Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D1608

Odločba evropskega parlamenta in Sveta št. 1608/2003/ES z dne 22. julija 2003 o pripravi in razvoju statistike Skupnosti o znanosti in tehnologijiBesedilo velja za EGP.

OJ L 230, 16.9.2003, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 040 P. 139 - 141
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 040 P. 139 - 141
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 84 - 86

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/1608/oj

32003D1608Uradni list L 230 , 16/09/2003 str. 0001 - 0003


Odločba Evropskega parlamenta in Sveta št. 1608/2003/ES

z dne 22. julija 2003

o pripravi in razvoju statistike Skupnosti o znanosti in tehnologiji

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 285 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe [2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Potrebna je primerljiva statistika o raziskovalno-razvojni dejavnosti, tehnoloških inovacijah ter znanosti in tehnologiji na splošno zaradi podpore politikam Skupnosti.

(2) Odločba Sveta 94/78/ES, Euratom z dne 24. januarja 1994 o ustanovitvi večletnega programa za razvoj statistike Skupnosti o raziskovalno-razvojni dejavnosti in inovacijah [3] je navedla glavne cilje opredelitve referenčnega okvira Skupnosti za statistiko in vzpostavitve usklajenega statističnega sistema Skupnosti na tem področju.

(3) Končno poročilo za programsko obdobje 1994 do 1997 poudarja, da se mora delo nadaljevati, da mora biti dostop do podatkov hitrejši, da se mora regionalna pokritost razširiti in primerljivost podatkov povečati.

(4) V skladu z Odločbo Sveta 1999/126/ES z dne 22. decembra 1998 o programu statističnih raziskovanj Skupnosti za 1998 do 2002 [4] statistični informacijski sistem podpira vodenje politik na področju znanosti in tehnologije v Skupnosti ter ugotavlja sposobnosti regij na področju R&R in inovacij za upravljanje strukturnih skladov.

(5) V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 322/97 z dne 17. februarja 1997 o statističnih podatkih Skupnosti [5] se navedena statistika ureja po načelih nepristranskosti, zanesljivosti, ustreznosti, stroškovne učinkovitosti, zaupnosti statističnih podatkov in preglednosti.

(6) Da bi zagotovili uporabnost in primerljivost podatkov in da bi se izognili prekrivanju dela, Skupnost upošteva delo, izvedeno v sodelovanju z ali s strani OECD in drugih mednarodnih organizacij v zvezi s statistiko na področju znanosti in tehnologije, še posebej glede podrobnosti podatkov, ki jih morajo posredovati države članice.

(7) Politika Skupnosti o znanosti, tehnologiji in inovacijah pripisuje poseben pomen krepitvi znanstvene in tehnološke podlage evropskih podjetij, s čimer se jim omogoči večja inovativnost in konkurenčnost na mednarodni in regionalni ravni, uresničevanje ugodnosti informacijske družbe in pospeševanje prenosa tehnologij, izboljšanje dejavnosti na področju pravic intelektualne lastnine in razvoj mobilnosti človeških virov ter pospeševanje enakosti med moškimi in ženskami v znanosti.

(8) Pri postopkih zbiranja podatkov v industriji in upravi je treba upoštevati načela stroškovne učinkovitosti, kakovosti statističnih podatkov ter razbremenitve dajalcev podatkov.

(9) Ključnega pomena je, da je razvoj na področju uradne statistike o znanosti in tehnologiji usklajen, da se ustreže tudi bistvenim potrebam nacionalnih, regionalnih in lokalnih uprav, mednarodnih organizacij, gospodarskih subjektov, strokovnih združenj in javnosti.

(10) Odločba Sveta 1999/173/ES z dne 25. januarja 1999 o sprejetju posebnega programa za raziskovanje, tehnološki razvoj in nazorni prikaz o izboljšanju človeškega raziskovalnega potenciala socialno-ekonomskega znanja (1998 do 2002) [6] in Sklep 1513/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o šestem okvirnem programu Evropske skupnosti na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitvenih dejavnosti, ki prispeva k oblikovanju Evropskega raziskovalnega prostora in inovacijam (2002 do 2006) [7] se upoštevata, da bi se izognili prekrivanju dela.

(11) Resolucijo Sveta z dne 26. junija 2001 o znanosti in družbi ter ženskah v znanosti [8], ki priznava delo Helsinške skupine ter poziva države članice in Komisijo k izvajanju prizadevanj za spodbujanje žensk v znanosti na nacionalni ravni, je potrebno upoštevati, zlasti v zvezi z zbiranjem statističnih podatkov, ločenih po spolu, pri človeških virih v znanosti in tehnologiji ter razvoju kazalnikov z namenom spremljanja napredka v smeri enakosti med moškimi in ženskami na področju evropskega raziskovanja.

(12) Ukrepi, potrebni za izvajanje te odločbe, se morajo sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil [9].

(13) Po posvetovanju z Odborom za statistični program, ustanovljenim s Sklepom 89/382/EGS, Euratom [10], v skladu s členom 3 navedenega sklepa.

(14) Odbor za znanstvene in tehnološke raziskave (Crest) je podal svoje mnenje –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Cilj te odločbe je vzpostavitev statističnega informacijskega sistema Skupnosti na področju znanosti, tehnologije in inovacij za podporo in spremljanje politik Skupnosti.

Člen 2

Cilj, opisan v členu 1, se izvede s posameznimi statističnimi ukrepi, kakor sledi:

- Redno posredovanje statističnih podatkov s strani držav članic v določenih rokih, zlasti statističnih podatkov o R&R dejavnosti glede na vse sektorje izvajanja in financiranja R&R dejavnosti, vključno s sredstvi državnega proračuna, odobrenimi za R&R, ob upoštevanju regionalnih razsežnosti s pridobivanjem, kadarkoli je to možno, znanstvenih in tehnoloških statističnih podatkov, ki temeljijo na klasifikaciji NUTS,

- Razvoj novih, nenehno pridobivanih statističnih spremenljivk, ki lahko zagotovijo bolj razumljive podatke o znanosti in tehnologiji, zlasti za merjenje rezultatov znanstvenih in tehnoloških dejavnosti, razširjanja znanja in, bolj splošno, uresničevanja inovacij. Ti podatki so potrebni za pripravo in oceno politik na področju znanosti in tehnologije v gospodarstvih, ki vse bolj temeljijo na znanju. Skupnost bo dala prednost zlasti naslednjim področjem:

- inovacije (tehnološke in ne-tehnološke),

- človeški viri, namenjeni znanosti in tehnologiji,

- patenti (statistični podatki o patentih se pridobijo iz zbirk podatkov nacionalnih in evropskih patentnih uradov),

- statistični podatki s področja visokih tehnologij (prepoznavanje in klasifikacija izdelkov in storitev, meritve gospodarske storilnosti in prispevka h gospodarski rasti),

- statistični podatki, ločeni po spolu, na področju znanosti in tehnologije,

- izboljšave in dopolnjevanje obstoječih standardov in priročnikov o konceptih in metodah, s posebnim poudarkom na konceptih v storitvenem sektorju in usklajenih metodah za merjenje R&R dejavnosti. Poleg tega bo Skupnost okrepila sodelovanje z OECD in drugimi mednarodnimi organizacijami z namenom zagotavljanja primerljivosti podatkov in preprečevanja podvajanju prizadevanj,

- izboljšanje kakovosti podatkov, točneje primerljivosti, natančnosti in pravočasnosti,

- izboljšanje razširjanja, dostopnosti in dokumentiranja statističnih informacij

Upoštevajo se razpoložljive zmogljivosti v državah članicah za zbiranje in obdelavo podatkov ter razvoj metod in spremenljivk.

Člen 3

Ukrepi, potrebni za izvajanje te odločbe, se sprejmejo v skladu z regulatornim postopkom iz člena 4(2).

Člen 4

1. Komisiji pomaga Odbor za statistični program, ustanovljen s členom 1 Sklepa 89/382/EGS/Euratom.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju člena 8 sklepa.

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES se določi na tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 5

Komisija v štirih letih od objave te odločbe, nato pa vsaka tri leta, predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo, v katerem je ocena izvedbe ukrepov, predvidenih v členu 2.

Predmet poročila so med drugim stroški za ukrepe in breme dajalcev podatkov v zvezi z ugodnostmi dostopnosti podatkov in zadovoljstva uporabnikov.

Na podlagi navedenega poročila lahko Komisija predlaga ukrepe za izboljšanje izvajanja te odločbe.

Člen 6

Ta odločba začne veljati 20. dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 7

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. julija 2003

Za Evropski parlament

Predsednik

P. Cox

Za Svet

Predsednik

G. Alemanno

[1] UL C 332 E, 27.2.2001, str. 238.

[2] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 2. julija 2002 (še neobjavljeno v Uradnem listu), Skupno stališče Sveta z dne 17. marca 2003 (UL C 125 E, 27.5.2003, str. 58) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 19. junija 2003 (še neobjavljeno v Uradnem listu).

[3] UL L 38, 9.2.1994, str. 30.

[4] UL L 42, 16.6.1999, str. 1.

[5] UL L 52, 22.2.1997, str. 1.

[6] UL L 64, 12.3.1999, str. 105.

[7] UL L 232, 29.8.2002, str. 1.

[8] UL C 199, 14.7.2001, str. 1.

[9] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

[10] UL L 181, 28.6.1989, str. 47.

--------------------------------------------------

Top