EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1646

Uredba Sveta (ES) št. 1646/2003 z dne 18. junija 2003 o spremembah Uredbe (ES) št. 2667/2000 o Evropski agenciji za obnovo

OJ L 245, 29.9.2003, p. 16–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 048 P. 57 - 59
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 048 P. 57 - 59
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 048 P. 57 - 59
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 048 P. 57 - 59
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 048 P. 57 - 59
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 048 P. 57 - 59
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 048 P. 57 - 59
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 048 P. 57 - 59
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 048 P. 57 - 59
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 032 P. 242 - 244
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 032 P. 242 - 244

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1646/oj

32003R1646Uradni list L 245 , 29/09/2003 str. 0016 - 0018


Uredba Sveta (ES) št. 1646/2003

z dne 18. junija 2003

o spremembah Uredbe (ES) št. 2667/2000 o Evropski agenciji za obnovo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 308 te pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Nekatere določbe Uredbe Sveta (ES) št. 2667/2000 z 5. decembra 2000 o Evropski agenciji za obnovo [4] je treba uskladiti z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z 25. junija 2002 o Finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti [5] (v nadaljevanju Ssplošna Finančna uredba), in zlasti s členom 185 Uredbe.

(2) Splošna načela in omejitve, ki urejajo pravico dostopa do dokumentov, predvideno v členu 255 Pogodbe, so določeni v Uredbi (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z 30. maja 2001 glede dostopa javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije [6].

(3) Ko je bila sprejeta Uredba (ES) št. 1049/2001, so se vse tri institucije v skupni izjavi strinjale, da naj agencije in podobni organi izpolnjujejo pravila, skladna s pravili v tej uredbi.

(4) Zato je treba ustrezne določbe, tudi določbo o pritožbah na zavrnitev dostopa do dokumentov, zajeti v Uredbi (ES) št. 2667/2000 in tako Uredbo (ES) št. 1049/2001 prilagoditi za Evropsko agencijo za obnovo.

(5) Zato je treba ustrezno spremeniti Uredbo (ES) št. 2667/2000–

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2667/2000 se spremeni, kot sledi:

1. Člen 4(14) se nadomesti z naslednjim:

"14. Upravni odbor sprejme letno poročilo o dejavnostih Agencije in ga najpozneje do 15. junija posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču.

15. Agencija organu za izvrševanje proračuna na letni osnovi posreduje vse podatke, pomembne za izid postopkov vrednotenja."

2. Člen 5(1)(e) se nadomesti z naslednjim:

"(e) priprava osnutka poročila o načrtu prihodkov in odhodkov Agencije ter o izvrševanju proračuna Agencije;"

3. Členi 7, 8 in 9 se nadomestijo z naslednjim:

"Člen 7

1. Upravni odbor na podlagi osnutka, ki ga sestavi direktor, vsako leto izdela načrt prihodkov in odhodkov za Agencijo za naslednje finančno leto. Ta načrt, ki vsebuje osnutek organizacijske sheme, upravni odbor posreduje Komisiji najpozneje do 31. marca.

2. Komisija ta načrt, skupaj s predhodnim predlogom splošnega proračuna Evropske unije, posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu (v nadaljnjem besedilu organ za izvrševanje proračuna).

3. Komisija preuči ta načrt ob upoštevanju dogovorjenih prednostnih nalog in splošnih finančnih smernic za pomoč Skupnosti za obnovo Srbije in Črne gore ter Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije.

Na tej podlagi in v okviru predlaganih omejitev skupnega zneska, ki bo na voljo za pomoč Srbiji in Črni gori ter Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji s strani Skupnosti, določi okvirni letni prispevek za proračun Agencije.

4. Na podlagi tega načrta Komisija v predhodni predlog splošnega proračuna Evropske unije vnese ocene, ki so po njenem mnenju potrebne za to, da bi bila organizacijska shema in znesek subvencije všteta v splošni proračun, ki ga skladno s členom 272 Pogodbe predloži organu za izvrševanje proračuna.

5. Organ za izvrševanje proračuna Agenciji odobri proračunska sredstva za subvencijo.

Organ za izvrševanje proračuna sprejme organizacijsko shemo za Agencijo.

6. Proračun Agencije sprejme upravni odbor. Pravnomočen postane po končnem sprejetju splošnega proračuna Evropske unije. Kjer je to primerno, se ustrezno prilagodi.

7. Upravni odbor čim prej uradno obvesti organ za izvrševanje proračuna o svoji nameri izvedbe kakršnega koli projekta, ki bi lahko imel pomembne finančne posledice za financiranje njegovega proračuna, zlasti projektov v zvezi z lastnino, kot sta najem ali nakup stavb. O tem obvesti Komisijo.

Če je podružnica organa za izvrševanje proračuna uradno sporočila svojo namero, da poda mnenje, slednje posreduje upravnemu odboru v šestih tednih od datuma obvestila o projektu.

8. Zaradi transparentnosti proračuna se sredstva, ki niso splošni proračun Evropske unije, prikaže ločeno v prihodkih Agencije. V odhodkih se upravne stroške in stroške za osebje jasno loči od poslovnih stroškov za programe iz prve alinee člena 2(3).

Člen 8

1. Proračun Agencije izvaja direktor.

2. Računovodja Agencije najpozneje do 1. marca po koncu vsakega finančnega leta računovodji Komisije sporoči začasne račune skupaj s poročilom o upravljanju proračuna in finančnem poslovanju za zadevno finančno leto. Računovodja Komisije konsolidira začasne račune institucij in decentraliziranih organov skladno s členom 128 splošne Finančne uredbe.

3. Računovodja Agencije najpozneje do 31. marca po koncu vsakega finančnega leta začasne račune Agencije, skupaj s poročilom o upravljanju proračuna in finančnem poslovanju za zadevno finančno leto, posreduje Računskemu sodišču. Poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovanju za finančno leto se posreduje tudi Evropskemu parlamentu in Svetu.

4. Po prejemu ugotovitev Računskega sodišča o začasnih računih Agencije direktor, skladno s členom 129 o splošni Finančni uredbi, na lastno odgovornost pripravi končne obračune Agencije in jih predloži upravnemu odboru v mnenje.

5. Direktor najpozneje do 1. julija po koncu vsakega finančnega leta končne račune skupaj z mnenjem upravnega odbora posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču.

6. Upravni odbor poda mnenje o končnih računih Agencije.

7. Končni računi se objavijo.

8. Direktor Računskemu sodišču pošlje odgovor na njegove ugotovitve najpozneje do 30. septembra. Ta odgovor pošlje tudi upravnemu odboru.

9. Direktor Evropskemu parlamentu na njegovo zahtevo predloži kakršne koli podatke, potrebne za nemoteno uporabo postopka potrditve zaključnih računov za zadevno finančno leto, kot je določen v členu 146(3) splošne Finančne uredbe.

10. Evropski parlament, na predlog Sveta s kvalificirano večino, pred 30. aprilom leta N + 2 direktorju izroči potrjene zaključne račune glede izvrševanja proračuna za leto N.

Člen 9

Finančna pravila, ki veljajo za Agencijo, sprejme upravni odbor po posvetovanju s Komisijo. Ta ne smejo odstopati od Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni Finančni uredbi za organe, omenjene v členu 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o Finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti [7], razen če je to izrecno potrebno za poslovanje Agencije in če v to predhodno privoli Komisija."

4. Vstavi se naslednji člen:

"Člen 13a

1. Za dokumente, ki jih hrani Agencija, velja Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije [8].

2. Upravni odbor režim za izvajanje Uredbe (ES) št. 1049/2001 sprejme v šestih mesecih od začetka veljavnosti Uredbe Sveta (ES) št. 1646/2003 z dne 18. junija 2003, ki spreminja Uredbo (ES) št. 2667/2000 o Evropski agenciji za obnovo [9].

3. Pod pogoji, določenimi v členih 195 in 230 Pogodbe, so lahko odločbe, ki jih Agencija sprejme skladno s členom 8 Uredbe (ES) št. 1049/2001, predmet pritožbe varuhu človekovih pravic ali postopka pred Sodiščem Evropskih skupnosti."

Člen 2

Ta uredba začne veljati prvi dan meseca, ki sledi mesecu objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 18. junija 2003

Za Svet

Predsednik

G. Drys

[1] UL C 331 E, 31.12.2002, str. 167.

[2] Mnenje z 27. marca 2003 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL C 285, 21.11.2002, str. 4.

[4] UL L 306, 7.12.2000, str. 7. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2415/2001 (UL L 327, 12.12.2001, str. 3).

[5] UL L 248, 16.9.2002, str. 1, s popravkom v UL L 25, 30.1.2003, str. 43.

[6] UL L 145, 31.5.2001, str. 43.

[7] UL L 357, 31.12.2002, str. 72. Popravek v UL L 2, 07.01.2003, str. 39.

[8] UL L 145, 31.05.2001, str. 43.

[9] UL L 245, 29.09.2003, str. 16.

--------------------------------------------------

Top