EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0018

Direktiva 2003/18/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. marca 2003 o sprememb Direktive Sveta 83/477/EGS o varstvu delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri deluBesedilo velja za EGP.

OJ L 97, 15.4.2003, p. 48–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 312 - 316
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 312 - 316
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 312 - 316
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004 P. 312 - 316
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 004 P. 312 - 316
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004 P. 312 - 316
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 312 - 316
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004 P. 312 - 316
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 312 - 316
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 006 P. 181 - 185
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 006 P. 181 - 185

No longer in force, Date of end of validity: 04/01/2011; implicitno zavrnjeno 32009L0148

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/18/oj

32003L0018Uradni list L 097 , 15/04/2003 str. 0048 - 0052


Direktiva 2003/18/ES evropskega parlamenta in Sveta

z dne 27. marca 2003

o sprememb Direktive Sveta 83/477/EGS o varstvu delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 137(2) te pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1], pripravljenega po posvetovanju s socialnimi partnerji in Svetovalnim odborom za varnost, higieno in varovanje zdravja pri delu,

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

po posvetovanju z Odborom regij,

po postopku, določenim v členu 251 Pogodbe [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Svet je v svojih sklepih 7. aprila 1998 o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu [4] pozval Komisijo, da pospeši pripravo predlogov sprememb Direktive 83/477/EGS [5], zlasti ob upoštevanju vsebine preusmeritve, in sprejme varovalne ukrepe za tiste, ki so trenutno najbolj ogroženi, predvsem za delavce, ki odstranjujejo azbest in delavce, ki pri opravljanju servisnih in vzdrževalnih dejavnostih slučajno naletijo na azbest.

(2) V navedenih sklepih je Komisijo pozval tudi, da predlaga spremembe Direktive 83/477/EGS ob upoštevanju podrobnejših raziskav o mejah izpostavljenosti krizotilu in metode merjenja azbesta v zraku, ki se izvede na podlagi metode, ki jo je sprejela Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Podobne ukrepe je treba sprejeti glede nadomestnih vlaken.

(3) Ekonomsko-socialni odbor je v svojem mnenju o azbestu [6] pozval Komisijo, da sprejme nove ukrepe za zmanjšanje tveganj delavcev.

(4) Prepoved trženja in uporabe krizotila, uvedena z Direktivo Sveta 76/769/EGS 27. julija 1976 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov [7], z učinkom od 1. januarja 2005, bo prispevala k znatnemu zmanjšanju izpostavljenosti delavcev azbestu.

(5) Vse delavce je treba varovati pred tveganji, povezanimi z izpostavljenostjo azbestu, zato je treba odpraviti odstopanja, ki se uporabljajo za zračni in morski sektor.

(6) Da se zagotovi jasnost opredelitve vlaken, jih je treba ponovno opredeliti, bodisi gleda na mineraloški opis ali glede na njihovo CAS številko (Chemical Abstract Service).

(7) Brez vpliva na druge določbe Skupnosti v zvezi s trženjem in uporabo azbesta mora imeti omejevanje dejavnosti, pri katerih pride do izpostavljenosti azbestu, zelo pomembno vlogo pri preprečevanju bolezni, povezanih s tako izpostavljenostjo.

(8) Sistem obveščanja o dejavnostih, ki vključujejo izpostavljenost azbestu, je treba prilagoditi novim delovnim razmeram.

(9) Pomembno je, da se zaradi visoke in nepredvidljive stopnje izpostavljenosti delavcev odpravijo dejavnosti, pri katerih so delavci izpostavljeni azbestnim vlaknom pri pridobivanju azbesta, ali proizvodnji in predelavi azbestnih izdelkov, ali proizvodnji in predelavi izdelkov, ki so jim azbestna vlakna namerno dodana.

(10) Ob upoštevanju najnovejših strokovnih znanj je treba podrobneje opredeliti metodologijo vzorčenja, ki se uporablja za merjenje azbesta v zraku, in metodo štetja vlaken.

(11) Čeprav še ni bilo mogoče opredeliti praga izpostavljenosti, pod katerim azbest ne predstavlja tveganja za raka, je treba mejno vrednost poklicne izpostavljenosti azbestu znižati.

(12) Od delodajalcev je treba zahtevati, da pred začetkom kakršnega koli projekta za odstranjevanje azbesta evidentirajo prisotnost ali možno prisotnost azbesta v stavbah ali instalacijah in te podatke sporočijo drugim, ki bi lahko bili izpostavljeni azbestu zaradi uporabe, vzdrževanja ali drugih dejavnosti v ali na stavbi.

(13) Zagotoviti je treba, da rušenje ali delo pri odstranjevanju azbesta izvedejo podjetja, ki poznajo vse varnostne ukrepe, ki jih je treba sprejeti za varovanje delavcev.

(14) Delavcem, ki so ali so lahko izpostavljeni azbestu, je treba zagotoviti posebno usposabljanje, s čimer se znatno pripomore k znižanju tveganja zaradi take izpostavljenosti.

(15) Vsebino registra izpostavljenosti in zdravstvenih kartotek, predvidenih v Direktivi 83/477/EGS, je treba uskladiti s kartotekami iz Direktive Sveta 90/394/EGS z 28. junija 1990 o varstvu delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim snovem pri delu (šesta posebna direktiva v skladu s členom 16(1) Direktive 89/391/EGS) [8].

(16) Zaradi zgodnjega odkrivanja bolezni, povezanih z azbestom, je treba praktična priporočila o kliničnem nadzoru izpostavljenih delavcev posodobiti z vidika najnovejših medicinskih znanj.

(17) Države članice ne morejo zadovoljivo doseči cilja predlaganih ukrepov, to je izboljšanje varovanja delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu, in ga je zaradi obsega in učinkov ukrepov torej laže doseči na ravni Skupnosti, Skupnost lahko sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti, določenim v tem členu, ta direktiva ne presega okvirov potrebnih za doseganje navedenega cilja.

(18) Spremembe iz te direktivi stvarno prispevajo k oblikovanju socialne razsežnosti notranjega trga.

(19) Navedene spremembe so omejene na najnižjo možno raven, tako da po nepotrebnem ne obremenjujejo ustanavljanja in razvoja malih in srednje velikih podjetij.

(20) Direktiva 83/477/EGS se zato ustrezno spremeni –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 83/477/EGS se spremeni na naslednji način:

1. Črta se odstavek 2 člena 1;

2. Člen 2 se nadomesti z:

"Člen 2

V tej direktivi izraz "azbest" pomeni naslednje silikate z vlaknato strukturo:

- aktinolit, CAS št. 77536-66-4, [9]

- azbest grunerit (amosit), CAS št. 12172-73-5 [10],

- antofilit, CAS št. 77536-67-5 [11],

- krizotil, CAS št. 12001-29-5 [12],

- krokidolit, CAS št. 12001-28-4 [13],

- tremolit, CAS št. 77536-68-6. [14]

3. V členu 3 se:

(a) odstavek 3 nadomesti z:

"3. Pod pogojem, da je izpostavljenost delavca sporadična in nizke intenzivnosti in kadar rezultati ocene tveganja iz odstavka 2 jasno kažejo, da mejna vrednost izpostavljenosti azbestu v zraku v delavnem prostoru ne bo prekoračena, se členi 4, 15 in 16 lahko opustijo, kadar delo obsega:

(a) kratkotrajne in nestalne dejavnosti vzdrževanja, pri katerih se ravna samo z materiali, ki niso drobljivi;

(b) odstranjevanje brez uničevanja materialov, ki niso razgrajeni, v katerih so azbestna vlakna trdno povezana v matrico;

(c) inkapsulacijo ali tesnjenje materialov, ki vsebujejo azbest in so v dobrem stanju;

(d) spremljanje in nadzor zraka ter zbiranje vzorcev za preverjanje, ali določen material vsebuje azbest."

(b) doda se naslednji odstavek:

"3 bis Države članice po posvetovanju s socialnimi partnerji in v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso določijo praktične smernice za ugotavljanje sporadične in nizko intenzivne izpostavljenosti, kakor predvideva odstavek 3.";

4. Člen 4 se spremeni kot sledi:

(a) točka 2 se nadomesti z:

"2. Pred začetkom dela predloži delodajalec pristojnemu organu države članice obvestilo v skladu z nacionalnimi predpisi.

V obvestilu mora biti vsaj kratek opis:

(a) lokacije delovišča;

(b) vrste in količine uporabljenega azbesta ali azbesta, s katerim se rokuje;

(c) dejavnosti in uporabljenih postopkov;

(d) števila vključenih delavcev;

(e) datuma začetka in trajanje dela;

(f) ukrepov, sprejetih za omejitev izpostavljenosti delavcev azbestu.";

(b) točka 4 se nadomesti z:

"4. Novo obvestilo je treba predložiti vedno, kadar se zaradi spremembe delovnih pogojev izpostavljenost azbestnemu prahu ali materialom, ki vsebujejo azbest, lahko znatno poveča.";

5. V členu 5 se doda naslednji odstavek:

"Ne da bi to vplivalo na uporabo drugih določb Skupnosti o trženju in uporabi azbesta se prepove dejavnosti, pri katerih so delavci izpostavljeni azbestnim vlaknom pri proizvodnji azbesta, ali proizvodnji in predelavi azbestnih izdelkov, ali proizvodnji in predelavi izdelkov, ki so jim azbestna vlakna namerno dodana, razen pri obdelavi in odstranjevanju izdelkov zaradi rušenja in odstranjevanja azbesta.";

6. Člen 6 se nadomesti z:

"Člen 6

Pri vseh dejavnostih iz člena 3(1) je na delovnem mestu treba zmanjšati izpostavljenost delavcev azbestnemu prahu ali prahu materialov, ki vsebujejo azbest, na najnižjo možno raven in v vsakem primeru pod mejno vrednost, določeno v členu 8, zlasti z naslednjimi ukrepi:

1. omejevanjem števila delavcev, ki so izpostavljeni ali so lahko izpostavljeni azbestnemu prahu ali prahu materialov, ki vsebujejo azbest, na najmanjše možno število;

2. načrtovanjem delovnega procesa tako, da se ne ustvarja azbestni prah, če to ni možno pa tako, da se prepreči izpuščanje azbestnega prahu v zrak;

3. vsi prostori in oprema za obdelovanje azbesta morajo biti taki, da jih je mogoče redno in učinkovito čistiti in vzdrževati;

4. azbest ali materiale, ki vsebujejo azbest in se prašijo, je treba shranjevati in prevažati v ustrezno zapečateni embalaži;

5. odpadke je treba zbirati in jih, kakor hitro je mogoče, odstranjevati z delovnega mesta v ustrezno zapečateni embalaži z oznako, da vsebujejo azbest. Ta ukrep ne velja za rudarske aktivnosti. S takimi odpadki se nato ravna v skladu z Direktivo Sveta 91/689/EGS z dne 12. decembra 1991 o nevarnih odpadkih [15].";

7. Člen 7 se nadomesti z:

"Člen 7

1. Glede na rezultate začetne ocene tveganja in za zagotovitev skladnosti z mejno vrednostjo iz člena 8 je treba redno opravljati meritve koncentracije azbestnih vlaken v zraku.

2. Vzorčenje mora odražati osebno izpostavljenost delavca azbestnemu prahu ali prahu materialov, ki vsebujejo azbest.

3. Vzorčenje se izvede po posvetovanju z delavci in/ali njihovimi predstavniki v podjetju.

4. Vzorčenje izvede primerno usposobljeno osebje. Odvzete vzorce se kasneje v skladu z odstavkom 6 analizira v laboratorijih, ki so opremljeni za štetje vlaken.

5. Trajanje vzorčenja mora biti takšno, da je mogoče s pomočjo meritev ali izračuna s časovno obremenitvijo ugotoviti tipično tveganje v osemurnem referenčnem obdobju (ena izmena).

6. Kadarkoli je to mogoče se štetje vlaken izvede s fazno kontrastnim mikroskopom v skladu s priporočeno metodo WHO (Svetovna zdravstvena organizacija) iz leta 1997 [*] Določitev koncentracije vlaken v zraku: priporočena metoda, s fazno kontrastnim optičnim mikroskopom (metoda z membranskim filtrom), WHO, Ženeva 1997 (ISBN 92 4 154496 1). ali katero koli drugo metodo, ki daje primerljive rezultate.

Pri merjenju azbesta v zraku, kakor je omenjeno v pododstavku 1, se upošteva samo vlakna z dolžino, večjo od 5 μm, premerom, manjšim od 3 μm in z razmerjem dolžina/širina, večjim od 3:1.";

8. Člen 8 se nadomesti z:

"Člen 8

Delodajalci morajo zagotoviti, da v osemurnem s časovno obremenitvijo izračunanem povprečju noben delavec ni izpostavljen koncentraciji azbesta v zraku, ki presega 0,1 vlaken na cm3.";

9. Črta se odstavek 1 člena 9;

10. Člen 10 se spremeni na naslednji način:

(a) v odstavku 1 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim besedilom:

"Kjer je mejna vrednost, določena v členu 8, prekoračena, je treba ugotoviti razloge za prekoračitev mejne vrednosti in, kakor hitro je mogoče, sprejeti ustrezne ukrepe za zboljšanje razmer."

(b) odstavek 3 se nadomesti z:

"3. Če izpostavljenosti ni mogoče zmanjšati na drug način in je zaradi uskladitve z mejno vrednostjo treba uporabljati osebno varovalno opremo za zaščito dihal, to ne sme biti trajno in se mora za vsakega delavca omejiti na najmanjšo možno mero. Med delom, pri katerem je treba uporabljati tako opremo, je treba predpisati odmore, primerne glede na fizične in klimatske pogoje v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso in, kadar je to primerno, po posvetovanju z delavci in/ali njihovimi predstavniki.";

11. Doda se naslednji člen:

"Člen 10a

Pred začetkom rušenja ali vzdrževalnih del mora delodajalec sprejeti vse potrebne ukrepe za ugotavljanje, kateri materiali verjetno vsebujejo azbest, tako da dobi podatke od lastnikov prostorov, kjer je to primerno.

Kadar obstaja sum, da je azbest prisoten v materialu ali zgradbi, je treba spoštovati določbe te direktive.";

12. V členu 11 se odstavek 1 nadomesti z:

"1. Pri nekaterih dejavnostih kot so rušenje, odstranjevanje, popravilo in vzdrževanje, za katere je mogoče predvideti prekoračitev mejne vrednosti iz člena 8 kljub uporabi tehničnih preventivnih ukrepov za omejevanje koncentracij azbesta v zraku, delodajalec določi ukrepe za zagotavljanje varnosti delavcev med izvajanjem te dejavnosti določi ukrepe, predvsem naslednje:

(a) delavce opremi z ustrezno osebno varovalno opremo za zaščito dihal in drugo osebno varovalno opremo, ki jo morajo nositi; in

(b) postavi opozorilne znake, ki opozarjajo na možnost prekoračitve mejne vrednosti iz člena 8; in

(c) prepreči širjenje prahu iz azbesta ali materialov, ki vsebujejo azbest, zunaj prostorov ali lokacije, kjer se opravlja delo.";

13. V členu 12(2) se prva dva pododstavka nadomesti z:

"2. Načrt iz odstavka 1 mora določiti ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev na delovnem mestu.

V načrtu mora biti posebej navedeno, da:

- se že pred postopkom rušenja odstranijo azbest in/ali izdelki, ki vsebujejo azbest, razen v primeru, ko bi to povzročilo večje tveganje za delavce, kakor če azbest in/ali izdelki, ki vsebujejo azbest, ostanejo na svojem mestu,

- se po potrebi zagotovi osebna varovalna oprema iz člena 11(1)(a),

- po koncu rušenja ali odstranjevanja azbesta se v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso potrdi, da na delovnem mestu ni tveganja zaradi izpostavljenosti azbestu.";

14. Vstavita se naslednja člena:

"Člen 12a

1. Del odajalec zagotovi vsem delavcem, ki so ali so lahko izpostavljeni prahu, ki vsebuje azbest, ustrezno usposabljanje. Tako usposabljanje je treba izvajati v rednih časovnih presledkih in ne na stroške delavcev.

2. Vsebina usposabljanja mora biti delavcem lahko razumljiva. Omogočiti jim mora, da osvojijo potrebno znanje in spretnosti s področja preprečevanja in varnosti, zlasti glede:

(a) lastnosti azbesta in njegovih vplivih na zdravje, vključno s sinergičnim učinkom kajenja;

(b) vrste izdelkov ali materialov, ki verjetno vsebujejo azbest;

(c) aktivnosti, ki lahko povzročijo izpostavljenost azbestu in pomena preventivnih ukrepov za zmanjševanje izpostavljenosti na najnižjo možno raven;

(d) varnih delovnih praks, ukrepov in varovalne opreme;

(e) ustrezne vloge, izbora, izbire, omejitev in pravilne uporabe opreme za zaščito dihal;

(f) postopkov v primeru nevarnosti;

(g) postopkov dekontaminacije;

(h) odstranjevanja odpadkov;

(i) zahtev zdravniškega pregleda.

3. Praktične smernice za usposabljanje delavcev, ki odstranjujejo azbest, se pripravijo na ravni Skupnosti.

Člen 12b

Pred izvajanjem rušenja ali odstranjevanja azbesta morajo podjetja predložiti dokaze o svoji usposobljenosti na tem področju. Dokazi se utemeljijo v skladu z nacionalno zakonodajo in/ali prakso.";

15. V členu 14(2) se točka b nadomesti z:

"(b) so, če rezultati prekoračijo mejno vrednost iz člena 8, prizadeti delavci in njihovi predstavniki v podjetju ali ustanovi, kakor hitro je mogoče, obveščeni o prekoračitvi in o razlogih zanjo ter se z delavci in/ali njihovimi predstavniki v podjetju ali ustanovi posvetuje o ukrepih, ki jih je treba sprejeti, ali jih, v nujnih primerih, obvesti o ukrepih, ki so bili sprejeti.";

16. V členu 15 se točka 3 nadomesti z:

"3. Delavcem je treba dati podatke in nasvete v zvezi z vsako oceno njihovega zdravstvenega stanja, ki je narejena po koncu izpostavljenosti.

Zdravnik ali organ, pristojen za zdravstveni nadzor delavcev, lahko navede, da se mora zdravstveni nadzor po koncu izpostavljenosti nadaljevati toliko časa, kolikor meni, da je potrebno za varovanje zdravja prizadete osebe.

Tak stalni nadzor se izvaja v skladu z zakonodajo in prakso posameznih držav članic.";

17. V členu 16 se točka 2 nadomesti z:

"2. Evidenco iz točke 1 in zdravstvene podatke iz člena 15(1) je treba hraniti vsaj 40 let po koncu izpostavljenosti v skladu z nacionalno zakonodajo in/ali prakso."

;.

18. Členu 16 se doda naslednja točka:

"3. V primerih, ko podjetje preneha z dejavnostjo, morajo biti v skladu z nacionalno zakonodajo in/ali prakso dokumenti iz točke 2 na voljo pristojnim organom.";

19. Vstavi se naslednji člen:

"Člen 16a

Države članice predvidijo primerne sankcije za primer kršitve nacionalne zakonodaje, sprejete na podlagi te direktive. Te sankcije morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.";

20. Črta se Priloga I;

21. V Prilogi II se točka 3 nadomesti z:

"3. Zdravstveni pregled delavcev je treba izvajati v skladu z načeli in prakso medicine dela. Vključevati mora vsaj naslednje ukrepe:

- vodenje delavčeve zdravstvene in poklicne anamneze,

- osebni razgovor,

- splošni klinični pregled s poudarkom na pregledu prsnega koša,

- teste pljučne funkcije (spirometrija).

Glede na najsodobnejše razpoložljivo znanje medicine dela se zdravnik in/ali organ, pristojen za zdravstveni nadzor, odloči o nadaljnjih pregledih, kakor so citološki testi pljunka ali rentgensko slikanje prsnega koša ali globinsko slikanje."

Člen 2

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 15. aprila 2006. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih ukrepih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice pošljejo Komisiji besedila določb nacionalnih zakonov, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 27. marca 2003

Za Evropski parlament

Predsednik

P. Cox

Za Svet

Predsednik

M. Stratakis

[1] UL C 304 E, 30.10.2001, str. 179 inUL C 203 E, 27.8.2002, str. 273.

[2] UL C 94, 18.4.2002, str. 40.

[3] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 11. aprila 2002 (še ni objavljeno v Uradnem Listu), Skupno stališče Sveta z dne 23. septembra 2002 (UL C 269 E, 5.11.2002, str. 1) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 17. decembra 2002 (še ni objavljen v Uradnem listu), Sklep Sveta z dne 18. februarja 2003 (še ni objavljen v Uradnem listu).

[4] UL C 142, 7.5.1998, str. 1.

[5] UL L 263, 24.9.1983, str. 25. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo 98/24/ES (UL L 131, 5.5.1998, str. 11).

[6] UL C 138, 18.5.1999, str. 24.

[7] UL L 262, 27.9.1976, str. 201. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2001/91/ES (UL L 286, 30.10.2001, str. 27).

[8] UL L 196, 26.7.1990, str. 1. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo 1999/38/ES (UL L 138, 1.6.1999, str. 66).

[9] Številka iz registra Chemical Abstract Service (CAS).

[10] Številka iz registra Chemical Abstract Service (CAS).

[11] Številka iz registra Chemical Abstract Service (CAS).

[12] Številka iz registra Chemical Abstract Service (CAS).

[13] Številka iz registra Chemical Abstract Service (CAS).

[14] Številka iz registra Chemical Abstract Service (CAS)."

[15] UL L 377, 31.12.1991, str. 20. Direktiva, nazadnje spremenjena z Direktivo 94/31/ES (UL L 168, 2.7.1994, str. 28).

--------------------------------------------------

Top