EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1644

Uredba (ES) št. 1644/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. julija 2003 o spremembi Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost

OJ L 245, 29.9.2003, p. 10–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 533 - 535
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 533 - 535
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 533 - 535
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 533 - 535
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 533 - 535
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 533 - 535
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 533 - 535
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 533 - 535
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 533 - 535
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 178 - 180
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 178 - 180
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 014 P. 59 - 61

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1644/oj

32003R1644Uradni list L 245 , 29/09/2003 str. 0010 - 0012


Uredba (ES) št. 1644/2003 Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 22. julija 2003

o spremembi Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe [4],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Nekatere določbe Uredbe (ES) št. 1406/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost [5] je treba uskladiti z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti [6] (v nadaljnjem besedilu splošna finančna uredba) in zlasti s členom 185 Uredbe.

(2) Splošna načela in omejitve, ki urejajo uresničevanje pravice do dostopa do dokumentov iz člena 255 Pogodbe, določa Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije [7].

(3) Ob sprejetju Uredba (ES) št. 1049/2001 so se vse tri institucije v skupni izjavi dogovorile, da bodo za agencije in podobna telesa veljala pravila, ki bodo v skladu s tistimi iz navedene uredbe.

(4) V Uredbo (ES) št. 1406/2002 je torej treba vključiti ustrezne določbe, da bi Uredba (ES) št. 1049/2001 postala uporabljiva za Evropsko agencijo za pomorsko varnost, kar velja tudi za določbo o pravnih sredstvih zoper zavrnitev dostopa do dokumentov.

(5) Uredbo (ES) 1406/2002 je zato treba ustrezno spremeniti -

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1406/2002 se spremeni:

1. v členu 4:

(a) se odstavek 1 nadomesti:

"1. Za dokumente, ki jih hrani agencija, se uporablja Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije [8].";

(b) odstavek 3 se nadomesti:

"3. Upravni odbor sprejme ukrepe za izvajanje Uredbe (ES) št. 1049/2001 v šestih mesecih po začetku veljavnosti Uredbe (ES) št. 1644/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. julija 2003 o spremembi Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost [9].";

(c) doda se naslednji odstavek:

"5. Proti odločitvam, ki jih sprejme agencija v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 1049/2001, je mogoča pritožba pri varuhu človekovih pravic ali tožba pred Sodiščem po členih 195 oziroma 230 Pogodbe ES.";

2. Člen 10(2)(b) se nadomesti:

"(b) sprejme letno poročilo o aktivnostih agencije in ga najpozneje do 15. junija pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji, Računskemu sodišču in državam članicam.

Agencija vsako leto pošlje proračunskemu organu vse informacije, pomembne za rezultat postopkov vrednotenja.";

3. v členu 18:

(a) se odstavki (3), (4), (5) in (6) nadomestijo:

"3. Izvršni direktor pripravi osnutek izjave o predračunu prihodkov in odhodkov agencije za naslednje leto in ga skupaj z osnutkom programom vzpostavitve pošlje upravnemu odboru.

4. Prihodki in odhodki morajo biti uravnoteženi.

5. Upravni odbor vsako leto na podlagi osnutka izjave o predračunu prihodkov in odhodkov izdela izjavo o predračunu prihodkov in odhodkov agencije za naslednje proračunsko leto.

6. To izjavo o predračunu, ki vključuje osnutek programa vzpostavitve skupaj z začasnim delovnim programom, upravni odbor najpozneje do 31. marca pošlje Komisiji in državam, s katerimi je Skupnost sklenila sporazume v skladu s členom 17.";

(b) dodajo se naslednji odstavki:

"7. Komisija pošlje izjavo o predračunu Evropskemu parlamentu in Svetu (v nadaljnjem besedilu proračunski organ) skupaj z začasnim osnutkom splošnega proračuna Evropske unije.

8. Na podlagi izjave o predračunu Komisija v začasni osnutek splošnega proračuna Evropske unije vnese ocene, ki jih šteje potrebne za program vzpostavitve, in znesek subvencije, ki se zaračuna splošnemu proračunu, in ga predloži proračunskemu organu v skladu s členom 272 Pogodbe.

9. Proračunski organ odobri proračunska sredstva za subvencijo agenciji.

Proračunski organ sprejme program vzpostavitve agencije.

10. Proračun sprejme upravni odbor. Dokončen postane z dokončnim sprejetjem splošnega proračuna Evropske unije. Po potrebi se ustrezno prilagodi.

11. Upravni odbor čimprej obvesti proračunski organ o svoji nameri izvajanja katerega koli projekta, ki bi lahko imel pomembne finančne posledice za financiranje proračuna, zlasti katerih koli projektov v zvezi z nepremičninami, kot so najem ali nakup zgradb. O tem obvesti Komisijo.

Če je veja proračunskega organa najavila svoj namen o izdaji mnenja, pošlje svoje mnenje upravnemu odboru v šestih tednih po datumu prijave projekta.";

4. Člen 19 se nadomesti:

"Člen 19

Izvrševanje in nadzor proračuna

1. Proračun agencije izvršuje izvršni direktor.

2. Najpozneje do 1. marca po vsakem proračunskem letu računovodja agencije pošlje računovodji Komisije začasne računovodske izkaze skupaj s poročilom o proračunskem in finančnem upravljanju za navedeno proračunsko leto. Računovodja Komisije združi začasne računovodske izkaze institucij in decentraliziranih teles v skladu s členom 128 splošne finančne uredbe.

3. Računovodja Komisije najpozneje do 31. marca po vsakem proračunskem letu pošlje Računskemu sodišču začasne računovodske izkaze agencije skupaj s poročilom o proračunskem in finančnem upravljanju za navedeno proračunsko leto. Poročilo o proračunskem in finančnem upravljanju za proračunsko leto se pošlje tudi Evropskemu parlamentu in Svetu.

4. Po prejemu pripomb Računskega sodišča o začasnih računovodskih izkazih agencije po členu 129 splošne finančne uredbe izvršni direktor sestavi končne računovodske izkaze agencije, za katere je sam odgovoren, in jih pošlje upravnemu odboru v mnenje.

5. Upravni odbor da mnenje o končnih računovodskih izkazih agencije.

6. Izvršni direktor najpozneje do 1. julija po vsakem proračunskem letu pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču končne računovodske izkaze skupaj z mnenjem upravnega odbora.

7. Končni računovodski izkazi se objavijo.

8. Izvršni direktor najpozneje do 30. septembra pošlje Računskemu sodišču odgovor na njegove pripombe. Ta odgovor pošlje tudi upravnemu odboru.

9. Izvršni direktor pošlje Evropskemu parlamentu na njegovo zahtevo vse informacije, potrebne za nemoteno izvedbo postopka razrešnice za zadevno proračunsko leto, kakor je določeno v členu 146(3) splošne finančne uredbe.

10. Evropski parlament na priporočilo Sveta, ki je bilo sprejeto s kvalificirano večino, pred 30. aprilom leta N + 2 da razrešnico izvršnemu direktorju v zvezi z izvrševanjem proračuna za leto N.";

5. Člen 21 se nadomesti:

"Člen 21

Finančne določbe

Finančna pravila, ki se uporabljajo za agencijo, sprejme upravni odbor po posvetovanju s Komisijo. Ne smejo odstopati od Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti [10], razen če se tako odstopanje izrecno ne zahteva za delovanje agencije in je Komisija dala predhodno soglasje."

Člen 2

Ta uredba začne veljati prvi dan meseca po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. julija 2003

Za Evropski parlament

Predsednik

P. Cox

Za Svet

Predsednik

G. Alemanno

[1] UL C 331 E, 31.12.2002, str. 87.

[2] UL C 285, 21.11.2002, str. 4.

[3] UL C 85, 8.4.2003, str. 64.

[4] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 22. oktobra 2002 (še ni objavljeno v Uradnem listu), Skupno stališče Sveta z dne 3. junija 2003 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 1. julija 2003.

[5] UL L 208, 5.8.2002, str. 1.

[6] UL L 248, 16.9.2002, str. 1; popravek v UL L 25, 30.1.2003, str. 43.

[7] UL L 145, 31.5.2001, str. 43.

[8] UL L 145, 31.5.2001, str. 43.

[9] UL L 245, 29.9.2003, str. 10.

[10] UL L 357, 31.12.2002, str. 72; popravek v UL L 2, 7.1.2003, str. 39.

--------------------------------------------------

Top