66334000–0 | Storitve transportnih zavarovanj |

66334100–1 | Storitve zavarovanja motornih vozil |

66334200–2 | Storitve pomorskega, letalskega in drugega transportnega zavarovanja |

66334210–5 | Storitve železniškega zavarovanja |

66334220–8 | Storitve zavarovanja zrakoplovov |

66334230–1 | Storitve zavarovanja plovil |

66335000–7 | Storitve zavarovanja blaga v prevozu |

66336000–4 | Storitve škodnega zavarovanja |

66336100–5 | Storitve požarnega zavarovanja |

66336200–6 | Storitve premoženjskega zavarovanja |

66336300–7 | Storitve zavarovanja izgub zaradi slabega vremena in finančnih izgub |

66336310–0 | Zavarovalniške storitve, povezane z vremenom |

66336320–3 | Storitve zavarovanja finančnih izgub |

66336321–0 | Storitve zavarovanja premoženjske škode |

66337000–1 | Storitve zavarovanja odgovornosti |

66337100–2 | Storitve odgovornostnega zavarovanja motornih vozil |

66337200–3 | Storitve odgovornostnega zavarovanja letal |

66337300–4 | Storitve odgovornostnega zavarovanja plovil |

66337400–5 | Storitve zavarovanja splošne odgovornosti |

66338000–8 | Storitve zavarovanja kreditnih poslov in poroštev |

66338100–9 | Storitve zavarovanja kreditnih poslov |

66338200–0 | Storitve zavarovanja poroštev |

66338300–1 | Storitve zavarovanja za obvladovanje tveganj |

66339000–5 | Storitve drugih neživljenjskih zavarovanj |

66339100–6 | Storitve zavarovanja naftnih ali plinskih ploščadi |

66339200–7 | Storitve zavarovanja tehnične opreme |

66339300–8 | Dodatne zavarovalniške storitve |

66339400–9 | Storitve zavarovanja poklicne odgovornosti |

66400000–4 | Pozavarovalniške storitve |

66410000–7 | Storitve življenjskega pozavarovanja |

66420000–0 | Storitve nezgodnega in zdravstvenega pozavarovanja |

66430000–3 | Storitve drugih neživljenjskih pozavarovanj |

67000000–7 | Storitve, povezane s finančnim posredništvom |

67100000–8 | Storitve, povezane s finančnim posredništvom, razen zavarovalništva in pokojninskih skladov |

67110000–1 | Storitve na področju investicijskega bančništva |

67111000–8 | Storitve na področju združitev in prevzemov |

67112000–5 | Storitve finančnega svetovanja in financiranja za podjetja in storitve na področju naložbenega kapitala |

67113000–2 | Druge storitve, povezane s investicijskim bančništvom |

67120000–4 | Posredništvo in sorodne storitve z vrednostnimi papirji in borznim blagom |

67121000–1 | Posredniški posli z vrednostnimi papirji |

67121100–2 | Storitve pokojninskih naložb |

67122000–8 | Storitve posredništva pri trgovanju z borznim blagom |

67123000–5 | Storitve obdelave in kliringa |

67130000–7 | Storitve upravljanja portfelja, fiduciarni posli in depozitni posli |

67131000–4 | Storitve upravljanja portfelja |

67131100–5 | Storitve upravljanja pokojninskih skladov |

67132000–1 | Fiduciarni posli |

67133000–8 | Depozitni posli |

67140000–0 | Storitve upravljanja finančnih trgov |

67141000–7 | Poslovanje finančnih trgov |

67142000–4 | Storitve nadzora finančnih trgov |

67150000–3 | Druge storitve, povezane s finančnim posredništvom, razen zavarovalništva in pokojninskih skladov |

67151000–0 | Storitve finančnega svetovanja |

67152000–7 | Storitve menjalnic |

67153000–4 | Storitve obdelave in kliringa finančni transakcij |

67154000–1 | Storitve posredništva pri posojilih |

67200000–9 | Storitve, povezane z zavarovalništvom in pokojninskimi skladi |

67210000–2 | Storitve zavarovalniških posrednikov in agentov |

67211000–9 | Storitve zavarovalniških posrednikov |

67212000–6 | Storitve zavarovalniških agentov |

67213000–3 | Storitve za poravnavo terjatev iz zavarovanj |

67220000–5 | Storitve likvidacije škode |

67230000–8 | Storitve ocenjevanja škode |

67240000–1 | Aktuarske storitve |

67250000–4 | Storitve upravljanja reševanja |

67260000–7 | Druge storitve, povezane z zavarovalništvom in pokojninskimi skladi |

67261000–4 | Svetovalne storitve pri zavarovanjih in pokojninah |

67261100–5 | Svetovalne storitve pri zavarovanjih |

67261200–6 | Svetovalne storitve pri pokojninskih skladih |

67262000–1 | Storitve upravljanja pokojninskih skladov |

70000000–1 | Storitve poslovanja z nepremičninami |

70100000–2 | Storitve poslovanja z lastnimi nepremičninami |

70110000–5 | Storitve izdelave nepremičninskih projektov |

70111000–2 | Izdelava stanovanjskih nepremičninskih projektov |

70112000–9 | Izdelava nestanovanjskih nepremičninskih projektov |

70120000–8 | Nakup in prodaja nepremičnin |

70121000–5 | Storitve nakupa ali prodaje stavb |

70121100–6 | Storitve prodaje stavb |

70121200–7 | Storitve nakupa stavb |

70122000–2 | Storitve nakupa ali prodaje zemljišč |

70122100–3 | Storitve prodaje zemljišč |

70122110–6 | Storitve prodaje nepozidanih zemljišč |

70122200–4 | Storitve nakupa zemljišč |

70122210–7 | Storitve nakupa nepozidanih zemljišč |

70123000–9 | Prodaja nepremičnin |

70123100–0 | Prodaja stanovanjskih nepremičnin |

70123200–1 | Prodaja nestanovanjskih nepremičnin |

70130000–1 | Storitve dajanja lastnih nepremičnin v najem |

70200000–3 | Storitve dajanja lastnih nepremičnin v najem ali zakup |

70210000–6 | Storitve dajanja stanovanjskih nepremičnin v najem ali zakup |

70220000–9 | Storitve dajanja nestanovanjskih nepremičnin v najem ali zakup |

70300000–4 | Storitve nepremičninskih agencij za plačilo ali po pogodbi |

70310000–7 | Storitve dajanja v najem ali prodaje stavb |

70311000–4 | Storitve dajanja v najem ali prodaje stanovanjskih zgradb |

70320000–0 | Storitve dajanja v najem ali prodaje zemljišč |

70321000–7 | Storitve dajanja zemljišč v najem |

70322000–4 | Storitve dajanja v najem ali prodaje nepozidanih zemljišč |

70330000–3 | Storitve upravljanja nepremičnin za plačilo ali po pogodbi |

70331000–0 | Storitve poslovanja s stanovanjskimi nepremičninami |

70331100–1 | Storitve upravljanja ustanov |

70332000–7 | Storitve poslovanja z nestanovanjskimi nepremičninami |

70332100–8 | Storitve upravljanja zemljišč |

70332200–9 | Storitve upravljanja poslovnih nepremičnin |

70332300–0 | Storitve upravljanja industrijskih nepremičnin |

70333000–4 | Storitve v stanovanjskem gospodarstvu |

70340000–6 | Storitve v zvezi s časovnim zakupom |

72000000–5 | Računalniške storitve in s tem povezane storitve |

72100000–6 | Storitve svetovanja pri strojni opremi |

72110000–9 | Storitve svetovanja pri izbiri strojne opreme |

72120000–2 | Storitve svetovanja pri obnovitvi strojne opreme po njeni odpovedi |

72130000–5 | Storitve svetovanja pri načrtovanju lokacije računalnikov |

72140000–8 | Storitve svetovanja pri prevzemnem preskusu računalniške strojne opreme |

72150000–1 | Storitve svetovanja na področju računalniške revizije in storitve svetovanja o strojni opremi |

72200000–7 | Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi |

72210000–0 | Storitve programiranja paketne programske opreme |

72211000–7 | Storitve programiranja sistemske in uporabniške programske opreme |

72212000–4 | Storitve programiranja aplikacijske programske opreme |

72220000–3 | Storitve sistemskega in tehničnega svetovanja |

72221000–0 | Storitve svetovanja na področju poslovnih analiz |

72222000–7 | Storitve strateške revizije in načrtovanja na področju informacijskih sistemov ali tehnologij |

72222100–8 | Storitve strateške revizije informacijskih sistemov ali tehnologij |

72222200–9 | Storitve načrtovanja informacijskih sistemov ali tehnologij |

72222300–0 | Storitve informacijske tehnologije |

72223000–4 | Storitve revizije zahtev informacijske tehnologije |

72224000–1 | Storitve svetovanja na področju projektnega managementa |

72224100–2 | Storitve načrtovanja sistemskega izvajanja |

72224200–3 | Storitve načrtovanja na področju sistemskega zagotavljanja kakovosti |

72225000–8 | Storitve ocenjevanja in preučevanja sistemskega zagotavljanja kakovosti |

72226000–5 | Storitve svetovanja pri prevzemnem preskusu sistemske programske opreme |

72227000–2 | Storitve svetovanja na področju integracije programske opreme |

72228000–9 | Storitve svetovanja na področju integracije strojne opreme |

72230000–6 | Storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov |

72231000–3 | Razvoj programske opreme za vojaško uporabo |

72232000–0 | Razvoj programske opreme za obdelavo transakcij in programske opreme po naročilih uporabnikov |

72240000–9 | Storitve sistemske analize in programiranja |

72241000–6 | Storitve določanja kritičnih planskih ciljev |

72242000–3 | Storitve modeliranja osnutkov |

72243000–0 | Storitve programiranja |

72244000–7 | Storitve izdelave prototipov |

72245000–4 | Storitve pogodbene sistemske analize in programiranja |

72246000–1 | Storitve svetovanja o sistemih |

72250000–2 | Storitve vzdrževanja in podpore sistemov |

72251000–9 | Storitve obnovitve programske opreme po njeni odpovedi |

72252000–6 | Storitve računalniškega arhiviranja |

72253000–3 | Storitve služb za pomoč uporabnikom in podporne storitve |

72253100–4 | Storitve služb za pomoč uporabnikom |

72253200–5 | Storitve podpore sistemov |

72254000–0 | Storitve preskušanja in vzdrževanja programske opreme |

72254100–1 | Storitve preskušanja sistemov |

72260000–5 | Storitve, povezane s programsko opremo |

72261000–2 | Podporne storitve za programsko opremo |

72262000–9 | Storitve razvoja programske opreme |

72263000–6 | Storitve izvajanja programske opreme |

72264000–3 | Storitve razmnoževanja programske opreme |

72265000–0 | Storitve konfiguracije programske opreme |

72266000–7 | Storitve svetovanja o programski opremi |

72267000–4 | Storitve vzdrževanja programske opreme |

72268000–1 | Storitve oskrbe s programsko opremo |

72300000–8 | Podatkovne storitve |

72310000–1 | Storitve obdelave podatkov |

72311000–8 | Storitve izdelave računalniških preglednic |

72311100–9 | Storitve pretvorbe podatkov |

72311200–0 | Storitve obdelave paketov |

72311300–1 | Storitve časovnega zakupa računalnikov |

72312000–5 | Storitve vnosa podatkov |

72312100–6 | Storitve priprave podatkov |

72312200–7 | Storitve optičnega prepoznavanja znakov |

72313000–2 | Storitve zajemanja podatkov |

72314000–9 | Storitve zbiranja in primerjave podatkov |

72315000–6 | Storitve upravljanja podatkovnih omrežij in podporne storitve |

72315100–7 | Podporne storitve za podatkovna omrežja |

72315200–8 | Storitve upravljanja podatkovnih omrežij |

72316000–3 | Storitve analize podatkov |

72317000–0 | Storitve shranjevanja podatkov |

72318000–7 | Storitve prenosa podatkov |

72319000–4 | Storitve oskrbe s podatki |

72320000–4 | Storitve podatkovnih baz |

72321000–1 | Storitve podatkovnih baz z dodano vrednostjo |

72322000–8 | Storitve upravljanja podatkov |

72500000–0 | Z računalniki povezane storitve |

72510000–3 | Storitve upravljanja, povezane z računalniki |

72511000–0 | Storitve, povezane s programsko opremo za upravljanje omrežij |

72512000–7 | Storitve upravljanja dokumentov |

72513000–4 | Storitve pisarniške avtomatizacije |

72514000–1 | Storitve upravljanja računalniških naprav |

72514100–2 | Storitve upravljanja naprav z računalnikom |

72514200–3 | Storitve upravljanja naprav za razvoj računalniških sistemov |

72514300–4 | Storitve upravljanja naprav za vzdrževanje računalniških sistemov |

72520000–6 | Storitve računalniške podpore in svetovanja |

72521000–3 | Storitve računalniške podpore |

72521100–4 | Storitve tehnične računalniške podpore |

72530000–9 | Storitve računalniških omrežij |

72531000–6 | Storitve lokalnih omrežij |

72532000–3 | Storitve prostranih omrežij |

72540000–2 | Storitve računalniške nadgradnje |

72541000–9 | Storitve razširitve računalniških naprav |

72541100–0 | Storitve razširitve spomina |

72550000–5 | Storitve računalniške revizije |

72560000–8 | Storitve računalniškega preskušanja |

72570000–1 | Storitve računalniškega zaščitnega kopiranja |

72580000–4 | Storitve računalniške kataloške pretvorbe |

72590000–7 | Strokovne storitve, povezane z računalniki |

72591000–4 | Izdelava sporazumov o obsegu storitev |

73000000–2 | Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve |

73100000–3 | Storitve na področju raziskav in eksperimentalnega razvoja |

73110000–6 | Raziskovalne storitve |

73111000–3 | Storitve raziskovalnih laboratorijev |

73112000–0 | Storitve morskih raziskav |

73120000–9 | Storitve na področju eksperimentalnega razvoja |

73200000–4 | Storitve svetovanja na področju raziskav in razvoja |

73210000–7 | Storitve svetovanja na področju raziskav |

73220000–0 | Storitve svetovanja na področju razvoja |

73300000–5 | Načrtovanje in izvedba raziskav in razvoja |

74000000–9 | Arhitekturne, inženirske, gradbene, pravne, računovodske in druge strokovne storitve |

74100000–0 | Pravne, računovodske, revizorske, podjetniške, managerske in sorodne storitve |

74110000–3 | Pravne storitve |

74111000–0 | Storitve pravnega svetovanja in zastopanja |

74111100–1 | Storitve pravnega svetovanja |

74111200–2 | Storitve pravnega zastopanja |

74112000–7 | Storitve svetovanja na področju patentov in avtorskih pravic |

74112100–8 | Storitve svetovanja na področju avtorskih pravic |

74112110–1 | Storitve svetovanja glede avtorskih pravic na programski opremi |

74113000–4 | Storitve pravnega dokumentiranja in overovljanja |

74113100–5 | Storitve dokumentiranja |

74113200–6 | Storitve overovljanja |

74113210–9 | Storitve overovljanja elektronskih podpisov |

74114000–1 | Storitve pravnega svetovanja in informiranja |

74120000–6 | Računovodske, revizorske in davčne storitve |

74121000–3 | Računovodske in revizorske storitve |

74121100–4 | Računovodske storitve |

74121110–7 | Knjigovodske storitve |

74121112–1 | Storitve obračunavanja plač |

74121113–8 | Storitve izdelave poročil o prodajah in nabavah |

74121120–0 | Storitve izdelave računovodskih izkazov |

74121200–5 | Revizorske storitve |

74121210–8 | Storitve finančne revizije |

74121220–1 | Storitve interne revizije |

74121230–4 | Storitve obvezne revizije |

74121240–7 | Storitve revizije glede goljufij |

74121250–0 | Storitve revizije računovodstva |

74122000–0 | Storitve na področju davkov |

74122100–1 | Storitve davčnega svetovanja |

74122200–2 | Storitve izdelave davčnih napovedi |

74130000–9 | Storitve tržnih raziskav, raziskav javnega mnenja in z njimi povezane storitve |

74131000–6 | Storitve tržnih raziskav |

74131100–7 | Storitve anketiranja |

74131110–0 | Storitve oblikovanja anket |

74131120–3 | Storitve izvajanja anket |

74131121–0 | Storitve telefonskih anket |

74131130–6 | Storitve analize anket |

74131200–8 | Storitve gospodarskih raziskav |

74131300–9 | Storitve testiranja trgov |

74131400–0 | Storitve revizije poslovanja |

74131500–1 | Študija izvedljivosti |

74131600–2 | Storitve socialnih raziskav |

74132000–3 | Storitve raziskav javnega mnenja |

74133000–0 | Statistične storitve |

74140000–2 | Podjetniško in managersko svetovanje ter s tem povezane storitve |

74141000–9 | Storitve podjetniškega in managerskega svetovanja |

74141100–0 | Storitve splošnega managerskega svetovanja |

74141110–3 | Storitve svetovanja na področju razvoja podjetništva |

74141200–1 | Storitve svetovanja na področju upravljanja financ |

74141300–2 | Storitve svetovanja na področju trženja |

74141400–3 | Storitve svetovanja na področju upravljanja človeških virov |

74141500–4 | Storitve svetovanja na področju vodenja proizvodnje |

74141510–7 | Storitve svetovanja na področju zagotavljanja kakovosti |

74141520–0 | Storitve svetovanja pri projektiranju |

74141600–5 | Storitve na področju odnosov z javnostmi |

74141610–8 | Storitve upravljanja odnosov z javnostmi |

74141620–1 | Storitve svetovanja na področju odnosov z javnostmi |

74141700–6 | Storitve svetovanja na področju varnosti |

74141800–7 | Storitve svetovanja pri javnih naročilih |

74141900–8 | Storitve svetovanja na področju zaščite okolja |

74142000–6 | Storitve, povezane z upravljanjem |

74142100–7 | Storitve upravljanja projektov, razen za gradbena dela |

74142110–0 | Storitve nadziranja projektov, razen za gradbena dela |

74142120–3 | Storitve priprave projektov, razen za gradbena dela |

74142200–8 | Arbitražne in poravnalne storitve |

74150000–5 | Storitve upravljanja kapitalskih deležev |

74200000–1 | Arhitekturne, inženirske in gradbene storitve ter s tem povezane storitve tehničnega svetovanja |

74210000–4 | Storitve tehničnega svetovanja |

74220000–7 | Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve |

74221000–4 | Storitve svetovanja arhitektov |

74222000–1 | Storitve arhitekturnega projektiranja |

74222100–2 | Arhitekturne storitve v zvezi s stavbami |

74222200–3 | Arhitekturne storitve v zvezi s površinami na prostem |

74222300–4 | Arhitekturne storitve v zvezi z dozidavo stavb |

74223000–8 | Organizacija arhitekturnih natečajev |

74224000–5 | Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve |

74225000–2 | Arhitekturne, inženirske in geodetske storitve |

74225100–3 | Arhitekturne storitve in storitve geodetskega nadzora |

74230000–0 | Inženirske storitve |

74231000–7 | Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja |

74231100–8 | Storitve svetovanja pri nizkih gradnjah |

74231110–1 | Podporne storitve v zvezi z nizkimi gradnjami |

74231120–4 | Storitve svetovanja pri transportnih sistemih |

74231121–1 | Storitve svetovanja na področju gradnje daljinskih cest |

74231122–8 | Storitve na področju gradnje daljinskih cest |

74231123–5 | Storitve na področju gradnje železnic |

74231124–2 | Storitve na področju gradnje letališč |

74231130–7 | Storitve svetovanja na področju infrastrukturnih objektov |

74231200–9 | Storitve svetovanja pri visokih gradnjah |

74231300–0 | Storitve svetovanja na področju okoljske tehnike |

74231310–3 | Storitve svetovanja na področju protihrupne zaščite |

74231320–6 | Storitve svetovanja na področju zvočne izolacije in prostorske akustike |

74231330–9 | Storitve svetovanja pri čiščenju odplak |

74231400–1 | Storitve na področju energetike |

74231410–4 | Storitve na področju elektrike |

74231420–7 | Storitve upravljanja energetske oskrbe |

74231430–0 | Storitve svetovanja na področju energetske učinkovitosti |

74231431–7 | Storitve na področju ogrevalne tehnike za stavbe |

74231500–2 | Storitve na področju hišne tehnike |

74231510–5 | Storitve svetovanja na področju gradbenih materialov |

74231520–8 | Storitve svetovanja pri gradbeni tehniki |

74231521–5 | Storitve svetovanja pri hišni tehniki |

74231530–1 | Storitve geodetskega nadzora |

74231540–4 | Storitve inšpekcijskega pregleda stavb |

74231600–3 | Storitve svetovanja na področju telekomunikacij |

74231700–4 | Storitve svetovanja na področju zaščite pred nevarnostmi in njihovega obvladovanja |

74231710–7 | Storitve svetovanja na področju zaščite pred požari in eksplozijami ter nadzora nad njimi |

74231720–0 | Storitve na področju zdravja in varnosti |

74231721–7 | Storitve svetovanja na področju zdravja in varnosti |

74231800–5 | Storitve inženirskega svetovanja |

74231810–8 | Storitve na področju tehnike umetne in dnevne svetlobe v stavbah |

74231900–6 | Izvedenske storitve |

74232000–4 | Storitve gradbenega projektiranja |

74232100–5 | Storitve gradbenega projektiranja za strojne in električne inštalacije v stavbah |

74232110–8 | Storitve na področju gradbene ekonomike |

74232120–1 | Storitve projektiranja sistemov ogrevanja |

74232200–6 | Storitve gradbenega projektiranja za objekte nizke gradnje |

74232210–9 | Storitve kalkuliranja stroškov izgradnje za objekte nizke gradnje |

74232220–2 | Storitve projektiranja cevovodov |

74232230–5 | Storitve projektiranja mostov |

74232240–8 | Storitve projektiranja jezov |

74232250–1 | Storitve gradbenega projektiranja za prometne naprave |

74232300–7 | Storitve gradbenega projektiranja za industrijske procese in proizvodnjo |

74232310–0 | Storitve projektiranja elektroenergetskih sistemov |

74232320–3 | Storitve projektiranja tovarniških objektov |

74232400–8 | Storitve kalkuliranja stroškov izgradnje |

74232500–9 | Storitve projektiranja temeljev |

74232600–0 | Pomožne gradbene storitve |

74232700–1 | Storitve projektiranja nosilnih konstrukcij |

74232800–2 | Storitve preverjanja projektiranja nosilnih konstrukcij |

74233000–1 | Razne inženirske storitve |

74233100–2 | Storitve na področju tehnike izplak |

74233200–3 | Storitve na področju geotehnike |

74233300–4 | Storitve na področju strojništva |

74233400–5 | Storitve na področju strojništva in elektrotehnike |

74233500–6 | Tehnične študije |

74233600–7 | Podporne tehnične storitve |

74233700–8 | Storitve na področju korozijske zaščite |

74240000–3 | Integrirane inženirske storitve |

74250000–6 | Storitve urbanističnega planiranja in krajinske arhitekturne storitve |

74251000–3 | Storitve urbanističnega planiranja |

74252000–0 | Krajinske arhitekturne storitve |

74252100–1 | Storitve krajinskega vrtnarstva |

74260000–9 | Storitve, povezane z gradbeništvom |

74261000–6 | Storitve raziskave lokacije |

74262000–3 | Storitve gradbenega nadzora |

74262100–4 | Storitve nadzora gradbišč |

74263000–0 | Storitve gradbenega svetovanja |

74264000–7 | Storitve gradbenega upravljanja |

74264100–8 | Storitve projektnega managementa v gradbeništvu |

74270000–2 | Znanstvene in tehnične storitve v inženirstvu |

74271000–9 | Geološke, geofizikalne in druge znanstvene prospektorske storitve |

74271100–0 | Storitve priprave in analize jeder |

74271200–1 | Storitve geološkega in geofizikalnega svetovanja |

74271210–4 | Storitve geofizikalnega svetovanja |

74271220–7 | Storitve geološkega svetovanja |

74271300–2 | Storitve mikropalenteoloških analiz |

74271400–3 | Storitve petrofizikalnih vrednotenj |

74271500–4 | Storitve preiskave tal |

74271600–5 | Storitve napovedovanja vremena |

74271700–6 | Storitve znanstvene prospekcije |

74271710–9 | Storitve geofizikalne prospekcije |

74271711–6 | Geofizične raziskave arheoloških najdišč |

74271720–2 | Storitve geološke prospekcije |

74271800–7 | Topografske storitve |

74271810–0 | Topografske raziskave arheoloških najdišč |

74271900–8 | Storitve iskanja vode |

74272000–6 | Storitve podzemnih raziskav |

74272100–7 | Storitve na področju seizmike |

74272110–0 | Storitve seizmografskega preučevanja tal |

74272111–7 | Storitve pridobivanja seizmičnih podatkov |

74272112–4 | Storitve zbiranja seizmičnih podatkov |

74272113–1 | Storitve obdelave seizmičnih podatkov |

74272300–9 | Storitve magnetometričnih raziskav |

74273000–3 | Storitve raziskav površine |

74273100–4 | Storitve hidrografskih raziskav |

74273200–5 | Storitve izmere dimenzij |

74274000–0 | Kartografske storitve |

74274100–1 | Storitve izdelave digitalnih kart |

74274200–2 | Storitve aerofoto meritev |

74274300–3 | Storitve katastrske izmere |

74274400–4 | Hidrografske storitve |

74274500–5 | Storitve meritev na morju |

74275000–7 | Geodetske storitve |

74275100–8 | Fotogrametrične storitve |

74275200–9 | Uradno kartografiranje zemljišč |

74276000–4 | Storitve na tehničnem področju |

74276100–5 | Storitve tehničnega nadzora |

74276200–6 | Storitve tehnične pomoči |

74276300–7 | Storitve tehnične podpore |

74276400–8 | Storitve tehničnega načrtovanja |

74300000–2 | Storitve testiranja, pregledov, analiz, spremljanja in nadzora |

74310000–5 | Storitve tehničnega testiranja in analiz |

74311000–2 | Storitve testiranja in analize sestave in čistosti |

74312000–9 | Storitve analiz |

74312100–0 | Storitve tehničnih analiz |

74313000–6 | Storitve tehničnih pregledov in testiranj |

74313100–7 | Storitve tehničnih pregledov |

74313110–0 | Storitve pregledov strojev |

74313120–3 | Storitve tehničnih pregledov avtomobilov |

74313130–6 | Storitve tehničnih pregledov stavb |

74313140–9 | Storitve tehničnih pregledov gradbenih inženirskih objektov |

74313141–6 | Storitve pregleda cevovodov |

74313142–3 | Storitve kontrole varnosti ladij |

74313143–0 | Storitve preskušanja tesnosti |

74313144–7 | Storitve nadzora pretokov |

74313145–4 | Storitve kontrole mostov |

74313146–1 | Storitve kontrole jezov |

74313147–8 | Storitve pregledov železniških tirov |

74313200–8 | Storitve tehničnih testiranj |

74313210–1 | Storitve testiranja ventilov |

74313220–4 | Storitve nedestruktivnega testiranja |

74320000–8 | Storitve spremljanja in nadzora |

74321000–5 | Storitve nadzora prometa |

74321100–6 | Storitve spremljanja prometa |

74322000–2 | Storitve spremljanja vlakov |

74323000–9 | Storitve kontrole kakovosti |

74323100–0 | Storitve zagotavljanja kakovosti |

74400000–3 | Storitve oglaševanja in trženja |

74410000–6 | Oglaševalske storitve |

74411000–3 | Storitve svetovanja pri oglaševanju |

74412000–0 | Storitve upravljanja oglaševanja |

74420000–9 | Storitve trženja |

74421000–6 | Storitve neposrednega trženja |

74422000–3 | Promocijske storitve |

74423000–0 | Storitve za kupce |

74423100–1 | Storitve anketiranja kupcev |

74423110–4 | Ankete o zadovoljstvu kupcev |

74423200–2 | Storitve podpore kupcem |

74423210–5 | Program zvestobe kupcev |

74500000–4 | Storitve pri zaposlovanju in posredovanju delovne sile |

74510000–7 | Storitve posredovanja zaposlitev |

74511000–4 | Storitve posredovanja delovnih mest |

74512000–1 | Storitve posredovanja pisarniškega pomožnega osebja |

74513000–8 | Storitve pri premeščanju zaposlenih |

74520000–0 | Storitve zagotavljanja osebja |

74521000–7 | Storitve zagotavljanja pisarniškega osebja |

74522000–4 | Storitve zagotavljanja osebja za pomoč v gospodinjstvu |

74523000–1 | Storitve zagotavljanja trgovskih ali industrijskih delavcev |

74524000–8 | Storitve zagotavljanja osebja za bolniško nego |

74525000–5 | Storitve zagotavljanja medicinskega osebja |

74530000–3 | Storitve zaposlovanja |

74540000–6 | Kadrovske storitve, razen storitev posredovanja in zagotavljanja delovne sile |

74541000–3 | Storitve na področju kadrov in obračunavanja plač |

74542000–0 | Storitve usposabljanja kadrov |

74543000–7 | Storitve, povezane z razvojem kadrov |

74600000–5 | Preiskovalne in varovalne storitve |

74610000–8 | Varovalne storitve |

74611000–5 | Storitve nadzorovanja alarmnih naprav |

74613000–9 | Storitve varovanja z varnostniki |

74614000–6 | Storitve nadzorovanja |

74614100–7 | Storitve, povezane s sistemi iskanja |

74614110–0 | Storitve iskanja beguncev |

74615000–3 | Storitve patruljnih služb |

74620000–1 | Preiskovalne storitve |

74700000–6 | Storitve čiščenja |

74710000–9 | Storitve čiščenja nastanitev |

74720000–2 | Storitve industrijskega čiščenja |

74721000–9 | Storitve dezinfekcije in iztrebljanja |

74721100–0 | Storitve dezinfekcije |

74721200–1 | Storitve zatiranja škodljivcev |

74721210–4 | Storitve deratizacije podgan in miši |

74721300–2 | Storitve zaplinjevanja |

74722000–6 | Storitve čiščenja oken |

74724000–0 | Storitve čiščenja peči in dimnikov |

74730000–5 | Storitve specialnega čiščenja |

74731000–2 | Storitve čiščenja stavb |

74731100–3 | Storitve čiščenja cevastih konstrukcij s peskanjem |

74732000–9 | Storitve čiščenja cistern |

74732100–0 | Storitve čiščenja rezervoarjev |

74735000–0 | Storitve čiščenja parkirnih prostorov |

74740000–8 | Razne storitve čiščenja |

74741000–5 | Storitve čiščenja telefonske opreme |

74742000–2 | Storitve čiščenja prevoznih sredstev |

74743000–9 | Storitve čiščenja pisarniške opreme |

74744000–6 | Storitve čiščenja posod za odpadke |

74750000–1 | Storitve čiščenja pisarn |

74760000–4 | Storitve čiščenja šol |

74800000–7 | Razne storitve za podjetja in druge storitve, povezane s podjetji |

74810000–0 | Fotografske in pomožne storitve |

74811000–7 | Fotografske storitve |

74811100–8 | Storitve fotografiranja za oglaševalske namene |

74811200–9 | Storitve fotografiranja iz zraka |

74811300–0 | Specialne fotografske storitve |

74811310–3 | Storitve fotografiranja vrtin |

74811320–6 | Podvodne fotografske storitve |

74811330–9 | Storitve preslikavanja na mikrofilm |

74811340–2 | Storitve rentgenske fotografije |

74812000–4 | Storitve razvijanja filmov |

74813000–1 | Storitve restavriranja, reprodukcije in retuširanja posnetkov |

74820000–3 | Storitve pakiranja in s tem povezane storitve |

74821000–0 | Storitve pakiranja |

74830000–6 | Tajniška dela in podobne storitve |

74831000–3 | Pomožne pisarniške storitve |

74831100–4 | Storitve telefonskega odzivanja |

74831110–7 | Storitve telefonistov |

74831120–0 | Klicni center |

74831200–5 | Reprografske storitve |

74831210–8 | Fotokopirne storitve |

74831300–6 | Prevajalske storitve |

74831400–7 | Storitve tolmačenja |

74831500–8 | Storitve tipkanja, obdelave besedil in namiznega založništva |

74831510–1 | Tipkarske storitve |

74831520–4 | Storitve obdelave besedil |

74831530–7 | Storitve namiznega založništva |

74831600–9 | Storitve registrature |

74832000–0 | Storitve izdelave seznamov prejemnikov in storitve odpošiljanja |

74832100–1 | Storitve odpošiljanja |

74840000–9 | Storitve oblikovanja specialnih izdelkov |

74841000–6 | Storitve notranjega opremljanja |

74842000–3 | Storitve notranjega oblikovanja |

74843000–0 | Podporne storitve pri oblikovanju |

74844000–7 | Storitve oblikovanja pohištva |

74850000–2 | Storitve posredovanja pri pobiranju različnih taks |

74851000–9 | Storitve pobiranja cestnin |

74860000–5 | Storitve organiziranja razstav, sejmov in kongresov |

74861000–2 | Storitve organiziranja seminarjev |

74870000–8 | Razne storitve za podjetja |

74871000–5 | Storitve kontrole zalog |

74872000–2 | Storitve sprejemov |

74873000–9 | Storitve upravljanja zgradb in obratnih sredstev |

74873100–0 | Storitve upravljanja obratnih sredstev |

74874000–6 | Storitve upravljanja pogodb |

74875000–3 | Storitve upravljanja knjižnic |

74875100–4 | Storitve arhiviranja |

74875200–5 | Storitve katalogiziranja |

74876000–0 | Storitve organizacije podjetij |

74877000–7 | Storitve v zvezi s poslovnimi potovanji |

75000000–6 | Storitve uprave, obrambe in socialnega zavarovanja |

75100000–7 | Storitve uprave |

75110000–0 | Splošne storitve javne uprave |

75111000–7 | Storitve izvršilnih in zakonodajnih služb |

75111100–8 | Storitve izvršilnih služb |

75111200–9 | Storitve zakonodajnih služb |

75112000–4 | Upravne storitve za podjetniško poslovanje |

75112100–5 | Upravne storitve, povezane z razvojnimi projekti |

75120000–3 | Upravne storitve agencij |

75121000–0 | Upravne storitve v izobraževanju |

75122000–7 | Upravne storitve v zdravstvu |

75123000–4 | Upravne storitve v stanovanjskem gospodarstvu |

75124000–1 | Upravne storitve na področju rekreacije, kulture in religije |

75125000–8 | Upravne storitve na področju turizma |

75130000–6 | Podporne storitve za javno upravo |

75131000–3 | Storitve za javno upravo |

75131100–4 | Splošne kadrovske storitve za javno upravo |

75200000–8 | Storitve za družbeno skupnost |

75210000–1 | Storitve na področju zunanjih zadev in druge storitve |

75211000–8 | Storitve na področju zunanjih zadev |

75211100–9 | Storitve na področju diplomacije |

75211110–2 | Konzularne storitve |

75211200–0 | Storitve gospodarske pomoči tujini |

75211300–1 | Storitve vojaške pomoči tujini |

75220000–4 | Obrambne storitve |

75221000–1 | Storitve vojaške obrambe |

75222000–8 | Storitve civilne obrambe |

75230000–7 | Storitve na področju pravosodja |

75231000–4 | Sodne storitve |

75231100–5 | Upravne storitve, povezane s sodišči |

75231200–6 | Storitve, povezane z prestajanjem kazni in rehabilitacijo kaznjencev |

75231210–9 | Storitve v zvezi s prestajanjem kazni v zaporu |

75231220–2 | Storitve spremljanja zapornikov |

75231230–5 | Storitve za zapore |

75231240–8 | Storitve pri pogojni kazni |

75240000–0 | Storitve, povezane z javno varnostjo, redom in mirom |

75241000–7 | Storitve na področju javne varnosti |

75241100–8 | Storitve policije |

75242000–4 | Storitve na področju javnega reda in miru |

75242100–5 | Storitve na področju javnega reda |

75242110–8 | Storitve sodnih izvršiteljev |

75250000–3 | Storitve gasilskih in reševalnih služb |

75251000–0 | Storitve gasilskih služb |

75251100–1 | Storitve gašenja požarov |

75251110–4 | Storitve preprečevanja požarov |

75251120–7 | Storitve gašenja gozdnih požarov |

75252000–7 | Storitve reševalnih služb |

75300000–9 | Storitve v okviru obveznega socialnega zavarovanja |

75310000–2 | Storitve v okviru dajatev |

75311000–9 | Boleznine |

75312000–6 | Nadomestila za čas porodniškega dopusta |

75313000–3 | Invalidnine |

75313100–4 | Dajatve za začasno delovno nezmožnost |

75314000–0 | Dajatve za brezposelnost |

75320000–5 | Sistem pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence |

75330000–8 | Družinski dodatki |

75340000–1 | Otroški dodatki |

76000000–3 | Storitve, povezane z industrijo nafte in zemeljskega plina |

76100000–4 | Strokovne storitve za industrijo zemeljskega plina |

76110000–7 | Storitve v zvezi s pridobivanjem zemeljskega plina |

76111000–4 | Storitve ponovnega uplinjanja |

76120000–0 | Potapljaške storitve v zvezi s črpanjem zemeljskega plina |

76200000–5 | Strokovne storitve za naftno industrijo |

76210000–8 | Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte |

76211000–5 | Storitve, povezane z obešali za cevovode |

76211100–6 | Storitve oblaganja |

76211200–7 | Storitve analize izplak |

76300000–6 | Storitve vrtanja |

76310000–9 | Storitve vrtanja v zvezi s črpanjem nafte |

76320000–2 | Storitve vrtanja na morju |

76330000–5 | Storitve turbinskega vrtanja |

76340000–8 | Vrtanje jedra |

76400000–7 | Storitve določanja položajev vrtalnih ploščadi |

76410000–0 | Storitve speljevanja zaščitnih in proizvodnih cevi v vrtine |

76411000–7 | Storitve speljevanja zaščitnih cevi v vrtine |

76420000–3 | Storitve cementiranja vrtin |

76430000–6 | Storitve vrtanja jaškov in proizvodne storitve |

76431000–3 | Storitve vrtanja jaškov |

76440000–9 | Storitve izmere vrtin |

76450000–2 | Storitve upravljanja vrtin |

76460000–5 | Podporne storitve, povezane z vrtanjem jaškov |

76470000–8 | Storitve preskušanja vrtin |

76480000–1 | Storitve polaganja cevi |

76490000–4 | Storitve zapolnjevanja vrtin |

76491000–1 | Storitve mašenja vrtin |

76492000–8 | Storitve določanja položajev vrtin |

76500000–8 | Storitve na kopnem in na morju |

76510000–1 | Storitve na kopnem |

76520000–4 | Storitve na morju |

76521000–1 | Storitve, povezane z napravami na morju |

76522000–8 | Storitve oskrbovalnih ladij na morju |

76530000–7 | Storitve, povezane z vrtinami |

76531000–4 | Storitve merjenja vrtin |

77000000–0 | Storitve na področju kmetijstva, gozdarstva in vrtnarstva |

77100000–1 | Storitve na področju kmetijstva |

77110000–4 | Storitve v zvezi z kmetijsko pridelavo |

77111000–1 | Storitve dajanja kmetijskih strojev z upravljavci v najem |

77112000–8 | Storitve dajanja kosilnic ali kmetijske opreme z upravljavci v najem |

77120000–7 | Storitve kompostiranja |

77200000–2 | Gozdarske storitve |

77210000–5 | Storitve pridobivanja lesa |

77211000–2 | Storitve v zvezi s pridobivanjem lesa |

77211100–3 | Storitve pospravljanja lesa |

77211200–4 | Transport hlodov v gozdu |

77211300–5 | Storitve krčenja gozda |

77211400–6 | Storitve sečnje dreves |

77211500–7 | Storitve vzdrževanja dreves |

77211600–8 | Zasajevanje dreves s semeni |

77220000–8 | Storitve impregniranja lesa |

77230000–1 | Storitve v zvezi z gozdarstvom |

77231000–8 | Storitve upravljanja v gozdarstvu |

77300000–3 | Vrtnarske storitve |

77310000–6 | Storitve sajenja in vzdrževanja zelenih površin |

77311000–3 | Storitve vzdrževanja okrasnih vrtov in parkov |

77312000–0 | Storitve pletja plevela |

77312100–1 | Storitve uničevanja plevela |

77313000–7 | Storitve vzdrževanja parkov |

77314000–4 | Storitve vzdrževanja zemljišč |

77314100–5 | Storitve zasajevanja s travo |

77315000–1 | Storitve zasajevanja |

77320000–9 | Storitve vzdrževanja športnih igrišč |

77330000–2 | Storitve na področju floristike |

77340000–5 | Obrezovanje dreves in striženje žive meje |

77341000–2 | Obrezovanje dreves |

77342000–9 | Rezanje žive meje |

77400000–4 | Storitve na področju zoologije |

77500000–5 | Storitve za živinorejo |

77510000–8 | Storitve za razmnoževanje divjadi |

77600000–6 | Lovske storitve |

77610000–9 | Storitve postavljanja pasti |

77700000–7 | Storitve v zvezi z ribolovom |

78000000–7 | Tiskarske in založniške storitve ter s tem povezane storitve |

78100000–8 | Tiskarske storitve |

78110000–1 | Storitve tiskanja knjig |

78111000–8 | Storitve tiskanja adresarjev |

78112000–5 | Storitve tiskanja delovnih zvezkov |

78113000–2 | Storitve tiskanja dnevnikov |

78113100–3 | Storitve tiskanja planerjev |

78114000–9 | Storitve tiskanja zvezkov |

78114100–0 | Storitve tiskanja knjižic |

78114200–1 | Storitve tiskanja rokovnikov |

78114300–2 | Storitve tiskanja blokov s pisemskim papirjem |

78114400–3 | Storitve tiskanja podstavkov za pisanje, kombiniranih s pivnikom |

78115000–6 | Storitve tiskanja trgovskega reklamnega materiala |

78115100–7 | Storitve tiskanja trgovskih katalogov |

78116000–3 | Storitve tiskanja registrov |

78117000–0 | Storitve tiskanja knjigovodskih knjig |

78118000–7 | Storitve tiskanja knjig za naročilnice |

78119000–4 | Storitve tiskanja knjig za pobotnice |

78120000–4 | Storitve tiskanja pisarniškega materiala |

78121000–1 | Storitve tiskanja ovojnic |

78122000–8 | Storitve tiskanja pisalnega papirja |

78122100–9 | Storitve tiskanja kompletov z vstavljenim karbonskim papirjem |

78123000–5 | Storitve tiskanja albumov za vzorce ali zbirke |

78124000–2 | Storitve tiskanja fasciklov, registratorjev in ovojev za spise |

78125000–9 | Storitve tiskanja vizitk |

78130000–7 | Storitve tiskanja tiskovin, ki so zavarovane pred ponarejanjem |

78131000–4 | Storitve tiskanja dovoljenj |

78132000–1 | Storitve tiskanja bankovcev |

78133000–8 | Storitve tiskanja delnic |

78134000–5 | Storitve tiskanja čekov |

78135000–2 | Storitve tiskanja novih izdaj znamk |

78135100–3 | Storitve tiskanja taksnih papirjev |

78136000–9 | Storitve tiskanja bonov za prehrano |

78140000–0 | Storitve tiskanja obrazcev |

78141000–7 | Storitve tiskanja zložljivih poslovnih obrazcev |

78142000–4 | Storitve tiskanja neskončnih obrazcev |

78150000–3 | Storitve tiskanja kart |

78151000–0 | Storitve tiskanja vstopnic |

78152000–7 | Storitve tiskanja vozovnic |

78153000–4 | Storitve tiskanja kart z magnetnimi trakovi |

78160000–6 | Storitve tiskanja koledarjev |

78170000–9 | Storitve tiskanja voznih redov |

78180000–2 | Storitve tiskanja časopisov |

78190000–5 | Storitve tiskanja posterjev |

78200000–9 | Storitve, povezane s tiskarstvom |

78210000–2 | Storitve končne dodelave na področju tiska |

78220000–5 | Storitve stavljenja |

78221000–2 | Storitve izdelave tiskarskih plošč |

78222000–9 | Storitve globokega tiska |

78223000–6 | Storitve stavljenja črk |

78224000–3 | Litografske storitve |

78225000–0 | Storitve grafičnega oblikovanja |

78230000–8 | Storitve na področju tiska in dostave |

78240000–1 | Tiskarske in distributerske storitve |

78300000–0 | Založniške storitve |

78310000–3 | Storitve knjigoveštva in končne dodelave |

78311000–0 | Storitve končne dodelave knjig |

78312000–7 | Knjigoveške storitve |

78400000–1 | Naročniške storitve |

80000000–4 | Izobraževalne storitve |

80100000–5 | Storitve osnovnošolskega izobraževanja |

80110000–8 | Storitve predšolskega izobraževanja |

80200000–6 | Storitve srednješolskega izobraževanja |

80210000–9 | Storitve strokovnega in poklicnega srednješolskega izobraževanja |

80211000–6 | Storitve strokovnega srednješolskega izobraževanja |

80212000–3 | Storitve poklicnega srednješolskega izobraževanja |

80220000–2 | Izobraževalne storitve za prizadete dijake in študente |

80300000–7 | Storitve visokošolskega izobraževanja |

80310000–0 | Storitve mladinskega izobraževanja |

80320000–3 | Izobraževalne storitve na področju medicine |

80330000–6 | Izobraževalne storitve na področju varnosti |

80340000–9 | Storitve posebnega izobraževanja |

80400000–8 | Storitve izobraževanja odraslih in druge izobraževalne storitve |

80410000–1 | Storitve različnih šol |

80411000–8 | Storitve avtošol |

80411100–9 | Opravljanje vozniških izpitov |

80411200–0 | Dajanje ur vožnje |

80412000–5 | Storitve šol letenja |

80413000–2 | Storitve jadralskih tečajev |

80414000–9 | Storitve potapljaških tečajev |

80415000–6 | Storitve smučarskih tečajev |

80420000–4 | Storitve usposabljanja |

80421000–1 | Storitve specialističnega usposabljanja |

80421100–2 | Storitve usposabljanja kadrov |

80422000–8 | Ustanove za usposabljanje |

80422100–9 | Storitve, povezane s programi usposabljanja |

80422200–0 | Izobraževalni seminarji |

80423000–5 | Storitve poklicnega usposabljanja |

80423100–6 | Storitve industrijskega in strokovnega usposabljanja |

80423110–9 | Storitve industrijskega usposabljanja |

80423120–2 | Storitve strokovnega usposabljanja |

80423200–7 | Storitve poslovodnega usposabljanja |

80423300–8 | Storitve uvajanja v delo z računalnikom in usposabljanja za delo z njim |

80423310–1 | Storitve računalniškega usposabljanja |

80423320–4 | Računalniški tečaji |

80424000–2 | Storitve usposabljanja na področju varstva okolja |

80425000–9 | Storitve usposabljanja na področju varnosti |

80426000–6 | Storitve usposabljanja na področju zdravstvenega varstva in prve pomoči |

80426100–7 | Storitve usposabljanja na področju zdravstvenega varstva |

80426200–8 | Storitve usposabljanja na področju prve pomoči |

80427000–3 | Storitve usposabljanja na področju osebnostnega razvoja |

80428000–0 | Prirejanje jezikovnih tečajev |

80430000–7 | Storitve izobraževanja odraslih na univerzitetni ravni |

80490000–5 | Obratovanje izobraževalnega centra |

85000000–9 | Storitve na področju zdravstva in socialnega varstva |

85100000–0 | Zdravstvene storitve |

85110000–3 | Storitve bolnišnic in z njimi povezane storitve |

85111000–0 | Storitve bolnišnic |

85111100–1 | Kirurške storitve v bolnišnici |

85111200–2 | Storitve medicinske oskrbe v bolnišnici |

85111300–3 | Storitve ginekološke oskrbe v bolnišnici |

85111320–9 | Porodniške storitve v bolnišnici |

85111400–4 | Rehabilitacijske storitve v bolnišnici |

85111500–5 | Storitve psihiatrične oskrbe v bolnišnici |

85111600–6 | Storitve na področju ortopedije |

85111700–7 | Storitve s kisikoterapijo |

85111800–8 | Storitve patologije |

85112000–7 | Podporne storitve za bolnišnice |

85112100–8 | Storitve oskrbe bolnišnic s posteljnim perilom |

85120000–6 | Storitve zdravniških ordinacij in z njimi povezane storitve |

85121000–3 | Storitve zdravniških ordinacij |

85121100–4 | Storitve splošnih zdravnikov |

85121110–7 | Storitve splošnih zdravnikov za otroke |

85121200–5 | Storitve zdravnikov specialistov |

85121300–6 | Storitve kirurgov |

85130000–9 | Storitve zobozdravniških ordinacij in z njimi povezane storitve |

85131000–6 | Storitve zobozdravniških ordinacij |

85131100–7 | Storitve na področju ortodontike |

85131110–0 | Kirurške storitve na področju ortodontike |

85140000–2 | Razne zdravstvene storitve |

85141000–9 | Storitve medicinskega osebja |

85141100–0 | Storitve babic |

85141200–1 | Storitve medicinskih sester |

85141210–4 | Storitve medicinskega zdravljenja na domu |

85141211–1 | Storitve dializnega zdravljenja na domu |

85141212–8 | Dializne storitve |

85141220–7 | Svetovalne storitve medicinskih sester |

85142000–6 | Storitve nemedicinskega osebja |

85142100–7 | Psihoterapevtske storitve |

85142200–8 | Homeopatske storitve |

85142300–9 | Storitve higiene |

85142400–0 | Dostava izdelkov za inkontinenco na dom |

85143000–3 | Storitve rešilnih avtomobilov |

85144000–0 | Storitve bolnišničnih ustanov |

85144100–1 | Storitve ustanov za nego |

85145000–7 | Storitve medicinskih laboratorijev |

85146000–4 | Storitve krvnih bank |

85146100–5 | Storitve bank sperme |

85146200–6 | Storitve bank organov |

85147000–1 | Zdravstvene storitve v podjetjih |

85148000–8 | Storitve medicinskih analiz |

85149000–5 | Storitve na področju farmacije |

85200000–1 | Storitve na področju veterine |

85300000–2 | Storitve socialnega varstva in z njimi povezane storitve |

85310000–5 | Storitve socialnega varstva |

85311000–2 | Storitve socialnega varstva z nastanitvijo |

85311100–3 | Storitve varstva za starejše |

85311200–4 | Storitve varstva za prizadete osebe |

85311300–5 | Storitve varstva za otroke in mladino |

85312000–9 | Storitve socialnega varstva brez nastanitve |

85312100–0 | Storitve oskrbe v dnevnih centrih |

85312110–3 | Storitve oskrbe v jaslih |

85312120–6 | Storitve oskrbe v dnevnih centrih za prizadete otroke in mladino |

85312300–2 | Usmerjevalne in svetovalne storitve |

85312310–5 | Usmerjevalne storitve |

85312320–8 | Svetovalne storitve |

85312330–1 | Storitve v zvezi z načrtovanjem družine |

85312400–3 | Storitve varstva, ki se ne opravljajo v domovih |

85312500–4 | Rehabilitacijske storitve |

85312510–7 | Storitve zaposlitvene rehabilitacije |

85320000–8 | Storitve na področju sociale |

85321000–5 | Upravne storitve na področju sociale |

85322000–2 | Akcijski program za družbeno skupnost |

85323000–9 | Zdravstvene storitve za družbeno skupnost |

90000000–7 | Storitve odstranjevanja odplak in odpadkov, sanitarne in okoljske storitve |

90100000–8 | Storitve zbiranja in odstranjevanja odplak in odpadkov |

90110000–1 | Storitve v zvezi z odplakami |

90111000–8 | Storitve odstranjevanja in čiščenja odplak |

90111100–9 | Storitve odstranjevanja odplak |

90111200–0 | Storitve čiščenja komunalnih odplak |

90111300–1 | Storitve odlaganja komunalnih odplak |

90112000–5 | Storitve čiščenja greznic in septičnih bazenov |

90112100–6 | Storitve čiščenja greznic |

90112200–7 | Storitve v zvezi s septičnimi bazeni |

90112210–0 | Storitve čiščenja septičnih bazenov |

90112300–8 | Storitve praznjenja greznic ali septičnih bazenov |

90113000–2 | Storitve čiščenja odtočnih kanalov |

90114000–9 | Storitve upravljanja kanalizacijskih omrežij in naprav za odpadne vode |

90114100–0 | Obratovanje komunalne čistilne naprave |

90115000–6 | Storitve pregledovanja odtočnih kanalov |

90120000–4 | Storitve v zvezi z odpadki |

90121000–1 | Storitve v zvezi z navadnimi odpadki |

90121100–2 | Storitve odvoza odpadkov |

90121110–5 | Storitve zbiranja trdnih komunalnih odpadkov |

90121120–8 | Storitve zbiranja gospodinjskih odpadkov |

90121130–1 | Storitve zbiranja smeti |

90121140–4 | Storitve zbiranja starega papirja |

90121200–3 | Storitve prevoza odpadkov |

90121300–4 | Storitve obdelave odpadkov |

90121310–7 | Storitve odstranjevanja gospodinjskih odpadkov |

90121320–0 | Storitve odstranjevanja trdnih komunalnih odpadkov |

90121330–3 | Storitve sežiganja odpadkov |

90121340–6 | Storitve odstranjevanja pepela |

90121400–5 | Obdelava in odstranjevanje tekočih odpadkov |

90122000–8 | Storitve v zvezi s posebnimi odpadki |

90122100–9 | Storitve v zvezi s strupenimi odpadki |

90122110–2 | Storitve v zvezi z radioaktivnimi odpadki |

90122111–9 | Odvoz radioaktivnih odpadkov |

90122112–6 | Storitve skladiščenja radioaktivnih odpadkov |

90122113–3 | Odlaganje radioaktivnih odpadkov |

90122114–0 | Prevoz radioaktivnih odpadkov |

90122120–5 | Storitve, povezane s kontaminirano zemljino |

90122121–2 | Odstranjevanje kontaminirane zemljine |

90122122–9 | Odlaganje kontaminirane zemljine |

90122123–6 | Storitve sanacije kontaminirane zemljine |

90122124–3 | Čiščenje in sanacija zemljine |

90122130–8 | Storitve odlaganja strupenih odpadkov, razen radioaktivnih odpadkov in kontaminirane zemljine |

90122131–5 | Storitve odstranjevanja orožja in streliva |

90122132–2 | Storitve deaktiviranja bomb |

90122200–0 | Storitve v zvezi z medicinskimi odpadki |

90122210–3 | Storitve zbiranja kliničnih odpadkov |

90122220–6 | Storitve odstranjevanja kliničnih odpadkov |

90122230–9 | Storitve odstranjevanja bioloških odpadkov |

90122240–2 | Zbiranje, prevoz in odstranjevanje bolnišničnih odpadkov |

90122300–1 | Storitve v zvezi z muljem |

90122310–4 | Storitve odstranjevanja mulja |

90122320–7 | Storitve prevoza mulja |

90122330–0 | Storitve obdelave mulja |

90122340–3 | Storitve odlaganja mulja |

90123000–5 | Obratovanje deponij odpadkov |

90123100–6 | Storitve upravljanja deponij |

90123200–7 | Storitve upravljana premogovih jalovišč |

90123300–8 | Storitve upravljana odlagališč odpadkov |

90200000–9 | Storitve čiščenja in sanitarne storitve v urbanih ali podeželskih območjih in pripadajoče storitve |

90210000–2 | Storitve čiščenja cest |

90211000–9 | Storitve pometanja cest |

90212000–6 | Storitve odstranjevanja snega |

90213000–3 | Storitve odstranjevanja ledu |

90220000–5 | Storitve čiščenja odvodnih cestnih kanalov |

90221000–2 | Storitve črpanja blata, gošče ipd. iz odvodnih cestnih kanalov |

90230000–8 | Storitve odstranjevanja azbesta |

90240000–1 | Storitve odstranjevanja svinca |

90250000–4 | Storitve dezinfekcije in zatiranja škodljivcev v urbanih ali podeželskih območjih |

90260000–7 | Storitve čiščenja obale |

90300000–0 | Storitve na področju okolja in ekologije |

90310000–3 | Okoljske storitve |

90311000–0 | Storitve okoljskega svetovanja |

90312000–7 | Študije vplivov na okolje |

90313000–4 | Sistem spremljanja okolja |

90313100–5 | Storitve nadzora nad onesnaževanjem okolja |

90313110–8 | Storitve nadzora nad onesnaženjem v primeru izliva nafte |

90313120–1 | Storitve spremljanja onesnaženosti okolja |

90314000–1 | Storitve merjenja emisij |

90315000–8 | Storitve za zaščito okolja |

90315100–9 | Storitve za vzdrževanje okolja |

90315200–0 | Storitve za izboljšanje okolja |

90315300–1 | Storitve reciklaže |

90320000–6 | Storitve na področju ekologije |

91000000–4 | Storitve združenj in organizacij |

91100000–5 | Storitve poslovnih, poklicnih in strokovnih združenj |

91110000–8 | Storitve poslovnih združenj |

91120000–1 | Storitve poklicnih združenj |

91130000–4 | Storitve strokovnih združenj |

91131000–1 | Storitve na področju jedrske varnosti |

91200000–6 | Storitve sindikatov |

91300000–7 | Storitve raznih združenj in organizacij |

91310000–0 | Storitve verskih organizacij |

91320000–3 | Storitve političnih organizacij |

91330000–6 | Storitve nepolitičnih organizacij |

91331000–3 | Storitve za izboljšanje in podporo upravnih in skupnih ustanov |

91331100–4 | Storitve mladinskih združenj |

92000000–1 | Storitve na področju rekreacije, kulture in športa |

92100000–2 | Storitve na področju filma in video filma |

92110000–5 | Produkcija filmov in video filmov ter s tem povezane storitve |

92111000–2 | Storitve produkcije filmov in video filmov |

92111100–3 | Produkcija poučnih filmov in video filmov |

92111200–4 | Produkcija reklamnih, propagandnih in informativnih filmov in video filmov |

92111210–7 | Produkcija reklamnih filmov |

92111220–0 | Produkcija reklamnih video filmov |

92111230–3 | Produkcija propagandnih filmov |

92111240–6 | Produkcija propagandnih video filmov |

92111250–9 | Produkcija informativnih filmov |

92111260–2 | Produkcija informativnih video filmov |

92111300–5 | Produkcija zabavnih filmov in video filmov |

92111310–8 | Produkcija zabavnih filmov |

92111320–1 | Produkcija zabavnih video filmov |

92112000–9 | Storitve v povezavi s produkcijo filmov in video filmov |

92120000–8 | Storitve distribucije filmov in video filmov |

92121000–5 | Storitve distribucije video filmov |

92122000–2 | Storitve distribucije filmov |

92130000–1 | Storitve predvajanja filmov |

92140000–4 | Storitve predvajanja video filmov |

92200000–3 | Storitve v zvezi z radiom in televizijo |

92210000–6 | Radijske storitve |

92211000–3 | Storitve oddajanja radijskih programov |

92220000–9 | Televizijske storitve |

92221000–6 | Storitve oddajanja televizijskih programov |

92230000–2 | Storitve kabelskega radia in televizije |

92300000–4 | Razvedrilne storitve |

92310000–7 | Storitve umetniškega in literarnega ustvarjanja in poustvarjanja |

92311000–4 | Umetniška dela |

92312000–1 | Umetniške storitve |

92312100–2 | Razvedrilne storitve gledaliških režiserjev, pevskih skupin, glasbenih skupin in orkestrov |

92312110–5 | Razvedrilne storitve gledaliških režiserjev |

92312120–8 | Razvedrilne storitve pevskih skupin |

92312130–1 | Razvedrilne storitve glasbenih skupin |

92312140–4 | Razvedrilne storitve orkestrov |

92312200–3 | Storitve pisateljev, skladateljev, kiparjev, zabavljačev in drugih posamičnih umetnikov |

92312210–6 | Storitve pisateljev |

92312211–3 | Storitve agencij za pisanje |

92312212–0 | Storitve, povezane s pripravo izobraževalnih priročnikov |

92312213–7 | Priprava tehnične dokumentacije |

92312220–9 | Storitve skladateljev |

92312230–2 | Storitve kiparjev |

92312240–5 | Storitve zabavljačev |

92312250–8 | Storitve posamičnih umetnikov |

92320000–0 | Obratovanje kulturnih ustanov |

92330000–3 | Storitve, povezane z rekreacijskimi površinami |

92331000–0 | Storitve, povezane s sejmi in zabaviščnimi parki |

92331100–1 | Storitve, povezane s sejmi |

92331200–2 | Storitve, povezane z zabaviščnimi parki |

92332000–7 | Storitve na plažah |

92340000–6 | Razvedrilne storitve na področju plesa in drugih predstav |

92341000–3 | Cirkuške predstave |

92342000–0 | Storitve plesnih šol |

92342100–1 | Storitve poučevanja družabnih plesov |

92342200–2 | Storitve poučevanja disko plesov |

92350000–9 | Storitve na področju igralništva in stav |

92351000–6 | Storitve na področju igralništva |

92351100–7 | Storitve loterije |

92351200–8 | Storitve igralnic |

92352000–3 | Storitve stavnic |

92352100–4 | Obratovanje totalizatorjev |

92352200–5 | Storitve sprejemanja stav |

92360000–2 | Storitve na pirotehničnem področju |

92400000–5 | Storitve tiskovnih agencij |

92500000–6 | Storitve knjižnic, arhivov, muzejev in drugih kulturnih ustanov |

92510000–9 | Storitve knjižnic in arhivov |

92511000–6 | Storitve knjižnic |

92512000–3 | Storitve arhivov |

92520000–2 | Storitve muzejev in storitve na področju varstva spomenikov |

92521000–9 | Storitve muzejev |

92521100–0 | Muzejske razstave |

92521200–1 | Storitve konzerviranja eksponatov in primerkov |

92521210–4 | Storitve konzerviranja eksponatov |

92521220–7 | Storitve konzerviranja primerkov |

92522000–6 | Storitve na področju varstva spomenikov |

92522100–7 | Storitve za ohranitev zgodovinskih krajev |

92522200–8 | Storitve za ohranitev zgodovinskih zgradb |

92530000–5 | Storitve botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov |

92531000–2 | Storitve botaničnih vrtov |

92532000–9 | Storitve živalskih vrtov |

92533000–6 | Storitve naravnih rezervatov |

92534000–3 | Storitve rezervatov za divjad |

92600000–7 | Storitve na področju športa |

92610000–0 | Obratovanje športnih objektov |

92620000–3 | Storitve, povezane s športom |

92621000–0 | Storitve promoviranja športnih dogodkov |

92622000–7 | Storitve organiziranja športnih dogodkov |

93000000–8 | Razne storitve |

93100000–9 | Storitve pralnic in kemičnih čistilnic |

93110000–2 | Storitve zbiranja in dostave perila |

93111000–9 | Storitve upravljanja pralnic |

93112000–6 | Obratovanje pralnic |

93120000–5 | Storitve čiščenja tekstila |

93121000–2 | Storitve impregniranja tekstila |

93130000–8 | Storitve čiščenja krzna |

93140000–1 | Storitve barvanja |

93150000–4 | Storitve likanja |

93160000–7 | Storitve barvanja |

93200000–0 | Frizerske storitve in storitve na področju lepotilne nege |

93210000–3 | Frizerske storitve |

93211000–0 | Brivske storitve |

93220000–6 | Storitve na področju lepotilne nege |

93221000–3 | Kozmetične storitve, vključno z manikuro in pedikuro |

93221100–4 | Kozmetične storitve |

93221200–5 | Storitve manikure |

93221300–6 | Storitve pedikure |

93300000–1 | Storitve salonov za dobro telesno počutje |

93310000–4 | Storitve turških kopeli |

93320000–7 | Storitve zdravilišč |

93330000–0 | Masažne storitve |

93400000–2 | Nastanitvene in pisarniške storitve |

93410000–5 | Nastanitvene storitve |

93411000–2 | Storitve upravljanja prenočišč |

93411100–3 | Gospodinjske storitve |

93411200–4 | Vratarske storitve |

93411300–5 | Hišniške storitve |

93411400–6 | Oskrbniške storitve |

93500000–3 | Storitve javnih objektov |

93510000–6 | Storitve upravljanja parkirišč in parkirnih hiš |

93511000–3 | Storitve v zvezi s parkirišči in parkirnimi hišami |

93511100–4 | Storitve za uveljavljanje parkirnih predpisov |

93600000–4 | Storitve, povezane z morjem |

93610000–7 | Storitve, povezane z oceanografijo |

93620000–0 | Storitve upravljanja pristanišč |

93621000–7 | Podporne storitve za oporišča na morju |

93630000–3 | Potapljaške storitve |

93700000–5 | Pogrebne storitve in z njimi povezane storitve |

93710000–8 | Pogrebne storitve |

93711000–5 | Storitve pokopov in upepelitev |

93711100–6 | Storitve pokopov |

93711110–9 | Storitve vzdrževanja pokopališč |

93711200–7 | Storitve upepelitev |

93712000–2 | Storitve grobarjev |

93900000–7 | Razne storitve, d.n. |

93910000–0 | Storitve za prenehanje obratovanja |

93920000–3 | Selitvene storitve |

93930000–6 | Krojaške storitve |

93940000–9 | Tapetniške storitve |

93950000–2 | Ključavničarske storitve |

95000000–2 | Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem |

95100000–3 | Storitve trgovskih in industrijskih delavcev |

95110000–6 | Storitve trgovskih delavcev |

95120000–9 | Storitve industrijskih delavcev |

95130000–2 | Storitve posredovanja delovne sile |

95131000–9 | Storitve posredovanja osebja |

95132000–6 | Storitve posredovanja pisarniškega osebja |

95133000–3 | Posredovanje delavcev za določen čas |

95133100–4 | Storitve pomoči na domu |

95140000–5 | Gospodinjske storitve |

99000000–0 | Storitve eksteritorialnih organizacij in ustanov |

99100000–1 | Storitve mednarodnih organizacij in ustanov |

Koda CPV | Poimenovanje |

E001–0 | Za čiščenje |

E002–7 | Za otroke |

E003–4 | Za dnevne centre |

E004–1 | Za grafične namene |

E005–8 | Za dostop |

E006–5 | Za industrijsko uporabo |

E007–2 | Za uporabo v vrtcih |

E008–9 | Za pisarniško uporabo |

E009–6 | Za pisarne |

E010–6 | Za uporabo na prostem |

E011–3 | Za embalažo |

E012–0 | Za pakete |

E013–7 | Za |

E014–4 | Zagon |

E015–1 | Dostava |

E016–8 | Za tisk |

E017–5 | Zakup |

E018–2 | Za šole |

E019–9 | Osnutek |

E020–9 | Za znanstvene namene |

E021–6 | Za enkratno uporabo |

E023–0 | Razširljiv |

E024–7 | Ognjevzdržen |

E025–4 | Ognjezaviralen |

E026–1 | Ognjevaren/protieksplozijsko zaščiten |

E027–8 | Obnova |

E028–5 | Gibek |

E029–2 | Za gospodinjske odpadke |

E030–2 | Za razstavne namene |

E031–9 | Za gašenje požara |

E032–6 | Za reševalne namene |

E033–3 | Za preživetje |

E034–0 | Vgraden |

E035–7 | Za namene usposabljanja |

E036–4 | Za odstranjevanje odpadkov |

E037–1 | Stalna dobava |

E038–8 | Cel |

E039–5 | Za skladiščne namene |

E040–5 | Nadgradnja |

E041–2 | Za tehnične namene |

E042–9 | Vroče |

E043–6 | V skladu s standardi in specifikacijami |

E044–3 | V vrečkah |

E045–0 | V kartonih |

E046–7 | V svežnjih |

E047–4 | V paketih |

E048–1 | V mošnjah |

E049–8 | V vrečah |

E050–8 | Za namene preskušanja |

E051–5 | Inštalacija |

E052–2 | Instant |

E053–9 | Mednaroden |

E054–6 | Za uporabo v mestu |

E055–3 | To obvestilo velja kot javni razpis |

E056–0 | Za odpadke |

E057–7 | Tekoč |

E058–4 | To obvestilo ne velja kot javni razpis |

E059–1 | Okvirni sporazum |

E060–1 | Sintetičen |

E061–8 | Magneten |

E062–5 | Podvoden |

E063–2 | Vzdrževanje |

E064–9 | Upravljanje |

E065–6 | Zunanji |

E066–3 | Ročen |

E067–0 | Trd |

E068–7 | Za velike obremenitve |

E069–4 | Za visoke zmogljivosti |

E070–4 | Jeklo |

E071–1 | Najem |

E072–8 | Brez upravljavcev |

E073–5 | Z upravljavci |

E074–2 | Na lokaciji |

E075–9 | ali enakovreden |

E076–6 | Okolju prijazen |

E077–3 | Faza: |

E078–0 | Plastificiran |

E079–7 | Prenosen |

E080–7 | V prahu |

E081–4 | Primaren |

E082–1 | Zaseben |

E083–8 | Javen |

E084–5 | Uprašen |

E085–2 | Osvetljen |

E086–9 | Uvožen |

E087–6 | Za posebne namene |

E088–3 | Suh |

E089–0 | Gospodinjski |

E090–0 | Ojačen |

E091–7 | Popravilo |

E092–4 | Zamenjava |

E093–1 | Razvoj |

E094–8 | Zaščita/Varnost |

E095–5 | Surov |

E096–2 | Za tajništvo |

E097–9 | Impregniran |

E098–6 | Mehek |

E099–3 | Barven |

E100–4 | V blokih |

E101–1 | V ploščah |

E102–8 | V razsutem stanju |

E103–5 | V kasetah |

E104–2 | V risih |

E105–9 | Hladen |

E106–6 | Standarden |

E107–3 | Utrditev |

E108–0 | Premazan |

E109–7 | Dodaten sveženj: |

E110–7 | Dobava |

E111–4 | Za enkratno uporabo |

E112–1 | V palicah |

E113–8 | Samolepilen |

E114–5 | Kavčuk |

E115–2 | V zvitkih |

E116–9 | V polah |

E117–6 | Cevast |

E118–3 | Tip: |

E119–0 | Podzemen |

E120–0 | V raztopini |

E121–7 | V trakovih |

E122–4 | Nadgradljiv |

E123–1 | Tapeciran |

E124–8 | V notranjosti |

E125–5 | Montaža in vzdrževanje |

E126–2 | Integriran |

E127–9 | Notranji |

E128–6 | In pripadajoče montažne storitve |

E129–3 | In pripadajoči proizvodi |

E130–3 | In pripadajoče storitve popravila in vzdrževanja |

E131–0 | In pripadajoče storitve |

E132–7 | Avtomatski |

E133–4 | Umeten |

E134–1 | Svetovanje |

E135–8 | Potrošno blago |

E136–5 | Letno |

E137–2 | Lahek |

E138–9 | in s tem povezani izdelki |

E139–6 | in pomožna oprema |

E140–6 | Utekočinjen |

E141–3 | Na daljavo |

E142–0 | Vzdrževanje in popravilo |

E143–7 | Prah |

E144–4 | Mehanski |

E145–1 | in pribor |

E146–8 | Vrsta standarda: |

E147–5 | Mehanski in električen |

E148–2 | Mobilen |

E149–9 | Nacionalen |

E150–9 | Naraven |

E151–6 | Za izobraževalne namene |

E152–3 | Za vojaško osebje |

E153–0 | Za vojaške namene |

E154–7 | in |

E155–4 | Za plovbo |

E156–1 | Raziskave in razvoj |

E157–8 | Za domove za ostarele |

E158–5 | Za poštne urade |

E159–2 | Za zapore |

E160–2 | Za šole |

E161–9 | Negospodinjski |

E162–6 | Za splošno uporabo |

E163–3 | Nadzemen |

E164–0 | Za zračne sile |

E165–7 | Za vojsko |

E166–4 | Za policijo |

E167–1 | Jedrsko, biološko, kemično (NBC) orožje |

E168–5 | Ni okviren sporazum |

E169–5 | Popravilo in vzdrževanje |

E170–5 | Iz kovine |

E171–2 | Iz papirja |

E172–9 | Iz plastičnih mas |

E173–6 | Iz polietilena |

E174–3 | Iz polistirena |

E175–0 | Iz polietena |

E176–7 | Iz jekla |

E177–4 | Ofset |

E178–1 | Po pogodbi |

E179–8 | Za plačilo |

E180–8 | Obratovanje in vzdrževanje |

E181–5 | Na prostem |

E182–2 | Remont |

E183–9 | Remont in popravilo |

E184–6 | Najem |

E185–3 | Papir |

E186–0 | Prenova in dozidava |

E187–7 | Plastične mase |

E188–4 | Odstranjevanje |

E189–1 | Poliester |

E190–1 | Montažen |

E191–8 | Tiskan |

E192–5 | Predelan |

E193–2 | Nakup |

E194–9 | Za ponovno polnjenje |

E195–6 | Remont |

E196–3 | Recikliran |

E197–0 | Oplemeniten |

E198–7 | Sklic: |

H001–1 | Asinhron |

H003–5 | Za računalniško programsko opremo |

H004–2 | Računalniško podprt |

H005–9 | Z uporabo računalnika |

H006–6 | Omizje |

H007–3 | Digitalen |

H008–0 | Za računalniško strojno opremo |

H009–7 | Informatiziran |

H010–7 | Za varnostne namene |

H011–4 | Za omrežno uporabo |

H013–8 | Z visoko ločljivostjo |

H014–5 | Kompatibilen z IBM |

H015–2 | Računalniško krmiljen |

H020–0 | Mikrovaloven |

H022–4 | Večuporabniški |

H023–1 | Sproten |

H027–9 | V realnem času |

H028–6 | Daljinsko krmiljen |

H031–0 | Sinhron |

H032–7 | Kompatibilen z VAX/VMS |

H042–0 | Frontalen |

H045–1 | Multimedijski |

H046–8 | Večprocesen |

H047–5 | Večopravilen |

H049–9 | Avtonomen |

H051–6 | Tip arhitekture: |

H052–3 | Tip protokola: |

K001–2 | Neprebojen |

K002–9 | Moški |

K003–6 | Ženski |

K004–3 | Žimski |

K005–0 | Poletni |

KOI 2–2 | Športen |

KOI 4–6 | Vodotesen |

KOI 5–3 | Neprepusten za veter |

M001–6 | Za paciente |

M002–3 | Za anestezijo |

M003–0 | Za dializno zdravljenje |

M004–7 | Za bronhialno endoskopijo |

M005–4 | Za opekline |

M006–1 | Za citostatično zdravljenje |

M007–8 | Za diagnostično radiologijo |

M008–5 | Za uporabo pri dietah |

M009–2 | Za dezinfekcijo |

M010–2 | Za ambulante |

M011–9 | Za endovaskularno uporabo |

M012–6 | Za ginekologijo |

M013–3 | Za hemodializo |

M014–0 | Za hemodinamiko |

M015–7 | Za srčno kirurgijo |

M016–4 | Za bolnišnično uporabo |

M017–1 | Za imunologijo |

M018–8 | Za infuzije |

M019–5 | Za injekcije |

M020–5 | Za laboratorijsko uporabo |

M021–2 | Za potrebe operacijskih dvoran |

M022–9 | Za medicinsko osebje |

M023–6 | Za medicinsko uporabo |

M024–3 | Za nevroangiografijo |

M025–0 | Za nevrokirurgijo |

M026–7 | Za osebje bolniške nege |

M027–4 | Za operacijsko dvorano |

M028–1 | Za ortopedijo |

M029–8 | Za osteosintezo |

M030–8 | Za pediatrijo |

M031–5 | Za paramedicinsko uporabo |

M032–2 | Za patologijo |

M033–9 | Za peritonalno dializo |

M034–6 | Medicinski |

M035–3 | Za radiodiagnostiko |

M036–0 | Za radiologijo |

M037–7 | Za radioterapevtske reagente |

M038–4 | Za radio-imunoanalize |

M039–1 | Za radioimunologijo |

M040–1 | Vaskularen |

M041–8 | Za serologijo |

M042–5 | Za intenzivno nego |

M043–2 | Za dializni oddelek |

M044–9 | Za terapevtsko medicino |

M045–6 | Za transperitonalno dializo |

M046–3 | Za zdravljenje hipotermije |

M047–0 | Za urološko zdravljenje |

M048–7 | Za rentgenski oddelek |

M049–4 | Kardiovaskularen |

M050–4 | Nesterilen |

M051–1 | Sterilen |

M052–8 | Za kardiologijo |

M053–5 | Za psihiatrijo |

M054–2 | Za kirurgijo |

M055–9 | Za terapevtske namene |

M056–6 | Lastniška zdravila |

N001–3 | Enofazen |

N002–0 | Na morju |

N003–7 | Neizoliran |

N004–4 | Na premog |

N005–1 | Nizkonapetosten |

N006–8 | Prekinljiv |

N008–2 | Izoliran |

N009–9 | Za čiščenje odplak |

N010–9 | Visokonapetosten |

N011–6 | Distribucija |

N012–3 | Na fosilna goriva |

N013–0 | Za naftno industrijo |

N014–7 | Za industrijo plina |

NO 15–4 | Razširitev |

N016–1 | Za laboratorije |

N018–5 | Za podvodno uporabo |

N019–2 | Za skladiščenje zemeljskega plina |

N020–2 | Za transport zemeljskega plina |

N021–9 | Za pripravo vode |

N022–6 | Za električne naprave |

N023–3 | Za električno opremo |

N024–0 | Za uporabo v vodnem gospodarstvu |

N025–7 | Za daljinsko ogrevanje |

N026–4 | Umazana voda |

N027–1 | Galvanizirano |

N028–8 | Na plin |

N029–5 | Na električni pogon |

N030–5 | Električno ogrevan |

N031–2 | Obstojen proti vročini |

N032–9 | Visok pritisk |

N033–6 | 3-fazen |

N034–3 | Vodna energija |

N035–0 | Lastnovaren (IS) |

N036–7 | Na les |

N040–8 | Nizek pritisk |

N041–5 | Srednji pritisk |

N046–0 | Neutekočinjen |

N047–7 | Neprekinljiv |

N048–4 | Na kopnem |

N049–1 | Jedrski |

N053–2 | Oljevpojen |

N054–9 | Na olje |

N061–1 | Reaktorska zgradba |

N066–6 | Para |

N071–4 | Potopljiv |

N073–8 | Podvoden |

N078–3 | Odpadna voda |

N081–7 | Duktilen |

N082–4 | Za odvodnjavanje |

N083–1 | Brez kisika |

P001–7 | Popečen |

P002–4 | Ustekleničen |

P003–1 | V konzervah/v pločevinkah |

P004–8 | Ohlajen |

P005–5 | Na pol skuhan |

P006–2 | Koncentriran |

P007–9 | Kuhan |

P008–6 | Košer |

P009–3 | V rezinah |

P010–3 | V zavojčkih |

P011–1 | V olju |

P012–7 | Posušen |

P013–4 | V kosih |

P014–1 | Halal |

P015–8 | Aromatiziran |

P016–5 | Nastrgan |

P017–2 | Za uporabo v kuhinji |

P018–9 | Svež |

PO 19–6 | Zamrznjen |

P020–6 | Granuliran |

P021–3 | V slanici |

P02 2–0 | Narezan na kose |

P023–7 | V lastnem soku |

P024–4 | V sirupu |

P025–1 | V paradižnikovi omaki |

P026–8 | V vodi |

P027–5 | Trajen |

P028–2 | Pripravljen za pečenje |

P029–9 | Soljen |

P030–9 | Zmrzovalno sušen |

P031–6 | Steriliziran |

P032–3 | Globoko zamrznjen |

P033–0 | Nesoljen |

P034–7 | Kuhan/zamrznjen |

P35–4 | Vakuumsko pakiran |

P036–1 | Kuhan/ohlajen |

P37–8 | V pločevinkah |

X001–3 | Zgloben |

X003–7 | Za osebne avtomobile |

X004–4 | Za letala |

X005–1 | Za letalske posadke |

X006–8 | Za avtobuse |

X007–5 | Za potnike |

X008–2 | Za železniški prevoz |

X009–9 | S krmilom na levi |

X010–9 | Na diezelski pogon |

X011–6 | Pogon na štiri kolesa |

X012–3 | S krmilom na desni |

X013–0 | Terenski |

X014–7 | Brez zračnice |

X015–4 | Za gospodarska vozila |

X016–1 | Za železnico |

X017–8 | Za transportne namene |

X018–5 | Za uporabo na letališčih |

X019–2 | Za vozila |

X020–2 | Skupna masa vozila: |

X021–9 | Z bencinskim motorjem |

X022–6 | Morski |

X023–3 | Samovozen |

X024–0 | Polpotopljiv |

X025–7 | S posadko |

X026–4 | Z voznikom |

X027–1 | Brez posadke |

X028–8 | Brez voznika |

Y001–0 | Pomožna dela |

Y002–7 | Za stavbe |

Y003–4 | Groba gradbena dela |

Y004–1 | Dokončanje del |

Y005–8 | Betonska zgradba |

Y006–5 | Konstrukcija |

Y007–2 | Adaptacija |

Y008–9 | Za izolacijo |

Y009–6 | Zasnova in konstrukcija |

Y010–6 | Stanovanja: |

Y011–3 | Dozidava |

Y012–0 | Zaključna dela |

Y013–7 | Tla |

Y014–4 | Za mehanske naprave |

Y015–1 | Izboljšave |

Y016–8 | Podaljšanje |

Y017–5 | Lokacija |

Y018–2 | Kovinska zgradba |

Y019–9 | Zgradba iz mešanih materialov |

Y020–9 | Modernizacija |

Y021–6 | Vrsta del |

Y022–3 | Naravni kamen |

Y023–0 | Montažna zgradba |

Y024–7 | Obnova |

Y025–4 | Restavracija |

Y026–1 | Obnovitev krovnih plasti |

Y027–8 | Sobe: |

Y028–5 | Mokra mešanica |

Y029–2 | Specifikacije: |

Y030–2 | Faza |

Y031–9 | Zgradba z jeklenim ogrodjem |

Y032–6 | Lesena zgradba |

Y033–3 | Projekt na ključ |

Y034–0 | Razširitev |

Y035–7 | In pripadajoča dela |

Y036–4 | Zasnova in polaganje |

Y037–1 | Sanacija |

Y038–8 | Za avtoceste |

Y039–5 | Za projekte na ključ |

Y040–5 | Vroča mešanica |

Y041–2 | Lameliran |

Y042–9 | Modifikacija |

Y043–6 | Večnadstropen |

Y044–3 | Obnova |

Z001–7 | Znesek: |

Z002–4 | Letna vrednost: |

Z003–1 | Površina: |

Z004–8 | Predvidena vrednost: |

Z005–5 | Zmogljivost: |

Z006–2 | Obseg: |

Z007–9 | litrov na leto |

Z008–6 | Globina: |

Z009–3 | Premer: |

Z010–3 | Višina: |

Z011–0 | kg na leto |

Z012–7 | Dolžina: |

Z013–4 | Št. svežnja |

Z014–1 | Svežnji: |

Z015–8 | Glavni sveženj: |

Z016–5 | Maksimum: |

Z017–2 | Minimum: |

Z018–9 | Število izdelkov: |

Z019–6 | Število faz: |

Z020–6 | Število garnitur: |

Z021–3 | Število enot: |

Z022–0 | Število uporabnikov: |

Z023–7 | Število: |

Z024–4 | Več kot |

Z025–1 | Moč |

Z026–8 | Pritisk |

Z027–5 | Primarna napetost |

Z028–2 | Količina: |

Z029–9 | Nazivna vrednost: |

Z030–9 | Odzivni čas |

Z031–6 | Dnevno |

Z032–3 | Obseg del: |

Z033–0 | Sekundarna napetost |

Z034–7 | Kopije: |

Z035–4 | Debelina: |

Z036–1 | Ocenjena skupna vrednost naročil brez DDV: |

Z037–8 | Velikost enote: |

Z038–5 | Enote: |

Z039–2 | Vrednost naročil: |

Z040–2 | Volumen: |

Z041–9 | Masa: |

Z042–6 | Širina: |

Z043–3 | Velikost: |

Z044–0 | Največ |

Z045–7 | Število kanalov: |

Z046–4 | Število sedežev: |

Z047–1 | na leto |

Z048–8 | Garniture: |

Z049–5 | Pole: |

Z050–5 | ton na leto |

Z051–2 | Tedensko |

Z052–9 | kWh na leto |

Z053–6 | MWh na leto |

Z054–3 | Mesečno |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

SPREMEMBE KOD CPV ALI POIMENOVANJ V PRILOGI I K UREDBI (ES) št. 2195/2002

II.A– PREGLEDNICA NOVIH IN OBSTOJEČIH KOD CPV, POVEZANIH Z NOVIM POIMENOVANJEM

Koda CPV | Poimenovanje |

02181000–6 | Leseni količi |

05122000–6 | Ribe družine trska, sveže ali ohlajene |

11000000–0 | Nafta, zemeljski plin, olje in pripadajoči proizvodi |

11100000–1 | Surova nafta |

11300000–3 | Mineralna olja in z njimi povezani izdelki |

14300000–4 | Minerali za kemijsko proizvodnjo in gnojila |

14310000–7 | Minerali za gnojila |

15511100–4 | Pasterizirano mleko |

15511200–5 | Sterilizirano mleko |

15881000–7 | Homogenizirana živila |

17263200–5 | Metalizirana preja |

18100000–0 | Poklicna oblačila, posebna delovna oblačila in pribor |

18222100–2 | Moške obleke, ženski kostimi |

19140000–9 | Usnje drugih živali, umetno in drugo usnje |

21222220–3 | Vrečke ali rokavi za sterilizacijo, iz papirja |

22817000–0 | Dnevniki in planerji |

23110000–1 | Lahka in srednja olja iz nafte in plinska olja |

23111000–8 | Motorni bencin in letalski bencin |

23111110–2 | Goriva na kerozinski bazi |

23111300–1 | Osvinčeni motorni bencin |

23112000–5 | Posebni bencini |

23120000–4 | Težka olja in njihovi derivati |

23123000–5 | Mazalna olja in maziva |

23123100–6 | Motorna olja |

23123200–7 | Mazalna olja za kompresorje |

23123300–8 | Mazalna olja za turbine |

23123400–9 | Olje za menjalnike |

23123500–0 | Olja za reduktorje |

23123600–1 | Olja za hidravlične sisteme in druge namene |

23123610–4 | Tekočine za hidravlične namene |

23123620–7 | Olja za praznjenje kalupov |

23123630–0 | Sredstva za preprečevanje korozije |

23123640–3 | Elektroizolacijska olja |

23123700–8 | Bela olja in tekoči parafini |

23123710–1 | Bela olja |

23123720–4 | Tekoči parafini |

24150000–0 | Gnojila in dušikove spojine |

24151000–7 | Dušikova gnojila |

24152000–4 | Fosfatna gnojila |

24152100–5 | Mineralna fosfatna gnojila |

24152200–6 | Kemična fosfatna gnojila |

24154000–8 | Živalska ali rastlinska gnojila |

24158000–6 | Razna gnojila |

24400000–8 | Zdravila |

24410000–1 | Zdravila za zdravljene bolezni prebavil in presnove |

24411000–8 | Zdravila za kislinsko pogojene bolezni |

24412000–5 | Zdravila za zdravljenje gastrointestinalnih funkcionalnih motenj |

24413000–2 | Odvajala |

24414000–9 | Antidiaroiki, protivnetna in protimikrobna zdravila |

24415000–6 | Zdravila za zdravljenje diabetesa |

24417000–0 | Mineralni dodatki |

24420000–4 | Zdravila za bolezni krvi, krvotvornih organov in srca in ožilja |

24421000–1 | Zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov |

24421100–2 | Antitrombotiki |

24421200–3 | Antihemoragiki |

24421300–4 | Zdravila za zdravljenje slabokrvnosti |

24421400–5 | Nadomestki krvi in perfuzijske raztopine |

24422000–8 | Zdravila za bolezni srca in ožilja |

24422100–9 | Zdravila za bolezni srca |

24422200–0 | Antihipertenzivi |

24422300–1 | Diuretiki |

24422400–2 | Vazoprotektivi |

24422500–3 | Antihemoroidiki za lokalno zdravljenje |

24422600–4 | Zaviralci adrenergičnih receptorjev beta |

24422700–5 | Zaviralci kalcijevih kanalčkov |

24422800–6 | Zdravila z delovanjem na renin-angiotenzinski sistem |

24430000–7 | Zdravila za bolezni kože in mišičnoskeletnega sistema |

24431000–4 | Zdravila za bolezni kože |

24431100–5 | Sredstva proti glivicam za dermatološke namene |

24431200–6 | Blažilna in zaščitna sredstva |

24431300–7 | Antipsoriatiki |

24431400–8 | Antibiotiki in kemoterapevtiki za uporabo v dermatologiji |

24431500–9 | Kortikosteroidi za dermatološko uporabo in dermatološki pripravki |

24431600–0 | Antiseptiki in dezinficiensi |

24431700–1 | Zdravila za zdravljenje aken |

24432000–1 | Zdravila za bolezni mišično-skeletnega sistema |

24432100–2 | Zdravila s protivnetnim in protirevmatičnim učinkom |

24432200–3 | Mišični relaksansi |

24432300–4 | Zdravila za zdravljenje protina |

24440000–0 | Zdravila za zdravljenje bolezni sečil in spolovil ter hormoni |

24441000–7 | Zdravila za zdravljenje bolezni sečil in spolovil ter spolni hormoni |

24441100–8 | Ginekološka antimikrobna zdravila in antiseptiki |

24441200–9 | Druga ginekološka zdravila |

24441300–0 | Spolni hormoni in zdravila za uravnavanje delovanja spolovil |

24442000–4 | Hormonski sistemski pripravki, razen spolnih hormonov |

24442100–5 | Hipofizni in hipotalamični hormoni ter sorodne učinkovine |

24442200–6 | Kortikosteroidi za sistemsko zdravljenje |

24442300–7 | Zdravila za bolezni ščitnice |

24450000–3 | Antimikotiki za sistemsko zdravljenje, cepiva, zdravila z delovanjem na novotvorbe in imunomodulatorji |

24451000–0 | Splošna zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij in cepiva |

24451100–1 | Zdravila za sistemsko zdravljenje bakterijskih infekcij |

24451200–2 | Antimikotiki za sistemsko zdravljenje |

24451300–3 | Učinkovine za zdravljenje infekcij z mikobakterijami |

24451400–4 | Zdravila za sistemsko zdravljenje virusnih infekcij |

24451500–5 | Imunski serumi in imunoglobulini |

24451520–1 | Imunoglobulini |

24451610–9 | Cepiva proti davici-oslovskemu kašlju-tetanusu |

24451620–2 | Cepiva proti davici-tetanusu |

24451630–5 | Cepiva BCG (suha) |

24451640–8 | Cepiva proti ošpicam-mumpsu-rdečkam |

24451650–1 | Cepivo proti tifusu |

24451680–0 | Cepiva proti hepatitisu B |

24452000–7 | Zdravila z delovanjem na novotvorbe in imunomodulatorji |

24452100–8 | Zdravila z delovanjem na novotvorbe |

24452200–9 | Zdravila za endokrino zdravljenje |

24452300–0 | Zdravila za zaviranje imunske odzivnosti |

24460000–6 | Zdravila z delovanjem na živčevje in pripravki za zdravljenje čutil |

24461000–3 | Zdravila z delovanjem na živčevje |

24461100–4 | Anestetiki |

24461200–5 | Analgetiki |

24461300–6 | Antiepileptiki |

24461400–7 | Antiparkinsoniki |

24461500–8 | Psiholeptiki |

24461600–9 | Psihoanaleptiki |

24461700–0 | Druga zdravila z delovanjem na živčevje |

24462000–0 | Pripravki za zdravljenje bolezni čutil |

24462100–1 | Zdravila za zdravljenje očesnih bolezni |

24470000–9 | Zdravila za bolezni dihal |

24473000–6 | Zdravila za obstruktivne pljučne bolezni |

24474000–3 | Zdravila za zdravljenje kašlja in prehlada |

24475000–0 | Antihistaminiki za sistemsko zdravljenje |

24490000–5 | Različna zdravila |

24491000–2 | Antiparazitiki, insekticidi in repelenti |

24491100–3 | Antiprotozoiki |

24491200–4 | Antihelmintiki |

24491300–5 | Zdravila proti parazitom zunanjih površin in proti garjam, insekticidi in repelenti |

24493000–6 | Drugi terapevtski izdelki |

24494000–3 | Sredstva za diagnostiko |

24495000–0 | Vsi drugi neterapevtski izdelki |

24496000–7 | Reagenti in kontrastna sredstva |

24511100–0 | Preparati za parfumiranje in dezodoriranje prostorov |

24660000–8 | Specialni kemični proizvodi |

25120000–8 | Izdelki iz nevulkaniziranega in vulkaniziranega kavčuka (gume) |

25121000–5 | Izdelki iz nevulkaniziranega kavčuka (gume) |

25122000–2 | Izdelki iz vulkaniziranega kavčuka (gume) |

25122100–3 | Cevi, cevovodi in zvijave cevi iz vulkaniziranega kavčuka (gume) |

25122200–4 | Trakovi ali jermeni iz vulkaniziranega kavčuka (gume) za transport ali transmisijo |

25122300–5 | Higienski ali farmacevtski izdelki iz vulkaniziranega kavčuka (gume) |

25122400–6 | Talne obloge in predpražniki iz vulkaniziranega kavčuka (gume) |

25122410–9 | Talne obloge iz vulkaniziranega kavčuka (gume) |

25122420–2 | Predpražniki iz vulkaniziranega kavčuka (gume) |

25122500–7 | Modeli iz vulkaniziranega kavčuka (gume) |

25130000–1 | Gumirani tekstilni materiali |

25132000–5 | Lepljivi trak iz gumiranih tekstilnih materialov |

28111100–4 | Modularne in prenosne stavbe |

29242473–3 | Aparati za čiščenje vode pod pritiskom |

29314100–4 | Trosilniki gnojil |

29450000–8 | Pnevmatsko ročno orodje ali ročno orodje z vdelanim motorjem |

29610000–8 | Motorni tanki in oklepna bojna vozila |

29611000–5 | Motorni tanki |

29611100–6 | Deli motornih tankov |

30191200–6 | Grafoskopi |

31524200–7 | Pribor za stropna svetila |

33110000–4 | Oprema za slikanje za medicinske, zobozdravstvene in veterinarske namene |

33112000–8 | Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje |

33112330–0 | Ehoencefalografi |

33113110–9 | Naprava za skeniranje na osnovi jedrske magnetne resonance |

33115100–0 | CT skener |

33115200–1 | CAT skener |

33191000–5 | Naprave za sterilizacijo, dezinfekcijo in čiščenje |

33191100–6 | Sterilizator |

33192130–2 | Postelje z motornim pogonom |

33193121–3 | Invalidski vozički z motornim pogonom |

33420000–0 | Polarizirajoč material |

34441000–0 | Kolesa brez motornega pogona |

35121000–8 | Specialni čolni |

36315100–3 | Sintetizatorji |

40411000–6 | Zbiralniki sončne energije za proizvodnjo toplote |

40412000–3 | Moduli s sončnimi fotonapetostnimi celicami |

45111230–9 | Utrjevanje terena |

45112450–4 | Arheološka izkopavanja |

45112710–5 | Krajinsko oblikovanje za zelene površine |

45112711–2 | Krajinsko oblikovanje za parke |

45112712–9 | Krajinsko oblikovanje za vrtove |

45112713–6 | Krajinsko oblikovanje za strešne vrtove |

45112714–3 | Krajinsko oblikovanje za pokopališča |

45112720–8 | Krajinsko oblikovanje za športne in rekreacijske površine |

45112721–5 | Krajinsko oblikovanje za igrišča za golf |

45112722–2 | Krajinsko oblikovanje za jahalna območja |

45112723–9 | Krajinsko oblikovanje za otroška igrišča |

45112730–1 | Krajinsko oblikovanje za ceste in avtoceste |

45112740–4 | Krajinsko oblikovanje za letališča |

45215300–0 | Gradbena dela na krematorijih |

45221114–4 | Gradbena dela na mostovih |

45221115–1 | Gradbena dela na jeklenih mostovih |

45231210–0 | Gradbena dela na naftovodih |

45231220–3 | Gradbena dela na plinovodih |

45232153–9 | Gradbena dela na vodnih stolpih |

45232400–6 | Gradbena dela na kanalizaciji |

45232410–9 | Kanalizacijski objekti |

45232420–2 | Gradbena dela na kanalizacijskih objektih |

45232430–5 | Objekti za pripravo vode |

45234220–4 | Gradbena dela na žičnicah |

45234230–7 | Gradbena dela na vlečnicah |

45243110–6 | Dela za utrditev strme obale |

45248300–0 | Gradbena dela na plavajočih dokih |

45251111–2 | Gradbena dela na jedrskih reaktorjih |

45251150–7 | Gradbena dela na vodnih stolpih |

45253100–6 | Naprava za demineralizacijo |

45253200–7 | Naprava za razžveplanje |

45253600–1 | Obrat za deionizacijo |

45255100–0 | Gradbena dela na proizvodnih ploščadih |

45262370–5 | Betonska dela |

45315700–5 | Inštalacija stikalnih postaj |

45442300–0 | Dela, povezana s površinsko zaščito |

50232110–4 | Obratovanje naprav javne razsvetljave |

50721000–5 | Obratovanje ogrevalnih naprav |

60112100–7 | Storitve javnega prometa s tramvajem |

60112200–8 | Storitve javnega prometa z avtobusom |

60112300–9 | Storitve javnega prometa s potovalnim avtobusom |

60113100–4 | Storitve prevoza šolarjev |

60115000–7 | Storitve potniškega prevoza z avtomobilom |

60115100–8 | Taksi storitve |

60116200–6 | Storitve avtobusov za turistične oglede |

60116300–7 | Prevoz potnikov z vprežnimi vozili |

60117000–1 | Dajanje vozil za prevoz potnikov v najem, skupaj z voznikom |

60117100–2 | Dajanje osebnih avtomobilov z voznikom v najem |

60117200–3 | Dajanje avtobusov in potovalnih avtobusov z voznikom v najem |

60120000–5 | Storitve tovornega prevoza po kopnem |

60121400–6 | Železniški prevoz kontejnerskega tovora |

60122000–9 | Storitve tovornega prevoza po cesti |

60122100–0 | Storitve cestnega tovornega prevoza s specialnimi vozili |

60122110–3 | Prevozne storitve z vozili - hladilniki |

60122120–6 | Prevozne storitve s cisternami |

60122130–9 | Prevozne storitve z vozili, prilagojenimi za blago v razsutem stanju |

60122140–2 | Prevozne storitve z vozili s kontejnerji |

60122150–5 | Prevozne storitve z vozili za prevoz pohištva |

60122160–8 | Storitve zaščitenega prevoza |

60122161–5 | Storitve oklepnih vozil |

60122170–1 | Storitve zdravstvenega prevoza |

60122200–1 | Prevoz pošte po cesti |

60122230–0 | Storitve prevoza paketov |

60123000–6 | Specializirane prevozne storitve |

60123100–7 | Prevoz premoga |

60123200–8 | Prevoz nafte |

60123300–9 | Prevoz goriv |

60123400–0 | Prevoz plina |

60123500–1 | Prevoz tekočin |

60123600–2 | Storitve prevoza orožja in streliva |

60123700–3 | Prevozne storitve z nakladalnimi prikolicami |

60129000–8 | Dajanje vozil za prevoz blaga v najem, skupaj z voznikom |

60129100–9 | Dajanje tovornjakov z voznikom v najem |

60129200–0 | Dajanje industrijskih vozil z voznikom v najem |

60129300–1 | Dajanje kombijev z voznikom v najem |

61512000–7 | Dajanje plovil za plovbo po celinskih plovnih poteh v najem, skupaj s posadko |

62100000–3 | Storitve v rednem zračnem prevozu |

62110000–6 | Storitve v rednem zračnem potniškem prevozu |

62120000–9 | Storitve v rednem zračnem prevozu tovora |

62121000–6 | Storitve redne letalske pošte |

62122000–3 | Storitve v rednem zračnem prevozu kontejnerskega tovora |

62200000–4 | Storitve v posebnem zračnem prevozu |

62220000–0 | Storitve v posebnem zračnem prevozu tovora |

62221000–7 | Storitve posebne letalske pošte |

63511000–4 | Organizacija paketnih potovanj |

64121100–1 | Storitve poštne dostave |

64121200–2 | Storitve dostave paketov |

64122000–7 | Interne pisarniške poštne in kurirske storitve |

64228000–0 (27) | Storitve prenosa radijskih in televizijskih oddaj (2) (7) |

64228100–1 (27) | Storitve prenosa televizijskih oddaj (2) (7) |

64228200–2 (27) | Storitve prenosa radijskih oddaj (2) (7) |

66338000–8 | Storitve zavarovanja kreditnih poslov in poroštev |

66339400–9 | Storitve zavarovanja poklicne odgovornosti |

74142100–7 | Storitve upravljanja projektov, razen za gradbena dela |

74142110–0 | Storitve nadziranja projektov, razen za gradbena dela |

74142120–3 | Storitve priprave projektov, razen za gradbena dela |

74223000–8 | Organizacija arhitekturnih natečajev |

74271711–6 | Geofizične raziskave arheoloških najdišč |

74271810–0 | Topografske raziskave arheoloških najdišč |

74730000–5 | Storitve specialnega čiščenja |

74811300–0 | Specialne fotografske storitve |

74860000–5 | Storitve organiziranja razstav, sejmov in kongresov |

74861000–2 | Storitve organiziranja seminarjev |

74876000–0 | Storitve organizacije podjetij |

77211600–8 | Zasajevanje dreves s semeni |

77314100–5 | Storitve zasajevanja s travo |

77315000–1 | Storitve zasajevanja |

78110000–1 | Storitve tiskanja knjig |

78111000–8 | Storitve tiskanja adresarjev |

78112000–5 | Storitve tiskanja delovnih zvezkov |

78113000–2 | Storitve tiskanja dnevnikov |

78113100–3 | Storitve tiskanja planerjev |

78114000–9 | Storitve tiskanja zvezkov |

78114100–0 | Storitve tiskanja knjižic |

78114200–1 | Storitve tiskanja rokovnikov |

78114300–2 | Storitve tiskanja blokov s pisemskim papirjem |

78114400–3 | Storitve tiskanja podstavkov za pisanje, kombiniranih s pivnikom |

78115000–6 | Storitve tiskanja trgovskega reklamnega materiala |

78115100–7 | Storitve tiskanja trgovskih katalogov |

78116000–3 | Storitve tiskanja registrov |

78117000–0 | Storitve tiskanja knjigovodskih knjig |

78118000–7 | Storitve tiskanja knjig za naročilnice |

78119000–4 | Storitve tiskanja knjig za pobotnice |

78120000–4 | Storitve tiskanja pisarniškega materiala |

78121000–1 | Storitve tiskanja ovojnic |

78122000–8 | Storitve tiskanja pisalnega papirja |

78122100–9 | Storitve tiskanja kompletov z vstavljenim karbonskim papirjem |

78123000–5 | Storitve tiskanja albumov za vzorce ali zbirke |

78124000–2 | Storitve tiskanja fasciklov, registratorjev in ovojev za spise |

78125000–9 | Storitve tiskanja vizitk |

78130000–7 | Storitve tiskanja tiskovin, ki so zavarovane pred ponarejanjem |

78131000–4 | Storitve tiskanja dovoljenj |

78132000–1 | Storitve tiskanja bankovcev |

78133000–8 | Storitve tiskanja delnic |

78134000–5 | Storitve tiskanja čekov |

78135000–2 | Storitve tiskanja novih izdaj znamk |

78135100–3 | Storitve tiskanja taksnih papirjev |

78136000–9 | Storitve tiskanja bonov za prehrano |

78140000–0 | Storitve tiskanja obrazcev |

78141000–7 | Storitve tiskanja zložljivih poslovnih obrazcev |

78142000–4 | Storitve tiskanja neskončnih obrazcev |

78150000–3 | Storitve tiskanja kart |

78151000–0 | Storitve tiskanja vstopnic |

78152000–7 | Storitve tiskanja vozovnic |

78153000–4 | Storitve tiskanja kart z magnetnimi trakovi |

78160000–6 | Storitve tiskanja koledarjev |

78170000–9 | Storitve tiskanja voznih redov |

78190000–5 | Storitve tiskanja posterjev |

90200000–9 | Storitve čiščenja in sanitarne storitve v urbanih ali podeželskih območjih in pripadajoče storitve |

90250000–4 | Storitve dezinfekcije in zatiranja škodljivcev v urbanih ali podeželskih območjih |

91000000–4 | Storitve združenj in organizacij |

91100000–5 | Storitve poslovnih, poklicnih in strokovnih združenj |

91110000–8 | Storitve poslovnih združenj |

91120000–1 | Storitve poklicnih združenj |

91130000–4 | Storitve strokovnih združenj |

91300000–7 | Storitve raznih združenj in organizacij |

91320000–3 | Storitve političnih organizacij |

91330000–6 | Storitve nepolitičnih organizacij |

92622000–7 | Storitve organiziranja športnih dogodkov |

99000000–0 | Storitve eksteritorialnih organizacij in ustanov |

99100000–1 | Storitve mednarodnih organizacij in ustanov |

E084–5 | Uprašen |

H009–7 | Informatiziran |

K002–9 | moški |

K003–6 | ženski |

K004–3 | zimski |

K005–0 | poletni |

M056–6 | Lastniška zdravila |

N027–1 | Galvaniziran |

P031–6 | Steriliziran |

Y020–9 | modernizacija |

II.B – PREGLEDNICA NOVIH IN REVIDIRANIH KOD CPV, POVEZANIH Z OBSTOJEČIM POIMENOVANJEM

Koda CPV iz Priloge I k tej uredbi | Nespremenjeno poimenovanje | Koda CPV iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 2195/2002 |

11310000–6 | Bituminozni ali oljni skrilavci | 11300000–3 |

14212110–4 | Prodniki | 14212120–7 |

14212120–7 | Gramoz | 14212110–4 |

18110000–3 | Poklicna oblačila | 18112000–7 |

18111000–0 | Zdravniška oblačila | 18112100–8 |

18112000–7 | Vojaška oblačila | 18112200–9 |

18113000–4 | Industrijska oblačila | 18122000–0 |

18114000–1 | Hlače z oprsnikom in naramnicami | 18112500–2 |

18115000–8 | Uniforme | 18112600–3 |

18115100–9 | Gasilske uniforme | 18112610–6 |

18115200–0 | Policijske uniforme | 18112620–9 |

18115300–1 | Vojaške uniforme | 18112630–2 |

18231000–7 | Obleke | 18231700–4 |

18232000–4 | Krila | 18231800–5 |

18233000–1 | Kratke hlače | 18112300–0 |

18234000–8 | Hlače | 18112400–1 |

18313000–6 | Hlačke | 18313200–8 |

18314000–3 | Kopalni plašči | 18313500–1 |

18322500–7 | Ženske spalne srajce | 18313300–9 |

23111200–0 | Neosvinčeni motorni bencin | 23112100–6 |

23112100–6 | Beli špirit | 23131000–4 |

23121000–1 | Plinska olja | 23150000–3 |

23121100–2 | Dizelsko olje | 23152000–7 |

23121200–3 | Dizelsko gorivo | 23151000–0 |

23122000–8 | Kurilna olja | 23134000–5 |

23122100–9 | Kurilno olje | 23134100–6 |

23123650–6 | Zavorne tekočine | 23135320–1 |

24415100–7 | Insulin | 24413100–3 |

24416000–3 | Vitamini | 24414000–9 |

24416100–4 | Provitamini | 24414100–0 |

24431110–8 | Salicilne kisline | 24415210–1 |

24441400–1 | Kontracepcijska sredstva | 24416300–6 |

24441410–4 | Oralna kontracepcijska sredstva | 24416310–9 |

24441420–7 | Kemična kontracepcijska sredstva | 24416320–2 |

24451510–8 | Antiserumi | 24411100–9 |

24451600–6 | Cepiva | 24412000–5 |

24451660–4 | Cepiva proti gripi | 24412130–5 |

24451670–7 | Cepiva proti otroški paralizi | 24412140–8 |

24451690–3 | Cepiva za uporabo v veterini | 24412700–2 |

24492000–9 | Medicinske raztopine | 24417000–0 |

24492100–0 | Infuzijske raztopine | 24417100–1 |

24492200–1 | Proizvodi za parenteralno prehranjevanje | 24417200–2 |

24492210–4 | Hranilne raztopine za parenteralno prehranjevanje | 24417210–5 |

24492300–2 | Enteralna hranila | 24417300–3 |

24492400–3 | Perfuzijske raztopine | 24417400–4 |

24492500–4 | Raztopine za injiciranje | 24417600–6 |

24492510–7 | Intravenske tekočine | 24417610–9 |

24492600–5 | Galenske raztopine | 24417700–7 |

24492700–6 | Glukozne raztopine | 24417800–8 |

24492800–7 | Raztopine za dializo | 24417500–5 |

24493100–7 | Toksini | 24419100–5 |

24493200–8 | Nikotinski nadomestki | 24419300–7 |

24496100–8 | Reagenti za določanje krvnih skupin | 24421110–5 |

24496200–9 | Reagenti za testiranje krvi | 24421120–8 |

24496300–0 | Kemični reagenti | 24421130–1 |

24496400–1 | Izotopni reagenti | 24421150–7 |

24496500–2 | Laboratorijski reagenti | 24421160–0 |

24496600–3 | Reagenti za elektroforezo | 24421170–3 |

24496700–4 | Urološki reagenti | 24421180–6 |

24496800–5 | Kontrastna sredstva za rentgenske preiskave | 24421190–9 |

24497000–4 | Medicinski preparati, brez zobarskega potrošnega blaga | 24421200–3 |

24497100–5 | Klistirni preparati | 24421210–6 |

24497110–8 | Cementi za rekonstrukcijo kosti | 24421220–9 |

24498000–1 | Klinični proizvodi | 24430000–7 |

24498100–2 | Kulture mikroorganizmov | 24431000–4 |

24498200–3 | Žleze in njihovi ekstrakti | 24432000–1 |

24498300–4 | Pektinske snovi | 24433000–8 |

28811210–5 | Cement za vrtine | 28853000–6 |

28850000–5 | Cevni material za naftovode | 28852000–9 |

29112100–8 | Turbine na vodno paro | 29112110–1 |

29113100–5 | Deli turbin na vodno paro | 29113140–7 |

29523000–1 | Gradbeni stroji | 29836000–8 |

29523100–2 | Gradbeni stroji | 29523000–1 |

29523110–5 | Ovni | 29523100–2 |

29523120–8 | Stroji za krovne cestne plasti | 29523200–3 |

29523121–5 | Planirni stroji | 29523210–6 |

29523122–2 | Stroji za posipanje drobirja | 29523220–9 |

29523123–9 | Stroji za tlakovanje | 29523230–2 |

29523124–6 | Cestni valjarji | 29523240–5 |

29523125–3 | Mehanski valjarji | 29523241–2 |

29523130–1 | Snežni plugi in snežni odmetalniki | 29523300–4 |

29523131–8 | Snežni plugi | 29523310–7 |

29523132–5 | Snežni odmetalniki | 29523320–0 |

29523140–4 | Stroji za izdiranje pilotov | 29523400–5 |

29523150–7 | Stroji za nabijanje | 29523500–6 |

29523160–0 | Stroji za polaganje kablov | 29523600–7 |

29526128–5 | Sistemi za dvigovanje vrtalnih stolpov | 28851000–2 |

29836000–8 | Industrijska oprema | 29836300–1 |

29836100–9 | Kompresijska oprema | 29836310–4 |

29836200–0 | Oprema za hlajenje | 29836320–7 |

29836300–1 | Večnamenska oprema | 29836330–0 |

29838000–2 | Hidravlične naprave | 29836200–0 |

29838100–3 | Hidravlična oprema | 29836210–3 |

29839000–9 | Kompleti opreme | 29836100–9 |

31524210–0 | Stenska svetila | 31524200–7 |

33112300–1 | Naprave za ultrazvočno skeniranje | 33113200–7 |

33112310–4 | Barvni doppler | 33261210–2 |

33112320–7 | Dopplerska oprema | 33261250–4 |

33112340–3 | Ehokardiografi | 33112400–2 |

33113000–5 | Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc | 33261280–3 |

33453110–3 | Fotografske bliskovne žarnice | 31525000–2 |

33453111–0 | Bliskovne kocke za fotografske namene | 31525100–3 |

61513000–4 | Storitve ladij za boj proti onesnaževanju | 61521000–3 |

61514000–1 | Storitve ladij za težke tovore | 61522000–0 |

61515000–8 | Storitve dežurnih ladij | 61523000–7 |

61516000–5 | Storitve ladij za oskrbo na morju | 61524000–4 |

74231124–2 | Storitve na področju gradnje letališč | 74231124–6 |

74264000–7 | Storitve gradbenega upravljanja | 74142300–9 |

74264100–8 | Storitve projektnega managementa v gradbeništvu | 74142310–2 |

90260000–7 | Storitve čiščenja obale | 74734000–3 |

II.C – PREGLEDNICA ČRTANIH KOD CPV IZ PRILOGE I K UREDBI (ES) št. 2195/2002

Koda CPV | Poimenovanje |

11110000–4 | Surova nafta in naftni derivati |

11111000–1 | Nafta |

11111100–2 | Surova nafta |

11112000–8 | Naftni derivati |

18111300–3 | Moški suknjiči in jopiči |

18112100–8 | Zdravniška oblačila |

18112200–9 | Vojaška oblačila |

18112300–0 | Kratke hlače |

18112400–1 | Hlače |

18112500–2 | Hlače z oprsnikom in naramnicami |

18112600–3 | Uniforme |

18112610–6 | Gasilske uniforme |

18112620–9 | Policijske uniforme |

18112630–2 | Vojaške uniforme |

18120000–6 | Delovna oblačila za ženske |

18121000–3 | Poklicna oblačila |

18121100–4 | Ženski suknjiči in jopiči |

18121200–5 | Uniforme za ženske |

18122000–0 | Industrijska oblačila |

18122100–1 | Ženske kratke hlače |

18122200–2 | Ženske hlače |

18122300–3 | Ženske hlače z oprsnikom in naramnicami |

18134200–9 | Zimske uniforme |

18134300–0 | Poletne uniforme |

18231700–4 | Obleke |

18231800–5 | Krila |

18232100–5 | Ženski kostimi |

18232200–6 | Ženski kompleti |

18313100–7 | Žensko nočno perilo |

18313200–8 | Hlačke |

18313300–9 | Ženske spalne srajce |

18313400–0 | Spodnja krila |

18313500–1 | Kopalni plašči |

18321100–6 | Ženske bluze |

23111210–3 | Reaktivna goriva na kerozinski bazi |

23112200–7 | Motorni bencin super |

23113000–2 | Nafta |

23131000–4 | Beli špirit |

23134000–5 | Kurilna olja |

23134100–6 | Kurilno olje |

23135000–2 | Industrijska mazalna olja |

23135100–3 | Mazalna olja |

23135200–4 | Maziva |

23135300–5 | Preparati iz težkih olj |

23135310–8 | Elektroizolacijska olja |

23135320–1 | Zavorne tekočine |

23150000–3 | Plinska olja |

23151000–0 | Dizelsko gorivo |

23152000–7 | Dizelsko olje |

24411100–9 | Antiserumi |

24411200–0 | Imunoglobulin |

24411300–1 | Gamaglobulin |

24412100–6 | Cepiva za humano medicino |

24412110–9 | Cepivo proti tifusu |

24412120–2 | Cepivo proti hepatitisu B |

24412130–5 | Cepiva proti gripi |

24412140–8 | Cepiva proti otroški paralizi |

24412150–1 | Tuberkulin |

24412700–2 | Cepiva za uporabo v veterini |

24413100–3 | Insulin |

24413200–4 | Steroidi |

24414100–0 | Provitamini |

24415110–0 | Laktoni |

24415200–8 | Medicinske kemikalije |

24415210–1 | Salicilne kisline |

24416110–7 | Antibiotiki |

24416111–4 | Penicilin |

24416120–0 | Sulfonamidi |

24416200–5 | Farmacevtski preparati |

24416300–6 | Kontracepcijska sredstva |

24416310–9 | Oralna kontracepcijska sredstva |

24416320–2 | Kemična kontracepcijska sredstva |

24417100–1 | Infuzijske raztopine |

24417200–2 | Proizvodi za parenteralno prehranjevanje |

24417210–5 | Hranilne raztopine za parenteralno prehranjevanje |

24417300–3 | Enteralna hranila |

24417400–4 | Perfuzijske raztopine |

24417500–5 | Raztopine za dializo |

24417600–6 | Raztopine za injiciranje |

24417610–9 | Intravenske tekočine |

24417700–7 | Galenske raztopine |

24417800–8 | Glukozne raztopine |

24418000–7 | Patentirana zdravila |

24419000–4 | Razna zdravila |

24419100–5 | Toksini |

24419200–6 | Antiseptiki |

24419300–7 | Nikotinski nadomestki |

24421110–5 | Reagenti za določanje krvnih skupin |

24421120–8 | Reagenti za testiranje krvi |

24421130–1 | Kemični reagenti |

24421140–4 | Diagnostični reagenti |

24421150–7 | Izotopni reagenti |

24421160–0 | Laboratorijski reagenti |

24421170–3 | Reagenti za elektroforezo |

24421180–6 | Urološki reagenti |

24421190–9 | Kontrastna sredstva za rentgenske preiskave |

24421210–6 | Klistirni preparati |

24421220–9 | Cementi za rekonstrukcijo kosti |

24433000–8 | Pektinske snovi |

25122330–4 | Preservativi |

28512940–5 | Kovinski smetnjaki |

28851000–2 | Sistemi za dvigovanje vrtalnih stolpov |

28852000–9 | Cevni material za naftovode |

28853000–6 | Cement za vrtine |

29112110–1 | Turbine na vodno paro |

29113140–7 | Deli turbin na vodno paro |

29523200–3 | Stroji za krovne cestne plasti |

29523210–6 | Planirni stroji |

29523220–9 | Stroji za posipanje drobirja |

29523230–2 | Stroji za tlakovanje |

29523240–5 | Cestni valjarji |

29523241–2 | Mehanski valjarji |

29523300–4 | Snežni plugi in snežni odmetalniki |

29523310–7 | Snežni plugi |

29523320–0 | Snežni odmetalniki |

29523400–5 | Stroji za izdiranje pilotov |

29523500–6 | Stroji za nabijanje |

29523600–7 | Stroji za polaganje kablov |

29836210–3 | Hidravlična oprema |

29836310–4 | Kompresijska oprema |

29836320–7 | Oprema za hlajenje |

29836330–0 | Večnamenska oprema |

31525000–2 | Fotografske bliskovne žarnice |

31525100–3 | Bliskovne kocke za fotografske namene |

33111630–6 | Skenerji |

33112400–2 | Ehokardiografi |

33113200–7 | Naprave za ultrazvočno skeniranje |

33184310–9 | Srčne zaklopke |

33261210–2 | Barvni doppler |

33261220–5 | CT skener |

33261230–8 | CAT skener |

33261250–4 | Dopplerska oprema |

33261260–7 | Oprema za odslikavanje podob |

33261270–0 | Naprava za skeniranje na osnovi jedrske magnetne resonance |

33261280–3 | Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc |

36122400–6 | Vitrine |

45215211–9 | Dom za ostarele |

45221116–8 | Podvoz |

45221212–1 | Podhod |

60122210–4 (1) | Storitve poštne dostave (1) |

60122220–7 (1) | Storitve dostave paketov (1) |

61520000–6 | Dajanje ladij s posadko v najem |

61521000–3 | Storitve ladij za boj proti onesnaževanju |

61522000–0 | Storitve ladij za težke tovore |

61523000–7 | Storitve dežurnih ladij |

61524000–4 | Storitve ladij za oskrbo na morju |

70311100–5 | Storitve dajanja stanovanjskih nepremičnin v najem ali zakup |

70311200–6 | Storitve dajanja nestanovanjskih nepremičnin v najem ali zakup |

74142300–9 | Storitve gradbenega upravljanja |

74142310–2 | Storitve projektnega managementa v gradbeništvu |

74231124–6 | Storitve na področju gradnje letališč |

74734000–3 | Storitve čiščenja obale |

II.D – PREGLEDNICA ČRTANIH POIMENOVANJ IZ PRILOGE I K UREDBI (ES) št. 2195/2002

Številčna koda | Poimenovanje |

02181000–6 | Drogovi |

05122000–6 | Ribe družine trska, sveže ali ohlajene |

11000000–0 | Nafta, zemeljski plin, olje in pripadajoči proizvodi |

11100000–1 | Surova nafta |

11110000–4 | Surova nafta in naftni derivati |

11111000–1 | Nafta |

11111100–2 | Surova nafta |

11112000–8 | Naftni derivati |

14300000–4 | Minerali za kemijsko proizvodnjo in gnojila |

14310000–7 | Minerali za gnojila |

15511100–4 | Pasterizirano mleko |

15511200–5 | Sterilizirano mleko |

15881000–7 | Homogenizirana živila |

17263200–5 | Metalizirana preja |

18100000–0 | Delovna oblačila |

18110000–3 | Delovna oblačila za moške |

18111000–0 | Industrijska delovna oblačila |

18111300–3 | Moški suknjiči in jopiči |

18120000–6 | Delovna oblačila za ženske |

18121000–3 | Poklicna oblačila |

18121100–4 | Ženski suknjiči in jopiči |

18121200–5 | Uniforme za ženske |

18122100–1 | Ženske kratke hlače |

18122200–2 | Ženske hlače |

18122300–3 | Ženske hlače z oprsnikom in naramnicami |

18134200–9 | Zimske uniforme |

18134300–0 | Poletne uniforme |

18222100–2 | Moške obleke |

18231000–7 | Obleke in krila |

18232000–4 | Ženski kostimi in kompleti |

18232100–5 | Ženski kostimi |

18232200–6 | Ženski kompleti |

18313000–6 | Žensko spodnje perilo |

18313100–7 | Žensko nočno perilo |

18313400–0 | Spodnja krila |

18321100–6 | Ženske bluze |

19140000–9 | Usnje drugih živali, umetno in drugo usnje |

21222220–3 | Vrečke ali rokavi za sterilizacijo, iz papirja |

22817000–0 | Dnevniki in planerji |

23110000–1 | Motorni bencin in letalski bencin |

23111000–8 | Letalski bencin |

23111200–0 | Goriva na kerozinski bazi |

23111210–3 | Reaktivna goriva na kerozinski bazi |

23112000–5 | Motorni bencin |

23112200–7 | Motorni bencin super |

23113000–2 | Nafta |

23135000–2 | Industrijska mazalna olja |

23135100–3 | Mazalna olja |

23135200–4 | Maziva |

23135300–5 | Preparati iz težkih olj |

23135310–8 | Elektroizolacijska olja |

24150000–0 | Gnojila in dušikove spojine |

24151000–7 | Dušikova gnojila |

24152000–4 | Fosfatna gnojila |

24152100–5 | Mineralna fosfatna gnojila |

24152200–6 | Kemična fosfatna gnojila |

24154000–8 | Živalska ali rastlinska gnojila |

24158000–6 | Razna gnojila |

24400000–8 | Kemični proizvodi za farmacijo in medicino |

24410000–1 | Farmacevtski proizvodi |

24411000–8 | Serumi |

24411200–0 | Imunoglobulin |

24411300–1 | Gamaglobulin |

24412100–6 | Cepiva za humano medicino |

24412110–9 | Cepivo proti tifusu |

24412120–2 | Cepivo proti hepatitisu B |

24412150–1 | Tuberkulin |

24413000–2 | Hormoni |

24413200–4 | Steroidi |

24415000–6 | Farmacevtske in medicinske kemikalije |

24415100–7 | Farmacevtske kemikalije |

24415110–0 | Laktoni |

24415200–8 | Medicinske kemikalije |

24416000–3 | Farmakološki proizvodi |

24416100–4 | Zdravila |

24416110–7 | Antibiotiki |

24416111–4 | Penicilin |

24416120–0 | Sulfonamidi |

24416200–5 | Farmacevtski preparati |

24418000–7 | Patentirana zdravila |

24419000–4 | Razna zdravila |

24419200–6 | Antiseptiki |

24420000–4 | Farmacevtsko potrošno blago |

24421000–1 | Kemijsko medicinsko potrošno blago, brez zobarskega potrošnega blaga |

24421100–2 | Reagenti |

24421140–4 | Diagnostični reagenti |

24511100–0 | Preparati za parfumiranje in dezodoriranje prostorov |

24660000–8 | Specialni kemični proizvodi |

25120000–8 | Izdelki iz nevulkaniziranega in vulkaniziranega kavčuka (gume) |

25121000–5 | Izdelki iz nevulkaniziranega kavčuka (gume) |

25122000–2 | Izdelki iz vulkaniziranega kavčuka (gume) |

25122100–3 | Cevi, cevovodi in zvijave cevi iz vulkaniziranega kavčuka (gume) |

25122200–4 | Trakovi ali jermeni iz vulkaniziranega kavčuka (gume) za transport ali transmisijo |

25122300–5 | Higienski ali farmacevtski izdelki iz vulkaniziranega kavčuka (gume) |

25122330–4 | Preservativi |

25122400–6 | Talne obloge in predpražniki iz vulkaniziranega kavčuka (gume) |

25122410–9 | Talne obloge iz vulkaniziranega kavčuka (gume) |

25122420–2 | Predpražniki iz vulkaniziranega kavčuka (gume) |

25122500–7 | Modeli iz vulkaniziranega kavčuka (gume) |

25130000–1 | Gumirane tkanine |

25132000–5 | Lepljivi trak iz gumiranih tkanin |

28111100–4 | Kabine na gradbiščih |

28512940–5 | Kovinski smetnjaki |

28850000–5 | Glava jaška |

29112100–8 | Parne turbine |

29113100–5 | Deli parnih turbin |

29242473–3 | Aparati za čiščenje vode pod pritiskom |

29314100–4 | Trosilniki gnojil |

29450000–8 | Pnevmatsko ročno orodje ali ročno orodje z vdelanim motorjem |

29610000–8 | Motorni tanki in oklepna bojna vozila |

29611000–5 | Motorni tanki |

29611100–6 | Deli motornih tankov |

30191200–6 | Oprema za pouk |

33110000–4 | Medicinsko slikanje |

33111630–6 | Skenerji |

33112000–8 | Ehografija |

33112300–1 | Ehoencefalograf |

33113000–5 | Skenerji za medicinsko uporabo |

33155100–2 | Naprave za psihoterapijo |

33184310–9 | Srčne zaklopke |

33191000–5 | Naprave za sterilizacijo, dezinfekcijo in čiščenje |

33191100–6 | Sterilizator |

33192130–2 | Postelje z motornim pogonom |

33193121–3 | Invalidski vozički z motornim pogonom |

33261220–5 | CT skener |

33261230–8 | CAT skener |

33261260–7 | Oprema za odslikavanje podob |

33261270–0 | Naprava za skeniranje na osnovi jedrske magnetne resonance |

33420000–0 | Polarizirajoč material |

34441000–0 | Kolesa brez motornega pogona |

35121000–8 | Specialni čolni |

36122400–6 | Vitrine |

36315100–3 | Sintetizatorji |

45111230–9 | Utrjevanje terena |

45215211–9 | Dom za ostarele |

45215300–0 | Krematorij |

45221114–4 | Železen most |

45221115–1 | Jeklen most |

45221116–8 | Podvoz |

45221212–1 | Podhod |

45231210–0 | Naftovod |

45231220–3 | Plinovod |

45232153–9 | Vodni stolp |

45232400–6 | Gradbena dela na kanalizaciji |

45232410–9 | Kanalizacijski objekti |

45232420–2 | Objekti za odstranjevanje odplak |

45232430–5 | Objekti za pripravo vode |

45234220–4 | Smučarska žičnica |

45234230–7 | Sedežnica |

45243110–6 | Dela za utrditev strme obale |

45248300–0 | Suhi doki |

45251111–2 | Jedrski reaktor |

45251150–7 | Hladilni stolp |

45253100–6 | Naprava za demineralizacijo |

45253200–7 | Naprava za razžveplanje |

45253600–1 | Naprava za deionizacijo |

45255100–0 | Proizvodne ploščadi |

45262370–5 | Oplaščenje betona |

45315700–5 | Inštalacija stikalnih postaj |

45442300–0 | Storitve, povezane s površinsko zaščito |

50232110–4 | Obratovanje naprav javne razsvetljave |

50721000–5 | Obratovanje ogrevalnih naprav |

60112100–7 (1) | Storitve javnega prometa s tramvajem (1) |

60112200–8 (1) | Storitve javnega prometa z avtobusi (1) |

60112300–9 (1) | Storitve javnega prometa s potovalnimi avtobusi (1) |

60113100–4 (1) | Storitve prevoza šolarjev (1) |

60115000–7 (1) | Storitve potniškega prevoza z osebnimi avtomobili (1) |

60115100–8 (1) | Taksi storitve (1) |

60116200–6 (1) | Storitve avtobusnih ogledov znamenitosti (1) |

60116300–7 (1) | Prevoz potnikov z vprežnimi vozili (1) |

60117000–1 (1) | Dajanje vozil za prevoz potnikov v najem, skupaj z voznikom (1) |

60117100–2 (1) | Dajanje osebnih avtomobilov z voznikom v najem (1) |

60117200–3 (1) | Dajanje avtobusov in potovalnih avtobusov z voznikom v najem (1) |

60120000–5 (1) | Storitve kopenskega tovornega prevoza (1) |

60121400–6 | Železniški prevoz kontejnerskega tovora |

60122000–9 (1) | Storitve tovornega prevoza po cesti (1) |

60122100–0 (1) | Storitve cestnega tovornega prevoza s specialnimi vozili (1) |

60122110–3 (1) | Prevozne storitve z vozili - hladilniki (1) |

60122120–6 (1) | Prevozne storitve z vozili - cisternami (1) |

60122130–9 (1) | Prevozne storitve z vozili, prilagojenimi za blago v razsutem stanju (1) |

60122140–2 (1) | Prevozne storitve z vozili s kontejnerji (1) |

60122150–5 (1) | Prevozne storitve z vozili za prevoz pohištva (1) |

60122160–8 (1) | Varnostne prevozne storitve (1) |

60122161–5 (1) | Storitve oklepnih avtomobilov (1) |

60122170–1 (1) | Storitve medicinskega prevoza (1) |

60122200–1 (1) | Prevoz pošte po cesti (1) |

60122210–4 (1) | Storitve poštne dostave (1) |

60122220–7 (1) | Storitve dostave paketov (1) |

60122230–0 (1) | Storitve prevoza paketov (1) |

60123000–6 (1) | Posebne prevozne storitve (1) |

60123100–7 (1) | Prevoz premoga (1) |

60123200–8 (1) | Prevoz nafte (1) |

60123300–9 (1) | Prevoz goriv (1) |

60123400–0 (1) | Prevoz plinov (1) |

60123500–1 (1) | Prevoz tekočin (1) |

60123600–2 (1) | Storitve prevoza orožja in streliva (1) |

60123700–3 (1) | Prevozne storitve z nakladalnimi prikolicami (1) |

60129000–8 (1) | Dajanje tovornih vozil v najem, skupaj z voznikom (1) |

60129100–9 (1) | Dajanje tovornjakov z voznikom v najem (1) |

60129200–0 (1) | Dajanje industrijskih vozil z voznikom v najem (1) |

60129300–1 (1) | Dajanje dostavnih vozil z voznikom v najem (1) |

61512000–7 | Dajanje plovil celinske plovbe v najem, skupaj s posadko |

61520000–6 | Dajanje ladij s posadko v najem |

62100000–3 (1) | Storitve v rednem zračnem prevozu (1) |

62110000–6 (1) | Storitve v rednem zračnem potniškem prevozu (1) |

62120000–9 (1) | Storitve v rednem zračnem tovornem prevozu (1) |

62121000–6 (1) | Storitve rednega prevoza letalske pošte (1) |

62122000–3 (1) | Storitve v rednem zračnem prevozu kontejnerskega tovora (1) |

62200000–4 (1) | Storitve v posebnem zračnem prevozu (1) |

62220000–0 (1) | Storitve v posebnem zračnem tovornem prevozu (1) |

62221000–7 (1) | Storitve posebnega prevoza letalske pošte (1) |

63511000–4 | Organizacija paketnih potovanj |

64122000–7 | Interne pisarniške kurirske storitve |

64228000–0 (2) | Storitve prenosa radijskih in televizijskih oddaj (2) |

64228100–1 (2) | Storitve prenosa televizijskih oddaj (2) |

64228200–2 (2) | Storitve prenosa radijskih oddaj (2) |

66338000–8 | Storitve zavarovanja kreditnih poslov in poroštev |

70311100–5 | Storitve dajanja stanovanjskih nepremičnin v najem ali zakup |

70311200–6 | Storitve dajanja nestanovanjskih nepremičnin v najem ali zakup |

74142100–7 | Storitve upravljanja projektov |

74142110–0 | Storitve nadziranja projektov |

74142120–3 | Storitve oblikovanja projektov |

74223000–8 | Arhitekturni natečaj |

74730000–5 | Storitve specialnega čiščenja |

74811300–0 | Specialne fotografske storitve |

74860000–5 | Storitve organiziranja razstav, sejmov in kongresov |

74861000–2 | Storitve organiziranja seminarjev |

74876000–0 | Storitve organizacije podjetij |

78110000–1 | Storitve tiskanja knjig |

78111000–8 | Storitve tiskanja adresarjev |

78112000–5 | Storitve tiskanja delovnih zvezkov |

78113000–2 | Storitve tiskanja dnevnikov |

78113100–3 | Storitve tiskanja planerjev |

78114000–9 | Storitve tiskanja zvezkov |

78114100–0 | Storitve tiskanja knjižic |

78114200–1 | Storitve tiskanja rokovnikov |

78114300–2 | Storitve tiskanja pisalnih blokov |

78114400–3 | Storitve tiskanja podstavkov za pisanje, kombiniranih s pivnikom |

78115000–6 | Storitve tiskanja trgovskega reklamnega materiala |

78115100–7 | Storitve tiskanja trgovskih katalogov |

78116000–3 | Storitve tiskanja registrov |

78117000–0 | Storitve tiskanja knjigovodskih knjig |

78118000–7 | Storitve tiskanja knjig za naročila |

78119000–4 | Storitve tiskanja knjig za pobotnice |

78120000–4 | Storitve tiskanja pisarniškega materiala |

78121000–1 | Storitve tiskanja ovojnic |

78122000–8 | Storitve tiskanja pisalnega papirja |

78122100–9 | Storitve tiskanja kompletov z vstavljenim karbonskim papirjem |

78123000–5 | Storitve tiskanja albumov za vzorce ali zbirke |

78124000–2 | Storitve tiskanja fasciklov, registratorjev in ovojev za spise |

78125000–9 | Storitve tiskanja vizitk |

78130000–7 | Storitve tiskanja tiskovin, ki so zavarovane pred ponarejanjem |

78131000–4 | Storitve tiskanja dovoljenj |

78132000–1 | Storitve tiskanja bankovcev |

78133000–8 | Storitve tiskanja delnic |

78134000–5 | Storitve tiskanja čekov |

78135000–2 | Storitve tiskanja novih izdaj znamk |

78135100–3 | Storitve tiskanja taksnih papirjev |

78136000–9 | Storitve tiskanja bonov za prehrano |

78140000–0 | Storitve tiskanja obrazcev |

78141000–7 | Storitve tiskanja zložljivih poslovnih obrazcev |

78142000–4 | Storitve tiskanja neskončnih obrazcev |

78150000–3 | Storitve tiskanja kart |

78151000–0 | Storitve tiskanja vstopnic |

78152000–7 | Storitve tiskanja vozovnic |

78153000–4 | Storitve tiskanja kart z magnetnimi trakovi |

78160000–6 | Storitve tiskanja koledarjev |

78170000–9 | Storitve tiskanja voznih redov |

90200000–9 | Sanitarne storitve in s tem povezane storitve |

90250000–4 | Storitve urbane higiene |

91000000–4 | Storitve združenj in organizacij |

91100000–5 | Storitve poslovnih, poklicnih in strokovnih združenj |

91110000–8 | Storitve poslovnih združenj |

91120000–1 | Storitve poklicnih združenj |

91130000–4 | Storitve strokovnih združenj |

91300000–7 | Storitve raznih združenj in organizacij |

91320000–3 | Storitve političnih organizacij |

91330000–6 | Storitve nepolitičnih organizacij |

92622000–7 | Storitve organiziranja športnih dogodkov |

99000000–0 | Storitve eksteritorialnih organizacij in ustanov |

99100000–1 | Storitve mednarodnih organizacij in ustanov |

E084–5 | Uprašen |

H009–7 | Informatiziran |

N027–1 | Galvaniziran |

P031–6 | Steriliziran |

Y020–9 | Modernizacija |

--------------------------------------------------

PRILOGA III

PREGLEDNICA USTREZNOSTI MED CPV IN CPC PROV.

Direktiva 92/50/EGS | | CPC prov. | CPV | |

Kategorija | Poimenovanje/CPC sklic št. | Koda CPV | Koda CPV | Poimenovanje |

1 | Storitve vzdrževanja in popravila 6112, 6122, 633, 886 | | | |

61120, 61220, 88670, 88680 | 50100000–6 | Popravila, vzdrževanje in pripadajoče storitve za vozila in z njimi povezano opremo |

61120, 61220, 88670, 88680 | 50110000–9 | Storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in pripadajoče opreme |

61120 | 50111000–6 | Storitve upravljanja, popravila in vzdrževanja voznega parka |

61120 | 50111100–7 | Storitve upravljanja voznih parkov |

61120 | 50111110–0 | Podporne storitve za vozne parke |

61120 | 50112000–3 | Storitve popravila in vzdrževanja avtomobilov |

61120 | 50112100–4 | Storitve popravila avtomobilov |

61120 | 50112110–7 | Storitve popravila karoserij za vozila |

61120 | 50112111–4 | Kleparske storitve |

61120 | 50112120–0 | Storitve menjave vetrobranov |

61120 | 50112200–5 | Storitve vzdrževanja avtomobilov |

61120 | 50112300–6 | Pranje avtomobilov in podobne storitve |

88680 | 50113000–0 | Storitve popravila in vzdrževanja avtobusov |

88680 | 50113100–1 | Storitve popravila avtobusov |

88680 | 50113200–2 | Storitve vzdrževanja avtobusov |

88670 | 50114000–7 | Storitve popravila in vzdrževanja tovornjakov |

88670 | 50114100–8 | Storitve popravila tovornjakov |

88670 | 50114200–9 | Storitve vzdrževanja tovornjakov |

61220 | 50115000–4 | Storitve popravila in vzdrževanja motornih koles |

61220 | 50115100–5 | Storitve popravila motornih koles |

61220 | 50115200–6 | Storitve vzdrževanja motornih koles |

61120, 61220 | 50116000–1 | Storitve vzdrževanja in popravila, povezane s specialnimi deli vozil |

61120, 61220 | 50116100–2 | Storitve popravila električnega sistema |

61120, 61220 | 50116200–3 | Storitve popravila in vzdrževanja zavor in delov zavor vozil |

61120, 61220 | 50116300–4 | Storitve popravila in vzdrževanja menjalnikov vozil |

61120, 61220 | 50116400–5 | Storitve popravila in vzdrževanja transmisijskih gredi vozil |

61120, 61220 | 50116500–6 | Storitve popravila gum, vključno z montažo in centriranjem |

61120 | 50116600–7 | Storitve popravila in vzdrževanja starter motorjev |

61120, 61220 | 50117000–8 | Storitve predelave in remonta vozil |

61120 | 50117100–9 | Storitve predelave motornih vozil |

61120 | 50117200–0 | Storitve predelave rešilnih avtomobilov |

61120, 61220 | 50117300–1 | Storitve remonta vozil |

61120 | 50118000–5 | Storitve pomoči na cesti |

61120 | 50118100–6 | Storitve servisa in vleke za osebne avtomobile |

61120 | 50118110–9 | Storitve vleke vozil |

61120 | 50118200–7 | Storitve servisa in vleke za komercialna vozila |

61120 | 50118300–8 | Storitve servisa in vleke za avtobuse |

61120 | 50118400–9 | Storitve servisa in vleke za motorna vozila |

61220 | 50118500–0 | Storitve servisa in vleke za motorna kolesa |

88680 | 50200000–7 | Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve za opremo zračnega, železniškega, cestnega in pomorskega prometa |

88680 | 50210000–0 | Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane z zrakoplovi in drugo opremo |

88680 | 50211000–7 | Storitve popravila in vzdrževanja zrakoplovov |

88680 | 50211100–8 | Storitve vzdrževanja zrakoplovov |

88680 | 50211200–9 | Storitve popravila zrakoplovov |

88680 | 50211210–2 | Storitve popravila in vzdrževanja letalskih motorjev |

88680 | 50211211–9 | Storitve vzdrževanja letalskih motorjev |

88680 | 50211212–6 | Storitve popravila letalskih motorjev |

88680 | 50211300–0 | Storitve remonta zrakoplovov |

88680 | 50211310–3 | Storitve remonta letalskih motorjev |

88680 | 50212000–4 | Storitve popravila in vzdrževanja helikopterjev |

88680 | 50220000–3 | Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve , povezane z železniškim prevozom in drugo opremo |

88680 | 50221000–0 | Storitve popravila in vzdrževanja lokomotiv |

88680 | 50221100–1 | Storitve popravila in vzdrževanja menjalnikov lokomotiv |

88680 | 50221200–2 | Storitve popravila in vzdrževanja transmisijskih gredi lokomotiv |

88680 | 50221300–3 | Storitve popravila in vzdrževanja kolesnih dvojic lokomotiv |

88680 | 50221400–4 | Storitve popravila in vzdrževanja zavor in delov zavor lokomotiv |

88680 | 50222000–7 | Storitve popravila in vzdrževanja tirnih vozil |

88680 | 50222100–8 | Storitve popravila in vzdrževanja amortizerjev |

88680 | 50223000–4 | Storitve remonta lokomotiv |

88680 | 50224000–1 | Storitve remonta tirnih vozil |

88680 | 50224100–2 | Storitve remonta sedežev tirnih vozil |

88680 | 50224200–3 | Storitve remonta potniških vagonov |

88680 | 50225000–8 | Storitve vzdrževanja železniških tirov |

88680 | 50230000–6 | Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane s cestnim prevozom in drugo opremo |

88680 | 50232000–0 | Storitve vzdrževanja naprav javne razsvetljave in semaforjev |

88680 | 50232100–1 | Storitve vzdrževanja cestne razsvetljave |

88680 | 50232110–4 | Obratovanje naprav javne razsvetljave |

88680 | 50232200–2 | Storitve vzdrževanja prometne signalizacije |

88680 | 50240000–9 | Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve , povezane s pomorskim prevozom in drugo opremo |

88680 | 50241000–6 | Storitve popravila in vzdrževanja ladij |

88680 | 50241100–7 | Storitve popravila plovil |

88680 | 50241200–8 | Storitve popravila trajektov |

88680 | 50242000–3 | Storitve predelave ladij |

88680 | 50244000–7 | Storitve remonta ladij ali čolnov |

88680 | 50245000–4 | Storitve posodobitve ladij |

88680 | 50246000–1 | Storitve vzdrževanja pristaniške opreme |

88680 | 50246100–2 | Storitve v suhih dokih |

88680 | 50246200–3 | Storitve vzdrževanja boj |

88680 | 50246300–4 | Storitve popravila in vzdrževanja plavajočih konstrukcij |

88680 | 50246400–5 | Storitve popravila in vzdrževanja plavajočih ploščadi |

63309, 84250, 84500, 88650, 88660 | 50300000–8 | Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve za osebne računalnike, pisarniško opremo, telekomunikacije in avdio-vizualno opremo |

88650 | 50330000–7 | Storitve vzdrževanja telekomunikacijske opreme |

88650 | 50331000–4 | Storitve popravila in vzdrževanja telekomunikacijskih vodov |

88650 | 50332000–1 | Storitve vzdrževanja telekomunikacijske infrastrukture |

88650 | 50333000–8 | Storitve vzdrževanja radio-komunikacijske opreme |

88650 | 50333100–9 | Storitve popravila in vzdrževanja radijskih oddajnikov |

88650 | 50333200–0 | Storitve popravila in vzdrževanja naprav za radiotelefonijo |

88650 | 50334000–5 | Storitve popravila in vzdrževanja opreme za žično telefonijo in žično telegrafijo |

88650 | 50334100–6 | Storitve popravila in vzdrževanja opreme za žično telefonijo |

88650 | 50334110–9 | Storitve vzdrževanja telefonskih omrežij |

88650 | 50334120–2 | Storitve posodobitve telefonske komutacijske opreme |

88650 | 50334130–5 | Storitve popravila in vzdrževanja telefonskih komutacijskih aparatov |

88650 | 50334140–8 | Storitve popravila in vzdrževanja telefonskih aparatov |

88650 | 50334200–7 | Storitve popravila in vzdrževanja opreme za žično telegrafijo |

88650 | 50334300–8 | Storitve popravila in vzdrževanja opreme za žični teleks |

88650 | 50334400–9 | Storitve vzdrževanja komunikacijskih sistemov |

63309, 88650, 88660 | 50340000–0 | Storitve popravila in vzdrževanja avdiovizualne in optične opreme |

63309, 88650 | 50341000–7 | Storitve popravila in vzdrževanja televizijske opreme |

88650 | 50341100–8 | Storitve popravila in vzdrževanja opreme za videotekst |

63309, 88650 | 50341200–9 | Storitve popravila in vzdrževanja televizijskih oddajnikov |

63309, 88650 | 50342000–4 | Storitve popravila in vzdrževanja avdio opreme |

63309, 88650 | 50343000–1 | Storitve popravila in vzdrževanja video opreme |

88660 | 50344000–8 | Storitve popravila in vzdrževanja optične opreme |

88660 | 50344100–9 | Storitve popravila in vzdrževanja fotografske opreme |

88660 | 50344200–0 | Storitve popravila in vzdrževanja kinematografske opreme |

88620, 88660 | 50400000–9 | Storitve popravila in vzdrževanja medicinske in precizne opreme |

88620, 88660 | 50410000–2 | Storitve popravila in vzdrževanja merilnih aparatov, aparatov za preskušanje in kontrolnih aparatov |

88660 | 50411000–9 | Storitve popravila in vzdrževanja merilnih aparatov |

88660 | 50411100–0 | Storitve popravila in vzdrževanja števcev za vodo |

88660 | 50411200–1 | Storitve popravila in vzdrževanja plinomerov |

88660 | 50411300–2 | Storitve popravila in vzdrževanja električnih števcev |

88660 | 50411400–3 | Storitve popravila in vzdrževanja tahometrov |

88660 | 50411500–4 | Storitve popravila in vzdrževanja industrijske opreme za merjenje časa |

88660 | 50412000–6 | Storitve popravila in vzdrževanja aparatov za preskušanje |

88620, 88660 | 50413000–3 | Storitve popravila in vzdrževanja kontrolnih aparatov |

88660 | 50413100–4 | Storitve popravila in vzdrževanja opreme za odkrivanje plinov |

88620 | 50413200–5 | Storitve popravila in vzdrževanja opreme za gašenje požara |

88660 | 50420000–5 | Storitve popravila in vzdrževanja medicinske in kirurške opreme |

88660 | 50421000–2 | Storitve popravila in vzdrževanja medicinske opreme |

88660 | 50421100–3 | Storitve popravila in vzdrževanja invalidskih vozičkov |

88660 | 50421200–4 | Storitve popravila in vzdrževanja rentgenske opreme |

88660 | 50422000–9 | Storitve popravila in vzdrževanja kirurške opreme |

88660 | 50430000–8 | Storitve popravila in vzdrževanja precizne opreme |

88660 | 50431000–5 | Storitve popravila in vzdrževanja ročnih ur |

88660 | 50432000–2 | Storitve popravila in vzdrževanja ur |

88660 | 50433000–9 | Storitve umerjanja |

88610, 88620, 88640 | 50500000–0 | Storitve popravila in vzdrževanja črpalk, ventilov, pip, kovinskih kontejnerjev in strojev |

88610, 88620 | 50510000–3 | Storitve popravila in vzdrževanja črpalk, ventilov, pip in kovinskih kontejnerjev |

88620 | 50511000–0 | Storitve popravila in vzdrževanja črpalk |

88620 | 50511100–1 | Storitve popravila in vzdrževanja črpalk za tekočine |

88620 | 50511200–2 | Storitve popravila in vzdrževanja črpalk za pline |

88620 | 50512000–7 | Storitve popravila in vzdrževanja ventilov |

88620 | 50513000–4 | Storitve popravila in vzdrževanja pip |

88610 | 50514000–1 | Storitve popravila in vzdrževanja kovinskih kontejnerjev |

88610 | 50514100–2 | Storitve popravila in vzdrževanja cistern |

88610 | 50514200–3 | Storitve popravila in vzdrževanja rezervoarjev |

88610 | 50514300–4 | Storitve popravila cevnih povezav |

88620, 88640 | 50530000–9 | Storitve popravila in vzdrževanja strojev |

88620 | 50531000–6 | Storitve popravila in vzdrževanja neelektričnih strojev |

88620 | 50531100–7 | Storitve popravila in vzdrževanja kotlov |

88620 | 50531200–8 | Storitve vzdrževanja plinskih naprav |

88620 | 50531300–9 | Storitve popravila in vzdrževanja kompresorjev |

88620 | 50531400–0 | Storitve popravila in vzdrževanja dvigal |

88620 | 50531500–1 | Storitve popravila in vzdrževanja žerjavov |

88620 | 50531510–4 | Storitve demontaže vrtalnih stolpov |

88640 | 50532000–3 | Storitve popravila in vzdrževanja električnih strojev, aparatov in pripadajoče opreme |

88640 | 50532100–4 | Storitve popravila in vzdrževanja elektromotorjev |

88640 | 50532200–5 | Storitve popravila in vzdrževanja transformatorjev |

88640 | 50532300–6 | Storitve popravila in vzdrževanja generatorjev |

88640 | 50532400–7 | Storitve popravila in vzdrževanja opreme za distribucijo elektrike |

88640 | 50700000–2 | Storitve popravila in vzdrževanja inštalacij pri gradnjah |

88640 | 50710000–5 | Storitve popravila in vzdrževanja električnih in strojnih inštalacij pri gradnjah |

88640 | 50711000–2 | Storitve popravila in vzdrževanja električnih inštalacij pri gradnjah |

88640 | 50712000–9 | Storitve popravila in vzdrževanja strojnih inštalacij pri gradnjah |

88640 | 50720000–8 | Storitve popravila in vzdrževanja centralnega ogrevanja |

88640 | 50721000–5 | Obratovanje ogrevalnih naprav |

88640 | 50730000–1 | Storitve popravila in vzdrževanja hladilnih skupin |

88640 | 50740000–4 | Storitve popravila in vzdrževanja premičnih stopnic |

88640 | 50750000–7 | Storitve vzdrževanja dvigal |

63301, 63303, 63304, 63309, 88610 do 88650 | 50800000–3 | Razne storitve popravila in vzdrževanja |

63303 | 50810000–6 | Storitve popravila nakita |

63301 | 50820000–9 | Storitve popravila usnjenih izdelkov |

63301 | 50821000–6 | Storitve popravila škornjev |

63301 | 50822000–3 | Storitve popravila čevljev |

63304 | 50830000–2 | Storitve popravila oblačil in tekstila |

88620 | 50840000–5 | Storitve popravila in vzdrževanja orožja in orožnih sistemov |

88620 | 50841000–2 | Storitve popravila in vzdrževanja orožja |

88620 | 50842000–9 | Storitve popravila in vzdrževanja orožnih sistemov |

63309 | 50850000–8 | Storitve popravila in vzdrževanja pohištva |

63309 | 50860000–1 | Storitve popravila in vzdrževanja glasbil |

88610 | 50870000–4 | Storitve popravila in vzdrževanja opreme za otroška igrišča |

63309, 88610 do 88650 | 50880000–7 | Storitve popravila in vzdrževanja opreme za hotele in restavracije |

88610 do 88650 | 50881000–4 | Storitve popravila in vzdrževanja opreme za hotele |

88610 do 88650 | 50882000–1 | Storitve popravila in vzdrževanja opreme za restavracije |

88610 do 88650 | 50883000–8 | Storitve popravila in vzdrževanja opreme za pripravo in dostavo hrane |

63309 | 50884000–5 | Storitve popravila in vzdrževanja opreme za taborjenje |

61120, 61220, 88680 do 88650 | 50900000–4 | Inštalaterske storitve |

61120, 61220, 88610, 88620, 88640, 88670, 88680 | 50910000–7 | Storitve inštalacije električne in strojne opreme |

88640 | 50911000–4 | Storitve inštalacije električne opreme |

88640 | 50911100–5 | Storitve inštalacije elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev |

88640 | 50911110–8 | Storitve inštalacije elektromotorjev |

88640 | 50911120–1 | Storitve inštalacije generatorjev |

88640 | 50911130–4 | Storitve inštalacije transformatorjev |

88640 | 50911200–6 | Storitve inštalacije opreme za distribucijo in krmiljenje elektrike |

88640 | 50911210–9 | Storitve inštalacije opreme za distribucijo elektrike |

88640 | 50911220–2 | Storitve inštalacije opreme za krmiljenje elektrike |

88620 | 50912000–1 | Storitve inštalacije strojne opreme |

88620, 88680 | 50913000–8 | Storitve inštalacije parnih generatorjev, turbin, kompresorjev in gorilnikov |

88620 | 50913100–9 | Storitve inštalacije parnih generatorjev |

88620, 88680 | 50913300–1 | Storitve inštalacije turbin |

88620, 88680 | 50913310–4 | Storitve inštalacije plinskih turbin |

88620 | 50913400–2 | Storitve inštalacije kompresorjev |

88620 | 50913500–3 | Storitve inštalacije peči |

88620 | 50913510–6 | Storitve inštalacije gorilnikov |

88620 | 50913511–3 | Storitve inštalacije peči za sežiganje odpadkov |

61120, 61220, 88620, 88670, 88680 | 50914000–5 | Storitve inštalacije motorjev |

88620, 88680 | 50914100–6 | Storitve inštalacije bencinskih motorjev |

88620, 88680 | 50914200–7 | Storitve inštalacije dizelskih motorjev |

88680 | 50914300–8 | Storitve inštalacije železniških motorjev |

61120, 61220, 88670 | 50914400–9 | Storitve inštalacije motorjev vozil |

88680 | 50914500–0 | Storitve inštalacije ladijskih motorjev |

88680 | 50914600–1 | Storitve inštalacije letalskih motorjev |

88660 | 50920000–0 | Storitve inštalacije opreme za merjenje, kontrolo, preskušanje in navigacijo |

88660 | 50921000–7 | Storitve inštalacije merilne opreme |

88660 | 50921100–8 | Storitve inštalacije opreme za merjenje časa |

88660 | 50922000–4 | Storitve inštalacije kontrolne opreme |

88660 | 50923000–1 | Storitve inštalacije opreme za preskušanje |

88660 | 50924000–8 | Storitve inštalacije navigacijske opreme |

88650 | 50930000–3 | Storitve inštalacije komunikacijske opreme |

88650 | 50931000–0 | Storitve inštalacije radijske, televizijske, zvočne in video opreme |

88650 | 50931100–1 | Storitve inštalacije radijske opreme |

88650 | 50931200–2 | Storitve inštalacije televizijske opreme |

88650 | 50931300–3 | Storitve inštalacije zvočne opreme |

88650 | 50931400–4 | Storitve inštalacije video opreme |

88650 | 50932000–7 | Storitve inštalacije radijskih in televizijskih oddajnikov |

88650 | 50932100–8 | Storitve inštalacije radijskih oddajnikov |

88650 | 50932200–9 | Storitve inštalacije televizijskih oddajnikov |

88650 | 50933000–4 | Storitve inštalacije aparatov za radiotelefonijo |

88650 | 50934000–1 | Storitve inštalacije opreme za žično telefonijo |

88650 | 50935000–8 | Storitve inštalacije opreme za žično telegrafijo |

88660 | 50940000–6 | Storitve inštalacije medicinske in kirurške opreme |

88660 | 50941000–3 | Storitve inštalacije medicinske opreme |

88660 | 50942000–0 | Storitve inštalacije kirurške opreme |

88660 | 50943000–7 | Storitve inštalacije laboratorijske opreme |

88620 | 50950000–9 | Storitve inštalacije strojev in opreme |

88620 | 50951000–6 | Storitve inštalacije strojev in opreme za splošno uporabo |

88620 | 50951100–7 | Storitve inštalacije opreme za dviganje in manipulacijo, razen dvigal in premičnih stopnic |

88620 | 50951110–0 | Storitve inštalacije opreme za dviganje |

88620 | 50951111–7 | Storitve inštalacije dvigal |

88620 | 50951120–3 | Storitve inštalacije opreme za manipulacijo |

88620 | 50951130–6 | Storitve inštalacije opreme za višinsko dostopanje |

88620 | 50951140–9 | Storitve inštalacije specialnih transportnih sistemov |

88620 | 50951400–0 | Storitve inštalacije raznih strojev za splošno uporabo |

88620 | 50951410–3 | Storitve inštalacije strojev in aparatov za filtriranje ali čiščenje tekočin |

88620 | 50951411–0 | Storitve inštalacije strojev in aparatov za filtriranje ali čiščenje vode |

88620 | 50952000–3 | Storitve inštalacije kmetijskih in gozdarskih strojev |

88620 | 50952100–4 | Storitve inštalacije kmetijskih strojev |

88620 | 50952200–5 | Storitve inštalacije gozdarskih strojev |

88620 | 50953000–0 | Storitve inštalacije obdelovalnih strojev |

88620 | 50954000–7 | Storitve inštalacije strojev in naprav za posebne namene |

88620 | 50954100–8 | Storitve inštalacije rudarskih, kamnoseških, gradbenih in metalurških strojev |

88620 | 50954110–1 | Storitve inštalacije rudarskih strojev |

88620 | 50954120–4 | Storitve inštalacije kamnoseških strojev |

88620 | 50954130–7 | Storitve inštalacije gradbenih strojev |

88620 | 50954140–0 | Storitve inštalacije metalurških strojev |

88620 | 50954200–9 | Storitve inštalacije strojev za predelavo hrane, pijač in tobaka |

88620 | 50954210–2 | Storitve inštalacije strojev za predelavo hrane |

88620 | 50954220–5 | Storitve inštalacije strojev za predelavo pijač |

88620 | 50954230–8 | Storitve inštalacije strojev za predelavo tobaka |

88620 | 50954300–0 | Storitve inštalacije strojev za proizvodnjo tekstila, oblačil in usnja |

88620 | 50954310–3 | Storitve inštalacije strojev za proizvodnjo tekstila |

88620 | 50954320–6 | Storitve inštalacije strojev za proizvodnjo oblačil |

88620 | 50954330–9 | Storitve inštalacije strojev za proizvodnjo usnja |

88620 | 50954340–2 | Storitve inštalacije pralnih strojev za pralnice, strojev za kemično čiščenje in strojev za sušenje |

88620 | 50954400–1 | Storitve inštalacije strojev za proizvodnjo papirja in kartona |

88620 | 50954410–4 | Storitve inštalacije strojev za proizvodnjo papirja |

88620 | 50954420–7 | Storitve inštalacije strojev za proizvodnjo kartona |

88620 | 50955000–4 | Storitve inštalacije orožnih sistemov |

88630 | 50960000–2 | Storitve inštalacije računalnikov in pisarniške opreme |

88630 | 50961000–9 | Storitve inštalacije računalnikov in opreme za obdelavo podatkov |

88630 | 50961100–0 | Storitve inštalacije računalnikov |

88630 | 50961110–3 | Storitve inštalacije strojne opreme |

88630 | 50961200–1 | Storitve inštalacije opreme za obdelavo podatkov |

88630 | 50962000–6 | Storitve inštalacije pisarniške opreme |

88610 | 50980000–8 | Storitve inštalacije kovinskih kontejnerjev |

88610 | 50981000–5 | Storitve inštalacije cistern |

88610 | 50982000–2 | Storitve inštalacije rezervoarjev |

2 | Storitve kopenskega prevoza,vključno s storitvami oklepnih avtomobilov in kurirskimi storitvami, razen prevoza pošte 712 (razen 71235), 7512, 87304 | | | |

71211, 71213 | 60112000–6 | Storitve javnega prometa |

71211, 71213 | 60112100–7 | Storitve javnega prometa s tramvajem |

71211, 71213 | 60112200–8 | Storitve javnega prometa z avtobusom |

71211, 71213 | 60112300–9 | Storitve javnega prometa s potovalnim avtobusom |

71211, 71212, 71214, 71219, 71229 | 60113000–3 | Prevozne storitve za določene skupine oseb |

71211, 71212, 71214 | 60113100–4 | Storitve prevoza šolarjev |

71229 | 60113200-5 | Storitve prevoza zapornikov |

71229 | 60113300-6 | Storitve prevoza pacientov |

71229 | 60113310-9 | Storitve nenujnega prevoza pacientov |

71229 | 60113400-7 | Prevoz prizadetih oseb |

71229 | 60113500-8 | Prevoz starejših oseb |

71211 do 71219 | 60114000-0 | Storitve v rednem potniškem prevozu |

71221 | 60115000–7 | Storitve potniškega prevoza z avtomobilom |

71221 | 60115100–8 | Taksi storitve |

71219, 71221 do 71229 | 60116000-4 | Storitve kopenskega potniškega prevoza za posebne namene |

71221 do 71229 | 60116100-5 | Izredni potniški prevoz |

71219 | 60116200–6 | Storitve avtobusov za turistične oglede |

71224 | 60116300–7 | Prevoz potnikov z vprežnimi vozili |

71222, 71223 | 60117000–1 | Dajanje vozil za prevoz potnikov v najem, skupaj z voznikom |

71222 | 60117100–2 | Dajanje osebnih avtomobilov z voznikom v najem |

71223 | 60117200–3 | Dajanje avtobusov in potovalnih avtobusov z voznikom v najem |

71231 do 71239, 75121, 87304 | 60122000–9 | Storitve tovornega prevoza po cesti |

71231 do 71239, 87304 | 60122100–0 | Storitve cestnega tovornega prevoza s specialnimi vozili |

71231 | 60122110–3 | Prevozne storitve z vozili - hladilniki |

71231 | 60122120–6 | Prevozne storitve s cisternami |

71232, 71239 | 60122130–9 | Prevozne storitve z vozili, prilagojenimi za blago v razsutem stanju |

71233 | 60122140–2 | Prevozne storitve z vozili s kontejnerji |

71234 | 60122150–5 | Prevozne storitve z vozili za prevoz pohištva |

87304 | 60122160–8 | Storitve zaščitenega prevoza |

87304 | 60122161–5 | Storitve oklepnih vozil |

71239 | 60122170–1 | Storitve zdravstvenega prevoza |

71231 do 71234, 71239 | 60123000–6 | Specializirane prevozne storitve |

71239 | 60123100–7 | Prevoz premoga |

71232 | 60123200–8 | Prevoz nafte |

71232 | 60123300–9 | Prevoz goriv |

71232 | 60123400–0 | Prevoz plina |

71232 | 60123500–1 | Prevoz tekočin |

71239 | 60123600–2 | Storitve prevoza orožja in streliva |

71233 | 60123700–3 | Prevozne storitve z nakladalnimi prikolicami |

71240 | 60129000–8 | Dajanje vozil za prevoz blaga v najem, skupaj z voznikom |

71240 | 60129100–9 | Dajanje tovornjakov z voznikom v najem |

71240 | 60129200–0 | Dajanje industrijskih vozil z voznikom v najem |

71240 | 60129300–1 | Dajanje kombijev z voznikom v najem |

75121, 75129 | 64120000–3 | Kurirske storitve |

75121 | 64121000–0 | Multimodalne kurirske storitve |

75121 | 64121100–1 | Storitve poštne dostave |

75121 | 64121200–2 | Storitve dostave paketov |

75129 | 64122000–7 | Interne pisarniške poštne in kurirske storitve |

3 | Storitve v zračnem potniškem in tovornem prevozu, razen prevoza pošte 73 (razen 7321) | | | |

73110, 73220 do 73290 | 62100000–3 | Storitve v rednem zračnem prevozu |

73110 | 62110000–6 | Storitve v rednem zračnem potniškem prevozu |

73220 do 73290 | 62120000–9 | Storitve v rednem zračnem prevozu tovora |

73220 | 62122000–3 | Storitve v rednem zračnem prevozu kontejnerskega tovora |

73120, 73220 do 73400 | 62200000–4 | Storitve v posebnem zračnem prevozu |

73120 | 62210000–7 | Storitve v posebnem zračnem potniškem prevozu |

73220 do 73290 | 62220000–0 | Storitve v posebnem zračnem prevozu tovora |

73220 | 62222000–4 | Storitve v posebnem zračnem prevozu kontejnerskega tovora |

73120, 73220 | 62230000–3 | Čarterski leti |

73400 | 62240000–6 | Dajanje zračnih prevoznih sredstev v najem, skupaj s posadko |

73400 | 62241000–3 | Dajanje zrakoplovov s posadko v najem |

73400 | 62241100–4 | Dajanje letal z nepremičnimi krili v najem, skupaj s posadko |

73400 | 62241200–5 | Dajanje helikopterjev s posadko v najem |

73300 | 62300000–5 | Storitve v vesoljskem prevozu |

4 | Prevoz pošte po kopnemin po zraku 71235, 7321 | | | |

71235 | 60122200–1 | Prevoz pošte po cesti |

71235 | 60122230–0 | Storitve prevoza paketov |

73210 | 62121000–6 | Storitve redne letalske pošte |

73210 | 62221000–7 | Storitve posebne letalske pošte |

5 | Telekomunikacijske storitve752 | | | |

75211 do 75299 | 64200000–8 | Telekomunikacijske storitve |

75211 do 75232 | 64210000–1 | Telefonske storitve in storitve prenosa podatkov |

75211, 75212 | 64211000–8 | Storitve javne telefonije |

75213 | 64212000–5 | Storitve mobilne telefonije |

75221 | 64213000–2 | Skupne storitve telefonskih omrežij za poslovno uporabo |

75222 | 64214000–9 | Posebne storitve telefonskih omrežij za poslovno uporabo |

75222 | 64214100–0 | Dajanje satelitskih povezav v najem |

75299 | 64214200–1 | Storitve telefonskih central |

75222 | 64214400–3 | Dajanje komunikacijskih zemeljskih vodov v najem |

75211, 75232 | 64216000–3 | Storitve elektronskega sporočanja in informiranja |

75232 | 64216100–4 | Storitve elektronskega sporočanja |

75232 | 64216110–7 | Storitve elektronske izmenjave podatkov |

75232 | 64216120–0 | Storitve elektronske pošte |

75232 | 64216130–3 | Storitve teleksa |

75232 | 64216140–6 | Telegrafske storitve |

75232 | 64216200–5 | Elektronske informacijske storitve |

75232 | 64216210–8 | Informacijske storitve z dodano vrednostjo |

75211 | 64216300–6 | Storitve teleteksta |

75221 do 75299 | 64220000–4 | Telekomunikacijske storitve, razen telefonskih storitev in storitev prenosa podatkov |

75250 | 64221000–1 | Storitve omrežnega povezovanja |

75221 do 75232, 75250 do 75299 | 64222000–8 | Delo na daljavo |

75291 | 64223000–5 | Storitve pozivanja (paging) |

75292 | 64224000–2 | Storitve telekonferenc |

75299 | 64225000–9 | Telekomunikacijske storitve zrak-zemlja |

75231, 75232 | 64226000–6 | Telematske storitve |

75260 | 64227000–3 | Integrirane telekomunikacijske storitve |

75241, 75242 | 64228000–0 | Storitve prenosa radijskih in televizijskih oddaj |

75241 | 64228100–1 | Storitve prenosa televizijskih oddaj |

75242 | 64228200–2 | Storitve prenosa radijskih oddaj |

75231 | 72318000–7 | Storitve prenosa podatkov |

75231, 75232 | 72530000–9 | Storitve računalniških omrežij |

75231, 75232 | 72531000–6 | Storitve lokalnih omrežij |

75231, 75232 | 72532000–3 | Storitve prostranih omrežij |

6 | Finančne storitve (a)Zavarovalniške storitve(b)Bančne in investicijske storitveex 81, 812, 814 | | | |

81111 do 81199 | 66100000–1 | Storitve finančnega posredništva, razen investicijskega bančništva, zavarovalniških storitev in storitev pokojninskih skladov |

81111 do 81114 | 66110000–4 | Storitve centralne banke |

81115, 81116, 81119 | 66120000–7 | Storitve, povezane z depoziti |

81131 do 81139 | 66130000–0 | Storitve odobravanja kreditov |

81120 | 66140000–3 | Storitve finančnega zakupa |

81199 | 66200000–2 | Storitve investicijskega bančništva |

81211 do 81299 | 66300000–3 | Zavarovalniške storitve in storitve pokojninskih skladov, razen storitev obveznega socialnega zavarovanja |

81211 | 66310000–6 | Storitve življenjskega zavarovanja in storitve individualnega pokojninskega zavarovanja |

81211 | 66311000–3 | Storitve življenjskega zavarovanja |

81211 | 66312000–0 | Storitve individualnega pokojninskega zavarovanja |

81212 | 66320000–9 | Storitve skupinskega pokojninskega zavarovanja |

81291 do 81299 | 66330000–2 | Storitve neživljenjskih zavarovanj |

81291 | 66331000–9 | Storitve nezgodnega in zdravstvenega zavarovanja |

81291 | 66331100–0 | Storitve nezgodnega zavarovanja |

81291 | 66331200–1 | Storitve zdravstvenega zavarovanja |

81291 | 66331210–4 | Storitve prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja |

81291 | 66331220–7 | Storitve zavarovanja proti napakam pri zdravljenju |

81295 | 66332000–6 | Storitve zavarovanja proti vsem tveganjem |

81295 | 66332100–7 | Storitve zavarovanja gradbišča |

81299 | 66333000–3 | Storitve zavarovanja pravnega varstva |

81299 | 66333100–4 | Storitve zavarovanja stroškov pravnega varstva |

81292, 81293 | 66334000–0 | Storitve transportnih zavarovanj |

81292 | 66334100–1 | Storitve zavarovanja motornih vozil |

81293 | 66334200–2 | Storitve pomorskega, letalskega in drugega transportnega zavarovanja |

81293 | 66334210–5 | Storitve železniškega zavarovanja |

81293 | 66334220–8 | Storitve zavarovanja zrakoplovov |

81293 | 66334230–1 | Storitve zavarovanja plovil |

81294 | 66335000–7 | Storitve zavarovanja blaga v prevozu |

81292 do 81299 | 66336000–4 | Storitve škodnega zavarovanja |

81295 | 66336100–5 | Storitve požarnega zavarovanja |

81291 do 81299 | 66336200–6 | Storitve premoženjskega zavarovanja |

81296, 81299 | 66336300–7 | Storitve zavarovanja izgub zaradi slabega vremena in finančnih izgub |

81299 | 66336310–0 | Zavarovalniške storitve, povezane z vremenom |

81296 | 66336320–3 | Storitve zavarovanja finančnih izgub |

81296 | 66336321–0 | Storitve zavarovanja premoženjske škode |

81292, 81293, 81297 | 66337000–1 | Storitve zavarovanja odgovornosti |

81292 | 66337100–2 | Storitve odgovornostnega zavarovanja motornih vozil |

81293 | 66337200–3 | Storitve odgovornostnega zavarovanja letal |

81293 | 66337300–4 | Storitve odgovornostnega zavarovanja plovil |

81297 | 66337400–5 | Storitve zavarovanja splošne odgovornosti |

81299 | 66338000–8 | Storitve zavarovanja kreditnih poslov in poroštev |

81299 | 66338100–9 | Storitve zavarovanja kreditnih poslov |

81299 | 66338200–0 | Storitve zavarovanja poroštev |

81299 | 66338300–1 | Storitve zavarovanja za obvladovanje tveganj |

81296, 81299 | 66339000–5 | Storitve drugih neživljenjskih zavarovanj |

81299 | 66339100–6 | Storitve zavarovanja naftnih ali plinskih ploščadi |

81299 | 66339200–7 | Storitve zavarovanja tehnične opreme |

81299 | 66339300–8 | Dodatne zavarovalniške storitve |

81299 | 66339400–9 | Storitve zavarovanja poklicne odgovornosti |

81211, 81292 do 81299 | 66400000–4 | Pozavarovalniške storitve |

81211 | 66410000–7 | Storitve življenjskega pozavarovanja |

81291 | 66420000–0 | Storitve nezgodnega in zdravstvenega pozavarovanja |

81292 do 81299 | 66430000–3 | Storitve drugih neživljenjskih pozavarovanj |

81199 | 67110000–1 | Storitve na področju investicijskega bančništva |

81199 | 67111000–8 | Storitve na področju združitev in prevzemov |

81199 | 67112000–5 | Storitve finančnega svetovanja in financiranja za podjetja in storitve na področju naložbenega kapitala |

81199 | 67113000–2 | Druge storitve, povezane s investicijskim bančništvom |

81321 do 81329 | 67120000–4 | Posredništvo in sorodne storitve z vrednostnimi papirji in borznim blagom |

81321 | 67121000–1 | Posredniški posli z vrednostnimi papirji |

81321 | 67121100–2 | Storitve pokojninskih naložb |

81322 | 67122000–8 | Storitve posredništva pri trgovanju z borznim blagom |

81322, 81329 | 67123000–5 | Storitve obdelave in kliringa |

81191 do 81193, | 67130000–7 | Storitve upravljanja portfelja, fiduciarni posli in depozitni posli81212, 81319, 81323 |

81212, 81323 | 67131000–4 | Storitve upravljanja portfelja |

81212 | 67131100–5 | Storitve upravljanja pokojninskih skladov |

81191 do 81193 | 67132000–1 | Fiduciarni posli |

81319 | 67133000–8 | Depozitni posli |

81311 do 81319 | 67140000–0 | Storitve upravljanja finančnih trgov |

81311 | 67141000–7 | Poslovanje finančnih trgov |

81312 | 67142000–4 | Storitve nadzora finančnih trgov |

81330 | 67150000–3 | Druge storitve, povezane s finančnim posredništvom, razen zavarovalništva in pokojninskih skladov |

81332 | 67151000–0 | Storitve finančnega svetovanja |

81333 | 67152000–7 | Storitve menjalnic |

81339 | 67153000–4 | Storitve obdelave in kliringa finančni transakcij |

81331 | 67154000–1 | Storitve posredništva pri posojilih |

81401 do 81409 | 67200000–9 | Storitve, povezane z zavarovalništvom in pokojninskimi skladi |

81401 | 67210000–2 | Storitve zavarovalniških posrednikov in agentov |

81401 | 67211000–9 | Storitve zavarovalniških posrednikov |

81401 | 67212000–6 | Storitve zavarovalniških agentov |

81409 | 67213000–3 | Storitve za poravnavo terjatev iz zavarovanj |

81403 | 67220000–5 | Storitve likvidacije škode |

81403 | 67230000–8 | Storitve ocenjevanja škode |

81404 | 67240000–1 | Aktuarske storitve |

81405 | 67250000–4 | Storitve upravljanja reševanja |

81402, 81405, 81409 | 67260000–7 | Druge storitve, povezane z zavarovalništvom in pokojninskimi skladi |

81402 | 67261000–4 | Svetovalne storitve pri zavarovanjih in pokojninah |

81402 | 67261100–5 | Svetovalne storitve pri zavarovanjih |

81402 | 67261200–6 | Svetovalne storitve pri pokojninskih skladih |

81405 | 67262000–1 | Storitve upravljanja pokojninskih skladov |

7 | Računalniške storitve in s tem povezane storitve 84 | | | |

63309, 84250, 84500, 88650, 88660 | 50300000–8 | Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve za osebne računalnike, pisarniško opremo, telekomunikacije in avdio-vizualno opremo |

84250, 84500 | 50310000–1 | Vzdrževanje in popravilo pisarniških strojev |

84500 | 50311000–8 | Vzdrževanje in popravilo pisarniških knjigovodskih strojev |

84500 | 50311400–2 | Vzdrževanje in popravilo računskih in knjigovodskih strojev |

84250, 84500 | 50312000–5 | Vzdrževanje in popravilo računalniške opreme |

84500 | 50312100–6 | Vzdrževanje in popravilo osrednjih računalnikov |

84500 | 50312110–9 | Vzdrževanje osrednjih računalnikov |

84500 | 50312120–2 | Popravilo osrednjih računalnikov |

84500 | 50312200–7 | Vzdrževanje in popravilo miniračunalnikov |

84500 | 50312210–0 | Vzdrževanje miniračunalnikov |

84500 | 50312220–3 | Popravilo miniračunalnikov |

84500 | 50312300–8 | Vzdrževanje in popravilo opreme za podatkovna omrežja |

84500 | 50312310–1 | Vzdrževanje opreme za podatkovna omrežja |

84500 | 50312320–4 | Popravilo opreme za podatkovna omrežja |

84500 | 50312400–9 | Vzdrževanje in popravilo mikroračunalnikov |

84500 | 50312410–2 | Vzdrževanje mikroračunalnikov |

84500 | 50312420–5 | Popravilo mikroračunalnikov |

84250 | 50312500–0 | Vzdrževanje in popravilo programske opreme za informacijsko tehnologijo |

84250 | 50312510–3 | Vzdrževanje programske opreme za informacijsko tehnologijo |

84250 | 50312520–6 | Popravilo programske opreme za informacijsko tehnologijo |

84500 | 50312600–1 | Vzdrževanje in popravilo opreme za informacijsko tehnologijo |

84500 | 50312610–4 | Vzdrževanje opreme za informacijsko tehnologijo |

84500 | 50312620–7 | Popravilo opreme za informacijsko tehnologijo |

84500 | 50313000–2 | Vzdrževanje in popravilo reprografskih strojev |

84500 | 50313100–3 | Storitve popravila fotokopirnih strojev |

84500 | 50313200–4 | Storitve vzdrževanja fotokopirnih strojev |

84500 | 50314000–9 | Storitve popravila in vzdrževanja telefaksov |

84500 | 50315000–6 | Storitve popravila in vzdrževanja naprav za odgovarjanje na telefonske klice |

84500 | 50316000–3 | Vzdrževanje in popravilo strojev za izdajanje kart |

84500 | 50317000–0 | Vzdrževanje in popravilo strojev za žigosanje vozovnic |

84250, 84500 | 50320000–4 | Storitve popravila in vzdrževanja osebnih računalnikov |

84500 | 50321000–1 | Storitve popravila osebnih računalnikov |

84500 | 50322000–8 | Storitve vzdrževanja osebnih računalnikov |

84500 | 50323000–5 | Vzdrževanje in popravilo računalniških perifernih naprav |

84500 | 50323100–6 | Vzdrževanje računalniških perifernih naprav |

84500 | 50323200–7 | Popravilo računalniških perifernih naprav |

84250, 84500 | 50324000–2 | Podporne storitve za osebne računalnike |

84250 | 50324100–3 | Storitve vzdrževanja sistemov |

84500 | 50324200–4 | Storitve preventivnega vzdrževanja |

84100, 84990 | 72100000–6 | Storitve svetovanja pri strojni opremi |

84100 | 72110000–9 | Storitve svetovanja pri izbiri strojne opreme |

84990 | 72120000–2 | Storitve svetovanja pri obnovitvi strojne opreme po njeni odpovedi |

84100 | 72130000–5 | Storitve svetovanja pri načrtovanju lokacije računalnikov |

84100 | 72140000–8 | Storitve svetovanja pri prevzemnem preskusu računalniške strojne opreme |

84210 do 84250, 84990 | 72200000–7 | Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi |

84240 | 72210000–0 | Storitve programiranja paketne programske opreme |

84240 | 72211000–7 | Storitve programiranja sistemske in uporabniške programske opreme |

84240 | 72212000–4 | Storitve programiranja aplikacijske programske opreme |

84210 do 84250 | 72220000–3 | Storitve sistemskega in tehničnega svetovanja |

84220 | 72221000–0 | Storitve svetovanja na področju poslovnih analiz |

84210, 84220 | 72222000–7 | Storitve strateške revizije in načrtovanja na področju informacijskih sistemov ali tehnologij |

84220 | 72222100–8 | Storitve strateške revizije informacijskih sistemov ali tehnologij |

84210 | 72222200–9 | Storitve načrtovanja informacijskih sistemov ali tehnologij |

84220 | 72222300–0 | Storitve informacijske tehnologije |

84220 | 72223000–4 | Storitve revizije zahtev informacijske tehnologije |

84220 do 84240 | 72224000–1 | Storitve svetovanja na področju projektnega managementa |

84240 | 72224100–2 | Storitve načrtovanja sistemskega izvajanja |

84230 | 72224200–3 | Storitve načrtovanja na področju sistemskega zagotavljanja kakovosti |

84230 | 72225000–8 | Storitve ocenjevanja in preučevanja sistemskega zagotavljanja kakovosti |

84240 | 72226000–5 | Storitve svetovanja pri prevzemnem preskusu sistemske programske opreme |

84220 | 72227000–2 | Storitve svetovanja na področju integracije programske opreme |

84220 | 72228000–9 | Storitve svetovanja na področju integracije strojne opreme |

84230 | 72230000–6 | Storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov |

84230 | 72231000–3 | Razvoj programske opreme za vojaško uporabo |

84230 | 72232000–0 | Razvoj programske opreme za obdelavo transakcij in programske opreme po naročilih uporabnikov |

84210, 84220, 84240 | 72240000–9 | Storitve sistemske analize in programiranja |

84220 | 72241000–6 | Storitve določanja kritičnih planskih ciljev |

84240 | 72242000–3 | Storitve modeliranja osnutkov |

84240 | 72243000–0 | Storitve programiranja |

84240 | 72244000–7 | Storitve izdelave prototipov |

84220, 84240 | 72245000–4 | Storitve pogodbene sistemske analize in programiranja |

84210 | 72246000–1 | Storitve svetovanja o sistemih |

84240, 84250 | 72250000–2 | Storitve vzdrževanja in podpore sistemov |

84250 | 72251000–9 | Storitve obnovitve programske opreme po njeni odpovedi |

84250 | 72252000–6 | Storitve računalniškega arhiviranja |

84250 | 72253000–3 | Storitve služb za pomoč uporabnikom in podporne storitve |

84250 | 72253100–4 | Storitve služb za pomoč uporabnikom |

84250 | 72253200–5 | Storitve podpore sistemov |

84240, 84250 | 72254000–0 | Storitve preskušanja in vzdrževanja programske opreme |

84240 | 72254100–1 | Storitve preskušanja sistemov |

84210 do 84250, 84990 | 72260000–5 | Storitve, povezane s programsko opremo |

84250 | 72261000–2 | Podporne storitve za programsko opremo |

84240 | 72262000–9 | Storitve razvoja programske opreme |

84240 | 72263000–6 | Storitve izvajanja programske opreme |

84990 | 72264000–3 | Storitve razmnoževanja programske opreme |

84240 | 72265000–0 | Storitve konfiguracije programske opreme |

84210 | 72266000–7 | Storitve svetovanja o programski opremi |

84250 | 72267000–4 | Storitve vzdrževanja programske opreme |

84990 | 72268000–1 | Storitve oskrbe s programsko opremo |

84250, 84310 do 84400, 84990 | 72300000–8 | Podatkovne storitve |

84250, 84310 do 84390, 84990 | 72310000–1 | Storitve obdelave podatkov |

84320, 84330 | 72311000–8 | Storitve izdelave računalniških preglednic |

84320 | 72311100–9 | Storitve pretvorbe podatkov |

84320 | 72311200–0 | Storitve obdelave paketov |

84330 | 72311300–1 | Storitve časovnega zakupa računalnikov |

84310 | 72312000–5 | Storitve vnosa podatkov |

84310 | 72312100–6 | Storitve priprave podatkov |

84310 | 72312200–7 | Storitve optičnega prepoznavanja znakov |

84310 | 72313000–2 | Storitve zajemanja podatkov |

84310 | 72314000–9 | Storitve zbiranja in primerjave podatkov |

84250, 84390 | 72315000–6 | Storitve upravljanja podatkovnih omrežij in podporne storitve |

84250, 84390 | 72315100–7 | Podporne storitve za podatkovna omrežja |

84390 | 72315200–8 | Storitve upravljanja podatkovnih omrežij |

84320 | 72316000–3 | Storitve analize podatkov |

84390 | 72317000–0 | Storitve shranjevanja podatkov |

84310, 84320 | 72319000–4 | Storitve oskrbe s podatki |

84400 | 72320000–4 | Storitve podatkovnih baz |

84400 | 72321000–1 | Storitve podatkovnih baz z dodano vrednostjo |

84400 | 72322000–8 | Storitve upravljanja podatkov |

84100 do 84990 | 72510000–3 | Storitve upravljanja, povezane z računalniki |

84210 do 84250 | 72511000–0 | Storitve, povezane s programsko opremo za upravljanje omrežij |

84990 | 72512000–7 | Storitve upravljanja dokumentov |

84100 do 84990 | 72513000–4 | Storitve pisarniške avtomatizacije |

84990 | 72514000–1 | Storitve upravljanja računalniških naprav |

84990 | 72514100–2 | Storitve upravljanja naprav z računalnikom |

84990 | 72514200–3 | Storitve upravljanja naprav za razvoj računalniških sistemov |

84990 | 72514300–4 | Storitve upravljanja naprav za vzdrževanje računalniških sistemov |

84100 do 84990 | 72520000–6 | Storitve računalniške podpore in svetovanja |

84100 do 84990 | 72521000–3 | Storitve računalniške podpore |

84100 do 84990 | 72521100–4 | Storitve tehnične računalniške podpore |

84250, 84500 | 72540000–2 | Storitve računalniške nadgradnje |

84250, 84500 | 72541000–9 | Storitve razširitve računalniških naprav |

84250, 84500 | 72541100–0 | Storitve razširitve spomina |

84220, 84990 | 72550000–5 | Storitve računalniške revizije |

84100, 84240 | 72560000–8 | Storitve računalniškega preskušanja |

84250 | 72570000–1 | Storitve računalniškega zaščitnega kopiranja |

84250 | 72580000–4 | Storitve računalniške kataloške pretvorbe |

84100 do 84990 | 72590000–7 | Strokovne storitve, povezane z računalniki |

84990 | 72591000–4 | Izdelava sporazumov o obsegu storitev |

8 | Storitve na področju raziskav in razvoja 85 | | | |

85101 do 85109, 85201 do 85209, 85300 | 73000000–2 | Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve |

85101 do 85109, 85201 do 85209, 85300 | 73100000–3 | Storitve na področju raziskav in eksperimentalnega razvoja |

85101 do 85109, 85201 do 85209, | 73110000–6 | Raziskovalne storitve |

8530085101 do 85109, 85300 | 73111000–3 | Storitve raziskovalnih laboratorijev |

85102 | 73112000–0 | Storitve morskih raziskav |

85101 do 85109, 85201 do 85209, 85300 | 73120000–9 | Storitve na področju eksperimentalnega razvoja |

85101 do 85300 | 73300000–5 | Načrtovanje in izvedba raziskav in razvoja |

9 | Računovodske, revizorske in knjigovodske storitve 862 | | | |

86211 do 86220 | 74121000–3 | Računovodske in revizorske storitve |

86212, 86213, 86219 | 74121100–4 | Računovodske storitve |

86219, 86220 | 74121110–7 | Knjigovodske storitve |

86219 | 74121112–1 | Storitve obračunavanja plač |

86220 | 74121113–8 | Storitve izdelave poročil o prodajah in nabavah |

86213 | 74121120–0 | Storitve izdelave računovodskih izkazov |

86211, 86212 | 74121200–5 | Revizorske storitve |

86211 | 74121210–8 | Storitve finančne revizije |

86211 | 74121220–1 | Storitve interne revizije |

86211 | 74121230–4 | Storitve obvezne revizije |

86211 | 74121240–7 | Storitve revizije glede goljufij |

86212 | 74121250–0 | Storitve revizije računovodstva |

10 | Storitve tržnih raziskav in raziskav javnega mnenja 864 | | | |

86401, 86402 | 74130000–9 | Storitve tržnih raziskav, raziskav javnega mnenja in z njimi povezane storitve |

86401 | 74131000–6 | Storitve tržnih raziskav |

86401, 86402 | 74131100–7 | Storitve anketiranja |

86401, 86402 | 74131110–0 | Storitve oblikovanja anket |

86401, 86402 | 74131120–3 | Storitve izvajanja anket |

86401, 86402 | 74131121–0 | Storitve telefonskih anket |

86401, 86402 | 74131130–6 | Storitve analize anket |

86401 | 74131200–8 | Storitve gospodarskih raziskav |

86401 | 74131300–9 | Storitve testiranja trgov |

86401 | 74131400–0 | Storitve revizije poslovanja |

86401 | 74131500–1 | Študija izvedljivosti |

86401 | 74131600–2 | Storitve socialnih raziskav |

86402 | 74132000–3 | Storitve raziskav javnega mnenja |

86401, 86402 | 74133000–0 | Statistične storitve |

86401 | 74423100–1 | Storitve anketiranja kupcev |

86401 | 74423110–4 | Ankete o zadovoljstvu kupcev |

11 | Storitve managerskega svetovanja in s tem povezane storitve 865, 866 | | | |

86509 | 73200000–4 | Storitve svetovanja na področju raziskav in razvoja |

86509 | 73210000–7 | Storitve svetovanja na področju raziskav |

86509 | 73220000–0 | Storitve svetovanja na področju razvoja |

86501 do 86739 | 74140000–2 | Podjetniško in managersko svetovanje ter s tem povezane storitve |

86501 do 86509 | 74141000–9 | Storitve podjetniškega in managerskega svetovanja |

86501, 86509 | 74141100–0 | Storitve splošnega managerskega svetovanja |

86501, 86509 | 74141110–3 | Storitve svetovanja na področju razvoja podjetništva |

86502 | 74141200–1 | Storitve svetovanja na področju upravljanja financ |

86503 | 74141300–2 | Storitve svetovanja na področju trženja |

86504 | 74141400–3 | Storitve svetovanja na področju upravljanja človeških virov |

86505, 86509 | 74141500–4 | Storitve svetovanja na področju vodenja proizvodnje |

86505 | 74141510–7 | Storitve svetovanja na področju zagotavljanja kakovosti |

86505, 86509 | 74141520–0 | Storitve svetovanja pri projektiranju |

86506 | 74141600–5 | Storitve na področju odnosov z javnostmi |

86506 | 74141610–8 | Storitve upravljanja odnosov z javnostmi |

86506 | 74141620–1 | Storitve svetovanja na področju odnosov z javnostmi |

86509 | 74141700–6 | Storitve svetovanja na področju varnosti |

86509 | 74141800–7 | Storitve svetovanja pri javnih naročilih |

86509 | 74141900–8 | Storitve svetovanja na področju zaščite okolja |

86601, 86602 | 74142000–6 | Storitve, povezane z upravljanjem |

86601 | 74142100–7 | Storitve upravljanja projektov, razen za gradbena dela |

86601 | 74142110–0 | Storitve nadziranja projektov, razen za gradbena dela |

86601 | 74142120–3 | Storitve priprave projektov, razen za gradbena dela |

86609 | 74150000–5 | Storitve upravljanja kapitalskih deležev |

86503 | 74420000–9 | Storitve trženja |

86503 | 74421000–6 | Storitve neposrednega trženja |

86503 | 74423000–0 | Storitve za kupce |

86503 | 74423200–2 | Storitve podpore kupcem |

86503 | 74423210–5 | Program zvestobe kupcev |

86505 | 74871000–5 | Storitve kontrole zalog |

86609 | 93620000–0 | Storitve upravljanja pristanišč |

12 | Arhitekturne storitve: storitve tehničnega svetovanja in projektiranja in integrirane tehnične storitve; storitve urbanističnega planiranja in storitve krajinske arhitekture; pripadajoče storitve znanstvenega in tehničnega svetovanja, storitve tehničnih testiranj in analiz 867 | | | |

86711 do 86739 | 74200000–1 | Arhitekturne, inženirske in gradbene storitve ter s tem povezane storitve tehničnega svetovanja |

86751 do 86769 | 74210000–4 | Storitve tehničnega svetovanja |

86711 do 86754 | 74220000–7 | Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve |

86711 do 86719 | 74221000–4 | Storitve svetovanja arhitektov |

86711, 86712, 86714, 86719 | 74222000–1 | Storitve arhitekturnega projektiranja |

86711, 86712, 86714, 86719 | 74222100–2 | Arhitekturne storitve v zvezi s stavbami |

86711, 86712, 86714, 86719 | 74222200–3 | Arhitekturne storitve v zvezi s površinami na prostem |

86711, 86712, 86714, 86719 | 74222300–4 | Arhitekturne storitve v zvezi z dozidavo stavb |

86711 | 74223000–8 | Organizacija arhitekturnih natečajev |

86711 do 86741 | 74224000–5 | Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve |

86711 do 86739, 86753, 86754 | 74225000–2 | Arhitekturne, inženirske in geodetske storitve |

86711 to 86719 | 74225100–3 | Arhitekturne storitve in storitve geodetskega nadzora |

86721 do 86739 | 74230000–0 | Inženirske storitve |

86711 do 86739 | 74231000–7 | Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja |

86721, 86724, | 74231100–8 | Storitve svetovanja pri nizkih gradnjah |

86731, 8673286721, 86724, 86731, 86732 | 74231110–1 | Podporne storitve v zvezi z nizkimi gradnjami |

86721, 86724, 86731 | 74231120–4 | Storitve svetovanja pri transportnih sistemih |

86721 | 74231121–1 | Storitve svetovanja na področju gradnje daljinskih cest |

86721, 86724, 86731 | 74231122–8 | Storitve na področju gradnje daljinskih cest |

86721, 86724, 86731 | 74231123–5 | Storitve na področju gradnje železnic |

86721, 86724, 86731 | 74231124–2 | Storitve na področju gradnje letališč |

86721 | 74231130–7 | Storitve svetovanja na področju infrastrukturnih objektov |

86721 do 86729, 86733, 86739 | 74231200–9 | Storitve svetovanja pri visokih gradnjah |

86733, 86739 | 74231300–0 | Storitve svetovanja na področju okoljske tehnike |

86721, 86729 | 74231310–3 | Storitve svetovanja na področju protihrupne zaščite |

86721, 86729 | 74231320–6 | Storitve svetovanja na področju zvočne izolacije in prostorske akustike |

86721, 86724, 86729, 86732 | 74231330–9 | Storitve svetovanja pri čiščenju odplak |

86721, 86723 do 86726 | 74231400–1 | Storitve na področju energetike |

86721, 86723 do 86726 | 74231410–4 | Storitve na področju elektrike |

86721, 86725 | 74231420–7 | Storitve upravljanja energetske oskrbe |

86721, 86725 | 74231430–0 | Storitve svetovanja na področju energetske učinkovitosti |

86721, 86725 | 74231431–7 | Storitve na področju ogrevalne tehnike za stavbe |

86711 do 86723, 86727, 86733, 86739 | 74231500–2 | Storitve na področju hišne tehnike |

86711 do 86723, 86727, 86733, 86739 | 74231510–5 | Storitve svetovanja na področju gradbenih materialov |

86711 do 86723, 86727, 86733, 86739 | 74231520–8 | Storitve svetovanja pri gradbeni tehniki |

86711 do 86723, 86727, 86733, 86739 | 74231521–5 | Storitve svetovanja pri hišni tehniki |

86722, 86727 | 74231530–1 | Storitve geodetskega nadzora |

86711, 86721 | 74231540–4 | Storitve inšpekcijskega pregleda stavb |

86721 | 74231600–3 | Storitve svetovanja na področju telekomunikacij |

86712, 86721 do 86739 | 74231700–4 | Storitve svetovanja na področju zaščite pred nevarnostmi in njihovega obvladovanja |

86721 | 74231710–7 | Storitve svetovanja na področju zaščite pred požari in eksplozijami ter nadzora nad njimi |

86712, 86721 do 86739 | 74231720–0 | Storitve na področju zdravja in varnosti |

86721 | 74231721–7 | Storitve svetovanja na področju zdravja in varnosti |

86721 | 74231800–5 | Storitve inženirskega svetovanja |

86721 | 74231810–8 | Storitve na področju tehnike umetne in dnevne svetlobe v stavbah |

86721 | 74231900–6 | Izvedenske storitve |

86721 do 86739 | 74232000–4 | Storitve gradbenega projektiranja |

86721, 86723, 86729 | 74232100–5 | Storitve gradbenega projektiranja za strojne in električne inštalacije v stavbah |

86721, 86729 | 74232110–8 | Storitve na področju gradbene ekonomike |

86723 | 74232120–1 | Storitve projektiranja sistemov ogrevanja |

86721, 86724, 86731, 86732, 86739 | 74232200–6 | Storitve gradbenega projektiranja za objekte nizke gradnje |

86721, 86724, 86731, 86732, 86739 | 74232210–9 | Storitve kalkuliranja stroškov izgradnje za objekte nizke gradnje |

86726 | 74232220–2 | Storitve projektiranja cevovodov |

86724 | 74232230–5 | Storitve projektiranja mostov |

86724 | 74232240–8 | Storitve projektiranja jezov |

86726 | 74232250–1 | Storitve gradbenega projektiranja za prometne naprave |

86723 do 86726 | 74232300–7 | Storitve gradbenega projektiranja za industrijske procese in proizvodnjo |

86723 do 86726 | 74232310–0 | Storitve projektiranja elektroenergetskih sistemov |

86725 | 74232320–3 | Storitve projektiranja tovarniških objektov |

86722 do 86739 | 74232400–8 | Storitve kalkuliranja stroškov izgradnje |

86722 | 74232500–9 | Storitve projektiranja temeljev |

86722, 86723, 86725 do 86729, 86733, 86739 | 74232600–0 | Pomožne gradbene storitve |

86726 | 74232700–1 | Storitve projektiranja nosilnih konstrukcij |

86726 | 74232800–2 | Storitve preverjanja projektiranja nosilnih konstrukcij |

86721 do 86739 | 74233000–1 | Razne inženirske storitve |

86725 | 74233100–2 | Storitve na področju tehnike izplak |

86729 | 74233200–3 | Storitve na področju geotehnike |

86722 do 86739 | 74233300–4 | Storitve na področju strojništva |

86722 do 86739 | 74233400–5 | Storitve na področju strojništva in elektrotehnike |

86721 | 74233500–6 | Tehnične študije |

86729, 86739 | 74233600–7 | Podporne tehnične storitve |

86729 | 74233700–8 | Storitve na področju korozijske zaščite |

86731 do 86739 | 74240000–3 | Integrirane inženirske storitve |

86741, 86742 | 74250000–6 | Storitve urbanističnega planiranja in krajinske arhitekturne storitve |

86741 | 74251000–3 | Storitve urbanističnega planiranja |

86742 | 74252000–0 | Krajinske arhitekturne storitve |

86742 | 74252100–1 | Storitve krajinskega vrtnarstva |

86711 do 86742 | 74260000–9 | Storitve, povezane z gradbeništvom |

86711, 86721 | 74261000–6 | Storitve raziskave lokacije |

86713 do 86719, 86727 | 74262000–3 | Storitve gradbenega nadzora |

86713 do 86719, 86727 | 74262100–4 | Storitve nadzora gradbišč |

86711, 86721 | 74263000–0 | Storitve gradbenega svetovanja |

86711 do 86742 | 74264000–7 | Storitve gradbenega upravljanja |

86711 do 86742 | 74264100–8 | Storitve projektnega managementa v gradbeništvu |

86721 do 86739, 86751 do 86754 | 74270000–2 | Znanstvene in tehnične storitve v inženirstvu |

86751 | 74271000–9 | Geološke, geofizikalne in druge znanstvene prospektorske storitve |

86751 | 74271100–0 | Storitve priprave in analize jeder |

86751 | 74271200–1 | Storitve geološkega in geofizikalnega svetovanja |

86751 | 74271210–4 | Storitve geofizikalnega svetovanja |

86751 | 74271220–7 | Storitve geološkega svetovanja |

86751 | 74271300–2 | Storitve mikropalenteoloških analiz |

86751 | 74271400–3 | Storitve petrofizikalnih vrednotenj |

86751 | 74271500–4 | Storitve preiskave tal |

86751 | 74271600–5 | Storitve napovedovanja vremena |

86751 | 74271700–6 | Storitve znanstvene prospekcije |

86751 | 74271710–9 | Storitve geofizikalne prospekcije |

86751, 86721, 86711 | 74271711–6 | Geofizične raziskave arheoloških najdišč |

86751 | 74271720–2 | Storitve geološke prospekcije |

86751 | 74271800–7 | Topografske storitve |

86751, 86721, 86711 | 74271810–0 | Topografske raziskave arheoloških najdišč |

86751 | 74271900–8 | Storitve iskanja vode |

86752 | 74272000–6 | Storitve podzemnih raziskav |

86752 | 74272100–7 | Storitve na področju seizmike |

86752 | 74272110–0 | Storitve seizmografskega preučevanja tal |

86752 | 74272111–7 | Storitve pridobivanja seizmičnih podatkov |

86752 | 74272112–4 | Storitve zbiranja seizmičnih podatkov |

86752 | 74272113–1 | Storitve obdelave seizmičnih podatkov |

86752 | 74272300–9 | Storitve magnetometričnih raziskav |

86753 | 74273000–3 | Storitve raziskav površine |

86753 | 74273100–4 | Storitve hidrografskih raziskav |

86753 | 74273200–5 | Storitve izmere dimenzij |

86754 | 74274000–0 | Kartografske storitve |

86754 | 74274100–1 | Storitve izdelave digitalnih kart |

86754 | 74274200–2 | Storitve aerofoto meritev |

86754 | 74274300–3 | Storitve katastrske izmere |

86754 | 74274400–4 | Hidrografske storitve |

86754 | 74274500–5 | Storitve meritev na morju |

86754 | 74275000–7 | Geodetske storitve |

86754 | 74275100–8 | Fotogrametrične storitve |

86754 | 74275200–9 | Uradno kartografiranje zemljišč |

86721 do 86739 | 74276000–4 | Storitve na tehničnem področju |

86721 do 86739 | 74276100–5 | Storitve tehničnega nadzora |

86721 do 86739 | 74276200–6 | Storitve tehnične pomoči |

86721 do 86739 | 74276300–7 | Storitve tehnične podpore |

86721 do 86739 | 74276400–8 | Storitve tehničnega načrtovanja |

86761 do 86769 | 74310000–5 | Storitve tehničnega testiranja in analiz |

86761 | 74311000–2 | Storitve testiranja in analize sestave in čistosti |

86761 do 86769 | 74312000–9 | Storitve analiz |

86761 do 86769 | 74312100–0 | Storitve tehničnih analiz |

86761 do 86769 | 74313000–6 | Storitve tehničnih pregledov in testiranj |

86764 | 74313100–7 | Storitve tehničnih pregledov |

86764 | 74313110–0 | Storitve pregledov strojev |

86764 | 74313120–3 | Storitve tehničnih pregledov avtomobilov |

86764 | 74313130–6 | Storitve tehničnih pregledov stavb |

86764 | 74313140–9 | Storitve tehničnih pregledov gradbenih inženirskih objektov |

86764 | 74313141–6 | Storitve pregleda cevovodov |

86764 | 74313142–3 | Storitve kontrole varnosti ladij |

86764 | 74313143–0 | Storitve preskušanja tesnosti |

86764 | 74313144–7 | Storitve nadzora pretokov |

86764 | 74313145–4 | Storitve kontrole mostov |

86764 | 74313146–1 | Storitve kontrole jezov |

86764 | 74313147–8 | Storitve pregledov železniških tirov |

86761 do 86763, 86769 | 74313200–8 | Storitve tehničnih testiranj |

86763 | 74313210–1 | Storitve testiranja ventilov |

86761 do 86763, 86769 | 74313220–4 | Storitve nedestruktivnega testiranja |

86761 do 86763, 86769 | 74323000–9 | Storitve kontrole kakovosti |

86761 do 86763, 86769 | 74323100–0 | Storitve zagotavljanja kakovosti |

86713 | 74874000–6 | Storitve upravljanja pogodb |

13. | Oglaševalske storitve 871 | | | |

86401, 86503, 86506, 87110 do 87190 | 74400000–3 | Storitve oglaševanja in trženja |

87110 do 87190 | 74410000–6 | Oglaševalske storitve |

87120 | 74411000–3 | Storitve svetovanja pri oglaševanju |

87120 | 74412000–0 | Storitve upravljanja oglaševanja |

87190 | 74422000–3 | Promocijske storitve |

14 | Storitve čiščenja stavb in storitve upravljanja z nepremičninami 874, 82201 do 82206 | | | |

82201 do 82206 | 70300000–4 | Storitve nepremičninskih agencij za plačilo ali po pogodbi |

82201 do 82203, 82205 | 70310000–7 | Storitve dajanja v najem ali prodaje stavb |

82201, 82203 | 70311000–4 | Storitve dajanja v najem ali prodaje stanovanjskih zgradb |

82201, 82202, 82204, 82206 | 70320000–0 | Storitve dajanja v najem ali prodaje zemljišč |

82201, 82202 | 70321000–7 | Storitve dajanja zemljišč v najem |

82201, 82202, 82204, 82206 | 70322000–4 | Storitve dajanja v najem ali prodaje nepozidanih zemljišč |

82201, 82202 | 70330000–3 | Storitve upravljanja nepremičnin za plačilo ali po pogodbi |

82201 | 70331000–0 | Storitve poslovanja s stanovanjskimi nepremičninami |

82201 | 70331100–1 | Storitve upravljanja ustanov |

82202 | 70332000–7 | Storitve poslovanja z nestanovanjskimi nepremičninami |

82202 | 70332100–8 | Storitve upravljanja zemljišč |

82202 | 70332200–9 | Storitve upravljanja poslovnih nepremičnin |

82202 | 70332300–0 | Storitve upravljanja industrijskih nepremičnin |

82201 | 70333000–4 | Storitve v stanovanjskem gospodarstvu |

82203 | 70340000–6 | Storitve v zvezi s časovnim zakupom |

87403 | 74710000–9 | Storitve čiščenja nastanitev |

87403, 87401 do 87409 | 74720000–2 | Storitve industrijskega čiščenja |

87401 | 74721000–9 | Storitve dezinfekcije in iztrebljanja |

87401 | 74721100–0 | Storitve dezinfekcije |

87401 | 74721200–1 | Storitve zatiranja škodljivcev |

87401 | 74721210–4 | Storitve deratizacije podgan in miši |

87401 | 74721300–2 | Storitve zaplinjevanja |

87402 | 74722000–6 | Storitve čiščenja oken |

87409 | 74724000–0 | Storitve čiščenja peči in dimnikov |

87401 do 87409 | 74731000–2 | Storitve čiščenja stavb |

87409 | 74731100–3 | Storitve čiščenja cevastih konstrukcij s peskanjem |

87409 | 74732000–9 | Storitve čiščenja cistern |

87409 | 74732100–0 | Storitve čiščenja rezervoarjev |

87403, 87409 | 74735000–0 | Storitve čiščenja parkirnih prostorov |

87409 | 74740000–8 | Razne storitve čiščenja |

87409 | 74741000–5 | Storitve čiščenja telefonske opreme |

87409 | 74742000–2 | Storitve čiščenja prevoznih sredstev |

87403 | 74743000–9 | Storitve čiščenja pisarniške opreme |

87409 | 74744000–6 | Storitve čiščenja posod za odpadke |

87401 do 87409 | 74750000–1 | Storitve čiščenja pisarn |

87401 do 87409 | 74760000–4 | Storitve čiščenja šol |

15. | Založniške in tiskarske storitve za plačilo ali po pogodbi 88442 | | | |

88442 | 78000000–7 | Tiskarske in založniške storitve ter s tem povezane storitve |

88442 | 78100000–8 | Tiskarske storitve |

88442 | 78110000–1 | Storitve tiskanja knjig |

88442 | 78111000–8 | Storitve tiskanja adresarjev |

88442 | 78112000–5 | Storitve tiskanja delovnih zvezkov |

88442 | 78113000–2 | Storitve tiskanja dnevnikov |

88442 | 78113100–3 | Storitve tiskanja planerjev |

88442 | 78114000–9 | Storitve tiskanja zvezkov |

88442 | 78114100–0 | Storitve tiskanja knjižic |

88442 | 78114200–1 | Storitve tiskanja rokovnikov |

88442 | 78114300–2 | Storitve tiskanja blokov s pisemskim papirjem |

88442 | 78114400–3 | Storitve tiskanja podstavkov za pisanje, kombiniranih s pivnikom |

88442 | 78115000–6 | Storitve tiskanja trgovskega reklamnega materiala |

88442 | 78115100–7 | Storitve tiskanja trgovskih katalogov |

88442 | 78116000–3 | Storitve tiskanja registrov |

88442 | 78117000–0 | Storitve tiskanja knjigovodskih knjig |

88442 | 78118000–7 | Storitve tiskanja knjig za naročilnice |

88442 | 78119000–4 | Storitve tiskanja knjig za pobotnice |

88442 | 78120000–4 | Storitve tiskanja pisarniškega materiala |

88442 | 78121000–1 | Storitve tiskanja ovojnic |

88442 | 78122000–8 | Storitve tiskanja pisalnega papirja |

88442 | 78122100–9 | Storitve tiskanja kompletov z vstavljenim karbonskim papirjem |

88442 | 78123000–5 | Storitve tiskanja albumov za vzorce ali zbirke |

88442 | 78124000–2 | Storitve tiskanja fasciklov, registratorjev in ovojev za spise |

88442 | 78125000–9 | Storitve tiskanja vizitk |

88442 | 78130000–7 | Storitve tiskanja tiskovin, ki so zavarovane pred ponarejanjem |

88442 | 78131000–4 | Storitve tiskanja dovoljenj |

88442 | 78132000–1 | Storitve tiskanja bankovcev |

88442 | 78133000–8 | Storitve tiskanja delnic |

88442 | 78134000–5 | Storitve tiskanja čekov |

88442 | 78135000–2 | Storitve tiskanja novih izdaj znamk |

88442 | 78135100–3 | Storitve tiskanja taksnih papirjev |

88442 | 78136000–9 | Storitve tiskanja bonov za prehrano |

88442 | 78140000–0 | Storitve tiskanja obrazcev |

88442 | 78141000–7 | Storitve tiskanja zložljivih poslovnih obrazcev |

88442 | 78142000–4 | Storitve tiskanja neskončnih obrazcev |

88442 | 78150000–3 | Storitve tiskanja kart |

88442 | 78151000–0 | Storitve tiskanja vstopnic |

88442 | 78152000–7 | Storitve tiskanja vozovnic |

88442 | 78153000–4 | Storitve tiskanja kart z magnetnimi trakovi |

88442 | 78160000–6 | Storitve tiskanja koledarjev |

88442 | 78170000–9 | Storitve tiskanja voznih redov |

88442 | 78180000–2 | Storitve tiskanja časopisov |

88442 | 78190000–5 | Storitve tiskanja posterjev |

88442 | 78200000–9 | Storitve, povezane s tiskarstvom |

88442 | 78210000–2 | Storitve končne dodelave na področju tiska |

88442 | 78220000–5 | Storitve stavljenja |

88442 | 78221000–2 | Storitve izdelave tiskarskih plošč |

88442 | 78222000–9 | Storitve globokega tiska |

88442 | 78223000–6 | Storitve stavljenja črk |

88442 | 78224000–3 | Litografske storitve |

88442 | 78225000–0 | Storitve grafičnega oblikovanja |

88442 | 78230000–8 | Storitve na področju tiska in dostave |

88442 | 78240000–1 | Tiskarske in distributerske storitve |

88442 | 78300000–0 | Založniške storitve |

88442 | 78310000–3 | Storitve knjigoveštva in končne dodelave |

88442 | 78311000–0 | Storitve končne dodelave knjig |

88442 | 78312000–7 | Knjigoveške storitve |

88442 | 78400000–1 | Naročniške storitve |

16. | Storitve odstranjevanja odplak in odpadkov; sanitarne in podobne storitve 94 | | | |

94010, 94020 | 90100000–8 | Storitve zbiranja in odstranjevanja odplak in odpadkov |

94010 | 90110000–1 | Storitve v zvezi z odplakami |

94010 | 90111000–8 | Storitve odstranjevanja in čiščenja odplak |

94010 | 90111100–9 | Storitve odstranjevanja odplak |

94010 | 90111200–0 | Storitve čiščenja komunalnih odplak |

94010 | 90111300–1 | Storitve odlaganja komunalnih odplak |

94010 | 90112000–5 | Storitve čiščenja greznic in septičnih bazenov |

94010 | 90112100–6 | Storitve čiščenja greznic |

94010 | 90112200–7 | Storitve v zvezi s septičnimi bazeni |

94010 | 90112210–0 | Storitve čiščenja septičnih bazenov |

94010 | 90112300–8 | Storitve praznjenja greznic ali septičnih bazenov |

94010 | 90113000–2 | Storitve čiščenja odtočnih kanalov |

94010 | 90114000–9 | Storitve upravljanja kanalizacijskih omrežij in naprav za odpadne vode |

94010 | 90114100–0 | Obratovanje komunalne čistilne naprave |

94010 | 90115000–6 | Storitve pregledovanja odtočnih kanalov |

94020 | 90120000–4 | Storitve v zvezi z odpadki |

94020 | 90121000–1 | Storitve v zvezi z navadnimi odpadki |

94020 | 90121100–2 | Storitve odvoza odpadkov |

94020 | 90121110–5 | Storitve zbiranja trdnih komunalnih odpadkov |

94020 | 90121120–8 | Storitve zbiranja gospodinjskih odpadkov |

94020 | 90121130–1 | Storitve zbiranja smeti |

94020 | 90121140–4 | Storitve zbiranja starega papirja |

94020 | 90121200–3 | Storitve prevoza odpadkov |

94020 | 90121300–4 | Storitve obdelave odpadkov |

94020 | 90121310–7 | Storitve odstranjevanja gospodinjskih odpadkov |

94020 | 90121320–0 | Storitve odstranjevanja trdnih komunalnih odpadkov |

94020 | 90121330–3 | Storitve sežiganja odpadkov |

94020 | 90121340–6 | Storitve odstranjevanja pepela |

94010 | 90121400–5 | Obdelava in odstranjevanje tekočih odpadkov |

94020 | 90122000–8 | Storitve v zvezi s posebnimi odpadki |

94020 | 90122100–9 | Storitve v zvezi s strupenimi odpadki |

94020 | 90122110–2 | Storitve v zvezi z radioaktivnimi odpadki |

94020 | 90122111–9 | Odvoz radioaktivnih odpadkov |

94020 | 90122112–6 | Storitve skladiščenja radioaktivnih odpadkov |

94020 | 90122113–3 | Odlaganje radioaktivnih odpadkov |

94020 | 90122114–0 | Prevoz radioaktivnih odpadkov |

94020 | 90122120–5 | Storitve, povezane s kontaminirano zemljino |

94020 | 90122121–2 | Odstranjevanje kontaminirane zemljine |

94020 | 90122122–9 | Odlaganje kontaminirane zemljine |

94020 | 90122123–6 | Storitve sanacije kontaminirane zemljine |

94020 | 90122124–3 | Čiščenje in sanacija zemljine |

94020 | 90122130–8 | Storitve odlaganja strupenih odpadkov, razen radioaktivnih odpadkov in kontaminirane zemljine |

94020 | 90122131–5 | Storitve odstranjevanja orožja in streliva |

94020 | 90122132–2 | Storitve deaktiviranja bomb |

94020 | 90122200–0 | Storitve v zvezi z medicinskimi odpadki |

94020 | 90122210–3 | Storitve zbiranja kliničnih odpadkov |

94020 | 90122220–6 | Storitve odstranjevanja kliničnih odpadkov |

94020 | 90122230–9 | Storitve odstranjevanja bioloških odpadkov |

94020 | 90122240–2 | Zbiranje, prevoz in odstranjevanje bolnišničnih odpadkov |

94020 | 90122300–1 | Storitve v zvezi z muljem |

94020 | 90122310–4 | Storitve odstranjevanja mulja |

94020 | 90122320–7 | Storitve prevoza mulja |

94020 | 90122330–0 | Storitve obdelave mulja |

94020 | 90122340–3 | Storitve odlaganja mulja |

94020 | 90123000–5 | Obratovanje deponij odpadkov |

94020 | 90123100–6 | Storitve upravljanja deponij |

94020 | 90123200–7 | Storitve upravljana premogovih jalovišč |

94020 | 90123300–8 | Storitve upravljana odlagališč odpadkov |

94010 do 94050, 94090 | 90200000–9 | Storitve čiščenja in sanitarne storitve v urbanih ali podeželskih območjih in pripadajoče storitve |

94030 | 90210000–2 | Storitve čiščenja cest |

94030 | 90211000–9 | Storitve pometanja cest |

94030 | 90212000–6 | Storitve odstranjevanja snega |

94030 | 90213000–3 | Storitve odstranjevanja ledu |

94010 | 90220000–5 | Storitve čiščenja odvodnih cestnih kanalov |

94010 | 90221000–2 | Storitve črpanja blata, gošče ipd. iz odvodnih cestnih kanalov |

94020 | 90230000–8 | Storitve odstranjevanja azbesta |

94020, 94040 | 90240000–1 | Storitve odstranjevanja svinca |

94010 do 94050, 94090 | 90250000–4 | Storitve dezinfekcije in zatiranja škodljivcev v urbanih ali podeželskih območjih |

94020, 94030 | 90260000–7 | Storitve čiščenja obale |

94020, 94040 do 94090 | 90300000–0 | Storitve na področju okolja in ekologije |

94020, 94040 do 94090 | 90310000–3 | Okoljske storitve |

94040 do 94090 | 90311000–0 | Storitve okoljskega svetovanja |

94060, 94090 | 90312000–7 | Študije vplivov na okolje |

94090 | 90313000–4 | Sistem spremljanja okolja |

94040, 94060, 94090 | 90313100–5 | Storitve nadzora nad onesnaževanjem okolja |

94090 | 90313110–8 | Storitve nadzora nad onesnaženjem v primeru izliva nafte |

94040, 94060, 94090 | 90313120–1 | Storitve spremljanja onesnaženosti okolja |

94040 | 90314000–1 | Storitve merjenja emisij |

94020, 94040 do 94090 | 90315000–8 | Storitve za zaščito okolja |

94090 | 90315100–9 | Storitve za vzdrževanje okolja |

94090 | 90315200–0 | Storitve za izboljšanje okolja |

94020 | 90315300–1 | Storitve reciklaže |

94020 | 50190000–3 | Storitve uničenja vozil |

94020 | 50229000–6 | Uničenje tirnih vozil |

94020 | 50243000–0 | Storitve uničenja ladij |

94040 do 94090 | 90320000–6 | Storitve na področju ekologije |

17 | Storitve hotelov in restavracij 64 | | | |

64110 do 64320 | 55000000–0 | Storitve hotelov in restavracij |

64110 | 55100000–1 | Hotelske storitve |

64191 do 64199 | 55200000–2 | Kampi in druga nehotelska prenočišča |

64194 | 55210000–5 | Storitve mladinskih prenočišč |

64195 | 55220000–8 | Storitve kampov |

64195 | 55221000–5 | Storitve, povezane s prostori za prikolice |

64191, 64192 | 55240000–4 | Storitve počitniških središč in počitniških domov |

64192 | 55241000–1 | Storitve počitniških središč |

64192 | 55242000–8 | Storitve počitniških domov |

64191 | 55243000–5 | Storitve počitniških kampov za otroke |

64193 | 55250000–7 | Storitve oddajanja opremljenih prenočišč za kratkotrajno bivanje |

64196 | 55260000–0 | Storitve, povezane s spalniki |

64199 | 55270000–3 | Storitve penzionov z zajtrkom |

64210, 64220, 64230, 64290 | 55300000–3 | Storitve restavracij in postrežbe |

64210 | 55310000–6 | Storitve strežbe v restavracijah |

64210 | 55311000–3 | Storitve strežbe v restavracijah zaprtega tipa |

64210 | 55312000–0 | Storitve strežbe v javnih restavracijah |

64210, 64220, 64230, 64290 | 55320000–9 | Storitve serviranja obrokov |

64230, 64210, 64220, 64290 | 55321000–6 | Storitve priprave obrokov |

64230, 64210, 64220 | 55322000–3 | Storitve kuhanja obrokov |

64290 | 55330000–2 | Storitve samopostrežnih restavracij v tovarnah, šolah itd. |

64310, 64320 | 55400000–4 | Storitve postrežbe pijač |

64310, 64320 | 55410000–7 | Storitve točilnic |

64210 do 64290 | 55500000–5 | Storitve menz ter storitve priprave in dostave hrane |

64220 | 55510000–8 | Storitve menz |

64220 | 55511000–5 | Storitve menz in drugih samopostrežnih restavracij zaprtega tipa |

64220 | 55512000–2 | Storitve upravljanja menz |

64230 | 55520000–1 | Storitve priprave in dostave hrane |

64230 | 55521000–8 | Storitve priprave in dostave hrane za zasebna gospodinjstva |

64230 | 55521100–9 | Storitve redne dostave hrane na dom |

64230 | 55521200–0 | Storitev dostave obrokov |

64230 | 55522000–5 | Storitve priprave in dostave hrane za prevozna podjetja |

64230 | 55523000–2 | Storitve priprave in dostave hrane za druga podjetja ali ustanove |

64230 | 55523100–3 | Storitve dobave šolskih obrokov |

64230 | 55524000–9 | Storitve priprave in dostave hrane za šole |

64110 do 64199, 82102 | 93400000–2 | Nastanitvene in pisarniške storitve |

64110 do 64199 | 93410000–5 | Nastanitvene storitve |

64110 do 64199 | 93411000–2 | Storitve upravljanja prenočišč |

18. | Železniške prevozne storitve 711 | | | |

71111, 71112 | 60111000–9 | Potniški prevoz po železnici |

71121 do 71129 | 60121000–2 | Tovorni prevoz po železnici |

71121 | 60121100–3 | Železniški prevoz zamrznjenega ali ohlajenega blaga |

71122 | 60121200–4 | Železniški prevoz naftnih derivatov |

71122 | 60121300–5 | Železniški prevoz tekočin ali plinov v rinfuznem stanju |

71123 | 60121400–6 | Železniški prevoz kontejnerskega tovora |

71124 | 60121500–7 | Prevoz pošte po železnici |

71129 | 60121600–8 | Železniški prevoz suhega blaga v razsutem stanju |

19 | Storitve prevoza po vodi 72 | | | |

72111 do 72240 | 61000000–5 | Storitve prevoza po vodi |

72111, 72119, 72211, 72219 | 61100000–6 | Storitve potniškega prevoza po vodi |

72111, 72211 | 61110000–9 | Trajektne prevozne storitve |

72121 do 72129, 72221 do 72229 | 61200000–7 | Tovorni prevoz po vodi |

72121, 72221 | 61210000–0 | Prevoz ohlajenega blaga po vodi |

72122, 72222 | 61220000–3 | Prevoz olja po vodi |

72122, 72222, 72129, 72229 | 61230000–6 | Prevoz blaga v razsutem stanju po vodi |

72123, 72229 | 61240000–9 | Prevoz kontejnerskega tovora po vodi |

72129, 72229 | 61250000–2 | Prevoz pošte po vodi |

72130 | 61300000–8 | Storitve ladij za polaganja kablov |

72121 do 72129, 72221 do 72229 | 61400000–9 | Promet z ladijskimi tovori |

72130, 72230 | 61500000–0 | Dajanje vodnih prevoznih sredstev s posadko v najem, skupaj s posadko |

72130, 72230 | 61510000–3 | Dajanje plovil s posadko v najem |

72130 | 61511000–0 | Dajanje morskih plovil s posadko v najem |

72230 | 61512000–7 | Dajanje plovil za plovbo po celinskih plovnih poteh v najem, skupaj s posadko |

72130, 72230 | 61513000–4 | Storitve ladij za boj proti onesnaževanju |

72130, 72230 | 61514000–1 | Storitve ladij za težke tovore |

72130, 72230 | 61515000–8 | Storitve dežurnih ladij |

72130, 72230 | 61516000–5 | Storitve ladij za oskrbo na morju |

72130, 72230 | 61530000–9 | Dajanje čolnov s posadko v najem |

72140, 72240 | 63370000–3 | Storitve ladijskih vlačilcev in potiskačev |

72140, 72240 | 63371000–0 | Storitve vlačilcev |

72140, 72240 | 63372000–7 | Storitve potiskačev |

20 | Podporne in pomožne prevozne storitve 74 | | | |

74690, 88110, 91260 | 62400000–6 | Storitve z uporabo zrakoplovov in s tem povezane storitve |

74690 | 62440000–8 | Obratovanje letal |

74690 | 62441000–5 | Pilotske storitve |

74690 | 62450000–1 | Storitve upravljanja letal |

72140, 72240, 74110 do 74900, 91136 | 63000000–9 | Podporne in pomožne prevozne storitve; storitve potovalnih agencij |

74110 do 74290 | 63100000–0 | Storitve pretovarjanja in skladiščenja tovora |

74110, 74190 | 63110000–3 | Storitve pretovarjanja tovora |

74110 | 63111000–0 | Storitve pretovarjanja kontejnerjev |

74190 | 63112000–7 | Storitve odpravljanja prtljage |

74190 | 63112100–8 | Storitve odpravljanja potniške prtljage |

74190 | 63112110–1 | Storitve prevzemanja prtljage |

74210 do 74290 | 63120000–6 | Storitve skladiščenja in hrambe |

74210 do 74290 | 63121000–3 | Storitve, povezane s shranjevanjem in prinašanjem |

74210 do 74290 | 63121100–4 | Storitve skladiščenja |

74220 | 63121110–7 | Storitve, povezane s skladiščenjem plinov |

74290 | 63122000–0 | Storitve hrambe |

74300 do 74490 | 63200000–1 | Podporne storitve za kopenski prevoz |

74300 | 63210000–4 | Podporne storitve za železniški prevoz |

74410 do 74490 | 63220000–7 | Podporne storitve za cestni prevoz |

74410 | 63221000–4 | Storitve avtobusnih postaj |

74420 | 63222000–1 | Obratovanje daljinskih cest |

74420 | 63222100–2 | Storitve upravljanja cestninskih postaj |

74420 | 63223000–8 | Obratovanje mostov in predorov |

74420 | 63223100–9 | Storitve upravljanja mostov |

74420 | 63223110–2 | Storitve upravljanja postaj za plačilo mostnin |

74420 | 63223200–0 | Obratovanje predorov |

74420 | 63223210–3 | Storitve upravljanja postaj za plačilo predornine |

74430 | 63224000–5 | Storitve upravljanja parkirišč in parkirnih hiš |

74490 | 63225000–2 | Storitve upravljanja mostnih tehtnic |

74490 | 63226000–9 | Storitve polnjenja rezervoarjev vozil |

72140, 72240, 74510 do 74590 | 63300000–2 | Podporne storitve za prevoz po vodi |

74510, 74590 | 63310000–5 | Obratovanje pristanišč in vodnih poti ter pripadajoče storitve |

74510 | 63311000–2 | Storitve shrambe (na ladji) |

74510 | 63312000–9 | Obratovanje pristanišč |

74510 | 63313000–6 | Obratovanje vodnih poti |

74590 | 63314000–3 | Storitve polnjenja rezervoarjev ladij |

74590 | 63315000–0 | Obratovanje potniških terminalov |

74520 | 63320000–8 | Storitve pilotiranja ladij |

74520 | 63330000–1 | Storitve vplutja |

74530 | 63340000–4 | Navigacijske storitve |

74530 | 63341000–1 | Storitve določanja položajev na morju |

74530 | 63341100–2 | Storitve določanja položajev ladij - svetilnikov |

74530 | 63342000–8 | Storitve ladij - svetilnikov |

74530 | 63343000–5 | Storitve določanja položajev boj |

74530 | 63343100–6 | Storitve označevanja z bojami |

74530 | 63344000–2 | Storitve upravljanja svetilnikov |

74540 | 63350000–7 | Storitve reševanja in splavitve |

74540 | 63351000–4 | Storitve reševanja ladij |

74540 | 63352000–1 | Storitve, povezane z reševalnimi čolni |

74540 | 63353000–8 | Storitve splavitve ladij |

74510, 74590 | 63360000–0 | Razne podporne storitve za prevoz po vodi |

74590 | 63361000–7 | Storitve registracije plovil |

74590 | 63362000–4 | Storitve ledolomilcev |

74590 | 63363000–1 | Storitve skladiščenja plovil |

74590 | 63364000–8 | Ladijske čarterske storitve |

74590 | 63365000–5 | Storitve jemanja ladij iz prometa |

74590 | 63366000–2 | Storitve upravljanja ladij |

74590 | 63366100–3 | Storitve, povezane s splavljenjem ladij |

74590 | 63366200–4 | Storitve daljinsko vodenih podvodnih naprav |

74590 | 63367000–9 | Storitve ribiških ladij |

74590 | 63368000–6 | Storitve raziskovalnih plovil |

74510 | 63369000–3 | Storitve sidranja |

74610 do 74690 | 63400000–3 | Podporne storitve za zračni prevoz |

74610 | 63410000–6 | Obratovanje letališč |

74620 | 63420000–9 | Storitve kontrole zračnega prometa |

74690 | 63430000–2 | Storitve polnjenja rezervoarjev zrakoplovov |

74710, 74720, 74800, 74900, 91136 | 63500000–4 | Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj ter storitve pomoči turistom |

74710, 74720, 91136 | 63510000–7 | Storitve potovalnih agencij in podobne storitve |

74710 | 63511000–4 | Organizacija paketnih potovanj |

74710 | 63512000–1 | Prodaja vozovnic in organizacija paketnih potovanj |

74710, 74720, 91136 | 63513000–8 | Storitve informiranja turistov |

74720 | 63514000–5 | Storitve turističnih vodičev |

74710 | 63515000–2 | Potovalne storitve |

74710 | 63516000–9 | Storitve upravljanja potovanj |

74800, 74900 | 63520000–0 | Storitve prevoznih agencij |

74800 | 63521000–7 | Storitve agencij za prevoz tovora |

74590, 74800 | 63522000–4 | Storitve ladijskih posrednikov |

74800 | 63523000–1 | Storitve pristaniških in špediterskih agencij |

74900 | 63524000–8 | Storitve priprave prevoznih dokumentov |

74800, 74900 | 63600000–5 | Logistične storitve |

74300 | 74322000–2 | Storitve spremljanja vlakov |

74540, 88200, 88300 | 93610000–7 | Storitve, povezane z oceanografijo |

21 | Pravne storitve 861 | | | |

86111 do 86190 | 74110000–3 | Pravne storitve |

86111 do 86120, 86190 | 74111000–0 | Storitve pravnega svetovanja in zastopanja |

86111 do 86120, 86190 | 74111100–1 | Storitve pravnega svetovanja |

86111 do 86120 | 74111200–2 | Storitve pravnega zastopanja |

86119 | 74112000–7 | Storitve svetovanja na področju patentov in avtorskih pravic |

86119 | 74112100–8 | Storitve svetovanja na področju avtorskih pravic |

86119 | 74112110–1 | Storitve svetovanja glede avtorskih pravic na programski opremi |

86130 | 74113000–4 | Storitve pravnega dokumentiranja in overovljanja |

86130 | 74113100–5 | Storitve dokumentiranja |

86130 | 74113200–6 | Storitve overovljanja |

86130 | 74113210–9 | Storitve overovljanja elektronskih podpisov |

86111 do 86120, 86190 | 74114000–1 | Storitve pravnega svetovanja in informiranja |

22 | Storitve na področju kadrovanja 872 | | | |

87201 do 87209, 87909 | 74500000–4 | Storitve pri zaposlovanju in posredovanju delovne sile |

87202 | 74510000–7 | Storitve posredovanja zaposlitev |

87202 | 74512000–1 | Storitve posredovanja pisarniškega pomožnega osebja |

87201 | 74513000–8 | Storitve pri premeščanju zaposlenih |

87201 do 87209 | 74520000–0 | Storitve zagotavljanja osebja |

87203, 87205 | 74521000–7 | Storitve zagotavljanja pisarniškega osebja |

87204 | 74522000–4 | Storitve zagotavljanja osebja za pomoč v gospodinjstvu |

87203, 87205 | 74523000–1 | Storitve zagotavljanja trgovskih ali industrijskih delavcev |

87206 | 74524000–8 | Storitve zagotavljanja osebja za bolniško nego |

87206, 87209 | 74525000–5 | Storitve zagotavljanja medicinskega osebja |

87201 | 74530000–3 | Storitve zaposlovanja |

87201 do 87209, 87909 | 74540000–6 | Kadrovske storitve, razen storitev posredovanja in zagotavljanja delovne sile |

87201 do 87209 | 95000000–2 | Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem |

87202 do 87203, 87205 | 95100000–3 | Storitve trgovskih in industrijskih delavcev |

87202 do 87203, 87205 | 95110000–6 | Storitve trgovskih delavcev |

87205 | 95120000–9 | Storitve industrijskih delavcev |

87201 do 87209 | 95130000–2 | Storitve posredovanja delovne sile |

87202, 87203, 87205 | 95131000–9 | Storitve posredovanja osebja |

87203 | 95132000–6 | Storitve posredovanja pisarniškega osebja |

87203 do 87209 | 95133000–3 | Posredovanje delavcev za določen čas |

87204 | 95133100–4 | Storitve pomoči na domu |

87204 | 95140000–5 | Gospodinjske storitve |

23 | Preiskovalne in varovalne storitve, razen storitev oklepnih avtomobilov 873 (razen 87304) | | | |

87301 do 87309 | 74600000–5 | Preiskovalne in varovalne storitve |

87302 do 87309 | 74610000–8 | Varovalne storitve |

87303 | 74611000–5 | Storitve nadzorovanja alarmnih naprav |

87305 | 74613000–9 | Storitve varovanja z varnostniki |

87309 | 74614000–6 | Storitve nadzorovanja |

87309 | 74614100–7 | Storitve, povezane s sistemi iskanja |

87309 | 74614110–0 | Storitve iskanja beguncev |

87305 | 74615000–3 | Storitve patruljnih služb |

87301 | 74620000–1 | Preiskovalne storitve |

24 | Storitve izobraževanja in poklicnega izobraževanja 92 | | | |

92110, 92190 | 80100000–5 | Storitve osnovnošolskega izobraževanja |

92110 | 80110000–8 | Storitve predšolskega izobraževanja |

92210 do 92240 | 80200000–6 | Storitve srednješolskega izobraževanja |

92230, 92240 | 80210000–9 | Storitve strokovnega in poklicnega srednješolskega izobraževanja |

92230, 92240 | 80211000–6 | Storitve strokovnega srednješolskega izobraževanja |

92230, 92240 | 80212000–3 | Storitve poklicnega srednješolskega izobraževanja |

92190, 92240, 92390 do 92900 | 80220000–2 | Izobraževalne storitve za prizadete dijake in študente |

92310 do 92390 | 80300000–7 | Storitve visokošolskega izobraževanja |

92110 do 92390 | 80310000–0 | Storitve mladinskega izobraževanja |

92310, 92390 | 80320000–3 | Izobraževalne storitve na področju medicine |

92310, 92390 | 80330000–6 | Izobraževalne storitve na področju varnosti |

92240 | 80340000–9 | Storitve posebnega izobraževanja |

92400, 92900 | 80410000–1 | Storitve različnih šol |

92400 | 80411000–8 | Storitve avtošol |

92400 | 80411100–9 | Opravljanje vozniških izpitov |

92400 | 80411200–0 | Dajanje ur vožnje |

92400 | 80412000–5 | Storitve šol letenja |

92400 | 80413000–2 | Storitve jadralskih tečajev |

92400 | 80414000–9 | Storitve potapljaških tečajev |

92400 | 80415000–6 | Storitve smučarskih tečajev |

92230 do 92900 | 80420000–4 | Storitve usposabljanja |

92310 do 92900 | 80421000–1 | Storitve specialističnega usposabljanja |

92400, 92900 | 80421100–2 | Storitve usposabljanja kadrov |

92900 | 80422000–8 | Ustanove za usposabljanje |

92900 | 80422100–9 | Storitve, povezane s programi usposabljanja |

92310 do 92900 | 80422200–0 | Izobraževalni seminarji |

92230 do 92900 | 80423000–5 | Storitve poklicnega usposabljanja |

92230 do 92310 | 80423100–6 | Storitve industrijskega in strokovnega usposabljanja |

92230 do 92310 | 80423110–9 | Storitve industrijskega usposabljanja |

92230 do 92310 | 80423120–2 | Storitve strokovnega usposabljanja |

92310 do 92900 | 80423200–7 | Storitve poslovodnega usposabljanja |

92900 | 80423300–8 | Storitve uvajanja v delo z računalnikom in usposabljanja za delo z njim |

92900 | 80423310–1 | Storitve računalniškega usposabljanja |

92220, 92310, 92390, 92900 | 80423320–4 | Računalniški tečaji |

92900 | 80424000–2 | Storitve usposabljanja na področju varstva okolja |

92900 | 80425000–9 | Storitve usposabljanja na področju varnosti |

92310, 92390, 92900 | 80426000–6 | Storitve usposabljanja na področju zdravstvenega varstva in prve pomoči |

92310, 92390 | 80426100–7 | Storitve usposabljanja na področju zdravstvenega varstva |

92900 | 80426200–8 | Storitve usposabljanja na področju prve pomoči |

92310 do 92400 | 80427000–3 | Storitve usposabljanja na področju osebnostnega razvoja |

92210, 92220, 92390 do 92900 | 80428000–0 | Prirejanje jezikovnih tečajev |

92310 do 92400 | 80430000–7 | Storitve izobraževanja odraslih na univerzitetni ravni |

25 | Zdravstvene in socialne storitve 93 | | | |

93324, 93329 | 74511000–4 | Storitve posredovanja delovnih mest |

93110 do 93329 | 85000000–9 | Storitve na področju zdravstva in socialnega varstva |

93110 do 93199 | 85100000–0 | Zdravstvene storitve |

93110 do 93192, | 85110000–3 | Storitve bolnišnic in z njimi povezane storitve |

93199 | | |

93110 do 93192, | 85111000–0 | Storitve bolnišnic |

93199 | | |

93110 | 85111100–1 | Kirurške storitve v bolnišnici |

93110 | 85111200–2 | Storitve medicinske oskrbe v bolnišnici |

93110 | 85111300–3 | Storitve ginekološke oskrbe v bolnišnici |

93110 | 85111320–9 | Porodniške storitve v bolnišnici |

93110 | 85111400–4 | Rehabilitacijske storitve v bolnišnici |

93110 | 85111500–5 | Storitve psihiatrične oskrbe v bolnišnici |

93122 | 85111600–6 | Storitve na področju ortopedije |

93122 | 85111700–7 | Storitve s kisikoterapijo |

93199 | 85111800–8 | Storitve patologije |

93110, 93199 | 85112000–7 | Podporne storitve za bolnišnice |

93199 | 85112100–8 | Storitve oskrbe bolnišnic s posteljnim perilom |

93110, 93121, 93122, 93191 do 93199 | 85120000–6 | Storitve zdravniških ordinacij in z njimi povezane storitve |

93121, 93122 | 85121000–3 | Storitve zdravniških ordinacij |

93121 | 85121100–4 | Storitve splošnih zdravnikov |

93121 | 85121110–7 | Storitve splošnih zdravnikov za otroke |

93121 | 85121200–5 | Storitve zdravnikov specialistov |

93122 | 85121300–6 | Storitve kirurgov |

93123 | 85130000–9 | Storitve zobozdravniških ordinacij in z njimi povezane storitve |

93123 | 85131000–6 | Storitve zobozdravniških ordinacij |

93123 | 85131100–7 | Storitve na področju ortodontike |

93123 | 85131110–0 | Kirurške storitve na področju ortodontike |

93121, 93122, 93191 do 93199 | 85140000–2 | Razne zdravstvene storitve |

93121, 93122, 93191 | 85141000–9 | Storitve medicinskega osebja |

93191 | 85141100–0 | Storitve babic |

93121, 93122, 93191 | 85141200–1 | Storitve medicinskih sester |

93121, 93122, 93191 | 85141210–4 | Storitve medicinskega zdravljenja na domu |

93191 | 85141211–1 | Storitve dializnega zdravljenja na domu |

93122 | 85141212–8 | Dializne storitve |

93191 | 85141220–7 | Svetovalne storitve medicinskih sester |

93191, 93199 | 85142000–6 | Storitve nemedicinskega osebja |

93191 | 85142100–7 | Psihoterapevtske storitve |

93191 | 85142200–8 | Homeopatske storitve |

93199 | 85142300–9 | Storitve higiene |

93191 | 85142400–0 | Dostava izdelkov za inkontinenco na dom |

93192 | 85143000–3 | Storitve rešilnih avtomobilov |

93193 | 85144000–0 | Storitve bolnišničnih ustanov |

93193 | 85144100–1 | Storitve ustanov za nego |

93199 | 85145000–7 | Storitve medicinskih laboratorijev |

93199 | 85146000–4 | Storitve krvnih bank |

93199 | 85146100–5 | Storitve bank sperme |

93199 | 85146200–6 | Storitve bank organov |

93121 | 85147000–1 | Zdravstvene storitve v podjetjih |

93199 | 85148000–8 | Storitve medicinskih analiz |

93199 | 85149000–5 | Storitve na področju farmacije |

93201, 93209 | 85200000–1 | Storitve na področju veterine |

93311 do 93329 | 85300000–2 | Storitve socialnega varstva in z njimi povezane storitve |

93311 do 93329 | 85310000–5 | Storitve socialnega varstva |

93311 do 93319 | 85311000–2 | Storitve socialnega varstva z nastanitvijo |

93311 | 85311100–3 | Storitve varstva za starejše |

93311 | 85311200–4 | Storitve varstva za prizadete osebe |

93312 | 85311300–5 | Storitve varstva za otroke in mladino |

93321 do 93329 | 85312000–9 | Storitve socialnega varstva brez nastanitve |

93321 | 85312100–0 | Storitve oskrbe v dnevnih centrih |

93321 | 85312110–3 | Storitve oskrbe v jaslih |

93321 | 85312120–6 | Storitve oskrbe v dnevnih centrih za prizadete otroke in mladino |

93322, 93323 | 85312300–2 | Usmerjevalne in svetovalne storitve |

93322, 93323 | 85312310–5 | Usmerjevalne storitve |

93322, 93323 | 85312320–8 | Svetovalne storitve |

93322 | 85312330–1 | Storitve v zvezi z načrtovanjem družine |

93321 do 93329 | 85312400–3 | Storitve varstva, ki se ne opravljajo v domovih |

93324, 93329 | 85312500–4 | Rehabilitacijske storitve |

93324 | 85312510–7 | Storitve zaposlitvene rehabilitacije |

93311 do 93329 | 85320000–8 | Storitve na področju sociale |

93110 do 93199, 93311 do 93329 | 85323000–9 | Zdravstvene storitve za družbeno skupnost |

26 | Storitve na področju rekreacije, kulture in športa 96 | | | |

96311, 96312 | 74875000–3 | Storitve upravljanja knjižnic |

96312 | 74875100–4 | Storitve arhiviranja |

96312 | 74875200–5 | Storitve katalogiziranja |

75300, 96111 do 96499 | 92000000–1 | Storitve na področju rekreacije, kulture in športa |

96111 do 96122 | 92100000–2 | Storitve na področju filma in video filma |

96111 do 96122 | 92110000–5 | Produkcija filmov in video filmov ter s tem povezane storitve |

96111 do 96122 | 92111000–2 | Storitve produkcije filmov in video filmov |

96112 | 92111100–3 | Produkcija poučnih filmov in video filmov |

96112 | 92111200–4 | Produkcija reklamnih, propagandnih in informativnih filmov in video filmov |

96112 | 92111210–7 | Produkcija reklamnih filmov |

96112 | 92111220–0 | Produkcija reklamnih video filmov |

96112 | 92111230–3 | Produkcija propagandnih filmov |

96112 | 92111240–6 | Produkcija propagandnih video filmov |

96112 | 92111250–9 | Produkcija informativnih filmov |

96112 | 92111260–2 | Produkcija informativnih video filmov |

96112 | 92111300–5 | Produkcija zabavnih filmov in video filmov |

96112 | 92111310–8 | Produkcija zabavnih filmov |

96112 | 92111320–1 | Produkcija zabavnih video filmov |

96114 | 92112000–9 | Storitve v povezavi s produkcijo filmov in video filmov |

96113, 96114 | 92120000–8 | Storitve distribucije filmov in video filmov |

96113, 96114 | 92121000–5 | Storitve distribucije video filmov |

96113, 96114 | 92122000–2 | Storitve distribucije filmov |

96121 | 92130000–1 | Storitve predvajanja filmov |

96122 | 92140000–4 | Storitve predvajanja video filmov |

75300, 96131 do 96133 | 92200000–3 | Storitve v zvezi z radiom in televizijo |

96131 | 92210000–6 | Radijske storitve |

96131 | 92211000–3 | Storitve oddajanja radijskih programov |

96132, 96133 | 92220000–9 | Televizijske storitve |

96132, 96133 | 92221000–6 | Storitve oddajanja televizijskih programov |

96121, 96122, 96191 do 96199, 96491, 96492, 96499 | 92300000–4 | Razvedrilne storitve |

96191 do 96193 | 92310000–7 | Storitve umetniškega in literarnega ustvarjanja in poustvarjanja |

96191 do 96193 | 92311000–4 | Umetniška dela |

96191 do 96193 | 92312000–1 | Umetniške storitve |

96191 | 92312100–2 | Razvedrilne storitve gledaliških režiserjev, pevskih skupin, glasbenih skupin in orkestrov |

96191 | 92312110–5 | Razvedrilne storitve gledaliških režiserjev |

96191 | 92312120–8 | Razvedrilne storitve pevskih skupin |

96191 | 92312130–1 | Razvedrilne storitve glasbenih skupin |

96191 | 92312140–4 | Razvedrilne storitve orkestrov |

96192 | 92312200–3 | Storitve pisateljev, skladateljev, kiparjev, zabavljačev in drugih posamičnih umetnikov |

96192 | 92312210–6 | Storitve pisateljev |

96192 | 92312211–3 | Storitve agencij za pisanje |

96192 | 92312212–0 | Storitve, povezane s pripravo izobraževalnih priročnikov |

96192 | 92312213–7 | Priprava tehnične dokumentacije |

96192 | 92312220–9 | Storitve skladateljev |

96192 | 92312230–2 | Storitve kiparjev |

96192 | 92312240–5 | Storitve zabavljačev |

96192 | 92312250–8 | Storitve posamičnih umetnikov |

96121, 96122, 96191 do 96195 | 92320000–0 | Obratovanje kulturnih ustanov |

96194, 96491 | 92330000–3 | Storitve, povezane z rekreacijskimi površinami |

96194 | 92331000–0 | Storitve, povezane s sejmi in zabaviščnimi parki |

96194 | 92331100–1 | Storitve, povezane s sejmi |

96194 | 92331200–2 | Storitve, povezane z zabaviščnimi parki |

96491 | 92332000–7 | Storitve na plažah |

96191 do 96199 | 92340000–6 | Razvedrilne storitve na področju plesa in drugih predstav |

96194 | 92341000–3 | Cirkuške predstave |

96195 | 92342000–0 | Storitve plesnih šol |

96195 | 92342100–1 | Storitve poučevanja družabnih plesov |

96195 | 92342200–2 | Storitve poučevanja disko plesov |

96492 | 92350000–9 | Storitve na področju igralništva in stav |

96492 | 92351000–6 | Storitve na področju igralništva |

96492 | 92351100–7 | Storitve loterije |

96492 | 92351200–8 | Storitve igralnic |

96492 | 92352000–3 | Storitve stavnic |

96492 | 92352100–4 | Obratovanje totalizatorjev |

96492 | 92352200–5 | Storitve sprejemanja stav |

96499 | 92360000–2 | Storitve na pirotehničnem področju |

96211 do 96290 | 92400000–5 | Storitve tiskovnih agencij |

96311 do 96332 | 92500000–6 | Storitve knjižnic, arhivov, muzejev in drugih kulturnih ustanov |

96311, 96312 | 92510000–9 | Storitve knjižnic in arhivov |

96311 | 92511000–6 | Storitve knjižnic |

96312 | 92512000–3 | Storitve arhivov |

96321, 96322 | 92520000–2 | Storitve muzejev in storitve na področju varstva spomenikov |

96321 | 92521000–9 | Storitve muzejev |

96321 | 92521100–0 | Muzejske razstave |

96321 | 92521200–1 | Storitve konzerviranja eksponatov in primerkov |

96321 | 92521210–4 | Storitve konzerviranja eksponatov |

96321 | 92521220–7 | Storitve konzerviranja primerkov |

96322 | 92522000–6 | Storitve na področju varstva spomenikov |

96322 | 92522100–7 | Storitve za ohranitev zgodovinskih krajev |

96322 | 92522200–8 | Storitve za ohranitev zgodovinskih zgradb |

96331, 96332 | 92530000–5 | Storitve botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov |

96331 | 92531000–2 | Storitve botaničnih vrtov |

96331 | 92532000–9 | Storitve živalskih vrtov |

96332 | 92533000–6 | Storitve naravnih rezervatov |

96332 | 92534000–3 | Storitve rezervatov za divjad |

96411 do 96419 | 92600000–7 | Storitve na področju športa |

96413 | 92610000–0 | Obratovanje športnih objektov |

96411 do 96419 | 92620000–3 | Storitve, povezane s športom |

96411 | 92621000–0 | Storitve promoviranja športnih dogodkov |

96412 | 92622000–7 | Storitve organiziranja športnih dogodkov |

27 | Druge storitve | | | |

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

SPREMEMBE PRILOGE IV K UREDBI (ES) št. 2195/2002

Preglednica ustreznosti med CPV in NACE Rev. l

NACE Rev. 1 | Razred |

CPV | Skupina | Nove ali revidirane kode CPV in poimenovanja |

| |

45.1 | 45.11 | 45111230–9 | Utrjevanje terena |

45.1 | 45.11 | 45112450–4 | Arheološka izkopavanja |

45.1 | 45.11 | 45112710–5 | Krajinsko oblikovanje za zelene površine |

45.1 | 45.11 | 45112711–2 | Krajinsko oblikovanje za parke |

45.1 | 45.11 | 45112712–9 | Krajinsko oblikovanje za vrtove |

45.1 | 45.11 | 45112713–6 | Krajinsko oblikovanje za strešne vrtove |

45.1 | 45.11 | 45112714–3 | Krajinsko oblikovanje za pokopališča |

45.1 | 45.11 | 45112720–8 | Krajinsko oblikovanje za športne in rekreacijske površine |

45.1 | 45.11 | 45112721–5 | Krajinsko oblikovanje za igrišča za golf |

45.1 | 45.11 | 45112722–2 | Krajinsko oblikovanje za jahalna območja |

45.1 | 45.11 | 45112723–9 | Krajinsko oblikovanje za otroška igrišča |

45.1 | 45.11 | 45112730–1 | Krajinsko oblikovanje za ceste in avtoceste |

45.1 | 45.11 | 45112740–4 | Krajinsko oblikovanje za letališča |

45.2 | 45.21 | 45215300–0 | Gradbena dela na krematorijih |

45.2 | 45.21 | 45221114–4 | Gradbena dela na mostovih |

45.2 | 45.21 | 45221115–1 | Gradbena dela na jeklenih mostovih |

45.2 | 45.21 | 45231210–0 | Gradbena dela na naftovodih |

45.2 | 45.21 | 45231220–3 | Gradbena dela na plinovodih |

45.2 | 45.21 | 45232153–9 | Gradbena dela na vodnih stolpih |

45.2 | 45.21 | 45232400–6 | Gradbena dela na kanalizaciji |

45.2 | 45.21 | 45232410–9 | Kanalizacijski objekti |

45.2 | 45.21 | 45232420–2 | Gradbena dela na kanalizacijskih objektih |

45.2 | 45.21 | 45232430–5 | Objekti za pripravo vode |

45.2 | 45.23 | 45234220–4 | Gradbena dela na žičnicah |

45.2 | 45.23 | 45234230–7 | Gradbena dela na vlečnicah |

45.2 | 45.24 | 45243110–6 | Dela za utrditev strme obale |

45.2 | 45.24 | 45248300–0 | Gradbena dela na plavajočih dokih |

45.2 | 45.25 | 45251111–2 | Gradbena dela na jedrskih reaktorjih |

45.2 | 45.25 | 45251150–7 | Gradbena dela na vodnih stolpih |

45.2 | 45.25 | 45253100–6 | Naprava za demineralizacijo |

45.2 | 45.25 | 45253200–7 | Naprava za razžveplanje |

45.2 | 45.25 | 45253600–1 | Obrat za deionizacijo |

45.2 | 45.25 | 45255100–0 | Gradbena dela na proizvodnih ploščadih |

45.2 | 45.25 | 45262370–5 | Betonska dela |

45.3 | 45.31 | 45315700–5 | Inštalacija stikalnih postaj |

45.4 | 45.44 | 45442300–0 | Dela, povezana s površinsko zaščito |

NACE Rev. 1 | Razred |

CPV | Skupina | Črtana poimenovanja |

| |

45.1 | 45.11 | 45111230–9 | Utrjevanje terena |

45.2 | 45.21 | 45215211–9 | Dom za ostarele |

45.2 | 45.21 | 45215300–0 | Krematorij |

45.2 | 45.21 | 45221114–4 | Železen most |

45.2 | 45.21 | 45221115–1 | Jeklen most |

45.2 | 45.21 | 45221116–8 | Podvoz |

45.2 | 45.21 | 45221212–1 | Podhod |

45.2 | 45.21 | 45231210–0 | Naftovod |

45.2 | 45.21 | 45231220–3 | Plinovod |

45.2 | 45.21 | 45232153–9 | Vodni stolp |

45.2 | 45.21 | 45232400–6 | Gradbena dela na kanalizaciji |

45.2 | 45.21 | 45232410–9 | Kanalizacijski objekti |

45.2 | 45.21 | 45232420–2 | Objekti za odstranjevanje odplak |

45.2 | 45.21 | 45232430–5 | Objekti za pripravo vode |

45.2 | 45.23 | 45234220–4 | Smučarska žičnica |

45.2 | 45.23 | 45234230–7 | Sedežnica |

45.2 | 45.24 | 45243110–6 | Dela za utrditev strme obale |

45.2 | 45.24 | 45248300–0 | Suhi doki |

45.2 | 45.25 | 45251111–2 | Jedrski reaktor |

45.2 | 45.25 | 45251150–7 | Hladilni stolp |

45.2 | 45.25 | 45253100–6 | Naprava za demineralizacijo |

45.2 | 45.25 | 45253200–7 | Naprava za razžveplanje |

45.2 | 45.25 | 45253600–1 | Naprava za deionizacijo |

45.2 | 45.25 | 45255100–0 | Proizvodne ploščadi |

45.2 | 45.25 | 45262370–5 | Oplaščenje betona |

45.3 | 45.31 | 45315700–5 | Inštalacija stikalnih postaj |

45.4 | 45.44 | 45442300–0 | Storitve, povezane s površinsko zaščito |

--------------------------------------------------

PRILOGA V

SPREMEMBE PRILOGE V K UREDBI (ES) št. 2195/2002 Preglednica

ustreznosti med CPV in KN

KN | CPV |

Poglavje | Oznaka KN | Nove ali revidirane kode CPV in poimenovanja |

| |

44 | 4404 | 02181000–6 | Leseni količi |

27 | 2709–2715 | 11000000–0 | Nafta, zemeljski plin, olje in pripadajoči proizvodi |

27 | 2709 | 11100000–1 | Surova nafta |

27 | 2714 | 11300000–3 | Mineralna olja in z njimi povezani izdelki |

27 | 2714 | 11310000–6 | Bituminozni ali oljni skrilavci |

25 | 2517.1 | 14212110–4 | Prodniki |

25 | 2517.1 | 14212120–7 | Gramoz |

25–31 | 2510[.1– .2]+3104 | 14310000–7 | Minerali za gnojila |

41 | 4107[.2–.9] +4110 +4109 + 4111 | 19140000–9 | Usnje drugih živali, umetno in drugo usnje |

48 | 4818.40.1 | 21222220–3 | Vrečke ali rokavi za sterilizacijo, iz papirja |

48 | 48 20.10.50 | 22817000–0 | Dnevniki in planerji |

27 | 2710.00[.26– .36+.51+.55] | 23110000–1 | Lahka in srednja olja iz nafte in plinska olja |

27 | 2710.00[.26– .36+.51+.55] | 23111000–8 | Motorni bencin in letalski bencin |

27 | 2710 | 23111110–2 | Goriva na kerozinski bazi |

27 | 2710.00[.26– .36] | 23111200–0 | Neosvinčeni motorni bencin |

27 | 2710 | 23111300–1 | Osvinčeni motorni bencin |

27 | 2710.00.15 | 23112000–5 | Posebni bencini |

27 | 2710.00.21 | 23112100–6 | Beli špirit |

27 | 27 10.00.59 | 23120000–4 | Težka olja in njihovi derivati |

27 | 2710.00.6 | 23121000–1 | Plinska olja |

27 | 2710.00.6 | 23121100–2 | Dizelsko olje |

27 | 2710.00.6 | 23121200–3 | Dizelsko gorivo |

27 | 2710.00.7 | 23122000–8 | Kurilna olja |

27 | 2710.00.7 | 23122100–9 | Kurilno olje |

27 | 2710.00[.81– .97] | 23123000–5 | Mazalna olja in maziva |

27 | 27 10.00.87 | 23123100–6 | Motorna olja |

27 | 27 10.00.87 | 23123200–7 | Mazalna olja za kompresorje |

27 | 27 10.00.87 | 23123300–8 | Mazalna olja za turbine |

27 | 27 10.00.92 | 23123400–9 | Olje za menjalnike |

27 | 27 10.00.92 | 23123500–0 | Olja za reduktorje |

27 | 2710.00[.88+.92+.94] | 23123600–1 | Olja za hidravlične sisteme in druge namene |

27 | 27 10.00.88 | 23123610–4 | Tekočine za hidravlične namene |

27 | 27 10.00.94 | 23123620–7 | Olja za praznjenje kalupov |

27 | 27 10.00.94 | 23123630–0 | Sredstva za preprečevanje korozije |

27 | 27 10.00.92 | 23123640–3 | Elektroizolacijska olja |

27 | 2710.00.9 | 23123650–6 | Zavorne tekočine |

27 | 27 10.00.89 | 23123700–8 | Bela olja in tekoči parafini |

27 | 27 10.00.89 | 23123710–1 | Bela olja |

27 | 27 10.00.89 | 23123720–4 | Tekoči parafini |

28 | 2808+2814+3102 | 24151000–7 | Dušikova gnojila |

31 | 3103 | 24152000–4 | Fosfatna gnojila |

31 | 3103 | 24152100–5 | Mineralna fosfatna gnojila |

31 | 3103 | 24152200–6 | Kemična fosfatna gnojila |

31 | 3101 | 24154000–8 | Živalska ali rastlinska gnojila |

31 | 3105 | 24158000–6 | Razna gnojila |

29–30 | 2903+2918.21+2922[.41+.42]+ 2923+2924[.1+.22+.29]+2932.2+ 2933[.1+.21+.5+.69]+ 2934.3–2941 + 3001 + 3002.9 | 24400000–8 | Zdravila |

29–30 | 2903+2936+2937.91 + 3003+3004 | 24410000–1 | Zdravila za zdravljene bolezni prebavil in presnove |

30 | 3003+3004 | 24411000–8 | Zdravila za kislinsko pogojene bolezni |

30 | 3003+3004 | 24412000–5 | Zdravila za zdravljenje gastrointestinalnih funkcionalnih motenj |

30 | 3003+3004 | 24413000–2 | Odvajala |

29–30 | 2937.91 + 3003+3004 | 24414000–9 | Antidiaroiki, protivnetna in protimikrobna zdravila |

29–30 | 2937.91 + 3003+3004 | 24415000–6 | Zdravila za zdravljenje diabetesa |

29 | 2937.91 | 24415100–7 | Insulin |

29 | 2936 | 24416000–3 | Vitamini |

29 | 2936.10 | 24416100–4 | Provitamini |

29–30 | 2903+3003+3004 | 24417000–0 | Mineralni dodatki |

29–30 | 2918.21 + 30 01.90.91 + 3003+3004 | 24420000–4 | Zdravila za bolezni krvi, krvotvornih organov in srca in ožilja |

29–30 | 2918.21 + 30 01.90.91 + 3003+3004 | 24421000–1 | Zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov |

29–30 | 2918.21 + 30 01.90.91 + 3003+3004 | 24421100–2 | Antitrombotiki |

30 | 3002+3003+3004 | 24421200–3 | Antihemoragiki |

29–30 | 2936+3003+3004 | 24421300–4 | Zdravila za zdravljenje slabokrvnosti |

29–30 | 2936+3002 | 24421400–5 | Nadomestki krvi in perfuzijske raztopine |

30 | 3003+3004 | 24422000–8 | Zdravila za bolezni srca in ožilja |

30 | 3003+3004 | 24422100–9 | Zdravila za bolezni srca |

30 | 3003+3004 | 24422200–0 | Antihipertenzivi |

30 | 3003+3004 | 24422300–1 | Diuretiki |

30 | 3003+3004 | 24422400–2 | Vazoprotektivi |

30 | 3003+3004 | 24422500–3 | Antihemoroidiki za lokalno zdravljenje |

30 | 3003+3004 | 24422600–4 | Zaviralci adrenergičnih receptorjev beta |

30 | 3003+3004 | 24422700–5 | Zaviralci kalcijevih kanalčkov |

30 | 3003+3004 | 24422800–6 | Zdravila z delovanjem na renin-angiotenzinski sistem |

29–30 | 2918.21 + 3003+3004 | 24430000–7 | Zdravila za bolezni kože in mišičnoskeletnega sistema |

29–30 | 2918.21 + 3003+3004 | 24431000–4 | Zdravila za bolezni kože |

29–30 | 2918.21 + 3003+3004 | 24431100–5 | Sredstva proti glivicam za dermatološke namene |

29–30 | 2918.21 + 3003+3004 | 24431110–8 | Salicilne kisline |

30 | 3003+3004 | 24431200–6 | Blažilna in zaščitna sredstva |

30 | 3003+3004 | 24431300–7 | Antipsoriatiki |

30 | 3003+3004 | 24431400–8 | Antibiotiki in kemoterapevtiki za uporabo v dermatologiji |

30 | 3003+3004 | 24431500–9 | Kortikosteroidi za dermatološko uporabo in dermatološki pripravki |

30 | 3003+3004 | 24431600–0 | Antiseptiki in dezinficiensi |

30 | 3003+3004 | 24431700–1 | Zdravila za zdravljenje aken |

30 | 3003+3004 | 24432000–1 | Zdravila za bolezni mišično-skeletnega sistema |

30 | 3003+3004 | 24432100–2 | Zdravila s protivnetnim in protirevmatičnim učinkom |

30 | 3003+3004 | 24432200–3 | Mišični relaksansi |

30 | 3003+3004 | 24432300–4 | Zdravila za zdravljenje protina |

29–30 | 2937+3003+3004 | 24440000–0 | Zdravila za zdravljenje bolezni sečil in spolovil ter hormoni |

29–30 | 2937+3003+3004 | 24441000–7 | Zdravila za zdravljenje bolezni sečil in spolovil ter spolni hormoni |

30 | 3003+3004 | 24441100–8 | Ginekološka antimikrobna zdravila in antiseptiki |

30 | 3003+3004 | 24441200–9 | Druga ginekološka zdravila |

29–30 | 2937+3003+3004 | 24441300–0 | Spolni hormoni in zdravila za uravnavanje delovanja spolovil |

30 | 3006 | 24441400–1 | Kontracepcijska sredstva |

30 | 3006 | 24441410–4 | Oralna kontracepcijska sredstva |

30 | 3006 | 24441420–7 | Kemična kontracepcijska sredstva |

29–30 | 2397+3003+3004 | 24442000–4 | Hormonski sistemski pripravki, razen spolnih hormonov |

29–30 | 2397+3003+3004 | 24442100–5 | Hipofizni in hipotalamični hormoni ter sorodne učinkovine |

29–30 | 2397+3003+3004 | 24442200–6 | Kortikosteroidi za sistemsko zdravljenje |

29–30 | 2397+3003+3004 | 24442300–7 | Zdravila za bolezni ščitnice |

29–30 | 2941+3001+3002 | 24450000–3 | Antimikotiki za sistemsko zdravljenje, cepiva, zdravila z delovanjem na novotvorbe in imunomodulatorji |

29–30 | 2941+3001+3002 | 24451000–0 | Splošna zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij in cepiva |

29–30 | 2941+3002 | 24451100–1 | Zdravila za sistemsko zdravljenje bakterijskih infekcij |

29–30 | 2941+3002 | 24451200–2 | Antimikotiki za sistemsko zdravljenje |

29–30 | 2941+3002 | 24451300–3 | Učinkovine za zdravljenje infekcij z mikobakterijami |

30 | 3002 | 24451400–4 | Zdravila za sistemsko zdravljenje virusnih infekcij |

30 | 3002 | 24451500–5 | Imunski serumi in imunoglobulini |

30 | 3002.10 | 24451510–8 | Antiserumi |

30 | 3002 | 24451520–1 | Imunoglobulini |

30 | 3002[.2+.3+.9] | 24451600–6 | Cepiva |

30 | 3002.2 | 24451610–9 | Cepiva proti davici-oslovskemu kašlju-tetanusu |

30 | 3002.2 | 24451620–2 | Cepiva proti davici-tetanusu |

30 | 3002.2 | 24451630–5 | Cepiva BCG (suha) |

30 | 3002.2 | 24451640–8 | Cepiva proti ošpicam-mumpsu-rdečkam |

30 | 3002.2 | 24451650–1 | Cepivo proti tifusu |

30 | 3002.2 | 24451660–4 | Cepiva proti gripi |

30 | 3002.2 | 24451670–7 | Cepiva proti otroški paralizi |

30 | 3002.2 | 24451680–0 | Cepiva proti hepatitisu B |

30 | 3002.3 | 24451690–3 | Cepiva za uporabo v veterini |

30 | 3002+3003+3004 | 24452000–7 | Zdravila z delovanjem na novotvorbe in imunomodulatorji |

30 | 3002+3003+3004 | 24452100–8 | Zdravila z delovanjem na novotvorbe |

30 | 3003+3004 | 24452200–9 | Zdravila za endokrino zdravljenje |

30 | 3003+3004 | 24452300–0 | Zdravila za zaviranje imunske odzivnosti |

29–30 | 29 39.69.00+2941 + 3003+3004 | 24460000–6 | Zdravila z delovanjem na živčevje in pripravki za zdravljenje čutil |

29–30 | 29 39.69.00+3003+3004 | 24461000–3 | Zdravila z delovanjem na živčevje |

30 | 3003+3004 | 24461100–4 | Anestetiki |

29–30 | 29 39.69.00+3003+3004 | 24461200–5 | Analgetiki |

30 | 3003+3004 | 24461300–6 | Antiepileptiki |

30 | 3003+3004 | 24461400–7 | Antiparkinsoniki |

30 | 3003+3004 | 24461500–8 | Psiholeptiki |

30 | 3003+3004 | 24461600–9 | Psihoanaleptiki |

30 | 3003+3004 | 24461700–0 | Druga zdravila z delovanjem na živčevje |

29–30 | 2941+3003+3004 | 24462000–0 | Pripravki za zdravljenje bolezni čutil |

29–30 | 2941+3003+3004 | 24462100–1 | Zdravila za zdravljenje očesnih bolezni |

30 | 3003+3004 | 24470000–9 | Zdravila za bolezni dihal |

30 | 3003+3004 | 24473000–6 | Zdravila za obstruktivne pljučne bolezni |

30 | 3003+3004 | 24474000–3 | Zdravila za zdravljenje kašlja in prehlada |

30 | 3003+3004 | 24475000–0 | Antihistaminiki za sistemsko zdravljenje |

30 | 3003+3004 | 24490000–5 | Različna zdravila |

30 | 3003+3004 | 24491000–2 | Antiparazitiki, insekticidi in repelenti |

30 | 3003+3004 | 24491100–3 | Antiprotozoiki |

30 | 3003+3004 | 24491200–4 | Antihelmintiki |

30 | 3003+3004 | 24491300–5 | Zdravila proti parazitom zunanjih površin in proti garjam, insekticidi in repelenti |

30 | 3003+3004 | 24492000–9 | Medicinske raztopine |

30 | 3003+3004 | 24492100–0 | Infuzijske raztopine |

30 | 3003+3004 | 24492200–1 | Proizvodi za parenteralno prehranjevanje |

30 | 3003+3004 | 24492210–4 | Hranilne raztopine za parenteralno prehranjevanje |

30 | 3003+3004 | 24492300–2 | Enteralna hranila |

30 | 3003+3004 | 24492400–3 | Perfuzijske raztopine |

30 | 3003+3004 | 24492500–4 | Raztopine za injiciranje |

30 | 3003+3004 | 24492510–7 | Intravenske tekočine |

30 | 3003+3004 | 24492600–5 | Galenske raztopine |

30 | 3003+3004 | 24492700–6 | Glukozne raztopine |

30 | 3003+3004 | 24492800–7 | Raztopine za dializo |

30 | 3003+3004 | 24493000–6 | Drugi terapevtski izdelki |

30 | 30 02.90.90 | 24493100–7 | Toksini |

29–30 | 2939.70+3003+3004+3005.10 | 24493200–8 | Nikotinski nadomestki |

30–38 | 3006+3882 | 24494000–3 | Sredstva za diagnostiko |

30 | 30 04.90.99 | 24495000–0 | Vsi drugi neterapevtski izdelki |

30–34–38 | 3002+3006+3407+3822 | 24496000–7 | Reagenti in kontrastna sredstva |

30 | 30 06.40.00 | 24496100–8 | Reagenti za določanje krvnih skupin |

30 | 30 06.40.00 | 24496200–9 | Reagenti za testiranje krvi |

30–34–38 | 3002+3006+3407+3822 | 24496300–0 | Kemični reagenti |

30–38 | 3006+3822 | 24496400–1 | Izotopni reagenti |

38 | 3822 | 24496500–2 | Laboratorijski reagenti |

30 | 3006[.2– .4] | 24496600–3 | Reagenti za elektroforezo |

30 | 3006[.2– .4] | 24496700–4 | Urološki reagenti |

30 | 3006.30 | 24496800–5 | Kontrastna sredstva za rentgenske preiskave |

30 | 3006 | 24497000–4 | Medicinski preparati, brez zobarskega potrošnega blaga |

30 | 3006[.2– .4] | 24497100–5 | Klistirni preparati |

30 | 3006.40 | 24497110–8 | Cementi za rekonstrukcijo kosti |

30–35 | 3001[.1+.2]+30 02.90.50+3504 | 24498000–1 | Klinični proizvodi |

30–35 | 3001[.1+.2]+30 02.90.50+3504 | 24498100–2 | Kulture mikroorganizmov |

30 | 3001[.10+.20] | 24498200–3 | Žleze in njihovi ekstrakti |

35 | 3504 | 24498300–4 | Pektinske snovi |

33 | 3307.4 | 24511100–0 | Preparati za parfumiranje in dezodoriranje prostorov |

40 | 4005+4006.9+4007–4010+ 4016.9 | 25120000–8 | Izdelki iz nevulkaniziranega in vulkaniziranega kavčuka (gume) |

40 | 4005+4006.9 | 25121000–5 | Izdelki iz nevulkaniziranega kavčuka (gume) |

40 | 4007–4010+4016.9 | 25122000–2 | Izdelki iz vulkaniziranega kavčuka (gume) |

40 | 4007+4009 | 25122100–3 | Cevi, cevovodi in zvijave cevi iz vulkaniziranega kavčuka (gume) |

40 | 4010+4016.9 | 25122200–4 | Trakovi ali jermeni iz vulkaniziranega kavčuka (gume) za transport ali transmisijo |

40 | 4014 | 25122300–5 | Higienski ali farmacevtski izdelki iz vulkaniziranega kavčuka (gume) |

40 | 4008.1+4016.91 | 25122400–6 | Talne obloge in predpražniki iz vulkaniziranega kavčuka (gume) |

40 | 4016.91 | 25122410–9 | Talne obloge iz vulkaniziranega kavčuka (gume) |

40 | 4008.1+4016.91 | 25122420–2 | Predpražniki iz vulkaniziranega kavčuka (gume) |

40 | 4008–4010+4016 | 25122500–7 | Modeli iz vulkaniziranega kavčuka (gume) |

94 | 9406.00[.3+.9] | 28111100–4 | Modularne in prenosne stavbe |

25 | 2523 | 28811210–5 | Cement za vrtine |

84 | 8406–8412 | 29110000–3 | Turbine in motorji |

84 | 8412.21+8412.31 | 29111000–0 | Motorji |

84 | 8406[.1+.8] | 29112100–8 | Turbine na vodno paro |

84 | 8406.9 | 29113100–5 | Deli turbin na vodno paro |

84 | 8408[.2+.9]+8412– 8414 | 29120000–6 | Črpalke in kompresorji |

84 | 8408[.2+.9]+8412[.21+.29+.31 + .39+.8] | 29121000–3 | Hidravlično ali pnevmatično gnani stroji in motorji |

84 | 8408[.2+.9] | 29121200–5 | Hidravlično gnani stroji |

84 | 8408[.2+.9] | 29121300–6 | Pnevmatično gnani stroji |

84 | 8424.3 | 29242473–3 | Aparati za čiščenje vode pod pritiskom |

84 | 8432.40.10 | 29314100–4 | Trosilniki gnojil |

84 | 8467[.1– .8]+8508[.1– .8] | 29450000–8 | Pnevmatsko ročno orodje ali ročno orodje z vdelanim motorjem |

84 | 8430+8479 | 29523100–2 | Gradbeni stroji |

84 | 8430.1 | 29523110–5 | Ovni |

84 | 8479.1 | 29523120–8 | Stroji za krovne cestne plasti |

84 | 8479.1 | 29523121–5 | Planirni stroji |

84 | 8479.1 | 29523122–2 | Stroji za posipanje drobirja |

84 | 8479.1 | 29523123–9 | Stroji za tlakovanje |

84 | 8479.1 | 29523124–6 | Cestni valjarji |

84 | 8479.1 | 29523125–3 | Mehanski valjarji |

84 | 8430.2 | 29523130–1 | Snežni plugi in snežni odmetalniki |

84 | 8430.2 | 29523131–8 | Snežni plugi |

84 | 8430.2 | 29523132–5 | Snežni odmetalniki |

84 | 8430.1 | 29523140–4 | Stroji za izdiranje pilotov |

84 | 8430.61 | 29523150–7 | Stroji za nabijanje |

84 | 8430.6 | 29523160–0 | Stroji za polaganje kablov |

84 | 8425 | 29526128–5 | Sistemi za dvigovanje vrtalnih stolpov |

87 | 8710 | 29610000–8 | Motorni tanki in oklepna bojna vozila |

87 | 8710 | 29611000–5 | Motorni tanki |

87 | 8710 | 29611100–6 | Deli motornih tankov |

73–84–85 | 7322+8408+8417+8419+8438+ 8514 | 29836000–8 | Industrijska oprema |

84 | 8408 | 29836100–9 | Kompresijska oprema |

84 | 8419 | 29836200–0 | Oprema za hlajenje |

90 | 8304+8517.21+9008.3 | 30191000–4 | Pisarniška oprema |

90 | 9008.3 | 30191200–6 | Grafoskopi |

84 | 8471.70.40 | 30233171–0 | Diski |

94 | 9405.1 | 31524200–7 | Pribor za stropna svetila |

94 | 9405.1 | 31524210–0 | Stenska svetila |

90 | 9012+9018–9022 | 33110000–4 | Oprema za slikanje za medicinske, zobozdravstvene in veterinarske namene |

90 | 9018 | 33112000–8 | Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje |

90 | 9018+9012.1 | 33112300–1 | Naprave za ultrazvočno skeniranje |

90 | 9012.1 | 33112310–4 | Barvni doppler |

90 | 9012.1 | 33112320–7 | Dopplerska oprema |

90 | 9018 | 33112330–0 | Ehoencefalografi |

90 | 9018 | 33112340–3 | Ehokardiografi |

90 | 9012.1 | 33113000–5 | Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc |

90 | 9012.1 | 33113110–9 | Naprava za skeniranje na osnovi jedrske magnetne resonance |

90 | 9012.1+9018 | 33115000–9 | Naprave za tomografijo |

90 | 9012.1 | 33115100–0 | CT skener |

90 | 9012.1 | 33115200–1 | CAT skener |

84 | 8419.2 | 33191000–5 | Naprave za sterilizacijo, dezinfekcijo in čiščenje |

84 | 8419.2 | 33191100–6 | Sterilizator |

94 | 9402.9 | 33192130–2 | Postelje z motornim pogonom |

87 | 8713 | 33193121–3 | Invalidski vozički z motornim pogonom |

90 | 9001+9002 | 33420000–0 | Polarizirajoč material |

90 | 9002.1+9006.62 | 33453000–0 | Aparati za fotografske laboratorije |

90 | 9002.1+9006.62 | 33453100–1 | Bliskovne naprave |

90 | 9006.62 | 33453110–3 | Fotografske bliskovne žarnice |

90 | 9006.62 | 33453111–0 | Bliskovne kocke za fotografske namene |

87 | 8712 | 34441000–0 | Kolesa brez motornega pogona |

89 | 8903+8906.00[.1– .9] | 35121000–8 | Specialni čolni |

92 | 9207.10.5 | 36315100–3 | Sintetizatorji |

KN | CPV |

Poglavje | Oznaka KN | Črtana poimenovanja |

| |

44 | 4404 | 02181000–6 | Drogovi |

27 | 2709–2715 | 11000000–0 | Nafta, zemeljski plin, olje in pripadajoči proizvodi |

27 | 2709 | 11100000–1 | Surova nafta |

27 | 2709 | 11110000–4 | Surova nafta in naftni derivati |

27 | 2709 | 11111000–1 | Nafta |

27 | 2709 | 11111100–2 | Surova nafta |

27 | 2709 | 11112000–8 | Naftni derivati |

25–31 | 2510.00[.1–.2]+3104 | 14310000–7 | Minerali za gnojila |

41 | 4107[.2–.9]+4110+4109+4111 | 19140000–9 | Usnje drugih živali, umetno in drugo usnje |

48 | 4818.40.1 | 21222220–3 | Vrečke ali rokavi za sterilizacijo, iz papirja |

48 | 48 20.10.50 | 22817000–0 | Dnevniki in planerji |

27 | 2710.00[.26– .36+.51+.55] | 23110000–1 | Motorni bencin in letalski bencin |

27 | 27 10.00.51 | 23111000–8 | Letalski bencin |

27 | 2710.00.5 | 23111200–0 | Goriva na kerozinski bazi |

27 | 27 10.00.51 | 23111210–3 | Reaktivna goriva na kerozinski bazi |

27 | 2710.00[.26– .36] | 23112000–5 | Motorni bencin |

27 | 2710.00[.26– .36] | 23112200–7 | Motorni bencin super |

27 | 2710.00[.26– .36] | 23113000–2 | Nafta |

27 | 2710.00[.8– .9] | 23135000–2 | Industrijska mazalna olja |

27 | 2710.00[.8– .9] | 23135100–3 | Mazalna olja |

27 | 2710.00[.8– .9] | 23135200–4 | Maziva |

27 | 2710.00.9 | 23135300–5 | Preparati iz težkih olj |

27 | 27 10.00.96 | 23135310–8 | Elektroizolacijska olja |

28–31 | 2808+2814+3102 | 24151000–7 | Dušikova gnojila |

31 | 3103 | 24152000–4 | Fosfatna gnojila |

31 | 3103 | 24152100–5 | Mineralna fosfatna gnojila |

31 | 3103 | 24152200–6 | Kemična fosfatna gnojila |

31 | 3101 | 24154000–8 | Živalska ali rastlinska gnojila |

31 | 3105 | 24158000–6 | Razna gnojila |

30 | 3002.10 | 24411000–8 | Serumi |

30 | 3002.10 | 24411200–0 | Imunoglobulin |

30 | 3002.10 | 24411300–1 | Gamaglobulin |

30 | 3002.2 | 24412100–6 | Cepiva za humano medicino |

30 | 3002.2 | 24412110–9 | Cepivo proti tifusu |

30 | 3002.2 | 24412120–2 | Cepivo proti hepatitisu B |

30 | 3002.2 | 24412150–1 | Tuberkulin |

29 | 2937 | 24413000–2 | Hormoni |

29 | 2937.9 | 24413200–4 | Steroidi |

29–30 | 2918.21+2922[.41+.42]+2923+ 2924[.1+.22+.29]+2932.2+ 2933[.1+.21+.5+.69]+ 2934.3–2941 + 3001 + 3002.9 | 24415000–6 | Farmacevtske in medicinske kemikalije |

29–30 | 2922[.41+.42]+2923+2924[.1 + .22+.29]+2932.2+2933[.1+.21+.5+ .69]+2934.3–2941+3001 + 3002.9 | 24415100–7 | Farmacevtske kemikalije |

29 | 2932.2 | 24415110–0 | Laktoni |

29–30 | 2918.21+2922[.41+.42]+2923+ 2924[.1+.22+.29]+2932.29+ 2933[.1+.21+.5+.69]+ 2934.3–2941 + 3001 + 3002.9 | 24415200–8 | Medicinske kemikalije |

29–30 | 2935+2941+3001+3006 | 24416000–3 | Farmakološki proizvodi |

29–30 | 2935+2941+3001[.4+.9]+3004[.4+ .9] | 24416100–4 | Zdravila |

29 | 2941 | 24416110–7 | Antibiotiki |

29 | 2941.10 | 24416111–4 | Penicilin |

29 | 2935 | 24416120–0 | Sulfonamidi |

30 | 3001–3006 | 24416200–5 | Farmacevtski preparati |

30 | 3006 | 24418000–7 | Patentirana zdravila |

30 | 3002.90.9 | 24419200–6 | Antiseptiki |

30 | 3006+3407+3822 | 24421000–1 | Kemijsko medicinsko potrošno blago, brez zobarskega potrošnega blaga |

30–34–38 | 3006[.2+.4]+3407+3822 | 24421100–2 | Reagenti |

30–38 | 3006+3822 | 24421140–4 | Diagnostični reagenti |

33 | 3307.4 | 24511100–0 | Preparati za parfumiranje in dezodoriranje prostorov |

40 | 4005+4006.9+4007–4010+ 4016.9 | 25120000–8 | Izdelki iz nevulkaniziranega in vulkaniziranega kavčuka (gume) |

40 | 4005+4006.9 | 25121000–5 | Izdelki iz nevulkaniziranega kavčuka (gume) |

40 | 4007–4010+4016.9 | 25122000–2 | Izdelki iz vulkaniziranega kavčuka (gume) |

40 | 4007+4009 | 25122100–3 | Cevi, cevovodi in zvijave cevi iz vulkaniziranega kavčuka (gume) |

40 | 4010+4016.9 | 25122200–4 | Trakovi ali jermeni iz vulkaniziranega kavčuka (gume) za transport ali transmisijo |

40 | 4014 | 25122300–5 | Higienski ali farmacevtski izdelki iz vulkaniziranega kavčuka (gume) |

40 | 4008.1+4016.91 | 25122400–6 | Talne obloge in predpražniki iz vulkaniziranega kavčuka (gume) |

40 | 4016.91 | 25122410–9 | Talne obloge iz vulkaniziranega kavčuka (gume) |

40 | 4008.1+4016.91 | 25122420–2 | Predpražniki iz vulkaniziranega kavčuka (gume) |

40 | 4008–4010+4016 | 25122500–7 | Modeli iz vulkaniziranega kavčuka (gume) |

94 | 9406.00[.3+.9] | 28111100–4 | Kabine na gradbiščih |

73–74–76 –82–85 | 7323+7418.1 + 7615.1+8210+8515 | 28512940–5 | Kovinski smetnjaki |

84 | 8431[.43+.49] | 28850000–5 | Glava jaška |

84 | 8406[.1+.8] | 29112100–8 | Parne turbine |

84 | 8406[.1+.8] | 29113100–5 | Deli parnih turbin |

84 | 8424.3 | 29242473–3 | Aparati za čiščenje vode pod pritiskom |

84 | 8432.40.10 | 29314100–4 | Trosilniki gnojil |

84 | 8467[.1– .8]+8508[.1– .8] | 29450000–8 | Pnevmatsko ročno orodje ali ročno orodje z vdelanim motorjem |

87 | 8710 | 29610000–8 | Motorni tanki in oklepna bojna vozila |

87 | 8710 | 29611000–5 | Motorni tanki |

87 | 8710 | 29611100–6 | Deli motornih tankov |

90 | 9023 | 30191200–6 | Oprema za pouk |

90 | 9018+9022 | 33110000–4 | Medicinsko slikanje |

90 | 9022 | 33111630–6 | Skenerji |

90 | 9018 | 33112000–8 | Ehografija |

90 | 9018 | 33112300–1 | Ehoencefalograf |

90 | 9018 | 33113000–5 | Skenerji za medicinsko uporabo |

90 | 9019+9020 | 33155100–2 | Naprave za psihoterapijo |

90 | 9021.9 | 33184310–9 | Srčne zaklopke |

84 | 8419.2 | 33191000–5 | Naprave za sterilizacijo, dezinfekcijo in čiščenje |

84 | 8419.2 | 33191100–6 | Sterilizator |

84 | 9402.9 | 33192130–2 | Postelje z motornim pogonom |

84 | 8713 | 33193121–3 | Invalidski vozički z motornim pogonom |

90 | 9012.1 | 33261220–5 | CT skener |

90 | 9012.1 | 33261230–8 | CAT skener |

90 | 9012.1 | 33261260–7 | Oprema za odslikavanje podob |

90 | 9012.1 | 33261270–0 | Naprava za skeniranje na osnovi jedrske magnetne resonance |

90 | 9001+9002 | 33420000–0 | Polarizirajoč material |

87 | 8712 | 34441000–0 | Kolesa brez motornega pogona |

89 | 8903+8906.00[.1– .9] | 35121000–8 | Specialni čolni |

84 | 9403.60.3 | 36122400–6 | Vitrine |

82 | 9207.10.5 | 36315100–3 | Sintetizatorji |

--------------------------------------------------

Top