EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0017

Odločba Sveta z dne 16. decembra 2002 o enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov v tretjih državah in o enakovrednosti semena, pridelanega v tretjih državahBesedilo velja za EGP

OJ L 8, 14.1.2003, p. 10–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 82 - 89
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 82 - 89
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 82 - 89
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 82 - 89
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 82 - 89
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 82 - 89
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 82 - 89
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 82 - 89
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 82 - 89
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 046 P. 34 - 41
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 046 P. 34 - 41
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 94 - 101

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/17(1)/oj

32003D0017Uradni list L 008 , 14/01/2003 str. 0010 - 0017


Odločba Sveta

z dne 16. decembra 2002

o enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov v tretjih državah in o enakovrednosti semena, pridelanega v tretjih državah

(Besedilo velja za EGP)

(2003/17/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 66/401/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena krmnih rastlin [1] in zlasti člena 16(1) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 66/402/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena žit [2] in zlasti člena 16(1) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/54/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena pese [3] in zlasti člena 23(1) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/57/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena oljnic in predivnic [4] in zlasti člena 20(1) Direktive,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Predpisi o uradni kontroli semena v Argentini, Avstraliji, Bolgariji, Kanadi, Čilu, Češki republiki, Estoniji, na Hrvaškem, na Madžarskem, v Izraelu, Latviji, Maroku, Novi Zelandiji, na Poljskem, v Romuniji, Sloveniji, na Slovaškem, v Turčiji, Združenih državah Amerike, Urugvaju, Jugoslaviji in Južni Afriki predvidevajo opravljanje poljskih pregledov v obdobju pridelave semena.

(2) Navedeni predpisi načelno določajo, da se seme lahko uradno potrdi v skladu s shemami OECD za potrjevanje sortnosti semena v mednarodnem prometu in da se pakiranje semena lahko uradno zapre v skladu s temi shemami. Predpisi predvidevajo tudi vzorčenje in testiranje semena v skladu z metodami Mednarodne zveze za testiranje semena (ISTA) ali, kjer je to primerno, v skladu s predpisi Združenja uradnih analitikov semena (AOSA).

(3) Preučitev teh predpisov in načina njihove uporabe v zgoraj naštetih tretjih državah je pokazala, da poljski pregledi semenskih posevkov izpolnjujejo pogoje, predpisane v Direktivah 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES in 2002/57/ES. Nacionalne določbe, ki urejajo seme, požeto in kontrolirano v navedenih državah, dajejo glede lastnosti semena in glede ureditev njegovega pregledovanja, zagotavljanja identifikacije semena, označevanja in kontrole enaka zagotovila kot določbe, ki veljajo za seme, požeto in kontrolirano v Skupnosti, če so za semenske posevke in pridelano seme izpolnjeni nadaljnji pogoji, predvsem glede označevanja pakiranja.

(4) Z Odločbo Sveta 95/514/ES z dne 29. novembra 1995 o enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov v tretjih državah in o enakovrednosti semena, pridelanega v tretjih državah [5], je bilo za omejeno časovno obdobje določeno, da se poljski pregledi, opravljeni v tretjih državah na semenskih posevkih določenih vrst, štejejo za enakovredne poljskim pregledom, opravljenim v skladu z zakonodajo Skupnosti, in da seme določenih vrst, pridelano v tretjih državah, šteje za enakovredno semenu, pridelanemu v skladu z zakonodajo Skupnosti.

(5) Ker bo Odločba 95/514/ES z 31. decembrom 2002 prenehala veljati, je treba sprejeti novo odločbo in razširiti njeno področje veljavnosti zlasti na Estonijo, Latvijo in Jugoslavijo.

(6) Zaželeno je, da se obdobje, za katerega se prizna enakovrednost v okviru te odločbe, omeji na pet let.

(7) Primerno je, da se v to odločbo vnesejo posebna pravila glede ponovnega označevanja in zapiranja v Skupnosti, ki vključujejo podobna pravila kot Odločba 86/110/EGS [6], ki se ne uporablja več.

(8) Obstoječa zakonodaja že predvideva obveznost, da se pri semenu, ki se trži v Skupnosti, vključno z ne dokončno potrjenim semenom, navede, ali je seme kemično tretirano in ali je bila sorta gensko spremenjena. Primerno je predvideti podrobna pravila glede natančnih podatkov, ki jih je treba dati na etiketo potrjenega semena, uvoženega v okviru te odločbe. Primerno je, da so ta pravila v celoti skladna s pravili iz Odločbe 95/514/ES. Primerno je, da se priloge k tej odločbi v prihodnje posodabljajo, da se s tem zagotovi, da veljajo za uvoženo seme zahteve, enakovredne vsem novim pravilom, ki bodo morebiti še sprejeta, še zlasti za ne dokončno potrjeno seme.

(9) Določene spremembe prilog k tej odločbi je treba izvesti v skladu z Odločbo Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o postopkih izvajanja pooblastil Komisije [7] –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Poljski pregledi pri semenskih posevkih vrst, navedenih v Prilogi I, opravljeni v tretjih državah, naštetih v navedeni prilogi, razen semena generacij pred osnovnim semenom, se štejejo za enakovredne poljskim pregledom, opravljenim v skladu z Direktivami 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES in 2002/57/ES, pod pogojem, da:

(a) jih uradno opravijo organi, našteti v Prilogi I, ali se opravijo pod uradnim nadzorom teh organov;

(b) izpolnjujejo pogoje, predpisane v točki A Priloge II.

Člen 2

Seme vrst, navedenih v Prilogi I, pridelano v tretjih državah, naštetih v navedeni prilogi, ki ga uradno potrdijo organi, našteti v tej prilogi, razen semena generacij pred osnovnim semenom, se šteje za enakovredno semenu, skladnemu z Direktivami 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES in 2002/57/ES, če izpolnjuje pogoje, predpisane v točki B Priloge II.

Člen 3

1. Če se enakovredno seme v Skupnosti "ponovno označi in zapre" v smislu shem OECD za potrjevanje sortnosti semena v mednarodnem prometu, veljajo po analogiji določbe Direktiv 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES in 2002/57/ES za ponovno zapiranje pakiranja semena, pridelanega v Skupnosti.

Prvi pododstavek ne vpliva na pravila OECD, ki veljajo za tovrstne postopke.

2. Če je potrebno ponovno označevanje in zapiranje enakovrednega semena v Skupnosti, se etikete ES uporabijo samo v naslednjih primerih:

(a) če se seme, pridelano v državah članicah, in seme iste sorte in kategorije, pridelano v tretjih državah, zmešata, da bi se izboljšala sposobnost kalivosti, pod pogojem:

- da je tipizirana mešanica homogena in

- da je na etiketi navedena vsaka država pridelave; ali

(b) če gre za majhno pakiranje ES v smislu Direktiv 66/401/EGS ali 2002/54/ES.

Člen 4

Spremembe prilog, razen tistih, ki se nanašajo na stolpec 1 preglednice iz Priloge I, se izvedejo v skladu s postopkom, predpisanim v členu 5.

Člen 5

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za seme in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo.

2. Če se sklicuje na ta odstavek, se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Rok iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES je en mesec.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 6

Ta odločba se uporablja od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2007.

Člen 7

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 16. decembra 2002

Za Svet

Predsednik

M. Fischer Boel

[1] UL 125, 11.7.1966, str. 2298/66. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2001/64/ES (UL 234, 1.9.2001, str. 60).

[2] UL 125, 11.7.1966, str. 1309/66. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2001/64/ES.

[3] UL L 193, 20.7.2002, str. 12.

[4] UL L 193, 20.7.2002, str. 74. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/68/ES (UL L 195, 24.7.2002, str. 32).

[5] UL L 296, 9.12.1995, str. 34. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2002/276/ES (UL L 96, 13.4.2002, str. 28).

[6] UL L 93, 8.4.1986, str. 23.

[7] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Države, organi in vrste

Država | Organ | Vrste, navedene v naslednjih direktivah |

1 | 2 | 3 |

Argentina | Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Buenos Aires | 66/401/EGS 66/402/EGS 2002/57/ES |

Avstralija | AFFA Grains Section, Canberra | 66/401/EGS 66/402/EGS 2002/57/ES |

Bolgarija | Executive Agency for variety testing, field inspection and seed control, Sofia | 2002/54/ES 66/401/EGS 66/402/EGS 2002/57/ES |

Kanada | Canadian Food Inspection Agency, Ottawa | 66/401/EGS 66/402/EGS 2002/57/ES |

Čile | Servicio Agricola y Ganadero, Santiago | 2002/54/ES 66/401/EGS 66/402/EGS 2002/57/ES |

Češka republika | Republic Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture, Prague | 2002/54/ES 66/401/EGS 66/402/EGS 2002/57/ES |

Estonija | Estonian Plant Production Inspectorate, Saku, Harjumaa | 66/401/EGS 66/402/EGS, razen Zea mays in Sorghum spp. 2002/57/ES |

Hrvaška | State Institute for Seed and Seedlings, Osijek | 2002/54/ES 66/401/EGS 66/402/EGS 2002/57/ES |

Madžarska | National Institute for Agricultural Quality Control, Budapest | 2002/54/ES 66/401/EGS 66/402/EGS 2002/57/ES |

Izrael | Ministry of Agriculture, Bet-Dagan | 66/401/EGS 66/402/EGS 2002/57/ES |

Latvija | Ministry of Agriculture, Riga | 66/401/EGS 66/402/EGS |

Maroko | Service de Controle des Semences et des Plants, Rabat | 66/401/EGS 66/402/EGS 2002/57/ES |

Nova Zelandija | Ministry of Agriculture and Fisheries, Wellington | 2002/54/ES 66/401/EGS 66/402/EGS 2002/57/ES |

Poljska | Seed Inspection Service General Inspectorate, Warsaw | 2002/54/ES 66/401/EGS 66/402/EGS – razen Zea mays 2002/57/ES |

Romunija | Ministry of Agriculture, Food and Fisheries, Bucharest | 2002/54/ES 66/401/EGS 66/402/EGS 2002/57/ES |

Slovenija | Ministrstvo za gozdarstvo, kmetijstvo in prehrano, Ljubljana | 66/401/EGS 66/402/EGS 2002/57/ES |

Slovaška | Central Control and Testing Institute in Agriculture, Bratislava | 2002/54/ES 66/401/EGS 66/402/EGS 2002/57/ES |

Turčija | Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Ankara | 2002/54/ES 66/401/EGS 66/402/EGS 2002/57/ES |

Združene države Amerike | USDA, Beltsville, Maryland | 2002/54/ES 66/401/EGS 66/402/EGS 2002/57/ES |

Urugvaj | Ministeriode Ganadería Agricultura y Pesca, Montevideo | 66/401/EGS 66/402/EGS 2002/57/ES |

Jugoslavija | Federal Ministry of Economic and Internal Trade, Belgrade | 2002/54/ES 66/401/EGS 66/402/EGS 2002/57/ES |

Južna Afrika | National Department of Agriculture, Pretoria | 66/401/EGS 66/402/EGS – samo za Zea mays in Sorghum spp. 2002/57/ES |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

A. Pogoji, povezani s poljskimi pregledi semenskih posevkov v tretjih državah

1. Poljski pregledi se opravljajo v skladu z nacionalnimi predpisi za uporabo shem OECD za potrjevanje sortnosti semena v mednarodnem prometu na naslednji način:

- seme sladkorne pese in krmne pese pri Beta vulgaris, navedeni v Direktivi 2002/54/ES,

- seme trav in metuljnic pri vrstah, navedenih v Direktivi 66/401/EGS,

- seme križnic ter drugih oljnic in predivnic pri vrstah, navedenih v Direktivah 66/401/EGS in 2002/57/ES,

- seme žit pri vrstah, navedenih v Direktivi 66/402/EGS, razen Zea mays in Sorghum spp.,

- seme koruze in sirka pri Zea mays in Sorghum spp., navedenih v Direktivi 66/402/EGS.

2. Ne dokončno potrjeno seme se mora nahajati v uradno zaprtem pakiranju, opremljenim s posebno etiketo, ki jo OECD predvideva za ta namen.

3. Ne dokončno potrjeno seme spremlja – brez vpliva na certifikat v okviru shem OECD – uraden certifikat, v katerem so navedeni naslednji podatki:

- referenčna številka semena za setev posevka in ime države članice ali tretje države, ki je to seme potrdila,

- velikost pridelovalne površine,

- količina semena,

- potrdilo, da posevek, iz katerega seme izhaja, izpolnjuje zanj predpisane pogoje.

B. Pogoji, povezani s semenom, pridelanim v tretjih državah

1. Seme se uradno potrdi in pakiranje uradno zapre ter označi v skladu z nacionalnimi predpisi za uporabo shem OECD za potrjevanje sortnosti semena v mednarodnem prometu na naslednji način; partije semena spremljajo certifikati, ki so predpisani v okviru teh shem OECD:

- seme sladkorne pese in krmne pese pri Beta vulgaris, navedeni v Direktivi 2002/54/ES,

- seme trav in metuljnic pri vrstah, navedenih v Direktivi 66/401/EGS,

- seme križnic ter drugih oljnic in predivnic pri vrstah, navedenih v Direktivah 66/401/EGS in 2002/57/ES,

- seme žit pri vrstah, navedenih v Direktivi 66/402/EGS, razen Zea mays in Sorghum spp.,

- seme koruze in sirka pri Zea mays in Sorghum spp., navedenih v Direktivi 66/402/EGS.

Poleg tega mora seme izpolnjevati pogoje iz predpisov Skupnosti, razen tistih v zvezi s sortno pristnostjo in sortno čistostjo.

2. Seme mora izpolnjevati naslednje pogoje.

2.1 Pogoji, ki jih mora seme izpolnjevati v skladu z drugim pododstavkom odstavka 1, so predpisani v naslednjih Direktivah:

- Direktiva 66/401/EGS, Priloga II,

- Direktiva 66/402/EGS, Priloga II,

- Direktiva 2002/54/ES, Priloga I(B),

- Direktiva 2002/57/ES, Priloga II.

2.2 Da se preveri upoštevanje zgoraj navedenih pogojev, se uradno odvzamejo vzorci v skladu s pravili ISTA, pri čemer mora njihova masa ustrezati masi, predpisani v skladu s temi metodami ob upoštevanju mase, navedene v naslednjih Direktivah:

- Direktiva 66/401/EGS, Priloga III, stolpca 3 in 4,

- Direktiva 66/402/EGS, Priloga III, stolpca 3 in 4,

- Direktiva 2002/54/ES, Priloga II, druga vrstica,

- Direktiva 2002/57/ES, Priloga III, stolpca 3 in 4.

2.3 Preverjanje se opravi uradno v skladu s pravili ISTA.

2.4 Z odstopanjem od točk 2.2 in 2.3 se lahko vzorčenje in preizkušanje semena izvede v skladu s "posebnim poskusom v zvezi z vzorčenjem in analizo semena" ("Derogatory experiment on seed sampling and seed analysis") iz Priloge V(A) k Sklepu Sveta OECD z dne 28. septembra 2000 o shemah OECD za potrjevanje sortnosti semena v mednarodnem prometu.

3. Označevanje pakiranja semena mora izpolnjevati naslednje dodatne pogoje.

3.1 Dati je treba naslednje uradne podatke:

- izjavo, da seme izpolnjuje pogoje iz predpisov Skupnosti, razen tistih v zvezi s sortno pristnostjo in sortno čistostjo: "Pravila in standardi ES",

- izjavo, da je bilo seme vzorčeno in testirano v skladu s veljavnimi mednarodnimi metodami: "V skladu s pravili ISTA za oranžne ali zelene certifikate vzorčil in analiziral kakovost semena… (ime ali inicialke ISTA laboratorija za testiranje semena)",

- datum uradnega zapiranja,

- če so bile partije "ponovno označene in zaprte" v smislu shem OECD, tudi izjavo, da je do tega postopka prišlo, datum zadnjega ponovnega zapiranja in za to pristojne organe,

- državo pridelave,

- deklarirano neto ali bruto maso ali deklarirano število čistih semen ali klobčičev pri semenu pese in

- kjer je navedena masa in se uporabijo granulirana fitofarmacevtska sredstva, snovi za oblaganje ali drugi trdni dodatki, vrsto dodatka in tudi približno razmerje med maso čistega semena in skupno maso.

Ta podatek je lahko podan bodisi na etiketi OECD ali na dodatni uradni etiketi, na kateri je navedeno ime službe in države. Morebitna etiketa dobavitelja mora biti izdelana tako, da je ni mogoče zamenjati za dodatno uradno etiketo.

3.2 Pri semenu gensko spremenjene sorte je treba na vsaki uradni ali drugi etiketi ali dokumentu, ki je pritrjen na partijo semena ali le-to spremlja, jasno označiti, da je sorta gensko spremenjena, in navesti vse druge podatke, ki se lahko ugotovijo v okviru postopka potrjevanja, predpisanega po pravu Skupnosti.

3.3. V uradnem zaznamku, ki je vložen v pakiranje, se navedejo vsaj referenčna številka partije, vrsta in sorta; pri semenu pese se poleg tega po potrebi navede, ali je seme monogermno ali obloženo.

Ta zaznamek ni potreben, če so minimalni podatki natisnjeni na pakiranje z neizbrisljivim črnilom ali če je uporabljena samolepilna etiketa ali etiketa, ki se ne raztrga.

3.4 Morebitno kemično tretiranje kot tudi uporabljena aktivna snov se zabeležita na uradni etiketi ali na posebni etiketi ter na embalaži ali v njej.

3.5 Vsi podatki, ki se zahtevajo za uradno etiketo, za uradni zaznamek in za pakiranje se navedejo v vsaj enem od uradnih jezikov Skupnosti.

4. Partije semena spremlja oranžen ali zelen certifikat ISTA, s katerega so razvidni podatki o izpolnjevanju pogojev iz odstavka 2.

5. Pri osnovnem semenu sort, ki se vzdržujejo izključno v Skupnosti, mora biti seme predhodnih generacij pridelano v Skupnosti.

Pri osnovnem semenu drugih sort mora biti seme predhodnih generacij pridelano pod pristojnostjo oseb, ki so odgovorne za vzdrževalno selekcijo v skladu s skupnim katalogom sort kmetijskih rastlin bodisi v Skupnosti bodisi v tretji državi, kateri je bila v skladu z Odločbo 97/788/ES [1] odobrena enakovrednost kontrole praks za vzdrževanje sort, izvajane v tretjih državah.

6. Pri potrjenem semenu vseh generacij mora biti seme predhodnih generacij pridelano ter uradno kontrolirano in potrjeno

- bodisi v Skupnosti

- bodisi v tretji državi, kateri je bila v skladu s to odločbo odobrena enakovrednost za pridelavo osnovnega semena zadevne vrste, pod pogojem, da je bilo pridelano iz semena, pridelanega v skladu z odstavkom 5.

7. V primeru Kanade in Združenih držav Amerike lahko z odstopanjem od:

- točk 2.2 in 2.3,

- druge alinee točke 3.1 in

- točke 4,

vzorčenje, testiranje in izdajo certifikatov o analizi kakovosti semena opravljajo uradno priznani laboratoriji za testiranje semena v skladu s pravili AOSA. V tem primeru:

- se v primeru odstavka 3.1 poda naslednja izjava: "V skladu s pravili AOSA vzorčil in analiziral kakovost semena…" (ime ali inicialke uradno priznanega laboratorija za testiranje preizkušanje semena) in

- certifikate, zahtevane v skladu z odstavkom 4, izda uradno priznan laboratorij za testiranje semena, ki je pod pristojnostjo organov, naštetih v Prilogi I.

[1] UL L 322, 25.11.1997, str. 39. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2002/580/ES (UL L 184, 13.7.2002, str. 26).

--------------------------------------------------

Top