Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1382

Uredba (ES) št. 1382/2003 evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. julija 2003 o dodeljevanju finančne pomoči Skupnosti za večjo okoljsko učinkovitost sistema tovornega prometa (Program Marco Polo)

OJ L 196, 2.8.2003, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 503 - 508
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 503 - 508
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 503 - 508
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 503 - 508
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 503 - 508
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 503 - 508
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 503 - 508
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 503 - 508
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 503 - 508
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 31 - 36
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 31 - 36

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010: This act has been changed. Latest consolidated version: 03/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1382/oj

32003R1382Uradni list L 196 , 02/08/2003 str. 0001 - 0006


Uredba (ES) št. 1382/2003 Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 22. julija 2003

o dodeljevanju finančne pomoči Skupnosti za večjo okoljsko učinkovitost sistema tovornega prometa (Program Marco Polo)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 71(1) in 80(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega Ekonomsko-socialnega odbora [2],

ob upoštevanju mnenja Odbora regij [3],

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti [4],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Evropski Svet, ki se je 15. in 16. junija 2001 sestal v Göteborgu, je izjavil, da je jedro trajnostne razvojne strategije sprememba razmerij med načini transporta.

(2) Brez odločnih ukrepov se bo skupni cestni tovorni promet v Evropi še naprej povečeval in sicer za približno 50 % do leta 2010. Posledica bi bila porast mednarodnega cestnega tovora za približno 12 bilijonov ton-kilometrov na leto.

(3) Komisija je v svoji Beli knjigi "Evropska prometna politika do leta 2010: čas odločitve" predlagala sprejem ukrepov, po katerih naj bi se tržni deleži načinov prevoza do leta 2010 vrnili na raven iz leta 1998. S tem bi pripravili pogoje za spremembo razmerij od leta 2010 naprej.

(4) Treba je uvesti program, v nadaljnjem besedilu "program Marco Polo" ali "program", za zmanjšanje zgostitev v cestnem prometu, izboljšanje okoljske učinkovitosti sistema tovornega prometa znotraj Skupnosti in za pospeševanje intermodalnosti (prehodov med različnimi načini transporta), s katerim bi prispevali k učinkovitemu in trajnostnem transportnemu sistemu. Za dosego tega cilja mora program podpirati dejavnosti v tovornem prometu, logistiki in drugih ustreznih trgih. Te dejavnosti morajo prispevati k nadaljnji porazdelitvi tovora na različne načine prevoza na ravni iz leta 1998 tako, da pomaga pri prenosu pričakovanega skupnega porasta v mednarodnem cestnem tovornem prometu na kratke ladijske prevoze, prevoze po železnici in kopenskih vodah ali na kombinirane načine prevoza, pri katerem so cestni prevozi čim krajši.

(5) Za program Marco Polo so značilne tri vrste delovanja: najprej "prenos modal splita", ki se mora osredotočiti na prenos čim večjih količin tovora po sedanjih tržnih pogojih s cest na kratke ladijske prevoze, železnico in kopenske vodne poti; drugič, katalizatorsko delovanje, ki naj spremeni vodenje necestnega tovornega prometa v Skupnosti; in tretjič, skupno učenje, ki naj izboljša poznavanje sektorja tovorne logistike in podpre napredne metode ter postopke sodelovanja na prevozniškem trgu blaga.

(6) Delovanje mora zajeti ozemlje vsaj dveh držav. Če gre za dve državi članici ali druge države, ki sodelujejo v programu Marco Polo po pogojih iz te uredbe, bo program povrnil stroške, ki jih imajo sodelujoča podjetja v mejah, določenih v uredbi.

(7) Da bi sodelovanje odsevalo evropsko razsežnost delovanja, ga je treba spodbujati med podjetji s sedežem v različnih državah, imelo pa naj bi obliko konzorcija, ki predlaga dejavnost.

(8) Vlagatelji naj bi mogli predlagati nove ali, kjer je to primerno, obstoječe projekte, ki najbolje izpolnjujejo sedanje tržne potrebe. Primernih projektov ne bi smeli ovirati z nobenimi pretogimi opredelitvami dovoljenih dejanj. Zlasti Komisija, ki ji pomaga odbor iz člena 12(1), bi s prilagodljivostjo pri izbiri morala omogočiti projektom, ki so učinkoviti, čeprav z minimalnim okvirnim subvencijskim pragom, dostop do finančne pomoči Skupnosti.

(9) V nekaterih primerih so koristi pri razvoju obstoječe službe zaradi dodatnega prenosa načina, kakovosti in prednosti za okolje ter izvedljivost lahko najmanj enakovredne uvedbi nove službe, ki pomeni precejšen strošek.

(10) Zaradi jasnosti, objektivnosti in ločljivosti mora pomoč za začetne prenose načina temeljiti na zmanjševanju stroškov podjetja, do česar bi prišlo z uporabo kratkih ladijskih prevozov, železnice in kopenskih vodnih poti ali kombinacijo načinov prometa namesto izključno cestnega prevoza. V ta namen je Komisija določila začetno vsoto finančne pomoči 1 evro za vsak prenos 500 ton-kilometrov cestnega tovora.

(11) Ob upoštevanju na eni strani internaliziranja zunanjih, posebno okoljskih stroškov, ki so priznani v beli knjigi "Evropska prometna politika za leto 2010: čas za odločanje" in v zaključkih Evropskega sveta v Göteborgu, ter po drugi strani hitrosti, s katero se spreminja prevozniški trg blaga, je treba v skladu s tem imeti možnost upoštevati bodoče delo pri razvoju metod za internaliziranje zunanjih stroškov, redno ocenjevati razvoj razlik zunanjih stroškov in predlagati vse potrebne prilagoditve okvirnega zneska finančne pomoči.

(12) Rezultate katalizatorskih dejanj in skupnega učenja programa je treba ustrezno razširiti, da bi zagotovili uveljavitev, javno odmevnost in jasnost.

(13) Med postopkom izbire in med trajanjem projekta je treba zagotavljati, da izbrani projekt resnično prispeva k skupni prometni politiki in ne povzroča nesprejemljivih izkrivljanj konkurence. Komisija naj torej oceni izvajanje te uredbe. Najpozneje do 31. decembra 2006 mora predložiti poročilo o oceni rezultatov programa Marco Polo, ki mu je po potrebi priložen predlog za spremembo te uredbe.

(14) Ker cilja programa Marco Polo države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ga je torej zaradi obsega programa mogoče bolje doseči na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Ta uredba v skladu z načelom sorazmernosti iz tega člena ne gre prek tistega, kar je potrebno za dosego zgornjega cilja.

(15) Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil [5].

(16) Referenčni finančni znesek se v smislu točke 33 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 6. maja 1999 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka vnese v to uredbo za celoten čas programa, ne da bi s tem vplivali na pooblastila organa za izvrševanje proračuna, opredeljenih s Pogodbo.

(17) Da bi dodeljevali sredstva po tej uredbi na najhitrejši možen način, naj ta uredba začne veljati takoj, ko je mogoče po sprejetju –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

CILJ, OPREDELITVE IN PODROČJE UPORABE

Člen 1

Cilj

Ta uredba vzpostavlja finančni instrument, v nadaljnjem besedilu naveden kot "program Marco Polo" ali "program", s ciljem, da zmanjša obremenjenost, izboljša okoljsko učinkovitost prometnega sistema in krepi intermodalni promet ter tako prispeva k učinkovitemu in trajnostnemu prometnemu sistemu v obdobju od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2010 z namenom, da do zaključka programa doseže prenos pričakovanega letnega skupnega povečanja mednarodnega cestnega tovornega prometa, merjenega v tonah-kilometrih, na kratke ladijske prevoze, železnico in celinske vodne poti ali kombinacijo načinov prometa, pri katerem so cestni prevozi kar najkrajši.

Člen 2

Opredelitve

V tej uredbi:

(a) "delovanje" pomeni katerikoli projekt, povezan z logističnim trgom, ki ga opravljajo podjetja in prispeva k manjši obremenjenosti v sistemu cestnega tovornega prometa in/ali k izboljšanju okoljske učinkovitosti prometnega sistema z optimiranjem prometa k intermodalnim prometnim verigam in od njih na ozemljih držav članic;

(b) "prenos modal splita" pomeni katero koli dejanje, ki neposredno in takoj prenese tovor s ceste na kratke ladijske prevoze, železnico in celinske vodne poti ali kombinacijo načinov prometa, pri katerem so cestni prevozi kar najkrajši, ne da bi šlo za katalizatorsko dejanje;

(c) "katalizatorsko delovanje" pomeni vsako inovativno delovanje, katerega namen je premagati strukturne ovire Skupnosti na trgu tovornega prometa, ki ovirajo učinkovito delovanje trgov, konkurenčnost kratkih ladijskih prevozov, železnice, celinskih vodnih poti in/ali učinkovitosti prometnih verig, ki uporabljajo te načine; v tej opredelitvi pomeni "strukturna tržna ovira" vsako neregulirano, dejansko in nezačasno oviranje pravilnega delovanja tovorne prometne verige;

(d) "skupno učenje" pomeni vsako dejanje, s katerim naj bi izboljšali sodelovanje za strukturno optimiranje delovnih metod in postopkov v tovorni prometni verigi ob upoštevanju zahtev logistike;

(e) "spremljevalni ukrep" pomeni vsak ukrep kot poskus priprave ali podpore za sedanja ali bodoča dejanja, med drugim dejavnosti obveščanja, spremljanje in ocenjevanje projekta in zbiranje ter analiza statističnih podatkov. Ukrepi, namenjeni komercializaciji proizvodov, postopkov ali storitev, tržnim dejavnostim in pospeševanju prodaje, niso "spremljevalni ukrepi";

(f) "pripravljalni ukrep" pomeni vsako dejanje pri pripravah na katalizatorsko dejanje, na primer študije tehnične, izvedbene ali finančne izvedljivosti in preskusi opreme;

(g) "konzorcij" pomeni vsak dogovor, s katerim vsaj dve podjetji skupaj izvajata in delita tveganje v zvezi z nekim dejanjem;

(h) "podjetje" pomeni vsako pravno ali fizično osebo, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo ne glede na pravni položaj osebe in na način njenega financiranja;

(i) "pomožno" pomeni potrebno, vendar podrejeno doseganju ciljev "prenosa načina" ali "katalizatorskih dejanj";

(j) "ton-kilometer" pomeni prevoz ene tone teže ali enakovredne prostornine na razdalji enega kilometra;

(k) "bližnja tretja država" pomeni vsako državo nečlanico Evropske unije ali državo kandidatko za priključitev Evropski uniji, ki ima skupno mejo z Evropsko unijo ali obalo na zaprtem ali polzaprtem morju, ki meji na Evropsko unijo.

Člen 3

Področje uporabe

1. Program Marco Polo zajema prenos načina, katalizatorska dejanja in skupno učenje:

(a) ki vključuje ozemlje vsaj dveh držav članic ali

(b) ki vključuje ozemlje najmanj ene države članice in ozemlje bližnje tretje države.

2. Kadar dejavnost vključuje ozemlje tretje države, program ne pokriva stroškov, ki nastanejo na ozemlju te države, razen v okoliščinah iz odstavkov 3 in 4.

3. V programu lahko sodelujejo države, ki kandidirajo za pridružitev. Udeležbo urejajo pogoji, predpisani v pridružitvenih sporazumih s temi državami in na osnovi predpisov v sklepu Pridružitvenega sveta za vsako zadevno državo.

4. V programu so lahko udeležene tudi države članice EFTA in EGP na osnovi dodatno odobrenih sredstev v skladu s postopki, za katere se je treba dogovoriti s temi državami.

POGLAVJE II

PRIMERNI VLAGATELJI IN DEJAVNOSTI

Člen 4

Primerni vlagatelji

1. Projekte po splošnem pravilu predlaga konzorcij dveh ali več podjetij, ki imajo sedež v najmanj dveh različnih državah članicah ali najmanj eni državi članici in bližnji tretji državi.

2. Podjetja s sedežem izven Skupnosti ali izven ene od sodelujočih držav iz člena 3(3) in (4), ki so morda povezani s projektom, v nobenem primeru ne smejo prejeti finančnih sredstev Skupnosti iz programa.

Člen 5

Prenos načina

1. Prenosi načina in, kjer je primerno, tudi dodatni prenos načina zaradi razvoja obstoječe službe, so primerni za financiranje po programu, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) od prenosa načina se pričakuje, da bo privedel do dejanskega, znatnega, izmerljivega in trajnega prenosa načina tovornega prometa s ceste na kratke ladijske prevoze, železnico in celinske vodne poti ali do kombinacije načinov prometa, pri kateri so cestni prevozi kar najkrajši;

(b) glede na realističen poslovni načrt bo prenos načina sposoben preživeti po največ 36 mesecih financiranja Skupnosti;

(c) prenos načina ne sme voditi do izkrivljanj konkurence na ustreznih trgih, posebno med drugačnimi načini prometa na samo cestni promet ali v okviru vsakega načina do mere, ki bi škodovala skupnim interesom;

(d) kadar delovanje zahteva zanašanje na storitve, ki jih nudijo tretje stranke izven konzorcija, vlagatelj predloži dokaz o jasnem, objektivnem in nediskriminacijskem postopku za izbiro ustreznih storitev.

2. Finančna pomoč Skupnosti za prenos načina je omejena na največ 30 % skupnih odhodkov, potrebnih za dosego ciljev dejavnosti in ki nastanejo kot rezultat dejavnosti. Taki odhodki so primerni za finančno pomoč Skupnosti, če so neposredno povezani z izvajanjem dejavnosti. Odhodki za pomožno infrastrukturo so prav tako primerni za finančno pomoč Skupnost, dokler ostanejo mejni — do največ 30 %. Odhodki, ki nastanejo na dan ali po dnevu oddaje vloge v okviru izbirnega postopka, so primerni za finančno pomoč Skupnosti pod pogojem, da so odobrena finančna sredstva Skupnosti. Prispevek za stroške premičnin je pogojen z obvezno uporabo teh sredstev v času trajanja pomoči, predvsem za dejavnost, kakor je definirana v subvencijski pogodbi.

3. Finančna pomoč Skupnosti po odstavku 2, ki jo določi Komisija na osnovi ton-kilometrov, prenesenih s ceste na kratke ladijske prevoze, železnico in celinske vodne poti ali na kombinirane načine transporta, pri katerih so cestni prevozi kar najkrajši, se na začetku določi v višini 1 evra za prenos vsakih 500 ton-kilometrov cestnega tovora. Ta okvirni znesek je mogoče prilagoditi zlasti v zvezi s kakovostjo projekta ali dejansko pridobljenimi koristmi za okolje.

V skladu s postopkom iz člena 12(2) lahko Komisija občasno po potrebi ponovi pregled razvoja postavk, na katerih temelji izračun, in po potrebi v skladu s tem prilagodi znesek finančne pomoči Skupnosti.

4. Finančna pomoč Skupnosti za prenos načina se odobri na osnovi subvencijskih pogodb. Praviloma je trajanje teh pogodb največ 38 mesecev.

Finančne pomoči Skupnosti ni mogoče obnoviti prek predvidenega obdobja največ 38 mesecev.

5. Najnižji okvirni subvencijski prag za posamezen prenos načina je 250 milijonov ton-kilometrov prenosa načina ali sorazmerno z okvirnim zneskom na evro subvencije, 500000 evrov.

Člen 6

Katalizatorska dejanja

1. Katalizatorska dejanja so primerna za financiranje po programu, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) katalizatorska dejavnost bo dosegla svoje cilje v največ 48 mesecih in preživela tudi po tem času v skladu z napovedjo v realističnem poslovnem načrtu;

(b) katalizatorska dejavnost je na evropski ravni inovativna glede logistike, tehnologije, metod, opreme, proizvodov ali storitev;

(c) od katalizatorske dejavnosti se pričakuje, da bo privedla do dejanskega, izmerljivega in trajnega prenosa načina prevoza s ceste na kratke ladijske prevoze, železnico in celinske vodne poti ali do kombinacije načinov prevoza, pri kateri so cestni prevozi kar najkrajši. Katalizatorsko delovanje naj bi privedlo do manjše obremenjenosti cestnega prometa in ne do prenosov med kratkimi ladijskimi prevozi, železnico in celinskimi vodnimi potmi;

(d) katalizatorska dejavnost predlaga realistični načrt, ki določa posamezne stopnje, s katerimi poskuša doseči cilje, in opredeljuje potrebo po usmerjevalni pomoči Skupnosti;

(e) katalizatorska dejavnost ne sme voditi do izkrivljanj konkurence na ustreznih trgih, zlasti med načini prometa, ki zamenjujejo cestni promet, ali v okviru vsakega načina do mere, ki bi škodovala skupnim interesom;

(f) kadar delovanje zahteva zanašanje na storitve, ki jih nudijo tretje stranke, ki niso v konzorciju, vlagatelj predloži dokaz o jasnem, objektivnem in nediskriminacijskem postopku za izbiro ustreznih storitev.

2. V okviru ciljev bele knjige Komisije "Evropska prometna politika za leto 2010: čas odločitve", zaslužijo katalizatorska dejanja, ki uresničujejo nove pristope, na primer "pomorske avtoceste", posebno pozornost.

Katalizatorska dejanja na prevoznem trgu naj bi prednostno uporabljala transevropska omrežja, kakor so opredeljena v Odločbi št. 1692/96/ES [6], ali panevropske transportne koridorje in območja.

3. O rezultatih in metodah katalizatorskih dejanj je treba obveščati, da bi pripomogli k doseganju ciljev te uredbe.

4. Finančna pomoč Skupnosti za katalizatorska dejanja je omejena na največ 35 % skupnih odhodkov, potrebnih za dosego ciljev dejavnosti in ki nastanejo kot rezultat dejavnosti, vključno s pripravljalnimi ukrepi. Taki odhodki so primerni za finančno pomoč Skupnosti, če so neposredno povezani z izvajanjem dejavnosti. Odhodki za pomožne ukrepe v zvezi z gradnjo infrastrukture, potrebne za dosego ciljev dejavnosti, so prav tako primerni za finančno pomoč Skupnosti, dokler ostanejo mejni — do največ 35 %.Odhodki, ki nastanejo na dan ali po dnevu oddaje vloge po izbirnem postopku, so primerni za finančno pomoč Skupnosti pod pogojem, da se odobrijo finančna sredstva Skupnosti. Prispevek za stroške premičnin je pogojen z obvezno uporabo takih sredstev v času trajanja pomoči, predvsem za dejavnost, kakor je opredeljena v subvencijski pogodbi.

5. Finančna pomoč Skupnosti za katalizatorska dejanja se odobri na osnovi subvencijskih pogodb z ustreznimi določbami za usmerjanje in spremljanje. Praviloma je trajanje teh pogodb največ 50 mesecev.

Finančne pomoči Skupnosti ni mogoče obnoviti prek predvidenega obdobja največ 50 mesecev.

6. Prednostni politični cilji, ki se bodo upoštevali v izbirnem postopku za taka dejanja, se določijo v skladu s postopkom iz člena 12(2).

Komisija, ki ji pomaga odbor iz člena 12(1), lahko občasno pregleda prednostne politične cilje.

7. Najnižji okvirni subvencijski prag pri katalizatorski dejavnosti je 1,5 milijona evrov.

Člen 7

Skupno učenje

1. Skupno učenje je primerno za financiranje po programu, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) dejavnost bo privedla do izboljšanja trgovskih storitev na trgu, trajala pa bo največ 24 mesecev;

(b) dejavnost pomeni novost na evropski ravni;

(c) dejavnost ne vodi do izkrivljanj konkurence na ustreznih trgih, zlasti med načini transporta, ki zamenjujejo samo cestni transport ali v okviru vsakega načina do mere, ki bi škodovala skupnim interesom;

(d) skupno učenje predlaga realistični načrt, ki določa posamezne stopnje, s katerimi skuša doseči svoje cilje in ugotavlja potrebo po usmerjevalni pomoči Skupnosti.

2. O rezultatih in metodah skupnega učenja je treba obveščati, da bi pripomogli k doseganju ciljev te uredbe.

3. Finančna pomoč Skupnosti za skupno učenje je omejena na največ 50 % skupnih odhodkov, potrebnih za dosego ciljev dejavnosti in ki nastanejo kot rezultat dejavnosti. Taki odhodki so primerni za finančno pomoč Skupnosti, če so neposredno povezani z izvajanjem dejavnosti. Odhodki, ki nastanejo na dan ali po dnevu oddaje vloge v izbirni postopek, so primerni za finančno pomoč Skupnosti pod pogojem, da so odobrena finančna sredstva Skupnosti. Prispevek za stroške premičnin je pogojen z obvezno uporabo takih sredstev v času trajanja pomoči, predvsem za dejavnost, kakor je opredeljena v subvencijski pogodbi.

4. Finančna pomoč Skupnosti za skupno učenje se odobri na osnovi subvencijskih pogodb z ustreznimi določbami za usmerjanje in spremljanje. Praviloma je trajanje teh pogodb največ 26 mesecev.

Po predpisanem najdaljšem roku 26 mesecev finančne pomoči Skupnosti ni mogoče več obnoviti.

5. Prednostni politični cilji, ki bodo upoštevani v izbirnem postopku za tako dejavnost, se določijo v skladu s postopkom iz člena 12(2).

Komisija, ki ji pomaga odbor iz člena 12(1), lahko občasno pregleda prednostne politične cilje.

6. Najnižji okvirni subvencijski prag za skupno učenje je 250000 evrov.

Člen 8

Podrobna pravila

Komisija v skladu s postopkom iz člena 12(2) izda podrobna pravila za postopek vlaganja, izbire, izvedbe, obveščanja in zahtev individualnega poročanja ter verifikacije dejanj v okviru programa.

Člen 9

Državna pomoč

Finančna pomoč Skupnosti za dejavnost iz programa ne izključuje dejanj, ki jim je dodeljena državna pomoč na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, če je ta pomoč združljiva z dogovori o državni pomoči iz Pogodbe in v okviru omejitev, določenih za vsako vrsto dejavnosti v členu 5(2), členu 6(4) in členu 7(3).

POGLAVJE III

PREDLOŽITEV IN IZBIRA DEJAVNOSTI

Člen 10

Predložitev dejavnosti

Dejavnost se predloži Komisiji v skladu s podrobnimi pravili iz člena 8. Vloga mora vsebovati vse elemente, ki so potrebni, da Komisija lahko opravi izbor v skladu s členom 11.

Člen 11

Izbira dejavnosti - Dodeljevanje finančne pomoči

Predložene dejavnosti bo ocenila Komisija. Komisija odloča o dodelitvi finančne pomoči po tej uredbi in pri izbiri dejavnosti upošteva cilj iz člena 1 ter ustrezne pogoje iz členov 5, 6 ali 7. Pri izbiri upošteva relativne okoljske koristi zaradi predlaganih dejavnosti in njihov prispevek k manjši obremenjenosti cest. Sklep se sprejme v skladu s postopkom iz člena 12(2).

Komisija o svoji odločitvi obvesti upravičence in države članice.

POGLAVJE IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 12

Odbor

1. Komisiji pomaga odbor.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 13

Proračun

Finančni okvir za izvedbo programa Marco Polo v obdobju od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2006 je 75 milijonov evrov.

Letno dodeljena sredstva odobri organ, pristojen za proračun v mejah finančnih obetov.

Člen 14

Rezerva za spremljevalne ukrepe in oceno programa

Za spremljevalne ukrepe in neodvisno oceno izvedbe členov 5, 6 in 7 se prihrani do 5 % proračuna iz te uredbe.

Člen 15

Ocena

1. Komisija najmanj enkrat letno obvesti odbor o finančni realizaciji programa in preskrbi najnovejše podatke o stanju vseh dejavnosti, ki jih financira program.

2. Najpozneje do 31. decembra 2006 mora Komisija Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij predložiti poročilo o oceni rezultatov programa Marco Polo ob upoštevanju cilja, in po potrebi priložiti predlog za spremembo te uredbe.

Člen 16

Začetek veljavnosti

Ta odločba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. julija 2003

Za Evropski parlament

Predsednik

P. Cox

Za Svet

Predsednik

G. Alemanno

[1] UL C 126 E, 28.5.2002, str. 354.

[2] UL C 241, 7.10.2002, str. 37.

[3] UL C 278, 14.11.2002, str. 15.

[4] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 25. septembra 2002 (še ni objavljeno v Uradnem listu), Skupno stališče Sveta z dne 25. aprila 2003 (UL C 153 E, 1.7.2003, str. 252) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 3. julija 2003 (še ni objavljen v Uradnem listu).

[5] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

[6] UL L 228, 9.9.1996, str. 1. Nazadnje spremenjena z Odločbo št. 1346/2001/ES (UL L 185, 6.7.2001, str. 1).

--------------------------------------------------

Top