EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0044

Uredba Komisije (ES) št. 44/2003 z dne 10. januarja 2003 o spremembi Uredbe (ES) št. 2584/2000 o uvedbi sistema za posredovanje podatkov o nekaterih dobavah govejega, telečjega in prašičjega mesa s cestnim prevozom na ozemlje Ruske federacije

OJ L 7, 11.1.2003, p. 58–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 045 P. 200 - 201
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 045 P. 200 - 201
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 045 P. 200 - 201
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 045 P. 200 - 201
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 045 P. 200 - 201
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 045 P. 200 - 201
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 045 P. 200 - 201
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 045 P. 200 - 201
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 045 P. 200 - 201
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 030 P. 261 - 262
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 030 P. 261 - 262

No longer in force, Date of end of validity: 18/12/2008; razveljavil 32008R1180

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/44/oj

32003R0044Uradni list L 007 , 11/01/2003 str. 0058 - 0059


Uredba Komisije (ES) št. 44/2003

z dne 10. januarja 2003

o spremembi Uredbe (ES) št. 2584/2000 o uvedbi sistema za posredovanje podatkov o nekaterih dobavah govejega, telečjega in prašičjega mesa s cestnim prevozom na ozemlje Ruske federacije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2345/2001 [2], in zlasti člena 33(12) in člena 41 Uredbe, in ustreznih določb drugih uredb o skupni ureditvi trgov za kmetijske proizvode,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 2 k Protokolu 2 o vzajemni upravni pomoči za pravilno uporabo carinske zakonodaje, priložene k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Rusko federacijo na drugi [3], predvideva, da naj pogodbeni stranki druga drugi pomagata pri zagotavljanju pravilne uporabe carinske zakonodaje, zlasti s preprečevanjem, odkrivanjem in raziskovanjem kršitev navedene zakonodaje. Za izvajanje navedene upravne pomoči so Komisija, ki jo predstavlja Evropski urad za boj proti prevaram (v nadaljevanju "OLAF"), in Ruski organi sklenili sporazum, ki ustanavlja mehanizme posredovanja informacij o gibanjih blaga med Skupnostjo in Rusko federacijo.

(2) Kot del navedene upravne pomoči je Uredba (ES) št. 2584/2000 [4], zlasti v zvezi s cestnim prometom proizvodov govejega, telečjega in prašičjega mesa, namenjenih v Rusko federacijo, določila podatke, ki jih morajo izvajalci posredovati pristojnim organom držav članic in sistem posredovanja teh podatkov med pristojnimi organi držav članic, OLAF in Ruskimi organi.

(3) Navedeni podatki in uveden sistem obveščanja bo omogočal spremljanje izvoza zadevnih proizvodov v Rusko federacijo in, po potrebi, odkrivanje primerov, kjer nadomestilo ni upravičeno in se mora povrniti.

(4) Glede na uspeh sistema, ki ga uvaja Uredba (ES) št. 2584/2000, se sistem posredovanja podatkov razširi na izvoz zadevnih proizvodov s katero koli vrsto prevoza, in se oblikujejo sredstva za omogočanje, da izvoznik bolj natančno določi vrsto uporabljenega prevoza in izkaže se pravna veljavnost podatkov, pridobljenih z navedenim sistemom.

(5) Člen 16(4) Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 z dne 15. aprila 1999 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1253/2002 [6], določa, da lahko Komisija v nekaterih posebnih primerih določi, da je dokazilo o uvozu opremljeno s posebnimi dokumenti ali kako drugače. Zaradi tega je treba za izvoz, predviden s to uredbo, šteti podatke Ruskih organov kot nov vir dokazil, ki dopolnjujejo obstoječe vire dokazil.

(6) Uredba (ES) št. 2584/2000 se v skladu s tem spremeni.

(7) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenji zadevnih upravljalnih odborov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2584/2000 se spremeni:

1. V naslovu se besede "s cestnim" črtajo.

2. V prvem pododstavku člena 1, se besede "s tovornjakom" črtajo.

3. Člen 2 se nadomesti z:

"Člen 2

Izvozniki, ki želijo uporabljati določbe iz člena 4(2), posredujejo osrednjemu organu, ki ga določi vsaka izvozna država članica, za vsako izvozno deklaracijo v desetih delovnih dneh od datuma razkladanja proizvodov v Rusiji, naslednje podatke:

(a) številko izvozne deklaracije, izvozni carinski urad in datum, ko so bile končane izvozne carinske formalnosti;

(b) poimenovanje blaga z navedbo osem mestne oznake proizvoda kombinirane nomenklature;

(c) neto količino v kilogramih;

(d) številko TIR zvezka ali referenčno številko ruske DKD mednarodne tranzitne listine ali številko TD1/IM40 deklaracije za sprostitev za notranjo rabo v Rusiji;

(e) številko zabojnika, če obstaja;

(f) identifikacijska številka in/ali označba prevoznega sredstva ob vstopu pošiljke v Rusijo;

(g) številko licence skladišča pod carinskim nadzorom, kamor je proizvod dostavljen v Rusiji;

(h) datum dostave proizvoda v skladišče pod carinskim nadzorom v Rusiji."

4. Člen 4(2) se zamenja z:

"2. Kadar je odgovor ruskih organov pozitiven, kakor je navedeno v členu 3(3), velja za dokazilo, da so uvozne carinske formalnosti zaključene v skladu s členom 16(1) Uredbe (ES) št. 800/1999."

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se za pošiljke, za katere so izvozne deklaracije sprejete od 1. junija 2003.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. januarja 2003

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 160, 26.6.1999, str. 21.

[2] UL L 315, 1.12.2001, str. 29.

[3] UL L 327, 28.11.1997, str. 48.

[4] UL L 298, 25.11.2000, str. 16.

[5] UL L 102, 17.4.1999, str. 11.

[6] UL L 183, 12.7.2002, str. 12.

--------------------------------------------------

Top