EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0626

Uredba Komisije (ES) št. 626/2003 z dne 3. aprila 2003 o spremembi Uredbe (ES) št. 2377/2002 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za pivovarski ječmen iz tretjih držav in o odstopanju od Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92

UL L 90, 8.4.2003, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/626/oj

32003R0626Uradni list L 090 , 08/04/2003 str. 0032 - 0033


Uredba Komisije (ES) št. 626/2003

z dne 3. aprila 2003

o spremembi Uredbe (ES) št. 2377/2002 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za pivovarski ječmen iz tretjih držav in o odstopanju od Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 z dne 30. junija 1992 o skupni ureditvi trga za žita [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1666/2000 [2] in zlasti člena 12(1) Uredbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta z dne 19. decembra 2002 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o spremembi koncesij za žita, predvidenih v listi CXL, priloženi Splošnemu sporazumu o tarifah in trgovini (GATT) [3], in zlasti člena 2 Sklepa,

ob upoštevanju Sklepa Sveta z dne 19. decembra 2002 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Kanado v okviru člena XXVIII Splošnega sporazuma o tarifah in trgovini (GATT) o spremembi koncesij za žita, predvidenih v listi CXL ES, priloženi GATT [4], in zlasti člena 2 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba (ES) št. 2377/2002 [5], kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 159/2003 [6], odpira tarifno kvoto za uvoz 50000 ton pivovarskega ječmena z oznako HS 100300. Člen 7(2) navedene uredbe o varščinah omogoča izvajalcem, da se izognejo zasegu varščine, če lahko uvozniki predložijo novo uvozno dovoljenje na podlagi kvote za ječmen, določene z Uredbo Komisije (ES) št. 2376/2002 [7], kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 539/2003 [8].

(2) Ker taka možnost povzroča več praktičnih težav pri carinjenju in ustvarja možnosti za neupravičeno uporabo zadevne tarifne kvote, je primerno, da se določba odpravi.

(3) Zaradi reševanja praktičnih težav pri carinski obravnavi uvoza pivovarskega ječmena v primerih, ko se predložijo potrdila o skladnosti, je treba spremeniti določbe navedene uredbe glede certifikacijskega postopka za pivovarski ječmen.

(4) V okviru tarifne kvote za navadno pšenico in ječmen je pomembno uskladiti datume zahtevkov ob nacionalnih praznikih v vseh državah članicah. Iste določbe je treba razširiti tudi na tarifno kvoto za pivovarski ječmen.

(5) Uredbo (ES) št. 2377/2002 je treba zato ustrezno spremeniti.

(6) Ukrepi, predvideni s to Uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2377/2002 se spremeni:

1. Člen 7(2) se nadomesti z:

"2. Kadar kakovostna merila in/ali pogoji za predelavo iz členov 5 in 6 te uredbe niso izpolnjeni, se zaseže varščina za uvozna dovoljenja iz člena 10(a) Uredbe (ES) št. 1162/95 in dodatna varščina iz člena 6(2)(b) te uredbe.";

2. v zadnjem stavku člena 8 se črtata besedi "in podpisi";

3. v členu 9(2) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

"2. Najpozneje do 18.00 ure po bruseljskem času na dan vložitve zahtevkov za dovoljenja pristojni organi držav članic pošljejo uradno obvestilo Komisiji po faksu, v skladu z vzorcem v Prilogi II, skupno količino, ki izhaja iz vsote količin, navedenih na zahtevkih za uvozna dovoljenja."

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. aprila 2003

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 181, 1.7.1992, str. 21.

[2] UL L 193, 29.7.2000, str. 1.

[3] Še neobjavljeno v Uradnem listu.

[4] Še neobjavljeno v Uradnem listu.

[5] UL L 358, 31.12.2002, str. 95.

[6] UL L 25, 30.1.2003, str. 37.

[7] UL L 358, 31.12.2002, str. 92.

[8] UL L 80, 27.3.2003, str. 21.

--------------------------------------------------

Top