EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0641

Odločba komisije z dne 5. septembra 2003 o uporabi barvnih fotografij ali drugih ilustracij kot zdravstvenih opozoril na zunanji embalaži tobačnih izdelkov (notificirana pod dokumentarno številko K(2003) 3184)Besedilo velja za EGP.

OJ L 226, 10.9.2003, p. 24–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 606 - 608
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 53 - 55
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 53 - 55
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 017 P. 83 - 85

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/641/oj

32003D0641Uradni list L 226 , 10/09/2003 str. 0024 - 0026


Odločba Komisije

z dne 5. septembra 2003

o uporabi barvnih fotografij ali drugih ilustracij kot zdravstvenih opozoril na zunanji embalaži tobačnih izdelkov

(notificirana pod dokumentarno številko K(2003) 3184)

(Besedilo velja za EGP)

(2003/641/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2001/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2001 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o izdelavi, predstavitvi in prodaji tobačnih izdelkov [1] in zlasti člena 5(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V skladu z Direktivo 2001/37/ES mora vsak zavojček tobačnega izdelka, razen tobaka za oralno uporabo in drugih brezdimnih tobačnih izdelkov, na vsaki zunanji embalaži, razen na dodatnih prozornih ovojih, imeti splošno opozorilo ter dodatno opozorilo s seznama v Prilogi I k navedeni direktivi.

(2) Države članice se lahko odločijo, ali so potrebna zdravstvena opozorila v obliki barvnih fotografij ali drugih ilustracij na zunanji embalaži nekaterih ali vseh vrst tobačnih izdelkov, z izjemo tobaka za oralno uporabo in drugih brezdimnih tobačnih izdelkov.

(3) Če države članice zahtevajo dodatna opozorila v obliki barvnih fotografij ali drugih ilustracij, morajo biti ta v skladu s pravili, ki jih sprejme Komisija.

(4) Direktiva 2001/37/ES je uvedla nove določbe za označevanje, ki pomembno spreminjajo pojem zavojčkov tobaka, zlasti kar zadeva velikost besedil opozoril in njihovo grafično predstavitev. Z namenom kar najbolje izkoristiti vizualni vpliv te nove oblike, mora ostati nekaj časa nespremenjena, preden se uvedejo barvne fotografije ali druge ilustracije.

(5) Kot dokazujejo raziskave in izkušnje v drugih državah, ki so sprejele zdravstvena opozorila z barvnimi fotografijami, so zdravstvena opozorila, ki zajemajo barvne fotografije ali druge ilustracije, lahko učinkovito sredstvo za odvračanje od kajenja in obveščanje državljanov o tveganjih kajenja za zdravje. Uporaba fotografij na embalaži tobačnih izdelkov je zato ključni element celovite in integrirane strategije nadzora nad tobakom.

(6) Zaradi kulturne raznolikosti v Evropski uniji je treba dati na voljo izbor več barvnih fotografij ali drugih ilustracij za dodatna opozorila, navedena v Prilogi I k Direktivi 2001/37/ES.

(7) Če države članice zahtevajo zdravstvena opozorila v obliki barvnih fotografij ali drugih ilustracij, je treba zagotoviti, da ti vizualni elementi niso skriti ali kako drugače okrnjeni.

(8) Če države članice zahtevajo zdravstvena opozorila v obliki barvnih fotografij ali drugih ilustracij, je treba predvideti prehodna obdobja, da bi omogočili potrebne spremembe procesa izdelave in pakiranja tobačnih izdelkov ter odprodajo zalog. Uporaba neodstranljivih nalepk se dovoli za tobačne izdelke, razen za cigarete.

(9) Uvajanje slikovnih opozoril je treba spremljati in redno ocenjevati njegovo učinkovitost.

(10) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 10 Direktive 2001/37/ES –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Predmet in področje uporabe

1. Ta odločba določa pravila za uporabo barvnih fotografij ali drugih ilustracij, ki predstavljajo in razlagajo zdravstvene posledice kajenja, na embalaži tobačnih izdelkov.

2. Ta odločba velja za tiste države članice, ki se odločijo uporabiti barvne fotografije ali ilustracije skupaj z dodatnimi opozorili, ki jih zahteva Direktiva 2001/37/ES na embalaži nekaterih ali vseh vrst tobačnih izdelkov, razen na embalaži izdelkov, ki vsebujejo tobak za oralno uporabo in drugih brezdimnih tobačnih izdelkih.

3. Če države članice zahtevajo zdravstvena opozorila v obliki barvnih fotografij ali drugih ilustracij, morajo biti te v skladu s pravili, ki jih določi ta odločba.

Člen 2

Opredelitve pojmov

Za namene te odločbe veljajo opredelitve iz člena 2 Direktive 2001/37/ES.

Uporabljajo se tudi naslednje opredelitve pojmov:

1. "embalaža tobačnih izdelkov" pomeni vsak zavojček in vsako zunanjo embalažo, ki se uporablja v prodaji na drobno tobačnih izdelkov, razen dodatnih prozornih ovojev;

2. "dodatno opozorilo" pomeni vsako opozorilo iz člena 5(2)(b) in Priloge I k Direktivi 2001/37/ES;

3. "izvorni dokument" pomeni vsak elektronski dokument, ki vsebuje kombinirano opozorilo in ga da na razpolago Komisija;

4. "kombinirano opozorilo" pomeni opozorilo, ki vsebuje fotografijo ali drugo ilustracijo in ustrezno besedilo dodatnega opozorila iz člena 5(2)(b) in iz Priloge I k Direktivi 2001/37/ES, kot ga vsebuje vsak izvorni dokument.

Člen 3

Knjižnica izvornih dokumentov

1. Komisija najkasneje do 30. septembra 2004 zagotovi knjižnico predhodno testiranih izvornih dokumentov, v kateri da na razpolago izbor več fotografij ali drugih ilustracij za dodatna opozorila, navedena v Prilogi I k Direktivi 2001/37/ES.

2. Komisija da izvorne dokumente na razpolago na zahtevo. Komisija da na razpolago tehnične specifikacije za tiskanje, ki se ne smejo na noben način spreminjati.

3. Komisiji pri pripravi knjižnice izvornih dokumentov pomagajo znanstveniki in tehnični strokovnjaki.

4. Izbrani izvorni dokumenti se predložijo v mnenje odboru, ustanovljenemu na podlagi člena 10 Direktive 2001/37/ES.

Člen 4

Uporaba kombiniranih opozoril

1. Če države članice zahtevajo zdravstvena opozorila v obliki barvnih fotografij ali drugih ilustracij, mora biti embalaža tobačnih izdelkov, za katere se take fotografije zahtevajo, opremljena s kombiniranim opozorilom, povzetim izključno iz izvornih dokumentov, ki jih da na razpolago Komisija, brez vsakih sprememb katerega koli njegovega sestavnega dela.

Države članice lahko med izvornimi dokumenti izberejo tistega, ki je najprimernejši za potrošnike v njihovi državi.

2. Kombinirano opozorilo:

(a) se mora redno menjavati, in sicer tako, da se zagotovi redno prikazovanje vseh dodatnih opozoril;

(b) mora biti natisnjeno na drugi najvidnejši ploskvi zavojčka tobaka, ob upoštevanju formata in dimenzij izvornega dokumenta in grafične celovitosti slike in besedila;

(c) mora obsegati celotno površino, predvideno za dodatno zdravstveno opozorilo, in biti natisnjeno vzporedno z zgornjim robom embalaže ter v enaki smeri kot vse ostale informacije na embalaži;

(d) mora biti natisnjeno v skladu s tehničnimi specifikacijami ali izpisom, ki ga da na razpolago Komisija;

(e) mora biti obrobljeno s črnim okvirjem, širokim najmanj 3 mm in največ 4 mm, ki na noben način ne posega v besedilni ali vizualni del kombiniranega opozorila.

3. Kombinirano opozorilo obsega najmanj 40 % zunanje površine druge najvidnejše površine zavojčka tobaka. Ta odstotek se poveča na 45 % za države članice, ki imajo dva uradna jezika ter na 50 % za države članice, ki imajo tri uradne jezike.

Vendar morajo zavojčki, namenjeni za izdelke, z izjemo cigaret, katerih najbolj vidna površina presega 75 cm2, vsebovati kombinirano opozorilo najmanj v obsegu 22,5 cm2 druge najbolj vidne površine zavojčka. Ta odstotek se poveča na 24 cm2 za države članice, ki imajo dva uradna jezika ter na 26,25 cm2 za države članice, ki imajo tri uradne jezike.

4. V primeru tobačnih izdelkov, razen cigaret, se kombinirana opozorila lahko pritrdijo kot nalepke, pod pogojem, da teh nalepk ni mogoče odstraniti. Izpis kombiniranega opozorila na nalepkah je v skladu s tehničnimi specifikacijami za tisk, ki jih da na razpolago Komisija.

5. Države članice lahko določijo, da je treba poleg kombiniranega opozorila, zunaj okvirčka za opozorilo, navesti tudi organ, ki je opozorilo izdal. Poleg tega kombinirana opozorila lahko, če države članice to zahtevajo, vsebujejo druge vizualne elemente, kot so logotipi z ali brez telefonskih številk, elektronskih naslovov in/ali spletnih strani glede opuščanja kajenja, namenjenih obveščanju potrošnikov o organih, ki so opozorilo izdali, ter o programih podpore za vse, ki želijo opustiti kajenje.

6. Razen v primerih, predvidenih v odstavku 5, embalaža ne vsebuje pripomb, razlag ali sklicevanja na kombinirana opozorila.

Člen 5

Vizualna celovitost kombiniranih opozoril

1. Kombinirana opozorila morajo biti:

(a) neodstranljivo natisnjena, neizbrisna in v nobenem primeru zakrita ali okrnjena z drugimi pisno ali slikovno vsebino ali pri odpiranju zavojčka. Prepovedano je tiskanje kombiniranega opozorila na davčnih znamkah ali oznakah cene;

(b) prikazano na način, ki zagotavlja, da se noben besedilni ali slikovni del kombiniranega opozorila ne raztrga pri odpiranju embalaže.

2. Če se države članice odločijo zahtevati uporabo kombiniranih opozoril na embalaži tobačnih izdelkov, sprejmejo potrebna pravila za preprečevanje uporabe katere koli vrste ovoja, vrečke, ovitka, škatle ali druge naprave, ki bi delno ali v celoti zakrila ali posegala v kombinirano opozorilo ali katerega koli njegovih delov.

3. Davčne znamke ali oznake cene se ne namestijo tako, da delno ali v celoti zakrivajo ali posegajo v kombinirano opozorilo ali katerega koli njegovih delov.

4. Sklicevanja ali druge navedbe iz člena 4(5) ne ovirajo ali preprečujejo vidne zaznave kombiniranega opozorila.

Člen 6

Izvajanje

Če se države članice odločijo zahtevati uporabo kombiniranih opozoril na embalaži tobačnih izdelkov, sprejmejo in objavijo določbe, potrebne za uskladitev s to direktivo.

Te določbe začnejo veljati ne prej kot 1. oktobra 2004.

Te določbe predvidijo primerna prehodna obdobja z namenom omogočiti potrebne spremembe pri proizvodnji in pakiranju tobačnih izdelkov in za odprodajo zalog, zlasti za manjša in srednje velika podjetja.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to odločbo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Države članice sporočijo Komisiji besedilo predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta odločba, in vsaki dve leti obvestijo Komisijo o njenem izvajanju. Ta informacija vsebuje oceno vplivov s posebnim sklicem na navade potrošnikov in s posebnim poudarkom na otrocih in mladih.

Člen 7

Poročanje in prilagoditve

1. Najkasneje do 30. septembra 2006 in potem vsaki dve leti Komisija poroča odboru, ustanovljenemu na podlagi člena 10 Direktive 2001/37/ES, o izvajanju te odločbe. Informacije, prejete od držav članic v skladu s četrtim odstavkom člena 6 te odločbe, so osnova za ta poročila.

2. Ob predložitvi poročil Komisija zlasti poudari lastnosti, ki jih je treba ponovno pregledati ali razvijati ob upoštevanju preteklih izkušenj in novih znanstvenih dokazov.

3. Znanstveni in tehnični strokovnjaki iz člena 11 Direktive 2001/37/ES lahko pomagajo Komisiji pri pripravi teh poročil.

4. Informacije o izvajanju te odločbe so tudi del poročil, ki jih mora Komisija vsaki dve leti predložiti Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru glede uporabe Direktive 2001/37/ES v skladu s členom 11 navedene direktive.

Člen 8

Naslovniki

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 5. septembra 2003

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 194, 18.7.2001, str. 26.

--------------------------------------------------

Top