EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0881

Uredba Komisije (ES) št. 881/2003 z dne 21. maja 2003 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku SkupnostiBesedilo velja za EGP.

OJ L 134, 29.5.2003, p. 1–109 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 013 P. 310 - 418
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 013 P. 310 - 418
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 013 P. 310 - 418
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 013 P. 310 - 418
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 013 P. 310 - 418
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 013 P. 310 - 418
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 013 P. 310 - 418
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 013 P. 310 - 418
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 013 P. 310 - 418
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 015 P. 150 - 258
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 015 P. 150 - 258
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 005 P. 220 - 326

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; implicitno zavrnjeno 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/881/oj

32003R0881Uradni list L 134 , 29/05/2003 str. 0001 - 0109


Uredba Komisije (ES) št. 881/2003

z dne 21. maja 2003

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2700/2000 [2], ter zlasti člena 247 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba Sveta (ES) št. 2501/2001 z dne 10. decembra 2001 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov v obdobju od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2004 [3] vsebuje načelo "vse razen orožja" iz Uredbe Sveta (ES) št. 2820/98 z dne 21. decembra 1998 o uporabi večletne sheme splošnih carinskih preferencialov v obdobju od 1. julija 1999 do 31. decembra 2001 [4], kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 416/2001 [5], da bi tako razširili oprostitev dajatev brez vsakršnih količinskih omejitev na izdelke s poreklom iz najmanj razvitih držav.

(2) Da bi zagotovili koristi take oprostitve samo najmanj razvitim državam in se izognili preusmerjanju trgovine skozi nekatere od teh držav v okviru regionalne kumulacije porekla, se nekaterih minimalnih operacij, ki v sektorjih riža in sladkorja dodajo le malo vrednosti, kar sedaj zadošča za pridobitev statusa izdelka s poreklom za namene sheme splošnih tarifnih preferencialov v skladu s členom 70 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 [6], kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 444/2002 [7], ne sme več šteti kot zadostna obdelava ali predelava za dodelitev statusa izdelka s poreklom.

(3) Zato je v skladu s tem treba spremeniti seznam postopkov iz člena 70 Uredbe (EGS) št. 2454/93, ki veljajo kot nezadostna obdelava ali predelava. Poleg tega je treba zaradi doslednosti enako spremeniti člen 101 te uredbe, ki zadeva države ali ozemlja, za katera veljajo preferencialni tarifni ukrepi, ki jih je Skupnost sprejela enostransko.

(4) Spremembe harmoniziranega sistema nomenklature so začele veljati 1. januarja 2002. Seznam obdelav ali predelav, potrebnih, da izdelki brez porekla pridobijo status porekla, je treba posodobiti, tako da upošteva te spremembe, prav tako pa je treba posodobiti tudi uvodne opombe. Potrebnih je tudi nekaj popravkov. Ta besedila je treba zaradi jasnosti v celoti ponovno objaviti.

(5) Andska skupnost in Srednjeameriški skupni trg, ki sta po členu 72 Uredbe (EGS) št. 2454/93 vsak posebej uživala ugodnosti iz regionalne kumulacije porekla v okviru splošnega sistema preferencialov, sta zahtevala, da se jima zaradi spodbujanja industrijskega razvoja v teh regijah dovoli skupno uživanje ugodnosti iz določb o regionalni kumulaciji. Za ta namen so ustanovili skupni sekretariat, Stalni skupni odbor Andske skupnosti - Srednjeameriškega skupnega trga in Paname o poreklu. Vse države te nove skupine izpolnjujejo zahteve člena 72b Uredbe (EGS) št. 2454/93, zlasti kar zadeva upoštevanje veljavnih predpisov s strani podjetij in zagotovljanje potrebnega sodelovanja uprav. Zato bi morala imeti ta skupina možnost uživanja ugodnosti iz določb regionalne kumulacije.

(6) Dokazila o poreklu, izdana po pravilih, ki so prej veljala za Andsko skupnost in Srednjeameriški skupni trg, je treba še naprej sprejemati v mejah njihove veljavnosti.

(7) Da bi se izognili zmedi, ker upravičenost do regionalne kumulacije ne sovpada vedno s članstvom v regionalnih skupinah, se imena regionalnih skupin ne smejo več uporabljati za navedbo držav, ki lahko uživajo ugodnosti iz regionalne kumulacije.

(8) Izkoristiti je treba priložnost za popravek v členu 76 Uredbe (EGS) št. 2454/93.

(9) Roki za predložitev dokumenta, iz katerega je razvidno, da je blago, zajeto v nepopolni deklaraciji, upravičeno do znižane uvozne dajatve ali stopnje nič, bi morali biti prožnejši.

(10) Sistem upravljanja tarifnih kvot določa kot ukrep za zmanjšanje upravnega bremena in stroškov ob uvozu in za bolj poenoteno obravnavo, da se določene tarifne kvote štejejo kot kritične. Izkušnje s sistemom so pokazale, da je merila za določanje kritičnega statusa mogoče še naprej sproščati brez tveganja za lastne vire Skupnosti.

(11) Sistem nadzora nad preferencialnim uvozom se je izkazal kot primeren tudi za nadzor nad nepreferencialnim uvozom in ga je treba zato razširiti tudi na ta uvoz.

(12) To stanje računalniške obdelave tranzitnega sistema ne opravičuje več možnosti, da gospodarski subjekti uporabljajo nakladnico kot opisni del tranzitnih deklaracij, vloženih ob tehnični podpori obdelave podatkov. Zato je treba to možnost odpraviti.

(13) Smiselno je uvesti določbe za razvoj, dopolnjevanje in po potrebi posodabljanje obstoječih pravil, da se lahko določbe, ki izhajajo iz nedavne reforme skupnostnega/skupnega tranzitnega postopka, zlasti glede zaključka postopka, nadomestnega dokazila in poizvedovalnega postopka, uporabijo v povezavi s postopkom TIR.

(14) Uredbo (EGS) št. 2454/93 je treba se uskladiti tudi s Konvencijo TIR.

(15) Da bi izboljšali uspešnost in preglednost postopka, je treba predviditi možnost, da se postopek izterjave uporabi tudi, kadar se uporablja zvezek TIR.

(16) Najvišji znesek, ki ga morajo plačati garantna združenja v Skupnosti ob prevzemu obveznosti, mora biti izražen v evrih in določen na 60000 EUR na zvezek TIR.

(17) Da bi podprli finančne interese Skupnosti in njenih držav članic, je treba predviditi, da bo obvestilo o nezaključenem postopku, ki ga v enem letu veljavno izda pristojna carinska uprava garantnemu združenju s sedežem v Skupnosti, pravno izvršljivo do drugih garantnih združenj s sedežem v Skupnosti, če se ugotovi, da so odgovorna po prvi ali drugi alinei člena 215(1) Uredbe (EGS) št. 2913/92, v nadaljnjem besedilu "zakonik".

(18) Čeprav ni nobene spremembe pravil za postopek ATA, je treba ustrezne določbe prilagoditi spremembam pravil TIR.

(19) V skladu s členom 551(3) Uredbe (EGS) št. 2454/93 lahko deklarant pri določanju carinske vrednosti predelanih izdelkov, deklariranih za prosti promet, izbere carinsko vrednost uvoznega blaga skupaj s stroški predelave. Da bi zagotovili enotno obračunavanje uvoznih dajatev, je treba pojasniti pojem stroškov predelave.

(20) Člen 841 te uredbe je treba spremeniti tako, da se v uradu izstopa lahko opravijo formalnosti za ponovni izvoz, kadar se blago giblje z zvezkom ATA v okviru postopka začasnega uvoza.

(21) V skladu s členom 222(2) zakonika je v primerih, ko nastane carinski dolg zaradi odstranitve blaga iz carinskega nadzora in je dolžnik več kakor eden, smiselno predpisati pogoje, v katerih je treba obveznost nekaterih dolžnikov za plačilo carine odložiti. Odlog se časovno omeji na eno leto, vendar z možnostjo podaljšanja, zlasti kadar dolžniki, ki od odloga nimajo koristi, carinski dolg spodbijajo pri ustreznih sodnih organih.

(22) Člen 890 Uredbe (EGS) št. 2454/93 določa, da je treba dajatve povrniti ali odpustiti za vsak uvoz, ki izpolnjuje pogoje za skupnostno obravnavo ali preferencialno tarifno obravnavo, kadar je carinski dolg nastal kot rezultat sprostitve blaga v prosti promet in kadar lahko uvoznik naknadno predloži dokument, iz katerega je razvidna upravičenost do take obravnave v času sprostitve v prosti promet. To možnost je treba razširiti na primere, ko je dokument, iz katerega je razvidna upravičenost do ugodnejše tarifne obravnave zaradi vrste blaga, predložen po carinjenju. Obvezno plačilo carine je v takih primerih, ko ne gre za prevaro ali očitno malomarnost, resnično nesorazmerno s potrebo po zaščiti, ki bi jo morala zagotoviti skupna carinska tarifa.

(23) Da bi se izognili težavam z razlago, je treba člen 900(2) in (3) Uredbe (EGS) št. 2454/93 preoblikovati. Novo različico je treba tudi prilagoditi sedanji gospodarsko živahni konkurenci. V skladu s tem člen 900(2) ne bi smel samodejno zahtevati ponovnega izvoza blaga, ki je upravičeno do povrnitve ali odpustitve po členu 900(1), ampak je treba dovoliti, da se blago uniči ali da v zunanji skupnostni tranzitni postopek ali v postopek carinskega skladiščenja v prosti coni ali prostem skladišču namesto ponovnega izvoza.

(24) Priloga 25 k Uredbi (EGS) št. 2454/93, ki določa, kakšen odstotek stroškov zračnega prevoza se vključi v carinsko vrednost, je treba poenostaviti in prilagoditi, da bo upoštevano povečano carinsko ozemlje Skupnosti po pristopu novih držav članic.

(25) Priloga 38 k Uredbi (EGS) št. 2454/93 v okencu 36 Enotne upravne listine (EUL) vsebuje oznake za tarifne režime, po katerih so izdelki dani v prosti promet.

(26) Zaradi jasnosti je treba dodati posebno oznako za začasno opustitev pri blagu, namenjenem za civilno letalstvo, in za katerega je bilo izdano potrdilo o plovnosti.

(27) Prilogo 67 k Uredbi (EGS) št. 2454/93 je treba uskladiti s spremembami Priloge 70.

(28) Prilogo 70 k Uredbi (EGS) št. 2454/93 je treba spremeniti, da se bo lahko uporabljal obstoječi sistem za sporočanje podatkov o predelanih kmetijskih proizvodih. Poleg tega je treba koristi, ki izvirajo iz poenostavitve "informacijskega sistema – postopkov predelave (ISPP)", razširiti na te proizvode. Nazadnje je treba uvesti tudi oznako posebne gospodarske upravičenosti pri vlogah za dovoljenje za aktivno oplemenitenje neobčutljivega blaga.

(29) Zaželena je poenostavljena uporaba carinskega postopka "predelave pod carinskim nadzorom" pri uvoznem blagu, predelanem v izdelke, ki lahko uživajo ugodnosti iz avtonomnega ukrepa opustitve uvoznih dajatev za nekatero orožje in vojaško opremo.

(30) Zato je treba Uredbo (EGS) št. 2454/93 ustrezno spremeniti.

(31) Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so skladni z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 2454/93 se spremeni:

(1) V členu 70 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

"1. Brez poseganja v odstavek 2 se naslednje operacije štejejo kot nezadostna obdelava ali predelava, da bi izdelki pridobili status izdelkov s poreklom ne glede na to, ali so zahteve člena 69 izpolnjene ali ne:

(a) operacije, ki zagotavljajo, da ostanejo izdelki med prevozom in skladiščenjem v dobrem stanju;

(b) razstavljanje in sestavljanje tovorkov;

(c) pranje, čiščenje; odstranjevanje prahu, oksidnih, oljnih, barvnih ali drugih prevlek;

(d) likanje ali stiskanje tekstila;

(e) preprosti postopki barvanja in loščenja;

(f) luščenje, beljenje delno ali v celoti, loščenje in glaziranje žit in riža;

(g) postopki barvanja sladkorja ali oblikovanja sladkornih kock; delno ali popolno mletje sladkorja;

(h) lupljenje, razkoščičevanje in luščenje sadja, oreščkov in zelenjave;

(i) ostrenje, preprosto brušenje ali preprosto rezanje;

(j) sejanje, prebiranje, sortiranje, razvrščanje v skupine, razvrščanje po stopnjah, usklajevanje (vključno s sestavljanjem garnitur izdelkov);

(k) preprosto pakiranje v steklenice, konzerve, čutare, vrečke, zaboje, škatle, pritrjevanje na kartone ali plošče in vsi drugi preprosti postopki pakiranja;

(l) pritrjevanje ali tiskanje oznak, nalepk, logotipov in drugih podobnih znakov za razlikovanje na izdelke ali njihovo embalažo;

(m) preprosto mešanje izdelkov, ne glede na to, ali so različnih vrst ali ne, kadar ena ali več sestavin mešanice ne izpolnjuje pogojev, predpisanih v tem oddelku, da bi se lahko štela za izdelek s poreklom iz države upravičenke ali Skupnosti;

(n) preprosto sestavljanje delov izdelkov v popolni izdelek ali razstavljanje izdelkov na dele;

(o) kombinacija dveh ali več operacij iz točk od (a) do (n);

(p) zakol živali."

(2) V členu 72 se odstavka 3 in 4 nadomestita z naslednjim:

"3. Regionalna kumulacija se uporablja za tri ločene regionalne skupine držav upravičenk, ki uživajo ugodnosti iz splošnega sistema preferencialov:

(a) Skupina I: Brunej, Kambodža, Indonezija, Laos, Malezija, Filipini, Singapur, Tajska, Vietnam;

(b) Skupina II: Bolivija, Kolumbija, Kostarika, Ekvador, El Salvador, Gvatemala, Honduras, Nikaragva, Panama, Peru, Venezuela;

(c) Skupina III: Bangladeš, Butan, Indija, Maldivi, Nepal, Pakistan, Šri Lanka.

4. Izraz "regionalna skupina pomeni, glede na primer, skupino I, skupino II ali skupino III.""

(3) V členu 72b(1)(b) se drugi in tretji pododstavek nadomestita z naslednjim besedilom:

"Ta izjava se glede na primer prenese v Komisijo preko naslednjih sekretariatov:

(i) Skupina I: Generalni sekretariat Zveze jugovzhodnih azijskih držav (ASEAN - Association of South-East Asian Nations);

(ii) Skupina II: Stalni skupni odbor Andske skupnosti - Srednjeameriškega skupnega trga in Paname o poreklu (Comité Conjunto Permanente de Origen Comunidad Andina - Mercado Común Centroamericano y Panamá);

(iii) Skupina III: Sekretariat Južnoazijske zveze za regionalno sodelovanje (SAARC - South Asian Association for Regional Cooperation)."

(4) V členu 76(4) se drugi stavek nadomesti z naslednjim:

"O tem se odloča v skladu s postopkom odbora."

(5) V členu 101 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

"1. Brez poseganja v odstavek 2 naslednji postopki veljajo kot nezadostna obdelava ali predelava, da bi izdelki pridobili status izdelkov s poreklom ne glede na to, ali so zahteve člena 100 izpolnjene ali ne:

(a) postopki, ki zagotavljajo, da ostanejo izdelki med prevozom in skladiščenjem v dobrem stanju;

(b) razstavljanje in sestavljanje tovorkov;

(c) pranje, čiščenje; odstranjevanje prahu, oksidnih, oljnih, barvnih ali drugih prevlek;

(d) likanje ali stiskanje tekstila;

(e) preprosti postopki barvanja in loščenja;

(f) luščenje plev, delno ali popolno mletje, poliranje in glaziranje žit in riža;

(g) postopek barvanja sladkorja ali oblikovanja sladkornih kock; delno ali popolno mletje sladkorja;

(h) lupljenje, odstranjevanje koščic in lupin pri sadju, oreščkih in vrtninah;

(i) brušenje, preprosto drobljenje ali preprosto rezanje;

(j) sejanje, prebiranje, sortiranje, razvrščanje po skupinah, stopnjah, usklajevanje (vključno s sestavljanjem garnitur izdelkov);

(k) preprosto pakiranje v steklenice, konzerve, steklene buče, vreče, zaboje, škatle, pritrjevanje na kartone ali lepenko in vsi drugi preprosti načini pakiranja;

(l) pritrjevanje ali tiskanje oznak, nalepk, logotipov in drugih podobnih razločevalnih znakov na izdelke ali njihovo embalažo;

(m) preprosto mešanje izdelkov, ki so različnih vrst ali ne, kadar ena ali več sestavin mešanice ne izpolnjuje pogojev, predpisanih v tem oddelku, da bi se lahko štela za izdelek s poreklom iz države upravičenke ali s takega ozemlja, ali s poreklom iz Skupnosti;

(n) preprosto sestavljanje delov izdelkov v popolni izdelek ali razstavljanje izdelkov na dele;

(o) kombinacija dveh ali več postopkov iz točk od (a) do (n);

(p) zakol živali."

(6) V členu 256(1) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

"Kadar imajo glede dokumenta, potrebnega za uporabo znižane stopnje uvozne dajatve ali stopnje nič, carinski organi dober razlog za prepričanje, da je blago, zajeto v nepopolni deklaraciji, lahko upravičeno do take znižane stopnje dajatve ali stopnje nič, se na deklarantovo zahtevo, če je utemeljena z okoliščinami, lahko za predložitev dokumenta odobri rok, ki je daljši od predvidenega v prvem pododstavku. Ta rok ne sme presegati štirih mesecev od dneva sprejetja deklaracije. Ni ga mogoče podaljšati."

(7) Člen 308c se nadomesti z naslednjim:

"Člen 308c

1. Tarifna kvota se šteje za kritično, takoj ko je uporabljenih 75 % začetne količine ali po presoji pristojnih organov.

2. Ne glede na odstavek 1 se šteje tarifna kvota za kritično že od dneva odprtja v vsakem od naslednjih primerov:

(a) če je odprta za manj kakor tri mesece;

(b) če tarifne kvote, ki zajemajo isti izdelek in poreklo ter enako kvotno obdobje kakor obravnavana tarifna kvota (enakovredne tarifne kvote), niso bile odprte v predhodnih dveh letih;

(c) če je bila enakovredna tarifna kvota, odprta v predhodnih dveh letih, izčrpana zadnji dan ali pred zadnjim dnem tretjega meseca kvotnega obdobja ali je imela večjo začetno količino kakor obravnavana tarifna kvota.

3. Tarifna kvota, katere edini namen je uporaba zaščitnega ukrepa ali povračilnega ukrepa po pravilih STO, se šteje za kritično, takoj ko je uporabljenih 75 % začetne količine ne glede na to, ali so bile enakovredne tarifne kvote odprte v predhodnih dveh letih ali ne."

(8) V delu II pod naslovom I poglavja 3 se naslov oddelka 2 nadomesti z naslednjim:

"Nadzorovanje uvoza"

(9) V členu 308d se odstavka 1 in 2 nadomestita z naslednjim besedilom:

"1. Kadar je uvoz Skupnosti treba nadzorovati, države članice Komisiji vsaj enkrat mesečno pošljejo poročila o nadzoru s podatki o količinah izdelkov, sproščenih v prosti promet. Na zahtevo Komisije države članice omejijo te podatke na uvoz, ki uživa ugodnosti preferencialnega tarifnega režima.

2. Poročila držav članic o nadzoru navajajo količine, sproščene v prosti promet od prvega dne obravnavanega obdobja."

(10) V členu 353 se črta odstavek 2.

(11) V členu 358 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

"2. Kadar je to primerno, se spremni tranzitni dokument nadomesti s seznamom postavk, ki ustrezajo vzorcu in opombam v Prilogi 45b. Ta seznam je sestavni del spremnega tranzitnega dokumenta."

(12) V delu II pod naslovom II se naslov poglavja 9 nadomesti z naslednjim:

"Prevoz po postopku TIR ali ATA"

.

(13) V členu 451 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

"1. Kadar se blago prevaža od ene do druge točke na carinskem ozemlju Skupnosti po postopku za mednarodni prevoz blaga na podlagi zvezkov TIR (konvencija TIR) ali zvezkov ATA (konvencija ATA), se zaradi pravil o uporabi zvezka TIR ali ATA za takšen prevoz carinsko ozemlje Skupnosti šteje kot enotno ozemlje."

(14) V členu 453(2) se "členi od 314 do 324" nadomesti s "členi od 314b do 324f".

(15) Za členom 453 se vstavi naslednje besedilo:

"Oddelek 2

Postopek TIR".

(16) Člena 454 in 455 se nadomestita z naslednjim:

"Člen 454

Določbe tega oddelka se uporabljajo za prevoz blaga na podlagi zvezkov TIR, kadar gre za uvozne ali druge dajatve znotraj Skupnosti.

Člen 455

1. Carinski organi namembne države članice ali države izstopa vrnejo ustrezni del kupona št. 2 zvezka TIR carinskim organom države članice vstopa ali odhoda takoj ali najpozneje v enem mesecu od dneva, ko je bila operacija TIR končana.

2. Če se ustrezni del kupona št. 2 zvezka TIR ne vrne carinskim organom države članice vstopa ali odhoda v dveh mesecih po dnevu sprejetja zvezka TIR, ti organi obvestijo udeleženo garantno združenje, kar pa ne vpliva na obveščanje, potrebno v skladu s členom 11(1) konvencije TIR.

Obvestijo tudi imetnika zvezka TIR in povabijo slednjega ter udeleženo garantno združenje, naj pošljejo dokazilo, da je operacija TIR zaključena.

3. Dokazilo iz drugega pododstavka odstavka 2 se lahko zadovoljivo predloži carinskim organom v obliki dokumenta, ki so ga potrdili carinski organi namembne države članice ali države izstopa, ki zagotavlja istovetnost blaga in da je bilo predloženo namembnemu carinskemu uradu ali uradu izstopa.

4. Operacija TIR se šteje za zaključeno tudi takrat, kadar imetnik zvezka TIR/udeleženo garantno združenje zadovoljivo predloži carinski dokument, izdan v tretji državi, kamor je bilo vneseno blago za carinsko dovoljeno rabo ali uporabo, ali njegovo kopijo ali fotokopijo, ki zagotavlja istovetnost blaga. Kopije ali fotokopije mora kot pristne potrditi organ, ki je potrdil izvirnike, organi udeleženih tretjih držav ali organi ene od držav članic.

Člen 455a

1. Kadar carinski organi države članice vstopa ali odhoda v štirih mesecih po sprejetju zvezka TIR ne prejmejo dokazila, da je operacija TIR zaključena, takoj začnejo poizvedovalni postopek, da bi dobili potrebne podatke za zaključek postopka TIR ali, kadar to ni mogoče, ugotovili, če je nastal carinski dolg, kdo je dolžnik, in določili carinske organe, odgovorne za vknjižbo.

Če so carinski organi že prej obveščeni, da operacija TIR ni zaključena, ali če to sumijo, takoj začnejo poizvedovalni postopek.

2. Preiskava se začne tudi, če se naknadno izkaže, da je bilo dokazilo o zaključku postopka TIR ponarejeno in je poizvedovalni postopek potreben za dosego ciljev iz odstavka 1.

3. Carinski organi države članice vstopa ali odhoda sprožijo poizvedovalni postopek tako, da carinskim organom namembne ali izstopne države članice pošljejo zahtevo skupaj z vsemi potrebnimi podatki.

4. Carinski organi namembne ali izstopne države članice takoj odgovorijo.

5. Kadar je v preiskavi ugotovljeno, da je bila operacija TIR zaključena pravilno, carinski organi države članice vstopa ali odhoda takoj obvestijo garantno združenje in imetnika zvezka TIR ter, kjer je to primerno, katere koli carinske organe, ki so začeli postopek izterjave v skladu s členi 217 do 232 zakonika."

(17) V Delu II, Naslovu II, Poglavju 9 se črtata "Oddelek 2" in naslov oddelka.

(18) Člena 456 in 457 se nadomestita z naslednjim:

"Člen 456

1. Kadar kršitev ali nepravilnost po Konvenciji TIR povzroči carinski dolg v Skupnosti, se določbe tega oddelka smiselno uporabljajo tudi za druge dajatve iz člena 91(1)(a) zakonika.

2. Členi 450a, 450b in 450d se smiselno uporabljajo za postopek izterjave v zvezi z uporabo zvezka TIR.

Člen 457

1. Za namene člena 8(4) Konvencije TIR lahko takrat, ko operacija TIR poteka na carinskem ozemlju Skupnosti, katero koli garantno združenje s sedežem v Skupnosti prevzame odgovornost za plačilo zavarovanega zneska carinskega dolga za blago, udeleženo v postopku TIR, do zgornje meje 60000 EUR ali enakovrednega zneska nacionalne valute na posamezen zvezek TIR.

2. Garantno združenje s sedežem v državi članici, pristojni za izterjavo po členu 215 zakonika, je dolžno plačati zavarovani znesek carinskega dolga.

3. Veljavno obvestilo o nezaključenem postopku TIR, ki ga carinski organi ene države članice, za katere se ugotovi, da so pristojni za izterjavo po tretji alinei člena 215(1) zakonika, pošljejo pooblaščenemu garantnemu združenju, ki so ga pooblastili ti organi, velja tudi, kadar carinski organi druge države članice, za katere se ugotovi, da so pristojni po prvi ali drugi alinei člena 215(1) zakonika, kasneje nadaljujejo s postopkom izterjave od garantnega združenja, ki so ga pooblastili slednji organi."

(19) V Delu II, Naslovu II, Poglavju 9 se naslov Oddelka 3 nadomesti z naslednjim:

"Postopek ATA"

(20) Vstavita se člena 457c in 457d:

"Člen 457c

1. Ta člen se uporablja brez poseganja v posebne določbe Konvencije ATA o obveznostih garantnih združenj pri uporabi zvezka ATA.

2. Kadar se ugotovi, da je v času ali v zvezi s tranzitom na podlagi zvezka ATA v eni državi članici nastala kršitev ali nepravilnost, ta država članica v skladu z določbami Skupnosti ali svojimi določbami, brez poseganja v začetek kazenskih postopkov, izterja carine in druge morebitne dajatve.

3. Kadar ni mogoče ugotoviti, na katerem območju je kršitev ali nepravilnost nastala, se šteje, da je taka kršitev ali nepravilnost nastala v državi članici, ki jo je odkrila, razen če se v roku iz člena 457d(2) predloži carinskim organom zadovoljivo dokazilo o pravilnosti operacije ali o kraju, kjer je kršitev ali nepravilnost dejansko nastala.

Kadar tako dokazilo ni predloženo in se s tem šteje, da je navedena kršitev ali nepravilnost nastala v državi članici, ki jo je odkrila, ta država članica za tako blago obračuna carino in druge dajatve v skladu s predpisi Skupnosti ali nacionalnimi predpisi.

Če se naknadno ugotovi, v kateri državi članici je navedena kršitev ali nepravilnost dejansko nastala, carine in druge dajatve (razen tistih, ki so v skladu z drugim pododstavkom obračunane kot lastni viri Skupnosti), ki jim je zavezano blago v tej državi članici, le-tej vrne država članica, ki jih je prvotno izterjala. V takem primeru se vsa preplačila vrnejo osebi, ki je dajatve prvotno plačala.

Kadar je znesek carin in drugih dajatev, ki jih prvotno obračuna in vrne tista država članica, ki jih je izterjala, manjši od carin in drugih dajatev, predpisanih v državi članici, v kateri je kršitev ali nepravilnost dejansko nastala, ta država članica obračuna razliko v skladu s predpisi Skupnosti ali svojimi predpisi.

Carinske uprave držav članic sprejmejo potrebne ukrepe za obravnavanje takih kršitev ali nepravilnosti in za učinkovito kaznovanje.

Člen 457d

1. Kadar je ugotovljeno, da je med operacijo tranzita na podlagi zvezka ATA ali v zvezi z njim storjen prekršek ali nepravilnost, carinski organi obvestijo imetnika zvezka ATA in garantno združenje v roku, predpisanem v členu 6(4) Konvencije ATA.

2. Dokazilo o pravilnosti operacije, opravljene na podlagi zvezka ATA v smislu prvega pododstavka člena 457c(3) se predloži v roku, predpisanem v členu 7(1) in (2) Konvencije ATA.

3. Dokazilo iz odstavka 2 se zadovoljivo predloži carinskim organom na enega od naslednjih načinov:

(a) s predložitvijo carinskega ali trgovskega dokumenta, ki ga potrdijo carinski organi, ki ugotavljajo, da je obravnavano blago predloženo namembnemu uradu.

(b) s predložitvijo carinskega dokumenta, iz katerega je razviden vnos blaga v carinski postopek v tretji državi, ali njegove kopije ali fotokopije, katere pristnost je potrdil organ, ki je potrdil že originalni dokument, ali organi udeležene tretje države ali organi ene od držav članic;

(c) z dokazom iz člena 8 Konvencije ATA.

Dokumenti iz točk (a) in (b) prvega pododstavka vključujejo podatke, ki omogočajo ugotovitev istovetnosti obravnavanega blaga."

(21) V členih 458(2), 461(4) in 462(4) se "člen 454(3)" nadomesti z "člen 457c(3)".

(22) V členu 551(3) se doda naslednji stavek:

"Stroški predelave pomenijo vse stroške, nastale pri predelavi izdelkov, vključno z režijskimi stroški in vrednostjo blaga Skupnosti, če je bilo takšno blago uporabljeno pri predelavi."

(23) Člen 841 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 841

Kadar je za ponovni izvoz potrebna carinska deklaracija, se smiselno uporabijo določbe členov 788 do 796 brez poseganja v posebne določbe, ki se morda uporabljajo po zaključku predhodnega carinskega postopka z ekonomskim učinkom.

Kadar se zvezek ATA uporabi za ponovni izvoz blaga pri začasnem uvozu, se carinska deklaracija lahko predloži drugemu carinskemu uradu, kakor je naveden v prvem stavku člena 161(5) zakonika."

(24) v členu 876a se doda odstavek 3:

"3. Kadar nastane carinski dolg po členu 203 zakonika, carinski organi odložijo obveznost osebe iz četrte alinee odstavka 3 tega člena, da plača dajatve, kadar je ugotovljen vsaj še en dolžnik in mu je v skladu s členom 221 zakonika sporočen znesek dajatev.

Odlog je mogoče odobriti samo pod pogojem, da oseba iz četrte alinee člena 203(3) zakonika ni zajeta še v kateri od drugih alinej navedenega odstavka in ni očitno malomarna pri izpolnjevanju svojih obveznosti.

Odlog se časovno omeji na eno leto. Vseeno pa carinski organi ta rok lahko podaljšajo zaradi primerno utemeljenih razlogov.

Odlog je pogojen z veljavnim zavarovanjem, ki ga vloži oseba, v korist katere je odlog odobren, v višini zadevnih dajatev, razen kadar tako zavarovanje, ki zajema celoten znesek zadevnih dajatev, že obstaja in garant še ni oproščen svojih obveznosti. Takega zavarovanja ni treba zahtevati, če bi taka zahteva zaradi dolžnikovih okoliščin po vsej verjetnosti povzročila resne gospodarske ali socialne težave."

(25) V členu 890 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

"Carinski organ odločanja odobri povrnitev ali odpustitev, ko:

(a) je zahtevi priloženo potrdilo o poreklu, potrdilo o gibanju blaga, potrdilo o pristnosti, notranji tranzitni dokument Skupnosti ali katerikoli drug ustrezen dokument, ki navaja, da je uvoženo blago v času sprejetja deklaracije v prosti promet zaradi svoje vrste izpolnjevalo pogoje za skupnostno obravnavo, preferencialno tarifno obravnavo ali ugodnejšo tarifno obravnavo;

(b) se tako predložen dokument nanaša posebej na obravnavano blago;

(c) so izpolnjeni vsi pogoji v zvezi s sprejetjem navedenega dokumenta;

(d) so izpolnjeni vsi drugi pogoji za odobritev skupnostne obravnave, preferencialne tarifne obravnave ali ugodnejše tarifne obravnave zaradi vrste blaga."

(26) Člen 900 se spremeni:

(a) Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

"2. Povrnitev ali odpustitev uvoznih dajatev v primerih iz odstavka 1(c) in (f) do (n) je, razen v primeru blaga, uničenega na ukaz javnega organa ali brezplačno dostavljenega dobrodelnim ustanovam, ki delujejo v Skupnosti, pogojena s ponovnim izvozom blaga s carinskega ozemlja Skupnosti pod nadzorom carinskih organov.

Organ odločanja na zahtevo dovoli, da se blago namesto ponovnega izvoza uniči ali vnese v zunanji tranzitni postopek Skupnosti, v postopek carinskega skladiščenja ali v prosto cono ali prosto skladišče.

Blago, ki se mu določi ena od teh rab, se šteje za neskupnostno blago.

V tem primeru sprejmejo carinski organi vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se za blago, dano v carinsko skladišče, v prosto cono ali prosto skladišče, kasneje lahko ugotovi, da gre za neskupnostno blago."

(b) Črta se odstavek 3.

(27) Priloga 14 se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi.

(28) Priloga 15 se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

(29) Priloga 25 se nadomesti z besedilom iz Priloge III k tej uredbi.

(30) Priloga 37a se spremeni v skladu s Prilogo IV k tej uredbi.

(31) Priloga 38 se spremeni v skladu s Prilogo V k tej uredbi.

(32) Priloga 44a se spremeni v skladu s Prilogo VI k tej uredbi.

(33) Priloga 45a se spremeni v skladu s Prilogo VII k tej uredbi.

(34) Priloga 67 se spremeni v skladu s Prilogo VIII k tej uredbi.

(35) Priloga 70 se spremeni v skladu s Prilogo IX k tej uredbi.

(36) Priloga 76 se spremeni v skladu s Prilogo X k tej uredbi.

Člen 2

Komisija bo do 1. julija 2004 ovrednotila, do katere stopnje so gospodarski subjekti že izvedli računalniško obdelavo tranzitnega sistema. Ovrednotenje bo temeljilo na poročilu, sestavljenem iz podatkov držav članic.

Člen 3

1. Ta direktiva začne veljati tretji dan po dnevu objave v Uradnem listu Evropske unije.

2. Točki (2) in (3) člena 1 se uporabljajo od 1. junija 2003.

Dokazila o poreklu, izdana po določbah, ki se uporabljajo do 1. junija 2003, se sprejemajo v mejah njihove veljavnosti tudi po tem datumu.

3. Točke (10), (11), (30), (32) in (33) člena 1 se uporabljajo od 1. januarja 2005.

Vendar pa se na podlagi ovrednotenja iz člena 2 ta datum lahko odloži z odločbo, sprejeto v skladu s postopkom odbora.

4. Točke (12) do (21) člena 1 se uporabljajo od 1. septembra 2003.

5. Točka (29) člena 1 se uporablja od 1. maja 2004.

Uredba je v celoti zavezujoča in velja neposredno v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. maja 2003

Za Komisijo

Frédérik Bolkestein

Član Komisije

[1] UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

[2] UL L 311, 12.12.2000, str. 17.

[3] UL L 346, 31.12.2001, str. 1.

[4] UL L 357, 30.12.1998, str. 1.

[5] UL L 60, 1.3.2001, str. 43.

[6] UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

[7] UL L 68, 12.3.2002, str. 11.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

"

PRILOGA 14

UVODNE OPOMBE K SEZNAMU V PRILOGI 15

Opomba 1:

Seznam določa pogoje, ki morajo biti izpolnjeni pri vseh izdelkih, da se štejejo kot zadosti obdelani ali predelani v smislu členov 69 in 100.

Opomba 2:

2.1 Prva dva stolpca v seznamu opisujeta izdelek, ki je pridobljen. Prvi stolpec navaja tarifno številko ali številko poglavja, ki se uporablja v Harmoniziranem sistemu, drugi stolpec pa poimenovanje blaga, ki se v tem sistemu uporablja za to tarifno številko ali poglavje. Za vsak vpis v prva dva stolpca je pravilo navedeno v stolpcu 3 ali 4. Ponekod, kjer je pred vpisom v prvi stolpec oznaka "ex", to pomeni, da se pravila v stolpcu 3 ali 4 uporabljajo samo za tisti del tarifne številke, ki je poimenovana v stolpcu 2.

2.2 Kadar je v stolpcu 1 združenih več tarifnih številk ali je navedena številka poglavja in je zato poimenovanje izdelkov v stolpcu 2 splošen, se pripadajoča pravila v stolpcu 3 ali 4 uporabljajo za vse izdelke, ki se po Harmoniziranem sistemu uvrščajo v tarifne številke tega poglavja ali v katere koli tarifne številke, ki so v stolpcu 1 napisane skupaj.

2.3 Kadar seznam vsebuje različna pravila, ki se uporabljajo za različne izdelke v okviru ene tarifne številke, je v vsaki alinei poimenovanje tistega dela tarifne številke, za katerega se uporabljajo pripadajoča pravila v stolpcu 3 ali 4.

2.4 Kadar je za vpis v prvih dveh stolpcih pravilo določeno v stolpcu 3 in v stolpcu 4, ima izvoznik možnost izbire, da uporabi bodisi pravilo iz stolpca 3 ali tisto iz stolpca 4. Če v stolpcu 4 ni pravila o poreklu, je treba uporabiti pravilo iz stolpca 3.

Opomba 3:

3.1 Določbe členov 69 in 100 glede izdelkov, ki so pridobili status porekla in se uporabljajo pri izdelavi drugih izdelkov, se uporabljajo ne glede na to, ali je bil ta status pridobljen znotraj tovarne, kjer se ti izdelki uporabljajo, ali v drugi tovarni v državi oziroma republiki upravičenki ali v Skupnosti.

Primer:

Motor iz tarifne številke 8407, za katerega pravilo določa, da vrednost materialov brez porekla, ki se lahko vgradijo, ne sme presegati 40 % cene franko obrat, je izdelan iz "drugih legiranih jekel, grobo oblikovanih s kovanjem" iz tarifne številke ex7224.

Če je bilo to kovanje opravljeno v državi upravičenki ali republiki iz ingota brez porekla, potem je že pridobil poreklo na podlagi pravila za tarifno številko ex7224 na seznamu. Kovanje se zato pri izračunu vrednosti motorja šteje, da ima poreklo, ne glede na to, ali je bil izdelan v isti tovarni ali v drugi tovarni v državi upravičenki ali republiki. Ko se sešteva vrednost uporabljenih materialov brez porekla, se zato vrednost ingota brez porekla ne upošteva.

3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del potrebne obdelave ali predelave, zato izdelki z več predelave ali obdelave pridobijo status porekla; nasprotno pa tisti z manj predelave ali obdelave ne morejo pridobiti statusa porekla. Če torej pravilo določa, da je možno na določeni stopnji izdelave uporabiti material brez porekla, je uporaba tega materiala na zgodnejši stopnji izdelave dovoljena, uporaba takšnega materiala na kasnejši stopnji pa ne.

3.3 Brez vpliva na opombo 3.2 se lahko, kadar pravilo uporablja izraz "Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke", uporabijo materiali iz katere koli tarifne(-ih) številke(-) (celo materiali z enakim poimenovanjem in tarifno številko kakor izdelek), vendar ob upoštevanju vsakršnih posebnih omejitev, ki so morda zajete v pravilu.

Vendar pa izraz "Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke …" ali "Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz iste tarifne številke kakor izdelek" pomeni, da se lahko uporabijo materiali iz katere koli tarifne(-ih) številke(-), razen tisti z enakim poimenovanjem, kakor je poimenovanje izdelka v stolpcu 2 seznama.

3.4 Kadar pravilo v seznamu navaja, da se izdelek lahko izdela iz več kakor enega materiala, to pomeni, da se lahko uporabi en ali več materialov. To ne pomeni, da se morajo uporabiti vsi.

Primer:

Pravilo za tkanine iz tarifnih številk 5208 do 5212 določa, da se lahko uporabijo naravna vlakna, med drugimi materiali pa se lahko uporabijo tudi kemični materiali. To ne pomeni, da je treba uporabiti oboje; mogoče je uporabiti enega ali drugega ali oboje.

3.5 Kadar pravilo v seznamu določa, da mora biti izdelek izdelan iz določenega materiala, ta pogoj seveda ne preprečuje uporabe drugih materialov, ki zaradi svoje narave ne morejo zadostiti pravilu. (Glej tudi spodnjo Opombo 6.2 v zvezi s tekstilom.)

Primer:

Pravilo za pripravljeno hrano iz tarifne številke 1904, ki posebej izključuje uporabo žit in njihovih izdelkov, ne preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih dodatkov, ki niso izdelani iz žit.

Vendar to ne velja za izdelke, ki so, čeprav ne morejo biti izdelani iz posameznih materialov, določenih v seznamu, lahko izdelani iz istovrstnega materiala na zgodnejši stopnji.

Primer:

Če je v primeru oblačila iz ex Poglavja 62, narejenega iz netkanih materialov, za to vrsto izdelkov dovoljena samo uporaba preje brez porekla, ni možno začeti pri netkanem blagu, čeprav netkano blago običajno ne more biti izdelano iz preje.V takih primerih bi bil začetni material običajno na stopnji pred prejo, to je na stopnji vlaken.

3.6 Kadar pravilo v seznamu za največjo vrednost materialov brez porekla, ki se lahko uporabijo, navaja dve odstotni postavki, potem se ti dve postavki ne smeta seštevati. Z drugimi besedami, največja vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne sme nikoli preseči najvišje od navedenih odstotnih postavk. Poleg tega ni dovoljeno preseči posameznih odstotnih postavk, ki se nanašajo na določene materiale.

Opomba 4:

4.1 Izraz "naravna vlakna" se v seznamu uporablja za vlakna, ki niso umetna ali sintetična. Omejen je na stopnje pred predenjem, vključno z odpadki, in če ni drugače določeno, vključuje vlakna, ki so mikana, česana ali drugače obdelana, vendar ne spredena.

4.2 Izraz "naravna vlakna" vključuje konjsko žimo iz tarifne številke 0503, svilo iz tarifnih številk 5002 in 5003 pa tudi volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako iz tarifnih številk 5101 do 5105, bombažna vlakna iz tarifnih številk 5201 do 5203 in druga rastlinska vlakna iz tarifnih številk 5301 do 5305.

4.3 Izrazi "tekstilna kaša", "kemični materiali" in "materiali za izdelavo papirja" so v seznamu uporabljeni za poimenovanje materialov, ki se ne uvrščajo v poglavja od 50 do 63 in se lahko uporabijo za proizvodnjo umetnih, sintetičnih ali papirnih vlaken ali prej.

4.4. Izraz "umetna ali sintetična rezana vlakna" se v seznamu uporablja za sintetične ali umetne filamente, rezana vlakna ali odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507.

Opomba 5:

5.1 Kadar se za izdelek v seznamu navaja ta opomba, se pogoji, določeni v stolpcu 3, ne uporabljajo za nobene osnovne tekstilne materiale, uporabljene pri njegovi izdelavi in ki skupaj pomenijo 10 ali manj % skupne teže vseh uporabljenih osnovnih tekstilnih materialov. (Glej tudi opombi 5.3 in 5.4 spodaj.)

5.2 Vendar pa se dovoljeno odstopanje iz opombe 5.1 lahko uporabi le za mešane izdelke, ki so narejeni iz dveh ali več osnovnih tekstilnih materialov.

Osnovni tekstilni materiali so naslednji:

- svila;

- volna;

- groba živalska dlaka;

- fina živalska dlaka;

- konjska žima;

- bombaž;

- materiali za izdelavo papirja in papir;

- lan;

- prava konoplja;

- juta in druga tekstilna vlakna iz ličja;

- sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav;

- kokosova vlakna, maniljska konoplja (abaka), ramija in druga rastlinska tekstilna vlakna;

- sintetični filamenti;

- umetni filamenti;

- elektroprevodni filamenti;

- sintetična rezana vlakna iz polipropilena;

- sintetična rezana vlakna iz poliestra;

- sintetična rezana vlakna iz poliamida;

- sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila;

- sintetična rezana vlakna iz poliimida;

- sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena;

- sintetična rezana vlakna iz poli(fenilensulfida);

- sintetična rezana vlakna iz poli(vinilklorida);

- druga sintetična rezana vlakna;

- umetna rezana vlakna iz viskoze;

- druga umetna rezana vlakna;

- preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti polietra, povezana ali ne

- preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti poliestra, povezana ali ne

- izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja), ki vsebujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti zlepljene s prozornim ali barvnim lepilom med dvema plastičnima slojema;

- drugi izdelki iz tarifne številke 5605.

Primer:

Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih vlaken iz tarifne številke 5203 in sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5506, je mešana preja. Zato se lahko sintetična rezana vlakna brez porekla, ki ne zadovoljujejo pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše), uporabijo pod pogojem, da njihova skupna teža ne presega 10 % teže preje.

Primer:

Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz volnene preje iz tarifne številke 5107 in sintetične preje iz rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je mešana tkanina. Zato se sintetična preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše) ali volnena preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje) ali kombinacija obeh prej lahko uporabi pod pogojem, da njihova skupna teža ne presega 10 % teže tkanine.

Primer:

Taftana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz bombažne tkanine iz tarifne številke 5210, je mešan izdelek le, če je bombažna tkanina sama mešana tkanina, izdelana iz prej, uvrščenih v dve različni tarifni številki, ali če so uporabljene bombažne preje same mešanice.

Primer:

Če je ta taftana tekstilna tkanina izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz sintetične tkanine iz tarifne številke 5407, sta uporabljeni preji očitno iz dveh različnih osnovnih tekstilnih materialov in je zato taftana tekstilna tkanina mešan izdelek.

5.3 V primeru izdelkov, ki vsebujejo "prejo iz poliuretana, laminirano s fleksibilnimi segmenti iz polietra, povezano ali ne", je pri tej preji dovoljeno 20 % odstopanje.

5.4 Za izdelke, ki vsebujejo "trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti zlepljene z lepilom med dvema plastičnima slojema", je pri tem traku dovoljeno odstopanje 30 %.

Opomba 6:

6.1 Kadar je v seznamu navedena ta opomba, se tekstilni izdelki (razen podlog in medvlog), ki ne ustrezajo pravilu za izdelan izdelek, določenem v seznamu v stolpcu 3, lahko uporabijo pod pogojem, da se uvrščajo v tarifno številko, ki je drugačna od tarifne številke izdelka, ter da njihova vrednost ne presega 8 % cene izdelka franko tovarna.

6.2 Brez vpliva na opombo 6.3 se materiali, ki se ne uvrščajo v poglavja 50 do 63, lahko prosto uporabljajo za izdelavo tekstilnih izdelkov, če vsebujejo tekstil ali ne.

Primer:

Če pravilo iz seznama določa, da mora biti za določen tekstilni izdelek (na primer hlače) uporabljena preja, to ne preprečuje uporabe kovinskih predmetov, kakor so gumbi, čeprav gumbi niso uvrščeni v poglavja 50 do 63. Iz istega razloga to ne preprečuje uporabe zadrg, četudi zadrge običajno vsebujejo tekstil.

6.3 Kadar se uporablja odstotno pravilo, je treba pri računanju vrednosti vdelanih materialov brez porekla upoštevati vrednost materialov, ki se ne uvrščajo v poglavja 50 do 63.

Opomba 7:

7.1 Za namene tarifnih številk ex2707, 2713 do 2715, ex2901, ex2902 in ex3403 so specifični procesi "naslednji:"

(a) vakuumska destilacija;

(b) ponovna destilacija z zelo natančnim frakcijskim postopkom [1];

(c) razbijanje (kreking);

(d) preoblikovanje (reforming);

(e) ekstrakcija s selektivnimi topili;

(f) obdelava, ki obsega vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali boksitom;

(g) polimerizacija;

(h) alkiliranje;

(i) izomerizacija.

7.2 Za namene tarifnih številk 2710, 2711 in 2712 so specifični procesi "naslednji:"

(a) vakumska destilacija;

(b) ponovna destilacija z zelo natančnim frakcijskim postopkom [2];

(c) razbijanje (kreking);

(d) preoblikovanje (reforming);

(e) ekstrakcija s selektivnimi topili;

(f) obdelava, ki obsega vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali boksitom;

(g) polimerizacija;

(h) alkiliranje;

(ij) izomerizacija.

(k) samo za težka olja iz tarifne številke ex2710 razžveplanje z vodikom, ki privede do 85 % zmanjšanja vsebnosti žvepla pri tako obdelanih izdelkih (metoda ASTM D 1266 -59 T);

(l) samo za izdelke iz tarifne številke 2710 odstranjevanje voskov (deparafinizacija) z drugo obdelavo kakor filtriranjem;

(m) samo za težka olja iz tarifne številke ex2710, obdelava z vodikom pri tlaku nad 20 barov in temperaturi nad 250°C, z uporabo katalizatorja, razen za razžveplanje, kadar je vodik aktivni element v kemični reakciji. Nadaljnja obdelava mazalnih olj iz tarifne postavke ex2710 z vodikom (na primer hidrofinalizacija ali razbarvanje), da bi še posebej izboljšali barvo ali stabilnost, se vseeno ne šteje za specifični proces;

(n) samo za kurilna olja iz tarifne številke ex2710 atmosferska destilacija pod pogojem, da se manj kakor 30 % teh izdelkov, vključno z izgubami, destilira pri 300 °C po metodi ASTM D 86;

(o) samo za težka olja razen plinskih olj in kurilnih olj iz tarifne številke ex2710, obdelava s pomočjo visokofrekvenčnih razelektritev skozi krtačke.

(p) samo za surove izdelke (razen vazelina, ozokerita, voska iz lignita ali šote, parafinskega voska z manj kakor 0,75 utežnih odstotkov olja) iz tarifne številke ex2712, odstranjevanje olja s frakcijsko kristalizacijo.

7.3 Za namene tarifnih številk ex2707, 2713 do 2715, ex2901, ex2902 in ex3403 se poreklo ne pridobi z enostavnimi postopki, kakor so čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija, filtriranje, barvanje, označevanje, doseganje določene vsebnosti žvepla z mešanjem izdelkov z različno vsebnostjo žvepla, niti katera koli kombinacija teh ali podobnih postopkov.

"

[1] Glej dodatno razlago 4(b) k Poglavju 27 Kombinirane nomenklature

[2] Glej dodatno razlago 4(b) k Poglavju 27 Kombinirane nomenklature

--------------------------------------------------

PRILOGA II

"

PRILOGA 15

SEZNAM OBDELAV ALI PREDELAV, KI JIH JE TREBA OPRAVITI NA MATERIALIH BREZ POREKLA, DA IZDELANI IZDELEK PRIDOBI STATUS BLAGA S POREKLOM

Tar. št. HS | Poimenovanje blaga | Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom |

| |

(1) | (2) | (3) ali (4) |

Poglavje 1 | Žive živali | Vse živali iz poglavja 1 morajo biti v celoti pridobljene. | |

Poglavje 2 | Meso in drugi užitni klavnični proizvodi | Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 1 in 2 v celoti pridobljeni. | |

Poglavje 3 | Ribe, raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji | Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 3 v celoti pridobljeni. | |

ex Poglavje 4 | Mlečni izdelki; perutninska in ptičja jajca; naravni med; užitni proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; razen za: | Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 4 v celoti pridobljeni. | |

0403 | Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirano ali ne, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil, aromatizirano ali z dodanim sadjem, lupinastim sadjem ali kakavom | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 4 v celoti pridobljeni;je ves uporabljen sadni sok (razen ananasovega, citroninega ali grenivkinega) iz tar. št. 2009 s poreklom, invrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. | |

ex Poglavje 5 | Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; razen za: | Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 5 v celoti pridobljeni. | |

ex0502 | Pripravljene ščetine in dlake domačega in divjega prašiča | Čiščenje, dezinfekcija, razvrščanje in izravnavanje ščetin in dlak. | |

Poglavje 6 | Živo drevje in druge rastline; čebulice, korenine in podobno; rezano cvetje in okrasno listje | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 6 v celoti pridobljeni, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

Poglavje 7 | Užitne vrtnine, nekateri koreni in gomolji | Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 7 v celoti pridobljeni. | |

Poglavje 8 | Užitno sadje in oreški; lupine agrumov ali dinj in lubenic | Izdelava, pri kateri: je vse uporabljeno sadje v celoti pridobljeno in so vsi uporabljeni oreški v celoti pridobljeni, invrednost vseh uporabljenih materialov iz 17. poglavja ne presega 30 % vrednosti cene izdelka franko tovarna. | |

ex Poglavje 9 | Kava, pravi čaj, mate čaj in začimbe; razen za: | Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 9 v celoti pridobljeni. | |

0901 | Kava, pražena ali nepražena, z ali brez kofeina; lupine in kožice kave; kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršenkoli odstotek kave | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. | |

0902 | Čaj, pravi, aromatiziran ali ne | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. | |

ex0910 | Mešanice začimb | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. | |

Poglavje 10 | Žita | Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 10 v celoti pridobljeni. | |

ex Poglavje 11 | Proizvodi mlinske industrije; slad; škrob; inulin; pšenični gluten; razen za: | Izdelava, pri kateri so vsa uporabljena žita, užitne vrtnine, korenine in gomolji iz tar. št. 0714 ali sadje v celoti pridobljeni. | |

ex1106 | Moka, prah in zdrob iz sušenih stročnic, ki se uvrščajo v tar. št. 0713 | Sušenje in mletje sušenih stročnic iz tar. št. 0708. | |

Poglavje 12 | Oljna semena in plodovi; razno zrnje, semena in plodovi; industrijske in zdravilne rastline; slama in krma | Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 12 v celoti pridobljeni. | |

1301 | Šelak; naravne gume, smole, gumijeve smole in oljne smole (na primer balzami) | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 1301 ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

1302 | Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati in pektati; agar- agar in druge sluzi ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani ali nemodificirani: | | |

— Sluzi in sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani | Izdelava iz nemodificiranih sluzi in sredstev za zgoščevanje. | |

— Drugi | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

Poglavje 14 | Rastlinski materiali za pletarstvo; rastlinski proizvodi, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu | Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 14 v celoti pridobljeni. | |

ex Poglavje 15 | Masti in olja živalskega in rastlinskega izvora in proizvodi njihovega razkrajanja; predelane užitne masti; voski živalskega in rastlinskega izvora; razen za: | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

1501 | Prašičja maščoba (vključno z mastjo) in piščančja maščoba, razen tistih iz tar. št. 0209 ali 1503 | | |

— Maščobe iz kosti ali odpadkov | Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št, razen iz tar. št. 0203, 0206 ali 0207 ali kosti iz tar. št. 0506. | |

— Drugo | Izdelava iz prašičjega mesa ali užitnih klavničnih izdelkov iz tar. št. 0203 ali 0206 ali iz piščančjega mesa in užitnih klavničnih izdelkov iz tar. št. 0207. | |

1502 | Maščobe živali vrste goved, ovac in koz, razen tistih iz tar. št. 1503: | | |

— Maščobe iz kosti ali odpadkov | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz tar. št. 0201, 0202, 0204 ali 0206 ali kosti iz tar. št. 0506. | |

— Drugo | Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz 2. poglavja v celoti pridobljeni. | |

1504 | Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično nemodificirani: | | |

— Trdne frakcije | Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št, vključno z drugimi materiali iz tar. št. 1504. | |

— Drugo | Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz 2. in 3. poglavja v celoti pridobljeni. | |

ex1505 | Prečiščeni lanolin | Izdelava iz surove maščobe iz volne iz tar. št.1505. | |

1506 | Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, prečiščene ali neprečiščene, toda kemično nemodificirane: | | |

— Trdne frakcije | Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št, vključno z drugimi materiali iz tar. št. 1506. | |

— Drugo | Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz 2. poglavja v celoti pridobljeni. | |

1507 do 1515 | Rastlinska olja in njihove frakcije: | | |

— Sojino olje, olje iz kikirikija, palmovo, kopre, palmovega jedra, babasu, tungovo in oiticica olje, mirtin vosek in japonski vosek, frakcije jojoba olja in olja za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

— Trdne frakcije, razen iz jojoba olja | Izdelava iz drugih materialov iz tar. št.od 1507 do 1515. | |

— Drugo | Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni rastlinski materiali v celoti pridobljeni. | |

1516 | Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in njihove frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ali elaidinizirani, rafinirani ali nerafinirani, toda nadalje nepredelani | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali iz 2. poglavja v celoti pridobljeni, inso vsi uporabljeni rastlinski materiali v celoti pridobljeni. Lahko pa se uporabijo materiali iz tar. št. 1507, 1508, 1511 in 1513. | |

1517 | Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti in olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, primerni za prehrano, razen jedilnih masti ali olj ali njihovih frakcij iz tar. št 1516 | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 2 in 4 v celoti pridobljeni, inso vsi uporabljeni rastlinski materiali v celoti pridobljeni. Lahko pa se uporabijo materiali iz tar. št. 1507, 1508, 1511 in 1513. | |

Poglavje 16 | Izdelki iz mesa, rib, rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev | Izdelava iz: živali iz poglavja 1, in/aliso vsi uporabljeni materiali iz poglavja 3 v celoti pridobljeni. | |

ex Poglavje 17 | Sladkor in sladkorni proizvodi; razen za: | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

ex1701 | Sladkor iz sladkornega trsa in sladkorne pese ter kemično čista saharoza v trdnem stanju, z dodatki za aromatiziranje in barvili | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. | |

1702 | Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za aromatiziranje ali barvil; umetni med in mešanice umetnega ter naravnega medu; karamelni sladkor: | | |

— Kemično čista maltoza in fruktoza | Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št, vključno z drugimi materiali iz tar. št. 1702. | |

— Drugi sladkorji v trdnem stanju z dodatki za aromatiziranje ali barvili | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. | |

— Drugo | Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali že s poreklom. | |

ex1703 | Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja, z dodatki za aromatiziranje in barvili | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. | |

1704 | Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), brez kakava | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. | |

Poglavje 18 | Kakav in kakavovi izdelki | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. | |

1901 | Sladni ekstrakt; živila iz moke, drobljencev, zdroba, škroba ali sladnega ekstrakta brez dodatka kakava ali z dodatkom kakava v prahu v količini manj kakor 40 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404 brez dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom kakavovega prahu v količini manj kakor 5 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu: | | |

— Sladni ekstrakt | Izdelava iz žit iz poglavja 10. | |

— Drugo | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz 17. poglavja ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. | |

1902 | Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kakor so: špageti, makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen: | | |

— Ki vsebujejo 20 mas. % ali manj mesa, klavničnih izdelkov, rib, školjkarjev ali mehkužcev | Izdelava, pri kateri so vsa uporabljena žita in žitni izdelki (razen pšenice vrste "durum" in njenih izdelkov) v celoti pridobljeni. | |

— Ki vsebujejo več kakor 20 mas. % mesa, klavničnih izdelkov, rib, školjkarjev ali mehkužcev | Izdelava, pri kateri: so vsa uporabljena žita in žitni izdelki (razen pšenice vrste "durum" in njenih izdelkov) v celoti pridobljeni, inso vsi uporabljeni materiali iz poglavja 2 in 3 v celoti pridobljeni. | |

1903 | Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba kakor kosmiči, zrnca, perle in v podobnih oblikah | Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št, razen iz krompirjevega škroba iz tar. št. 1108. | |

1904 | Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v zrnu ali obliki kosmičev ali druge oblike (razen moke, drobljencev in zdroba), predkuhana, ali drugače pripravljena, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz tar. št. 1806,pri kateri so vsa uporabljena žita in moka (razen pšenice vrste "durum" in koruze vrste Zea indurata, in njunih izdelkov) v celoti pridobljeni, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. | |

1905 | Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez njega: hostije, prazne kapsule za farmacevtske proizvode, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki | Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št, razen iz poglavja 11. | |

ex Poglavje 20 | Proizvodi iz vrtnin, sadja, oreški ali drugih delov rastlin; razen za: | Izdelava, pri kateri je vse uporabljeno sadje, oreški ali vrtnine v celoti pridobljeno. | |

ex2001 | Yam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo najmanj 5 mas.% škroba, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št., kakor je tar. št. izdelka. | |

ex2004 in ex2005 | Krompir v obliki moke, zdroba ali kosmičev, pripravljen ali konzerviran drugače kakor v kisu ali ocetni kislini | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

2006 | Vrtnine, sadje, oreški, sadne lupine in drugi deli rastlin, konzervirani v sladkorju (suhi, glazirani ali kristalizirani) | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. | |

2007 | Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali pireji iz oreškov in sadne paste ali paste iz oreškov, dobljeni s toplotno obdelavo, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. | |

ex2008 | — Oreški, brez dodatka sladkorja ali alkohola | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih oreškov in oljnih semen s poreklom iz tar. št. 0801, 0802 in od 1202 do 1207 presega 60 % cene izdelka franko tovarna. | |

— Arašidno maslo; mešanice na osnovi žit; palmovi srčki; koruza | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

— Drugi, razen sadja in oreškov, kuhani drugače kakor v sopari ali vodi, brez dodanega sladkorja; zamrznjeni | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. | |

2009 | Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani in brez dodatka alkohola, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. | |

ex Poglavje 21 | Razna živila; razen za: | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

2101 | Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali mate čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali mate čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi ekstrakti, esence in koncentrati | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri je vsa uporabljena cikorija v celoti pridobljena. | |

2103 | Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica: | | |

— Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka.Lahko pa se uporabi gorčična moka ali zdrob ali pripravljena gorčica. | |

— Gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. | |

ex2104 | Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen pripravljenih ali konzerviranih vrtnin iz tar. št. od 2002 do 2005. | |

2106 | Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. | |

ex Poglavje 22 | Pijače, alkoholi in kis; razen za: | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri je vse uporabljeno grozdje v celoti pridobljeno ali so vsi uporabljeni materiali, dobljeni iz grozdja, v celoti pridobljeni. | |

2202 | Vode, vključno z mineralnimi vodami in sodavicami, z dodanim sladkorjem ali drugimi sladili ali aromatizirane ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih in zelenjavnih sokov, ki se uvrščajo v tar. št. 2009 | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka,pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri je vsak uporabljeni sadni sok (razen ananasovega, citroninega ali grenivkinega) s poreklom. | |

2207 | Nedenaturiran etanol(nevtralni, sintetični ali fermentirani etanol), z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več; denaturirani etanoli, s katero koli vsebnostjo etanola | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz tar. št. 2207 ali 2208, inpri kateri je vse uporabljeno grozdje v celoti pridobljeno ali so vsi uporabljeni materiali, dobljeni iz grozdja, v celoti pridobljeni, ali, če so vsi drugi uporabljeni materiali že s poreklom, se lahko uporabi arak do višine 5 vol. %. | |

2208 | Nedenaturirani etanol, z vsebnostjo manj kakor 80 vol.%; destilati, likerji in druge alkoholne pijače s katero koli vsebnostjo alkohola | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz tar. št. 2207 ali 2208, inpri kateri je vse uporabljeno grozdje v celoti pridobljeno ali so vsi uporabljeni materiali, dobljeni iz grozdja, v celoti pridobljeni, ali, če so vsi drugi uporabljeni materiali že s poreklom, se lahko uporabi arak do višine 5 vol. %. | |

ex Poglavje 23 | Ostanki in odpadki živilske industrije; pripravljena krma za živali; razen za: | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

ex2301 | Kitov zdrob; moke, zdrob in peleti iz rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, neustreznih za prehrano ljudi | Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja2 in 3 v celoti pridobljeni. | |

ex2303 | Ostanki pri proizvodnji škroba iz koruze (razen zgoščenih tekočin za namakanje), z vsebnostjo proteinov, računano na suh proizvod, več kakor 40 mas. % | Izdelava, pri kateri je vsa uporabljena koruza v celoti pridobljena. | |

ex2306 | Oljne pogače in drugi trdni ostanki ekstrakcije olivnega olja, ki vsebujejo več kakor 3 mas. % olivnega olja | Izdelava, pri kateri so vse uporabljene olive v celoti pridobljene. | |

2309 | Izdelki, ki se uporabljajo kakor krma za živali | Izdelava, pri kateri: so vsa uporabljena žita, sladkor ali melase, meso ali mleko s poreklom, inso vsi uporabljeni materiali iz poglavja 3 v celoti pridobljeni. | |

ex Poglavje 24 | Tobak in tobačni nadomestki; razen za: | Izdelava, pri kateri so vsi materiali iz poglavja 24 v celoti pridobljeni. | |

2402 | Cigare, cigarilosi in cigarete iz tobaka ali tobačnih nadomestkov | Izdelava, pri kateri je najmanj 70 ut.% uporabljenega nepredelanega tobaka ali tobačnega odpadka iz tar. št. 2401 s poreklom. | |

ex2403 | Tobak za kajenje | Izdelava, pri kateri je najmanj 70 ut % uporabljenega nepredelanega tobaka ali tobačnega odpadka iz tar. št. 2401 s poreklom. | |

ex Poglavje 25 | Sol; žveplo; zemljine in kamen; sadra, apno in cement; razen za: | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

ex2504 | Naravni grafit, z obogateno vsebino ogljika, prečiščen in mlet | Bogatenje vsebine ogljika, prečiščevanje in mletje surovega grafita. | |

ex2515 | Marmor, razžagan ali kako drugače razrezan v pravokotne (vključno z kvadratnimi) bloke ali plošče debeline do vključno 25 cm | Rezanje, z žaganjem ali kako drugače, marmorja (tudi če je že razžagan) debeline nad 25 cm. | |

ex2516 | Granit, porfir, bazalt, peščenec in drug kamen za spomenike ali gradbeništvo, razžagani ali kako drugače razrezani v kvadratne ali pravokotne bloke ali plošče debeline do vključno 25 cm | Rezanje, z žaganjem ali kako drugače, kamna (tudi če je že razžagan) debeline nad 25 cm. | |

ex2518 | Dolomit, žgan | Žganje nežganega dolomita. | |

ex2519 | Zdrobljen naravni magnezijev karbonat (magnezit), v hermetično zaprtih kontejnerjih, in magnezijev oksid, čisti ali nečisti, razen taljenega magnezijevega oksida ali mrtvo pečenega (sintranega) magnezijevega oksida | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabi naravni magnezijev karbonat (magnezit). | |

ex2520 | Sadra, specialno pripravljena za zobozdravstvo | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

ex2524 | Naravna azbestna vlakna | Izdelava iz azbestnega koncentrata. | |

ex2525 | Sljuda v prahu | Mletje sljude ali odpadkov sljude. | |

ex2530 | Zemeljske barve, žgane ali v prahu | Žganje ali mletje zemeljskih barv. | |

Poglavje 26 | Rude, žlindre in pepeli | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

ex Poglavje 27 | Mineralna goriva, mineralna olja in proizvodi njihove destilacije; bituminozne snovi; mineralni voski; razen za: | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

ex2707 | Olja, pri katerih masa aromatskih sestavin presega maso nearomatskih sestavin, ki so podobna mineralnim oljem dobljenim z destilacijo katrana iz črnega premoga pri visoki temperaturi, katerih se 65 vol. % ali več destilira pri temperaturi do 250o C (vključno z mešanicami naftnih olj in benzenom), za pogonsko gorivo ali kurjavo | Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov. ali Drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št, kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar.št, kakor je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelkov franko tovarna. | |

ex2709 | Surova olja, dobljena iz bituminoznih mineralov | Destruktivna destilacija bituminoznih materialov. | |

2710 | Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz bituminoznih materialov, razen surovih ter proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo po masi 70 % ali več olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih materialov, če so ta olja osnovne sestavine teh proizvodov; odpadna olja | Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov. ali Drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št, kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar.št, kakor je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelkov franko tovarna. | |

2711 | Naftni plini in drugi plinasti ogljikovodiki | Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov. ali Drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št, kakor je tar. št.izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar.št, kakor je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelkov franko tovarna. | |

2712 | Vazelin; parafinski vosek, mikrokristalni vosek iz nafte, stiskani parafini, ozokerit, vosek iz rjavega premoga ali lignita, vosek iz šote, drugi mineralni voski in podobni proizvodi, dobljeni s sintezo ali drugimi postopki, pobarvani ali nepobarvani | Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov. ali Drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št, kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar.št, kakor je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelkov franko tovarna. | |

2713 | Naftni koks, bitumen in drugi ostanki iz nafte ali olj iz bituminoznih materialov | Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov. ali Drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št, kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar.št, kakor je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelkov franko tovarna. | |

2714 | Bitumen in asfalt, naravni; bituminozni in oljni skrilavci in katranski pesek; asfaltiti in asfaltne kamnine | Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov ali Drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št, kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar.št, kakor je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelkov franko tovarna. | |

2715 | Bitumenske mešanice na osnovi naravnega asfalta, naravnega bitumna, bitumna iz nafte, mineralnega katrana ali mineralne katranske smole (npr.: bizuminozni kit, "cutback") | Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov. ali Drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št, kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar.št, kakor je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelkov franko tovarna. | |

ex Poglavje 28 | Anorganski kemični proizvodi; organske in anorganske spojine plemenitih kovin, redkih zemeljskih kovin in radioaktivnih elementov in izotopov; razen za: | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar.št, kakor je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. |

ex2805 | "Mischmetall" | Izdelava z elektrolitsko ali toplotno obdelavo, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

ex2811 | Žveplov trioksid | Izdelava iz žveplovega dioksida. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. |

ex2833 | Aluminijev sulfat | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

ex2840 | Natrijev perborat | Izdelava iz dinatrijevega tetraborata pentahidrata. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. |

ex Poglavje 29 | Organski kemijski proizvodi; razen za: | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar.št, kakor je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. |

ex2901 | Aciklični ogljikovodiki za uporabo kakor pogonsko gorivo ali ogrevanje | Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov. ali Drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št, kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar.št, kakor je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelkov franko tovarna. | |

ex2902 | Cikloalkani in cikloalkeni (razen azulenov), benzeni, tolueni, ksileni, za uporabo kakor pogonsko gorivo ali za kurjavo | Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov. ali Drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št, kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar.št, kakor je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelkov franko tovarna. | |

ex2905 | Kovinski alkoholati alkoholov iz te tar. št. in iz etanola | Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št, vključno z drugimi materiali iz tar. št. 2905. Lahko pa se uporabijo kovinski alkoholati iz te tar. št. pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. |

2915 | Nasičene aciklične monokarboksilne kisline in njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline, njihovi halogenski, sulfo—,nitro-ali nitrozo derivati | Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2915 in 2916 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. |

ex2932 | — Notranji etri in njihovi halogenski sulfo-, nitro- in nitrozoderivati | Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2909 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. |

— Ciklični acetali in notranji hemiacetali in njihovi halogenski, sulfo-nitro- ali nitrozoderivati | Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. |

2933 | Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi dušika; | Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2932 in 2933 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. |

2934 | Nukleinske kisline in njihove soli, kemično določene ali nedoločene; druge heterociklične spojine | Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2932, 2933 in 2934 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. |

ex2939 | Koncentrati iz makove slame, ki vsebujejo manj kakor 50 mas.% alkaloidov | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

ex Poglavje 30 | Farmacevtski proizvodi; razen za: | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar.št, kakor je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarne. | |

3002 | Človeška kri; živalska kri, pripravljena za uporabo v terapevtske, profilaktične ali diagnostične namene; antiserumi in druge frakcije krvi ter modificirani imunološki proizvodi, dobljeni po biotehničnih postopkih ali kako drugače; cepiva, toksini, kulture mikroorganizmov (razen kvasovk) in podobni proizvodi: | | |

— Izdelki, ki so sestavljeni iz dveh sestavin ali več, ki so pomešani za terapevtske ali profilaktične namene, ali nepomešani izdelki za te namene, pripravljeni v odmerjene doze ali v oblike ali pakiranje za prodajo na drobno | Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št, vključno z drugimi materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa se uporabijo materiali, ki so poimenovani enako, kakor je izdelek, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna. | |

— Drugo: | | |

— — človeška kri | Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št, vključno z drugimi materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa se uporabijo materiali, ki so poimenovani enako, kakor je izdelek, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna. | |

— — živalska kri, pripravljena za terapevtsko ali profilaktično rabo | Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št, vključno z drugimi materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa se uporabijo materiali, ki so poimenovani enako, kakor je izdelek, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna. | |

— — frakcije krvi, razen antiserumov, hemoglobina, globulina iz krvi in globulina iz serumov | Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št, vključno z drugimi materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa se uporabijo materiali, ki so poimenovani enako, kakor je izdelek, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna. | |

— — hemoglobin, globulin iz krvi in globulin iz serumov | Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št, vključno z drugimi materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa se uporabijo materiali, ki so poimenovani enako, kakor je izdelek, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna. | |

— — drugo | Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št, vključno z drugimi materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa se uporabijo materiali, ki so poimenovani enako, kakor je izdelek, pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna. | |

3003 in 3004 | Zdravila (razen proizvodov iz tar. št. 3002, 3005 ali 3006) | | |

— Pridobljeni iz amikacina iz tar. št. 2941 | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz tar. št. 3003 in 3004 pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna. | |

— Drugo | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka.Lahko pa se uporabijo materiali iz tar. št. 3003 in 3004 pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

ex3006 | Odpadni farmacevtski proizvodi definirani z opombo 4(k) k poglavju 30 | Ohrani se tisto poreklo izdelka, kakor je v njegovi izvirni uvrstitvi. | |

ex Poglavje 31 | Gnojila; razen za: | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka.Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar.št, kakor je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. |

ex3105 | Mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo dva ali tri gnojilne elemente - dušik, fosfor in kalij; druga gnojila; proizvodi iz tega poglavja v tabletah ali podobnih oblikah ali pakiranjih do vključno 10 kg bruto mase; razen za: natrijev nitratkalcijev cianamidkalijev sulfatmagnezijev kalijev sulfat | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar.št, kakor je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. |

ex Poglavje 32 | Ekstrakti za strojenje ali barvanje; tanini in njihovi derivati; barve, pigmenti in druga barvila; pripravljena premazna sredstva in laki; kiti in druge tesnilne mase; tiskarske barve in črnila; razen za: | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar.št, kakor je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. |

ex3201 | Tanini in njihove soli, etri, estri in drugi derivati | Izdelava iz ekstraktov za strojenje rastlinskega porekla. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. |

3205 | Lak barve; preparati predvideni v 3. opombi v tem poglavju na osnovi lak barv | Izdelava iz materialov iz katere koli tar št, razen materialov iz tar. št. 3203, 3204 in 3205. Lahko pa se uporabijo materiali iz tar. št. 3205 pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. |

ex Poglavje 33 | Eterična olja in rezinoidi; parfumerijski, kozmetični in toaletni izdelki; razen za: | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar.št, kakor je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. |

3301 | Eterična olja (brez terpenov ali s terpeni), vključno z zgoščenimi (trdimi) olji (concretes) in čistimi olji; izvlečki oleosmol; rezinoidi; koncentrati eteričnih olj in maščob v masteh, neeteričnih oljih, voskih ali podobnem, dobljeni z ekstrakcijo eteričnih olj z mastjo ali maceracijo; stranski terpenski proizvodi, dobljeni z deterpenacijo eteričnih olj; vodni destilati in vodne raztopine eteričnih olj | Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št, vključno z materiali iz druge "skupine" v tej tar. št. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste skupine, kakor je skupina izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. |

ex Poglavje 34 | Mila, organska površinsko aktivna sredstva, pralni preparati, mazalni preparati, umetni voski, pripravljeni voski, preparati za loščenje ali čiščenje, sveče in podobni proizvodi, paste za modeliranje in "zobarski voski" ter zobarski preparati na osnovi sadre; razen za: | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar.št, kakor je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. |

ex3403 | Mazalni preparati, ki vsebujejo manj kakor 70 mas.% naftnih olj ali olj, pridobljenih iz bituminoznih mineralov | Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov. ali Drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št, kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar.št, kakor je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednostne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

3404 | Umetni voski in pripravljeni voski: | | |

— Na osnovi parafina, voskov iz nafte, voskov, dobljenih iz bituminoznih mineralov, stisnjenega parafina ali parafina z odstranjenim oljem | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar.št, kakor je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

— Drugo | Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št, razen: hidrogeniziranih olj, ki imajo lastnost voska iz tar. št. 1516,maščobnih kislin, ki niso kemično definirane ali maščobnih industrijskih alkoholov, ki imajo lastnost voskov iz tar. št. 3823, inmaterialov iz tar. št. 3404.Ti materiali se lahko uporabijo pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. |

ex Poglavje 35 | Beljakovinske snovi; modificirani škrobi; lepila; encimi; razen za: | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar.št, kakor je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. |

3505 | Dekstrini in drugi modificirani škrobi (npr. preželatinizirani in esterificirani škrobi); lepila na osnovi škrobov ali na osnovi dekstrina in drugih modificiranih škrobov: | | |

— Škrobni etri in estri | Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št, vključno z drugimi materiali iz tar. št. 3505. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. |

— Drugo | Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št, razen iz tar. št. 1108. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. |

ex3507 | Pripravljeni encimi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

Poglavje 36 | Razstreliva; pirotehnični proizvodi; vžigalice; piroforne zlitine; vnetljivi preparati | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar.št, kakor je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. |

ex Poglavje 37 | Proizvodi za fotografske in kinematografske namene; razen za: | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar.št, kakor je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. |

3701 | Fotografske plošče in plan filmi, občutljivi za svetlobo, neosvetljeni, iz kakršnega koli materiala, razen iz papirja, kartona ali tekstila; plan filmi za trenutno (hitro) fotografijo, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, v kasetah ali brez njih: | | |

— Plan filmi za trenutno (hitro) barvno fotografijo, v kasetah | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz tar. št. 3701 in 3702. Lahko pa se uporabijo materiali iz tar. št. 3702, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. |

— Drugo | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz tar. št. 3701 in 3702. Lahko pa se uporabijo materiali iz tar. št. 3701 in 3702, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. |

3702 | Fotografski filmi v zvitkih, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, iz kakršnega koli materiala, razen iz papirja, kartona ali tekstila; filmi v zvitkih za trenutne (hitre) fotografije, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz tar. št. 3701 in 3702. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. |

3704 | Fotografske plošče, filmi, papir, karton in tekstil, osvetljeni toda nerazviti | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz tar. št. od 3701 do 3704. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. |

ex Poglavje 38 | Razni proizvodi kemijske industrije; razen za: | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar.št, kakor je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. |

ex3801 | — Koloidni grafit v oljni suspenziji in polkoloidni grafit; ogljikove paste za elektrode | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

— Grafit v obliki paste kakor mešanica z mineralnimi olji z več kakor 30 mas.% grafita | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 3403 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. |

ex3803 | Rafinirano tal olje | Rafiniranje surovega tal olja. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. |

ex3805 | Sulfatna terpentinska olja, prečiščena | Prečiščevanje z destilacijo ali rafiniranjem surovega sulfatnega terpentinskega olja. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. |

ex3806 | Smolni estri (ester gums) | Izdelava iz smolnih kislin. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. |

ex3807 | Lesni katran (lesna katranska smola) | Destilacija lesnega katrana. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. |

3808 | Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva zoper klitje, sredstva za urejanje rasti rastlin, dezinfektanti in podobni proizvodi, pripravljeni v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno ali kot preparati ali proizvodi (npr. žveplani trakovi, stenji, sveče in muholovke) | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

3809 | Sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za pospeševanje barvanja ali fiksiranje barvil ter drugi proizvodi (npr.: sredstva za apreturo in jedkanje), ki se uporabljajo v tekstilni, papirni, usnjarski in podobnih industrijah, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

3810 | Preparati za dekapiranje kovinskih površin; talila in drugi pomožni preparati za spajkanje in varjenje; praški in paste za spajkanje in varjenje, ki so sestavljeni iz kovin in drugih materialov; preparati, ki se uporabljajo kot jedra ali obloge za elektrode ali varilne palice | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cena izdelka franko tovarna. | |

3811 | Preparati zoper detonacijo, antioksidanti, preparati za preprečevanje kopičenja smole, za zboljšanje viskoznosti, preparati za preprečevanje korozije in drugi pripravljeni aditivi, za mineralna olja (vključno z bencinom) ali za druge tekočine, ki se uporabljajo v iste namene kakor mineralna olja: | | |

— Pripravljeni aditivi za mazalna olja, ki vsebujejo naftna olja ali olja iz bituminoznih mineralov | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 3811 ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

— Drugo | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

3812 | Pripravljeni pospeševalci vulkanizacije, sestavljeni plastifikatorji za gumo in plastične mase, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, antioskidanti in drugi sestavljeni stabilizatorji za gumo in plastične mase | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

3813 | Preparati in polnila za aparate za gašenje požara; napolnjene granate za gašenje požara | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

3814 | Sestavljena organska topila in razredčila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; pripravljena sredstva za odstranjevanje premazov ali lakov | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

3818 | Kemični elementi, dopirani za uporabo v elektroniki, v obliki kolutov, ploščic ali v podobnih oblikah; kemične spojine, dopirane za uporabo v elektroniki | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

3819 | Tekočine za hidravlične zavore in druge pripravljene tekočine za hidravlični prenos, ki po masi ne vsebujejo ali vsebujejo pod 70 % naftnega olja ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

3820 | Preparati zoper zmrzovanje in pripravljene tekočine za odtajanje | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

3822 | Diagnostični ali laboratorijski reagenti na podlogi (nosilcu); pripravljeni diagnostični ali laboratorijski reagenti na nosilcu ali brez njega, razen tistih iz tar. št. 3002 ali 3006; standardni referenčni vzorci | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

3823 | Industrijske maščobne monokarbonske kisline; kisla olja iz rafinacije; industrijski maščobni alkoholi | | |

— Industrijske maščobne monokarbonske kisline; kisla olja iz rafinacije | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

— Industrijski maščobni alkoholi | Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št, vključno z drugimi materiali iz tar. št. 3823. | |

3824 | Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele ali livarska jedra, kemični proizvodi in preparati kemijske industrije in sorodnih industrij (vključno tudi s tistimi, ki so sestavljeni iz mešanic naravnih proizvodov), ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu: | | |

Naslednji iz te tarifne številke:— —Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele ali livarska jedra na osnovi naravnih smolnih izdelkov— —Naftenske kisline, njihove v vodi netopne soli in njihovi estri— —Sorbitol, razen sorbitola iz tar. št. 2905— —Petrolejevi sulfonati, razen petrolejevih sulfonatov alkalnih kovin, amoniaka ali etanolaminov, tiofenirane sulfonske kisline, iz olj pridobljenih iz bituminoznih mineralov in njihovih soli— —Ionski izmenjalc— —Sušilci (getterji) za vakuumske cevi— —Alkalni železovi oksidi za prečiščevanje plina— —Amoniakova voda in izkoriščeni oksidi dobljeni pri čišenju plina iz premoga— —Sulfonaftenske kisline, njihove v vodi netopne soli in njihovi estri— —Fuzelno in dipelovo olje— —Mešanice soli, ki vsebujejo različne anione— —Paste za kopiranje na osnovi želatine, s podlogo iz papirja ali tekstila ali brez nje | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar.št, kakor je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. |

— Drugi | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

3901 do 3915 | Plastične mase v primarnih oblikah; odpadki, ostružki in ostanki iz plastike; razen za tar. št. ex3907 in 3912, za kateri so pravila določena v nadaljevanju: | | |

— Izdelki adicijske homopolimerizacije, pri kateri enojni monomer prispeva več kakor 99 mas. % celotne vsebine polimerov | Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna;v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz 39. poglavja ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna. |

— Drugo | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz 39. poglavja ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna. |

ex3907 | Kopolimeri, narejeni iz polikarbonata in akrilonitril- butadien- stiren kopolimera (ABS) | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar.št, kakor je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

— Poliester | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz 39. poglavja ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna in/ali izdelava iz tetrabrom-(bisfenol A) polikarbonata. | |

3912 | Celuloza in njeni kemični derivati, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, v primarnih oblikah | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz iste tar. št, kakor je izdelek ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna. | |

3916 do 3921 | Polizdelki in izdelki iz plastike; razen iz tar. št. ex3916, ex3917, ex3920in ex3921, za katere so pravila določena v nadaljevanju | | |

— Ploščati izdelki, bolj kakor le površinsko obdelani ali rezani v druge oblike, razen pravokotnih (vključno z kvadratnimi); drugi izdelki, bolj obdelani kakor le površinsko obdelani | Izdelava, pri kateri vrednost - vseh uporabljenih materialov iz 39. poglavja ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna. |

— Drugi: | | |

— — izdelki adicijske homopolimerizacije, pri kateri enojni monomer prispeva več kakor 99 mas. % celotne vsebine polimerov | Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna, inv zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz. 39. poglavja ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna. |

— — drugi | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz 39. poglavja ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna. |

ex3916 in ex3917 | Profilni izdelki in cevi | Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna, inv zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka, ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna. |

ex3920 | — Folije ali filmi iz ionomerov | Izdelava iz delne termoplastične soli, ki je kopolimer etilena in metakrilne kisline in je delno nevtralizirana z ioni kovine, predvsem cinka in natrija. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna. |

— Folije iz regenerirane celuloze, poliamidov ali polietilena | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz iste tar. št, kakor je tar. štev. izdelka, ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna. | |

ex3921 | Folije iz plastičnih mas, metalizirane | Izdelava iz visoko prosojnih poliestrskih folij debeline manj kakor 23 mikronov. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna. |

3922 do 3926 | Izdelki iz plastičnih mas | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

ex Poglavje 40 | Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume; razen za: | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

ex4001 | Laminirane plošče ali krep iz kavčuka za čevlje | Laminacija folij iz naravnega kavčuka. | |

4005 | Mešanice kavčuka, nevulkanizirane, v primarnih oblikah ali ploščah, listih ali trakovih | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov, razen naravnega kavčuka, ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

4012 | Protektirane ali rabljene zunanje gume (plašči); polne gume ali gume z zračnimi komorami, zamenljivi protektorji (plasti) in ščitniki iz vulkaniziranega kavčuka (gume): | | |

— Protektirane gume, polne gume ali gume z zračnimi komorami | Protektiranje rabljenih zunanjih gum. | |

— Drugo | Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št, razen iz tar. št. 4011 in 4012. | |

ex4017 | Izdelki iz trde gume | Izdelava iz kavčuka. | |

ex Poglavje 41 | Surove kože z dlako ali brez dlake (razen krzna) in usnje; razen za: | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

ex4102 | Surove kože ovc ali jagnjet, brez volne | Odstranjevanje volne s kože ovac ali jagnjet, z volno. | |

4104 do 4106 | Strojena ali "crust" koža brez volne ali dlak, cepljena ali necepljena, toda nadalje neobdelana | Ponovno strojenje predhodno strojenih kož. ali Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

4107, 4112 in 4113 | Usnje, naprej obdelano po strojenju ali "crust", vključno s pergamentno obdelanimi, brez volne, cepljeno ali necepljeno, razen usnja iz tar. št. 4114 | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz tar. št. od 4104 do 4113. | |

ex4114 | Lakasto usnje in lakasto plastovito usnje; metalizirano usnje | Izdelava iz materialov iz tar. št. od 4104 do 4106, 4107,4112 ali 4113 pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

Poglavje 42 | Usnjeni izdelki, sedlarski in jermenarski izdelki; predmeti za potovanje, ročne torbe in podobni izdelki iz živalskih črev | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

ex Poglavje 43 | Naravno in umetno krzno; krzneni izdelki; razen za: | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

ex4302 | Strojeno ali obdelano krzno, sestavljeno: | | |

— Plošče, križi in podobne oblike | Beljenje ali barvanje, vključno z rezanjem in sestavljanjem nesestavljenega strojenega ali obdelanega krzna. | |

— Drugo | Izdelava iz nesestavljenega strojenega ali obdelanega krzna. | |

4303 | Oblačila, pribor za oblačila in drugi krzneni izdelki | Izdelava iz nesestavljenega strojenega ali obdelanega krzna iz tar. št. 4302. | |

ex Poglavje 44 | Les in lesni izdelki, lesno oglje; razen za: | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

ex4403 | Les, grobo obdelan (razčetverjen) | Izdelava iz grobo obdelanega lesa, olubljenega ali ne, ali samo grobo tesanega. | |

ex4407 | Les, vzdolžno žagan ali cepljen, rezan ali luščen, skobljan, brušen ali na koncih spojen, debeline nad 6 mm | Skobljanje, brušenje ali lepljenje s spajanjem na koncih. | |

ex4408 | Listi za furniranje (vključno s tistimi, ki so pridobljeni z rezanjem laminiranega lesa) in za vezane plošče debeline do vključno 6 mm, spojene in drug les, žagan po dolžini, rezan ali lupljen debeline do vključno 6 mm, skobljan, brušen ali na koncih spojen | Spajanje, skobljanje, brušenje ali lepljenje s spajanjem na koncih. | |

ex4409 | Les, profiliran vzdolž katerega koli roba, konca ali strani, vključno s skobljanim, brušenim ali na koncih spojenim: | | |

— Brušeni ali na koncih spojeni | Brušenje ali spajanje na koncih. | |

— Profiliran les (pero in utori) in okrasne letve | Predelava v profiliran les (pero in utor) ali okrasne letve. | |

ex4410 do ex4413 | Profiliran les (pero in utori) in okrasne letve za notranjo dekoracijo in druge oblikovane plošče | Predelava v profiliran les (pero in utor) ali okrasne letve. | |

ex4415 | Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe, bobni in podobna embalaža za pakiranje, iz lesa | Izdelava iz desk, ki niso razrezane na določeno velikost. | |

ex4416 | Sodi, kadi, vedra in drugi trgovski proizvodi in njihovi deli, iz lesa | Izdelava iz klanih dog, nadalje neobdelanih, razen razžaganih na dveh glavnih površinah. | |

ex4418 | — Stavbno pohištvo in drugi leseni proizvodi za gradbeništvo | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka.Lahko pa se uporabijo celičaste lesene plošče, skodle in opaži. | |

— Profiliran les (pero in utori) in okrasne letve | Predelava v profiliran les (pero in utori) ali okrasne letve. | |

ex4421 | Trščice za vžigalice; lesne kljukice ali zatiči za obutev | Izdelava iz lesa iz katere koli tar. št, razen lesene žice iz tar. št. 4409. | |

ex Poglavje 45 | Pluta in plutasti izdelki; razen za: | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

4503 | Izdelki iz naravne plute | Izdelava iz plute iz tar. št. 4501. | |

Poglavje 46 | Izdelki iz slame, esparta in drugih materialov za pletarstvo; košarski in pletarski izdelki | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

Poglavje 47 | Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov;papirni ali kartonski odpadki in ostanki | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

ex Poglavje 48 | Papir in karton; izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona; razen za: | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

ex4811 | Papir in karton, samo s črtami ali kvadrati | Izdelava iz materialov za izdelavo papirja iz poglavja 47. | |

4816 | Karbon papir, samokopirni papir in drug papir za kopiranje ali prenašanje, razen tistih iz tar. št. 4809; matrice za razmnoževanje in ofsetne plošče iz papirja, v škatlah ali brez škatel | Izdelava iz materialov za izdelavo papirja iz poglavja 47. | |

4817 | Pisemski ovitki, pisemske kartice, dopisnice in karte za dopisovanje brez slike, iz papirja ali kartona; kompleti za dopisovanje v škatlah, vrečkah, notesih in podobnih pakiranjih iz papirja ali kartona | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

ex4818 | Toaletni papir | Izdelava iz materialov za izdelavo papirja iz poglavja 47. | |

ex4819 | Škatle, zaboji, vreče in drugi izdelki za pakiranje, iz papirja, kartona, celulozne vate ali listov ali trakov iz celuloznih vlaken | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

ex4820 | Bloki s pisemskim papirjem | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

ex4823 | Drug papir, karton, celulozna vata ter listi in trakovi iz celuloznih vlaken, razrezani v določene velikosti ali oblike | Izdelava iz materialov za izdelavo papirja iz poglavja 47. | |

ex Poglavje 49 | Tiskane knjige, časopisi, slike in drugi proizvodi grafične industrije, rokopisi, tipkana besedila in načrti; razen za: | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

4909 | Poštne razglednice, čestitke in karte z osebnimi sporočili, tiskane, ilustrirane ali neilustrirane, z ovitki ali okraski ali brez njih | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz tar. št. 4909 in 4911. | |

4910 | Koledarji vseh vrst, tiskani, vključno s koledarskimi bloki: | | |

— Koledarji vrste "večni" ali z zamenljivimi bloki na podlagah, ki niso iz papirja ali kartona | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

— Drugo | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz tar. št. 4909 in 4911. | |

ex Poglavje 50 | Svila; razen za: | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

ex5003 | Svileni odpadki (vključno z zapredki, neprimernimi za odvijanje, odpadki preje in raztrganimi tekstilnimi svilenimi materiali), mikani ali česani | Mikanje ali česanje svilenih odpadkov. | |

5004 do ex5006 | Svilena preja in preja iz svilenih odpadkov | Izdelava iz: surove svile ali iz odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače predelanih za predenje,drugih naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alimaterialov za izdelavo papirja. | |

5007 | Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov: | | |

— Z vtkanimi gumijastimi nitmi | Izdelava iz enojne preje. | |

— Drugi | Izdelava iz: preje iz kokosovega vlakna,naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alipapirja.ali Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima postopkoma (kakor so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna. | |

ex Poglavje 51 | Volna, fina ali groba živalska dlaka, preja in tkanine iz konjske žime; razen za: | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

5106 do 5110 | Preja iz volne, iz fine ali grobe živalske dlake ali iz konjske žime | Izdelava iz: surove svile ali iz odpadkov svile, mikanih ali česanih ali kako drugače predelanih za predenje,naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alimaterialov za izdelavo papirja. | |

5111 do 5113 | Tkanine iz volne, iz fine ali grobe živalske dlake ali iz konjske žime | | |

— Z vtkanimi gumijastimi nitmi | Izdelava iz enojne preje. | |

— Druge | Izdelava iz: preje iz kokosovega vlakna,naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alipapirja.ali Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima postopkoma (kakor so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna. | |

ex Poglavje 52 | Bombaž; razen za: | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

5204 do 5207 | Preja in sukanec iz bombaža | Izdelava iz: surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alimaterialov za izdelavo papirja. | |

5208 do 5212 | Bombažne tkanine: | | |

— Z vtkanimi gumijastimi nitmi | Izdelava iz enojne preje. | |

— Druge | Izdelava iz: preje iz kokosovega vlakna,naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alipapirja.ali Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima postopkoma (kakor so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna. | |

ex Poglavje 53 | Druga rastlinska tekstilna vlakna; papirna preja in tkanine iz papirne preje; razen za: | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

5306 do 5308 | Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; papirna preja | Izdelava iz: surove svile ali ostankov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alimaterialov za izdelavo papirja. | |

5309 do 5311 | Tkanine iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; tkanine iz papirne preje: | | |

— Z vtkanimi gumijastimi nitmi | Izdelava iz enojne preje. | |

— Druge | Izdelava iz:- preje iz kokosovega vlakna, preje iz jute,naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alipapirja.ali Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima postopkoma (kakor so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna. | |

5401 do 5406 | Preja, monofilamenti in sukanec iz umetnih ali sintetičnih filamentov | Izdelava iz: surove svile ali ostankov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,naravnih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alimaterialov za izdelavo papirja. | |

5407 in 5408 | Tkanine iz preje iz umetnih ali sintetičnih filamentov: | | |

— Z vtkanimi gumijastimi nitmi | Izdelava iz enojne preje. | |

— Druge | Izdelava iz: preje iz kokosovega vlakna,naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alipapirja.ali Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima postopkoma (kakor so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov) pod pogojem, da vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna. | |

5501 do 5507 | Umetna ali sintetična rezana vlakna | Izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše. | |

5508 do 5511 | Preja in sukanec za šivanje iz umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken | Izdelava iz: surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alimaterialov za izdelavo papirja. | |

5512 do 5516 | Tkanine iz umetnih in sintetičnih rezanih vlaken: | | |

— Z vtkanimi gumijastimi nitmi | Izdelava iz enojne preje. | |

— Druge | Izdelava iz: preje iz kokosovega vlakna,naravnih vlaken,umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alipapirja.ali Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima postopkoma (kakor so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna. | |

ex Poglavje 56 | Vata, klobučevina in netkani material; specialne preje; vrvi, motvozi, konopci in prameni ter proizvodi iz njih; razen za: | Izdelava iz: preje iz kokosovega vlakna,naravnih vlaken,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alimaterialov za izdelavo papirja. | |

5602 | Klobučevina,vključno z impregnirano, prevlečeno ali laminirano: | | |

— Iglana klobučevina | Izdelava iz: naravnih vlaken, alikemičnih materialov ali tekstilne kaše.Lahko se uporabijo: polipropilenski filament iz tar. št. 5402,polipropilenska vlakna iz tar. št. 5503 ali 5506, alifilamentni trak iz polipropilena iz tar. št. 5501,pri katerih je v vseh primerih denominacija vsakega filamenta ali vlakna nižja od 9 deciteksov, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

— Drugo | Izdelava iz: naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, pridobljenih iz kazeina alikemičnih materialov, ali tekstilne kaše. | |

5604 | Niti in kord iz gume, prekrit s tekstilnim materialom; tekstilna preja, trakovi in podobno iz tar. št. 5404 ali 5405, impregnirani, prevlečeni, prekriti, obloženi z gumo ali plastično maso: | | |

— Niti in kord iz gume, prekriti s tekstilnim materialom | Izdelava iz gumijastih niti in vrvi, ki niso prekrite s tekstilom. | |

— Drugo | Izdelava iz: naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alimaterialov za izdelavo papirja. | |

5605 | Metalizirana preja, vključno s posukano prejo, ki je sestavljena iz tekstilne preje, trakov ali podobnih oblik iz tar. št. 5404 ali 5405, kombiniranih s kovino v obliki niti, trakov ali prahu ali prevlečenih s kovino | Izdelava iz: naravnih vlaken,umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alimaterialov za izdelavo papirja. | |

5606 | Posukana preja, zviti trakovi in podobne oblike iz tar. št. 5404 ali 5405, razen povitih proizvodov iz tar. št. 5605 in posukane preje iz konjske dlake iz grive in repa; ženiljska preja (vključno s kosmičeno ženiljsko prejo); efektno vozličasta preja | Izdelava iz: naravnih vlaken,umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alimaterialov za izdelavo papirja. | |

Poglavje 57 | Preproge in druga talna prekrivala: | | |

— Iz iglane klobučevine | Izdelava iz: naravnih vlaken, alikemičnih materialov ali tekstilne kaše.Lahko se uporabijo: preja iz polipropilenskega filamenta iz tar. št. 5402,polipropilenska vlakna iz tar. št. 5503 ali 5506 alifilamentni traki iz polipropilena iz tar. št. 5501,pri katerih je v vseh primerih vsebina vsakega filamenta ali vlakna manjša od 9 deciteksov, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. Tkanina iz jute se lahko uporablja kakor podloga. | |

— Iz druge klobučevine | Izdelava iz: naravnih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, alikemičnih | |

— Drugo | Izdelava iz: preje iz kokosovega vlakna ali jute,preje iz sintetičnih ali umetnih filamentov,naravnih vlaken, alisintetičnih ali umetnih rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje.Tkanina iz jute se lahko uporablja kakor podloga. | |

ex Poglavje 58 | Specialne tkanine; taftane tkanine; čipke; tapiserije; pozamentarija; vezenine; razen za: | | |

— Kombinirane z gumijasto nitjo | Izdelava iz enojne preje. | |

— Druge | Izdelava iz: naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, alikemičnih materialov ali tekstilne kaše,ali Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima postopkoma (kakor so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje ali odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna. | |

5805 | Ročno tkane tapiserije (vrsta: gobelin, flandrijske, beauvais, aubusson in podobne) in z iglo izdelane tapiserije (npr. z drobnim in križnim vbodom), vključno z konfekcioniranimi | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št., kakor je tar. št. izdelka. | |

5810 | Vezenina v metraži, trakovih ali motivih | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št., kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

5901 | Tekstilni materiali, prevlečeni z lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se uporabljajo za zunanjo vezavo knjig in podobne namene; tkanine za risanje; projektno platno; kanafas, pripravljen za slikanje; toge tkanine (buckram) in podobni tekstilni materiali, ki se uporabljajo za izdelavo klobukov | Izdelava iz preje. | |

5902 | Kord tkanine za avtomobilske plašče iz preje iz najlona, poliestra ali viskoznega rajona, velike trdnosti: | | |

— Z vsebnostjo do vključno 90 mas. % tekstilnih materialov | Izdelava iz preje. | |

— Druge | Izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše. | |

5903 | Tekstilni materiali, impregnirani, premazani, prevlečeni ali prekriti ali laminirani s plastičnimi masami, razen tistih iz tar. št. 5902 | Izdelava iz preje. ali Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima postopkoma (kakor so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna. | |

5904 | Linolej, vključno z rezanim v oblike; talna prekrivala na tekstilni podlagi, premazani, prevlečeni ali prekriti, vključno z razrezanimi v oblike | Izdelava iz preje. | |

5905 | Zidne tapete iz tekstilnih surovin: | | |

— Impregnirane, premazane, prevlečene ali prekrite ali lamimrane z gumo, plastičnimi masami ali drugimi materiali | Izdelava iz preje. | |

— Druge | Izdelava iz: preje iz kokosovega vlakna,naravnih vlaken,sintetičnih ali umetnih rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, alikemičnih materialov ali tekstilne kaše.ali Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima postopkoma (kakor so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna. | |

5906 | Gumirani tekstilni materiali, razen tistih iz tar. št. 5902: | | |

— Pleteni ali kvačkani materiali | Izdelava iz: naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, alikemičnih materialov ali tekstilne kaše. | |

— Drugi materiali iz sintetične filament preje, ki vsebuje več kakor 90 mas. % tekstilnih materialov | Izdelava iz kemičnih materialov. | |

— Druge | Izdelava iz preje. | |

5907 | Tekstilni materiali, drugače impregnirani, premazani, prevlečeni ali prekriti; platna, slikana za odrske kulise, tkanine za ateljeje in podobne namene | Izdelava iz preje. ali Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima postopkoma (kakor so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna. | |

5908 | Stenji iz tekstila, tkani, prepleteni ali pleteni, za svetilke, peči, vžigalnike, sveče ipd.; žarilne mrežice za plinsko razsvetljavo in cevasto pleteni materiali za plinske svetilke, impregnirani ali neimpregnirani: | | |

— Žarilne mrežice za plinsko razsvetljavo, impregnirane | Izdelava iz cevasto pletenih materialov za svetilke. | |

— Druge | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

5909 do 5911 | Tekstilni izdelki, za industrijsko uporabo: | | |

— Diski ali obroči za poliranje, razen iz klobučevine iz tar. št. 5911 | Izdelava iz preje ali odpadkov tkanin ali krp iz tar. št. 6310. | |

Tkanine, ki se uporabljajo pri izdelavi papirja ali v druge tehnične namene, podložene ali nepodložene s klobučevino, prevlečene ali prekrite ali ne, cevaste ali neskončne, z eno ali več osnovami in/ali votki ali ravno tkane z več osnovami in/ali votki iz tar. št. 5911 | Izdelava iz: preje iz kokosovega vlakna,naslednjih materialov:— —preja iz politetrafluoretilena,— —preje, večnitne, iz poliamida, prekrite, impregnirane ali prevlečene s fenolno smolo,— —preje iz sintetičnih tekstilnih vlaken iz aromatičnih poliamidov, dobljenih z polikondenzacijo m-fenilendiamina in izoftalne kisline,— —monofilamenta iz politetrafluoretilena,— —preje iz sintetičnih tekstilnih vlaken iz poli (p-fenilentereftalamida),— —preje iz steklenih vlaken, prekrite s fenolno smolo in ojačene z akrilno prejo,— —kopoliestrskih monofilamentov iz poliestra in smole iz tereftalne kisline in 1.4-cikloheksandietanola in izoftalne kisline,— —naravnih vlaken,— —umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, ali— —kemičnih materialov ali tekstilne kaše. | |

— Drugo | Izdelava iz: preje iz kokosovega vlakna,naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače obdelanih za predenje, alikemičnih materialov ali tekstilne kaše. | |

Poglavje 60 | Pleteni ali kvačkani materiali | Izdelava iz: naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače obdelanih za predenje, alikemičnih materialov ali tekstilne kaše. | |

Poglavje 61 | Oblačila in pribor za oblačila, pleteni ali kvačkani: | | |

— Dobljeni s šivanjem ali drugačnim sestavljanjem, iz dveh ali več kosov pletene ali kvačkane tkanine, ki je urezana v določeno obliko ali neposredno pridobljena v določeno obliko | Izdelava iz preje. | |

— Drugi | Izdelava iz: naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače obdelanih za predenje, alikemičnih materialov ali tekstilne kaše. | |

ex Poglavje 62 | Oblačila in pribor za oblačila razen pletenih in kvačkanih izdelkov; razen za: | Izdelava iz preje. | |

ex6202, ex6204, ex6206, ex6209 in ex6211 | Oblačila in pribor za oblačila, za ženske, deklice in dojenčke, vezeni | Izdelava iz preje.ali Izdelava iz nevezene tkanine, pod pogojem, da vrednost uporabljene nevezene tkanine ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

ex6210 in ex6216 | Ognjeodporna oprema iz tkanin, prevlečenih s folijo iz aluminiziranega poliestra | Izdelava iz preje.ali Izdelava iz neprevlečene tkanine, če vrednost uporabljene neprevlečene tkanine ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

6213 in 6214 | Robčki, šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki: | | |

— Vezeni | Izdelava iz nebeljene enojne preje. ali Izdelava iz nevezene tkanine, pod pogojem, da vrednost uporabljene nevezene tkanine ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

— Drugi | Izdelava iz nebeljene enojne preje. ali Izdelavi sledi tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima postopkoma (kakor so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da vrednost vse uporabljene netiskane tkanine iz tar. št. 6213 in 6214 ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna. | |

6217 | Drug gotov pribor za oblačila; deli oblačil ali pribora za oblačila, razen tistih iz tar. št. 6212: | | |

— Vezeni | Izdelava iz preje. ali Izdelava iz nevezene tkanine, pod pogojem, da vrednost uporabljene nevezene tkanine ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

— Ognjeodporna oprema iz tkanin, prevlečenih s folijo aluminiziranega poliestra | Izdelava iz preje. ali Izdelava iz neprevlečene tkanine, pod pogojem, da vrednost uporabljene neprevlečene tkanine ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

— Medvloge za ovratnike in manšete, urezane | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

— Drugi | Izdelava iz preje. | |

ex Poglavje 63 | Drugi gotovi tekstilni izdelki; kompleti; ponošena -izrabljena oblačila in izrabljeni tekstilni izdelki; krpe; razen za: | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

6301 do 6304 | Odeje, volnene odeje, posteljno perilo itd., zavese itd., drugi izdelki za notranjo opremo: | | |

— Iz klobučevine ali iz netkanih materialov | Izdelava iz: naravnih vlaken alikemičnih materialov ali tekstilne kaše. | |

— Drugi: | | |

— — vezeni | Izdelava iz nebeljene enojne preje. ali Izdelava iz nevezene tkanine (razen pletene ali kvačkane), pod pogojem, da vrednost uporabljene nevezene tkanine ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

— — drugi | Izdelava iz nebeljene enojne preje. | |

6305 | Vreče in vrečke za pakiranje blaga | Izdelava iz: naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače obdelanih za predenje, alikemičnih materialov ali tekstilne kaše. | |

6306 | Ponjave, platnene strehe in zunanje platnene navojnice (tende); šotori; jadra (za plovila, jadralne deske ali suhozemna vozila); izdelki za taborjenje | | |

— Netkani | Izdelava iz: naravnih vlaken alikemičnih materialov ali tekstilne kaše. | |

— Drugi | Izdelava iz nebeljene enojne preje. | |

6307 | Drugi gotovi tekstilni izdelki, vključno z modnimi kroji za oblačila | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

6308 | Garniture, ki so sestavljene iz koščkov tkanin in preje, s priborom ali brez njega, za izdelavo preprog in pregrinjal, tapiserij, vezenih namiznih prtov in serviet ali podobnih tekstilnih izdelkov, pripravljene v zavitkih za prodajo na drobno | Vsak sestavni del ali izdelek v garnituri mora izpolnjevati pravilo, ki bi zanj veljalo, če ne bi bil v garnituri. Sestavni deli ali izdelki brez porekla pa se lahko vključijo, če njihova skupna vrednost ne presega 15 % cene garniture franko tovarna. | |

ex Poglavje 64 | Obutev, gamaše in podobni izdelki; deli teh izdelkov; razen za: | Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št, razen iz spojenih gornjih delov, pritrjenih na notranje podplate ali druge komponente podplatov iz tar. št. 6406. | |

6406 | Deli obutve (vključno zgornji deli, ki so pritrjeni na podplat ali ne, razen na zunanji podplat); vložki za obutev, vstavki za pete in podobni izdelki; gamaše, ovijači in podobni izdelki in njihovi deli | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

ex Poglavje 65 | Klobuki, kape in druga pokrivala ter njihovi deli; razen za: | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

6503 | Klobuki in druga pokrivala, iz klobučevine, izdelane iz tulcev, stožcev in drugih izdelkov iz tar. št. 6501, vključno tudi z podloženimi ali okrašenimi | Izdelava iz preje ali tekstilnih vlaken. | |

6505 | Klobuki in druga pokrivala, pleteni ali kvačkani ali izdelani iz čipke, klobučevine ali drugih tekstilnih metražnih materialov (razen iz trakov), vključno z podloženimi ali okrašenimi; mrežice za lase iz kakršnega koli materiala, vključno z podloženimi ali okrašenimi | Izdelava iz preje ali tekstilnih vlaken. | |

ex Poglavje 66 | Dežniki, sončniki, sprehajalne palice, palice, stolčki, biči, korobači in njihovi deli; razen za: | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

6601 | Dežniki in sončniki (vključno s palicami, dežniki, vrtnimi dežniki in podobnimi dežniki) | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

Poglavje 67 | Preparirano perje in puh in izdelki iz perja in puha; umetno cvetje; lasuljarski izdelki | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

ex Poglavje 68 | Izdelki iz kamna, sadre, cementa, betona, azbesta, sljude ali podobnih materialov; razen za: | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

ex6803 | Izdelki iz skrilavca ali aglomeriranega skrilavca | Izdelava iz obdelanega skrilavca. | |

ex6812 | Izdelki iz azbesta, izdelki iz mešanic na osnovi azbesta ali iz mešanic na osnovi azbesta in magnezijevega karbonata | Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št. | |

ex6814 | Izdelki iz sljude, vključno z aglomerirano ali rekonstituirano sljudo, na podlagi iz papirja, kartona ali drugih materialov | Izdelava iz obdelane sljude (vključno z aglomerirano ali rekonstituirano). | |

Poglavje 69 | Keramični izdelki | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

ex Poglavje 70 | Steklo in stekleni izdelki; razen za: | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

ex7003, ex7004 in ex7005 | Steklo s plastjo proti refleksiji | Izdelava iz materialov iz tar. št. 7001. | |

7006 | Steklo iz tar. št. 7003, 7004 in 7005, upognjeno, z obdelanimi robovi, gravirano, luknjano, emajlirano ali drugače obdelano, neokvirjeno in ne spojeno z drugimi materiali: | | |

— Podlaga iz steklene plošče, prevlečena s tanko izolacijsko prevleko polprevodniške vrste v skladu s standardi SEMII | Izdelava iz neprevlečene podlage iz steklene plošče iz tar. št. 7006. | |

— Drugo | Izdelava iz materialov iz tar. št. 7001. | |

7007 | Varnostno steklo iz kaljenega ali plastnega stekla | Izdelava iz materialov iz tar. št. 7001. | |

7008 | Večplastni panelni elementi za izolacijo, iz stekla | Izdelava iz materialov iz tar. št. 7001. | |

7009 | Steklena ogledala, z okvirjem ali brez njega, vključno tudi z vzvratnimi ogledali | Izdelava iz materialov iz tar. št. 7001. | |

7010 | Baloni, steklenice, kozarci, lonci, fiole, ampule in druge posode iz stekla, za transport ali pakiranje blaga; stekleni kozarci za vlaganje, čepi, pokrovi in druga zapirala, iz stekla | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. ali Rezanje steklenih izdelkov pod pogojem, da skupna vrednost uporabljenih nerazrezanih steklenih izdelkov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

7013 | Stekleni izdelki, ki se uporabljajo za mizo, v kuhinji, za toaletne namene, v pisarnah, izdelki za notranjo dekoracijo in podobne namene (razen tistih iz tar. št. 7010 ali 7018) | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. ali Rezanje steklenih izdelkov pod pogojem, da skupna vrednost uporabljenih nerazrezanih steklenih izdelkov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. ali Ročno okraševanje (razen sitotiska) ročno pihanih steklenih izdelkov pod pogojem, da skupna vrednost uporabljenih ročno pihanih steklenih izdelkov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

ex7019 | Izdelki iz steklenih vlaken (razen preje) | Izdelava iz: nebarvanih trakov steklenih vlaken, rovinga, preje ali rezanih niti, alisteklene volne. | |

ex Poglavje 71 | Naravni in kultivirani biseri, dragi in poldragi kamni; plemenite kovine, kovine, platirane s plemenitimi kovinami in izdelki iz njih; imitacije nakita; kovanci; razen za: | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

ex7101 | Naravni ali kultivirani biseri, sortirani in začasno nanizani zaradi lažjega transporta | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

ex7102ex7103 in ex7104 | Obdelani dragi ali poldragi kamni (naravni, sintetični ali rekonstruirani) | Izdelava iz neobdelanih dragih ali poldragih kamnov. | |

7106 7108 in 7110 | Plemenite kovine: | | |

— Neobdelane | Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št, razen iz tar. št. 7106, 7108 in 7110. ali Elektrolitska, toplotna ali kemična separacija plemenitih kovin iz tar. št. 7106, 7108 ali 7110. ali Legiranje plemenitih kovin iz tar. št. 7106, 7108 ali 7110 med seboj ali z navadnimi kovinami. | |

— Polizdelki ali v obliki prahu | Izdelava iz neobdelanih plemenitih kovin. | |

ex7107, ex7109 in ex7111 | Kovine, platirane s plemenitimi kovinami, v obliki polizdelkov | Izdelava iz kovin, platiranih z neobdelanimi plemenitimi kovinami. | |

7116 | Predmeti iz naravnih ali kultiviranih biserov, dragih ali poldragih kamnov (naravnih, sintetičnih ali rekonstruiranih) | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

7117 | Imitacije nakita | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. ali Izdelava iz delov navadne kovine, neprekritih ali neprevlečenih s plemenitimi kovinami, pod pogojem, da vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

ex Poglavje 72 | Železo in jeklo; razen za: | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

7207 | Polizdelki iz železa ali nelegiranega jekla | Izdelava iz materialov iz tar. št. 7201, 7202, 7203, 7204 ali 7205. | |

7208 do 7216 | Ploščati valjani izdelki, palice, kotniki in profili iz železa ali nelegiranega jekla | Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tar. št. 7206. | |

7217 | Žica iz železa ali nelegiranega jekla | Izdelava iz polizdelkov iz tar. št. 7207. | |

ex7218, 7219 do 7222 | Polizdelki, ploščato valjani izdelki, palice, kotniki in profili iz nerjavnega jekla | Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tar. št. 7218. | |

7223 | Žica iz nerjavnega jekla | Izdelava iz polizdelkov iz tar. št. 7218. | |

ex7224, 7225 do 7228 | Polizdelki, ploščato valjani izdelki, toplo valjane palice v ohlapno navitih kolobarjih, kotniki in profili iz drugih legiranih jekel; votle palice za svedre iz legiranih ali nelegiranih jekel | Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tar. št. 7206, 7218 ali 7224. | |

7229 | Žica iz drugih legiranih jekel | Izdelava iz polizdelkov iz tar. št. 7224. | |

ex Poglavje 73 | Izdelki iz železa in jekla; razen za: | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

ex7301 | Piloti | Izdelava iz materialov iz tar. št. 7206 . | |

7302 | Deli za železniške in tramvajske tire, iz železa ali jekla; tirnice, vodila in zobate tirnice, kretniški jezički, križišča, spojne palice in drugi deli kretnic, pragovi, tirne vezice, tirna ležišča, klini za tirna ležišča, podložne plošče pričvrščevalne ploščice, distančne palice, drugi deli, posebej konstruirani za postavljanje, spajanje in pritrjevanje tirnic | Izdelava iz materialov iz tar. št. 7206. | |

7304, 7305 in 7306 | Cevi in votli profili iz železa (razen iz litega železa) ali jekla | Izdelava iz materialov iz tar. št. 7206, 7207, 7218 ali 7224. | |

ex7307 | Pribor za cevi iz nerjavnega jekla (ISO št. X5CrNiMo 1712), sestavljen iz več delov | Struženje, vrtanje, širitev lukenj, izrezovanje navojev, urezovanje in peskanje kovanih polizdelkov, pod pogojem, da skupna vrednost uporabljenih kovanih izdelkov ne presega 35 % cene izdelka franko tovarna. | |

7308 | Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tar. št. 9406) in deli konstrukcij (npr.: mostovi in mostne sekcije, vrata za zapornice, stolpi, predalčni stebri, strehe, strešna ogrodja, vrata in okna ter okviri zanje, pragovi za vrata, roloji, ograje in stebri), iz železa ali jekla; pločevine, palice, profili, kotniki, cevi in podobno, pripravljeni za uporabo v konstrukcijah, iz železa ali jekla | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. Zvarjeni kotniki in profili iz tar. št. 7301 se ne smejo uporabiti. | |

ex7315 | Verige zoper drsenje | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 7315 ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

ex Poglavje 74 | Baker in bakreni izdelki; razen za: | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

7401 | Bakrov kamen; cementni baker (precipitat-oborina bakra) | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

7402 | Nerafiniran baker; bakrene anode za elektrolizo | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

7403 | Rafiniran baker in bakrove zlitine, surovi: | | |

— Rafinirani baker | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

— Bakrove zlitine in rafinirani baker, ki vsebuje druge elemente | Izdelava iz rafiniranega surovega bakra ali bakrovih odpadkov in ostankov. | |

7404 | Bakrovi odpadki in ostanki | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

7405 | Predzlitine bakra | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

ex Poglavje 75 | Nikelj in nikljevi izdelki; razen za: | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

7501 do 7503 | Nikljev kamen, sintrani oksidi niklja in drugi vmesni izdelki metalurgije niklja; surovi nikelj; nikljasti odpadki in ostanki | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

ex Poglavje 76 | Aluminij in aluminijasti izdelki; razen za: | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

7601 | Aluminij, surov | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.ali Izdelava s toplotno ali elektrolitsko obdelavo iz nelegiranega aluminija ali iz aluminijevih odpadkov in ostankov. | |

7602 | Aluminijasti odpadki in ostanki | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

ex7616 | Izdelki iz aluminija, razen gaze, tkanin, rešetk, mrež, ograj, tkanin za ojačanje in podobnih materialov (vključno z neskončnimi trakovi) iz aluminijaste žice, in ekspandirane kovine iz aluminija | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo gaza, tkanine, rešetke, mreže, ograje, tkanine za ojačanje in podobni materiali (vključno tudi z neskončnimi trakovi) iz aluminijaste žice ali ekspandirane kovine iz aluminija inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

Poglavje 77 | Rezervirano za morebitno prihodnjo uporabo HS | | |

ex Poglavje 78 | Svinec in svinčeni izdelki; razen za: | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

7801 | Surovi svinec: | | |

— Rafiniran svinec | Izdelava iz obdelanega svinca ("bullion" ali "work"). | |

— Drugi | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. Ne smejo se uporabiti odpadki in ostanki iz tar. št. 7802. | |

7802 | Svinčeni odpadki in ostanki | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

ex Poglavje 79 | Cink in cinkovi izdelki; razen za: | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

7901 | Cink, surov | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. Ne smejo se uporabiti odpadki in odpadki iz tar. št. 7902. | |

7902 | Cinkovi odpadki in ostanki | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, je tar. št. izdelka. | |

ex Poglavje 80 | Kositer in kositrni izdelki; razen za: | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

8001 | Kositer, surov | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka.Ne smejo se uporabiti odpadki in ostanki iz tar. št. 8002. | |

8002 in 8007 | Kositrni odpadki in ostanki; drugi kositrni izdelki | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

Poglavje 81 | Druge navadne kovine; kermeti; njihovi izdelki: | | |

— Druge navadne kovine; obdelane; njihovi izdelki | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka, ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

— Druge | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

ex Poglavje 82 | Orodje, nožarski izdelki, žlice in vilice iz navadnih kovin; njihovi deli iz navadnih kovin; razen za: | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

8206 | Orodje iz dveh ali več tar. št. 8202do 8205, v garniturah za prodajo na drobno | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz tar. št. od 8202 do 8205. Vendar pa se orodje iz tar. št. od 8202 do 8205 lahko vstavi v garniture, če njihova skupna vrednost ne presega 15 % cene garniture franko tovarna. | |

8207 | Izmenljiva orodja za ročne obdelovalne priprave na mehanični pogon ali brez njega ali za obdelovalne stroje (npr.: za stiskanje, kovanje, vtiskovanje, prerezovanje, narezovanje in vrezovanje navojev, vrtanje, povečevanje odprtine s strganjem, prevlačevanje, rezkanje), vključno z matricami za izvlačenje ali iztiskanje kovine, in orodja za vrtanje kamna in zemlje | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

8208 | Noži in rezila, za stroje ali mehanične priprave | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

ex8211 | Noži z rezili, nazobljenimi ali nenazobljenimi (vključno z vrtnarskimi noži), razen nožev iz tar. št. 8208 | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo ročaji in rezila iz navadnih kovin. | |

8214 | Drugi nožarski izdelki (npr.: stroji za striženje, mesarske ali kuhinjske sekače, mesarske sekire in noži za sekljanje mesa, noži za papir); garniture in priprave za manikiranje in pedikiranje (vključno s pilicami za nohte) | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo ročaji iz navadnih kovin. | |

8215 | Žlice, vilice, zajemalke, žlice za peno, lopatice za serviranje kolačev, noži za ribe, noži za maslo, prijemalke za sladkor in podoben kuhinjski in namizni pribor | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo ročaji iz navadnih kovin. | |

ex Poglavje 83 | Razni izdelki iz navadnih kovin; razen za: | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | |

ex8302 | Drugo okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki, primerni za stavbarstvo, in samodejna zapirala za vrata | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo tudi drugi materiali iz tar. št. 8302 pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna. | |

ex8306 | Kipci in drugi okraski iz navadnih kovin | Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo tudi drugi materiali iz tar. št. 8306, če njihova skupna vrednost ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. | |

ex Poglavje 84 | Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave; njihovi deli; razen za: | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar. št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. |

ex8401 | Gorilni elementi za jedrske reaktorje | Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. |

8402 | Kotli za pridobivanje vodne in druge pare (razen kotlov za centralno kurjavo s toplo vodo, ki lahko proizvajajo paro z nizkim tlakom), kotli za pregreto paro | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna. |

8403 in ex8404 | Kotli za centralno kurjavo, razen kotlov iz tar. št. 8402, in pomožne naprave za kotle za centralno kurjavo | Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št.,razen iz tar. št. 8403 in 8404. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. |

8406 | Turbine na vodno in drugo paro | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

8407 | Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem bata | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

8408 | Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski ali poldizelski motorji) | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

8409 | Deli, ki so primerni izključno ali pretežno za motorje iz tar. št. 8407 ali 8408 | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

8411 | Turboreaktivni motorji, turbopropelerski motorji in druge plinske turbine | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna. |

8412 | Drugi pogonski stroji in motorji | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

ex8413 | Tlačne črpalke z rotacijskim gibanjem | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št., kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna. |

ex8414 | Industrijski ventilatorji in podobno | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna. |

8415 | Klimatizacijske naprave z ventilatorjem na motorni pogon in elementi za spreminjanje temperature in vlažnosti, vključno s stroji, pri katerih vlažnosti ni mogoče posebej regulirati | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

8418 | Hladilniki, zamrzovalniki in druge naprave za hlajenje ali zamrzovanje, električni in drugi; toplotne črpalke, drugačne od klimatizacijskih naprav iz tar. št. 8415 | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kakor je tar. št. izdelka,pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna. |

ex8419 | Stroji in naprave za lesno industrijo, za proizvodnjo papirne mase, papirja in kartona | Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene franko tovarna, inv zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz iste tar. št., kakor je tar. št. izdelka ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. |

8420 | Kalandri in drugi stroji za valjanje, razen za kovine ali steklo, in valji zanje | Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene franko tovarna, inzgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz iste tar. št., kakor je tar. št. izdelka ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. |

8423 | Tehtnice -tehtalne naprave (razen tehtnic z občutljivostjo 5 centigramov), vključno s stroji za štetje in kontrolo, ki delujejo na podlagi merjenja mase; uteži za tehtnice vseh vrst | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna. |

8425 do 8428 | Stroji in naprave za dviganje, manipuliranje, nakladanje ali razkladanje | Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene franko tovarna, inv zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 8431 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. |

8429 | Samovozni buldožerji, angledozerji, grejderji, ravnalniki, skreperji, bagri, nakladalniki z lopato, stroji za nabijanje in cestni valjarji, samovozni: | | |

— Cestni valjarji | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

— Drugi | Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene franko tovarna, inv zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 8431 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. |

8430 | Drugi stroji za ravnanje, strganje, izkopavanje, nabijanje, kopanje ali vrtanje zemlje, mineralov ali rud; ovni in stroji za izdiranje pilotov; snežni plugi in snežni odmetalniki | Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene franko tovarna, inv zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 8431 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. |

ex8431 | Deli, primerni za uporabo izključno ali pretežno s cestnimi valjarji | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

8439 | Stroji za pridelavo celuloze iz vlaknastih celuloznih materialov ali za proizvodnjo ali dodelavo papirja ali kartona | Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene franko tovarna, inv zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz iste tar. št., kakor je tar. št. izdelka ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. |

8441 | Drugi stroji za predelavo papirne mase, papirja ali kartona, vključno s stroji za rezanje vseh vrst | Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene franko tovarna, inv zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz iste tar. št., kakor je tar. št. izdelka ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. |

8444 do 8447 | Stroji iz teh tar.št, ki se uporabljajo v tekstilni industriji | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

ex8448 | Pomožni stroji za uporabo s stroji iz tar. št. 8444 in 8445 | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

8452 | Šivalni stroji, razen strojev za šivanje knjig iz tar. št. 8440; omarice, stojala in pokrovi, predvideni za šivalne stroje; igle za šivalne stroje: | | |

— Šivalni stroji (samo lock-stitch), z glavami, z maso do 16 kg brez motorja oziroma do 17 kg z motorjem | Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla pri sestavljanju glave (brez motorja) ne presega vrednosti vsega uporabljenega materiala s poreklom, inuporabljeni mehanizmi za zategovanje niti, kvačkanje in cik-cak so s poreklom. | |

— Drugi | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

8456 do 8466 | Obdelovalni stroji in naprave ter njihovi deli in pribor iz tar. št. 8456 do 8466 | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

8469 do 8472 | Pisarniški stroji (npr.: pisalni stroji, računski stroji, stroji za avtomatsko obdelavo podatkov, razmnoževalni stroji, stroji za spajanje) | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

8480 | Livarski okvirji za livarne kovin; modelne plošče; modeli za kalupe, kalupi za kovino (razen kalupov za ingote), kovinske karbide, steklo, mineralne materiale, gume ali plastične mase | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

8482 | Kotalni ležaji | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar.št., razen iz iste tar. št., kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna. |

8484 | Tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z drugim materialom, ali iz dveh ali več plasti kovine; garniture tesnil, različne po sestavi materiala, v vrečkah, ovitkih ali podobnih pakiranjih; mehanska tesnila | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

8485 | Deli strojev brez električnih priključkov, izolatorjev, tuljav, kontaktov ali drugih električnih delov, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

ex Poglavje 85 | Električni stroji in oprema ter njihovi deli; aparati za snemanje ali reprodukcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke; razen za: | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kakor je tar. št. izdelka,pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. |

8501 | Elektromotorji in električni generatorji (razen generatorskih agregatov) | Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inv zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 8503 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. |

8502 | Električni generatorski agregati in rotacijski pretvorniki | Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inv zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 8501 in 8503 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. |

ex8504 | Napajalniki za stroje za avtomatično obdelavo podatkov | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

ex8518 | Mikrofoni in njihova stojala; zvočniki, vključno z zvočniki v zvočnih omaricah; avdiofrekvenčni električni ojačevalniki; električni sestavi za ojačevanje zvoka | Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, invrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna. |

8519 | Gramofoni z vgrajenim ojačevalnikom ali brez njega, glasbeni avtomati na plošče, kasetni magnetofoni in drugi aparati za reprodukcijo zvoka, ki nimajo vgrajene naprave za snemanje zvoka | Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, invrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. |

8520 | Magnetofoni in drugi aparati za snemanje zvoka, z vgrajenimi napravami za reprodukcijo zvoka, ali brez njih | Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, invrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. |

8521 | Aparati za snemanje in reprodukcijo slike, ki imajo vgrajen videotuner ali ne | Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, invrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. |

8522 | Deli in pribor uporabni predvsem ali v glavnem z aparati iz tar. št. 8519 do 8521 | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

8523 | Pripravljeni neposneti nosilci za zvočna snemanja ali podobna snemanja drugih fenomenov, razen izdelkov iz 37. poglavja | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

8524 | Plošče, trakovi in drugi posneti nosilci z zvočnimi in drugimi podobnimi fenomeni, vključno z matricami in galvanskimi odtisi za proizvodnjo plošč, razen izdelkov iz 37. poglavja: | | |

— Matrice in galvanski odtisi za proizvodnjo plošč | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

— Drugo | Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inv zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 8523 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. |

8525 | Oddajniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo, radiodifuzijo ali televizijo, vključno z oddajniki z vgrajenim sprejemnikom ali aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka; televizijske kamere; video kamere za snemanje posamičnih slik in druge videosnemalne kamere; digitalni fotoaparati | Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, invrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna. |

8526 | Radarji, naprave za radionavigacijo in aparati za radijsko daljinsko krmiljenje | Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, invrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna. |

8527 | Sprejemniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo ali radiodifuzijo, vključno s sprejemniki, kombiniranimi v istem ohišju z aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali z uro | Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, invrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna. |

8528 | Televizijski sprejemniki, kombinirani ali nekombinirani v istem ohišju z radijskimi sprejemniki ali aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slike; videomonitorji in videoprojektorji | Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, invrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna. |

8529 | Deli, ki so izključno ali pretežno namenjeni za uporabo z aparati iz tar. št. 8525 do 8528: | | |

— Izključno ali pretežno primerni za uporabo pri aparatih za videosnemanje in reprodukcijo slike | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

— Drugi | Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, invrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna. |

8535 in 8536 | Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov ali za povezavo z električnimi tokokrogi ali znotraj njih | Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inv zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 8538 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. |

8537 | Table, plošče, pulti, mize, omare in druge osnove, opremljene z dvema ali več izdelki iz tar. št. 8535 ali 8536, za električno krmiljenje ali razdeljevanje električnega toka, vključno s tistimi z vgrajenimi instrumenti ali aparati iz 90. Poglavja in aparati za numerično krmiljenje, razen telefonskih central iz tar. št. 8517 | Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inv zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 8538 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. |

ex8541 | Diode, tranzistorji in podobni polprevodniški elementi, razen silicijevih rezin, ki še niso razrezane v čipe | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna. |

8542 | Elektronska integrirana vezja in mikrosestavi: — Monolitsko integrirana vezja | | |

| Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inv zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 8541 in 8542 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

| | ali | |

| | Postopek razprševanja (pri čemer so integrirana vezja oblikovana na polprevodniški podlagi s selektivno uvedbo ustreznega topila (dopant)), ne glede na to, ali je to vezje sestavljeno in/ali testirano v državi, ki ni država, navedena v 3. in 4. členu. | |

| — Drugo | Izdelava, pri kateri: | |

| | — vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, in- v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 8541 in 8542 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna | |

8544 | Izolirana žica (vključno z lakirano žico ali elektrolitsko oksidirano žico), kabli (vključno z koaksialnimi kabli) in drugi izolirani električni vodniki, s konektorjem ali brez njega; kabli iz optičnih vlaken, izdelani iz posamično oplaščenih vlaken, kombinirani z električnimi vodniki ali ne, s konektorjem ali brez njega | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna. | |

8545 | Ogljene elektrode, ogljene ščetke, oglje za žarnice, oglje za baterije in drugi izdelki iz grafita ali drugega oglja, s kovino ali brez nje, za električne namene | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

8546 | Električni izolatorji iz kakršnega koli materiala | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

8547 | Izolirni deli za električne stroje, naprave ali opremo, izdelani v celoti iz izolirnega materiala ali samo z manjšimi kovinskimi komponentami (npr. tulci z navojem), vdelanimi med stiskanjem izključno zaradi vezave, razen izolatorjev iz tar. št. 8546; cevi za električne vodnike in spojke zanje, iz navadnih kovin, obložene z izolirnim materialom | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

8548 | Odpadki in ostanki primarnih celic, primarnih baterij in električnih akumulatorjev; iztrošene primarne celice; iztrošene primarne baterije in iztrošeni električni akumulatorji; električni deli strojev ali aparatov, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

ex Poglavje 86 | Tirna vozila in njihovi deli; železniški in tramvajski tirni sklopi in pribor ter njihovi deli; mehanična in elektromehanska signalna oprema za promet vseh vrst; razen za: | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

8608 | Železniški in tramvajski tirni sklopi in pribor; mehanska (vključno z elektromehanskimi) oprema za signalizacijo, varnost, nadzor in upravljanje prometa v železniškem, tramvajskem in cestnem prometu, prometu na notranjih vodnih poteh, parkiriščih, lukah ali letališčih; njihovi deli | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. |

ex Poglavje 87 | Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor; razen za: | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

8709 | Samovozni delovni vozički, brez naprav za dviganje ali manipuliranje, ki se uporabljajo v tovarnah, skladiščih, lukah ali na letališčih, za prevoz blaga na kratkih razdaljah; vlečna vozila, ki se uporabljajo na peronih železniških postaj; deli navedenih vozil | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. |

8710 | Tanki in druga oklepna bojna motorna vozila, vključno s tistimi, ki so opremljena z oborožitvenimi sredstvi, in njihovi deli | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. |

8711 | Motorna kolesa (tudi mopedi), kolesa in podobna vozila s pomožnim motorjem, z bočno prikolico ali brez nje; bočne prikolice: | | |

— Z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem z izmeničnim gibanjem bata s prostornino cilindra: | | |

— — do vključno 50 cm3 | Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, invrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna. |

— — nad 50 cm3 | Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, invrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna. |

— Drugi | Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, invrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. |

ex8712 | Kolesa brez krogličnih ležajev | Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz tar. št. 8714. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. |

8715 | Otroški vozički in njihovi deli | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. |

8716 | Priklopniki in polpriklopniki; druga vozila, nesamovozna; njihovi deli | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. |

ex Poglavje 88 | Letala, vesoljska vozila in njihovi deli; razen za: | Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kakor je tar. št. izdelka. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. |

ex8804 | Rotošuti | Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., vključno z drugimi materiali iz tar. št. 8804. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. |

8805 | Oprema za lansiranje letal; krovna prestrezala letal in podobne naprave; naprave za treniranje letenja na tleh; deli navedenih izdelkov | Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kakor je tar. št. izdelka. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. |

Poglavje 89 | Ladje, čolni in plavajoče konstrukcije | Izdelava iz materialov iz katere koli tar.št, razen iz iste tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Ne sme se uporabljati ladijskih trupov iz tar. št. 8906. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. |

ex Poglavje 90 | Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni, medicinski ali kirurški instrumenti in aparati; njihovi deli in pribor; razen za: | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. |

9001 | Optična vlakna in snopi optičnih vlaken, kabli iz optičnih vlaken, razen tistih iz tar. št. 8544; listi in plošče iz polarizirajočega materiala; leče (vključno s kontaktnimi lečami), prizme, zrcala in drugi optični elementi, iz kakršnega koli materiala, nemontirani, razen takih optično neobdelanih steklenih elementov | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

9002 | Leče, prizme, zrcala in drugi optični elementi, iz kakršnega koli materiala, montirani, ki so deli ali pribor instrumentov ali aparatov, razen takih optičnih neobdelanih steklenih elementov | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

9004 | Očala, naočniki in podobni izdelki, korektivni, zaščitni ali drugi | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

ex9005 | Daljnogledi (z enim ali dvema objektivoma), optični teleskopi in njihova stojala, razen astronomskih refrakcijskih teleskopov in njihovih podstavkov | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. |

ex9006 | Fotografski aparati, (razen kinematografskih kamer); fotografski bliskovni aparati in bliskovne žarnice, razen bliskovnih žarnic z električnim vžigom | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka,pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. |

9007 | Kinematografske kamere in projektorji, vključno s tistimi z vdelanimi aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka,pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. |

9011 | Optični mikroskopi, tudi tisti za mikrofotografijo, mikrokinematografijo in mikroprojekcijo | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka,pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. |

ex9014 | Drugi navigacijski instrumenti in aparati | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

9015 | Geodetski (tudi fotogrametrijski), hidrografski, oceanografski, hidrološki, meteorološki ali geofizikalni instrumenti in aparati, razen kompasov; daljinomeri | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

9016 | Tehtnice z občutljivostjo do vključno 5 centigramov (0,05 g), z utežmi ali brez njih | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

9017 | Instrumenti in aparati za risanje, označevanje ali matematično računanje (npr. risalni aparati, pantografi, kotomeri, risalni pribor v kompletu, logaritemska računala, računala v obliki okrogle plošče); ročni instrumenti za merjenje dolžine (npr. merilne palice in trakovi, mikrometrska merila, merila z nonijem), ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu v tem poglavju | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

9018 | Medicinski, kirurški, zobozdravniški in veterinarski instrumenti in aparati, vključno z scintigrafskimi, elektromedicinskimi aparati in aparati za preiskavo vida; | | |

— Zobozdravniški stoli z vgrajenimi zobozdravniškimi napravami ali zobozdravniškimi pljuvalniki | Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št. vključno z materiali iz tar. št. 9018. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. |

— Drugi | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna. |

9019 | Aparati za mehanoterapijo; aparati za masažo; aparati za psihološka testiranja; aparati za ozonoterapijo, kisikoterapijo, aerosolno terapijo, umetno dihanje in drugi terapevtski dihalni aparati; | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna. |

9020 | Drugi dihalni aparati in plinske maske, razen varovalnih mask brez mehanskih delov in zamenljivih filtrov; | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna. |

9024 | Stroji in aparati za preskušanje trdote, natezne tlačne trdnosti, elastičnosti ali drugih mehanskih lastnosti materiala (npr. kovin, lesa, tekstilnega materiala, papirja, plastične mase) | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

9025 | Hidrometri in podobni merilniki, termometri, pirometri, barometri, higrometri (vlagomeri) in psihrometri, tudi kombinacije teh instrumentov, z možnostjo registriranja ali brez nje | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

9026 | Instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo pretoka, nivoja, tlaka ali drugih spremenljivih veličin pri tekočinah ali plinih (npr. merilniki pretoka, kazalniki nivoja, manometri, merilniki količine toplote), razen instrumentov in aparatov iz tar. št. 9014, 9015, 9028 ali 9032 | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

9027 | Instrumenti in aparati za fizikalne ali kemične analize (npr. polarimetri, refraktometri, spektrometri, aparati za analizo plina ali dima); instrumenti in aparati za merjenje in kontrolo viskoznosti, poroznosti, raztezanja, površinske napetosti in podobno; instrumenti in aparati za merjenje ali kontroliranje toplote, zvoka ali svetlobe (vključno z espozimetri); mikrotomi | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

9028 | Merilniki porabe ali proizvodnje plinov, tekočin ali električne energije, vključno z merilniki za njihovo umerjanje: | | |

— Deli in pribor | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

— Drugi | Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, invrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. |

9029 | Števci vrtljajev, števci proizvodnje, taksimetri, kilometrski števci, števci korakov in podobno; kazalniki hitrosti in tahometri, razen tistih, ki se uvrščajo v tar. št. 9014 ali 9015; stroboskopi | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

9030 | Osciloskopi, spektralni analizatorji in drugi instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo električnih veličin, razen merilnikov iz tar. št. 9028; instrumenti in aparati za merjenje ali odkrivanje alfa, beta, gama, rentgenskih, kozmičnih ali drugih ionizirajočih sevanj | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

9031 | Instrumenti, aparati in stroji za merjenje ali kontrolo, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju; projektorji profilov | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

9032 | Instrumenti in aparati za avtomatsko regulacijo ali krmiljenje | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

9033 | Deli in pribor (ki so uporabni z različnimi aparati iz različnih tar. št. iz 90. poglavja in ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju) za stroje, naprave, instrumente ali aparate iz 90. poglavja | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

ex Poglavje 91 | Ure in njihovi deli; razen za: | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

9105 | Druge ure | Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, invrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. |

9109 | Drugi urni mehanizmi, kompletni in sestavljeni | Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, invrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. |

9110 | Kompletni urni mehanizmi (za osebne ali druge ure), nesestavljeni ali delno sestavljeni (mehanizmi v kompletih); nekompletni urni mehanizmi (za osebne ali druge ure), sestavljeni, grobi urni mehanizmi za osebne ali druge ure | Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inv zgoraj navedenih mejah vrednost uporabljenih materialov iz tar. št. 9114 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. |

9111 | Ohišja za osebne ure in deli ohišij | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. |

9112 | Ohišja za hišne, pisarniške in podobne ure in ohišja podobne vrste za druge proizvode iz tega poglavja, deli ohišij | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar.št., razen iz iste tar. št., kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. |

9113 | Jermenčki in zapestnice za ročne ure in deli za jermenčke in zapestnice: | | |

— Iz navadne kovine, vključno z pozlačenimi ali posrebrenimi ali iz kovine, prevlečene s plemenito kovino | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

— Drugi | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

Poglavje 92 | Glasbila, njihovi deli in pribor | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. | |

Poglavje 93 | Orožje in strelivo; njuni deli in pribor | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

ex Poglavje 94 | Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podobni polnjeni izdelki; svetilke in pribor za njih, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; osvetljeni znaki, osvetljeni znaki z imeni in podobno; montažne zgradbe; razen za: | Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kakor je tar. št. izdelka. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. |

ex9401 in ex9403 | Pohištvo iz navadnih kovin, z vdelano nenapolnjeno bombažno tkanino, katere teža ne presega 300 g/m2 | Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kakor je tar. št. izdelka ali izdelava iz bombažne tkanine, ki je že pripravljena za uporabo z materiali iz tar. št. 9401 ali 9403, pod pogojem, da: vrednost tkanine ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna, inso vsi drugi uporabljeni materiali s poreklom in se uvrščajo v druge tar. št, razen tar. št. 9401 ali 9403. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna. |

9405 | Svetilke in pribor zanje, vključno z reflektorji in njihovimi deli, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; osvetljeni znaki, osvetljene ploščice z imeni in podobno, s fiksiranim svetlobnim virom, in njihovi deli, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

9406 | Montažne zgradbe | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

ex Poglavje 95 | Igrače, rekviziti za družabne igre in šport; njihovi deli in pribor; razen za: | Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kakor je tar. št. izdelka. | |

9503 | Druge igrače; zmanjšani modeli in podobni modeli za igro, tudi s pogonom, sestavljanke, sestavljanke (puzzles) vseh vrst | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

ex9506 | Palice za golf in njihovi deli | Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Za izdelavo glav za palice za golf se lahko uporabijo grobo obdelani kosi. | |

ex Poglavje 96 | Razni proizvodi, razen za: | Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kakor je tar. št. izdelka. | |

ex9601 in ex9602 | Izdelki iz materialov živalskega, rastlinskega ali mineralnega izvora za rezljanje | Izdelava iz obdelanih materialov za rezljanje iz iste tar. št., kakor je tar. št. izdelka. | |

ex9603 | Metle in ščetke (razen metel iz protja ter ščetk iz materialov podlasičje ali veveričje dlake), mehanične priprave za čiščenje podov, ročne, brez motorja: soboslikarski vložki in valji, brisalniki za pod in omele | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

9605 | Potovalni kompleti (neseserji) za osebna toaletna sredstva, šivanje ali čiščenje obutve ali obleke | Vsak sestavni del ali izdelek v garnituri mora zadovoljiti pravila, ki bi zanj veljala, če ne bi bil vključen v garnituro. Lahko pa se vključijo sestavni deli ali izdelki brez porekla pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 15 % cene garniture franko tovarna. | |

9606 | Gumbi, gumbi pritiskači, zaklopni gumbi, gumbi za srajce, gumbi, ki se še oblačijo in drugi deli teh izdelkov; nedokončani gumbi | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

9608 | Svinčniki s kroglico; flomastri in označevalci z vrhom iz polsti ali drugega poroznega materiala; nalivna peresa in podobna peresa; peresa za kopiranje; patentni svinčniki; peresniki, držala za svinčnike in podobna držala; deli (vključno s kapicami in ščipalkami) navedenih izdelkov, razen tistih iz tar. št. 9609 | Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo peresa in njihove konice iz iste tar. št., kakor je tar. št. izdelka. | |

9612 | Trakovi za pisalne stroje in podobni trakovi, prepojeni s tiskarsko barvo ali drugače pripravljeni za odtiskovanje, vključno s trakovi na kolesih ali v kasetah; blazinice za žige, prepojene ali neprepojene, s škatlo ali brez nje | Izdelava: iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št, kakor je tar. št. izdelka, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. | |

ex9613 | Vžigalniki piezo | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 9613 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna. | |

ex9614 | Tobačne pipe in glave za pipe | Izdelava iz grobo obdelanih kosov. | |

Poglavje 97 | Umetniški predmeti, zbirke in starine | Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kakor je tar. št. izdelka. | |

"

--------------------------------------------------

PRILOGA III

"

PRILOGA 25

STROŠKI ZRAČNEGA PREVOZA, KI SE VKLJUČIJO V CARINSKO VREDNOST

1. Naslednja razpredelnica prikazuje:

(a) tretje države, naštete po celinah in conah [1] (stolpec 1)

(b) deleže stroškov zračnega prevoza iz dane tretje države v ES, izražene v odstotkih, ki se vključijo v carinsko vrednost (stolpec 2)

2. Kadar je blago poslano iz držav ali z letališč, ki niso vključeni v to razpredelnico, razen z letališč iz odstavka 3, se vzame odstotek, določen za letališče, ki je najbližje odhodnemu letališču.

3. Za francoske čezmorske departmaje Guadeloupe, Gvajano, Martinik in Reunion, katerih letališča niso vključena v razpredelnico, veljajo naslednja pravila:

(a) za blago, poslano iz tretjih držav neposredno v te departmaje, se celotni strošek zračnega prevoza vključi v carinsko vrednost;

(b) za blago, poslano iz tretjih držav evropskemu delu Skupnosti, in pretovorjeno ali raztovorjeno v enem od teh departmajev, je v carinsko vrednost treba vključiti samo stroške zračnega prevoza, do katerih bi prišlo zaradi prevoza blaga do mesta pretovarjanja ali raztovarjanja;

(c) za blago, poslano v te departmaje iz tretjih držav, in pretovorjeno ali raztovorjeno na letališču v evropskem delu Skupnosti, je v carinsko vrednost treba vključiti stroške, izračunane iz deleža, podanega v odstotkih v naslednji razpredelnici, od stroškov, do katerih bi prišlo zaradi prevoza blaga od odhodnega letališča do letališča pretovarjanja ali raztovarjanja.

Pretovarjanje ali raztovarjanje carinski organi ustrezno potrdijo na letalskem tovornem listu ali drugem letalskem tovornem dokumentu z uradnim žigom udeleženega urada; če te potrditve ni, se uporabljajo določbe zadnjega pododstavka člena 163(6) te uredbe.

1 | 2 |

Odhodna cona (država) (tretja država) | Delež stroškov zračnega prevoza, ki se vključi v carinsko vrednost za vstopno cono ES |

Amerika

Cona A | 70 |

Kanada: Gander, Halifax, Moncton, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto, (za druga letališča glej cono B) | |

Grenlandija | |

Združene države Amerike: Akron, Albany, Atlanta, Baltimore, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New Orleans, New York, Philadelphia, Pittsburg, St Louis, Washington DC, (za druga letališča glej coni B in C) | |

Cona B | 78 |

Kanada: Edmonton, Vancouver, Winnipeg, (za druga letališča glej cono A) | |

Združene države Amerike: Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Oklahoma, Phoenix, Portland, Puerto rico, Salt Lake City, San Francisco, Seattle, (za druga letališča glej coni A in C) | |

Srednja Amerika (vse države) | |

Južna Amerika (vse države) | |

Cona C | 89 |

Združene države Amerike: Anchorage, Fairbanks, Honolulu, Juneau (za druga letališča glej coni A in B) | |

Afrika

Cona D Alžirija, Egipt, Libija, Maroko, Tunizija | 33 |

Cona E Benin, Burkina Faso, Kamerun, Zelonortski otoki, Centralnoafriška republika, Čad, Slonokokščena obala, Džibuti, Etiopija, Gambija, Gana, Gvineja, Gvineja Bissau, Liberija, Mali, Mavretanija, Niger, Nigerija, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Togo | 50 |

Cona F Burundi, Demokratična republika Kongo, Kongo (Brazzaville), Ekvatorialna Gvineja, Gabon, Kenija, Ruanda, Sao Tome in Principe, Sejšeli, Somalija, St. Helena, Tanzanija, Uganda | 61 |

Cona G Angola, Bocvana, Komori, Lesoto, Madagaskar, Malavi, Mavricij, Mozambik, Namibija, Južnoafriška republika, Svazi, Zambija, Zimbabve | 74 |

Azija

Cona H Armenija, Azerbajdžan, Gruzija, Iran, Irak, Izrael, Jordanija, Kuvajt, Libanon, Sirija | 27 |

Cona I Bahrajn, Maskat in Oman, Katar, Saudova Arabija, Združeni arabski emirati, Jemen (Arabska republika) | 43 |

Cona J Afganistan, Bangladeš, Butan, Indija, Nepal, Pakistan | 46 |

Cona K Kazahstan, Kirgizija, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan Rusija: Novosibirsk, Omsk, Perm, Sverdlovsk, (za ostala letališča glej cone I, M in O) | 57 |

Cona L Brunei, Kitajska, Indonezija, Kambodža, Laos, Macau, Malezija, Maldivi, Mongolija, Mjanmar, Filipini, Singapur, Šrilanka, Tajvan, Tajska, Vietnam Rusija: Irkutsk, Kirensk, Krasnoyarsk, (za ostala letališča glej cone K, M in O) | 70 |

Cona M Japonska, Koreja (Severna), Koreja (Južna) Rusija: Kabarovsk, Vladivostok (za ostala letališča glej cone K, L in O) | 83 |

Avstralija in Oceanija

Cona N Avstralija in Oceanija | 79 |

Evropa

Cona O Islandija Rusija: Gorki, Kujbišev, Moskva, Orel, Rostov, Volgograd, Voronež, (za ostala letališča glej cone K, L in M) Ukrajina | 30 |

Cona P Albanija, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Ferski otoki, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Moldavija, Norveška, Romunija, Srbija in Črna gora, Turčija | 15 |

Cona Q Hrvaška, Švica | 5 |

"

[1] Odstotki veljajo za vsa letališča v dani državi, razen v primerih, ko so odhodna letališča navedena posebej.

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

Priloga 37a pod naslovom II, točka B se spremeni:

1. Črtajo se oznaka "Število nakladnic" in obrazložitve.

2. Obrazložitev oznake "Skupno število tovorkov" se nadomesti z naslednjim:

"Vrsta/Dolžina: n..7

Uporaba oznake je neobvezna. Skupno število tovorkov je enako vsoti vseh navedb "Število tovorkov," Število kosov "in vrednosti" 1 "za vsako navedbo" razsuto."

3. Obrazložitev podatkovne skupine "POSTAVKA BLAGA" se nadomesti z naslednjim:

"Število: 999

Uporabi se podatkovna skupina."

--------------------------------------------------

PRILOGA V

Priloga 38 se spremeni:

V oddelku, ki zadeva okence 36, se v pododdelek vstavi naslednja oznaka:

"2. naslednji dve številki"

za oznako 18:

"19 | začasna opustitev za blago, uvoženo s potrdilom o plovnosti |

--------------------------------------------------

PRILOGA VI

Priloga 44 a se spremeni:

1. Črta se drugi pododstavek točke 3 naslova III.

--------------------------------------------------

PRILOGA VII

Priloga 45a se spremeni:

1. Poglavje 1 se nadomesti z naslednjim besedilom:

"Poglavje I – Vzorec spremnega tranzitnega dokumenta"

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

2. Poglavje II se spremeni:

(a) Točka B se nadomesti z naslednjim:

"B Obrazložitve za tisk

Tiskanje spremnega tranzitnega dokumenta je mogoče na naslednje načine:

1. deklarirani namembni urad je povezan z računalniško podprtim tranzitnim sistemom:

- natisne se samo izvod A (spremni dokument);

2. deklarirani namembni urad ni povezan z računalniško podprtim tranzitnim sistemom:

- natisneta se izvod A (spremni dokument) in

- izvod B (povratnica)."

(b) točka C se nadomesti z naslednjim:

"C. Obrazložitve za vrnitev kontrolnih rezultatov iz namembnega urada

Za vrnitev kontrolnih rezultatov iz namembnega urada obstajajo naslednje možnosti:

1. deklarirani urad je tudi dejanski namembni urad in je povezan z računalniško podprtim tranzitnim sistemom:

- kontrolni rezultati se pošljejo uradu odhoda z elektronskimi sredstvi;

2. deklarirani urad je tudi dejanski namembni urad, ki pa ni povezan z računalniško podprtim tranzitnim sistemom:

- kontrolni rezultati se pošljejo uradu odhoda s povratnico B Spremnega tranzitnega dokumenta (skupaj s seznamom postavk, če obstaja);

3. deklarirani namembni urad je povezan z računalniško podprtim tranzitnim sistemom, dejanski namembni urad pa ni povezan (sprememba namembnega urada):

- kontrolni rezultati se pošljejo uradu odhoda na fotokopiji spremnega tranzitnega dokumenta, izvod A (skupaj s seznamom postavk, če obstaja);

4. deklarirani namembni urad ni povezan z računalniško podprtim tranzitnim sistemom, medtem ko je dejanski namembni urad z njim povezan (sprememba namembnega urada):

- kontrolni rezultati se pošljejo uradu odhoda z elektronskimi sredstvi."

(c) Črta se točka D.

--------------------------------------------------

PRILOGA VIII

Priloga 67 se spremeni:

V obrazložitvah v v okencu 7 pod naslovom I se v opombi o aktivnem in pasivnem oplemenitenju tretja in četrta alinea v prvem odstavku nadomestita z naslednjim:

- "— gospodarski pogoji se označijo s oznakami 01, 10, 11, 31 ali 99,

- — gre za mleko in mlečne proizvode iz člena 1 Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 in se oznaka 30 uporablja v zvezi s stanji iz pododdelkov 2, 5 in 7 tega zakonika, ali".

--------------------------------------------------

PRILOGA IX

Priloga 70 se spremeni:

(a) V delu B se za "Oznake in podrobna merila" vstavi naslednja oznaka:

"01: | Kadar gre za uvozno blago, ki ni navedeno v prilogi 73, in se ne uporablja oznaka 30." |

(b) V delu B, oznaka 30, se za točko (7) vstavi beseda "ali".

(c) V delu B, oznaka 30, se točka (8) nadomesti z naslednjim:

"8. | gradnjo, spremembo ali preureditev civilnih zračnih plovil ali satelitov ali njihovih delov." |

(d) V delu B, oznaka 30, se črta točka (9).

(e) V delu B se za oznako 30 vstavi naslednja oznaka:

"31: | Kadar gre v skladu s členom 11 Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 za uvozno blago iz dela A priloge 73 in vložnik predloži dokument, ki ga je izdal pooblaščeni organ in ki dovoljuje vnos tega blaga v postopek v okviru količine, določene s preskrbovalno bilanco." |

(f) V delu B se za oznako 99 vstavi naslednja opomba:

"Opomba:

Oznake 10, 11, 12, 31 in 99 se lahko uporabijo samo, ko gre za blago, navedeno v prilogi 73."

(g) V točki C.1 se prvi in drugi odstavek po "Primeri, ko je informiranje obvezno" nadomestita z naslednjim:

"Kadar so gospodarski pogoji označeni s oznakami 01, 10, 11, 31 ali 99.

Za mleko in mlečne proizvode iz člena 1 Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 je informiranje obvezno tudi, kadar se oznaka 30 uporablja v zvezi s stanji iz pododdelkov 2, 5 in 7 tega zakonika."

(h) V stolpcu (3) dodatka se besedi "ocenjena vrednost" nadomestita z besedo "vrednost"

(i) V stolpcu (4) dodatka se besedi "ocenjena količina" nadomestita z besedo "količina".

(j) V dodatku se opomba (d) nadomesti z naslednjim:

"(d) Količina: oznake UN/CEFACT, na primer (a) teža v tonah (TNE), (b) število artiklov (NAR), (c) prostornina v hektolitrih (HLT), (d) dolžina v metrih (MTR)"

.

--------------------------------------------------

PRILOGA X

V Prilogi 76 se v del A vstavi naslednja postavka:

"Stolpec 1 | Stolpec 2 |

Zap. številka | Blago | Predelava |

8a | Blago katere koli vrste | Predelava v izdelke, ki lahko uživajo ugodnosti iz avtonomnega ukrepa opustitve uvoznih dajatev za nekatera orožja in vojaško opremo." |

--------------------------------------------------

Top