EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1216

Uredba Komisije (ES) št. 1216/2003 z dne 7. julija 2003 o izvajanju Uredbe (ES) št. 450/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o indeksu stroškov delaBesedilo velja za EGP.

OJ L 169, 8.7.2003, p. 37–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 321 - 328
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 321 - 328
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 321 - 328
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004 P. 321 - 328
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 004 P. 321 - 328
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004 P. 321 - 328
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 321 - 328
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004 P. 321 - 328
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 321 - 328
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 006 P. 190 - 197
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 006 P. 190 - 197
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 124 - 130

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1216/oj

32003R1216

Uredba Komisije (ES) št. 1216/2003 z dne 7. julija 2003 o izvajanju Uredbe (ES) št. 450/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o indeksu stroškov delaBesedilo velja za EGP.

Uradni list L 169 , 08/07/2003 str. 0037 - 0043
CS.ES poglavje 05 zvezek 04 str. 321 - 328
ET.ES poglavje 05 zvezek 04 str. 321 - 328
HU.ES poglavje 05 zvezek 04 str. 321 - 328
LT.ES poglavje 05 zvezek 04 str. 321 - 328
LV.ES poglavje 05 zvezek 04 str. 321 - 328
MT.ES poglavje 05 zvezek 04 str. 321 - 328
PL.ES poglavje 05 zvezek 04 str. 321 - 328
SK.ES poglavje 05 zvezek 04 str. 321 - 328
SL.ES poglavje 05 zvezek 04 str. 321 - 328


Uredba Komisije (ES) št. 1216/2003

z dne 7. julija 2003

o izvajanju Uredbe (ES) št. 450/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o indeksu stroškov dela

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 450/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. februarja 2003 o indeksu stroškov dela [1] in zlasti člena 11 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Prilagoditve glede na sezono in število delovnih dni v indeksu stroškov dela so bistveni element izračuna indeksa. Prilagojene serije omogočajo primerjavo rezultatov in razumljivo razlago indeksa.

(2) Vnaprej določena tehnična oblika posredovanja zmanjšuje probleme pri posredovanju podatkov in skupaj s standardiziranimi poročili o kakovosti izboljša razlago indeksa stroškov dela in pospešuje njegovo uporabo.

(3) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za statistični program.

(4) Na podlagi člena 9 Uredbe (ES) št. 450/2003 je mogoče odobriti nekatera odstopanja od Uredbe (ES) št. 450/2003 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Posredovanje in postopki prilagoditev

1. Države članice posredujejo indekse in meta podatke v elektronski obliki Komisiji (Eurostatu). Pri posredovanju se upoštevajo ustrezni standardi izmenjave, ki jih je odobril Odbor za statistični program. Eurostat zagotovi podrobno dokumentacijo v zvezi z odobrenimi standardi in smernice za njihovo izvajanje.

2. Poslani indeksi in meta podatki morajo omogočati poglobljeno razlago rezultatov in učinkovito uporabo postopkov Komisije (Eurostata) za sezonsko prilagajanje v zvezi z evropskimi agregati.

Serije indeksov so v naslednjih oblikah:

(a) neprilagojene;

(b) prilagojene glede na število delovnih dni;

(c) prilagojene glede na sezono in na število delovnih dni.

Člen 2

Kakovost

1. Merila kakovosti iz člena 8(1) Uredbe (ES) št. 450/2003 so naslednja:

(a) ustreznost;

(b) točnost;

(c) pravočasnost in točnost;

(d) dostopnost in jasnost;

(e) primerljivost;

(f) skladnost;

(g) popolnost.

Nacionalne oblasti zagotovijo, da rezultati prikazujejo realni položaj ekonomskih dejavnosti z zadostno mero reprezentativnosti.

2. Poročila o kakovosti iz člena 8(2) Uredbe (ES) št. 450/2003 se vsako leto posredujejo Komisiji do 31. avgusta, nanašajo pa se na podatke do četrtega četrtletja preteklega koledarskega leta. Prvo poročilo o kakovosti se pošlje najpozneje do 31. avgusta 2004.

3. Vsebina letnih poročil o kakovosti indeksa stroškov dela je določena v Prilogi I k tej uredbi.

Člen 3

Prehodna obdobja

Podrobnosti v zvezi s prehodnimi obdobji, predvidenimi v členu 9(1) Uredbe (ES) št. 450/2003, so določene v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 4

Študije izvedljivosti

Podrobnosti v zvezi s študijami izvedljivosti, predvidenimi v členu 10 Uredbe (ES) št. 450/2003, so določene v Prilogi III k tej uredbi.

Člen 5

Veriženje indeksa

Formula verižnega Laspeyresovega indeksa, ki se uporablja za izračun indeksa stroškov dela za kombinacije segmentov NACE Rev.1 iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 450/2003, je določena v Prilogi IV k tej uredbi.

Člen 6

Odstopanja

Odstopanja od določb člena 1(2), sprejeta na podlagi člena 9(2) Uredbe (ES) 450/2003, so določena v Prilogi V k tej uredbi.

Člen 7

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. julija 2003

Za Komisijo

Pedro Solbes Mira

Član Komisije

[1] UL L 69, 13.3.2003, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Letna poročila o kakovosti indeksa stroškov dela vsebujejo naslednje elemente:

(a) dokaz ustreznosti za uporabnike:

- povzetek, vključno z opisom uporabnikov, izvirom njihovih potreb in kako so zadovoljene ter ustreznost statističnih konceptov za uporabnike;

(b) dokaz natančnosti (razčlenitev informacij po delih NACE Rev. 1):

- zgodovina revizij: preglednica, na kateri so prikazane revizije letnih stopenj rasti skupnih stroškov dela z uporabo neprilagojenih serij za zadnjih 12 četrtletij; povzetek razlogov, zaradi katerih je prišlo do revizij,

- področje zajemanja: preglednica, ki prikazuje odstotek zaposlenih, zastopanih v vzorcu(-ih)/seznamu(-ih), izračunan na podlagi števila zaposlenih v skladu z ESR 95; če so elementi stroškov dela zbrani iz različnih virov, je preglednica razčlenjena po elementih stroškov dela v skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 450/2003,

- pogostost: preglednica prikazuje pogostost zbiranja/ažuriranja podatkov o različnih elementih stroškov dela,

- ocena: opis metod, uporabljenih za oceno/modeliranje manjkajočih podatkov (manjkajoče skupine zaposlenih, podjetij, ekonomskih aktivnosti in elementov stroškov); čim bolj kvantificirano ovrednotenje vpliva popolne odsotnosti podatkov na končne številke (manjkajoče skupine zaposlenih, podjetij, ekonomskih aktivnosti in elementov stroškov),

- opravljene delovne ure: opis metod izračuna opravljenih delovnih ur; ali opis nadomestne spremenljivke za opravljene delovne ure in čim bolj kvantificirano ovrednotenje vpliva nadomestne spremenljivke na končne številke,

- upravni podatki: če se uporabijo upravni podatki, razlaga ujemanj in razlik med upravnimi koncepti in teoretičnimi statističnimi koncepti;

(c) pravočasnost in točnost;

- preglednica, ki prikazuje zamudo (v dnevih) pri posredovanju podatkov za zadnjih 12 četrtletij, zajetih v poročilu, in ujemanje med načrtovanim in dejanskim datumom dobave;

(d) dostopnost in jasnost;

- opis medijev, v katerih države članice objavijo podatke in meta podatke;

(e) primerljivost;

- opis kakršnih koli razlik v konceptih in metodah v katerem koli paru zaporednih četrtletij od prvega četrtletja leta 1996 dalje. Poleg tega opis razlik in čim bolj kvantificirano ovrednotenje, posledic spremembe ocen. Prav tako je treba identificirati kakršne koli razlike v primerljivosti med različnimi segmenti NACE Rev. 1;

(f) skladnost;

- graf in preglednica, ki prikazujeta neprilagojene stopnje letne rasti indeksa skupnih stroškov dela (deli NACE Rev. 1) in plačo zaposlenih na opravljene delovne ure (razčlemba na A6), z razlago ugotovljenih razlik med stopnjami rasti za zadnjih 12 četrtletij;

(g) popolnost:

- poročilo o napredku pri izvajanju Uredbe (ES) št. 450/2003 skupaj s podrobnim načrtom in terminskim načrtom za dokončanje izvedbe; povzetek preostalih odstopanj od konceptov EU.

Prvo poročilo o kakovosti, ki ga je treba posredovati do 31. avgusta 2004, vključuje tudi naslednje elemente, ki se nanašajo na podatke za nazaj:

- opis virov, uporabljenih za podatke za nazaj, in uporabljenih metod,

- opis ujemanja med področji zajemanja (ekonomske aktivnosti, zaposleni, elementi stroškov dela) za podatke za nazaj in za tekoče podatke,

- opis primerljivosti podatkov za nazaj in tekočih podatkov.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

PREHODNA OBDOBJA ZA IZVAJANJE UREDBE

Država članica | Zadevna določba | Člen | Prehodno obdobje |

Belgija | Rok posredovanja 70 dni | 6 | 2 leti |

Strošek dela na opravljeno delovno uro | 2 | 2 leti |

Nemčija | Deli NACE H, I in K | 3 | 2 leti |

Grčija | Vse določbe | | 2 leti |

Španija | Rok posredovanja 70 dni | 6 | 2 leti |

Francija | Vse določbe | | 2 leti |

Irska | Vse določbe | | 2 leti |

Italija | Strošek dela na opravljeno delovno uro | 2 | 1 leto |

Podatki za nazaj na podlagi opravljenih delovnih ur | 2,5 | 1 leto |

Rok posredovanja 70 dni | 6 | 1 leto |

Socialni prispevki delodajalcev plus davki, ki jih plačajo delodajalci minus prejete subvencije –brez obdelave davkov in subvencij (D4 in D5) | 4 | 2 leti |

Luksemburg | Vse določbe | | 2 leti |

Nizozemska | Podatki za nazaj 1996-2002 | 5 | 2 leti |

Socialni prispevki delodajalcev plus davki, ki jih plačajo delodajalci minus prejete subvencije –brez obdelave davkov in subvencij (D4 in D5) | 4 | 2 leti |

Avstrija | Deli NACE C, D, E in F | 3 | 1 leto |

Deli NACE G, H, I in K | 3 | 2 leti |

Portugalska | Rok posredovanja 70 dni | 6 | 1 leto |

Finska | Vse določbe | | 2 leti |

Švedska | Vse določbe | | 2 leti |

Združeno kraljestvo | Vključitev severne Irske | 3 | 2 leti |

Vključitev enot z manj kakor 20 zaposlenimi | 3 | 2 leti |

Podatki za nazaj | 5 | 1 leto |

Prilagoditve glede na število delovnih dni | 11 | 2 leti |

--------------------------------------------------

PRILOGA III

1. Študija izvedljivosti zaradi ocene, kako je mogoče dobiti četrtletne indekse stroškov dela za dele NACE L, M, N in O

Študija izvedljivosti države članice zajema zlasti:

Kontekst

Prispevek posameznih gospodarskih aktivnosti v nacionalnem gospodarstvu, izražen s stroški dela ali ustrezno drugo veličino.

Opis podobnosti in razlik v strukturi in razvoju stroškov dela gospodarskih aktivnosti v primerjavi s strukturo in razvojem stroškov za dele NACE od C do K.

Možnosti

Ovrednotenje praks v drugih državah članicah, v katerih so podatki za zadevne dele NACE že na voljo.

Ocena različnih možnosti za izračun indeksov stroškov dela za dele NACE L, M, N in O, ki bi omogočale posredovanje podatkov za prvo četrtletje 2007. Upoštevati bi bilo treba naslednje možne vire podatkov:

(a) uporaba obstoječih zbirk podatkov;

(b) upravni viri;

(c) postopki statističnega ocenjevanja;

(d) nove zbirke podatkov.

Ocena vsake od teh možnosti navaja tehnične in pravne vidike, ki so z njo povezani, pričakovane stroške zagona in delovanja nacionalnega statističnega urada, oceno stroškov morebitnih dodatnih obremenitev podjetij, pričakovano statistično kakovost rezultatov, morebitna tveganja ali negotovost, pa tudi posebne prednosti ali slabosti.

Priporočilo

Na podlagi ocene različnih možnosti

Izvajanje

Podrobnosti o predlaganem izvedbenem načrtu, vključno z datumi začetka in zaključka specifičnih faz izvedbe priporočila.

Države članice, ki izvajajo študije izvedljivosti

Naslednje države članice izvedejo študije izvedljivosti, da ocenijo, kako dobiti četrtletne indekse stroškov dela, opredeljene v členu 4(1) Uredbe (ES) št. 450/2003, za dele NACE Rev. 1 L, M, N in O:

- Danska,

- Nemčija,

- Grčija,

- Španija,

- Francija,

- Italija,

- Avstrija,

- Švedska.

2. Študija izvedljivosti zaradi ocene, kako je mogoče dobiti indekse za oceno stroškov dela brez bonusov

Študija izvedljivosti države članice zajema zlasti:

Kontekst

Delež bonusov v skupnih nacionalnih stroških dela, vključno z opisom sistema plačevanja bonusov v nacionalnem gospodarstvu.

Možnosti

Ovrednotenje praks v drugih državah članicah, v katerih podatki že omogočajo izračun indeksa skupnih stroškov dela brez bonusov.

Ocena različnih možnosti za izračun indeksov skupnih stroškov dela brez bonusov, ki bi omogočale posredovanje podatkov za prvo četrtletje leta 2007. Upoštevati bi bilo treba naslednje možne vire podatkov:

(a) uporaba obstoječih zbirk podatkov;

(b) upravni viri;

(c) postopki statističnega ocenjevanja;

(d) nove zbirke podatkov.

Ocena vsake od teh možnosti navaja tehnične in pravne vidike, ki so z njo povezani, pričakovane stroške zagona in delovanja nacionalnega statističnega urada, oceno stroškov morebitnih dodatnih obremenitev podjetij, pričakovano statistično kakovost rezultatov, morebitna tveganja ali negotovost, pa tudi posebne prednosti ali slabosti.

Priporočilo

Na podlagi ocene različnih možnosti se predlaga najustreznejši pristop.

Izvajanje

Podrobnosti o predlaganem izvedbenem načrtu, vključno z datumi začetka in zaključka specifičnih faz izvedbe priporočila.

Države članice, ki izvajajo študije izvedljivosti

Naslednje države članice izvedejo študije izvedljivosti, da ocenijo, kako je mogoče dobiti indekse za oceno stroškov dela brez bonusov, opredeljene v členu 4(2) Uredbe (ES) št. 450/2003:

- Nemčija,

- Grčija,

- Francija,

- Italija,

- Avstrija,

- Portugalska,

- Finska,

- Švedska.

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

Formula verižnega Laspeyresovega indeksa, ki se uporablja za izračun indeksa stroškov dela za kombinacije delov NACE Rev.1:

1. Opredelitve:

w

itj = stroški dela na uro zaposlenih v delu i NACE Rev. 1 v četrtletju t v letu j

ω

ik = stroški dela na uro zaposlenih v delu i NACE Rev. 1 v letu j

h

ik = opravljene delovne ure zaposlenih v delu i NACE Rev. 1 v letu k

W

ik ω

* h

=

= stroški dela zaposlenih v delu i NACE Rev. 1 v letu k

2. Osnovna Laspeyresova formula, ki se uporabi za izračun ISD za četrtletje t v letu j, z osnovnim letom j, je:

LCI

=

χ

θ

ω

θ

=

ω

θ

Χ

=

Χ

Χ

ιλ

pri čemer je 1 < = t < = 4.

3. Ponderji, uporabljeni za izračun indeksa:

W

Χ

ιλ

pri čemer so

W

ik

pri čemer so , i in j opredeljeni v odstavku 1 te priloge.

4. Letna povezava med letom 1 in letom 1 + 1, pri čemer je 0 < = l < l + 1 < j, je opredeljena z:

L

=

ω

θ

ω

θ

ιμ

5. Formula verižnega Laspeyresovega indeksa za četrtletje t v letu j z referenčnim letom k = 0 in z intervalom m, potrebnim za obdelavo in uporabo potrebnih letnih ponderjev, pri čemer je 1 < = m < = 2, je opredeljena z:

LCItj(0) = 100. (L0,1). (L1,2) ….. (Lj-m-1, j-m). LCItj(j-m).

6. Prvo referenčno leto je leto 2000, za katero je letni indeks stroškov dela 100.

--------------------------------------------------

PRILOGA V

Odstopanja

Danska, Nemčija, Francija in Švedska: serije indeksov se predložijo le (b) prilagojene glede na število delovnih dni in (c) prilagojene glede na sezono in na število delovnih dni. Metode prilagoditev glede na sezono in na število delovnih dni se v celoti dokumentirajo in so na voljo Komisiji (Eurostatu).

--------------------------------------------------

Top