Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2370

Uredba Sveta (ES) št. 2370/2002 z dne 20. decembra 2002 o izrednem ukrepu Skupnosti za razrez ribiških plovil

OJ L 358, 31.12.2002, p. 57–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 005 P. 458 - 459
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 005 P. 458 - 459
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 005 P. 458 - 459
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 005 P. 458 - 459
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 005 P. 458 - 459
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 005 P. 458 - 459
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 005 P. 458 - 459
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 005 P. 458 - 459
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 005 P. 458 - 459

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Latest consolidated version: 01/01/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2370/oj

32002R2370Uradni list L 358 , 31/12/2002 str. 0057 - 0058


Uredba Sveta (ES) št. 2370/2002

z dne 20. decembra 2002

o izrednem ukrepu Skupnosti za razrez ribiških plovil

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti členov 36 in 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba Sveta (ES) št. 2792/1999 z dne 17. decembra 1999 o podrobnih pravilih in pogojih v zvezi s strukturno pomočjo Skupnosti v ribiškem sektorju [3] predvideva spodbude za umik plovil iz obratovanja kot način za vzpostavitev dolgoročnega ravnovesja med zmogljivostjo ribiškega ladjevja in razpoložljivimi viri.

(2) Več staležev, ki so za ribištvo Skupnosti še posebej pomembni, je sedaj resno ogroženih. Lastnikom ribiških plovil, katerih možnosti ribolova so bile resno zmanjšane zaradi načrta za obnovo, ki ga je sprejel Svet, je torej treba ponuditi dodatne spodbude za umik plovil iz obratovanja poleg tistih, določenih v Uredbi (ES) št. 2792/1999. Državam članicam je v ta namen treba dati na voljo dovolj dodatnih sredstev.

(3) Dostop do dodatnih spodbud za razrez ribiških plovil, opredeljenih v tej uredbi, morajo imeti samo lastniki plovil, ki jih je načrt za obnovo resno prizadel. Zmanjšanje možnosti ribolova zadevnih plovil za 25 odstotkov ali več je treba obravnavati kot objektivni pokazatelj resnega vpliva.

(4) Najvišji zneski premij za razrez, določenih v členu 7 Uredbe (ES) št. 2792/1999, ne zadostujejo za plačilo višjih premij.

(5) Iz ohranjevalnih razlogov je treba čim prej predvideti ukrep Skupnosti in ga časovno omejiti, da bi se zagotovilo čimprejšnje ustrezno prestrukturiranje ladjevja.

(6) Treba je zagotoviti ustrezno prilagodljivost pri razdelitvi dodatnih sredstev za razrez, da bi jih lahko dobile tiste države članice, ki jih najbolj potrebujejo.

(7) Vloge vseh strank, vključenih v izvajanje finančnega ukrepa, je treba jasno opredeliti in sprejeti ukrepe za zagotovitev preglednosti in pravičnosti postopkov za vodenje in spremljanje ukrepa.

(8) Pravila o finančnih prispevkih v skladu s to uredbo je treba opredeliti s sklicevanjem na pravila, določena v Uredbi (ES) št. 2792/1999.

(9) Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o postopkih za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil [4].

(10) Za dosego osnovnega cilja te uredbe, to je za ohranjanje in trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov, je nujno in primerno določiti pravila za razrez ribiških plovil. V skladu z načelom sorazmernosti, kakor je določeno v členu 5 Pogodbe, ta uredba ne sega prek tega, kar je nujno, da se doseže navedeni cilj –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

NASLOV I

PREDMET IN UPRAVIČENOST

Člen 1

Predmet

S tem se uvede izredni ukrep Skupnosti, katerega cilj je pomoč državam članicam, da dosežejo dodatna znižanja ribolovnega napora, ki izhajajo iz načrtov za obnovo, ki jih je sprejel Svet, za obdobje od leta 2003 do 2006. Ukrep je sestavljen iz posebne spodbude, s katero naj bi državam članicam zagotovili sredstva za sofinanciranje njihovih dodatnih potreb za razrez ribiških plovil, na katera se nanašajo načrti za obnovo.

Člen 2

Upravičenost

Vsako ribiško plovilo, ki ga zajema načrt za obnovo, ki ga je sprejel Svet, je upravičeno do povečane premije za razrez v skladu s členom 3, če:

(a) je ribiško plovilo upravičeno tudi do premij za razrez v skladu z Uredbo (ES) št. 2792/1999,

in

(b) se je moral njegov ribolovni napor kot posledica načrta za obnovo zmanjšati za 25 % ali več.

Člen 3

Najvišji znesek povečane premije za razrez

Lastnikom ribiških plovil se lahko dodeli državna pomoč za upravičena ribiška plovila v smislu člena 2 na podlagi tarif iz točke (a) člena 7(5) Uredbe (ES) št. 2792/1999, ki se povečajo za 20 %.

NASLOV II

LETO 2003

Člen 4

Finančni prispevek Skupnosti

Skupnost lahko državam članicam za leto 2003 dodeli finančni prispevek (v nadaljevanju "finančni prispevek") za njihove izdatke, ki jih imajo v skladu s členom 3. Finančni prispevek se izračuna v skladu s tarifami, določenimi v preglednici 3 skupine 1 Priloge IV k Uredbi (ES) št. 2792/1999.

Člen 5

Predvideni programi letnih izdatkov

Države članice, ki želijo prejemati finančni prispevek, Komisiji do 30. junija 2003 predložijo načrt svojih predlaganih izdatkov za umik plovila iz obratovanja za leto 2003 v skladu s tem izrednim ukrepom Skupnosti. Komisija angažira celotni letni znesek, ki je na razpolago v proračunu za ta izredni ukrep Skupnosti.

Člen 6

Postopek

1. Države članice predložijo svoje zahtevke za plačilo izdatkov do 30. junija 2004. Na podlagi zahtevkov in razmer v vsaki državi članici v zvezi z vplivom načrtov za obnovo se Komisija odloči o finančnem prispevku, ki ga bo izplačala posamezni državi članici. Komisija plača do 50 % pomoči po prejemu zahtevka in ostanek po potrditvi s strani organov iz odstavka 2.

2. Pristojni organi za izvajanje tega izrednega ukrepa Skupnosti so organi za upravljanje in plačevanje, ki so vključeni v ukrepe strukturnih skladov v zvezi z ribištvom v zadevni državi članici. Organi izpolnjujejo naloge, ki so jim dodeljene z Uredbo Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o strukturnih skladih [5].

3. Razen v primeru nasprotnih določb, ki izhajajo iz te uredbe, se uporabljajo ustrezne določbe Uredbe (ES) št. 1260/1999, zlasti členi 33 do 39, kakor tudi izpeljana zakonodaja.

NASLOV III

OBDOBJE OD 2004 DO 2006

Člen 7

Za obdobje od leta 2004 do 2006 se potrebna sredstva za financiranje izrednega ukrepa Skupnosti za razrez ribiških plovil zagotovijo s ponovnim programiranjem strukturnih skladov, predvidenim v členih 41 in 44 Uredbe (ES) št. 1260/1999, in vključijo v obstoječe programe finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva.

NASLOV IV

IZVAJANJE IN ZAČETEK VELJAVNOSTI

Člen 8

Izvajanje

Podrobna pravila za izvajanje te uredbe sprejme Komisija v skladu s postopkom, določenim v členu 30(2) Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v skladu s skupno ribiško politiko [6].

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2003.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2002

Za Svet

Predsednik

M. Fischer Boel

[1] UL C 227 E, 24.9.2002, str. 333.

[2] Mnenje, podano dne 5. decembra 2002 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL L 337, 30.12.1999, str. 10. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 179/2002 (UL L 31, 1.2.2002, str. 25).

[4] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

[5] UL L 161, 26.6.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1447/2001 (UL L 198, 21.7.2001, str. 1).

[6] UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

--------------------------------------------------

Top