EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0014(01)

Sklep Evropske centralne banke z dne 7. novembra 2003 o vodenju poslov najemanja in dajanja posojil, ki jih je sklenila Evropska skupnost v okviru sistema srednjeročne finančne pomoči (ECB/2003/14)

UL L 297, 15.11.2003, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/797/oj

32003D0014(01)Uradni list L 297 , 15/11/2003 str. 0035 - 0036


Sklep Evropske centralne banke

z dne 7. novembra 2003

o vodenju poslov najemanja in dajanja posojil, ki jih je sklenila Evropska skupnost v okviru sistema srednjeročne finančne pomoči

(ECB/2003/14)

(2003/797/ES)

RAZŠIRJENI SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter zlasti člena 119 in člena 123(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 21.2, člena 44 in prve alinee člena 47.1 Statuta,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 332/2002 z dne 18. februarja 2002 o ustanovitvi aranžmaja za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic [1] in zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V skladu s členom 123(2) Pogodbe in prvim odstavkom člena 44 Statuta ter v skladu s členom 1(1) Sklepa ECB/1998/NP2 z dne 23. junija 1998 o opravljanju nekaterih nalog, ki jih je Evropska centralna banka prevzela od Evropskega monetarnega inštituta, je Evropska centralna banka (ECB) prevzela naloge Evropskega monetarnega inštituta (EMI), navedene v peti alinei člena 117(2) Pogodbe, v peti alinei člena 4.1 in v tretji alinei člena 6.1 Statuta EMI, najpozneje na dan neposredno pred prvim dnevom tretje faze ekonomske in monetarne unije (tretja faza).

(2) V skladu s Sklepom ECB/1998/NP15 z dne 1. decembra 1998 o opravljanju nekaterih nalog ECB v zvezi z zagotavljanjem srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic [2], je Sklep EMI št. 8/95 z dne 2. maja 1995 o vodenju poslov najemanja in dajanja posojil, ki jih je Evropska skupnost sklenila v okviru mehanizma za srednjeročno finančno pomoč, ostal v veljavi in se je še naprej uporabljal od prvega dneva tretje faze dalje.

(3) Naloge, navedene v uvodni določbi 2, so se opravljale na podlagi člena 11 Uredbe Sveta (EGS) št. 1969/88 z dne 24. junija 1988 o uvedbi enotnega sistema srednjeročne finančne pomoči plačilnim bilancam držav članic [3].

(4) Z Uredbo (ES) št. 332/2002, ki je začela veljati dne 24. februarja 2002, je bila Uredba (ES) št. 1969/88 razveljavljena.

(5) V skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 332/2002 mora ECB sprejeti potrebno ureditev za vodenje posojil, odobrenih v okviru sistema za srednjeročno finančno pomoč, ki ga je vzpostavila ta uredba.

(6) Ta sklep o izvajanju člena 9 Uredbe (ES) št. 332/2002 razveljavlja Sklep ECB/1998/NP15. Glede na dejstvo, da ostale naloge in sklepi EMI, ki so navedeni v Sklepu ECB/1998/NP2, ne veljajo več ali se več ne uporabljajo v tretji fazi, se zaradi jasnosti lahko razveljavi tudi Sklep ECB/1998/NP2 -

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

ECB opravlja naloge, določene s členom 9 Uredbe (ES) št. 332/2002, na način, opisan v členih od 2 do 8 spodaj.

Člen 2

Plačila v povezavi s posli Evropske skupnosti glede najemanja in dajanja posojil se izvršijo preko računov, ki jih ECB odpre v svojem imenu.

Člen 3

1. Sredstva, ki jih prejme ECB za račun Evropske skupnosti na podlagi dogovorov o najemanju posojil, ki jih je slednja sklenila, se prenesejo z istim datumom valute na račun, ki ga je določila nacionalna centralna banka države članice, ki prejme ustrezno posojilo.

2. Sredstva, ki jih ECB prejme za račun Evropske skupnosti kot plačilo obresti ali odplačilo glavnice od države članice, ki je prejela posojilo, se prenesejo z istim datumom valute na račune, ki so jih določili upniki v dogovorih o najemanju posojil, ki jih je sklenila Evropska skupnost.

Člen 4

ECB odpre v svojih knjigah za vsako najemanje in dajanje posojila naslednje račune v eurih:

(a) nostro račun z imenom "Stanje v eurih pri …", ki ustreza sredstvom, prejetim za račun Evropske skupnosti;

(b) račun na strani obveznosti kot protipostavko računu, navedenemu pod (a);

(c) evidenčni račun z imenom "obveznosti Evropske skupnosti iz naslova najetih posojil Evropske skupnosti", ki je po potrebi razdeljen na podračune za posamične upnike iz dogovorov o najemanju posojil;

(d) evidenčni račun z imenom "terjatve Evropske skupnosti iz naslova danih posojil Evropske skupnosti".

Člen 5

ECB knjiži finančne posle, opisane v členu 3, na njihov datum valute tako, da knjiži v breme ali v dobro računov, navedenih v členu 4.

Člen 6

1. ECB preverja datume zapadlosti, kakor so določeni v dogovorih o najemanju in dajanju posojil, za plačilo obresti in odplačilo glavnice.

2. Vsaj petnajst koledarskih dni pred vsakim dnevom zapadlosti ECB obvesti nacionalno centralno banko države članice, da ima dolg do Evropske skupnosti.

Člen 7

ECB nemudoma pisno obvesti Evropsko komisijo o vsakem poslu, ki ga je izvršila za račun Evropske skupnosti. ECB naslovi taka obvestila na Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve pri Evropski komisiji.

Člen 8

Na koncu vsakega koledarskega leta ECB pripravi za Evropsko komisijo poročilo o finančnih poslih, ki jih je izvršila med letom v zvezi najemanjem in dajanjem posojil. To poročilo vsebuje izkaz vseh terjatev in obveznosti Evropske skupnosti iz naslova najemanja in dajanja posojil.

Člen 9

Sklep ECB/1998/NP2 in Sklep ECB/1998/NP15 se razveljavita.

Člen 10

Izvršilni odbor ECB sprejme vse ukrepe, potrebne za uveljavitev tega sklepa.

Člen 11

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Frankfurtu na Majni, 7. novembra 2003

V imenu Razširjenega sveta ECB

Jean-Claude Trichet

[1] UL L 53, 23.2.2002, str. 1.

[2] Objavljen kot Priloga V k Sklepu ECB/2000/12 z dne 10. novembra 2000 o objavi nekaterih pravnih aktov in instrumentov Evropske centralne banke (UL L 55, 24.2.2001, str. 76).

[3] UL L 178, 8.7.1988, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

--------------------------------------------------

Top