EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2195

Uredba (ES) št. 2195/2002 evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV)Besedilo velja za EGP.

OJ L 340, 16.12.2002, p. 1–562 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 001 P. 37 - 39

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2195/oj

32002R2195Uradni list L 340 , 16/12/2002 str. 0001 - 0562


Uredba (ES) št. 2195/2002 evropskega parlamenta in Sveta

z dne 5. novembra 2002

o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 47(2) ter členov 55 in 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

ob upoštevanju mnenja Odbora regij [3],

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe [4],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uporaba različnih klasifikacij ovira odprtost in preglednost javnih naročil v Evropi. Njen vpliv na kakovost obvestil in roke njihove objave pomeni dejansko omejevanje dostopa gospodarskih subjektov do javnih naročil.

(2) Komisija je v svojem Priporočilu 96/527/ES [5] pozvala naročnike, da za opis predmeta pogodbe uporabijo enotni besednjak javnih naročil (CPV), ki je bil izdelan na podlagi določenih obstoječih klasifikacij z namenom, da jih prilagodi posebnostim sektorja javnih naročil.

(3) Potrebno je, da se z uvedbo enotnega klasifikacijskega sistema za javna naročila poenotijo referenčni sistemi, ki jih naročniki uporabljajo za opis predmeta naročil.

(4) Države članice potrebujejo enoten referenčni sistem, ki uporablja enotne opise blaga v vseh uradnih jezikih Skupnosti in isto pripadajočo abecedno-številčno kodo, s čimer se lahko odpravijo jezikovne ovire na ravni Skupnosti.

(5) Zato je primerno, da se s to uredbo uvede revidirana različica CPV kot enoten klasifikacijski sistem za javna naročila, izvajanje katerega urejajo Direktive o usklajevanju postopkov oddaje javnih naročil.

(6) Poleg tega je treba sestaviti usmeritvene preglednice, ki prikazujejo povezavo med CPV in statistično klasifikacijo proizvodov po dejavnosti v EGS (CPA), začasno osrednjo klasifikacijo proizvodov (CPC Prov.) Združenih narodov, standardno nomenklaturo gospodarskih dejavnosti v Evropskih skupnostih (NACE Rev. 1) in kombinirano nomenklaturo (KN).

(7) Mogoče je, da bo strukturo in kode CPV treba prilagajati ali spreminjati, da se upoštevajo razvoj trgov in potrebe uporabnikov. Iz tega razloga je treba predvideti primeren revizijski postopek.

(8) Potrebne ukrepe za izvajanje te uredbe bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil [6].

(9) Ker cilja predlaganega ukrepa, namreč uvedbe klasifikacijskega sistema za javna naročila, ni mogoče zadovoljivo doseči na ravni držav članic in ga je torej zaradi obsega in učinkov ukrepa laže doseči na ravni Skupnosti, lahko Skupnost ukrepa v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne sme prekoračiti okvirov, ki so potrebni za doseganje tega cilja.

(10) Izbira uredbe namesto direktive je utemeljena s tem, da vzpostavitev klasifikacijskega sistema za javna naročila ne zahteva prenosa s strani držav članic.

(11) Pred začetkom izvajanja te uredbe o enotnem besednjaku za javna naročila bi bilo treba predvideti obdobje prilagajanja, da se uporabniki lahko seznanijo s poenotenim klasifikacijskim sistemom, katerega uporaba bo sčasoma obvezna –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Vzpostavlja se enoten klasifikacijski sistem za javna naročila, imenovan "enotni besednjak javnih naročil" ali "CPV".

2. Besedilo CPV-ja je opredeljeno v Prilogi I.

3. Usmeritvene preglednice, ki prikazujejo povezavo med CPV in statistično klasifikacijo proizvodov po dejavnostih v EGS (CPA), začasno osrednjo klasifikacijo proizvodov (CPC Prov.) Združenih narodov, standardno nomenklaturo gospodarskih dejavnosti v Evropskih skupnostih (NACE Rev.1) in kombinirano nomenklaturo (KN), so navedene v Prilogah II, III, IV oziroma V.

Člen 2

Komisija sprejme ukrepe, potrebne za revizijo CPV, v skladu s postopkom iz člena 3(2).

Člen 3

1. Komisiji pomaga Svetovalni odbor za javna naročila, ustanovljen s členom 1 Sklepa Sveta 71/306/EGS [7] (v nadaljnjem besedilu "Odbor").

2. Kadar se sklicuje na ta odstavek, se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 4

Ta uredba začne veljati 16. decembra 2003.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. novembra 2002

Za Evropski parlament

Predsednik

P. Cox

Za Svet

Predsednik

T. Pedersen

[1] UL C 25 E, 29.1.2002, str. 1.

[2] UL C 48, 21.2.2002, str. 9.

[3] UL C 192, 12.8.2002, str. 50.

[4] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2002 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu), Skupno stališče Sveta z dne 7. junija 2002 (UL C 281 E, 19.11.2002, str. 1) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 25. septembra 2002 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu).

[5] UL L 222, 3.9.1996, str. 10.

[6] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

[7] UL L 185, 16.8.1971, str. 15. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 77/63/EGS (UL L 13, 15.1.1977, str. 15).

--------------------------------------------------

PRILOGA I

ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV)

Glej: Uredbo Komisije (ES) št. 2151/2003, UL L 329, 17.12.2003, str.1.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

PREGLEDNICA USTREZNOSTI MED CPV IN CPA 96

Glej: Uredbo Komisije (ES) št. 2151/2003, UL L 329, 17.12.2003, str.1.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

PREGLEDNICA USTREZNOSTI MED CPV IN CPC prov.

Glej: Uredbo Komisije (ES) št. 2151/2003, UL L 329, 17.12.2003, str.1.

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

PREGLEDNICA USTREZNOSTI MED CPV IN NACE Rev. 1

NACE Rev. 1 Področje F — Gradbeništvo | CPV |

Oddelek | Skupina | Razred | Opis | Koda CPV | Opis |

45 | | | Gradbeništvo | 45000000-7 | Gradbena dela |

| 45.1 | | Pripravljalna dela na gradbiščih | 45100000-8 | Pripravljalna dela na gradbiščih |

| | 45.11 | Rušenje objektov, zemeljska dela | 45110000-1 | Rušenje objektov ter splošna rušitvena in zemeljska dela |

| | 45111000-8 | Rušitvena dela, pripravljalna dela na gradbiščih in čiščenje gradbišča |

| | 45111100-9 | Rušitvena dela |

| | 45111200-0 | Pripravljalna dela na gradbiščih in čiščenje gradbišča |

| | 45111210-3 | Razstreljevanje in odstranjevanje skal |

| | 45111211-0 | Razstreljevanje |

| | 45111212-7 | Odstranjevanje skal |

| | 45111213-4 | Čiščenje gradbišča |

| | 45111214-1 | Čiščenje po razstreljevanju |

| | 45111220-6 | Odstranjevanje grmovja |

| | 45111230-9 | Utrjevanje terena |

| | 45111240-2 | Drenaža terena |

| | 45111250-5 | Preiskava tal |

| | 45111260-8 | Priprava zemljišč za rudarjenje |

| | 45111290-7 | Temeljna dela za oskrbo z vodo in plinom |

| | 45111291-4 | Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč |

| | 45112000-5 | Izkopna in zemeljska dela |

| | 45112100-6 | Kopanje jarkov |

| | 45112200-7 | Odstranjevanje zemljine |

| | 45112210-0 | Odstranjevanje humusa |

| | 45112300-8 | Nasipavanje in pridobivanje zemljišč |

| | 45112310-1 | Nasipavanje |

| | 45112320-4 | Pridobivanje zemljišč |

| | 45112330-7 | Pridobivanje obdelovalne zemlje |

| | 45112340-0 | Dela za dekontaminacijo zemljine |

| | 45112350-3 | Krčenje ledine |

| | 45112400-9 | Izkopna dela |

| | 45112410-2 | Izkop grobov |

| | 45112420-5 | Izkop temeljev |

| | 45112440-1 | Terasiranje pobočij |

| | 45112441-8 | Dela pri terasiranju |

| | 45112500-0 | Zemeljska dela |

| | 45112600-1 | Vkop in nasip |

| | 45112700-2 | Krajinsko oblikovanje |

| | 45113000-2 | Oprema gradbišča |

| | 45.12 | Raziskovalno vrtanje in sondiranje | 45120000-4 | Raziskovalno vrtanje in sondiranje |

| | 45121000-1 | Raziskovalno vrtanje |

| | 45122000-8 | Raziskovalno sondiranje |

| 45.2 | | Visoka in nizka gradnja | 45200000-9 | Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje |

| | 45.21 | Splošna gradbena dela na stavbah in gradbenih inženirskih objektih | 45210000-2 | Gradbena dela na stavbah |

| | 45211000-9 | Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih hišah |

| | 45211100-0 | Gradbena dela na hišah |

| | 45211200-1 | Domovi |

| | 45211300-2 | Hiše |

| | 45211310-5 | Kopalnice |

| | 45211320-8 | Verande |

| | 45211340-4 | Večstanovanjske stavbe |

| | 45211341-1 | Stanovanja |

| | 45211350-7 | Večnamenske stavbe |

| | 45211360-0 | Razvoj naselij |

| | 45212000-6 | Gradbena dela na stavbah, ki so namenjene prostemu času, športu, kulturi, nastanitvi in prehrani |

| | 45212100-7 | Gradbena dela na objektih za prosti čas |

| | 45212110-0 | Center za prosti čas |

| | 45212120-3 | Tematski park |

| | 45212130-6 | Zabaviščni park |

| | 45212140-9 | Rekreacijski objekt |

| | 45212150-2 | Kino |

| | 45212160-5 | Kazino |

| | 45212170-8 | Zabaviščno poslopje |

| | 45212171-5 | Zabaviščni center |

| | 45212172-2 | Rekreacijski center |

| | 45212180-1 | Blagajne za prodajo kart |

| | 45212190-4 | Objekti za zaščito pred soncem |

| | 45212200-8 | Gradbena dela na športnih objektih |

| | 45212210-1 | Enonamenski športni objekti |

| | 45212211-8 | Drsališče |

| | 45212212-5 | Gradbena dela na kopališčih |

| | 45212220-4 | Večnamenski športni objekti |

| | 45212221-1 | Gradbena dela na konstrukcijah za športna igrišča |

| | 45212222-8 | Telovadnica |

| | 45212223-5 | Zimsko-športni objekti |

| | 45212224-2 | Stadion |

| | 45212225-9 | Športna dvorana |

| | 45212290-5 | Popravilo in vzdrževanje športnih objektov |

| | 45212300-9 | Gradbena dela na umetniških in kulturnih stavbah |

| | 45212310-2 | Gradbena dela na stavbah, namenjenih razstavam |

| | 45212311-9 | Umetnostna galerija |

| | 45212312-6 | Razstaviščni center |

| | 45212313-3 | Muzej |

| | 45212320-5 | Gradbena dela na stavbah, namenjenih umetniškim uprizoritvam |

| | 45212321-2 | Avditorij |

| | 45212322-9 | Gledališče |

| | 45212330-8 | Knjižnica |

| | 45212331-5 | Multimedijska knjižnica |

| | 45212340-1 | Predavalnica |

| | 45212350-4 | Stavbe posebnega zgodovinskega ali arhitekturnega pomena |

| | 45212351-1 | Prazgodovinski spomenik |

| | 45212352-8 | Industrijski spomenik |

| | 45212353-5 | Palača |

| | 45212354-2 | Grad |

| | 45212360-7 | Stavbe za opravljanje verskih dejavnosti |

| | 45212361-4 | Cerkev |

| | 45212400-0 | Hoteli in restavracije |

| | 45212410-3 | Gradbena dela na hotelskih stavbah |

| | 45212411-0 | Hotel |

| | 45212412-7 | Prenočišče za mladino |

| | 45212413-4 | Nastanitveni obrat za kratkotrajno bivanje |

| | 45212420-6 | Gradbena dela na restavracijah in podobnih objektih |

| | 45212421-3 | Restavracija |

| | 45212422-0 | Menza |

| | 45212423-7 | Samopostrežna restavracija v tovarni, šoli itd. |

| | 45213000-3 | Gradbena dela na poslovnih stavbah, skladiščih in industrijskih stavbah ter stavbah, povezanih s prevozom |

| | 45213100-4 | Gradbena dela na poslovnih stavbah |

| | 45213110-7 | Stavbe s trgovinami |

| | 45213111-4 | Nakupovalno središče |

| | 45213112-1 | Samostojne trgovine |

| | 45213120-0 | Poštni urad |

| | 45213130-3 | Banka |

| | 45213140-6 | Tržnica |

| | 45213141-3 | Pokrita tržnica |

| | 45213142-0 | Tržnica na prostem |

| | 45213150-9 | Pisarniško poslopje |

| | 45213200-5 | Gradbena dela na skladiščih in industrijskih stavbah |

| | 45213210-8 | Hladilnice |

| | 45213220-1 | Gradbena dela na skladiščih |

| | 45213221-8 | Skladiščne hale |

| | 45213230-4 | Klavnica |

| | 45213240-7 | Kmetijske stavbe |

| | 45213241-4 | Skedenj |

| | 45213242-1 | Kravji hlevi |

| | 45213250-0 | Gradbena dela na industrijskih stavbah |

| | 45213251-7 | Industrijski objekti |

| | 45213252-4 | Delavnice |

| | 45213300-6 | Stavbe, povezane s prevozom |

| | 45213310-9 | Gradbena dela na stavbah, povezanih s cestnim prevozom |

| | 45213311-6 | Avtobusna postaja |

| | 45213312-3 | Parkirna hiša |

| | 45213313-0 | Stavba na počivališču |

| | 45213314-7 | Avtobusna garaža |

| | 45213320-2 | Gradbena dela na stavbah, povezanih z železniškim prevozom |

| | 45213321-9 | Železniška postaja |

| | 45213322-6 | Čelna železniška postaja |

| | 45213330-5 | Gradbena dela na stavbah, povezanih z letalskim prevozom |

| | 45213331-2 | Letališke stavbe |

| | 45213332-9 | Kontrolni stolp na letališču |

| | 45213340-8 | Gradbena dela na stavbah, povezanih s prevozom po vodi |

| | 45213341-5 | Trajektni terminal |

| | 45213342-2 | Ro-ro terminal |

| | 45213350-1 | Gradbena dela na stavbah, povezanih z različnimi prevoznimi sredstvi |

| | 45213351-8 | Hangar za vzdrževanje letal |

| | 45213352-5 | Servisno skladišče |

| | 45214000-0 | Gradbena dela na stavbah, povezanih z izobraževanjem in raziskavami |

| | 45214100-1 | Gradbena dela na vrtcih |

| | 45214200-2 | Gradbena dela na šolskih stavbah |

| | 45214210-5 | Osnovna šola |

| | 45214220-8 | Srednja šola |

| | 45214230-1 | Šola s prilagojenim programom |

| | 45214300-3 | Gradbena dela na višješolskih stavbah |

| | 45214310-6 | Višja poklicna šola |

| | 45214320-9 | Višja strokovna šola |

| | 45214400-4 | Gradbena dela na univerzitetnih stavbah |

| | 45214410-7 | Politehnika |

| | 45214420-0 | Predavalnica |

| | 45214430-3 | Jezikovni laboratorij |

| | 45214500-5 | Gradbena dela na ustanovah nadaljnjega izobraževanja |

| | 45214600-6 | Gradbena dela na raziskovalnih stavbah |

| | 45214610-9 | Laboratorijska stavba |

| | 45214620-2 | Raziskovalni in preskuševalni objekti |

| | 45214630-5 | Znanstveni objekti |

| | 45214640-8 | Meteorološke postaje |

| | 45214700-7 | Gradbena dela na študentskih domovih |

| | 45214800-8 | Stavba za opremo za usposabljanje |

| | 45215000-7 | Gradbena dela na stavbah, povezanih z zdravstvom in socialnim varstvom, na krematorijih in javnih straniščih |

| | 45215100-8 | Gradbena dela na stavbah, povezanih z zdravstvom |

| | 45215110-1 | Zdravilišče |

| | 45215120-4 | Stavba specialistične medicine |

| | 45215130-7 | Klinika |

| | 45215140-0 | Bolnišnični objekti |

| | 45215141-7 | Operacijska dvorana |

| | 45215142-4 | Oddelek intenzivne nege |

| | 45215143-1 | Prostor za diagnostične sistematične preglede |

| | 45215144-8 | Prostor za sistematične preglede |

| | 45215145-5 | Prostor za fluoroskopijo |

| | 45215146-2 | Prostor za patologijo |

| | 45215147-9 | Prostor za sodnomedicinske preiskave |

| | 45215148-6 | Katetrski prostor |

| | 45215200-9 | Gradbena dela na stavbah socialnega varstva |

| | 45215210-2 | Gradbena dela na domovih |

| | 45215211-9 | Dom za ostarele |

| | 45215212-6 | Dom upokojencev |

| | 45215213-3 | Dom za nego bolnikov |

| | 45215214-0 | Stanovanjski domovi |

| | 45215215-7 | Otroški dom |

| | 45215220-5 | Gradbena dela na objektih socialnega varstva, razen domov |

| | 45215221-2 | Dnevni center |

| | 45215222-9 | Upravni center |

| | 45215300-0 | Krematorij |

| | 45215400-1 | Pokopališče |

| | 45215500-2 | Javna stranišča |

| | 45215510-5 | Popravilo in vzdrževanje javnih stranišč |

| | 45216000-4 | Gradbena dela na stavbah, povezanih z javnim redom in mirom ali službami za ukrepanje ob izrednih dogodkih, ter na vojaških stavbah |

| | 45216100-5 | Gradbena dela na stavbah, povezanih z javnim redom in mirom ali službami za ukrepanje ob izrednih dogodkih |

| | 45216110-8 | Gradbena dela na stavbah, povezanih z javnim redom in mirom |

| | 45216111-5 | Policijska postaja |

| | 45216112-2 | Sodišče |

| | 45216113-9 | Zapor |

| | 45216114-6 | Parlament in dvorane za javna zborovanja |

| | 45216120-1 | Gradbena dela na stavbah, povezanih s službami za ukrepanje ob izrednih dogodkih |

| | 45216121-8 | Gasilska postaja |

| | 45216122-5 | Postaja za prvo pomoč |

| | 45216123-2 | Stavba gorske reševalne službe |

| | 45216124-9 | Postaja za rešilne čolne |

| | 45216125-6 | Stavba služb za ukrepanje ob izrednih dogodkih |

| | 45216126-3 | Stavba obalne straže |

| | 45216127-0 | Postaja reševalne službe |

| | 45216128-7 | Svetilnik |

| | 45216200-6 | Gradbena dela na vojaških stavbah in objektih |

| | 45216210-9 | Vojaška menza |

| | 45216220-2 | Vojaški bunker |

| | 45216230-5 | Vojaško zaklonišče |

| | 45216240-8 | Barake |

| | 45220000-5 | Dela na inženirskih in visokih gradnjah |

| | 45221000-2 | Gradbena dela na mostovih, predorih, jaških in podhodih |

| | 45221100-3 | Gradbena dela na mostovih |

| | 45221110-6 | Most |

| | 45221111-3 | Cestni most |

| | 45221112-0 | Železniški most |

| | 45221113-7 | Brv |

| | 45221114-4 | Železen most |

| | 45221115-1 | Jeklen most |

| | 45221116-8 | Podvoz |

| | 45221117-5 | Mostna tehtnica |

| | 45221118-2 | Most za cevovod |

| | 45221119-9 | Obnova mostov |

| | 45221120-9 | Viadukt |

| | 45221121-6 | Cestni viadukt |

| | 45221122-3 | Železniški viadukt |

| | 45221200-4 | Gradbena dela na predorih, jaških in podhodih |

| | 45221210-7 | Pokriti ali delno pokriti izkopi |

| | 45221211-4 | Podvoz |

| | 45221212-1 | Podhod |

| | 45221213-8 | Pokriti ali delno pokriti železniški izkopi |

| | 45221214-5 | Pokriti ali delno pokriti cestni izkopi |

| | 45221220-0 | Prepusti |

| | 45221230-3 | Jaški |

| | 45221240-6 | Gradbena dela na predorih |

| | 45221241-3 | Cestni predor |

| | 45221242-0 | Železniški predor |

| | 45221243-7 | Predor za pešce |

| | 45221244-4 | Kanalski predor |

| | 45221245-1 | Rečni predor |

| | 45221246-8 | Podvodni predor |

| | 45221247-5 | Prebijanje predorov |

| | 45221248-2 | Oblaganje predorov |

| | 45221250-9 | Dela pod zemljo, razen predorov, jaškov in podhodov |

| | 45222000-9 | Gradbena dela na gradbenih inženirskih objektih, razen mostov, predorov, jaškov in podhodov |

| | 45222100-0 | Naprava za obdelavo odpadkov |

| | 45222110-3 | Odlagališče odpadkov |

| | 45222200-1 | Gradbena dela na vojaških objektih |

| | 45222210-4 | Inženirska dela na vojaških objektih |

| | 45223000-6 | Konstrukcije |

| | 45223100-7 | Sestavljanje kovinskih konstrukcij |

| | 45223110-0 | Montaža kovinskih konstrukcij |

| | 45223200-8 | Gradbeni objekti |

| | 45223210-1 | Gradbena dela na jeklenih konstrukcijah |

| | 45223220-4 | Groba gradbena dela |

| | 45223300-9 | Parkirišče |

| | 45223310-2 | Podzemna garaža |

| | 45223320-5 | Objekt "parkiraj in se pelji" |

| | 45223400-0 | Radarska postaja |

| | 45223500-1 | Konstrukcije iz armiranega betona |

| | 45223600-2 | Pesjaki |

| | 45223700-3 | Počivališče |

| | 45223710-6 | Počivališče ob avtocesti |

| | 45223720-9 | Bencinske črpalke |

| | 45223800-4 | Sestavljanje in postavljanje montažnih konstrukcij |

| | 45223810-7 | Montažne konstrukcije |

| | 45223820-0 | Montažni elementi in deli |

| | 45223821-7 | Montažni elementi |

| | 45223822-4 | Montažni deli |

| | 45230000-8 | Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cest, cestah, letališčih in železnicah; planiranje |

| | 45231000-5 | Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih |

| | 45231100-6 | Splošna gradbena dela na cevovodih |

| | 45231110-9 | Polaganje cevi |

| | 45231111-6 | Dviganje in zamenjava cevovodov |

| | 45231112-3 | Inštalacija cevnega sistema |

| | 45231113-0 | Zamenjava cevovodov |

| | 45231200-7 | Gradbena dela na naftovodih in plinovodih |

| | 45231210-0 | Naftovod |

| | 45231220-3 | Plinovod |

| | 45231221-0 | Omrežja za oskrbo s plinom |

| | 45231222-7 | Plinohrami |

| | 45231223-4 | Druga dela, povezana z distribucijo plina |

| | 45231300-8 | Gradbena dela na cevovodih za vodo in odplake |

| | 45231400-9 | Gradbena dela na elektroenergetskih vodih |

| | 45231500-0 | Dela na cevovodih za stisnjen zrak |

| | 45231510-3 | Dela na cevovodih za stisnjen zrak za distribucijo pošte |

| | 45231600-1 | Gradbena dela na komunikacijskih vodih |

| | 45232000-2 | Druga dela na cevovodih in kabelskih omrežjih |

| | 45232100-3 | Druga dela na cevovodih za vodo |

| | 45232120-9 | Namakalni objekti |

| | 45232121-6 | Cevovodi za namakanje |

| | 45232130-2 | Cevovodi za deževnico |

| | 45232140-5 | Omrežje daljinskega ogrevanja |

| | 45232141-2 | Ogrevalni objekti |

| | 45232142-9 | Postaja za prenos toplote |

| | 45232150-8 | Dela, povezana s cevovodi za distribucijo vode |

| | 45232151-5 | Sanacija glavnega vodovoda |

| | 45232152-2 | Črpališče |

| | 45232153-9 | Vodni stolp |

| | 45232200-4 | Druga dela na elektroenergetskih vodih |

| | 45232210-7 | Gradnja nadzemnih vodov |

| | 45232220-0 | Razdelilna postaja |

| | 45232221-7 | Transformatorska postaja |

| | 45232300-5 | Gradbena dela in druga dela na telefonskih in komunikacijskih vodih |

| | 45232310-8 | Gradbena dela na telefonskih vodih |

| | 45232311-5 | Vodi za obcestne telefonske stebričke |

| | 45232320-1 | Kabelski televizijski vodi |

| | 45232330-4 | Postavljanje anten |

| | 45232331-1 | Druga dela, povezana z radiodifuzijo |

| | 45232332-8 | Druga dela, povezana s telekomunikacijami |

| | 45232340-7 | Bazne postaje za mobilno telefonijo |

| | 45232400-6 | Gradbena dela na kanalizaciji |

| | 45232410-9 | Kanalizacijski objekti |

| | 45232411-6 | Cevi za umazano vodo |

| | 45232420-2 | Objekti za odstranjevanje odplak |

| | 45232421-9 | Objekti za čiščenje odplak |

| | 45232422-6 | Objekti za obdelavo blata |

| | 45232423-3 | Črpališča odplak |

| | 45232424-0 | Kanalizacijski izpusti |

| | 45232430-5 | Objekti za pripravo vode |

| | 45232431-2 | Črpališče odpadnih voda |

| | 45232440-8 | Gradbena dela na kanalizacijskih ceveh |

| | 45232450-1 | Gradbena dela na odvodnjavanju |

| | 45232451-8 | Dela na odvodnjavanju in dela na površini |

| | 45232452-5 | Dela na odvodnjavanju |

| | 45232453-2 | Drenažne cevi |

| | 45232460-4 | Sanitarni objekti |

| | 45232470-7 | Postaja za pretovarjanje odpadkov |

| | 45.22 | Postavljanje ostrešij in krovska dela | 45260000-7 | Krovska dela in druga gradbena dela specialnih strok |

| | 45261000-4 | Postavljanje ostrešij ter krovska dela in z njimi povezana dela |

| | 45261100-5 | Postavljanje ostrešij |

| | 45261200-6 | Krovska dela in barvanje strehe |

| | 45261210-9 | Krovska dela |

| | 45261211-6 | Krovska dela z opečnimi kritinami |

| | 45261212-3 | Krovska dela s kritinami iz skrilavca |

| | 45261213-0 | Krovska dela s pločevinastimi kritinami |

| | 45261214-7 | Krovska dela z bituminoznimi kritinami |

| | 45261220-2 | Barvanje strehe in nanašanje drugih premazov |

| | 45261221-9 | Barvanje strehe |

| | 45261222-6 | Nanašanje premazov na cementno streho |

| | 45261300-7 | Obžiganje in dela na strešnih žlebovih |

| | 45261310-0 | Obžiganje |

| | 45261320-3 | Dela na strešnih žlebovih |

| | 45261400-8 | Opažarska dela |

| | 45261410-1 | Strešna izolacijska dela |

| | 45261420-4 | Hidroizolacijska dela |

| | 45261900-3 | Popravilo in vzdrževanje streh |

| | 45261910-6 | Popravilo streh |

| | 45261920-9 | Vzdrževanje streh |

| | 45.23 | Gradnja daljinskih cest, cest, letališč in športnih objektov | 45230000-8 | Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje |

| | 45233000-9 | Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest |

| | 45233100-0 | Gradbena dela na daljinskih cestah in cestah |

| | 45233110-3 | Gradbena dela na avtocestah |

| | 45233120-6 | Gradbena dela na cestah |

| | 45233121-3 | Gradbena dela na glavnih cestah |

| | 45233122-0 | Avtocestna obvoznica |

| | 45233123-7 | Stranska cesta |

| | 45233124-4 | Magistralna cesta |

| | 45233125-1 | Cestno križišče |

| | 45233126-8 | Nivojsko križišče |

| | 45233127-5 | T križišče |

| | 45233128-2 | Krožišče |

| | 45233129-9 | Križišče |

| | 45233130-9 | Gradbena dela na daljinskih cestah |

| | 45233131-6 | Gradbena dela na dvignjenih avtocestah |

| | 45233139-3 | Vzdrževalna dela na daljinskih cestah |

| | 45233140-2 | Cestna dela |

| | 45233141-9 | Vzdrževalna dela na cestah |

| | 45233142-6 | Popravila cest |

| | 45233144-0 | Nadvoz |

| | 45233150-5 | Dela za umirjanje prometa |

| | 45233160-8 | Poti in druge z gramozom posute površine |

| | 45233161-5 | Pešpot |

| | 45233162-2 | Kolesarska pot |

| | 45233200-1 | Različna dela na zgornjem ustroju |

| | 45233210-4 | Dela na zgornjem ustroju daljinskih cest |

| | 45233220-7 | Dela na zgornjem ustroju cest |

| | 45233221-4 | Barvanje in označevanje cestnih površin |

| | 45233222-1 | Tlakovanje cest |

| | 45233223-8 | Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč |

| | 45233224-5 | Cesta z dvojnim voziščem |

| | 45233225-2 | Cesta z enojnim voziščem |

| | 45233226-9 | Cestni priključek |

| | 45233227-6 | Dovozna cesta |

| | 45233228-3 | Površinske prevleke |

| | 45233229-0 | Vzdrževalna dela na bankinah |

| | 45233250-6 | Dela na krovnih plasteh, razen cest |

| | 45233251-3 | Obnovitvena dela na krovnih plasteh |

| | 45233252-0 | Dela na zgornjem ustroju ulic |

| | 45233253-7 | Dela na zgornjem ustroju pešpoti |

| | 45233260-9 | Poti za pešce |

| | 45233261-6 | Nadhod za pešce |

| | 45233262-3 | Cona za pešce |

| | 45233270-2 | Barvanje in označevanje parkirišč |

| | 45233280-5 | Postavljanje cestnih ograj |

| | 45233290-8 | Postavljanje prometnih znakov |

| | 45233291-5 | Postavljanje prometnih stebričkov |

| | 45233292-2 | Postavljanje varnostne opreme |

| | 45233293-9 | Postavljanje cestne opreme |

| | 45233294-6 | Postavljanje cestnoprometne signalizacije |

| | 45233300-2 | Dela na temeljenju daljinskih cest, cest, ulic in pešpoti |

| | 45233310-5 | Dela na temeljenju daljinskih cest |

| | 45233320-8 | Dela na temeljenju cest |

| | 45233330-1 | Dela na temeljenju ulic |

| | 45233340-4 | Dela na temeljenju pešpoti |

| | 45234000-6 | Gradbena dela na železniških progah in žičniških transportnih sistemih |

| | 45234100-7 | Gradbena dela na železniških progah |

| | 45234110-0 | Dela na medkrajevni železnici |

| | 45234111-7 | Mestna železnica |

| | 45234112-4 | Remiza za lokomotive in vagone |

| | 45234113-1 | Demontaža tirov |

| | 45234114-8 | Železniški nasipi |

| | 45234115-5 | Dela na železniški signalizaciji |

| | 45234116-2 | Gradbena dela na tirih |

| | 45234120-3 | Dela na mestni železnici |

| | 45234121-0 | Dela na tramvaju |

| | 45234122-7 | Dela na podzemni železnici |

| | 45234123-4 | Dela na železnici, ki vozi delno pod zemljo |

| | 45234124-1 | Podzemna železnica za potniški prevoz |

| | 45234125-8 | Podzemna železniška postaja |

| | 45234126-5 | Gradbena dela na tramvajskih tirih |

| | 45234127-2 | Remiza za tramvaje |

| | 45234128-9 | Postajališča za tramvaj |

| | 45234129-6 | Gradbena dela na tirih mestne železnice |

| | 45234200-8 | Žičniški transportni sistemi |

| | 45234210-1 | Žičniški transportni sistemi s kabinami |

| | 45234220-4 | Smučarska žičnica |

| | 45234230-7 | Sedežnica |

| | 45234240-0 | Vzpenjača |

| | 45234250-3 | Kabinska žičnica |

| | 45235000-3 | Gradbena dela na letališčih, vzletno-pristajalnih stezah in površinah za manevriranje letal |

| | 45235100-4 | Gradbena dela na velikih letališčih |

| | 45235110-7 | Gradbena dela na letališčih |

| | 45235111-4 | Tlakovanje letališč |

| | 45235200-5 | Gradbena dela na vzletno-pristajalnih stezah |

| | 45235210-8 | Obnovitev krovnih plasti vzletno-pristajalnih stez |

| | 45235300-6 | Gradbena dela na površinah za manevriranje letal |

| | 45235310-9 | Vozna steza |

| | 45235311-6 | Tlakovanje voznih stez |

| | 45235320-2 | Gradbena dela na letaliških ploščadih |

| | 45236000-0 | Dela na zgornjem ustroju |

| | 45236100-1 | Planiranje terena za razne športne objekte |

| | 45236110-4 | Dela na zgornjem ustroju športnih igrišč |

| | 45236111-1 | Dela na zgornjem ustroju igrišč za golf |

| | 45236112-8 | Dela na zgornjem ustroju teniških igrišč |

| | 45236113-5 | Dela na zgornjem ustroju dirkalnih stez |

| | 45236114-2 | Dela na zgornjem ustroju tekaških prog |

| | 45236119-7 | Popravila športnih igrišč |

| | 45236200-2 | Dela na zgornjem ustroju rekreacijskih objektov |

| | 45236210-5 | Dela na zgornjem ustroju otroških igrišč |

| | 45236220-8 | Dela na zgornjem ustroju živalskih vrtov |

| | 45236230-1 | Dela na zgornjem ustroju vrtov |

| | 45236250-7 | Dela na zgornjem ustroju parkov |

| | 45236290-9 | Popravila rekreacijskih površin |

| | 45236300-3 | Dela na zgornjem ustroju pokopališč |

| | 45.24 | Gradnja vodnih objektov | 45240000-1 | Gradbena dela na vodnih objektih |

| | 45241000-8 | Gradbena dela v pristaniščih |

| | 45241100-9 | Nabrežje |

| | 45241200-0 | Gradbena dela na plavajočih terminalih, ki potekajo na lokaciji |

| | 45241300-1 | Pomol |

| | 45241400-2 | Dok |

| | 45241500-3 | Kej |

| | 45241600-4 | Inštalacija opreme za razsvetljavo v pristaniščih |

| | 45242000-5 | Gradbena dela na priobalnih objektih za prosti čas |

| | 45242100-6 | Gradbena dela na objektih za vodne športe |

| | 45242110-9 | Gradbena dela na splaviščih |

| | 45242200-7 | Marina |

| | 45242210-0 | Pristanišče za jahte |

| | 45243000-2 | Dela na objektih za zaščito obale |

| | 45243100-3 | Dela za zaščito strme obale |

| | 45243110-6 | Dela za utrditev strme obale |

| | 45243200-4 | Valolom |

| | 45243300-5 | Zid morja |

| | 45243400-6 | Dela za utrditev plaže |

| | 45243500-7 | Objekti za zaščito obale |

| | 45243510-0 | Dela na nasipih |

| | 45243600-8 | Nabrežni zid |

| | 45244000-9 | Gradbena dela na objektih na in v morju |

| | 45244100-0 | Obalni in pristaniški objekti |

| | 45246000-3 | Dela za rečno regulacijo in protipoplavno zaščito |

| | 45246100-4 | Gradnja zidov na rečnih bregovih |

| | 45246200-5 | Dela za utrditev rečnih bregov |

| | 45246400-7 | Dela za protipoplavno zaščito |

| | 45246410-0 | Vzdrževalna dela na protipoplavnih objektih |

| | 45246500-8 | Promenada |

| | 45246510-1 | Promenada ob obali, narejena iz desk |

| | 45247000-0 | Gradbena dela na jezovih, kanalih, namakalnih kanalih in akveduktih |

| | 45247100-1 | Gradbena dela na vodnih poteh |

| | 45247110-4 | Gradnja kanalov |

| | 45247111-1 | Namakalni kanal |

| | 45247112-8 | Izsuševalni kanal |

| | 45247120-7 | Vodne poti, razen kanalov |

| | 45247130-0 | Akvedukt |

| | 45247200-2 | Gradbena dela na jezovih in podobnih fiksnih konstrukcijah |

| | 45247210-5 | Jez |

| | 45247211-2 | Stena jezu |

| | 45247212-9 | Dela za ojačanje jezu |

| | 45247220-8 | Zapornica |

| | 45247230-1 | Nasip |

| | 45247240-4 | Statična zajezitev |

| | 45247270-3 | Gradbena dela na zbiralnikih |

| | 45248000-7 | Gradbena dela na hidromehanskih konstrukcijah |

| | 45248100-8 | Kanalske zapornice |

| | 45248200-9 | Suhi doki |

| | 45248300-0 | Plavajoči doki |

| | 45248400-1 | Pristajalni mostovi |

| | 45248500-2 | Premične zajezitve |

| | 45.25 | Druga gradbena dela, ki vključujejo dela specialnih strok | 45250000-4 | Gradbena dela na energetskih objektih, rudarskih in proizvodnih objektih ter na stavbah, povezanih z naftno in plinsko industrijo |

| | 45251000-1 | Gradbena dela na elektrarnah in toplarnah |

| | 45251100-2 | Gradbena dela na elektrarni |

| | 45251110-5 | Jedrska elektrarna |

| | 45251111-2 | Jedrski reaktor |

| | 45251120-8 | Hidroelektrarna |

| | 45251130-1 | Elektrarna na valovanje |

| | 45251140-4 | Termoelektrarna |

| | 45251141-1 | Geotermalna elektrarna |

| | 45251142-8 | Elektrarna na les |

| | 45251143-5 | Naprava za proizvodnjo stisnjenega zraka |

| | 45251150-7 | Hladilni stolp |

| | 45251160-0 | Naprave na vetrno energijo |

| | 45251200-3 | Toplarna |

| | 45251210-6 | Objekt za sočasno proizvodnjo električne energije in toplote |

| | 45251220-9 | Termoelektrarna-toplarna |

| | 45251230-2 | Naprava za proizvodnjo pare |

| | 45251240-5 | Naprava za proizvodnjo električne energije iz deponijskih plinov |

| | 45251250-8 | Naprava za daljinsko ogrevanje |

| | 45252000-8 | Gradbena dela na komunalnih čistilnih napravah, čistilnih napravah in sežigalnicah odpadkov |

| | 45252100-9 | Komunalna čistilna naprava |

| | 45252110-2 | Premična naprava |

| | 45252120-5 | Naprava za pripravo vode |

| | 45252121-2 | Naprave za usedline |

| | 45252122-9 | Bazeni za gnitje |

| | 45252123-6 | Naprave za sejanje |

| | 45252124-3 | Bagranje in črpanje |

| | 45252125-0 | Nasipavanje kamna |

| | 45252126-7 | Naprava za pripravo pitne vode |

| | 45252127-4 | Čistilna naprava za odpadne vode |

| | 45252130-8 | Oprema za komunalno čistilno napravo |

| | 45252140-1 | Naprava za odstranjevanje vode iz blata |

| | 45252150-4 | Naprava za pretovarjanje premoga |

| | 45252200-0 | Oprema za čistilne naprave |

| | 45252210-3 | Čistilna naprava za vodo |

| | 45252300-1 | Sežigalnica odpadkov |

| | 45253000-5 | Gradbena dela na napravah za kemično obdelavo |

| | 45253100-6 | Naprava za demineralizacijo |

| | 45253200-7 | Naprava za razžveplanje |

| | 45253300-8 | Naprava za destilacijo ali rektifikacijo |

| | 45253310-1 | Naprave za destilacijo vode |

| | 45253320-4 | Naprave za destilacijo alkohola |

| | 45253400-9 | Gradbena dela na petrokemičnem obratu |

| | 45253500-0 | Gradbena dela na farmacevtskem obratu |

| | 45253600-1 | Naprava za deionizacijo |

| | 45253700-2 | Gnilišče |

| | 45253800-3 | Naprava za kompostiranje |

| | 45254000-2 | Gradbena dela na rudarskih in proizvodnih objektih |

| | 45254100-3 | Gradbena dela na rudarskih objektih |

| | 45254110-6 | Glava rudniškega jaška |

| | 45254200-4 | Gradbena dela na proizvodnih obratih |

| | 45255000-9 | Gradbena dela za naftno in plinsko industrijo |

| | 45255100-0 | Proizvodne ploščadi |

| | 45255110-3 | Vrtine |

| | 45255120-6 | Objekti na ploščadih |

| | 45255121-3 | Objekti na površini |

| | 45255200-1 | Rafinerija nafte |

| | 45255210-4 | Naftni terminal |

| | 45255300-2 | Plinski terminal |

| | 45255400-3 | Proizvodna dela |

| | 45255410-6 | Proizvodna dela na morju |

| | 45255420-9 | Proizvodna dela na kopnem |

| | 45255430-2 | Podiranje naftnih ploščadi |

| | 45255500-4 | Vrtalna in raziskovalna dela |

| | 45255600-5 | Vrtalna dela s spiralno cevjo |

| | 45255700-6 | Naprava za uplinjanje premoga |

| | 45255800-7 | Naprava za proizvodnjo plina |

| | 45259000-7 | Popravilo in vzdrževanje naprav |

| | 45259100-8 | Popravilo in vzdrževanje naprav za odpadno vodo |

| | 45259200-9 | Popravilo in vzdrževanje čistilnih naprav |

| | 45259300-0 | Popravilo in vzdrževanje toplarn |

| | 45259900-6 | Dela za posodobitev naprav |

| | 45260000-7 | Krovska dela in druga gradbena dela specialnih strok |

| | 45262000-1 | Gradbena dela specialnih strok, razen krovskih del |

| | 45262100-2 | Dela pri gradbenih odrih |

| | 45262110-5 | Razstavljanje gradbenih odrov |

| | 45262120-8 | Postavljanje gradbenih odrov |

| | 45262200-3 | Dela na temeljenju in vrtanje vodnjakov |

| | 45262210-6 | Dela na temeljenju |

| | 45262211-3 | Zabijanje pilotov |

| | 45262212-0 | Zajezitvena dela |

| | 45262213-7 | Tehnika membranske stene |

| | 45262220-9 | Vrtanje vodnjakov |

| | 45262300-4 | Betonska dela |

| | 45262310-7 | Armiranobetonska dela |

| | 45262311-4 | Gradbena dela z betonskimi cevmi |

| | 45262320-0 | Polaganje estriha |

| | 45262321-7 | Polaganje talnega estriha |

| | 45262330-3 | Popravilo betona |

| | 45262340-6 | Nanašanje injekcijske malte |

| | 45262350-9 | Dela z nearmiranim betonom |

| | 45262360-2 | Cementirna dela |

| | 45262370-5 | Oplaščenje betona |

| | 45262400-5 | Postavljanje jeklenih elementov |

| | 45262410-8 | Postavljanje jeklenih elementov za stavbe |

| | 45262420-1 | Postavljanje jeklenih elementov za konstrukcije |

| | 45262421-8 | Dela na plavajočih privezih |

| | 45262422-5 | Podvodna vrtalna dela |

| | 45262423-2 | Izdelava krovov |

| | 45262424-9 | Izdelava plavajočih modulov |

| | 45262425-6 | Izdelava plaščev |

| | 45262426-3 | Izdelava pilotov |

| | 45262500-6 | Zidarska dela |

| | 45262510-9 | Gradbena dela s kamnom |

| | 45262511-6 | Kamnoseška dela |

| | 45262512-3 | Dela s klesancem |

| | 45262520-2 | Zidanje zidov |

| | 45262521-9 | Oblaganje zidov |

| | 45262522-6 | Dela na zidovjih |

| | 45262600-7 | Razna gradbena dela specialnih strok |

| | 45262610-0 | Industrijski dimniki |

| | 45262620-3 | Podporni zidovi |

| | 45262630-6 | Gradnja peči |

| | 45262640-9 | Dela za izboljšanje okolja |

| | 45262650-2 | Dela pri oblaganju |

| | 45262660-5 | Odstranjevanje azbesta |

| | 45262700-8 | Adaptacija stavb |

| | 45262800-9 | Dozidava stavb |

| 45.3 | | Inštalacije pri gradnjah | 45300000-0 | Inštalacijska dela pri gradnjah |

| | 45.31 | Električne inštalacije | 45310000-3 | Elektroinštalacijska dela |

| | 45311000-0 | Inštalacija električnih napeljav in pribora (fitingov) |

| | 45311100-1 | Inštalacija električnih napeljav |

| | 45311200-2 | Inštalacija električnega pribora (fitingov) |

| | 45312000-7 | Inštalacija alarmnih sistemov in anten |

| | 45312100-8 | Inštalacija protipožarnih alarmnih sistemov |

| | 45312200-9 | Inštalacija protivlomnih alarmnih sistemov |

| | 45312300-0 | Inštalacija anten |

| | 45312310-3 | Dela za zaščito pred strelo |

| | 45312311-0 | Inštalacija strelovodov |

| | 45312320-6 | Inštalacija televizijskih anten |

| | 45312330-9 | Inštalacija radijskih anten |

| | 45313000-4 | Inštalacija dvigal in premičnih stopnic |

| | 45313100-5 | Inštalacija dvigal |

| | 45313200-6 | Inštalacija premičnih stopnic |

| | 45313210-9 | Inštalacija premičnih stez |

| | 45314000-1 | Inštalacija telekomunikacijske opreme |

| | 45314100-2 | Inštalacija telefonskih central |

| | 45314120-8 | Inštalacija posredovalnih mest |

| | 45314200-3 | Inštalacija telefonskih priključkov |

| | 45314300-4 | Inštalacija kabelske infrastrukture |

| | 45314310-7 | Polaganje kablov |

| | 45314320-0 | Inštalacija računalniških kabelskih mrež |

| | 45315000-8 | Elektroinštalacijska dela na ogrevanju in drugi električni opremi v stavbah |

| | 45315100-9 | Elektrotehniške inštalacije |

| | 45315200-0 | Dela na turbinah |

| | 45315300-1 | Naprave za oskrbo z elektriko |

| | 45315400-2 | Visokonapetostna inštalacijska dela |

| | 45315500-3 | Srednjenapetostna inštalacijska dela |

| | 45315600-4 | Nizkonapetostna inštalacijska dela |

| | 45315700-5 | Inštalacija stikalnih postaj |

| | 45316000-5 | Inštalacija sistemov za razsvetljavo in signalizacijo |

| | 45316100-6 | Inštalacija naprav za razsvetljavo na prostem |

| | 45316110-9 | Inštalacija naprav za cestno razsvetljavo |

| | 45316200-7 | Inštalacija naprav za signalizacijo |

| | 45316210-0 | Inštalacija opreme za spremljanje prometa |

| | 45316211-7 | Inštalacija osvetljenih prometnih znakov |

| | 45316212-4 | Inštalacija semaforjev |

| | 45316213-1 | Inštalacija opreme za usmerjanje prometa |

| | 45316220-3 | Inštalacija naprav za signalizacijo na letališčih |

| | 45316230-6 | Inštalacija naprav za signalizacijo v pristaniščih |

| | 45317000-2 | Druga elektroinštalacijska dela |

| | 45317100-3 | Elektroinštalacijska dela na opremi za črpanje |

| | 45317200-4 | Elektroinštalacijska dela na transformatorjih |

| | 45317300-5 | Elektroinštalacijska dela na električnih razdelilnih aparatih |

| | 45317400-6 | Elektroinštalacijska dela na filtrirni opremi |

| | 45.32 | Izolacijska dela | 45320000-6 | Izolacijska dela |

| | 45321000-3 | Termoizolacijska dela |

| | 45323000-7 | Zvočnoizolacijska dela |

| | 45324000-4 | Polaganje mavčnih plošč |

| | 45.33 | Vodovodne in plinske inštalalacije | 45330000-9 | Vodovodna, plinska in sanitarna inštalacijska dela |

| | 45331000-6 | Inštalacija ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav |

| | 45331100-7 | Inštalacija centralnega ogrevanja |

| | 45331110-0 | Inštalacija kotlov |

| | 45331200-8 | Inštalacija prezračevalnih in klimatskih naprav |

| | 45331210-1 | Inštalacija prezračevalnih naprav |

| | 45331211-8 | Inštalacija prezračevalnih naprav na prostem |

| | 45331220-4 | Inštalacija klimatskih naprav |

| | 45331221-1 | Inštalacija delnih klimatskih naprav |

| | 45331230-7 | Inštalacija naprav za hlajenje |

| | 45331231-4 | Inštalacija naprav s hladilno tehniko |

| | 45332000-3 | Vodovodna in plinska inštalacijska dela ter polaganje odvodnih cevi |

| | 45332200-5 | Vodovodna inštalacijska dela |

| | 45332300-6 | Polaganje odvodnih cevi |

| | 45332400-7 | Inštalacija sanitarne opreme |

| | 45333000-0 | Inštalacija plinske opreme |

| | 45333100-1 | Inštalacija opreme za regulacijo plina |

| | 45333200-2 | Inštalacija plinskih števcev |

| | 45.34 | Druge inštalacije pri gradnjah | 45340000-2 | Montaža ograj, ramp in varnostne opreme |

| | 45341000-9 | Montaža ramp |

| | 45342000-6 | Montaža ograj |

| | 45343000-3 | Inštalacijska dela za protipožarno zaščito |

| | 45343100-4 | Dela za protipožarno zaščito |

| | 45343200-5 | Inštalacija opreme za gašenje požara |

| | 45343210-8 | Inštalacija opreme za gašenje s CO2 |

| | 45343220-1 | Inštalacija gasilnih aparatov |

| | 45343230-4 | Inštalacija sprinkler sistemov |

| | 45350000-5 | Strojne inštalacije |

| | 45351000-2 | Strojna inštalacijska dela |

| 45.4 | | Zaključna gradbena dela | 45410000-4 do 45452000-0, 45500000-2 do 45530000-1 | |

| | 45.41 | Fasadarska in štukaterska dela | 45410000-4 | Fasadarska in štukaterska dela |

| | 45.42 | Stavbno mizarstvo | 45420000-7 | Dela za vgraditev stavbnega pohištva |

| | 45421000-4 | Mizarska dela |

| | 45421100-5 | Vgradnja vrat, oken in pripadajočih delov |

| | 45421110-8 | Vgradnja kovinskih podbojev in kovinskih okenskih okvirov |

| | 45421111-5 | Vgradnja kovinskih podbojev |

| | 45421112-2 | Vgradnja kovinskih okenskih okvirov |

| | 45421113-9 | Vgradnja kovinskih pragov |

| | 45421114-6 | Vgradnja kovinskih vrat |

| | 45421115-3 | Vgradnja kovinskih oken |

| | 45421120-1 | Vgradnja podbojev in okenskih okvirov iz plastičnih mas |

| | 45421121-8 | Vgradnja podbojev iz plastičnih mas |

| | 45421122-5 | Vgradnja okenskih okvirov iz plastičnih mas |

| | 45421123-2 | Vgradnja pragov iz plastičnih mas |

| | 45421124-9 | Vgradnja vrat iz plastičnih mas |

| | 45421125-6 | Vgradnja oken iz plastičnih mas |

| | 45421130-4 | Vgradnja lesenih podbojev in lesenih okenskih okvirov |

| | 45421131-1 | Vgradnja lesenih podbojev |

| | 45421132-8 | Vgradnja lesenih okenskih okvirov |

| | 45421133-5 | Vgradnja lesenih pragov |

| | 45421134-2 | Vgradnja lesenih vrat |

| | 45421135-9 | Vgradnja lesenih oken |

| | 45421140-7 | Vgradnja kovinskega stavbnega pohištva, razen vrat in oken |

| | 45421141-4 | Vgradnja predelnih sten |

| | 45421142-1 | Vgradnja naoknic |

| | 45421143-8 | Montaža okenskih navojnic |

| | 45421144-5 | Montaža platnenih streh |

| | 45421145-2 | Montaža rolet |

| | 45421146-9 | Montaža spuščenih stropov |

| | 45421147-6 | Vgradnja rešetk |

| | 45421148-3 | Vgradnja vhodnih vrat |

| | 45421150-0 | Dela pri vgrajevanju nekovinskega stavbnega pohištva |

| | 45421151-7 | Montaža vgradnih kuhinj |

| | 45421152-4 | Montaža predelnih sten |

| | 45421153-1 | Montaža vgradnega pohištva |

| | 45421160-3 | Kovinska galanterija |

| | 45422000-1 | Tesarska dela |

| | 45422100-2 | Lesarska dela |

| | 45.43 | Oblaganje tal in sten | 45430000-0 | Oblaganje tal in sten |

| | 45431000-7 | Polaganje ploščic |

| | 45431100-8 | Polaganje talnih ploščic |

| | 45431200-9 | Polaganje stenskih ploščic |

| | 45432000-4 | Polaganje in oblaganje tal, oblaganje sten in tapeciranje zidov |

| | 45432100-5 | Polaganje in oblaganje tal |

| | 45432110-8 | Polaganje tal |

| | 45432111-5 | Polaganje upogljivih talnih oblog |

| | 45432112-2 | Polaganje tlaka |

| | 45432113-9 | Polaganje parketa |

| | 45432114-6 | Polaganje lesenih talnih oblog |

| | 45432120-1 | Nameščanje vmesnih stropov |

| | 45432121-8 | Polaganje računalniških podov |

| | 45432130-4 | Oblaganje tal |

| | 45432200-6 | Oblaganje sten in tapeciranje zidov |

| | 45432210-9 | Oblaganje sten |

| | 45432220-2 | Tapeciranje zidov |

| | 45.44 | Pleskarska in steklarska dela | 45440000-3 | Pleskarska in steklarska dela |

| | 45441000-0 | Steklarska dela |

| | 45442000-7 | Nanašanje zaščitnih premazov |

| | 45442100-8 | Pleskarska dela |

| | 45442110-1 | Barvanje stavb |

| | 45442120-4 | Barvanje in nanašanje zaščitnih premazov na konstrukcije |

| | 45442121-1 | Barvanje konstrukcij |

| | 45442180-2 | Prepleskanje |

| | 45442190-5 | Odstranjevanje barve |

| | 45442200-9 | Nanašanje protikorozivnih premazov |

| | 45442210-2 | Galvanizacija |

| | 45442300-0 | Storitve, povezane s površinsko zaščito |

| | 45.45 | Druga zaključna gradbena dela | 45450000-6 | Druga zaključna gradbena dela |

| | 45451000-3 | Dekoriranje |

| | 45451100-4 | Ornamentiranje |

| | 45451200-5 | Oblaganje s paneli |

| | 45451300-6 | Notranji vrtovi |

| | 45452000-0 | Čiščenje zunanjosti stavb |

| | 45452100-1 | Čiščenje zunanjosti stavb s peskanjem |

| | 45453000-7 | Remontna in sanacijska dela |

| | 45453100-8 | Sanacijska dela |

| | 45454000-4 | Rekonstrukcijska dela |

| | 45454100-5 | Restavratorska dela |

| 45.5 | | Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljavci | 45500000-2 | Dajanje strojev in opreme za visoko in nizko gradnjo v najem, skupaj z upravljavci |

| | 45.50 | Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljavci | 45510000-5 | Dajanje dvigal v najem, skupaj z upravljavci |

| | 45520000-8 | Dajanje strojev za zemeljska dela v najem, skupaj z upravljavci |

--------------------------------------------------

PRILOGA V

PREGLEDNICA USTREZNOSTI MED CPV IN KN

KN | CPV |

Poglavje | Koda KN | Koda CPV | Opis |

25Sol; žveplo; zemljine in kamen; sadra, apno in cement

| 2515 + 2516 + 6801 | 14110000-5 | Gradbeni kamen |

| 2515 | 14111000-2 | Marmor in apnenčast gradbeni kamen |

| 2515 | 14111100-3 | Marmor |

| 2515 | 14111200-4 | Travertin |

| 2516 + 6801 | 14112000-9 | Razni gradbeni kamni |

| 2516.1 | 14112100-0 | Granit |

| 2516.2 | 14112200-1 | Peščenec |

| 2516.1 | 14112300-2 | Bazalt |

| 2516.1 + 6801 | 14112400-3 | Robniki |

| 2509 + 2517 + 2520 – 2523 | 14120000-8 | Apnenec, sadra in kreda |

| 2517 + 2520 – 2523 | 14121000-5 | Apnenec in sadra |

| 2520.1 | 14121100-6 | Sadra |

| 2521 + 25221 – 25223000 | 14121200-7 | Apno |

| 2521 | 14121210-0 | Apno v prahu |

| 2509 + 2518 | 14121300-8 | Apnenec |

| 2509 | 14122000-2 | Kreda in dolomit |

| 2518 | 14122100-3 | Kreda |

| 2514 + 6802 + 6803 | 14122200-4 | Dolomit |

| 2514 + 6802 + 6803 | 14130000-1 | Skrilavec |

| 2505 + 2508 + 2512 + 2517 + 2821 | 14210000-6 | Gramoz, pesek, drobljen kamen in agregati |

| 2505[.1 + .9] | 14211000-3 | Pesek |

| 2505[.1 + .9] | 14211100-4 | Naravni pesek |

| 2508 + 2512 + 2517 + 2821 | 14212000-0 | Drobljenci, odlomki, prah iz kamna, prodniki, gramoz, lomljen in drobljen kamen, mešanice kamna, mešanice peska in gramoza ter drugi agregati |

| 2517.1 | 14212100-1 | Prodniki in gramoz |

| 2517.1 | 14212110-4 | Gramoz |

| 2517.1 | 14212120-7 | Prodniki |

| 2517.1 | 14212200-2 | Agregati |

| 2517.1 | 14212210-5 | Mešanica peska in gramoza |

| 2517[.1 + .4] | 14212300-3 | Lomljen in drobljen kamen |

| 2517.1 | 14212310-6 | Balast |

| 2517.4 | 14212320-9 | Drobljen granit |

| 2517.4 | 14212330-2 | Drobljen bazalt |

| 2508 + 2512 + 2517 + 2821 | 14212400-4 | Zemljina |

| 2508 + 2512 | 14212410-7 | Humus |

| 2508 + 2512 | 14212420-0 | Podtalje |

| 2517 | 14212430-3 | Odlomki iz kamna |

| 2517[.2 + .3] | 14213000-7 | Makadam, termakadam in katranski pesek |

| 2517.2 | 14213100-8 | Makadam |

| 2517.3 | 14213200-9 | Termakadam |

| 2517.3 | 14213300-0 | Katranski pesek |

| 2507 – 2508.7 | 14220000-9 | Glina in kaolin |

| 2508 | 14221000-6 | Glina |

| 2507 | 14222000-3 | Kaolin |

| 2510[.1 + .2] + 3104 | 14310000-7 | Minerali za gnojila |

| 2510[.1 + .2] + 3104 | 14311000-4 | Naravni kalcij, aluminijev kalcijev fosfat in naravne kalijeve soli |

| 2510[.1 + .2] | 14311100-5 | Naravni kalcij |

| 2510[.1 + .2] | 14311200-6 | Aluminijevi kalcijevi fosfati |

| 2502 | 14312000-1 | Železovi piriti |

| 2502 | 14312100-2 | Nežgani železovi piriti |

| 2510[.1 + .2] + 2527 + 2528.1 + 2529.2 + 2530[.2 – .9] | 14320000-0 | Minerali za kemijsko proizvodnjo |

| 2501 | 14400000-5 | Sol in čisti natrijev klorid |

| 2501 | 14410000-8 | Kamena sol |

| 2501.00.1 | 14420000-1 | Morska sol |

| 2501 | 14430000-4 | Evaporirana sol in čisti natrijev klorid |

| 25 01.00.99 | 14440000-7 | Sol za posipanje |

| 25 01.00.51 | 14450000-0 | Solnica |

| 2513 + 7102.2 | 14522000-6 | Industrijski diamanti; plovec; sirek in druge naravne snovi za brušenje |

| 2513 | 14522100-7 | Plovec |

| 2504 + 2506[.1 + .2] + 2512 + 2519 + 2524 – 2526.2 + 2529 + 2530.1 + 2616 + 2621 | 14523000-3 | Sorodne rudnine, dragocene kovine in pripadajoči proizvodi |

| 2504 + 2506[.1 + .2] + 2512 + 2519 + 2524 – 2526.2 + 2529 + 2530.1 + 2616 + 2621 | 14523100-4 | Rudnine |

| 2523 | 28811200-2 | Cement |

| 2517 | 28813800-2 | Materiali za krovne cestne plasti |

26Rude, žlindre in pepeli

| 2612 | 12000000-7 | Uranove in torijeve rude |

| 2612 | 12100000-8 | Uranove rude |

| 2612 | 12200000-9 | Torijeve rude |

| 2601.1 + 2604 + 2606 – 2609 + 2616 | 13100000-5 | Železove rude |

| 2602 – 2617 | 13200000-6 | Rude neželeznih kovin |

| 2603 | 13210000-9 | Bakrove rude |

| 2604 | 13220000-2 | Nikljeve rude |

| 2606 | 13230000-5 | Aluminijeve rude |

| 2616 | 13240000-8 | Rude plemenitih kovin |

| 2607 | 13250000-1 | Svinčeve rude |

| 2608 | 13260000-4 | Cinkove rude |

| 2609 | 13270000-7 | Kositrove rude |

| 2601.11 – 2601.12 + 2602 + 2605 + 2610 + 2611 + 2613.1 + 2615.90.9 + 2617 | 13300000-7 | Razne rude |

| 2504 + 2506[.1 + .2] + 2512 + 2519 + 2524 – 2526.2 + 2529 + 2530.1 + 2616 + 2621 | 14523000-3 | Sorodne rudnine, dragocene kovine in pripadajoči proizvodi |

| 2504 + 2506[.1 + .2] + 2512 + 2519 + 2524 – 2526.2 + 2529 + 2530.1 + 2616 + 2621 | 14523100-4 | Rudnine |

| 2616.9 | 14523200-5 | Zlato |

| 2616.1 | 14523300-6 | Srebro |

| 2616.9 | 14523400-7 | Platina |

| 2618 + 2619 + 7204[.1 – .5] | 27190000-3 | Žlindra, troski, odpadki in ostanki železa |

| 2818.2 + 2620.4 + 7601 – 7616 | 27500000-0 | Aluminij in aluminijasti izdelki |

| 7602 + 2620.4 | 27530000-9 | Aluminijasti odpadki in ostanki |

| 2620.4 | 27531000-6 | Pepel in ostanki, ki vsebujejo aluminij |

| 2620[.1 + .2] + 7802 + 7902 + 8002 | 27630000-0 | Odpadki in ostanki iz svinca, cinka ali kositra |

| 2620[.1 + .2] | 27631000-7 | |

| 2620.3 + 7401 – 7412 | 27700000-2 | Proizvodi iz bakra |

| 2620.3 + 7404 | 27730000-1 | Bakrovi odpadki in ostanki |

| 2620.3 | 27731000-8 | Pepel in ostanki, ki vsebujejo baker |

| 2620[.5 + .9] + 7503 | 27830000-2 | Nikljasti odpadki in ostanki |

| 2620[.5 + .9] | 27831000-9 | Pepel in ostanki, ki vsebujejo kovine |

27Mineralna goriva, mineralna olja in proizvodi njihove destilacije; bituminozne snovi; mineralni voski

| 2701.1 | 10110000-7 | Premog |

| 2701.2 | 10120000-0 | Goriva, dobljena iz premoga |

| 2701.2 | 10121000-7 | Črni premog |

| 2701.2 | 10122000-4 | Briketi |

| 2701.2 | 10123000-1 | Trdna goriva |

| 2701.2 | 10124000-8 | Fosilna goriva |

| 2701.2 | 10125000-5 | Goriva na lesni osnovi |

| 2702 + 2703 | 10200000-5 | Rjavi premog, lignit in šota |

| 2702 | 10210000-8 | Rjavi premog in lignit |

| 2703 | 10220000-1 | Šota |

| 2707 | 10310000-9 | Petrolej |

| 2704 | 10320000-2 | Proizvodi koksarn |

| 2704 | 10321000-9 | Koks |

| 2709 – 2715 | 11000000-0 | Nafta, zemeljski plin, olje in pripadajoči proizvodi |

| 2709 | 11100000-1 | Surova nafta |

| 2709 | 11110000-4 | Surova nafta in naftni derivati |

| 2709 | 11111000-1 | Nafta |

| 2709 | 11111100-2 | Surova nafta |

| 2709 | 11112000-8 | Naftni derivati |

| 2711[.11 + .21] | 11200000-2 | Zemeljski plin |

| 2714 | 11300000-3 | Bituminozni ali oljni skrilavci |

| 27149000 | 14510000-9 | Bitumen in asfalt |

| 27149000 | 14511000-6 | Bitumen |

| 27149000 | 14512000-3 | Asfalt |

| 2710.00[.26 – .36 + .51 + .55] | 23110000-1 | Motorni bencin in letalski bencin |

| 2710.00.26 | 23111000-8 | Letalski bencin |

| 27 10.00.51 | 23111100-9 | Letalski kerozin |

| 2710.00.5 | 23111200-0 | Goriva na kerozinski bazi |

| 27 10.00.51 | 23111210-3 | Reaktivna goriva na kerozinski bazi |

| 2710.00[.26 – .36] | 23112000-5 | Motorni bencin |

| 2710.00[.26 – .36] | 23112100-6 | Neosvinčeni motorni bencin |

| 2710.00[.26 – .36] | 23112200-7 | Motorni bencin super |

| 2710.00[.26 – .36] | 23113000-2 | Nafta |

| 2710 | 23130000-7 | Mineralna olja in naftni preparati |

| 2710.00.21 | 23131000-4 | Beli špirit |

| 2710.00.1 | 23132000-1 | Lahka olja |

| 2710 | 23133000-8 | Mineralna olja |

| 2710.00.7 | 23134000-5 | Kurilna olja |

| 2710.00.7 | 23134100-6 | Kurilno olje |

| 2710.00[.8 + .9] | 23135000-2 | Industrijska mazalna olja |

| 2710.00[.8 + .9] | 23135100-3 | Mazalna olja |

| 2710.00[.8 + .9] | 23135200-4 | Maziva |

| 2710.00.9 | 23135300-5 | Preparati iz težkih olj |

| 27 10.00.96 | 23135310-8 | Elektroizolacijska olja |

| 2710.00.9 | 23135320-1 | Zavorne tekočine |

| 2710.00.6 | 23150000-3 | Plinska olja |

| 2710.00.6 | 23151000-0 | Dizelsko gorivo |

| 2710.00.6 | 23152000-7 | Dizelsko olje |

| 2711[.12 + .13] | 23200000-9 | Naftni plini in drugi plinasti ogljikovodiki, razen zemeljskega plina |

| 2711[.12 + .13] | 23210000-2 | Propan in butan |

| 2711.12 | 23211000-9 | Plin propan |

| 2711.12 | 23211100-0 | Utekočinjen plin propan |

| 2711.13 | 23212000-6 | Plin butan |

| 2711.13 | 23212100-7 | Utekočinjen plin butan |

| 2712 + 2713 | 23300000-0 | Razni naftni derivati |

| 2712 | 23310000-3 | Vazelin in voski iz nafte |

| 2712.10 | 23311000-0 | Vazelin iz nafte |

| 2712.20 | 23312000-7 | Parafinski vosek |

| 2712.90 | 23313000-4 | Vosek iz nafte |

| 2713.90 | 23320000-6 | Ostanki, nastali pri predelavi nafte |

| 2705 + 2711 + 2804 + 2811 + 2851.00.3 | 24110000-8 | Plini |

| 2710 | 24130000-4 | Osnovne anorganske kemikalije |

| 2710.00.21 | 24131000-1 | Kemijski elementi, anorganske kisline in spojine |

| 2707 + 2708 + 3301 + 3802.9 + 3803 – 3807 + 4402 | 24147000-6 | Razni organski kemijski proizvodi |

| 2707 + 2708 | 24147300-9 | Olja in proizvodi, dobljeni z destilacijo visokotemperaturnega premogovega katrana, smole in katranske smole |

| 2707 + 2708 | 24147310-2 | Premogov katran |

| 2707.91 | 24147311-9 | Kreozot |

| 2708 | 24147320-5 | Smola |

| 2708 | 24147330-8 | Katranska smola |

| 2715 + 6807 | 28813300-7 | Z bitumenskim vezivom obvita zmes zrn |

| 2715 + 6807 | 28813310-0 | Z bitumenskim vezivom obvita zmes zrn za gradnjo cest |

| 2715 + 6807 | 28813320-3 | Bituminiziran drobljenec |

| 2715 + 6807 | 28813330-6 | Materiali za premaze |

| 2716 + 2844.5 | 40100000-3 | Elektrika |

| 2705 | 40200000-4 | Industrijsko proizveden plin |

| 2705 | 40210000-7 | Premogov plin ali podobni plini |

| 2705 | 40220000-0 | Plin za plinovodno omrežje |

28Anorganski kemični proizvodi; organske in anorganske spojine plemenitih kovin, redkih zemeljskih kovin in radioaktivnih elementov in izotopov

| 2505+2508+2512+2517+2821 | 14210000-6 | Gramoz, pesek, drobljen kamen in agregati |

| 2508 + 2512 + 2517 + 2821 | 14212000-0 | Drobljenci, odlomki, prah iz kamna, prodniki, gramoz, lomljen in drobljen kamen, mešanice kamna, mešanice peska in gramoza ter drugi agregati |

| 2508 + 2512 + 2517 + 2821 | 14212400-4 | Zemlja |

| 2705 + 2711 + 2804 + 2811 + 2851.00.3 | 24110000-8 | Plini |

| 2804[.1 – .4] + 2811.2 + 2851.00.3 | 24111000-5 | Tehnični plini |

| 2804[.1 – .4] | 24111100-6 | Vodik, argon, žlahtni plini, dušik in kisik |

| 2804.21 | 24111120-2 | Argon |

| 2804.2 | 24111130-5 | Žlahtni plini |

| 2804.29.10 | 24111131-2 | Helij |

| 28 04.29.90 | 24111139-8 | Neon |

| 2804[.1 – .4] | 24111140-8 | Plini za medicinske namene |

| 28 04.10.00 | 24111150-1 | Vodik |

| 28 04.30.00 | 24111160-4 | Dušik |

| 28 04.30.00 | 24111161-1 | Tekoči dušik |

| 28 04.40.00 | 24111170-7 | Kisik |

| 2811[.21 + .29] | 24111200-7 | Anorganske kisikove spojine |

| 28 11.21.00 | 24111210-0 | Ogljikov dioksid |

| 2811.29.30 | 24111220-3 | Dušikovi oksidi |

| 2811[.21 + .29] | 24111230-6 | Plinaste anorganske kisikove spojine |

| 2851.00.3 | 24111300-8 | Utekočinjen in stisnjen zrak |

| 2851.00.3 | 24111310-1 | Utekočinjen zrak |

| 2851.00.3 | 24111320-4 | Stisnjen zrak |

| 2816.1 + 2817 + 2819 + 2820 + 2823 + 2824 + 2825 | 24121000-8 | Oksidi, peroksidi in hidroksidi |

| 2817 + 2823 | 24121100-9 | Cinkov oksid in peroksid, titanov oksid, barve in pigmenti |

| 2817 | 24121110-2 | Cinkov oksid |

| 2817 | 24121120-5 | Cinkov peroksid |

| 2823 | 24121130-8 | Titanov oksid |

| 2519.90.1 + 2816.1 + 2819 + 2820 + 2824 + 2825.5 | 24121200-0 | Kromovi, manganovi, magnezijevi, svinčevi in bakrovi oksidi in hidroksidi |

| 2819 | 24121210-3 | Kromov oksid |

| 2820 | 24121220-6 | Manganov oksid |

| 2824 | 24121230-9 | Svinčev oksid |

| 2825.5 | 24121240-2 | Bakrov oksid |

| 2819.90.10 | 24121261-5 | Kromov hidroksid |

| 2820 | 24121262-2 | Manganov hidroksid |

| 2824 | 24121263-9 | Svinčev hidroksid |

| 2825.5 | 24121264-6 | Bakrov hidroksid |

| 2816.10 | 24121265-3 | Magnezijev hidroksid |

| 2825.90.11 | 24121300-1 | Hidrirano apno |

| 2801 – 2803 + 2804[.5 – .9] + 2848 + 2849 + 2850.00[.20 – .90] | 24131100-2 | Nekovine |

| 2848 | 24131110-5 | Fosfidi |

| 2849 | 24131120-8 | Karbidi |

| 2850.00.20 | 24131130-1 | Hidridi |

| 2850.00.20 | 24131140-4 | Nitridi |

| 28 50.00.50 | 24131150-7 | Azidi |

| 28 50.00.70 | 24131160-0 | Silicidi |

| 28 50.00.90 | 24131170-3 | Boridi |

| 2802 | 24131180-6 | Rafinirano žveplo |

| 2812 | 24131200-3 | Halogen |

| 2805 | 24131300-4 | Alkalijske kovine |

| 2805.40 | 24131310-7 | Živo srebro |

| 2806 + 2807 + 2809 + 2810 + 2811[.1 + .2] | 24131400-5 | Vodikov klorid, anorganske kisline, silicijev dioksid in žveplov dioksid |

| 2806 + 2807 + 2809 + 2810 + 2811[.1 + .22 + .23] | 24131410-8 | Anorganske kisline |

| 2807.00.10 | 24131411-5 | Žveplova kislina |

| 2809.20 | 24131420-1 | Fosforjeva kislina |

| 2809.20 | 24131430-4 | Polifosforjeve kisline |

| 2811.2 | 24131440-7 | Heksafluorosilicijeva kislina |

| 2811.23 | 24131450-0 | Žveplov dioksid |

| 2811.22 | 24131460-3 | Silicijev dioksid |

| 2806.10 | 24131470-6 | Vodikov klorid |

| 2815 + 2816 + 2818.3 + 2821.10 + 2825.1 | 24131500-6 | Hidroksidi kot osnovne anorganske kemikalije |

| 2821 | 24131510-9 | Kovinski oksidi |

| 2821.10 | 24131511-6 | Železovi piriti in železovi oksidi |

| 2815 | 24131520-2 | Natrijev hidroksid |

| 2815.12 | 24131521-9 | Kavstična soda |

| 2815.12 | 24131522-6 | Tekoča soda |

| 2813 | 24131600-7 | Žveplove spojine |

| 2813 | 24131700-8 | Žveplo |

| 2803 | 24131800-9 | Ogljik |

| 2801.10 | 24131900-0 | Klor |

| 2826 + 2827[.2 – .6] + 2828 + 2829 | 24132000-8 | Kovinski halogenidi; hipokloriti, klorati in perklorati |

| 2826 + 2827[.2 – .6] | 24132100-9 | Kovinski halogenidi |

| 2826.30 | 24132110-2 | Natrijev heksafluorosilikat |

| 2827[.2 – .6] | 24132120-5 | Kloridi |

| 2827.32 | 24132121-2 | Aluminijev klorid |

| 2827.33 | 24132122-9 | Feri klorid |

| 2827.32 | 24132123-6 | Polialuminijev klorid |

| 2827.32 | 24132130-8 | Aluminijev klorhidrat |

| 2828 + 2829 | 24132200-0 | Hipokloriti in klorati |

| 2828.90 | 24132210-3 | Natrijev klorit |

| 2828.90 | 24132220-6 | Natrijev hipoklorit |

| 2830 – 2833 + 2834[.22 + .29] + 2835 | 24133000-5 | Sulfidi, sulfati; nitrati, fosfati in karbonati |

| 2830 – 2833 | 24133100-6 | Sulfidi, sulfiti in sulfati |

| 2830 | 24133110-9 | Razni sulfidi |

| 2830.90 | 24133111-6 | Vodikov sulfid |

| 2830 | 24133112-3 | Polisulfidi |

| 2833 | 24133120-2 | Sulfati |

| 2833.1 | 24133121-9 | Natrijev tiosulfat |

| 28 33.29.50 | 24133122-6 | Feri sulfat |

| 2833.22 | 24133123-3 | Aluminijev sulfat |

| 2833.1 | 24133124-0 | Natrijev sulfat |

| 28 33.29.50 | 24133125-7 | Železov sulfat |

| 2833.25 | 24133126-4 | Bakrov sulfat |

| 2834[.22 + .29] + 2835 | 24133200-7 | Fosfinati, fosfonati, fosfati in polifosfati |

| 2835.3 | 24133210-0 | Natrijev heksametafosfat |

| 2835.2 | 24133220-3 | Fosfati |

| 2836[.2 – .9] | 24133300-8 | Karbonati |

| 2836.20 | 24133310-1 | Natrijev karbonat |

| 2836.30 | 24133320-4 | Natrijev bikarbonat |

| 2834.2 | 24133400-9 | Nitrati |

| 2841 + 2843 + 2851.00[.1 + .9] | 24134000-2 | Razne soli kovinskih kislin |

| 2841.61 | 24134100-3 | Kalijev permanganat |

| 2841 | 24134200-4 | Oksi soli kovinskih kislin |

| 2837 – 2840 + 2842 + 2845 – 2847 + 7104.1 | 24135000-9 | Razni anorganski kemični proizvodi |

| 2845 | 24135100-0 | Trda voda, drugi izotopi in njihove spojine |

| 2837 – 2840 + 2842 | 24135200-1 | Cianid, cianidov oksid, fulminati, cianati, silikati, borati, perborati, soli anorganskih kislin |

| 2837 | 24135210-4 | Cianidi |

| 2837.1 | 24135220-7 | Cianidov oksid |

| 2838 | 24135230-0 | Fulminati |

| 2838 | 24135240-3 | Cianati |

| 2847 | 24135300-2 | Vodikov peroksid |

| 2846 | 24135500-4 | Spojine redkih zemeljskih kovin |

| 2839 | 24135600-5 | Silikati |

| 2839.1 | 24135610-8 | Natrijev silikat |

| 2840 | 24135700-6 | Borati in perborati |

| 2851.00.10 | 24136000-6 | Destilirana voda |

| 2851 + 7104.2 | 24137000-3 | Sintetični kamni |

| 2808 + 2814 + 3102 | 24151000-7 | Dušikova gnojila |

| 2808 + 2814 + 3102 | 24151100-8 | Dušikova kislina in soli |

| 2808 | 24151200-9 | Sulfonitritne kisline |

| 2814 | 24151300-0 | Sečnina |

| 2814.20 | 24151310-3 | Sečnina v vodni raztopini |

| 2814 | 24151320-6 | Amonijev klorid |

| 2814 | 24151330-9 | Amonijev sulfat |

| 2801 + 2818 + 6804 + 6805 | 26910000-0 | Brusila |

| 2818.1 | 26913000-1 | Umetni korund |

| 2801 | 26914000-8 | Umetni grafit |

| 2818.2 + 2620.4 + 7601 – 7616 | 27500000-0 | Aluminij in proizvodi iz aluminija |

| 2818.20 + 7601 | 27510000-3 | Aluminij, surov |

| 2818.20 | 27511000-0 | Aluminijev oksid |

| 2716 + 2844.5 | 40100000-3 | Elektrika |

| 2844[.1 – .4] | 40500000-7 | Jedrska goriva |

| 2844[.1 – .3] | 40510000-0 | Uran |

| 2844.2 | 40520000-3 | Plutonij |

| 2844.4 | 40530000-6 | Radioaktivni materiali |

| 2844.4 | 40540000-9 | Radioizotopi |

29Organski kemijski proizvodi

| 2901 – 2904 | 24141000-4 | Ogljikovodiki |

| 2901 + 2902 | 24141100-5 | Nasičeni ogljikovodiki |

| 2901 | 24141110-8 | Nasičeni aciklični ogljikovodiki |

| 2901.29 | 24141111-5 | Metan |

| 2901.21 | 24141112-2 | Etilen |

| 2901.22 | 24141113-9 | Propen |

| 2901.23 | 24141114-6 | Buten |

| 2901.29 | 24141115-3 | Acetilen |

| 2902 | 24141120-1 | Nasičeni ciklični ogljikovodiki |

| 2901.2 + 2902 | 24141200-6 | Nenasičeni ogljikovodiki |

| 2901.2 | 24141210-9 | Nenasičeni aciklični ogljikovodiki |

| 2902 | 24141220-2 | Nenasičeni ciklični ogljikovodiki |

| 2902.20 | 24141221-9 | Benzen |

| 2902.30 | 24141222-6 | Toluen |

| 2902.41 | 24141223-3 | O-ksileni |

| 2902.42 | 24141224-0 | M-ksileni |

| 2902.50 | 24141225-7 | Stiren |

| 2902.60 | 24141226-4 | Etilbenzen |

| 2903[.1 + .2] | 24141300-7 | Drugi halogenski derivati ogljikovodikov |

| 2903.23 | 24141310-0 | Tetrakloretilen |

| 2903.14 | 24141320-3 | Ogljikov tetraklorid |

| 2207.1 + 2905 – 2908 + 3823.7 | 24142000-1 | Alkoholi, fenoli, fenolni alkoholi in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo derivati; industrijski maščobni alkoholi |

| 2905[.1 + .2] | 24142200-3 | Enohidroksilni alkoholi |

| 2905.11 | 24142210-6 | Metanol |

| 2905.2 | 24142220-9 | Etanol |

| 2905[.3 + .41 – .44 + .49 + .5] + 2906 | 24142300-4 | Dioli, polialkoholi in derivati |

| 2905.31 | 24142310-7 | Etilenglikol |

| 2905[.3 + .41 – .44 + .49 + .5] + 2906 | 24142320-0 | Derivati alkohola |

| 2907 + 2908 | 24142400-5 | Fenoli in derivati |

| 2207.1 + 2905 + 2906 | 24142500-6 | Alkohol |

| 2915 – 2918 + 3823.1 | 24143000-8 | Industrijske maščobne monokarbonske kisline |

| 2915 | 24143200-0 | Karboksilne kisline |

| 2915.2 | 24143210-3 | Ocetna kislina |

| 2915.2 | 24143220-6 | Perocetna kislina |

| 2916 + 2917[.1 + .2] | 24143300-1 | Nenasičene monokarboksilne kisline in spojine |

| 2916.14 | 24143310-4 | Estri metakrilne kisline |

| 2916.12 | 24143320-7 | Estri akrilne kisline |

| 2917.3 + 2918[.1 + .29 + .3+.9] | 24143400-2 | Aromatične polikarboksilne in karboksilne kisline |

| 2921 – 2929 | 24144000-5 | Organske spojine z dušikovimi funkcijami |

| 2921 | 24144100-6 | Spojine z amino funkcijo |

| 2922[.1 – .3 + .43 + .49 + .5] | 24144200-7 | Aminospojine s kisikovo funkcijo |

| 2924.21 + 2925 + 2926 | 24144300-8 | Ureini |

| 2921 – 2929 | 24144400-9 | Spojine z dušikovimi funkcijami |

| 2930 | 24145000-2 | Organske žveplove spojine |

| 2909 – 2914 | 24146000-9 | Aldehidi, ketoni, organski peroksidi in etri |

| 2912 + 2913 | 24146100-0 | Spojine z aldehidno funkcijo |

| 2914 | 24146200-1 | Spojine s ketonsko in kinonsko funkcijo |

| 2909 – 2911 | 24146300-2 | Organski peroksidi |

| 2910.10 | 24146310-5 | Etilen oksid |

| 2909 | 24146320-8 | Etri |

| 2937 | 24413000-2 | Hormoni |

| 2937.91 | 24413100-3 | Inzulin |

| 2937.9 | 24413200-4 | Steroidi |

| 2936 | 24414000-9 | Vitamini |

| 2936.10 | 24414100-0 | Provitamini |

| 2918.21 + 2922[.41 + .42] + 2923 + 2924[.1 + .22 + .29] + 2932.2 + 2933[.1 + .21 + .5 + .69] + 2934.3 – 2941 + 3001 + 3002.9 | 24415000-6 | Farmacevtske in medicinske kemikalije |

| 2922[.41 + .42] + 2923 + 2924 [.1 + .22 + .29] + 2932.2 + 2933 [.1 + .21 + .5 + .69] + 2934.3 – 2941 + 3001 + 3002.9 | 24415100-7 | Farmacevtske kemikalije |

| 2932.2 | 24415110-0 | Laktoni |

| 2918.21 + 2922[.41 + .42] + 2923 + 2924[.1 + .22 + .29] + 2932.29 + 2933[.1 + .21 + .5+.69] + 2934.3 – 2941 + 3001 + 3002.9 | 24415200-8 | Medicinske kemikalije |

| 2918.21 | 24415210-1 | Salicilne kisline |

| 2935 + 2941 + 3001 – 3006 | 24416000-3 | Farmakološki proizvodi |

| 2935 + 2941 + 3003[.1 – .4 + .9] + 3004[.1 – .4 + .9] | 24416100-4 | Zdravila |

| 2941 | 24416110-7 | Antibiotiki |

| 2941.10 | 24416111-4 | Penicilin |

| 2935 | 24416120-0 | Sulfonamidi |

| 1520 + 2905.45 + 3307.4 + 3404 + 3405 + 4401 | 24510000-2 | Glicerol |

30Farmacevtski proizvodi

| 3002.10 | 24411000-8 | Serumi |

| 3002.10 | 24411100-9 | Antiserumi |

| 3002.10 | 24411200-0 | Imunoglobulin |

| 3002.10 | 24411300-1 | Gamaglobulin |

| 3002.[.2 + 3 + .9] | 24412000-5 | Cepiva |

| 3002.2 | 24412100-6 | Cepiva za humano medicino |

| 3002.2 | 24412110-9 | Cepivo proti tifusu |

| 3002.2 | 24412120-2 | Cepivo proti hepatitisu B |

| 3002.2 | 24412130-5 | Cepiva proti gripi |

| 3002.2 | 24412140-8 | Cepiva proti otroški paralizi |

| 3002.2 | 24412150-1 | Tuberkulin |

| 3002.3 | 24412700-2 | Cepiva za uporabo v veterini |

| 2918.21 + 2922[.41 + .42] + 2923 + 2924[.1 + .22 + .29] + 2932.2 + 2933[.1 + .21 + .5+.69] + 2934.3 – 2941 + 3001 + 3002.9 | 24415000-6 | Farmacevtske in medicinske kemikalije |

| 2922[.41 + .42] + 2923 + 2924[.1 + .22 + .29] + 2932.2 + 2933[.1 + .21 + .5+.69] + 2934.3 – 2941 + 3001 + 3002.9 | 24415100-7 | Farmacevtske kemikalije |

| 2918.21 + 2922[.41 + .42] + 2923 + 2924[.1 + .22 + .29] + 2932.29 + 2933[.1 + .21 + .5 + .69] + 2934.3 – 2941 + 3001 + 3002.9 | 24415200-8 | Medicinske kemikalije |

| 2935 + 2941 + 3001 – 3006 | 24416000-3 | Farmakološki proizvodi |

| 2935 + 2941 + 3003[.1 – .4 + .9] + 3004[.1 – .4 + .9] | 24416100-4 | Zdravila |

| 3001 – 3006 | 24416200-5 | Farmacevtski preparati |

| 3006 | 24416300-6 | Kontracepcijska sredstva |

| 3006 | 24416310-9 | Oralna kontracepcijska sredstva |

| 3006 | 24416320-2 | Kemična kontracepcijska sredstva |

| 1702[.3 – .9] + 3003 + 3004 | 24417000-0 | Medicinske raztopine |

| 3006 | 24418000-7 | Patentirana zdravila |

| 30 02.90.90 | 24419100-5 | Toksini |

| 3002.90.9 | 24419200-6 | Antiseptiki |

| 3006 + 3407 + 3822 | 24421000-1 | Kemijsko medicinsko potrošno blago, brez zobarskega potrošnega blaga |

| 3006[.2 – .4] + 3407 + 3822 | 24421100-2 | Reagenti |

| 30 06.40.00 | 24421110-5 | Reagenti za določanje krvnih skupin |

| 30 06.40.00 | 24421120-8 | Reagenti za testiranje krvi |

| 3002 + 3006 + 3407 + 3822 | 24421130-1 | Kemični reagenti |

| 3006 + 3822 | 24421140-4 | Diagnostični reagenti |

| 3006 + 3822 | 24421150-7 | Izotopni reagenti |

| 3006[.2 – .4] | 24421170-3 | Laboratorijski reagenti |

| 3006[.2 – .4] | 24421180-6 | Reagenti za elektroforezo |

| 3006.30 | 24421190-9 | Urološki reagenti |

| 3006 | 24421200-3 | Kontrastna sredstva za rentgenske preiskave |

| 3006[2 – 4] | 24421210-6 | Medicinski preparati, brez zobarskega potrošnega blaga |

| 3006.40 | 24421220-9 | Klistirni preparati |

| 1302 + 3001[.1 + .2] + 30 02.90.50 + 3504 | 24431000-4 | Cementi za rekonstrukcijo kosti |

| 3001[.10 + .20] | 24432000-1 | Kulture mikroorganizmov |

| 3005 + 3006 + 4015 + 8419.2 + 8713 + 8714.2 + 9018 – 9022 + 9402 | 33100000-1 | Žleze in njihovi ekstrakti |

| 3005 + 3006 + 4015 + 9018 + 9021[.2 + .3] | 33140000-3 | Medicinske naprave |

| 3005 + 3006 + 4015 + 9018.3 + 9021[.2 + .3] | 33141000-0 | Nekemično medicinsko potrošno blago in hematološko potrošno blago |

| 3005 + 3006 | 33141100-1 | Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago |

| 3005 | 33141110-4 | Obvezilni material; material za spenjanje, šivanje, ligature |

| 3005 | 33141111-1 | Obvezilni material |

| 3005 | 33141112-8 | Lepljive obveze |

| 3005 | 33141113-5 | Obliži |

| 3005 | 33141114-2 | Povoji |

| 3005 | 33141115-9 | Gaza za medicinske namene |

| 3005 | 33141116-6 | Vata za medicinske namene |

| 3005 | 33141117-3 | Paketi obvez |

| 3005 | 33141118-0 | Vata |

| 3005 | 33141119-7 | Komprese za otiranje Komprese |

| 3006 | 33141120-7 | Material za spenjanje, šivanje, ligature |

| 3006 | 33141121-4 | Kirurški šivi |

| 3006 | 33141122-1 | Kirurške sponke |

| 3006 | 33141123-8 | Posode za odlaganje ostrih predmetov |

| 3006 | 33141124-5 | Avtosuture |

| 3006 | 33141125-2 | Material za kirurško šivanje |

| 3006 | 33141126-9 | Ligature |

| 3006 | 33141127-6 | Absorbcijska sredstva za ustavljanje krvavitev |

| 3006 | 33141128-3 | Igle za šivanje |

| 3001 + 3002 | 33141500-5 | Hematološko potrošno blago |

| 3002 | 33141510-8 | Krvni proizvodi |

| 3002 | 33141520-1 | Izvlečki plazme |

| 3002 | 33141530-4 | Sredstva za strjevanje krvi |

| 3502 | 33141540-7 | Albumin |

| 3001.9 | 33141550-0 | Heparin |

| 3001 | 33141560-3 | Človeški organi |

| 3002 | 33141570-6 | Človeška kri |

| 3002 | 33141580-9 | Živalska kri |

| 3006 + 9018 | 33141600-6 | Zbiralne posode, zbiralne vrečke, pripomočki za drenažo in kompleti |

| 3006.5 | 33141623-3 | Škatle prve pomoči |

| 3006 | 36711000-8 | Testni kompleti |

31Gnojila

| 2510[.1 + .2] + 3104 | 14310000-7 | Minerali za gnojila |

| 2510[.1 + .2] + 3104 | 14311000-4 | Naravni kalcij, aluminijev kalcijev fosfat in naravne kalijeve soli |

| 3104 | 14311300-7 | Naravne kalijeve soli |

| 2808 + 2814 + 3102 | 24151000-7 | Dušikova gnojila |

| 2808 + 2814 + 3102 | 24151100-8 | Dušikova kislina in soli |

| 3102 | 24151110-1 | Natrijev nitrat |

| 3103 | 24152000-4 | Fosfatna gnojila |

| 3103 | 24152100-5 | Mineralna fosfatna gnojila |

| 3103 | 24152200-6 | Kemična fosfatna gnojila |

| 3101 | 24154000-8 | Živalska ali rastlinska gnojila |

| 3105 | 24158000-6 | Razna gnojila |

32Ekstrakti za strojenje ali barvanje; tanini in njihovi derivati; barve, pigmenti in druga barvila; pripravljena premazna sredstva in laki; kiti in druge tesnilne mase; tiskarske barve in črnila

| 3202 + 3204 | 24122000-5 | Ekstrakti za strojenje, ekstrakti za barvanje, tanini in barvila |

| 3204 | 24122100-6 | Ekstrakti za barvanje |

| 3202 | 24122200-7 | Strojilni ekstrakti |

| 3204 | 24122300-8 | Tanini |

| 3204 | 24122400-9 | Barvila |

| 3202 | 24122500-0 | Strojilni preparati |

| 3208 – 3213 | 24310000-0 | Barve |

| 3208 + 3209 | 24311000-7 | Barve za označevanje cest |

| 3208 – 3213 | 24312000-4 | Barve za umetniško slikarstvo |

| 3208 – 3210 | 24312100-5 | Emajli in glazure |

| 3208 – 3213 | 24312200-6 | Oljne in vodne barve |

| 3210.00.10 | 24312210-9 | Oljne barve |

| 3208 – 3213 | 24312220-2 | Vodne barve |

| 3208 + 3209 + 3213 | 24312300-7 | Barve za pouk |

| 3213.10 | 24312310-0 | Barve v kompletih |

| 3208 + 3209 | 24312320-3 | Barve za črkoslikarstvo |

| 3210 | 24312400-8 | Potrebščine za dekoriranje |

| 3208 – 3210 | 24320000-3 | Laki |

| 3215 | 24330000-6 | Črnilo |

| 3215.1 | 24331000-3 | Tiskarska črnila in barve |

| 3215.1 | 24331100-4 | Črnilo za globoki tisk |

| 3215 | 24331200-5 | Tuš |

| 3214 | 24340000-9 | Tesnilne mase, polnila, kiti |

| 3214.10.10 | 24341000-6 | Tesnilne mase |

| 3214.10 | 24342000-3 | Polnila |

| 3214.10.10 | 24343000-0 | Kiti |

| 3214 | 24344000-7 | Injekcijska masa |

| 3207 – 3209 + 4814 + 5905 | 28811400-4 | Barve in stenske obloge |

| 3213 + 9023 + 9603[.3 + .4] + 9608 – 9611 | 36800000-9 | Potrebščine za ročno obrt in umetnost |

| 3213 + 9603[.3 + .4] + 9608 – 9611 | 36820000-5 | Potrebščine za umetnost |

33Eterična olja in rezinoidi; parfumerijski, kozmetični in toaletni izdelki

| 2707 + 2708 + 3301 + 3802.9 + 3803 – 3807 + 4402 | 24147000-6 | Razni organski kemijski proizvodi |

| 3301 + 3806 – 3807 | 24147400-0 | Proizvodi iz smole |

| 1520 + 2905.45 + 3307.4 + 3404 + 3405 + 4401 | 24510000-2 | Glicerol |

| 3307.4 + 3404 + 3405 + 4401 | 24511000-9 | Dišeči preparati in voski |

| 3307.4 | 24511100-0 | Preparati za parfumiranje in dezodoriranje prostorov |

| 3303 – 3307 | 24520000-5 | Parfumi in toaletni izdelki |

| 3303 – 3307 | 24521000-2 | Toaletni izdelki |

| 33 03.00.90 | 24521100-3 | Toaletne vode |

| 3307.20 | 24521110-6 | Dezodoranti |

| 3307.20 | 24521120-9 | Preparati proti potenju |

| 3304 | 24521200-4 | Preparati za ličenje |

| 3304.30 | 24521300-5 | Preparati za manikiranje ali pedikiranje |

| 3304 | 24521400-6 | Izdelki za lepotenje |

| 3304 | 24521500-7 | Izdelki za nego kože |

| 3305.10 | 24521600-8 | Šamponi |

| 3305 | 24521700-9 | Preparati za lase |

| 3306 | 24521800-0 | Preparati za ustno ali zobno higieno |

| 3307.10 | 24521900-1 | Preparati za britje |

| 3301 + 3302 | 24630000-9 | Eterična olja |

34Mila, organska površinsko aktivna sredstva, pralni preparati, mazalni preparati, umetni voski, pripravljeni voski, preparati za loščenje ali čiščenje, sveče in podobni proizvodi, paste za modeliranje in zobarski voski ter zobarski preparati na osnovi sadre

| 3006 + 3407 + 3822 | 24421000-1 | Kemijsko medicinsko potrošno blago, brez zobarskega potrošnega blaga |

| 3006[.2 – .4] + 3407 + 3822 | 24421100-2 | Reagenti |

| 3002 + 3006 + 3407 + 3822 | 24421130-1 | Kemični reagenti |

| 1520 + 2905.45 + 3307.4 + 3404 + 3405 + 4401 | 24510000-2 | Glicerol |

| 3307.4 + 3404 + 3405 + 4401 | 24511000-9 | Dišeči preparati in voski |

| 3405[.1 – .3 + .9] + 4401 | 24511300-2 | Loščila in kreme |

| 3405.2 | 24511310-5 | Loščila za tla |

| 3405.1 | 24511320-8 | Loščila za čevlje |

| 3404 | 24511330-1 | Voski za loščenje |

| 3404.90.10 | 24511350-7 | Tesnilna sredstva |

| 3405.4 | 24511400-3 | Paste in praški za čiščenje |

| 3402 | 24512000-6 | Organska površinsko aktivna sredstva |

| 3401 + 3402 + 3405 | 24513000-3 | Čistilna sredstva |

| 3401 | 24513100-4 | Milo |

| 3402 | 24513200-5 | Preparati za umivanje |

| 3402 | 24513210-8 | Disperzant za olje |

| 3402 | 24513290-2 | Pralna sredstva |

| 3402 | 24513291-9 | Pralna sredstva za pomivalni stroj |

| 3402 | 24513292-6 | Sredstva za odstranjevanje maščob |

| 3402 | 24513293-3 | Sredstva za raztapljanje maščob |

| 3402 | 24513294-0 | Čistila |

| 3402 | 24513295-7 | Raztopine za spiranje |

| 1518 + 3403 + 3811.2 + 3813 + 3819 + 3820 | 24661000-5 | Masti in maziva |

| 3403 | 24661100-6 | Maziva |

| 3403 | 24661110-9 | Vrtalni mulj |

| 3403 | 24661120-2 | Silikonska mast |

| 3403 | 24661130-5 | Tekočine za vrtanje |

| 3407 | 24662000-2 | Paste za modeliranje |

| 3407 | 24662100-3 | Zobarski vosek |

| 3406 + 3604 + 3605 + 3606 + 9613 + 9614 | 36674000-6 | Vžigalniki, izdelki iz vnetljivih snovi, pirotehnika, vžigalice in tekoča ali utekočinjena plinska goriva |

35Beljakovinske snovi; modificirani škrobi; lepila; encimi…

| 3507 | 24180000-9 | Encimi |

| 1302 + 3001[.1 + .2] + 30 02.90.50 + 3504 | 24431000-4 | Kulture mikroorganizmov |

| 1302 + 3504 | 24433000-8 | Pektinske snovi |

| 3503 + 3505 + 3506 | 24620000-6 | Lepila |

| 3503 | 24621000-3 | Želatine |

| 3506 | 24621200-5 | Sredstva za lepljenje |

| 3504 | 24666000-0 | Peptoni in beljakovinske substance |

37Proizvodi za fotografske in kinematografske namene

| 3701 – 3703 + 3707 + 38021 | 24640000-2 | Kemikalije za fotografske namene |

| 3701 – 3703 | 24641000-9 | Fotografske plošče in filmi |

| 3707 + 38021 | 24641200-1 | Emulzije za fotografske namene |

| 3707.90 | 24641210-4 | Fotografski razvijalci |

| 3707.90 | 24641220-7 | Fotografski fiksirji |

| 3707.90.1 | 24641230-0 | Razvijalci za rentgensko snemanje |

| 3707.90.1 | 24641240-3 | Fiksirji za rentgensko snemanje |

| 3707 | 24641260-9 | Ojačevalci slike |

| 3701 + 3702 | 25310000-7 | Filmi za radiološko snemanje |

| 3701.10 + 3702.10 | 25311000-4 | Filmi za rentgensko snemanje |

| 3701 + 3702 + 3703 | 25312000-1 | Diazo filmi |

| 3701.20 + 3702.20 + 3704 + 3705 + 3706 | 25320000-0 | Kinematografski filmi |

| 3701 + 3702 + 3704 + 3705 | 25321000-7 | Fotografski filmi |

| 3701.20 + 3702.20 | 25321100-8 | Filmi za trenutno fotografijo |

| 3706 | 25330000-3 | Video filmi |

| 3706 | 25331000-0 | Video kasete |

| 3706 | 25332000-7 | Video trakovi |

38Razni proizvodi kemijske industrije

| 2207.1 + 2905 – 2908 + 3823.7 | 24142000-1 | Alkoholi, fenoli, fenolni alkoholi in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo derivati; industrijski maščobni alkoholi |

| 3823.7 | 24142100-2 | Industrijski maščobni alkoholi |

| 2915 – 2918 + 3823.1 | 24143000-8 | Industrijske maščobne monokarbonske kisline |

| 3823.1 | 24143100-9 | Kisla olja iz rafinacije |

| 2707 + 2708 + 3301 + 3802.9 + 3803 – 3807 + 4402 | 24147000-6 | Razni organski kemijski proizvodi |

| 3802.9 + 3803 + 3805 – 3807 | 24147100-7 | Rastlinski derivati za barvanje |

| 3301 + 3806 – 3807 | 24147400-0 | Proizvodi iz smole |

| 3804 | 24147500-1 | Lužnice iz proizvodnje lesne celuloze |

| 3808 | 24200000-6 | Agrokemični proizvodi |

| 3808 | 24210000-9 | Pesticidi |

| 3808.10 | 24220000-2 | Insekticidi |

| 3808.30 | 24230000-5 | Herbicidi |

| 38 08.30.90 | 24240000-8 | Sredstva za urejanje rasti rastlin |

| 3808.40 | 24250000-1 | Dezinfektanti |

| 3808.90.10 | 24260000-4 | Rodenticidi |

| 3808.20 | 24270000-7 | Fungicidi |

| 3814 | 24350000-2 | Topila |

| 3814 | 24351000-9 | Sredstva za odstranjevanje barv |

| 3814 | 24352000-6 | Razredčila |

| 3006 + 3407 + 3822 | 24421000-1 | Kemijsko medicinsko potrošno blago, brez zobarskega potrošnega blaga |

| 3006[.2 – .4] + 3407 + 3822 | 24421100-2 | Reagenti |

| 3002 + 3006 + 3407 + 3822 | 24421130-1 | Kemični reagenti |

| 3006 + 3822 | 24421140-4 | Diagnostični reagenti |

| 3006 + 3822 | 24421150-7 | Izotopni reagenti |

| 3822 | 24421160-0 | Laboratorijski reagenti |

| 3701 – 3703 + 3707 + 38021 | 24640000-2 | Kemikalije za fotografske namene |

| 3707 + 38021 | 24641200-1 | Emulzije za fotografske namene |

| 3821 | 24641250-6 | Podlaga |

| 1518 + 3403 + 3811.2 + 3813 + 3819 + 3820 | 24661000-5 | Masti in maziva |

| 3811.2 + 3813 | 24661200-7 | Aditivi za olja |

| 3813 | 24661210-0 | Prah za gasilne aparate |

| 3813 | 24661220-3 | Sredstva za gasilne aparate |

| 3813 | 24661230-6 | Polnila za gasilne aparate |

| 3819 + 3820 | 24661300-8 | Hidravlične tekočine |

| 3820 | 24661310-1 | Sredstva za odtajanje |

| 3820 | 24661311-8 | Preparati zoper zmrzovanje |

| 3809 | 24663000-9 | Sredstva za dodelavo |

| 3802.1 | 24664000-6 | Aktivno oglje |

| 3802.1 | 24664100-7 | Novo aktivno oglje |

| 3802.1 | 24664200-8 | Regenerirano aktivno oglje |

| 3803 + 3808.40 | 24665000-3 | Kemična stranišča |

| 3824 | 24667000-7 | Kemični aditivi |

| 3824.10 | 24667100-8 | Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele ali livarska jedra |

| 3824.40 | 24667200-9 | Aditivi za cemente, malte ali betone |

| 3824[.7 + .9] | 24668000-4 | Kemični proizvodi za naftno in plinsko industrijo |

| 3824[.7 + .9] | 24668100-5 | Kemikalije za vrtine |

| 3824[.7 + .9] | 24668200-6 | Sredstva za kosmičenje |

| 3824[.7 + .9] | 24668300-7 | Kemikalije za izplakovanje |

| 3824[.7 + .9] | 24668400-8 | Ampule z gelom za zadelavo razstreliva |

| 3818 | 24669000-1 | Pršila in kemikalije v obliki kolutov |

| 3818 | 24669100-2 | Pršila |

| 3818 | 24669200-3 | Kemijski elementi v obliki kolutov |

| 3811.90 + 3820 | 24810000-5 | Tekočine za radiatorje |

| 3811 | 24830000-1 | Sredstva za preprečevanje korozije |

| 3816 + 6901 – 6903 + 6908 | 26260000-8 | Ognjevzdržni keramični izdelki |

| 3816 | 26263000-9 | Ognjevzdržen cement, malta in beton |

| 3816 | 26263100-0 | Ognjevzdržen cement |

| 3816 | 26263200-1 | Ognjevzdržna malta |

| 3816 | 26263300-2 | Ognjevzdržen beton |

| 3824.50.1 | 28814100-2 | Sveža betonska mešanica |

39Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas

| 3901 – 3909.10 + 3911 – 3914 | 24160000-3 | Plastične mase v primarnih oblikah |

| 3901 | 24161000-0 | Polimeri etilena v primarnih oblikah |

| 3902.10 | 24162000-7 | Polimeri propilena v primarnih oblikah |

| 3903 | 24163000-4 | Polimeri stirena v primarnih oblikah |

| 3904 + 3905 + 3906 | 24164000-1 | Polimeri vinila v primarnih oblikah |

| 3905 | 24164100-2 | Polimeri vinilacetata v primarnih oblikah |

| 3906 | 24164200-3 | Akrilni polimeri v primarnih oblikah |

| 3907 | 24165000-8 | Poliestri v primarnih oblikah |

| 3908 | 24166000-5 | Poliamidi v primarnih oblikah |

| 3909.10 | 24167000-2 | Sečninske smole v primarnih oblikah |

| 3909.30 | 24168000-9 | Amino smole v primarnih oblikah |

| 3911 – 3914 | 24169000-6 | Silikoni v primarnih oblikah |

| 3902 + 3926 + 5403.1 + 5403[.2 + .3] + 5404 + 5502 + 5504 | 24720000-7 | Umetna vlakna |

| 3902 | 24722000-1 | Polipropilen |

| 3916 + 3917 + 3920 + 3921.9 | 25210000-6 | Plošče, listi, cevi in profili iz plastičnih mas |

| 3916 | 25211000-3 | Monofilament iz plastičnih mas |

| 3916 | 25211100-4 | Električni vod iz plastičnih mas |

| 3916 | 25211200-5 | Palice iz plastičnih mas |

| 3916 | 25211300-6 | Paličice iz plastičnih mas |

| 3915.3 + 3917 | 25212000-0 | Cevi, cevovodi in zvijave cevi |

| 3917 | 25212100-1 | Cevi iz plastičnih mas |

| 3917.31 | 25212110-4 | Gibke cevi iz plastičnih mas |

| 3917.31 | 25212120-7 | Gibke cevi iz PVC |

| 3917 | 25212200-2 | Cevovodi iz plastičnih mas |

| 3917.31 | 25212210-5 | Gibki cevovodi iz plastičnih mas |

| 3917.31 | 25212220-8 | Gibki cevovodi iz PVC |

| 3917 | 25212300-3 | Zvijave cevi iz plastičnih mas |

| 3917.31 | 25212310-6 | Gibke zvijave cevi iz plastičnih mas |

| 3917.31 | 25212320-9 | Gibke zvijave cevi iz PVC |

| 3917 | 25212400-4 | Obojke iz plastičnih mas |

| 3917[.3 + .4] | 25212500-5 | Pribor (fitingi) za cevi, cevovode in zvijave cevi, iz plastičnih mas ali PVC |

| 3917.[3 + .4] | 25212510-8 | Pribor (fitingi) za cevi, iz plastičnih mas |

| 3917.[3 + .4] | 25212520-1 | Pribor (fitingi) za cevi, iz PVC |

| 3917.[3 + .4] | 25212530-4 | Pribor (fitingi) za cevovode, iz plastičnih mas |

| 3917.[3 + .4] | 25212540-7 | Pribor (fitingi) za cevovode, iz PVC |

| 3917.[3 + .4] | 25212550-0 | Pribor (fitingi) za zvijave cevi, iz plastičnih mas |

| 3917.[3 + .4] | 25212560-3 | Pribor (fitingi) za zvijave cevi, iz PVC |

| 3917.[3 + .4] | 25212600-6 | Komponente iz neobdelanega PVC |

| 3917.[3 + .4] | 25212610-9 | Okviri iz neobdelanega PVC |

| 3917.[3 + .4] | 25212620-2 | Cevovodi iz neobdelanega PVC |

| 3917.[3 + .4] | 25212630-5 | Proizvodne cevi iz neobdelanega PVC |

| 3915.30 | 25212700-7 | PVC pena |

| 3920 + 3921.9 | 25213000-7 | Plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas |

| 3920 | 25213100-8 | Filmi iz plastičnih mas |

| 3920 | 25213200-9 | Folije iz plastičnih mas |

| 3920 | 25213300-0 | Oprijemljiva folija |

| 3920 + 3921.9 | 25213400-1 | Trakovi iz plastičnih mas |

| 3920 | 25213500-2 | Listi iz plastičnih mas |

| 3920 | 25213600-3 | Plošče iz plastičnih mas |

| 3920.3 + 3921.11 + 3923 | 25220000-9 | Izdelki za pakiranje iz plastičnih mas |

| 3920.3 + 3921.11 + 3923 | 25221000-6 | Vreče in vrečke iz polietilena |

| 3923.21 | 25221100-7 | Vreče in vrečke za odpadke, iz polietilena |

| 3923.21 | 25221200-8 | Vrečke iz polietilena za medicinske namene |

| 3923.21 | 25221210-1 | Vrečke za kri |

| 3923.21 | 25221220-4 | Vrečke za plazmo |

| 3923.21 | 25221230-7 | Vrečke za seč |

| 3923.21 | 25221300-9 | Vrečke za shranjevanje iz polietilena |

| 3923.21 | 25221310-2 | Oblazinjene kuverte |

| 3923.29 | 25222000-3 | Vreče in vrečke iz plastičnih mas |

| 3923.29 | 25222100-4 | Vreče za odpadke, iz plastičnih mas |

| 3923.29 | 25222200-5 | Vrečke iz plastičnih mas za medicinske namene |

| 3923.[1 + .9] | 25223000-0 | Posode iz trde plastike |

| 3923.1 | 25223100-1 | Zaboji iz plastičnih mas |

| 3923.1 | 25223110-4 | Zaboji za steklenice, iz plastičnih mas |

| 3923.1 | 25223200-2 | Gajbe iz plastičnih mas |

| 3923.9 | 25223300-3 | Posode za odpadke iz plastičnih mas |

| 3923.9 | 25223310-6 | Sodi iz plastičnih mas |

| 3923.3 | 25224000-7 | Baloni, plastenke in pletenke iz plastičnih mas |

| 3923.4 | 25225000-4 | Motki ali vretena iz plastičnih mas |

| 3923.50 | 25226000-1 | Zamaški, pokrovi in pokrovke iz plastičnih mas |

| 39 23.50.90 | 25226100-2 | Zamaški iz plastičnih mas |

| 39 23.50.90 | 25226200-3 | Pokrovi iz plastičnih mas |

| 3923.50.10 | 25226300-4 | Pokrovke iz plastičnih mas |

| 3920.30 + 3921.11 | 25227000-8 | Proizvodi iz polistirena |

| 3920.30 + 3921.11 | 25227100-9 | Folije iz polistirena |

| 3920.30 + 3921.11 | 25227200-0 | Plošče iz polistirena |

| 3918 | 25231000-9 | Talne, stenske in stropne obloge iz plastičnih mas |

| 3922 | 25232000-6 | Sanitarni proizvodi iz plastičnih mas |

| 3922.10 | 25232100-7 | Kadi, pršne kadi in lijaki iz plastičnih mas |

| 3922.10 | 25232110-0 | Kadi iz plastičnih mas |

| 3922.10 | 25232120-3 | Pršne kadi iz plastičnih mas |

| 3922.10 | 25232130-6 | Lijaki iz plastičnih mas |

| 3922.20 | 25232200-8 | Straniščne deske in pokrovi iz plastičnih mas |

| 3922.90 | 25232300-9 | Izplakovalni kotlički iz plastičnih mas |

| 3922.90 | 25232400-0 | Bideji iz plastičnih mas |

| 3925.1 | 25233000-3 | Rezervoarji, cisterne in kadi iz plastičnih mas |

| 3925.1 | 25233100-4 | Rezervoarji iz plastičnih mas |

| 3925.1 | 25233200-5 | Cisterne iz plastičnih mas |

| 3925.1 | 25233300-6 | Kadi iz plastičnih mas |

| 3925[.2 + .3] | 25234000-0 | Vrata, okna, okvirji, pragi, naoknice in okenske navojnice iz plastičnih mas |

| 3925.2 | 25234100-1 | Okna iz plastičnih mas |

| 3925.2 | 25234110-4 | Okenski okvirji iz plastičnih mas |

| 3925.2 | 25234200-2 | Vrata iz plastičnih mas |

| 3925.2 | 25234210-5 | Podboji iz plastičnih mas |

| 3925.2 | 25234300-3 | Pragi iz plastičnih mas |

| 3925.3 | 25234400-4 | Naoknice in okenske navojnice iz plastičnih mas |

| 3925.3 | 25234410-7 | Naoknice iz plastičnih mas |

| 3925.3 | 25234420-0 | Okenske navojnice iz plastičnih mas |

| 3925.9 | 25236000-4 | Pokrovi za vstopne jaške ali dostope, iz plastičnih mas |

| 3925.9 | 25237000-1 | Ohišja iz plastičnih mas |

| 3925.9 | 25237100-2 | Škatlasta ohišja za števce, iz plastičnih mas |

| 3925.9 | 25237200-3 | Zaščitni izolacijski elementi iz plastičnih mas |

| 3919.1 | 25241000-2 | Samolepilni trakovi in oblike iz plastičnih mas |

| 3919.1 | 25241100-3 | Samolepilni trakovi iz plastičnih mas |

| 3919.1 | 25241110-6 | Lepilni trakovi |

| 3919.1 | 25241120-9 | Odbojni trakovi |

| 3919.1 | 25241200-4 | Samolepilni trakovi iz plastičnih mas |

| 3919.1 | 25241300-5 | Samolepilne oblike iz plastičnih mas |

| 3919.1 | 25241310-8 | Lepilne etikete |

| 3919.1 | 25242000-9 | Samolepilne plošče, listi, filmi in folije |

| 3919.1 | 25242100-0 | Samolepilne plošče iz plastičnih mas |

| 3919.1 | 25242200-1 | Samolepilni listi iz plastičnih mas |

| 3919.1 | 25242300-2 | Samolepilni filmi iz plastičnih mas |

| 3919.1 | 25242400-3 | Samolepilni folije iz plastičnih mas |

| 3924 | 25243000-6 | Namizni pribor, kuhinjski pribor, gospodinjski in toaletni izdelki iz plastičnih mas |

| 3924.1 | 25243100-7 | Namizni in kuhinjski pribor iz plastičnih mas |

| 3924.1 | 25243110-0 | Jedilni pribor iz plastičnih mas |

| 3924.1 | 25243120-3 | Posode za živila |

| 3924.1 | 25243130-6 | Sklede |

| 3924.1 | 25243140-9 | Odcejalniki iz plastičnih mas |

| 3924.90.11 | 25243200-8 | Spužve |

| 3924.90 | 25243300-9 | Gospodinjski ali toaletni izdelki iz plastičnih mas |

| 3924.90 | 25243310-2 | Vedra iz plastičnih mas |

| 3924.90 | 25243320-5 | Koši za smeti, iz plastičnih mas |

| 3924.90 | 25243330-8 | Smetišnice iz plastičnih mas |

| 3926.1 | 25247000-4 | Potrebščine za pisarne ali šole, iz plastičnih mas |

| 3926.1 | 25247100-5 | Potrebščine za pisarne iz plastičnih mas |

| 3926.1 | 25247110-8 | Mape s spenjačem |

| 3926.1 | 25247120-1 | Sponke |

| 3926.1 | 25247200-6 | Potrebščine za šole, iz plastičnih mas |

| 3926.1 | 25247210-9 | Risalne potrebščine iz plastičnih mas |

| 3926.1 | 25247220-2 | Pisalne potrebščine iz plastičnih mas |

| 3926.1 | 25247230-5 | Ravnila |

| 3926[.3 – .9] | 25248000-1 | Pribor (fitingi) za pohištvo, iz plastičnih mas |

| 3926.3 | 25248100-2 | Filterni elementi iz plastičnih mas |

| 3926.9 | 25248200-3 | Deli iz plastičnih mas |

| 3926.9 | 25248210-6 | Deli za ograje, iz plastičnih mas |

| 3926.9 | 25248220-9 | Cestni stožci iz plastičnih mas |

| 3926.9 | 25248230-2 | Deli za zapornice, iz plastičnih mas |

| 3926.9 | 25248240-5 | Markerji iz plastičnih mas |

| 3926.2 | 25249000-8 | Oblačila iz plastičnih mas |

| 3926.2 | 25249100-9 | Rokavice iz plastičnih mas |

| 3907 + 3917 | 25271000-1 | Epoksidna smola |

| 3917 | 25271100-2 | Proizvodne cevi iz epoksidne smole |

| 3917[.1 – .4] + 400 + 8481.8 | 28582000-5 | Priprave za protipožarno zaščito |

| 3917[.1 – .4] + 4009 | 28582100-6 | Požarne cevi |

| 3918 + 4008.21 + 4016.91 + 4418.30 + 4815 + 5904 | 28812200-9 | Talne obloge |

| 3918 + 4008.21 + 4016.91 + 4815 + 5904 | 28812220-5 | Upogljive talne obloge |

| 3918 + 4418.3 + 4815 | 28812230-8 | Masivni pod |

| 3918 + 4008.21 + 4016.91 + 4418.30 + 4815 + 5904 | 28812240-1 | Vmesni opaži |

| 3925 + 4418 + 6809 | 28812300-0 | Pregrade |

| 3925 + 4418 + 6809 | 28812310-3 | Predelne stene |

| 3925.90.8 + 4418 + 6807.10.10 + 6905.10 + 7308 + 9406 | 28812400-1 | Streha |

| 3925.90.8 + 4418.40 + 9406 | 28812410-4 | Strešna ogrodja |

| 3925.90.8 + 4418.40 + 9406 | 28812420-7 | Strešni podporniki |

| 3925.3 + 7308.3 + 7610.1 | 28815300-1 | Naoknice |

| 3925.3 | 28815310-4 | Rolete |

| 3925[.2 + .3] | 28815700-5 | Zunanje okenske navojnice |

| 3926.9 + 7308.9 + 7610.9 | 28821000-3 | Odbojne ograje |

| 3926.9 + 7308.9 + 7610.9 | 28821100-4 | Cestne ograje |

| 3926.9 + 4403.1 + 7308.9 + 7610.9 | 28822000-0 | Ograje |

| 3926.9 + 7308.9 + 7610.9 | 28823000-7 | Varovalne ograje |

| 3926.9 + 7308.9 + 7610.9 | 28823100-8 | Varnostne ograje |

| 3926.9 + 7308.9 + 7610.9 | 28823200-9 | Zaščitne ograje |

| 3926.9 + 7014 + 8310 + 8530 + 8531 + 9405.9 | 28824000-4 | Urbana oprema |

| 3926.9 | 28824600-0 | Cestni stožci |

| 3926.9 + 7014 + 8310 + 8530 + 8531 + 9405.9 | 28824700-1 | Oznake |

| 3923.9 + 8309 | 28833000-0 | Zunanji pokrovi iz duktilnega železa |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863000-9 | Cevovodi in pribor (fitingi) |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863100-0 | Cevovodi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863110-3 | Cevi za odvodnjavanje |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863111-0 | Odtočne cevi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863121-3 | Cevi za ogrevanje |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863130-9 | Kanalizacijski vodi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863140-2 | Cevovodi za paro in vodo |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863150-5 | Nizkotlačni cevovodi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863160-8 | Distribucijski cevovodi in pribor |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863170-1 | Cevi in cevovodi, razen železnih in jeklenih |

| 3917[.3 + .4] | 28863171-8 | Cevi iz polietilena |

| 3917[.3 + .4] | 28863172-5 | Vodi iz polietilena |

| 3917[.3 + .4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863200-1 | Pribor (fitingi) za cevi |

| 3917[.3 + .4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863210-4 | Cevne objemke |

| 3917[.3 + .4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863230-0 | Cevne spojke |

| 3917[.3 + .4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863240-3 | Mufe |

| 3917[.3 + .4] | 28863241-0 | Mufe iz polietilena |

| 3917[.3 + .4] + 4009 | 28863242-7 | Izolirane spojnice |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 + 8483.6 | 28864000-6 | Zaščitne cevi in proizvodne cevi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28864200-8 | Proizvodne cevi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28864310-2 | Cevi in pribor (fitingi) |

| 3923 + 4010 + 5910 + 8413[.7 + .8] + 8428[.2 + .32 + .39] + 8431[.1 – .3] | 29221700-1 | Dvigala in transporterji |

| 3923 + 4010 + 5910 + 8431.39 | 29221730-0 | Oprema za transporterje |

| 3923 + 4010 + 5910 | 29221731-7 | Transportni trakovi |

| 3924 + 4419 + 4818 + 6302[.6 + .9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8211 + 8215 + 9617 | 36671000-5 | Kuhinjska oprema |

| 3924 + 4419 + 6302[.6 + .9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 8210 + 8211 + 8215 + 9617 | 36671100-6 | Kuhinjska posoda |

| 3924 + 6911 + 6912 + 7013 | 36671110-9 | Posoda |

| 3924 + 6911 + 6912 + 7013 | 36671120-2 | Skodelice in kozarci |

| 3924 + 6911 + 6912 + 7013 | 36671121-9 | Skodelice |

| 3924 + 6911 + 6912 + 7013 | 36671122-6 | Majhne skodelice |

| 3924 + 6911 + 6912 + 7013 | 36671130-5 | Posode za živila |

| 3924 + 6911 + 6912 + 7013 | 36671160-4 | Pladnji |

| 3924 + 4419 + 6302[.6 + .9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 8215 + 9617 | 36671200-7 | Namizna in kuhinjska posoda |

| 3924 + 4419 + 6302 [.6 + .9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 8215 + 9617 | 36671210-0 | Namizna posoda |

| 3924 + 4419 + 4818 + 6302[.6 + .9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8211 + 8215 + 9617 | 36672000-2 | Potrebščine za pripravo in dostavo hrane |

| 3924 + 4818 | 36672100-3 | Potrebščine za pripravo in dostavo hrane, za enkratno uporabo |

| 3924 | 36672110-6 | Jedilni pribor in krožniki za enkratno uporabo |

| 3924 | 36672120-9 | Skodelice za enkratno uporabo |

| 3924 + 6911 + 6912 + 7013 | 36672200-4 | Pladnji za hrano |

| 3922 + 4818 + 4803 + 6910 | 36713000-2 | Sanitarni izdelki |

| 3612 + 3917.4 + 4016.9 + 4504.9 + 4823 + 6305 + 8484 + 9608 | 36931000-6 | Varnostni pribor |

| 3917.4 + 4016.9 + 4504.9 + 4823 + 8484 | 36933000-0 | Zatesnitve |

40Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume

| 4001.1 – 4001.2 | 01118000-7 | Naravni kavčuk, lateks in pripadajoči proizvodi |

| 4001.2 | 01118100-8 | Naravni kavčuk |

| 4001.1 | 01118200-9 | Naravni lateks |

| 4001.1 | 01118210-2 | Proizvodi iz lateksa |

| 1301 + 4001.3 | 02200000-6 | Gume |

| 4002 | 24170000-6 | Sintetični kavčuk |

| 4006.1 + 4011 + 4012 + 4013 | 25110000-5 | Gume in z njimi povezani proizvodi |

| 4011 + 4012 + 4013 | 25111000-2 | Gume |

| 4011.10 + 4012.10.30 | 25111100-3 | Gume za osebne avtomobile |

| 4011.40 + 40 12.10.80 | 25111200-4 | Gume za motorna kolesa |

| 4011[.2 + .3] + 4012[.10.10 + 10.50] | 25111300-5 | Gume za visoke obremenitve |

| 4011.20 + 40 12.10.50 | 25111310-8 | Gume za tovornjake |

| 4011.20 + 40 12.10.50 | 25111320-1 | Gume za avtobuse |

| 4011.30 + 40 12.10.50 | 25111330-4 | Gume za letala |

| 4011.9 + 4012.9 | 25111400-6 | Gume za kmetijska vozila |

| 4012.9 + 4013 | 25111500-7 | Zračnice, plašči in zaščitne zavesice (ščitniki iz gume) |

| 40 12.90.90 | 25111510-0 | Zaščitne zavesice |

| 4013 | 25111520-3 | Zračnice |

| 4012.90.30 | 25111530-6 | Plašči |

| 4011.9 | 25111600-8 | Gume za invalidske vozičke |

| 4012.20 | 25111700-9 | Rabljene gume |

| 4012.20 | 25111710-2 | Protektorji |

| 4012.10 | 25111800-0 | Protektirane gume |

| 4011.50 | 25111900-1 | Gume za dvokolesa |

| 4005 + 4006.9 + 4007 – 4010 + 4016.9 | 25120000-8 | Izdelki iz nevulkaniziranega in vulkaniziranega kavčuka (gume) |

| 4005 + 4006.9 | 25121000-5 | Izdelki iz nevulkaniziranega kavčuka (gume) |

| 4007 – 4010 + 4014 + 4016.9 | 25122000-2 | Izdelki iz vulkaniziranega kavčuka (gume) |

| 4007 + 4009 | 25122100-3 | Cevi iz vulkaniziranega kavčuka (gume) |

| 4009 | 25122110-6 | Cevi za vrtanje |

| 4009 | 25122120-9 | Gibke dvižne cevi |

| 4009 | 25122130-2 | Gumijaste cevi |

| 4010 + 4016.9 | 25122200-4 | Trakovi ali jermeni iz vulkaniziranega kavčuka (gume) za transport ali transmisijo |

| 4010 | 25122210-7 | Jermeni za ventilatorje, iz kavčuka (gume) |

| 4016.93 | 25122220-0 | Tesnila |

| 4010.1 | 25122230-3 | Transportni trakovi iz kavčuka (gume) |

| 4010.2 | 25122240-6 | Transmisijski trakovi iz kavčuka (gume) |

| 4014 | 25122300-5 | Higienski ali farmacevtski izdelki iz vulkaniziranega kavčuka (gume) |

| 4014 | 25122310-8 | Higienski izdelki |

| 4014 | 25122320-1 | Farmacevtski izdelki |

| 4014.10 | 25122330-4 | Preservativi |

| 4014.90.10 | 25122340-7 | Cuclji in podobni izdelki za dojenčke |

| 4008.1 + 4016.91 | 25122400-6 | Talne obloge in predpražniki iz vulkaniziranega kavčuka (gume) |

| 4016.91 | 25122410-9 | Talne obloge iz vulkaniziranega kavčuka (gume) |

| 4008.1 + 4016.91 | 25122420-2 | Predpražniki iz vulkaniziranega kavčuka (gume) |

| 4008.21 | 25122421-9 | Telovadne blazine |

| 4008 – 4010 + 4016 | 25122500-7 | Modeli iz vulkaniziranega kavčuka (gume) |

| 4016.9 | 25122510-0 | Gumijasti obroči |

| 4016.93 | 25122520-3 | Gumijasta tesnila |

| 4008 | 25122530-6 | Gumijasti trakovi |

| 4016.9 | 25122540-9 | Gumeni žigi |

| 4016.9 | 25122550-2 | Mase za zalivanje |

| 4003 | 25140000-4 | Regenerirana guma |

| 4004 | 25150000-7 | Odpadki iz gume |

| 4015 | 25160000-0 | Izdelki iz kavčuka (gume) za medicinske namene |

| 4015 | 25161000-7 | Pribor za oblačila, iz kavčuka (gume) |

| 4015.1 | 25161100-8 | Gumijaste rokavice |

| 4015.1 | 25161200-9 | Rokavice za enkratno uporabo |

| 4015 | 25162000-4 | Gumijasta oblačila |

| 4017 | 25170000-3 | Izdelki iz trdega kavčuka (gume) |

| 40 17.00.90 | 25171000-0 | Higienski ali farmacevtski izdelki |

| 4017.00.10 | 25172000-7 | Gumijaste ploščice |

| 40 17.00.90 | 25174000-1 | Gumijaste blazine |

| 3917[.1 + .4] + 400 + 8481.8 | 28582000-5 | Priprave za protipožarno zaščito |

| 3917[.1 – .4] + 4009 | 28582100-6 | Požarne cevi |

| 3918 + 4008.21 + 4016.91 + 4418.30 + 4815 + 5904 | 28812200-9 | Talne obloge |

| 3918 + 4008.21 + 4016.91 + 4815 + 5904 | 28812220-5 | Upogljive talne obloge |

| 3918 + 4008.21 + 4016.91 + 4418.30 + 4815 + 5904 | 28812240-1 | Vmesni opaži |

| 3917[.3 + .4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863200-1 | Pribor (fitingi) za cevi |

| 3917[.3 + .4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863210-4 | Cevne objemke |

| 3917[.3 + .4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863230-0 | Cevne spojke |

| 3917[.3 + .4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863240-3 | Mufe |

| 3917[.3 + .4] | 28863241-0 | Mufe iz polietilena |

| 3917[.3 + .4] + 4009 | 28863242-7 | Izolirane spojnice |

| 3923 + 4010 + 5910 + 8413[.7 + .8] + 8428[.2 + .32.+.39] + 8431[.1 – .3] | 29221700-1 | Dvigala in transporterji |

| 3923 + 4010 + 5910 + 8431.39 | 29221730-0 | Oprema za transporterje |

| 3923 + 4010 + 5910 | 29221731-7 | Transportni trakovi |

| 3005 + 3006 + 4015 + 8419.2 + 8713 + 8714.2 + 9018 – 9022 + 9402 | 33100000-1 | Medicinske naprave |

| 3005 + 3006 + 4015 + 9018 + 9021[.2 + .3] | 33140000-3 | Nekemično medicinsko potrošno blago in hematološko potrošno blago |

| 3005 + 3006 + 4015 + 9018.3 + 9021[.2 + .3] | 33141000-0 | Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago |

| 4015 + 9018.3 | 33141400-4 | Rezilnik za žico in operacijski noži; kirurške rokavice |

| 4015 | 33141420-0 | Kirurške rokavice |

| 4014 + 4803 + 4818 + 9002.9 | 36731000-4 | Predmeti za enkratno uporabo |

| 4014.1 | 36731100-5 | Kondomi |

| 4014 + 4803 + 4818 + 9002.9 | 36731200-6 | Predmeti za osebne potrebe |

| 3612 + 3917.4 + 4016.9 + 4504.9 + 4823 + 6305 + 8484 + 9608 | 36931000-6 | Varnostni pribor |

| 3917.4 + 4016.9 + 4504.9 + 4823 + 8484 | 36933000-0 | Zatesnitve |

41Surove kože z dlako ali brez dlake (razen krzna) in usnje

| 4103 + 4301 + 5001 | 01250000-4 | Živa drobnica in njeni proizvodi |

| 4101.1 + 5101.19 | 15120000-5 | Živalska volna, živalske kože goved in kopitarjev ter živalske kože ovac, koz in prašičev |

| 4101 – 4103 | 15122000-9 | Živalske kože goved in kopitarjev |

| 4101.1 – 4103.1 | 15123000-6 | Živalske kože ovac, koz in prašičev |

| 4108 | 19110000-0 | Semiš usnje |

| 4104 | 19120000-3 | Usnje goved ali kopitarjev |

| 4105 + 4106 + 4107.1 | 19130000-6 | Usnje ovac, koz ali prašičev |

| 4105 | 19131000-3 | Usnje ovac ali jagnjet |

| 4106 | 19132000-0 | Usnje koz ali kozličkov |

| 4107.1 | 19133000-7 | Prašičje usnje |

| 4107[.2 + .9] + 4110 + 4109 + 4111 | 19140000-9 | Usnje drugih živali, umetno in drugo usnje |

| 4107[.2 + .9] | 19141000-6 | Usnje drugih živali |

| 4111 | 19142000-3 | Umetno usnje |

| 4109 | 19143000-0 | Imitacije usnja |

| 4109 | 19144000-7 | Lakasto usnje |

| 4110 | 19150000-2 | Odpadki iz usnja |

42Usnjeni izdelki, sedlarski in jermenarski izdelki; predmeti za potovanje, ročne torbe in podobni izdelki; izdelki iz živalskih črev

| 6113 + 6210 + 4203[.1 + .29 + .3] | 18500000-4 | Usnjena oblačila |

| 6113 + 6210 + 4203[.29 + .3] | 18510000-7 | Pribor za oblačila, iz usnja |

| 4203.29 | 18511000-4 | Usnjene rokavice ali palčniki |

| 4203.29 | 18511100-5 | Železne rokavice |

| 4203.3 | 18512000-1 | Usnjeni pasovi in čezramenski jermeni z žepi za naboje, iz usnja |

| 4203.3 | 18512100-2 | Pasovi |

| 4203.3 | 18512200-3 | Čezramenski jermeni z žepi za naboje |

| 4201 + 6602 + 6603[.1 + .9] | 19210000-1 | Sedlarski izdelki |

| 4201 | 19211000-8 | Sedla |

| 4201 + 6602 + 6603[.1 + .9] | 19212000-5 | Korobači |

| 4201 + 6602 + 6603[.1 + .9] | 19213000-2 | Biči |

| 4202 + 9605 | 19220000-4 | Prtljaga |

| 4202.1 | 19221000-1 | Ročni kovčki |

| 4202.2 | 19222000-8 | Ročne torbice |

| 4202.3 | 19223000-5 | Mošnjički in listnice |

| 4202.3 | 19223100-6 | Mošnjički |

| 4202.3 | 19223200-7 | Listnice |

| 4202.1 | 19224000-2 | Kovčki za obleko |

| 4202.1 | 19225000-9 | Držaji za čutare in toki |

| 4202.1 | 19225100-0 | Držaji za čutare |

| 4202 | 19225200-1 | Toki |

| 4202.9 + 9605 | 19229000-7 | Toaletne torbe |

| 4204 | 19240000-0 | Usnjeni izdelki, ki se uporabljajo v strojih in mehaničnih napravah |

| 4203.21 + 9401[.1 – .3 + .7] + 9506 + 9507 | 36400000-5 | Izdelki in oprema za šport |

| 4203.21 + 9401[.1 – .3 + .7] + 9506 + 9507 | 36410000-8 | Oprema za športe na prostem |

| 4203.21 + 9506[.3 – .6 + .99] | 36416000-0 | Oprema za prosti čas |

43Naravno in umetno krzno; krzneni izdelki

| 4103 + 4301 + 5001 | 01250000-4 | Živa drobnica in njeni proizvodi |

| 4303 | 18224000-5 | Oblačila iz premazanih ali impregniranih tekstilnih materialov |

| 4302 + 4303 + 4304 | 18600000-5 | Kožuhi in izdelki iz krzna |

| 4302 + 4303 + 4304 | 18610000-8 | Krzneni izdelki |

| 4302 + 4304 | 18611000-5 | Krzno |

| 4303 | 18612000-2 | Krznena oblačila |

| 4304 | 18613000-9 | Izdelki iz umetnega krzna |

| 4303 | 18620000-1 | Kožuhi |

44Les in lesni izdelki, lesno oglje

| 4401 – 4421 | 02100000-5 | Les |

| 4403.2 | 02110000-8 | Les iglavcev |

| 4403.4 | 02120000-1 | Tropski les |

| 4401.1 | 02130000-4 | Les za ogrevanje |

| 4403 | 02140000-7 | Neobdelan les |

| 4403.9 | 02150000-0 | Les listavcev |

| 4401.3 | 02160000-3 | Lesni odpadki |

| 4401.3 | 02170000-6 | Lesni ostanki |

| 4404 | 02180000-9 | Hlodi |

| 4404 | 02181000-6 | Drogovi |

| 4404 | 02182000-3 | Koli |

| 4404 – 4421 | 02190000-2 | Gradben les |

| 4404 – 4421 | 02191000-9 | Proizvodi iz gradbenega lesa |

| 4403.1 + 4406[.1 + .9] + 4407 + 4408 + 4410 – 4418[.1 – .5 +.9] + 4502 + 4503 + 4504[.1 + .9] + 4600 + 9406.00.1 | 20000000-6 | Les, lesni izdelki, plutasti izdelki, košarski in pletarski izdelki |

| 4403.1 + 4406[.1 + .9] + 4407 | 20100000-7 | Žagan les |

| 4406.1 | 20110000-0 | Železniški pragovi |

| 4406.1 | 20111000-7 | Leseni pragovi |

| 4406.1 | 20112000-4 | Deli pragov |

| 4407 | 20120000-3 | Jamski les |

| 4407.1 | 20130000-6 | Prepariran les listavcev |

| 4407.1 | 20131000-3 | Deli ograj |

| 4407 | 20140000-9 | Les iglavcev |

| 4407 | 20150000-2 | Parket |

| 4403.1 + 4406.9 | 20160000-5 | Preparirani ali obdelani leseni proizvodi |

| 4403.1 + 4406.9 | 20161000-2 | Obdelan les |

| 4403.1 | 20161100-3 | Obdelani drogovi |

| 4401.3 | 20170000-8 | Žagovina |

| 4408 + 4410 + 4411 + 4412.1 + 4413 | 20200000-8 | Leseni listi in furnirji |

| 4408 + 4410 + 4411 + 4412.1 | 20210000-1 | Lesene plošče in paneli |

| 4412.1 | 20211000-8 | Vezan les |

| 4412.1 | 20212000-5 | Lameliran les |

| 4410 | 20213000-2 | Iverne plošče |

| 4411 | 20214000-9 | Vlaknene plošče |

| 4410 + 4411 + 4412.1 | 20215000-6 | Leseni paneli |

| 4408 | 20216000-3 | Furnirni listi |

| 4413 | 20220000-4 | Zgoščen les |

| 4418[.1 – .5 + .9] + 9406.00.1 | 20300000-9 | Izdelki stavbnega mizarstva in tesarstva, iz lesa |

| 4418[.1 – .5] | 20310000-2 | Leseno stavbno pohištvo |

| 4418.1 | 20311000-9 | Lesena okna |

| 4418[.1 + .2] | 20311100-0 | Vrata z okni |

| 4418.2 | 20312000-6 | Lesena vrata |

| 4418[.3 – .5] | 20313000-3 | Lesene parketne plošče |

| 4418.9 | 20320000-5 | Tesarski izdelki iz lesa |

| 4418.9 | 20321000-2 | Gotove letve za ograje |

| 4418.9 | 20322000-9 | Ostrešja iz lesa |

| 4418.9 | 20323000-6 | Stopnice |

| 4415[.1 + .2] + 4416 | 20400000-0 | Kontejnerji, palete, škatle in druga embalaža iz lesa |

| 4415.1 + 4416 | 20410000-3 | Leseni kontejnerji |

| 4415.1 + 4416 | 20411000-0 | Leseni sodi |

| 4415.1 | 20411100-1 | Leseni zaboji |

| 4415.1 | 20411200-2 | Bobni za kable |

| 4415.1 + 4416 | 20412000-7 | Lesene gajbe |

| 4416 | 20412100-8 | Kadi |

| 4416 | 20412200-9 | Lesena vedra |

| 4415.1 | 20413000-4 | Lesene škatle |

| 4415.2 | 20420000-6 | Lesene palete |

| 4415.2 | 20421000-3 | Zabojaste palete |

| 4414 + 4415 + 4417 + 4501.9 + 4502 + 4503 + 4504[.1 + .9] + 4600 | 20500000-1 | Izdelki iz lesa in plute |

| 4414 + 4415 + 4417 | 20510000-4 | Izdelki iz lesa in z njimi povezani predmeti |

| 4417 | 20511000-1 | Leseni držaji za orodje |

| 4417 | 20512000-8 | Lesena držala za orodje |

| 4417 | 20513000-5 | Deli orodja, iz lesa |

| 4414 | 20514000-2 | Leseni okviri |

| 4415 | 20515000-9 | Krste |

| 2707 + 2708 + 3301 + 3802.9 + 3803 – 3807 + 4402 | 24147000-6 | Razni organski kemijski proizvodi |

| 4402 | 24147200-8 | Lesno oglje |

| 1520 + 2905.45 + 3307.4 + 3404 + 3405 + 4401 | 24510000-2 | Glicerol |

| 3307.4 + 3404 + 3405 + 4401 | 24511000-9 | Dišeči preparati in voski |

| 3405[.1 – .3 + .9] + 4401 | 24511300-2 | Loščila in kreme |

| 4401 | 24511340-4 | Sredstva za vezavo prahu pri pometanju |

| 3918 + 4008.21 + 4016.91 + 4418.30 + 4815 + 5904 | 28812200-9 | Talne obloge |

| 4418.3 | 28812210-2 | Talne obloge iz lesa |

| 3918 + 4418.3 + 4815 | 28812230-8 | Masivni pod |

| 3918 + 4008.21 + 4016.91 + 4418.30 + 4815 + 5904 | 28812240-1 | Vmesni opaži |

| 3925 + 4418 + 6809 | 28812300-0 | Pregrade |

| 3925 + 4418 + 6809 | 28812310-3 | Predelne stene |

| 3925.90.8 + 4418 + 6807.10.10 + 6905.10 + 7308 + 9406 | 28812400-1 | Streha |

| 3925.90.8 + 4418.40 + 9406 | 28812410-4 | Strešna ogrodja |

| 3925.90.8 + 4418.40 + 9406 | 28812420-7 | Strešni podporniki |

| 4418.40 | 28812430-0 | Ostrešja |

| 4418.50 + 6807.10.10 + 6811.20.11 | 28812500-2 | Materiali za strešne kritine |

| 4418.50 | 28812510-5 | Strešniki |

| 4404 + 4418 + 6810.91 + 7308.9 | 28812700-4 | Tramovi |

| 4418.9 | 28815600-4 | Tekoče stopnice |

| 3926.9 + 4403.1 + 7308.9 + 7610.9 | 28822000-0 | Ograje |

| 4403.1 | 28822100-1 | Leseni stebri |

| 4417 + 8453 | 29822000-7 | Čevljarska oprema |

| 3924 + 4419 + 4818 + 6302[.6 + .9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8211 + 8215 + 9617 | 36671000-5 | Kuhinjska oprema |

| 3924 + 4419 + 6302[.6 + .9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 8210 + 8211 + 8215 + 9617 | 36671100-6 | Kuhinjska posoda |

| 3924 + 4419 + 6302[.6 + .9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 8215 + 9617 | 36671200-7 | Namizna in kuhinjska posoda |

| 3924 + 4419 + 6302[.6 + .9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 8215 + 9617 | 36671210-0 | Namizna posoda |

| 3924 + 4419 + 4818 + 6302[.6 + .9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8211 + 8215 + 9617 | 36672000-2 | Potrebščine za pripravo in dostavo hrane |

| 4415 | 36950000-5 | Zbiralniki za kompost |

45Pluta in plutasti izdelki

| 4501.1 | 02300000-7 | Pluta |

| 4403.1 + 4406[.1 + .9] + 4407 + 4408 + 4410 – 4418[.1 – .5 + .9] + 4502 + 4503 + 4504[.1 + .9] + 4600 + 9406.00.1 | 20000000-6 | Les, lesni izdelki, plutasti izdelki, košarski in pletarski izdelki |

| 4414 + 4415 + 4417 + 4501.9 + 4502+4503+4504[.1+.9]+4600 | 20500000-1 | Izdelki iz lesa in plute |

| 4501.9 + 4502 + 4503 + 4504 [.1 + .9] + 4600 | 20520000-7 | Izdelki iz plute, košarski in pletarski izdelki |

| 4501.9 + 4502 | 20522000-1 | Naravna pluta |

| 4502 | 20522100-2 | Ploščice iz plute |

| 3612 + 3917.4 + 4016.9 + 4504.9 + 4823 + 6305 + 8484 + 9608 | 36931000-6 | Varnostni pribor |

| 3917.4 + 4016.9 + 4504.9 + 4823 + 8484 | 36933000-0 | Zatesnitve |

46Izdelki iz slame, esparta in drugih materialov za pletarstvo; košarski in pletarski izdelki

| 4403.1 + 4406[.1 + .9] + 4407 + 4408 + 4410 – 4418[.1 – .5 + .9] + 4502 + 4503 + 4504[.1 + .9] + 4600 + 9406.00.1 | 20000000-6 | Les, lesni izdelki, plutasti izdelki, košarski in pletarski izdelki |

| 4414 + 4415 + 4417 + 4501.9 + 4502 + 4503 + 4504[.1 + .9] + 4600 | 20500000-1 | Izdelki iz lesa in plute |

| 4501.9 + 4502 + 4503 + 4504 [.1 + .9] + 4600 | 20520000-7 | Izdelki iz plute, košarski in pletarski izdelki |

| 4602 | 20521000-4 | Košarski izdelki |

| 4602 | 20521100-5 | Pletarski izdelki |

47Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov; papirni ali kartonski odpadki in ostanki

| 4702 | 21110000-7 | Celuloza |

| 4702 | 21111000-4 | Lesna celuloza |

| 4702 | 21111100-5 | Kemična lesna celuloza |

| 4707 | 21126000-2 | Papirni in kartonski odpadki in ostanki |

| 4706 + 4707 | 36920000-6 | Reciklirani proizvodi |

48Papir in karton; izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona

| 4801 + 4802[.1 – .4] | 21120000-0 | Papir in karton |

| 4801 + 4802[.1 – .4] | 21121000-7 | Časopisni papir, ročno izdelan papir in drug nepremazan papir ali karton za grafične namene |

| 4801 | 21121100-8 | Časopisni papir |

| 4802.1 | 21121200-9 | Ročno izdelan papir ali karton |

| 4802[.2 – .4] | 21121300-0 | Papir in karton, fotosenzibilen, toplotno senzibilen ali termografični |

| 4802[.2 – .4] | 21121310-3 | Fotosenzibilen papir ali karton |

| 4802[.2 – .4] | 21121320-6 | Toplotno senzibilen papir ali karton |

| 4802[.2 – .4] | 21121330-9 | Termografični papir ali karton |

| 4803 + 4804[.1 – .5] + 4805[.1 + .2] + 4808.2 | 21122000-4 | Toaletni papir, kraft papir ter drug papir in karton |

| 4805.2 | 21122100-5 | Večplasten papir in karton |

| 4804.1 | 21122200-6 | Kraft papir |

| 4806 | 21124000-8 | Za maščobe nepropusten papir in drugi papirni izdelki |

| 4806.2 | 21124100-9 | Za maščobe nepropusten papir |

| 4806.3 | 21124200-0 | Pavs papir |

| 4806.40.1 | 21124300-1 | Prosojen papir |

| 4806.40.9 | 21124400-2 | Prozoren ali prosojen papir |

| 4806 | 21124500-3 | Papir za umetniški tisk |

| 4806 | 21124600-4 | Risalni papir |

| 4806 | 21124700-5 | Papir za zemljevide |

| 4807 + 4809 + 4810[.1 + .9] + 4811[.1 + .4] | 21125000-5 | Predelan papir in karton |

| 4807 + 4810[.3 + .9] | 21125100-6 | Sestavljen papir in karton |

| 4810[.1 + .2] | 21125300-8 | Pisalni papir |

| 4810[.1 + .2] | 21125400-9 | Papir za tiskanje |

| 4809 + 4811[.1 – .4] | 21125600-1 | Samokopirni ali drug papir za kopiranje |

| 4811[.1 – .4] | 21125610-4 | Termografični papir |

| 4811[.1 – .4] | 21125690-8 | Fotokopirni papir in kserografični papir |

| 4811[.1 – .4] | 21125691-5 | Fotokopirni papir |

| 4811[.1 – .4] | 21125692-2 | Kserografični papir |

| 4808.1 | 21210000-8 | Valovit papir ali valovit karton |

| 4819[.3 + .4] | 21211000-5 | Embalaža iz papirja in kartona |

| 4819 | 21211100-6 | Škatle, zaboji in kasete |

| 4819 | 21211110-9 | Zaboji iz papirja ali kartona |

| 4819[.3 + .4] | 21211120-2 | Škatlasti fascikli, pladnji za pisma, škatle za shranjevanje in podobni izdelki |

| 4819[.3 + .4] | 21211200-7 | Papirne vreče in vrečke |

| 4819[.3 + .4] | 21211210-0 | Papirne vreče |

| 4819[.3 + .4] | 21211220-3 | Papirne vrečke |

| 4819[.3 + .4] | 21211230-6 | Vrečke za bruhanje |

| 4818 | 21220000-1 | Izdelki iz papirja za gospodinjstva in bolnišnice |

| 4818[.1 – .3] | 21221000-8 | Toaletni papir, robčki, brisače in serviete |

| 4818.1 | 21221100-9 | Toaletni papir |

| 4818.2 | 21221200-0 | Papirnati robčki |

| 4818.20.9 | 21221300-1 | Papirnate brisače |

| 4818.3 | 21221400-2 | Papirnate serviete |

| 4818[.4 – .9] | 21222000-5 | Predmeti iz papirja za sanitarne potrebe ali bolnišnice |

| 4818.4 | 21222100-6 | Predmeti iz papirja za sanitarne potrebe |

| 4818.40.1 | 21222110-9 | Sanitarne brisače ali tamponi |

| 4818.40.9 | 21222120-2 | Plenice za enkratno uporabo |

| 4818.40.9 | 21222121-9 | Plenične podloge iz papirja |

| 4818.4 | 21222200-7 | Predmeti iz papirja za bolnišnice |

| 4818.4 | 21222210-0 | Papirnate komprese |

| 4818.40.1 | 21222220-3 | Vrečke ali rokavi za sterilizacijo, iz papirja |

| 4818.4 | 21222300-8 | Izdelki iz papirja za enkratno uporabo |

| 4816 + 4817 + 4823[.1 + .5] | 21230000-4 | Pisarniški material iz papirja in drugi predmeti |

| 4816 | 21231000-1 | Karbon papir, samokopirni papir, matrice za razmnoževanje iz papirja in kopirni papir |

| 4816.1 | 21231100-2 | Karbon papir |

| 4816.2 | 21231200-3 | Samokopirni papir |

| 4816[.1 + .9] | 21231300-4 | Kopirni papir |

| 4816.3 | 21231400-5 | Matrice za razmnoževanje, iz papirja |

| 4817 | 21232000-8 | Pisemske ovojnice, pisemske kartice in dopisnice |

| 4817.2 | 21232100-9 | Pisemske kartice |

| 4817.2 | 21232200-0 | Dopisnice |

| 4817.1 | 21232300-1 | Pisemske ovojnice |

| 4823.5 | 21233000-5 | Reliefni ali luknjani papir |

| 4823.5 | 21233100-6 | Reliefni ali luknjani papir za tiskanje |

| 4823.5 | 21233200-7 | Reliefni ali luknjani papir za pisanje |

| 4823.51.1 | 21233600-1 | Neskončni papir za računalniške tiskalnike |

| 4823.51.1 | 21233610-4 | Neskončni obrazci |

| 4823.1 | 21234000-2 | Papir, premazan z lepilom |

| 4823.1 | 21234100-3 | Samolepilni papir |

| 4814 + 4815 + 5905 | 21240000-7 | Zidne tapete in druge stenske obloge |

| 4814 | 21241000-4 | Stenske obloge iz papirja ali kartona |

| 4814 | 21241100-5 | Zidne tapete |

| 4815 | 21243000-8 | Talne obloge na podlagi papirja ali kartona |

| 4813 + 4823 | 21250000-0 | Cigaretni papir in filterski papir |

| 4813 | 21251000-7 | Cigaretni papir |

| 4823.2 | 21252000-4 | Filterski papir |

| 4820.10.10 | 22810000-1 | Registri iz papirja ali kartona |

| 4820.10.10 | 22813000-2 | Knjigovodske knjige |

| 4820.10.10 | 22814000-9 | Knjige za pobotnice |

| 4820.10.30 | 22815000-6 | Zvezki |

| 4820.10.30 | 22816000-3 | Bloki |

| 48 20.10.50 | 22817000-0 | Dnevniki in rokovniki |

| 48 20.10.90 | 22819000-4 | Adresarji |

| 4911.99 + 4820.40 | 22820000-4 | Obrazci |

| 4911.99 + 4820.40 | 22822000-8 | Poslovni obrazci |

| 4911.99 + 4820.40.10 | 22822100-9 | Poslovni obrazci neskončne oblike |

| 4911.99 + 48 20.40.90 | 22822200-0 | Posamezni poslovni obrazci |

| 4820.20 | 22830000-7 | Delovni zvezki |

| 4820.20 | 22832000-1 | Vadbeni listi |

| 4820.50 | 22840000-0 | Albumi za vzorce |

| 4820.50 | 22841000-7 | Albumi za zbirke |

| 4820.50 | 22841100-8 | Kompleti znamk |

| 4820.50 | 22841200-9 | Albumi za znamke |

| 4820.30 | 22850000-3 | Fascikli in pribor |

| 4820.30 | 22851000-0 | Fascikli |

| 4820.30 | 22852000-7 | Registratorji |

| 4820.30 | 22852100-8 | Ovoji za spise |

| 4820 + 4910 | 22860000-6 | Potiskan pisarniški material, razen obrazcev |

| 4820.90 | 22861000-3 | Potiskane ovojnice |

| 4820.90 | 22861100-4 | Potiskane ovojnice z okencem |

| 4820.90 | 22861200-5 | Potiskane ovojnice brez okenca |

| 4820.90 | 22861300-6 | Potiskane ovojnice za rentgenske slike |

| 4820.90 | 22862000-0 | Pisemski papir |

| 4820.90 | 22863000-7 | Vizitke |

| 4820.90 | 22864000-4 | Memorandumi firme s pozdravi |

| 4820.90 | 22865000-1 | Kuponi |

| 4820.90 | 22866000-8 | Etikete |

| 4820.90 | 22866100-9 | Etikete s črtno kodo |

| 4820.90 | 22866200-0 | Naslovne tablice na kovčkih |

| 4820.90 | 22867000-5 | Boni za prehrano |

| 4820.90 | 22868000-2 | Podstavki za pisanje, kombinirani s pivnikom |

| 4820.90 + 4910 | 22869000-9 | Vozni redi |

| 4820.90 | 22869100-0 | Stenski planerji |

| 3207 – 3209 + 4814 + 5905 | 28811400-4 | Barve in stenske obloge |

| 3918 + 4008.21 + 4016.91 + 4418.30 + 4815 + 5904 | 28812200-9 | Talne obloge |

| 3918 + 4008.21 + 4016.91 + 4815 + 5904 | 28812220-5 | Upogljive talne obloge |

| 3918 + 4418.3 + 4815 | 28812230-8 | Masivni pod |

| 3918 + 4008.21 + 4016.91 + 4418.30 + 4815 + 5904 | 28812240-1 | Vmesni opaži |

| 4817 + 4819 + 4820 + 4821 + 9017 + 9608 – 9612 | 30192000-1 | Pisarniške potrebščine |

| 4817 + 4819 + 4820 + 4821 | 30192700-8 | Pisarniški material |

| 4817.1 | 30192710-1 | Plačilne kuverte |

| 4817.1 | 30192720-4 | Plačilne kuverte za odpošiljanje |

| 4821 | 30192800-9 | Samolepilne etikete |

| 3924 + 4419 + 4818 + 6302[.6 + .9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8211 + 8215 + 9617 | 36671000-5 | Kuhinjska oprema |

| 3924 + 4419 + 4818 + 6302[.6 + .9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8211 + 8215 + 9617 | 36672000-2 | Potrebščine za pripravo in dostavo hrane |

| 4805 + 8421.31 + 8529 + 9002 | 36712000-5 | Filtri |

| 4805 + 8421.31 + 8529 + 9002 | 36712100-6 | Filtrski vložki |

| 4805 + 8421.31 + 8529 + 9002 | 36712200-7 | Obrabljivi deli |

| 3922 + 4818 + 4803 + 6910 | 36713000-2 | Sanitarni izdelki |

| 4014 + 4803 + 4818 + 9002.9 | 36731000-4 | Predmeti za enkratno uporabo |

| 4014 + 4803 + 4818 + 9002.9 | 36731200-6 | Predmeti za osebne potrebe |

| 3612 + 3917.4 + 4016.9 + 4504.9 + 4823 + 6305 + 8484 + 9608 | 36931000-6 | Varnostni pribor |

| 3917.4 + 4016.9 + 4504.9 + 4823 + 8484 | 36933000-0 | Zatesnitve |

49Tiskane knjige, časopis, slike in drugi proizvodi grafične industrije; rokopisi, tipkana besedila in načrti

| 4901 + 4903 | 22100000-1 | Tiskane knjige, brošure in letaki |

| 4901.99 + 4903 | 22110000-4 | Tiskane knjige |

| 4901.99 + 4903 | 22111000-1 | Šolske knjige |

| 4901.99 + 4903 | 22112000-8 | Učbeniki |

| 4901.99 + 4903 | 22113000-5 | Knjige za knjižnice |

| 4901.91 + 4904 + 4905 | 22114000-2 | Slovarji, kartografski izdelki, notni zvezki in druge knjige |

| 4901.91 | 22114100-3 | Slovarji |

| 4905.91 | 22114200-4 | Atlasi |

| 4905[.1 + .99] | 22114300-5 | Kartografski izdelki |

| 4905.99 | 22114310-8 | Katastrske karte |

| 4905.99 | 22114311-5 | Fotografske kopije tehničnih načrtov |

| 4904 | 22114400-6 | Tiskane note |

| 4901.91 | 22114500-7 | Enciklopedije |

| 4901 + 4903 | 22120000-7 | Publikacije |

| 4901 + 4903 | 22121000-4 | Tehnične publikacije |

| 4901.99 | 22130000-0 | Telefonski imeniki |

| 4901[.10 + .99] | 22140000-3 | Letaki |

| 4901[.10 + .99] | 22150000-6 | Brošure |

| 4901[.10 + .99] | 22160000-9 | Knjižice |

| 4902 | 22200000-2 | Časopisi, strokovne revije, periodične publikacije in revije |

| 4902.1 | 22210000-5 | Časopisi |

| 4902.9 | 22211000-2 | Strokovne revije |

| 4902.9 | 22212000-9 | Periodične publikacije |

| 4902.9 | 22212100-0 | Pisanje v nadaljevanjih |

| 4902.9 | 22213000-6 | Revije |

| 4909 + 4911 | 22300000-3 | Poštne razglednice, čestitke in drugo tiskano gradivo |

| 4909.00.1 + 4911.91 | 22310000-6 | Poštne razglednice |

| 4911.91 | 22312000-0 | Slike |

| 4911.91 | 22313000-7 | Izdelki za preslikavanje |

| 4911.91 | 22314000-4 | Gravure |

| 4911.91 | 22315000-1 | Fotografije |

| 4909 | 22320000-9 | Čestitke |

| 4909 | 22321000-6 | Božične razglednice |

| 4907 + 9704 | 22400000-4 | Znamke, čeki, bankovci, delnice, trgovski reklamni material, katalogi in priročniki |

| 4907 + 9704 | 22410000-7 | Znamke |

| 4907 + 9704 | 22411000-4 | Božične znamke |

| 4907 + 9704 | 22412000-1 | Nove izdaje znamk |

| 49 07.00.90 | 22413000-8 | Znamkice za popust |

| 4907.00.10 | 22420000-0 | Taksni papirji |

| 4907.00.30 | 22430000-3 | Bankovci |

| 4907[.00.30 + 00.90] | 22440000-6 | Čeki |

| 4907.00.30 | 22450000-9 | Tiskovine, ki so zavarovane pred ponarejanjem |

| 49 07.00.90 | 22451000-6 | Potni listi |

| 49 07.00.90 | 22452000-3 | Poštni nalogi |

| 4911.10 | 22460000-2 | Trgovski reklamni material, prodajni katalogi in priročniki |

| 4911.10.10 | 22461000-9 | Katalogi |

| 4911.10 | 22462000-6 | Reklamni material |

| 4901.99 | 22470000-5 | Priročniki |

| 4901.99 | 22471000-2 | Računalniški priročniki |

| 4901.99 | 22472000-9 | Navodila za uporabo |

| 4901.99 | 22473000-6 | Tehnični priročniki |

| 4911.99 + 4820.40 | 22820000-4 | Obrazci |

| 4911.99 + 4820.40 | 22822000-8 | Poslovni obrazci |

| 4911.99 + 4820.40.10 | 22822100-9 | Poslovni obrazci neskončne oblike |

| 4911.99 + 48 20.40.90 | 22822200-0 | Posamezni poslovni obrazci |

| 4820 + 4910 | 22860000-6 | Potiskan pisarniški material, razen obrazcev |

| 4820.90 + 4910 | 22869000-9 | Vozni redi |

| 4910 | 22869200-1 | Koledarji |

| 4911.99 | 22900000-9 | Razne tiskovine |

| 4911.99 | 22910000-2 | Nalepke za plačan davek |

| 4911.99 | 22920000-5 | Vozniška dovoljenja |

| 4911.99 | 22930000-8 | Osebne izkaznice |

| 4911.99 | 22940000-1 | Dovolilnice |

| 4911.99 | 22950000-4 | Vstopnice |

| 4911.99 | 22960000-7 | Specialne tiskovine |

| 4911.99 | 22980000-3 | Karte |

| 4911.99 | 22981000-0 | Vozovnice |

65Klobuki, kape in druga pokrivala ter njihovi deli

| 6501 – 6505 + 6506[.92 + .99] + 6507 | 18440000-5 | Klobuki in pokrivala |

| 6503 – 6505 | 18441000-2 | Klobuki |

| 6503 – 6505 + 6506[.92 + .99] + 6507 | 18443000-6 | Pokrivala in pribor za pokrivala |

| 6507 | 18443100-7 | Naglavni trakovi |

| 6506.99 | 18443200-8 | Pokrivala iz kovinskih materialov |

| 6503 – 6505 | 18443300-9 | Pokrivala iz tekstilnih materialov |

| 6505.9 | 18443310-2 | Baretke |

| 6503 – 6505 | 18443320-5 | Čepice |

| 6503 – 6505 | 18443330-8 | Kapuce |

| 6505.9 | 18443340-1 | Kape |

| 6507 | 18443400-0 | Podbradniki za pokrivala |

| 6507 | 18443500-1 | Ščitniki za obraz |

| 6506.99 | 18444000-3 | Zaščitna pokrivala |

| 6506.99 | 18444100-4 | Varnostna pokrivala |

| 6506.99 | 18444110-7 | Čelade |

| 6506.99 | 18444200-5 | Zaščitne čelade |

| 6506.91 | 25245100-1 | Motoristične čelade |

| 6506.91 | 25245200-2 | Klobuki iz gume ali plastičnih mas |

66Dežniki, sončniki, sprehajalne palice, palice — stolčki, biči, korobači in njihovi deli

| 4201 + 6602 + 6603[.1 + .9] | 19210000-1 | Sedlarski izdelki |

| 4201 + 6602 + 6603[.1 + .9] | 19212000-5 | Korobači |

| 4201 + 6602 + 6603[.1 + .9] | 19213000-2 | Biči |

| 6601 – 6603 | 36650000-2 | Dežniki in sončniki; sprehajalne palice in palice — stolčki |

| 6601 | 36651000-9 | Sončniki |

| 6601 | 36652000-6 | Dežniki |

| 6602 | 36653000-3 | Palice — stolčki |

| 6602 | 36654000-0 | Sprehajalne palice |

| 6603 | 36655000-7 | Deli, okraski in pribor za dežnike, sončnike, sprehajalne palice in podobne izdelke |

67Preparirano perje in puh in izdelki iz perja in puha; umetno cvetje; lasuljarski izdelki

| 6702 + 7117 | 36630000-6 | Umetni izdelki |

| 6702 | 36631000-3 | Umetno sadje |

| 6702 | 36632000-0 | Umetno cvetje |

| 6702 | 36633000-7 | Umetna trava |

| 6702 | 36634000-4 | Umetna trata |

| 6703 + 6704 + 9615 + 9616 | 36675000-3 | Izdelki za nego las |

| 6704 | 36675200-5 | Lasulje |

68Izdelki iz kamna, sadre, cementa, betona, azbesta, sljude ali podobnih materialov

| 2515 + 2516 + 6801 | 14110000-5 | Gradbeni kamen |

| 2516 + 6801 | 14112000-9 | Razni gradbeni kamni |

| 2516.1 + 6801 | 14112400-3 | Robniki |

| 2514 + 6802 + 6803 | 14122200-4 | Dolomit |

| 2514 + 6802 + 6803 | 14130000-1 | Skrilavec |

| 2801 + 2818 + 6804 + 6805 | 26910000-0 | Brusila |

| 6804 | 26911000-7 | Mlinski kamni, brusi in brusilne plošče |

| 6804[.1 + .2] | 26911100-8 | Mlinski kamni |

| 6804[.1 + .2] | 26911200-9 | Brusi |

| 6804.2 | 26911300-0 | Brusilne plošče |

| 6805 | 26912000-4 | Abrazivni materiali v prahu ali zrnu |

| 6807 | 28811500-5 | Toplotni izolacijski materiali |

| 3925 + 4418 + 6809 | 28812300-0 | Pregrade |

| 3925 + 4418 + 6809 | 28812310-3 | Predelne stene |

| 3925.90.8 + 4418 + 6807.10.10 + 6905.10 + 7308 + 9406 | 28812400-1 | Streha |

| 4418.50 + 6807.10.10 + 6811.20.11 | 28812500-2 | Materiali za strešne kritine |

| 6806.9 | 28812600-3 | Zvočna izolacija |

| 4404 + 4418 + 6810.91 + 7308.9 | 28812700-4 | Tramovi |

| 6801 + 6802 + 6803 + 6810 + 6811.2 + 6901 + 6902 + 6904 + 6908 | 28813100-5 | Materiali za tlakovanje |

| 6801 | 28813120-1 | Plošče za tlakovanje |

| 6802 | 28813130-4 | Tlakovci |

| 6801 | 28813140-7 | Drobljenec |

| 6801 + 6901.1 + 6902 + 6907 + 6908 + 7016 | 28813200-6 | Kamnite plošče |

| 2715 + 6807 | 28813300-7 | Z bitumenskim vezivom obvita zmes zrn |

| 2715 + 6807 | 28813310-0 | Z bitumenskim vezivom obvita zmes zrn za gradnjo cest |

| 2715 + 6807 | 28813320-3 | Bituminiziran drobljenec |

| 2715 + 6807 | 28813330-6 | Materiali za premaze |

| 6810 + 9406.00.9 | 28814200-3 | Izdelki iz betona |

| 6810.9 | 28814210-6 | Betonski nosilci |

| 6810.9 | 28814220-9 | Betonski drogovi |

| 6810.9 | 28814230-2 | Betonski piloti |

| 6810.99 | 28814240-5 | Cevi in pribor (fitingi) iz betona |

| 6810.9 | 28814250-8 | Betonske palice |

| 6810.9 | 28814260-1 | Betonski stebri |

| 6809.1 + 6810.1 | 28814270-4 | Betonske plošče |

| 6810.1 | 28814280-7 | Betonski pragovi |

69Keramični izdelki

| 6911 | 26211000-0 | Namizna posoda, kuhinjska posoda, gospodinjski in toaletni izdelki, iz porcelana ali kitajskega porcelana |

| 6911.10 | 26211100-1 | Namizna posoda iz porcelana ali kitajskega porcelana |

| 6911.10 | 26211110-4 | Krožniki iz porcelana ali kitajskega porcelana |

| 6911.10 | 26211120-7 | Sklede iz porcelana ali kitajskega porcelana |

| 6911.10 | 26211130-0 | Skodelice in podstavki iz porcelana ali kitajskega porcelana |

| 6911.10 | 26211200-2 | Kuhinjska posoda iz porcelana ali kitajskega porcelana |

| 6911 | 26211300-3 | Cvetlične posode iz porcelana ali kitajskega porcelana |

| 6911.90 | 26211400-4 | Toaletni izdelki iz porcelana ali kitajskega porcelana |

| 6911 | 26211500-5 | Gospodinjski izdelki iz porcelana ali kitajskega porcelana |

| 6912 | 26212000-7 | Keramična namizna posoda, kuhinjska posoda, gospodinjski in toaletni izdelki, razen iz porcelana ali kitajskega porcelana |

| 6912 | 26212100-8 | Keramična namizna posoda |

| 6912 | 26212110-1 | Krožniki |

| 6912 | 26212120-4 | Sklede |

| 6912 | 26212130-7 | Keramične skodelice in podstavki |

| 6912 | 26212200-9 | Keramična kuhinjska posoda |

| 6912 | 26212300-0 | Cvetlične posode |

| 6913 | 26213000-4 | Okrasni izdelki iz keramike |

| 6910 | 26214000-1 | Gospodinjski sanitarni izdelki iz keramike |

| 6910 | 26214100-2 | Pomivalna korita in umivalniki |

| 6910 | 26214110-5 | Pomivalna korita |

| 6910 | 26214120-8 | Umivalniki |

| 6910 | 26214200-3 | Kadi |

| 6910 | 26214300-4 | Straniščne školjke in izplakovalni kotliči |

| 6910 | 26214310-7 | Straniščne školjke |

| 6910 | 26214320-0 | Izplakovalni kotliči |

| 6910 | 26214400-5 | Bideji |

| 6910 | 26214500-6 | Pisoarji |

| 6909[.11 + .12 + .19] | 26240000-2 | Tehnični keramični izdelki |

| 6909.11 | 26241000-9 | Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično ali tehnično rabo, iz porcelana ali kitajskega porcelana |

| 6909.11 | 26241100-0 | Keramični izdelki za laboratorijsko rabo, iz porcelana ali kitajskega porcelana |

| 6909.11 | 26241200-1 | Keramični izdelki za tehnično rabo, iz porcelana ali kitajskega porcelana |

| 6909.11 | 26241300-2 | Keramični izdelki za kemično rabo, iz porcelana ali kitajskega porcelana |

| 6909.9 | 26251000-2 | Keramični izdelki za uporabo v kmetijstvu, hortikulturi, transportu ali pri pakiranju blaga |

| 6909.9 | 26251100-3 | Keramični izdelki za uporabo v kmetijstvu |

| 6909.9 | 26251200-4 | Keramični izdelki za uporabo v hortikulturi |

| 6909.9 | 26251300-5 | Keramični izdelki za uporabo v transportu ali pri pakiranju blaga |

| 6914 | 26252000-9 | Keramični izdelki, brez gradbene keramike |

| 3816 + 6901 – 6903 + 6908 | 26260000-8 | Ognjevzdržni keramični izdelki |

| 69 01.00.90 + 6902 | 26261000-5 | Keramične ploščice |

| 69 01.00.90 + 6902 | 26262000-2 | Keramični bloki |

| 6908 | 26264000-6 | Keramične ploščice za oblaganje |

| 6904 | 28811100-1 | Opeka |

| 6901 – 6914 | 28811300-3 | Keramični materiali |

| 3925.90.8 + 4418 + 6807.10.10 + 6905.10 + 7308 + 9406 | 28812400-1 | Streha |

| 6801 + 6802 + 6803 + 6810 + 6811.2 + 6901 + 6902 + 6904 + 6908 | 28813100-5 | Materiali za tlakovanje |

| 6801 + 6901.1 + 6902 + 6907 + 6908 + 7016 | 28813200-6 | Kamnite plošče |

| 6906 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28862000-2 | Cevovodni sistemi |

| 6906 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28862100-3 | Potrebščine za cevovodne sisteme |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863000-9 | Cevovodi in pribor (fitingi) |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863100-0 | Cevovodi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863110-3 | Cevi za odvodnjavanje |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863111-0 | Odtočne cevi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863121-3 | Cevi za ogrevanje |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863130-9 | Kanalizacijski vodi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863140-2 | Cevovodi za paro in vodo |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863150-5 | Nizkotlačni cevovodi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863160-8 | Distribucijski cevovodi in pribor |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863170-1 | Cevi in cevovodi, razen železnih in jeklenih |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 + 8483.6 | 28864000-6 | Zaščitne cevi in proizvodne cevi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28864200-8 | Proizvodne cevi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28864310-2 | Cevi in pribor (fitingi) |

| 3924 + 4419 + 4818 + 6302[.6 + .9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8211 + 8215 + 9617 | 36671000-5 | Kuhinjska oprema |

| 3924 + 4419 + 6302[.6 + .9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 8210 + 8211 + 8215 + 9617 | 36671100-6 | Kuhinjska posoda |

| 3924 + 6911 + 6912 + 7013 | 36671110-9 | Posoda |

| 3924 + 6911 + 6912 + 7013 | 36671120-2 | Skodelice in kozarci |

| 3924 + 6911 + 6912 + 7013 | 36671121-9 | Skodelice |

| 3924 + 6911 + 6912 + 7013 | 36671122-6 | Majhne skodelice |

| 3924 + 6911 + 6912 + 7013 | 36671130-5 | Posode za živila |

| 3924 + 6911 + 6912 + 7013 | 36671160-4 | Pladnji |

| 3924 + 4419 + 6302[.6 + .9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 8215 + 9617 | 36671200-7 | Namizna in kuhinjska posoda |

| 3924 + 4419 + 6302[.6 + .9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 8215 + 9617 | 36671210-0 | Namizna posoda |

| 6911 + 6912 | 36671300-8 | Posoda iz porcelana in kuhinjska posoda |

| 3924 + 4419 + 4818 + 6302[.6 + .9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013+ 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8211 + 8215 + 9617 | 36672000-2 | Potrebščine za pripravo in dostavo hrane |

| 3924 + 6911 + 6912 + 7013 | 36672200-4 | Pladnji za hrano |

| 3922 + 4818 + 4803 + 6910 | 36713000-2 | Sanitarni izdelki |

70Steklo in stekleni izdelki

| 5801 – 5803 + 5806 + 6001 + 7019[.4 + .5] | 17140000-5 | Specialne tkanine |

| 7003 – 7005 | 26110000-2 | Steklo |

| 7003 – 7005 | 26111000-9 | Plosko steklo |

| 7003 | 26111100-0 | Neobdelano steklo |

| 7005 | 26111200-1 | Float steklo |

| 7003 – 7005 | 26111300-2 | Steklene predelne stene |

| 7003 – 7009 | 26120000-5 | Ravno steklo |

| 7006 – 7009 | 26121000-2 | Oblikovano ravno steklo |

| 7007 | 26121200-4 | Varnostno steklo |

| 7009 | 26121300-5 | Ogledala iz stekla |

| 7008 | 26121400-6 | Izolacijsko steklo |

| 7010 – 7013 | 26130000-8 | Izdelki iz votlega stekla |

| 7010[.2 + .9] | 26131000-5 | Steklenice, kozarci, fiole in posode iz stekla |

| 7010[.91.2 + 92.2 + 93.2 + 34.2] | 26131100-6 | Steklenice |

| 7010[.91.1 + 92.1 + 93. 1 + 94.1] | 26131200-7 | Stekleni kozarci |

| 7010[.2 + .9] | 26131300-8 | Steklene fiole |

| 7010[.2 + .9] | 26131400-9 | Steklene posode |

| 7013.2 | 26132000-2 | Kozarci za pitje |

| 7013 | 26133000-9 | Stekleni izdelki |

| 7013.3 | 26133100-0 | Steklena namizna posoda |

| 7013.3 | 26133110-3 | Dekanterji |

| 7013.3 | 26133200-1 | Predmeti iz steklene keramike, ki se uporabljajo na mizi in v kuhinji |

| 7013[.29.10 + 39.10] | 26133300-2 | Izdelki iz ojačanega stekla |

| 7013 | 26133400-3 | Izdelki iz steklene keramike |

| 7012 | 26134000-6 | Stekleni vložki za vakuumske posode |

| 7012 | 26134100-7 | Stekleni vložki za termovke |

| 7019 | 26140000-1 | Steklena vlakna |

| 7019 | 26141000-8 | Izdelki iz steklenih vlaken |

| 7019.31 | 26141100-9 | Rogoznice iz steklenih vlaken |

| 7019[.4 + .5 + .9] | 26141200-0 | Tkanine iz steklenih vlaken |

| 7019.3 | 26141300-1 | Blago iz steklenih vlaken |

| 7001 + 7002 + 7016 | 26151000-1 | Polizdelki iz stekla |

| 7001 + 7002 | 26151100-2 | Steklene krogle, palice ali cevi |

| 7002.10 | 26151110-5 | Steklene krogle |

| 7002.20 | 26151120-8 | Steklene palice |

| 7002.30 | 26151130-1 | Steklene cevi |

| 7002.10 | 26151140-4 | Krogle |

| 7016 | 26151200-3 | Bloki, zidaki ali ploščice iz litega stekla |

| 7010.1 + 7011 + 7014 + 7015 + 7017 + 7018.1 + 8546.1 + 9405.91 | 26152000-8 | Tehnično steklo |

| 7011 | 26152100-9 | Stekleni plašči in katodne cevi |

| 7011 | 26152110-2 | Stekleni plašči |

| 7011.20 | 26152120-5 | Katodne cevi |

| 7015 | 26152200-0 | Stekla za ure, ročne ure ali očala |

| 7015 | 26152210-3 | Stekla za ure |

| 7015 | 26152220-6 | Stekla za ročne ure |

| 7015.10 | 26152230-9 | Stekla za očala |

| 7010.1 + 7017 | 26152300-1 | Stekleni izdelki za laboratorijske, higienske ali farmacevtske namene |

| 7017 | 26152320-7 | Stekleni izdelki za higienske namene |

| 7010.1 + 7017 | 26152330-0 | Stekleni izdelki za laboratorijske namene |

| 7017 | 26152331-7 | Petrijevke |

| 7017 | 26152339-3 | Epruvete |

| 7017 | 26152340-3 | Stekleni izdelki za farmacevtske namene |

| 7017.10 | 26152350-6 | Steklene ampule |

| 7014 | 26152600-4 | Optični deli iz stekla |

| 7018.10 | 26152700-5 | Stekleni biseri |

| 6801 + 6901.1 + 6902 + 6907 + 6908 + 7016 | 28813200-6 | Kamnite plošče |

| 7002 + 8310 | 28813500-9 | Cestne označbe |

| 7002 | 28813510-2 | Steklene kroglice za cestne označbe |

| 7016.9 | 28815400-2 | Strešna ali stropna okna |

| 6303 + 7011 + 8539 + 8540 | 28815800-6 | Predmeti za notranjo opremo |

| 7011 + 8539 + 8540 | 28815820-2 | Fluorescenčna razsvetljava |

| 7011 + 8539 + 8540 | 28815821-9 | Fluorescenčne svetilne cevi |

| 7011 + 8539 + 8540 | 28815822-6 | Žarnice in fluorescenčne svetilke |

| 3926.9 + 7014 + 8310 + 8530 + 8531 + 9405.9 | 28824000-4 | Urbana oprema |

| 3926.9 + 7014 + 8310 + 8530 + 8531 + 9405.9 | 28824700-1 | Oznake |

| 7014 + 8310 + 8530 + 8531 + 9405.9 | 28824710-4 | Material za označevanje |

| 3924 + 4419 + 4818 + 6302[.6 + .9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8211 + 8215 + 9617 | 36671000-5 | Kuhinjska oprema |

| 3924 + 4419 + 6302[.6 + .9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 8210 + 8211 + 8215 + 9617 | 36671100-6 | Kuhinjska posoda |

| 3924 + 6911 + 6912 + 7013 | 36671110-9 | Posoda |

| 3924 + 6911 + 6912 + 7013 | 36671120-2 | Skodelice in kozarci |

| 3924 + 6911 + 6912 + 7013 | 36671121-9 | Skodelice |

| 3924 + 6911 + 6912 + 7013 | 36671122-6 | Majhne skodelice |

| 3924 + 6911 + 6912 + 7013 | 36671130-5 | Posode za živila |

| 3924 + 7310 + 7612 | 36671140-8 | Čutare za vodo |

| 7012 + 9617 | 36671150-1 | Termovke |

| 3924 + 6911 + 6912 + 7013 | 36671160-4 | Pladnji |

| 3924 + 4419 + 6302[.6 + .9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 8215 + 9617 | 36671200-7 | Namizna in kuhinjska posoda |

| 3924 + 4419 + 6302[.6 + .9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 8215 + 9617 | 36671210-0 | Namizna posoda |

| 3924 + 4419 + 4818 + 6302[.6 + .9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8211 + 8215 + 9617 | 36672000-2 | Potrebščine za pripravo in dostavo hrane |

| 3924 + 6911 + 6912 + 7013 | 36672200-4 | Servirni pladnji |

71Naravni ali kultivirani biseri, dragi in poldragi kamni, plemenite kovine, kovine, platirane s plemenitimi kovinami, in izdelki iz njih; imitacije nakita; kovanci

| 7102.1 + 7102.31 + 7103.1 | 14520000-2 | Dragi in poldragi kamni; plovec; sirek; naravne snovi za brušenje, drugi minerali in dragocene kovine |

| 7102.1 + 7102.31 + 7103.1 | 14521000-9 | Dragi in poldragi kamni |

| 7103.1 | 14521100-0 | Dragi kamni |

| 7102.1 + 7102.31 + 7103.1 | 14521110-3 | Diamanti |

| 7103.1 | 14521120-6 | Rubini |

| 7103.1 | 14521130-9 | Smaragdi |

| 7102.1 + 7102.31 + 7103.1 | 14521140-2 | Prah iz dragih kamnov |

| 7102.1 + 7102.31 + 7103.1 | 14521200-1 | Poldragi kamni |

| 7102.1 + 7102.31 + 7103.1 | 14521210-4 | Prah iz poldragih kamnov |

| 2513 + 7102.2 | 14522000-6 | Industrijski diamanti; plovec; sirek in druge naravne snovi za brušenje |

| 7102.2 | 14522200-8 | Industrijski diamanti |

| 7102.2 | 14522300-9 | Sirek |

| 7102.2 | 14522400-0 | Naravne snovi za brušenje |

| 2837 – 2840 + 2842 + 2845 – 2847 + 7104.1 | 24135000-9 | Razni anorganski kemični proizvodi |

| 7104.1 | 24135400-3 | Piezoelektrični kremen |

| 2851 + 7104.2 | 24137000-3 | Sintetični kamni |

| 7104.2 | 24137100-4 | Sintetični dragi kamni |

| 7104.2 | 24137200-5 | Sintetični poldragi kamni |

| 7106 – 7112 | 27400000-9 | Plemenite kovine in kovine, platirane s plemenitimi kovinami |

| 7106 – 7112 | 27410000-2 | Plemenite kovine |

| 7106 + 7108 + 7110 | 27411000-9 | Neobdelane polplemenite kovine |

| 7106[.1 + .91] | 27411100-0 | Srebro, neobdelano ali v obliki prahu |

| 7106.1 | 27411110-3 | Srebro v prahu |

| 7106.91 | 27411120-6 | Neobdelano srebro |

| 7106.92 | 27411200-1 | Polizdelki iz srebra |

| 7108[.11 + .12] | 27412000-6 | Zlato, neobdelano ali v prahu |

| 7110.11 | 27413000-3 | Platina, neobdelana ali v prahu |

| 7112 | 27414000-0 | Odpadki in ostanki plemenitih kovin |

| 7112 | 27420000-5 | Kovine, platirane s plemenitimi kovinami |

| 7112[.1 + .2 + .9] | 27421000-2 | Navadne kovine, platirane s srebrom ali zlatom |

| 7112.2 | 27422000-9 | Navadne kovine, platirane s platino |

| 7118 | 28551000-9 | Surovci kovancev |

| 7101.22 + 7115 + 7118 | 36200000-3 | Nakit in podobni izdelki |

| 7101.22 + 7115 + 7118 | 36210000-6 | Kovanci in medalje |

| 7118 | 36211000-3 | Kovanci |

| 7115 | 36212000-0 | Medalje |

| 7101.22 + 7102.39 + 7103.9 + 7104.9 + 7113 – 7117 | 36220000-9 | Nakit |

| 7101.22 | 36221000-6 | Biseri |

| 7114 | 36222000-3 | Zlatarski izdelki |

| 7115 + 7116 | 36223000-0 | Izdelki iz plemenitih kovin |

| 7102.39 + 7103.9 + 7104.9 | 36224000-7 | Izdelki iz dragih ali poldragih kamnov |

| 7114.11 | 36225000-4 | Izdelki srebrarjev |

| 7113 – 7117 | 36226000-1 | Darila ob upokojitvi |

| 6702 + 7117 | 36630000-6 | Umetni izdelki |

| 7117 | 36635000-1 | Bižuterija |

| 7118 | 36960000-8 | Žetoni |

72Železo in jeklo

| 7201 – 7207 | 27110000-9 | Bazično železo in bazično jeklo |

| 7201 | 27111000-6 | Grodelj |

| 7202.1 | 27112000-3 | Izdelki iz fero-mangana |

| 7203 | 27113000-0 | Izdelki iz železa |

| 7206 + 7207[.11.1 + .12.1 + .19(.11 – .16 + .31)+ .20(.11 – .17 + .32 + .51 – .57 + .71)] | 27114000-7 | Železo |

| 7206 + 7207[.11.1 + .12.1 + .19(.11 – .16 + .31)+ .20(.11 – .17 + .32 + .51 – .57 + .71)] | 27114100-8 | Ingoti iz železa |

| 7206 + 7207[.11.1 + .12.1 + .19(.11 – .16 + .31)+ .20(.11 – .17 + .32 + .51 – .57 + .71)] + 7218[.1 + .91.1 + .99(.11 + .2)] + 7224[.1 + .90(.0 + .15 + .3)] | 27115000-4 | Jeklo |

| 7206 + 7207[.11.1 + .12.1 + .19(.11 – .16 + .31)+ .20(.11 – .17 + .32 + .51 – .57 + .71)] + 7218[.1 + .91.1 + .99(.11 + .2)] + 7224[.1 + .90(.0 + .15 + .3)] | 27120000-2 | Ingoti iz legiranega jekla |

| 7213 + 7214[.2 + .9] + 7215.90.1 + 7221 + 7222[.1 + .30.1] + 7227 + 7228[.10(.1 + .3) + .20(.1 + .3) + .3 + .60.1 + .8] | 27140000-8 | Palice |

| 7213 + 7221 + 7227 | 27141000-5 | Toplo valjane palice |

| 2618 + 2619 + 7204[.1 – .5] | 27190000-3 | Žlindra, troski, odpadki in ostanki železa |

| 7204.5 | 27191000-0 | Pretaljeni odpadni ingoti |

| 7222.30[.5 + .91] + 7228[.10.5 + .4] | 27311000-8 | Palice iz legiranega jekla |

| 7222.40.(.93 + .99)+7228.70.9 | 27312000-5 | Kotni profili in drugi profili iz legiranega jekla |

| 72 22.40.91 | 27313000-2 | Izdelki iz nerjavnega jekla |

| 7211[.23.9 + .29(.5 + .9)+90.9] + 7212[.10.99 + .20.9 + .30.9 + .40.98 + .50(.7 + .9) + .60(.93 + .99)] + 7220[.20(.3 – .9)+ .90(.39 + .9)] + 7226[.11.9 + .19.9 + .20.8 + .92.9 + .93.8 + .94.8 + .99.8] | 27321000-1 | Ploščato valjani izdelki |

| 7211[.23.9 + .29(.5 + .9)+ 90.9] + 7212[.10 99 + .20 9 + .30 9 + .40.98 + .50(.7 + .9) + .60(.93 + .99)] | 27321100-2 | Ploščato valjani izdelki iz železa |

| 7220[.20(.3 – .9) + .90(.39 + .9)] + 7226[.11.9 + .19.9 + .20.8 + .929 + .93.8 + .94.8 + .99.8] | 27321200-3 | Ploščato valjani izdelki iz jekla |

| 72 22.40.91 | 27331000-4 | Prepognjeni izdelki iz jekla |

| 72 22.40.91 | 27331100-5 | Kotni profili in drugi profili |

| 72 22.40.91 | 27331110-8 | Električni vod, necevast |

| 7216[.61 + .91] | 27332000-1 | Prepognjeni izdelki iz železa |

| 7212 + 7223 + 7229 | 27341000-7 | Žica |

| 7223 + 7229 | 27341100-8 | Jeklena žica |

| 7223 + 7229 | 27341200-9 | Žica iz legiranega jekla |

| 7202[.19 + .4 + .6] | 27351000-0 | Ne-ESPJ fero-predzlitine |

| 7202.19 | 27351100-1 | Fero-mangan |

| 7202.4 | 27351200-2 | Fero-krom |

| 7202.6 | 27351300-3 | Fero-nikelj |

| 7205 | 27353000-4 | Granule in prah iz železa ali jekla |

| 7207[.11.9 + .12.9 + .19(.19 + .39 + .9) + .20(.19 + .39 + .59 + .79 + .9)] + 7218[.91.9 + .99(.19 + .9)] + 7224.90[.19 + .9] | 27354000-1 | Polizdelki |

| 7207[.11.9 + .12.9 + .19(.19 + .39 + .9) + .20(.19 + .39 + .59 + .79 + .9)] | 27354100-2 | Polizdelki iz železa |

| 7207[.11.9 + .12.9 + .19(.19 + .39 + .9) + .20(.19 + .39 + .59 + .79 + .9)] | 27354200-3 | Polizdelki iz jekla |

| 7218[.91.9 + .99(.19 + .9)] + 7224.90[.19 + .9] | 27354210-6 | Polizdelki iz nerjavnega jekla |

| 7214.1 | 27355000-8 | Izdelki iz kovanega železa |

| 7201 + 7202 + 7206 + 7401 + 7403 + 7601 | 28419000-2 | Prevodniki |

| 7206 + 7601 | 28419100-3 | Prevodniki iz jekla ali aluminija |

| 7216.6 | 28841000-9 | Jeklen vod |

73Izdelki iz železa in jekla

| 7304.5 + 8545 | 27130000-5 | Izdelki iz ogljikovega jekla |

| 7304.5 | 27131000-2 | Cevi za cevovode iz ogljikovega jekla |

| 7304.5 | 27132000-9 | Proizvodne cevi iz ogljikovega jekla |

| 7302 | 27150000-1 | Deli za železniške tire |

| 7302[.10(.3 + .9) + .2 + .40.1 + .90.1] | 27151000-8 | Deli za železniške tire, iz železa ali jekla |

| 7302[.10(.3 + .9) + .2 + .40.1 + .90.1] | 27151100-9 | Deli za železniške tire, iz železa |

| 7302[.10(.3 + .9) + .2 + .40.1 + .90.1] | 27151200-0 | Deli za železniške tire, iz jekla |

| 7302[.10(.3 + .9) + .2 + .9 | 27152000-5 | Tirnice iz železa ali jekla |

| 7302[.10(.3 + .9) + .2 + .40.1 + .90.1] | 27152100-6 | Tirnice iz železa |

| 7302[.10(.3 + .9) + .2 + .40.1 + .90.1] | 27152200-7 | Tirnice iz jekla |

| 7302[.2 + 40.1 + .9] | 27152300-8 | Toplo valjani deli za železnice |

| 7302.40.1 | 27152310-1 | Valjane tirne vezice in podložne plošče |

| 7302.9 | 27152320-4 | Valjana vodila |

| 7302.2 | 27152330-7 | Valjani pragovi |

| 7303 – 7307 | 27200000-7 | Cevi |

| 7303 – 7307 | 27210000-0 | Cevi in pribor (fitingi) iz železa |

| 7303 – 7307 | 27211000-7 | Cevi, cevovodi in votli profili |

| 7303 – 7307 | 27211100-8 | Cevi in cevovodi iz železa |

| 7307 | 27212000-4 | Različen pribor (fitingi) za cevi |

| 7307 | 27212100-5 | Mufe |

| 7307.21 | 27212110-8 | Adapterji za pasnice |

| 7307.1 | 27212200-6 | Vpenjala in objemke za popravila |

| 7307.1 | 27212300-7 | Kolena, kosi T in pribor (fitingi) za cevi |

| 7304 – 7307 | 27220000-3 | Cevi in pribor (fitingi) iz jekla |

| 7304 – 7306 | 27221000-0 | Votli profili |

| 7307 | 27222000-7 | Pribor (fitingi) za cevi |

| 7307.21 | 27222100-8 | Pasnice |

| 7307[.2 + .9] | 27222200-9 | Pribor (fitingi) za cevi, z navojem |

| 7307[.2 + .9] | 27222300-0 | Pribor (fitingi) za cevi, nelit |

| 7307[.2 + .9] | 27222400-1 | Zvarjene spojnice in kolena |

| 7307[.2 + .9] | 27222500-2 | Zvarjen pribor (fitingi) |

| 7301.2 + 7302 | 27356000-5 | Material za železniške tire |

| 7301.2 | 27356100-6 | Zvarjeni kotni profili in drugi profili za železnice, iz železa ali jekla |

| 7302[.10.1 + .3 + .40.9 + .90(.3 + .9)] | 27356200-7 | Deli za železniške tire, iz železa ali jekla |

| 7302.10.1 | 27356210-0 | Elektroprevodne tirnice |

| 7302.3 | 27356220-3 | Kretniški jezički, križišča, spojne palice in drugi deli kretnic |

| 7302.4 | 27356230-6 | Tirne vezice in tirne podložne plošče |

| 7302.90.3 | 27356240-9 | Pričvrščevalne ploščice, podložne plošče in pragovi |

| 7302.90.9 | 27356250-2 | Tirna ležišča in klini za tirna ležišča |

| 7301.1 + 7308[.1 + .2 + .4 + .9] + 7610.9 + 8426 | 28112000-0 | Kovinske gradbene konstrukcije in deli za njih, razen montažnih zgradb |

| 7308.1 | 28112100-1 | Mostovi iz železa ali jekla |

| 7308.1 | 28112110-4 | Mostne sekcije iz železa ali jekla |

| 7308.1 | 28112111-1 | Mostne sekcije iz železa |

| 7308.1 | 28112112-8 | Mostne sekcije iz jekla |

| 7308.1 | 28112120-7 | Jeklene konstrukcije za mostove |

| 7308.1 | 28112130-0 | Železne konstrukcije za mostove |

| 7308.2 + 8426 | 28112200-2 | Stolpi, predalčni stebri, sohe ladijskih žerjavov in stebri |

| 7308.2 + 8426 | 28112210-5 | Sohe ladijskih žerjavov |

| 7308.2 + 8426 | 28112211-2 | Vrtalni stolpi |

| 7308.2 | 28112212-9 | Statični vrtalni stolpi |

| 7308.2 | 28112220-8 | Stebri in drogovi |

| 7308.2 | 28112221-5 | Stebri |

| 7308.2 | 28112222-2 | Daljnovodni stebri |

| 7308.2 | 28112223-9 | Podpore stebrov |

| 7308.2 | 28112224-6 | Daljnovodni drogovi |

| 7308.2 | 28112225-3 | Električni drogovi |

| 7308.2 | 28112230-1 | Stolpi |

| 7308.2 | 28112231-8 | Stolpi iz železa |

| 7308.2 | 28112232-5 | Stolpi iz jekla |

| 7308.2 | 28112233-2 | Vodni stolpi |

| 7308.2 | 28112240-4 | Nosilci |

| 7308.2 | 28112250-7 | Stebri |

| 7308.2 | 28112260-0 | Radijski in televizijski stebri |

| 7308.2 | 28112261-7 | Radijski stebri |

| 7308.2 | 28112262-4 | Televizijski stebri |

| 7308.2 | 28112263-1 | Predalčni stebri |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28112300-3 | Konstrukcije iz železa, jekla ali aluminija in njihovi deli |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28112310-6 | Gradbeni odri |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28112311-3 | Oporniki za oboke |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28112312-0 | Distančne letve za oboke |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28112313-7 | Podporniki |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28112314-4 | Viseči nosilci za cevi |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28112315-1 | Oprema za gradbene odre |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28112316-8 | Spojke za oboke |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28112317-5 | Konstrukcije za gradbene odre |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28112318-2 | Podporniki za cevovode |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28112320-9 | Kovinske konstrukcije |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28112321-6 | Čakalnice na avtobusnih postajališčih |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28112322-3 | Telefonske govorilnice |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28112329-2 | Varnostni zasloni |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28112330-2 | Aluminijaste konstrukcije |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28112380-7 | Deli kovinskih konstrukcij |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28112381-4 | Obloge |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28112382-1 | Drsna vrata |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28112383-8 | Vrata zapornic |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28112390-0 | Zapornice |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28112391-7 | Zaporni zasuni |

| 7301.1 | 28112400-4 | Zagatni plohi |

| 7301.1 | 28112410-7 | Zagatne stene |

| 7308.3 + 7610.1 | 28121000-6 | Okna in z njimi povezani predmeti |

| 7308.3 | 28121100-7 | Okna iz železa ali jekla in z njimi povezani predmeti |

| 7308.3 | 28121110-0 | Pragovi iz železa ali jekla |

| 7308.3 | 28121120-3 | Naoknice iz železa ali jekla |

| 7308.3 | 28121130-6 | Okna iz železa ali jekla |

| 7308.3 | 28121131-3 | Okenski okvirji iz železa ali jekla |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122000-3 | Okna, vrata in z njimi povezani predmeti |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122100-4 | Okna |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122110-7 | Okenski okvirji |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122111-4 | Enote z dvojno zasteklitvijo |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122200-5 | Vrata |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122210-8 | Nedokončana vrata |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122211-5 | Podboji |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122212-2 | Mreže na vratih |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122213-9 | Pragovi za vrata |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122214-6 | Vrata iz železa ali jekla |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122220-1 | Požarna vrata |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122230-4 | Drsna vrata |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122240-7 | Garažna vrata |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122300-6 | Vhodna vrata |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122310-9 | Vrata za dostop |

| 7309 + 7611 | 28211000-4 | Kovinske cisterne |

| 7309 + 7611 | 28211100-5 | Jeklenke z zrakom |

| 7309 + 7611 | 28211110-8 | Jeklenke s stisnjenim zrakom |

| 7309 + 7611 | 28211200-6 | Dihalni aparati |

| 7309 + 7611 | 28211210-9 | Dihalni aparati za gašenje požara |

| 7309 + 7611 | 28211220-2 | Dihalni aparati za potapljanje |

| 7309 | 28211300-7 | Cisterne iz železa ali jekla |

| 7309 + 7611 | 28211400-8 | Cisterne za skladiščenje |

| 7309 + 7611 | 28211410-1 | Cisterne za skladiščenje olja |

| 7309 + 7611 | 28211420-4 | Cisterne za skladiščenje blata |

| 7309 + 7611 | 28211500-9 | Cisterne za vodo |

| 7309 + 7311 + 7611 + 7613 | 28211600-0 | Rezervoarji |

| 7311 + 7613 | 28212000-1 | Kontejnerji za utekočinjene pline |

| 7311 + 7613 | 28212100-2 | Plinske jeklenke |

| 7311 + 7613 | 28212200-3 | Plinske cisterne |

| 7309 + 7611 | 28213000-8 | Veliki kontejnerji |

| 7309 + 7611 | 28213100-9 | Kontejnerji iz železa ali jekla |

| 7309 + 7611 | 28213110-2 | Silosi |

| 7309 + 7611 | 28213200-0 | Hladilni kontejnerji |

| 7309 + 7611 | 28213210-3 | Vodne komore |

| 7309 + 7611 | 28213300-1 | Standardni tovorni kontejnerji |

| 7309 + 7611 | 28213400-2 | Kontejnerji za skladiščenje |

| 7309 + 7611 | 28213500-3 | Kontejnerji za vodo |

| 7309 + 7611 | 28213600-4 | Kontejnerji na kolesih |

| 7309 + 7611 | 28213700-5 | Zabojniki za smeti |

| 7309 + 7611 | 28213800-6 | Kontejnerji za odpadni material |

| 7310[.1 + .29] + 7612 | 28214000-5 | Sodi |

| 7310[.1 + .29] + 7612 | 28214100-6 | Zabojniki za skladiščenje |

| 7310[.1 + .29] + 7612 | 28214200-7 | Sodi iz železa ali jekla |

| 7310[.1 + .29] + 7612 | 28214300-8 | Kontejnerski sistem skladiščenja |

| 7310[.1 + .29] + 7612 | 28214310-1 | Stroji za skladanje |

| 7310[.1 + .29] + 7612 | 28214400-9 | Sodi iz aluminija |

| 7311 | 28215000-2 | Posode pod pritiskom |

| 7311 | 28215100-3 | Jeklene posode pod pritiskom |

| 7310[.1 + .29] + 7612 | 28216000-9 | Bobni |

| 7310[.1 + .29] | 28216100-0 | Bobni iz železa ali jekla |

| 7310[.1 + .29] + 7612 | 28216200-1 | Bobni za odpadke |

| 7310[.1 + .29] + 7612 | 28217000-6 | Zaboji |

| 7310[.1 + .29] | 28217100-7 | Zaboji iz železa ali jekla |

| 7310[.1 + .29] + 7612 | 28217200-8 | Ohišja za števce |

| 7310[.1 + .29] + 7612 | 28217300-9 | Montažni zaboji |

| 7309 + 7310[.1 + .2] + 7611 + 7612 + 8309 | 28218000-3 | Kontejnerji iz lahkih kovin, kronska zapirala, pokrovi za kontejnerje in pokrovi |

| 7309 + 7310[.1 + .2] + 7611 + 7612 + 8309 | 28218100-4 | Kontejnerji iz lahkih kovin |

| 7310[.1 + .29] + 7612 | 28218400-7 | Pločevinke |

| 7310.29 | 28218410-0 | Pločevinke iz železa ali jekla |

| 7310.29 + 7612 | 28218420-3 | Pločevinke za hrano |

| 7309 + 7611 | 28219000-0 | Kadi |

| 7322 + 8403 + 8404 | 28220000-0 | Radiatorji za centralno ogrevanje, kotli in njihovi deli |

| 7322 + 8403 | 28221000-7 | Radiatorji in kotli |

| 7322.1 | 28221100-8 | Radiatorji |

| 7322.1 | 28221110-1 | Radiatorji za centralno ogrevanje |

| 7322.1 | 28221111-8 | Radiatorji za centralno ogrevanje, ki se ne ogrevajo z električno energijo |

| 7322.1 | 28221112-5 | Deli radiatorjev za centralno ogrevanje |

| 7313 + 7413 + 7614 | 28411000-6 | Vpredena žica |

| 7313 | 28411100-7 | Vpredena žica iz železa ali jekla |

| 7313 + 7413 + 7614 | 28412000-3 | Žica za ograjo |

| 7313 | 28412300-6 | Bodeča žica |

| 7314 + 7414 | 28413000-0 | Žičnata mreža |

| 7314 + 7414 | 28413100-1 | Žičnate rešetke |

| 7314 + 7414 | 28413200-2 | Tkanine iz žice |

| 7317 + 7415.1 + 7616.1 | 28414000-7 | Prešivne sponke, žeblji, žičniki, risalni žebljički |

| 7317 + 7415.1 + 7616.1 | 28414100-8 | Prešivne sponke |

| 7317.00.2 + 7415.1 + 7616.1 | 28414200-9 | Žeblji |

| 7317 + 7415.1 + 7616.1 | 28414300-0 | Žičniki |

| 7317.00.1 + 7415.1 + 7616.1 | 28414400-1 | Risalni žebljički |

| 7319 | 28416000-1 | Šivalne igle ali pletilne igle |

| 7319.10 | 28416100-2 | Šivalne igle |

| 7319.10 | 28416200-3 | Pletilne igle |

| 7312 | 28418000-5 | Zanke iz železa ali jekla |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28420000-2 | Kabli in z njimi povezani proizvodi |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421000-9 | Kabli |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421100-0 | Električni kabli |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421120-6 | Kabli za nizke in srednje napetosti |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421130-9 | Nizkonapetostni kabli |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421140-2 | Srednjenapetostni kabli |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421150-5 | Visokonapetostni kabli |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421200-1 | Podvodni kabli |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421210-4 | Podmorski kabli |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421400-3 | Zaščiteni kabli |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421500-4 | Signalni kabli |

| 7312 | 28421600-5 | Kabli iz železa ali jekla |

| 7312 | 28421610-8 | Jekleni kabli |

| 7312 + 7326.90.8 + 7413 + 7614 | 28422000-6 | Pribor za kable |

| 7312 + 7326.90.8 + 7413 + 7614 | 28422100-7 | Kabelski vodi |

| 7312 + 7326.90.8 + 7413 + 7614 | 28422200-8 | Konektorji za kable |

| 7312 + 7326.90.8 + 7413 + 7614 | 28422300-9 | Cevi za kabelske vode |

| 7312 + 7326.90.8 + 7413 + 7614 | 28422400-0 | Pritrdilni material za kable |

| 7323 + 7324 + 7418 + 7615 + 8210 + 8515 | 28510000-0 | Kovinski izdelki za kopalnico in kuhinjo |

| 7324 + 7418.2 + 7615.2 | 28511000-7 | Kovinski sanitarni predmeti |

| 7324.9 + 7418.2 + 7615.2 | 28511100-8 | Pipe |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512000-4 | Namizni, kuhinjski ali gospodinjski izdelki iz kovine |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512100-5 | Namizni pribor iz kovine |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512110-8 | Menažke |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512200-6 | Kuhinjska posoda iz kovine |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512210-9 | Kuhinjske potrebščine |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512220-2 | Odcejalniki za krožnike |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512900-3 | Kovinski izdelki za gospodinjstvo |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512910-6 | Kovinski zabojniki za odpadke |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512920-9 | Poštni nabiralniki |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512930-2 | Kovinski zabojniki za smeti |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512940-5 | Kovinski koši za smeti |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512950-8 | Kovinski zabojniki |

| 7316 + 7325 + 7326 + 7419.9 + 7508 + 7616.9 + 7806 + 7907 + 8007 + 8302.5 + 8306.1 + 8307 + 8310 | 28520000-3 | Kovinski izdelki |

| 7316 + 7325 + 7326 + 7419.9 + 7508 + 7616.9 + 7806 + 7907 + 8007 + 8302.5 + 8306.1 + 8307 + 8310 | 28527000-2 | Razni kovinski izdelki |

| 7326.90.3 | 28527200-4 | Lestve |

| 7326.90.3 | 28527210-7 | Lestve za gasilska vozila |

| 7326.90.3 | 28527220-0 | Zložljive lestve |

| 7326.90.3 | 28527230-3 | Podnožniki |

| 7326.9 | 28527300-5 | Oprema za manipulacijo blaga |

| 7326.9 | 28527330-4 | Podesti za prekladanje blaga |

| 7326.9 | 28527340-7 | Pribor iz jeklenih vrvi za manipulacijo blaga |

| 7316 + 7907 | 28527700-9 | Elementi vstopnih jaškov |

| 7316 | 28527710-2 | Cestne kape |

| 7316 | 28527720-5 | Mejne škatle |

| 7316 | 28527730-8 | Okviri vstopnih jaškov |

| 7316 | 28527740-1 | Pokrovi vstopnih jaškov |

| 7316 | 28527750-4 | Pokrovi odtočnih jaškov |

| 7316 | 28527760-7 | Pokrovi za dostope |

| 7316 | 28527790-6 | Železni klini za vstopne jaške |

| 7316 | 28527800-0 | Sidra |

| 7301[.1 + .2] + 7308[.4 + .9] + 7326.1 + 7419.91 + 7610.9 + 8207 + 8310 + 9403.2 | 28528900-8 | Kovinski pribor (fitingi) |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28528920-4 | Kovinske palice |

| 7301.2 + 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28528930-7 | Kovinski profili |

| 7301.1 + 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28528940-0 | Pločevine |

| 7326.1 + 7419.91 + 8207 | 28528960-6 | Kovinski žigi |

| 7310 + 7612 + 8303 | 28552000-6 | Posode za kovance |

| 7326 | 28553000-3 | Lisice |

| 7308.4 + 7315.8 + 7610.9 | 28560000-5 | Oporniki in jamske stojke |

| 7308.4 + 7610.9 | 28561000-2 | Oporniki |

| 7308.40.1 | 28561100-3 | Jamski oporniki |

| 7308.40.1 | 28562000-9 | Jamske stojke |

| 7315.8 | 28564000-3 | Gosenice za goseničarje |

| 7302 + 7303 + 7307 + 7311 + 7315 – 7318 + 7321–7325 | 28570000-8 | Izdelki iz litega železa |

| 7326.90.3 | 28581000-8 | Lestve s ploščadjo |

| 7326.90.3 | 28581100-9 | Požarne stopnice |

| 7318[.1 + .2] + 7320 + 7415[.2 + .3] + 7416 + 7419.1 | 28710000-2 | Spojni elementi |

| 7318.1 + 7415.3 | 28711000-9 | Spojni elementi z navojem |

| 7318.1 + 7415.31 | 28711100-0 | Lesni vijaki |

| 7318.13 + 7415[.32 + .39] | 28711200-1 | Vijaki s kavljem ali vijaki z obročem |

| 7318.14 + 7415.3 | 28711300-2 | Samovrezni vijaki |

| 7318.1 + 7415.32 | 28711400-3 | Sorniki |

| 7318.1 + 7415.3 | 28711500-4 | Kompleti za spajanje prirobnic |

| 7318.1 + 7415.3 | 28711510-7 | Sorniki in vijaki |

| 7318.1 + 7415.3 | 28711520-0 | Tirni sorniki in vijaki (tifoni) |

| 7318.16 + 7415.32 | 28711600-5 | Matice |

| 7318.1 | 28711700-6 | Izdelki z navojem, iz železa ali jekla |

| 7318.2 | 28712000-6 | Spojni elementi brez navoja, iz železa ali jekla |

| 7318.23 | 28712100-7 | Kovice |

| 7318[.21 + .22] | 28712200-8 | Podložke |

| 7318.24 | 28712300-9 | Razcepke |

| 7318.29 | 28712400-0 | Tirne vezice iz jekla |

| 7315[.2 – .9] + 7419.1 | 28720000-5 | Verige |

| 7315[.2 – .9] + 7419.1 | 28721000-2 | Členaste verige |

| 7315.9 + 7419.1 | 28722000-9 | Deli verige |

| 7320 + 7416 | 28730000-8 | Vzmeti |

| 7308[.4 – .9] + 7610.9 | 28812100-8 | Zaklonišča |

| 7308[.4 – .9] + 7610.9 | 28812110-1 | Deli zaklonišč |

| 7308[.4 – .9] + 7610.9 | 28812120-4 | Sekcije profilov |

| 3925.90.8 + 4418 + 6807.10.10 + 6905.10 + 7308 + 9406 | 28812400-1 | Streha |

| 4404 + 4418 + 6810.91 + 7308.9 | 28812700-4 | Tramovi |

| 7306.6 + 7608[.1 + .2] | 28815100-9 | Cevovodi |

| 7321 + 7322 + 7417 + 7803 + 7805 + 7806 | 28815200-0 | Kleparske potrebščine in potrebščine za ogrevalne inštalacije |

| 7321.8 + 7322 + 7417 | 28815220-6 | Potrebščine za ogrevalne inštalacije |

| 3925.3 + 7308.3 + 7610.1 | 28815300-1 | Naoknice |

| 3926.9 + 7308.9 + 7610.9 | 28821000-3 | Odbojne ograje |

| 3926.9 + 7308.9 + 7610.9 | 28821100-4 | Cestne ograje |

| 3926.9 + 4403.1 + 7308.9 + 7610.9 | 28822000-0 | Ograje |

| 3926.9 + 7308.9 + 7610.9 | 28823000-7 | Varovalne ograje |

| 3926.9 + 7308.9 + 7610.9 | 28823100-8 | Varnostne ograje |

| 3926.9 + 7308.9 + 7610.9 | 28823200-9 | Zaščitne ograje |

| 7303 + 7307.9 | 28834000-7 | Loki |

| 7308.3 | 28842000-6 | Jekleni okvirji |

| 7326 | 28843000-3 | Jeklene palete |

| 7304 – 7307 | 28844000-0 | Jekleni cevovodi |

| 7308.9 | 28845000-7 | Jekleni stebri |

| 7308.9 | 28846000-4 | Jekleni nosilci |

| 7308.9 | 28847000-1 | Jeklen material |

| 7308.9 | 28847100-2 | Jeklene plošče |

| 7326.9 | 28847200-3 | Tračno jeklo |

| 7308.9 | 28847300-4 | Jeklene pločevine |

| 6906 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28862000-2 | Cevovodni sistemi |

| 6906 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28862100-3 | Potrebščine za cevovodne sisteme |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863000-9 | Cevovodi in pribor (fitingi) |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863100-0 | Cevovodi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863110-3 | Cevi za odvodnjavanje |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863111-0 | Odtočne cevi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863121-3 | Cevi za ogrevanje |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863130-9 | Kanalizacijski vodi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863140-2 | Cevovodi za paro in vodo |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863150-5 | Nizkotlačni cevovodi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863160-8 | Distribucijski cevovodi in pribor |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863170-1 | Cevi in cevovodi, razen železnih in jeklenih |

| 3917[.3 + .4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863200-1 | Pribor (fitingi) za cevi |

| 3917[.3 + .4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863210-4 | Cevne objemke |

| 3917[.3 + .4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863230-0 | Cevne spojke |

| 3917[.3 + .4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863240-3 | Mufe |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 + 8483.6 | 28864000-6 | Zaščitne cevi in proizvodne cevi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28864200-8 | Proizvodne cevi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28864310-2 | Cevi in pribor (fitingi) |

| 7315.19+8482.9+8483+8505.2 | 29140000-2 | Zobniki, gonilni in pogonski elementi |

| 7315.19 + 8482.9 + 8483.9 | 29142000-6 | Deli gonilnih in pogonskih elementov |

| 7315.19 + 8482.9 | 29142100-7 | Deli gonilnih elementov |

| 7321 + 7322.9 + 7417 + 8419.1 | 29720000-2 | Neelektrični gospodinjski aparati |

| 7321[.1 + .8] + 7417 + 8419.1 | 29721000-9 | Naprave za kuhanje ali gretje za gospodinjstvo |

| 7321.1 + 7417 | 29721100-0 | Gospodinjske naprave za kuhanje |

| 7321.8 | 29721200-1 | Plinski hladilniki |

| 7322.9 | 29721300-2 | Neelekrične naprave za proizvodnjo in distribucijo vročega zraka |

| 7322.9 | 29721310-5 | Naprave za proizvodnjo vročega zraka |

| 7322.9 | 29721320-8 | Sušilniki zraka |

| 7322.9 | 29721321-5 | Sušilniki stisnjenega zraka |

| 7321.9 | 29722000-6 | Deli štedilnikov, kuhalnikov, grelnih plošč ter gospodinjskih strojev in naprav |

| 7321.9 | 29722100-7 | Deli štedilnikov |

| 7321.9 | 29722200-8 | Deli kuhalnikov |

| 7321.9 | 29722300-9 | Deli grelnih plošč |

| 7302 + 8601 – 8609 | 29813000-1 | Oprema za železnice |

| 7302 | 29813100-2 | Tirnice in pribor |

| 7302 | 29813110-5 | Drogovi |

| 7302 | 29813120-8 | Železniški tiri |

| 7302 | 29813130-1 | Tramvajski tiri |

| 7302.2 | 29813140-4 | Pragovi |

| 7302.3 | 29813150-7 | Križniki |

| 7302.3 | 29813160-0 | Križiščne kretnice |

| 7302.3 | 29813170-3 | Srca kretnic |

| 7302.3 | 29813180-6 | Kretniški jezički |

| 7308 + 7326.9 + 7610 + 8425 + 8905 + 8907 | 29814000-8 | Nosilna oprema |

| 7308 + 7326.9 + 7610 | 29814100-9 | Dovozne ploščadi |

| 7326.90.4 | 29814110-2 | Ploščadi za prekladanje blaga |

| 7326.9 | 29814120-5 | Oprema za prevoz blata |

| 7326.9 | 29814130-8 | Naprava za sušenje blata |

| 7326.9 | 29814300-1 | Dovozne rampe |

| 7326.9 | 29814310-4 | Rampe za trajekte |

| 7326.9 | 29814330-0 | Dostopne poti za potnike |

| 7326.9 | 29814340-3 | Stopnice za letalske potnike |

| 7326.9 | 29814400-2 | Polnilni otoki |

| 7322 + 8408 + 8417 + 8419 + 8438 + 8514 | 29836300-1 | Industrijska oprema |

| 7322 | 29836330-0 | Večnamenska oprema |

| 7308 + 7610 + 9406 | 29837000-5 | Montažna oprema |

| 3924 + 4419 + 4818 + 6302[.6 + .9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8211 + 8215 + 9617 | 36671000-5 | Kuhinjska oprema |

| 3924 + 7310 + 7612 | 36671140-8 | Čutare za vodo |

| 3924 + 4419 + 4818 + 6302[.6 + .9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8211 + 8215 + 9617 | 36672000-2 | Potrebščine za pripravo in dostavo hrane |

74Baker in bakreni izdelki

| 2620.3 + 7401 – 7412 | 27700000-2 | Proizvodi iz bakra |

| 7401 – 7405 | 27710000-5 | Baker, surov |

| 7402 | 27712000-9 | Nerafiniran baker |

| 7402 | 27713000-6 | Rafiniran baker, surov |

| 7406 – 7411.2 | 27720000-8 | Polizdelki iz bakra |

| 7406 | 27721000-5 | Prah in luskine iz bakra |

| 7407 | 27722000-2 | Bakrene palice in profili |

| 7408 | 27723000-9 | Bakrena žica |

| 7409 | 27724000-6 | Plošče, pločevine in trakovi iz bakra |

| 7410 | 27725000-3 | Bakrene folije |

| 7411 + 7412 | 27726000-0 | Cevi in pribor (fitingi) za cevi, iz bakra |

| 7411 | 27726100-1 | Bakrene cevi |

| 7411.21 | 27726110-4 | Cevi iz medenine |

| 7412 | 27726200-2 | Pribor (fitingi) za cevi, iz bakra |

| 7412 | 27726210-5 | Pribor (fitingi) za cevi, iz topovskega brona |

| 7412 | 27726220-8 | Pribor (fitingi) za cevi, iz medenine |

| 2620.3 + 7404 | 27730000-1 | Bakrovi odpadki in ostanki |

| 7313 + 7413 + 7614 | 28411000-6 | Vpredena žica |

| 7313 + 7413 + 7614 | 28412000-3 | Žica za ograjo |

| 7314 + 7414 | 28413000-0 | Žičnata mreža |

| 7314 + 7414 | 28413100-1 | Žičnate rešetke |

| 7314 + 7414 | 28413200-2 | Tkanine iz žice |

| 7317 + 7415.1 + 7616.1 | 28414000-7 | Prešivne sponke, žeblji, žičniki, risalni žebljički |

| 7317 + 7415.1 + 7616.1 | 28414100-8 | Prešivne sponke |

| 7317.00.2 + 7415.1 + 7616.1 | 28414200-9 | Žeblji |

| 7317 + 7415.1 + 7616.1 | 28414300-0 | Žičniki |

| 7317.00.1 + 7415.1 + 7616.1 | 28414400-1 | Risalni žebljički |

| 7201 + 7202 + 7206 + 7401 + 7403 + 7601 | 28419000-2 | Prevodniki |

| 7401 + 7403 | 28419200-4 | Prevodniki iz bakra ali brona |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28420000-2 | Kabli in z njimi povezani proizvodi |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421000-9 | Kabli |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421100-0 | Električni kabli |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421120-6 | Kabli za nizke in srednje napetosti |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421130-9 | Nizkonapetostni kabli |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421140-2 | Srednjenapetostni kabli |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421150-5 | Visokonapetostni kabli |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421200-1 | Podvodni kabli |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421210-4 | Podmorski kabli |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421400-3 | Zaščiteni kabli |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421500-4 | Signalni kabli |

| 7312 + 7326.90.8 + 7413 + 7614 | 28422000-6 | Pribor za kable |

| 7312 + 7326.90.8 + 7413 + 7614 | 28422100-7 | Kabelski vodi |

| 7312 + 7326.90.8 + 7413 + 7614 | 28422200-8 | Konektorji za kable |

| 7312 + 7326.90.8 + 7413 + 7614 | 28422300-9 | Cevi za kabelske vode |

| 7312 + 7326.90.8 + 7413 + 7614 | 28422400-0 | Pritrdilni material za kable |

| 7323 + 7324 + 7418 + 7615 + 8210 + 8515 | 28510000-0 | Kovinski izdelki za kopalnico in kuhinjo |

| 7324 + 7418.2 + 7615.2 | 28511000-7 | Kovinski sanitarni predmeti |

| 7324.9 + 7418.2 + 7615.2 | 28511100-8 | Pipe |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512000-4 | Namizni, kuhinjski ali gospodinjski izdelki iz kovine |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512100-5 | Namizni pribor iz kovine |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512110-8 | Menažke |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512200-6 | Kuhinjska posoda iz kovine |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512210-9 | Kuhinjske potrebščine |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512220-2 | Odcejalniki za krožnike |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512900-3 | Kovinski izdelki za gospodinjstvo |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512910-6 | Kovinski zabojniki za odpadke |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512920-9 | Poštni nabiralniki |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512930-2 | Kovinski zabojniki za smeti |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512940-5 | Kovinski koši za smeti |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512950-8 | Kovinski zabojniki |

| 7316 + 7325 + 7326 + 7419.9 + 7508 + 7616.9 + 7806 + 7907 + 8007 + 8302.5 + 8306.1 + 8307 + 8310 | 28520000-3 | Kovinski izdelki |

| 7316 + 7325 + 7326 + 7419.9 + 7508 + 7616.9 + 7806 + 7907 + 8007 + 8302.5 + 8306.1 + 8307 + 8310 | 28527000-2 | Razni kovinski izdelki |

| 7301[.1 + .2] + 7308[.4 + .9] + 7326.1 + 7419.91 + 7610.9 + 8207 + 8310 + 9403.2 | 28528900-8 | Kovinski pribor (fitingi) |

| 7326.1 + 7419.91 + 8207 | 28528960-6 | Kovinski žigi |

| 7318[.1 + .2] + 7320 + 7415[.2 + .3] + 7416 + 7419.1 | 28710000-2 | Spojni elementi |

| 7318.1 + 7415.3 | 28711000-9 | Spojni elementi z navojem |

| 7318.1 + 7415.31 | 28711100-0 | Lesni vijaki |

| 7318.13 + 7415[.32 + .39] | 28711200-1 | Vijaki s kavljem ali vijaki z obročem |

| 7318.14 + 7415.3 | 28711300-2 | Samovrezni vijaki |

| 7318.1 + 7415.32 | 28711400-3 | Sorniki |

| 7318.1 + 7415.3 | 28711500-4 | Kompleti za spajanje prirobnic |

| 7318.1 + 7415.3 | 28711510-7 | Sorniki in vijaki |

| 7318.1 + 7415.3 | 28711520-0 | Tirni sorniki in vijaki (tifoni) |

| 7318.16 + 7415.32 | 28711600-5 | Matice |

| 7415[.2 + .3] | 28713000-3 | Spojni elementi iz bakra |

| 7315[.2 – .9] + 7419.1 | 28720000-5 | Verige |

| 7315[.2 – .9] + 7419.1 | 28721000-2 | Členaste verige |

| 7315.9 + 7419.1 | 28722000-9 | Deli verige |

| 7320 + 7416 | 28730000-8 | Vzmeti |

| 7321 + 7322 + 7417 + 7803 + 7805 + 7806 | 28815200-0 | Kleparske potrebščine in potrebščine za ogrevalne inštalacije |

| 7321.8 + 7322 + 7417 | 28815220-6 | Potrebščine za ogrevalne inštalacije |

| 6906 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28862000-2 | Cevovodni sistemi |

| 6906 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28862100-3 | Potrebščine za cevovodne sisteme |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863121-3 | Cevi za ogrevanje |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863130-9 | Kanalizacijske cevi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863140-2 | Parne in vodovodne cevi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863150-5 | Nizkotlačne cevi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863160-8 | Distribucijske cevi in pribor |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863170-1 | Cevi in cevovodi, razen železnih in jeklenih |

| 3917[.3 + .4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863200-1 | Pribor (fitingi) za cevi |

| 3917[.3 + .4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863210-4 | Cevne objemke |

| 3917[.3 + .4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863230-0 | Cevne spojke |

| 3917[.3 + .4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863240-3 | Mufe |

| 7321 + 7322.9 + 7417 + 8419.1 | 29720000-2 | Neelektrični gospodinjski aparati |

| 7321[.1 + .8] + 7417 + 8419.1 | 29721000-9 | Naprave za kuhanje ali gretje za gospodinjstvo |

| 7321.1 + 7417 | 29721100-0 | Gospodinjske naprave za kuhanje |

| 7402 + 7907 + 8007 + 8501.4 | 31131000-3 | Enofazni motorji |

| 7402 + 7907 + 8007 | 31131200-5 | Anode |

| 3924 + 4419 + 4818 + 6302[.6 + .9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8211 + 8215 + 9617 | 36671000-5 | Kuhinjska oprema |

| 3924 + 4419 + 4818 + 6302[.6 + .9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8211 + 8215 + 9617 | 36672000-2 | Potrebščine za pripravo in dostavo hrane |

75Nikelj in nikljevi izdelki

| 7502 | 27810000-6 | Nikelj, surov |

| 7501 + 7504 – 7508 | 27820000-9 | Proizvodi iz niklja |

| 7504 – 7507 | 27821000-6 | Polizdelki iz niklja |

| 7505 | 27821100-7 | Nikljaste palice, profili in žica |

| 7506 | 27821200-8 | Plošče, pločevine, trakovi in folije iz niklja |

| 7506 | 27821210-1 | Pločevine iz niklja |

| 7507 | 27821300-9 | Cevi in pribor (fitingi) za cevi, iz niklja |

| 7504 | 27821400-0 | Nikljasti prah in luskine |

| 2620[.5 + .9] + 7503 | 27830000-2 | Nikljasti odpadki in ostanki |

| 7316 + 7325 + 7326 + 7419.9 + 7508 + 7616.9 + 7806 + 7907 + 8007 + 8302.5 + 8306.1 + 8307 + 8310 | 28520000-3 | Kovinski izdelki |

| 7316 + 7325 + 7326 + 7419.9 + 7508 + 7616.9 + 7806 + 7907 + 8007 + 8302.5 + 8306.1 + 8307 + 8310 | 28527000-2 | Razni kovinski izdelki |

| 6906 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28862000-2 | Cevovodni sistemi |

| 6906 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28862100-3 | Potrebščine za cevovodne sisteme |

| 3917[.3 + .4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863200-1 | Pribor (fitingi) za cevi |

| 3917[.3 + .4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863210-4 | Cevne objemke |

| 3917[.3 + .4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863230-0 | Cevne spojke |

| 3917[.3 + .4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863240-3 | Mufe |

76Aluminij in aluminijasti izdelki

| 2818.2 + 2620.4 + 7601 – 7616 | 27500000-0 | Aluminij in proizvodi iz aluminija |

| 2818.20 + 7601 | 27510000-3 | Aluminij, surov |

| 7603 – 7616 | 27520000-6 | Aluminijasti izdelki |

| 7603 – 7609 | 27521000-3 | Polizdelki iz aluminija |

| 7603 | 27521100-4 | Aluminijasti prah in luskine |

| 7604 | 27521200-5 | Aluminijaste palice in profili |

| 7605 | 27521300-6 | Aluminijasta žica |

| 7606 | 27521400-7 | Aluminijaste pločevine |

| 7607 | 27521500-8 | Aluminijaste folije |

| 7608 + 7609 | 27521600-9 | Cevi in pribor (fitingi) za cevi, iz aluminija |

| 7609 | 27521610-2 | Aluminijast pribor (fitingi) za cevi |

| 7602 + 2620.4 | 27530000-9 | Aluminijasti odpadki in ostanki |

| 7301.1 + 7308[.1 + .2+.4 + .9] + 7610.9 + 8426 | 28112000-0 | Kovinske gradbene konstrukcije in deli za njih, razen montažnih zgradb |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28112300-3 | Konstrukcije iz železa, jekla ali aluminija in njihovi deli |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28112310-6 | Gradbeni odri |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28112311-3 | Oporniki za oboke |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28112312-0 | Distančne letve za oboke |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28112313-7 | Podporniki |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28112314-4 | Viseči nosilci za cevi |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28112315-1 | Oprema za gradbene odre |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28112316-8 | Spojke za oboke |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28112317-5 | Konstrukcije za gradbene odre |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28112318-2 | Podporniki za cevovode |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28112320-9 | Kovinske konstrukcije |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28112321-6 | Čakalnice na avtobusnih postajališčih |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28112322-3 | Telefonske govorilnice |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28112329-2 | Varnostni zasloni |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28112330-2 | Aluminijaste konstrukcije |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28112380-7 | Deli kovinskih konstrukcij |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28112381-4 | Obloge |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28112382-1 | Drsna vrata |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28112383-8 | Vrata zapornic |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28112390-0 | Zapornice |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28112391-7 | Zaporni zasuni |

| 7308.3 + 7610.1 | 28121000-6 | Okna in z njimi povezani predmeti |

| 7610.1 | 28121200-8 | Okna iz aluminija in z njimi povezani predmeti |

| 7610.1 | 28121210-1 | Naoknice iz aluminija |

| 7610.1 | 28121220-4 | Okna iz aluminija |

| 7610.1 | 28121221-1 | Okenski okvirji iz aluminija |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122000-3 | Okna, vrata in z njimi povezani predmeti |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122100-4 | Okna |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122110-7 | Okenski okvirji |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122111-4 | Enote z dvojno zasteklitvijo |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122200-5 | Vrata |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122210-8 | Nedokončana vrata |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122211-5 | Podboji |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122212-2 | Mreže na vratih |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122213-9 | Pragovi za vrata |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122214-6 | Vrata iz železa ali jekla |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122220-1 | Požarna vrata |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122230-4 | Drsna vrata |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122240-7 | Garažna vrata |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122300-6 | Vhodna vrata |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122310-9 | Vrata za dostop |

| 7309 + 7611 | 28211000-4 | Kovinske cisterne |

| 7309 + 7611 | 28211100-5 | Jeklenke z zrakom |

| 7309 + 7611 | 28211110-8 | Jeklenke s stisnjenim zrakom |

| 7309 + 7611 | 28211200-6 | Dihalni aparati |

| 7309 + 7611 | 28211210-9 | Dihalni aparati za gašenje požara |

| 7309 + 7611 | 28211220-2 | Dihalni aparati za potapljanje |

| 7309 + 7611 | 28211400-8 | Cisterne za skladiščenje |

| 7309 + 7611 | 28211410-1 | Cisterne za skladiščenje olja |

| 7309 + 7611 | 28211420-4 | Cisterne za skladiščenje blata |

| 7309 + 7611 | 28211500-9 | Cisterne za vodo |

| 7309 + 7311 + 7611 + 7613 | 28211600-0 | Rezervoarji |

| 7311 + 7613 | 28212000-1 | Kontejnerji za utekočinjene pline |

| 7311 + 7613 | 28212100-2 | Plinske jeklenke |

| 7311 + 7613 | 28212200-3 | Plinske cisterne |

| 7309 + 7611 | 28213000-8 | Veliki kontejnerji |

| 7309 + 7611 | 28213100-9 | Kontejnerji iz železa ali jekla |

| 7309 + 7611 | 28213110-2 | Silosi |

| 7309 + 7611 | 28213200-0 | Hladilni kontejnerji |

| 7309 + 7611 | 28213210-3 | Vodne komore |

| 7309 + 7611 | 28213300-1 | Standardni tovorni kontejnerji |

| 7309 + 7611 | 28213400-2 | Kontejnerji za skladiščenje |

| 7309 + 7611 | 28213500-3 | Kontejnerji za vodo |

| 7309 + 7611 | 28213600-4 | Kontejnerji na kolesih |

| 7309 + 7611 | 28213700-5 | Zbiralniki za odpadke |

| 7309 + 7611 | 28213800-6 | Kontejnerji za odpadke |

| 7310[.1 + .29] + 7612 | 28214000-5 | Sodi |

| 7310[.1 + .29] + 7612 | 28214100-6 | Zabojniki za skladiščenje |

| 7310[.1 + .29] + 7612 | 28214200-7 | Sodi iz železa ali jekla |

| 7310[.1 + .29] + 7612 | 28214300-8 | Kontejnerski sistem skladiščenja |

| 7310[.1 + .29] + 7612 | 28214310-1 | Stroji za skladanje |

| 7310[.1 + .29] + 7612 | 28214400-9 | Sodi iz aluminija |

| 7310[.1 + .29] + 7612 | 28216000-9 | Bobni |

| 7310[.1 + .29] | 28216100-0 | Bobni iz železa ali jekla |

| 7310[.1 + .29] + 7612 | 28216200-1 | Bobni za odpadke |

| 7612 | 28216300-2 | Bobni iz aluminija |

| 7310[.1 + .29] + 7612 | 28217000-6 | Zaboji |

| 7310[.1 + .29] | 28217100-7 | Zaboji iz železa ali jekla |

| 7310[.1 + .29] + 7612 | 28217200-8 | Ohišja za števce |

| 7310[.1 + .29] + 7612 | 28217300-9 | Montažni zaboji |

| 7612 | 28217400-0 | Zaboji iz aluminija |

| 7309 + 7310[.1 + .2] + 7611 + 7612 + 8309 | 28218000-3 | Kontejnerji iz lahkih kovin, kronska zapirala, pokrovi za kontejnerje in pokrovi |

| 7309 + 7310[.1 + .2] + 7611 + 7612 + 8309 | 28218100-4 | Kontejnerji iz lahkih kovin |

| 7310[.1 + .29] + 7612 | 28218400-7 | Pločevinke |

| 7310.29 | 28218410-0 | Pločevinke iz železa ali jekla |

| 7310.29 + 7612 | 28218420-3 | Pločevinke za hrano |

| 7612 | 28218430-6 | Pločevinke iz aluminija |

| 7309 + 7611 | 28219000-0 | Kadi |

| 7313 + 7413 + 7614 | 28411000-6 | Vpredena žica |

| 7313 + 7413 + 7614 | 28412000-3 | Žica za ograjo |

| 7317 + 7415.1 + 7616.1 | 28414000-7 | Prešivne sponke, žeblji, žičniki, risalni žebljički |

| 7317 + 7415.1 + 7616.1 | 28414100-8 | Prešivne sponke |

| 7317.00.2 + 7415.1 + 7616.1 | 28414200-9 | Žeblji |

| 7317 + 7415.1 + 7616.1 | 28414300-0 | Žičniki |

| 7317.00.1 + 7415.1 + 7616.1 | 28414400-1 | Risalni žebljički |

| 7201 + 7202 + 7206 + 7401 + 7403 + 7601 | 28419000-2 | Prevodniki |

| 7206 + 7601 | 28419100-3 | Prevodniki iz jekla ali aluminija |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28420000-2 | Kabli in z njimi povezani proizvodi |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421000-9 | Kabli |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421100-0 | Električni kabli |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421120-6 | Kabli za nizke in srednje napetosti |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421130-9 | Nizkonapetostni kabli |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421140-2 | Srednjenapetostni kabli |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421150-5 | Visokonapetostni kabli |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421200-1 | Podvodni kabli |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421210-4 | Podmorski kabli |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421400-3 | Zaščiteni kabli |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421500-4 | Signalni kabli |

| 7312 + 7326.90.8 + 7413 + 7614 | 28422000-6 | Pribor za kable |

| 7312 + 7326.90.8 + 7413 + 7614 | 28422100-7 | Kabelski vodi |

| 7312 + 7326.90.8 + 7413 + 7614 | 28422200-8 | Konektorji za kable |

| 7312 + 7326.90.8 + 7413 + 7614 | 28422300-9 | Cevi za kabelske vode |

| 7312 + 7326.90.8 + 7413 + 7614 | 28422400-0 | Pritrdilni material za kable |

| 7323 + 7324 + 7418 + 7615 + 8210 + 8515 | 28510000-0 | Kovinski izdelki za kopalnico in kuhinjo |

| 7324 + 7418.2 + 7615.2 | 28511000-7 | Kovinski sanitarni predmeti |

| 7324.9 + 7418.2 + 7615.2 | 28511100-8 | Pipe |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512000-4 | Namizni, kuhinjski ali gospodinjski izdelki iz kovine |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512100-5 | Namizni pribor iz kovine |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512110-8 | Menažke |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512200-6 | Kuhinjska posoda iz kovine |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512210-9 | Kuhinjske potrebščine |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512220-2 | Odcejalniki za krožnike |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512900-3 | Kovinski izdelki za gospodinjstvo |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512910-6 | Kovinski zabojniki za odpadke |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512920-9 | Poštni nabiralniki |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512930-2 | Kovinski zabojniki za smeti |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512940-5 | Kovinski koši za smeti |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512950-8 | Kovinski zabojniki |

| 7316 + 7325 + 7326 + 7419.9 + 7508 + 7616.9 + 7806 + 7907 + 8007 + 8302.5 + 8306.1 + 8307 + 8310 | 28520000-3 | Kovinski izdelki |

| 7316 + 7325 + 7326 + 7419.9 + 7508 + 7616.9 + 7806 + 7907 + 8007 + 8302.5 + 8306.1 + 8307 + 8310 | 28527000-2 | Razni kovinski izdelki |

| 7301[.1 + .2] + 7308[.4 + .9] + 7326.1 + 7419.91 + 7610.9 + 8207 + 8310 + 9403.2 | 28528900-8 | Kovinski pribor (fitingi) |

| 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28528920-4 | Kovinske palice |

| 7301.2 + 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28528930-7 | Kovinski profili |

| 7301.1 + 7308[.4 + .9] + 7610.9 | 28528940-0 | Pločevine |

| 7310 + 7612 + 8303 | 28552000-6 | Posode za kovance |

| 7308.4 + 7315.8 + 7610.9 | 28560000-5 | Oporniki in jamske stojke |

| 7308[.4 – .9] + 7610.9 | 28812100-8 | Zaklonišča |

| 7308[.4 – .9] + 7610.9 | 28812110-1 | Deli zaklonišč |

| 7308[.4 – .9] + 7610.9 | 28812120-4 | Sekcije profilov |

| 7306.6 + 7608[.1 + .2] | 28815100-9 | Cevovodi |

| 3925.3 + 7308.3 + 7610.1 | 28815300-1 | Naoknice |

| 3926.9 + 7308.9 + 7610.9 | 28821000-3 | Odbojne ograje |

| 3926.9 + 7308.9 + 7610.9 | 28821100-4 | Cestne ograje |

| 3926.9 + 4403.1 + 7308.9 + 7610.9 | 28822000-0 | Ograje |

| 3926.9 + 7308.9 + 7610.9 | 28823000-7 | Varovalne ograje |

| 3926.9 + 7308.9 + 7610.9 | 28823100-8 | Varnostne ograje |

| 3926.9 + 7308.9 + 7610.9 | 28823200-9 | Zaščitne ograje |

| 6906 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28862000-2 | Cevovodni sistemi |

| 6906 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28862100-3 | Potrebščine za cevovodne sisteme |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863000-9 | Cevovodi in pribor (fitingi) |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863100-0 | Cevovodi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863110-3 | Cevi za odvodnjavanje |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863111-0 | Odtočne cevi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863121-3 | Cevi za ogrevanje |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863130-9 | Kanalizacijski vodi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863140-2 | Cevovodi za paro in vodo |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863150-5 | Nizkotlačni cevovodi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863160-8 | Distribucijski cevovodi in pribor |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863170-1 | Cevi in cevovodi, razen železnih in jeklenih |

| 3917[.3 + .4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863200-1 | Pribor (fitingi) za cevi |

| 3917[.3 + .4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863210-4 | Cevne objemke |

| 3917[.3 + .4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863230-0 | Cevne spojke |

| 3917[.3 + .4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863240-3 | Mufe |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 + 8483.6 | 28864000-6 | Zaščitne cevi in proizvodne cevi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28864200-8 | Proizvodne cevi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28864310-2 | Cevi in pribor (fitingi) |

| 7308 + 7326.9 + 7610 + 8425 + 8905 + 8907 | 29814000-8 | Nosilna oprema |

| 7308 + 7326.9 + 7610 | 29814100-9 | Dovozne ploščadi |

| 7308 + 7610 + 9406 | 29837000-5 | Montažna oprema |

| 3924 + 4419 + 4818 + 6302[.6 + .9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8211 + 8215 + 9617 | 36671000-5 | Kuhinjska oprema |

| 3924 + 7310 + 7612 | 36671140-8 | Čutare za vodo |

| 3924 + 4419 + 4818 + 6302[.6 + .9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8211 + 8215 + 9617 | 36672000-2 | Potrebščine za pripravo in dostavo hrane |

78Svinec in svinčeni izdelki

| 7801 + 7901 + 8001 | 27610000-4 | Svinec, cink in kositer |

| 7801 | 27611000-1 | Svinec |

| 7803 – 7806 + 7903 – 7907 + 8003 – 8007 | 27620000-7 | Polizdelki iz svinca, cinka ali kositra |

| 7803 – 7806 | 27621000-4 | Polizdelki iz svinca |

| 7803 | 27621100-5 | Palice, profili in žica iz svinca |

| 7804.1 | 27621200-6 | Plošče, pločevine, trakovi in folije iz svinca |

| 7805 | 27621300-7 | Cevi in pribor (fitingi) za cevi, iz svinca |

| 7804.2 | 27621400-8 | Prah in luskine iz svinca |

| 2620[.1 + .2] + 7802 + 7902 + 8002 | 27630000-0 | Odpadki in ostanki iz svinca, cinka ali kositra |

| 7316 + 7325 + 7326 + 7419.9 + 7508 + 7616.9 + 7806 + 7907 + 8007 + 8302.5 + 8306.1 + 8307 + 8310 | 28520000-3 | Kovinski izdelki |

| 7316 + 7325 + 7326 + 7419.9 + 7508 + 7616.9 + 7806 + 7907 + 8007 + 8302.5 + 8306.1 + 8307 + 8310 | 28527000-2 | Razni kovinski izdelki |

| 7321 + 7322 + 7417 + 7803 + 7805 + 7806 | 28815200-0 | Kleparske potrebščine in potrebščine za ogrevalne inštalacije |

| 7803 + 7805 + 7806 | 28815210-3 | Kleparske potrebščine |

| 6906 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28862000-2 | Cevovodni sistemi |

| 6906 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28862100-3 | Potrebščine za cevovodne sisteme |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863000-9 | Cevovodi in pribor (fitingi) |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863100-0 | Cevovodi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863110-3 | Cevi za odvodnjavanje |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 +7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863111-0 | Odtočne cevi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863121-3 | Cevi za ogrevanje |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863130-9 | Kanalizacijski vodi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863140-2 | Cevovodi za paro in vodo |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863150-5 | Nizkotlačni cevovodi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863160-8 | Distribucijski cevovodi in pribor |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863170-1 | Cevi in cevovodi, razen železnih in jeklenih |

| 3917[.3 + .4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863200-1 | Pribor (fitingi) za cevi |

| 3917[.3 + .4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863210-4 | Cevne objemke |

| 3917[.3 + .4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863230-0 | Cevne spojke |

| 3917[.3 + .4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863240-3 | Mufe |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 + 8483.6 | 28864000-6 | Zaščitne cevi in proizvodne cevi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28864200-8 | Proizvodne cevi |

| 7805 | 28864210-1 | Proizvodne cevi iz bakra |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28864310-2 | Cevi in pribor (fitingi) |

79Cink in cinkovi izdelki

| 7801 + 7901 + 8001 | 27610000-4 | Svinec, cink in kositer |

| 7901 | 27612000-8 | Cink |

| 7803 – 7806 + 7903 – 7907 + 8003 – 8007 | 27620000-7 | Polizdelki iz svinca, cinka ali kositra |

| 7903 – 7907 | 27622000-1 | Polizdelki iz cinka |

| 7904 | 27622100-2 | Cinkove palice, profili in žica |

| 7905 | 27622200-3 | Cinkove plošče, pločevine, trakovi in folije |

| 7906 | 27622300-4 | Cevi in pribor (fitingi) za cevi, iz cinka |

| 7903 | 27622400-5 | Cinkov prah in luskine |

| 2620[.1 + .2] + 7802 + 7902 + 8002 | 27630000-0 | Odpadki in ostanki iz svinca, cinka ali kositra |

| 7316 + 7325 + 7326 + 7419.9 + 7508 + 7616.9 + 7806 + 7907 + 8007 + 8302.5 + 8306.1 + 8307 + 8310 | 28520000-3 | Kovinski izdelki |

| 7316 + 7325 + 7326 + 7419.9 + 7508 + 7616.9 + 7806 + 7907 + 8007 + 8302.5 + 8306.1 + 8307 + 8310 | 28527000-2 | Razni kovinski izdelki |

| 7316 + 7907 | 28527700-9 | Elementi vstopnih jaškov |

| 7907 | 28527900-1 | Potrošne anode |

| 7907 | 28527910-4 | Potrošne anode iz cinka |

| 7907 | 28527920-7 | Potrošne anode iz magnezija |

| 6906 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28862000-2 | Cevovodni sistemi |

| 6906 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28862100-3 | Potrebščine za cevovodne sisteme |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863000-9 | Cevovodi in pribor (fitingi) |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863100-0 | Cevovodi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863110-3 | Cevi za odvodnjavanje |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863111-0 | Odtočne cevi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863121-3 | Cevi za ogrevanje |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863130-9 | Kanalizacijski vodi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863140-2 | Cevovodi za paro in vodo |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863150-5 | Nizkotlačni cevovodi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863160-8 | Distribucijski cevovodi in pribor |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863170-1 | Cevi in cevovodi, razen železnih in jeklenih |

| 3917[.3 + .4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863200-1 | Pribor (fitingi) za cevi |

| 3917[.3 + .4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863210-4 | Cevne objemke |

| 3917[.3 + .4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863230-0 | Cevne spojke |

| 3917[.3 + .4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863240-3 | Mufe |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 + 8483.6 | 28864000-6 | Zaščitne cevi in proizvodne cevi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28864200-8 | Proizvodne cevi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28864310-2 | Cevi in pribor (fitingi) |

| 7402 + 7907 + 8007 + 8501.4 | 31131000-3 | Enofazni motorji |

| 7402 + 7907 + 8007 | 31131200-5 | Anode |

80Kositer in kositrni izdelki

| 7801 + 7901 + 8001 | 27610000-4 | Svinec, cink in kositer |

| 8001 | 27613000-5 | Kositer |

| 7803 – 7806 + 7903 – 7907 + 8003–8007 | 27620000-7 | Polizdelki iz svinca, cinka ali kositra |

| 8003 – 8007 | 27623000-8 | Polizdelki iz kositra |

| 8003 | 27623100-9 | Kositrne palice, profili in žica |

| 8004 | 27623200-0 | Kositrne plošče, pločevine, trakovi in folije |

| 8006 | 27623300-1 | Cevi in pribor (fitingi) za cevi, iz kositra |

| 8005 | 27623400-2 | Kositrni prah in luskine |

| 2620[.1 + .2] + 7802 + 7902 + 8002 | 27630000-0 | Odpadki in ostanki iz svinca, cinka ali kositra |

| 7316 + 7325 + 7326 + 7419.9 + 7508 + 7616.9 + 7806 + 7907 + 8007 + 8302.5 + 8306.1 + 8307 + 8310 | 28520000-3 | Kovinski izdelki |

| 7316 + 7325 + 7326 + 7419.9 + 7508 + 7616.9 + 7806 + 7907 + 8007 + 8302.5 + 8306.1 + 8307 + 8310 | 28527000-2 | Razni kovinski izdelki |

| 6906 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28862000-2 | Cevovodni sistemi |

| 6906 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28862100-3 | Potrebščine za cevovodne sisteme |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863000-9 | Cevovodi in pribor (fitingi) |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863100-0 | Cevovodi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863110-3 | Cevi za odvodnjavanje |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863111-0 | Odtočne cevi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863121-3 | Cevi za ogrevanje |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863130-9 | Kanalizacijski vodi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863140-2 | Cevovodi za paro in vodo |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863150-5 | Nizkotlačni cevovodi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863160-8 | Distribucijski cevovodi in pribor |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7304 – 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863170-1 | Cevi in cevovodi, razen železnih in jeklenih |

| 3917[.3 + .4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863200-1 | Pribor (fitingi) za cevi |

| 3917[.3 + .4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863210-4 | Cevne objemke |

| 3917[.3 + .4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863230-0 | Cevne spojke |

| 3917[.3 + .4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863240-3 | Mufe |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 + 8483.6 | 28864000-6 | Zaščitne cevi in proizvodne cevi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28864200-8 | Proizvodne cevi |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28864310-2 | Cevi in pribor (fitingi) |

| 7402 + 7907 + 8007 + 8501.4 | 31131000-3 | Enofazni motorji |

| 7402 + 7907 + 8007 | 31131200-5 | Anode |

81 Druge navadne kovine; kermeti; njihovi izdelki | | | |

82Orodje, nožarski izdelki, žlice in vilice iz navadnih kovin; njihovi deli iz navadnih kovin

| 8207 + 8442.5 + 8462 | 22500000-5 | Tiskarske plošče, valji in drugi nosilci za uporabo pri tiskanju |

| 8207 + 8462 | 22520000-1 | Oprema za suho jedkanje |

| 8207 + 8462 | 22521000-8 | Oprema za graviranje |

| 8201 – 8215 | 28417000-8 | Železnina |

| 8205.8 | 28417100-9 | Nakovala |

| 8205.8 | 28417200-0 | Prenosna kovačnica |

| 8205.8 | 28417300-1 | Rešetke |

| 8201 – 8215 | 28417400-2 | Železnina |

| 8201 – 8208 | 28417500-3 | Kovaški izdelki |

| 8201 – 8208 | 28417510-6 | Podkovski izdelki |

| 7323 + 7324 + 7418 + 7615 + 8210 + 8515 | 28510000-0 | Kovinski izdelki za kopalnico in kuhinjo |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512000-4 | Namizni, kuhinjski ali gospodinjski izdelki iz kovine |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512100-5 | Namizni pribor iz kovine |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512110-8 | Menažke |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512200-6 | Kuhinjska posoda iz kovine |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512210-9 | Kuhinjske potrebščine |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512220-2 | Odcejalniki za krožnike |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512900-3 | Kovinski izdelki za gospodinjstvo |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512910-6 | Kovinski zabojniki za odpadke |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512920-9 | Poštni nabiralniki |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512930-2 | Kovinski zabojniki za smeti |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512940-5 | Kovinski koši za smeti |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512950-8 | Kovinski zabojniki |

| 7301[.1 + .2] + 7308[.4 + .9] + 7326.1 + 7419.91 + 7610.9 + 8207 + 8310 + 9403.2 | 28528900-8 | Kovinski pribor (fitingi) |

| 7326.1 + 7419.91 + 8207 | 28528960-6 | Kovinski žigi |

| 8211 – 8215 | 28610000-1 | Nožarski izdelki |

| 8211 + 8213 | 28611000-8 | Noži in škarje |

| 8211 | 28611100-9 | Noži |

| 8211 | 28611110-2 | Jedilni noži |

| 8211 | 28611120-5 | Kuhinjski noži |

| 8213 | 28611200-0 | Škarje |

| 8212 | 28612000-5 | Britve |

| 8212 | 28612100-6 | Britvice |

| 8214.2 | 28613000-2 | Garniture za manikiranje ali pedikiranje |

| 8215 | 28614000-9 | Žlice, vilice |

| 8215 | 28614100-0 | Žlice |

| 8215 | 28614200-1 | Vilice |

| 8201 + 8202 | 28621000-1 | Ročno orodje |

| 8201.1 | 28621100-2 | Rezače in lopate |

| 8201.1 | 28621110-5 | Rezače |

| 8201.1 | 28621120-8 | Lopate |

| 8201 | 28621200-3 | Vile |

| 8201.3 | 28621300-4 | Krampi, kopače, motike, grablje in grablje za čiščenje obale |

| 8201.3 | 28621310-7 | Krampi |

| 8201.3 | 28621320-0 | Kopače |

| 8201.3 | 28621330-3 | Motike |

| 8201.3 | 28621340-6 | Grablje |

| 8201.3 | 28621341-3 | Grablje za čiščenje obale |

| 8201.4 | 28621400-5 | Sekire |

| 8202 | 28621500-6 | Ročne žage |

| 8202 | 28621510-9 | Listi za ročne žage |

| 8203 – 8206 + 8466 | 28622000-8 | Razna ročna orodja |

| 8205.3 | 28622100-9 | Dleto |

| 8203.2 | 28622200-0 | Klešče |

| 8203.2 | 28622210-3 | Klešče za robljenje |

| 8205.2 | 28622300-1 | Kladiva |

| 8205 | 28622400-2 | Vpenjala za žice |

| 8204 | 28622500-3 | Ključi za vijake |

| 8205 | 28622600-4 | Orodje za cestna gradbena dela |

| 8205 | 28622610-7 | Konice za prebijanje krovnih cestnih plasti |

| 8203.1 | 28622700-5 | Pile ali rašple |

| 8205.4 | 28622800-6 | Izvijači |

| 8207[.4 – .9] + 8466[.1 + .2] | 28622900-7 | Vrtalne krone, rezila za izvijače in drugi dodatki |

| 8207.5 | 28622910-0 | Vrtalne krone |

| 8207.9 | 28622920-3 | Rezila za izvijače |

| 8205 | 28623000-5 | Orodja na nožni pogon |

| 8205 | 29824000-1 | Kovaška oprema |

| 8201 – 8205 | 29836210-3 | Hidravlična oprema |

| 3924 + 4419 + 4818 + 6302[.6 + .9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8211 + 8215 + 9617 | 36671000-5 | Kuhinjska oprema |

| 3924 + 4419 + 6302[.6 + .9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 8210 + 8211 + 8215 + 9617 | 36671100-6 | Kuhinjska posoda |

| 3924 + 4419 + 6302[.6 + .9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 8215 + 9617 | 36671200-7 | Namizna in kuhinjska posoda |

| 3924 + 4419 + 6302[.6 + .9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 8215 + 9617 | 36671210-0 | Namizna posoda |

| 3924 + 4419 + 4818 + 6302[.6 + .9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8211 + 8215 + 9617 | 36672000-2 | Potrebščine za pripravo in dostavo hrane |

83Razni izdelki iz navadnih kovin

| 7309 + 7310[.1 + .2] + 7611 + 7612 + 8309 | 28218000-3 | Kontejnerji iz lahkih kovin, kronska zapirala, pokrovi za kontejnerje in pokrovi |

| 7309 + 7310[.1 + .2] + 7611 + 7612 + 8309 | 28218100-4 | Kontejnerji iz lahkih kovin |

| 8309 | 28218300-6 | Kronska zapirala, zamaški, pokrovi za kontejnerje in pokrovi iz kovine |

| 8309.10 | 28218310-9 | Kronska zapirala |

| 8309.9 | 28218320-2 | Zamaški |

| 8309.9 | 28218330-5 | Pokrovi za kontejnerje |

| 8309.9 | 28218340-8 | Pokrovi |

| 8311 | 28415000-4 | Valjana žica |

| 8311 | 28415100-5 | Pribor za varjenje |

| 8311 | 28415200-6 | Materiali za varjenje |

| 8311 | 28415300-7 | Materiali za mehko ali trdo spajkanje |

| 8311 | 28415310-0 | Materiali za mehko spajkanje |

| 8311 | 28415320-3 | Materiali za trdo spajkanje |

| 7316 + 7325 + 7326 + 7419.9 + 7508 + 7616.9 + 7806 + 7907 + 8007 + 8302.5 + 8306.1 + 8307 + 8310 | 28520000-3 | Kovinski izdelki |

| 8303 | 28521000-0 | Oklepne ali ojačane blagajne, sefi in vrata |

| 8303.00.1 | 28521300-3 | Blagajne |

| 8303.00.3 | 28521500-5 | Oklepna ali ojačana vrata |

| 8303.00.3 | 28521600-6 | Omarice za trezorje |

| 8303.00.9 | 28521700-7 | Kovinske kasete in omarice s ključavnico |

| 8303.00.9 | 28521710-0 | Omarice za shranjevanje prtljage |

| 8303.00.9 | 28521720-3 | Omarice s ključavnico |

| 8303.00.9 | 28521721-0 | Predali za trezorje |

| 8303.00.9 | 28521722-7 | Varnostni zaboji |

| 8303.00.9 | 28521780-1 | Prenosne varnostne kasete za dokumente |

| 8303.00.9 | 28521790-4 | Prenosne varnostne kasete za denar |

| 8304 + 8305 | 28522000-7 | Podajalniki, drobna pisarniška ali namizna oprema |

| 8304 | 28522100-8 | Podajalniki |

| 8304 | 28522200-9 | Drobna pisarniška oprema |

| 8304 + 8305 | 28522300-0 | Namizna oprema |

| 8305 | 28522400-1 | Mehanizmi za mape z nepovezanimi listi ali za fascikle |

| 8306[.2 + .3] | 28524000-1 | Kipci, okraski; okviri za fotografije ali slike, ogledala |

| 8306.3 | 28524300-4 | Okviri za fotografije |

| 8306.3 | 28524400-5 | Okviri za slike |

| 8308 | 28525000-8 | Kljukice in očesca |

| 7316 + 7325 + 7326 + 7419.9 + 7508 + 7616.9 + 7806 + 7907 + 8007 + 8302.5 + 8306.1 + 8307 + 8310 | 28527000-2 | Razni kovinski izdelki |

| 8306.1 | 28527100-3 | Zvonci |

| 8310 | 28527400-6 | Znaki in z njimi povezani predmeti |

| 8310 | 28527410-9 | Kovinski znaki |

| 8310 | 28527420-2 | Prometni znaki |

| 8310 | 28527430-5 | Ulične oznake |

| 8310 | 28527440-8 | Izveski trgovin |

| 8310 | 28527450-1 | Plošče z oznakami |

| 8310 | 28527460-4 | Plošče z naslovi |

| 7301[.1 + .2] + 7308[.4 + .9] + 7326.1 + 7419.91 + 7610.9 + 8207 + 8310 + 9403.2 | 28528900-8 | Kovinski pribor (fitingi) |

| 8303 | 28530000-6 | Armirna obloga |

| 8303 | 28531000-3 | Krovne plošče |

| 7310 + 7612 + 8303 | 28552000-6 | Posode za kovance |

| 8301 + 8302[.1 – .4 + .6] | 28630000-7 | Ključavnice, ključi in tečaji |

| 8301[.1 – .4] + 8302[.1 – .4 + .6] | 28631000-4 | Razne žabice in ključavnice |

| 8301[.2 – .4] | 28631100-5 | Ključavnice |

| 8301.4 | 28631110-8 | Ključavnice za vrata |

| 8301.40.9 | 28631120-1 | Ključavnice za kolesa |

| 8301.2 | 28631130-4 | Ključavnice za vozila |

| 8301.3 | 28631140-7 | Ključavnice za pohištvo |

| 8301.1 | 28631200-6 | Žabice in varnostne verige |

| 8301.1 | 28631210-9 | Žabice |

| 8301[.5 – .7] | 28632000-1 | Zapirala, deli ključavnic in ključi |

| 8301.5 | 28632100-2 | Zapirala |

| 8301.7 | 28632200-3 | Ključi |

| 8301.6 | 28632300-4 | Deli žabic |

| 8301.6 | 28632400-5 | Deli ključavnic |

| 8302[.1 – .4 + .6] | 28633000-8 | Tečaji, okovja in pribor (fitingi) |

| 8302.1 | 28633100-9 | Tečaji |

| 8302[.1 – .4 + .6] | 28633200-0 | Okovja |

| 8302[.1 – .4 + .6] | 28633300-1 | Pribor (fitingi) |

| 7002 + 8310 | 28813500-9 | Cestne označbe |

| 3926.9 + 7014 + 8310 + 8530 + 8531 + 9405.9 | 28824000-4 | Urbana oprema |

| 8310 | 28824100-5 | Smerniki |

| 8310 | 28824400-8 | Stebri za označitev avtobusnih postajališč |

| 3926.9 + 7014 + 8310 + 8530 + 8531 + 9405.9 | 28824700-1 | Oznake |

| 7014 + 8310 + 8530 + 8531 + 9405.9 | 28824710-4 | Material za označevanje |

| 8310 | 28824720-7 | Kažipoti |

| 8310 + 9405.9 | 28825000-1 | Oprema za cestno razsvetljavo |

| 3923.9 + 8309 | 28833000-0 | Zunanji pokrovi iz duktilnega železa |

| 8310 + 8530 + 8531 + 8608 | 29811000-7 | Oprema za ceste |

| 8310+8530+8531+8608+9405 | 29811200-9 | Oprema za označevanje cest |

| 8310 + 8608 + 9405 | 29815200-7 | Oprema za nadzor in upravljanje zračnega prometa |

| 8304 + 8517.21 + 9023 | 30191000-4 | Pisarniška oprema |

| 8304 | 30191100-5 | Oprema za registraturo |

| 8304 | 30191110-8 | Krožni sistemi za kartoteke |

84Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave; njihovi deli

| 8207 + 8442.5 + 8462 | 22500000-5 | Tiskarske plošče, valji in drugi nosilci za uporabo pri tiskanju |

| 8207 + 8462 | 22520000-1 | Oprema za suho jedkanje |

| 8207 + 8462 | 22521000-8 | Oprema za graviranje |

| 7301.1 + 7308[.1 + .2 + .4 + .9] + 7610.9 + 8426 | 28112000-0 | Kovinske gradbene konstrukcije in deli za njih, razen montažnih zgradb |

| 7308.2 + 8426 | 28112200-2 | Stolpi, predalčni stebri, sohe ladijskih žerjavov in stebri |

| 7308.2 + 8426 | 28112210-5 | Sohe ladijskih žerjavov |

| 7308.2 + 8426 | 28112211-2 | Vrtalni stolpi |

| 7322 + 8403 + 8404 | 28220000-0 | Radiatorji za centralno ogrevanje, kotli in njihovi deli |

| 7322 + 8403 | 28221000-7 | Radiatorji in kotli |

| 8403 | 28221200-9 | Kotli |

| 8403.1 | 28221210-2 | Kotli za vodo |

| 8403.1 | 28221220-5 | Kotli za centralno kurjavo |

| 8403.9 | 28221221-2 | Deli kotlov za centralno kurjavo |

| 8404 | 28222000-4 | Naprave za pridobivanje toplote |

| 8404 | 28222100-5 | Oprema za pridobivanje toplote |

| 8401[.1 + .4] | 28300000-5 | Jedrski reaktorji in njihovi deli |

| 8401.1 | 28310000-8 | Jedrski reaktorji |

| 8401.4 | 28320000-1 | Deli jedrskih reaktorjev |

| 8401.4 | 28321000-8 | Sistemi za hlajenje reaktorjev |

| 8401.4 | 28322000-5 | Deli posod za jedrske reaktorje |

| 8485.1 | 28526000-5 | Ladijski propelerji |

| 8482[.1 – .8] | 28540000-9 | Ležaji |

| 8482[.1 – .8] | 28541000-6 | Mikro biseri |

| 8482[.1 – .8] | 28542000-3 | Kotalni ležaji |

| 3917[.1 – .4] + 400 + 8481.8 | 28582000-5 | Priprave za protipožarno zaščito |

| 8481.8 | 28582200-7 | Protipožarni hidranti |

| 8203 – 8206 + 8466 | 28622000-8 | Razna ročna orodja |

| 8207[.4 – .9] + 8466[.1 + .2] | 28622900-7 | Vrtalne krone, rezila za izvijače in drugi dodatki |

| 8466.1 | 28622930-6 | Nosilci za orodje |

| 8466.2 | 28622940-9 | Garniture orodja |

| 8424 | 28815500-3 | Sprinkler sistemi |

| 8431[.43 + .49] | 28850000-5 | Glava jaška |

| 8425 | 28851000-2 | Sistemi za dvigovanje vrtalnih stolpov |

| 8479 | 28861700-2 | Roboti za avtomatski nadzor okvar, korozije in razpok cevovodov |

| 8479 | 28861710-5 | Naprave za spuščanje robotov za avtomatski nadzor okvar, korozije in razpok v cevovode |

| 8479 | 28861720-8 | Naprave za jemanje robotov za avtomatski nadzor okvar, korozije in razpok iz cevovodov |

| 8479 | 28861730-1 | Zaporni sistemi za varno spuščanje robotov za avtomatski nadzor okvar, korozije in razpok v cevovode |

| 3917[.3 + .4] + 6905 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 + 8483.6 | 28864000-6 | Zaščitne cevi in proizvodne cevi |

| 8406 – 8408 + 8410 + 8411 | 29110000-3 | Turbine in motorji |

| 8407 + 8408 | 29111000-0 | Motorji |

| 8407[.21 + .29 + .9] + 8408[.1 + .9] | 29111100-1 | Pogonski izvenkrmni motorji za plovila |

| 8406 + 8410 + 8411 | 29112000-7 | Turbinske naprave |

| 8406[.1 + .8] | 29112100-8 | Parne turbine |

| 8406[.1 + .8] | 29112110-1 | Turbine na vodno paro |

| 8410.1 | 29112200-9 | Hidravlične turbine |

| 8410.1 | 29112210-2 | Vodna kolesa |

| 8411.8 | 29112300-0 | Plinske turbine |

| 8406.9 + 8410.9 + 8411.9 | 29112400-1 | Oprema za turbine |

| 8406.9 + 8410.9 + 8411.9 | 29112410-4 | Instrumenti za turbine |

| 8406.9 + 8410.9 + 8411.9 | 29113000-4 | Deli turbin |

| 8406.9 | 29113100-5 | Deli parnih turbin |

| 8406.9 | 29113110-8 | Osnovne plošče |

| 8406.9 | 29113120-1 | Ohišja |

| 8406.9 | 29113130-4 | Sistemi zračnega hlajenja s kondenzatorji |

| 8406.9 | 29113140-7 | Deli turbin na vodno paro |

| 8406.9 | 29113150-0 | Sistemi za mazalna olja |

| 8406.9 | 29113160-3 | Separatorji vlage |

| 8406.9 | 29113161-0 | Sušilci |

| 8406.9 | 29113170-6 | Rotacijski deli |

| 8406.9 | 29113171-3 | Rotorji |

| 8406.9 | 29113172-0 | Lopatice |

| 8406.9 | 29113190-2 | Vrtilne naprave |

| 8410.9 | 29113200-6 | Deli hidravličnih turbin |

| 8411.99 | 29113300-7 | Deli plinskih turbin |

| 8411.99.1 | 29113310-0 | Sistemi za dovajanje zraka |

| 8411.99.1 | 29113390-4 | Sistemi za plinska goriva |

| 8410.9 | 29113400-8 | Deli vodnih koles |

| 8412 – 8414 | 29120000-6 | Črpalke in kompresorji |

| 8412[.21 + .29 + .31 + .39 + .8] | 29121000-3 | Hidravlično ali pnevmatično gnani stroji in motorji |

| 8412.21 + 8412.31 | 29121100-4 | Hidravlični ali pnevmatični cilindri |

| 8412.21 + 8412.31 | 29121200-5 | Hidravlično gnani stroji |

| 8412.21 + 8412.31 | 29121300-6 | Pnevmatično gnani stroji |

| 8412.21 + 8412.31 | 29121400-7 | Hidravlično gnani motorji |

| 8412.21 + 8412.31 | 29121500-8 | Pnevmatično gnani motorji |

| 8413[.1 – .8] + 8414[.1 – .8] | 29122000-0 | Črpalke |

| 8413[.1 – .8] | 29122100-1 | Črpalke za tekočine |

| 8413[.1 – .8] | 29122110-4 | Črpalke za gašenje požara |

| 8413[.1 – .4] | 29122120-7 | Postrojenje za oskrbovanje helikopterjev z gorivom |

| 8413[.1 – .4] | 29122130-0 | Vodne črpalke |

| 8413.3 | 29122160-9 | Hladilne črpalke |

| 8413.3 | 29122161-6 | Črpalke za hladilno vodo |

| 8413[.1 – .3] | 29122170-2 | Črpalke za maziva |

| 8413[.1 – .3] | 29122180-5 | Črpalke za gorivo |

| 8413.4 | 29122190-8 | Črpalke za beton |

| 8413.5 | 29122200-2 | Črpalke za tekočine z izmeničnim gibanjem v pozitivno smer |

| 8413.5 | 29122210-5 | Hidravlično gnani agregati |

| 8413.5 | 29122220-8 | Črpalke za odplake |

| 8413.50.5 | 29122230-1 | Dozirne črpalke |

| 8413.6 | 29122300-3 | Ojačevalniki tlaka za tekočine |

| 8413[.1 + .6 – .8] + 8414[.1 + .2] | 29122400-4 | Centrifugalne črpalke in elevatorji za tekočine |

| 8413.70[.2 – .9] | 29122410-7 | Črpalke za uporabo v medicini |

| 8413.70.3 | 29122411-4 | Črpalke za umetno hranjenje |

| 8413.70[.2 – .9] | 29122419-0 | Perfuzijske črpalke |

| 8413.8 | 29122420-0 | Elevatorji za tekočine |

| 8413.7 | 29122430-3 | Centrifugalne črpalke |

| 8413.6 | 29122440-6 | Rotacijske črpalke |

| 8414.1 | 29122450-9 | Vakuumske črpalke |

| 8414.2 | 29122460-2 | Zračne črpalke |

| 8413.7 | 29122480-8 | Pogonske črpalke |

| 8414[.3 + .4 + .8] | 29123000-7 | Kompresorji |

| 8414.80[.1 + .9] | 29123100-8 | Plinski kompresorji |

| 8414.80[.6 + .7] | 29123200-9 | Rotacijski kompresorji |

| 8414.3 | 29123300-0 | Kompresorji za hladilno opremo |

| 8414[.4 + .80.1 + .80.9] | 29123400-1 | Zračni kompresorji |

| 8414.4 | 29123410-4 | Vgrajeni zračni kompresorji |

| 8414.80.2 | 29123500-2 | Turbokompresorji |

| 8414.80[.3 + .4] | 29123600-3 | Kompresorji z izmeničnim gibanjem |

| 8414.80[.3 + .4] | 29123610-6 | Postrojenje za stisnjen zrak |

| 8414.80[.1 + .9] | 29123700-4 | Centrifugalni kompresorji |

| 8414.80[.1 + .9] | 29123800-5 | Kompresorji za uporabo v civilnem letalstvu |

| 8412.9 + 8413.9 + 8414.9 | 29124000-4 | Deli črpalk, kompresorjev, strojev ali motorjev |

| 8412.9 | 29124100-5 | Deli strojev ali motorjev |

| 8412.9 | 29124130-4 | Deli pnevmatičnih strojev |

| 8412.90.5 | 29124150-0 | Deli hidravlično gnanih strojev ali motorjev |

| 8412.90.3 | 29124170-6 | Deli reaktivnih motorjev |

| 8413.9 | 29124200-6 | Deli črpalk ali elevatorjev za tekočine |

| 8413.9 | 29124210-9 | Deli črpalk za gorivo, ročnih črpalk in črpalk za beton |

| 8413.9 | 29124211-6 | Deli črpalk za gorivo |

| 8413.9 | 29124212-3 | Deli ročnih črpalk |

| 8413.9 | 29124213-0 | Deli črpalk za beton |

| 8413.9 | 29124220-2 | Deli črpalk z izmeničnim gibanjem v pozitivno smer |

| 8413.9 | 29124221-9 | Deli hidravlično gnanih agregatov |

| 8413.9 | 29124222-6 | Deli dozirnih črpalk |

| 8413.9 | 29124230-5 | Deli črpalk z rotacijskim gibanjem v pozitivno smer |

| 8413.9 | 29124290-3 | Deli centrifugalnih črpalk |

| 8414.9 | 29124300-7 | Deli zračnih ali vakuumskih črpalk ter zračnih ali plinskih kompresorjev |

| 8414.9 | 29124310-0 | Deli zračnih črpalk |

| 8414.9 | 29124320-3 | Deli vakuumskih črpalk |

| 8414.9 | 29124330-6 | Deli zračnih kompresorjev |

| 8414.9 | 29124340-9 | Deli plinskih kompresorjev |

| 8481 | 29130000-9 | Pipe, ventili in podobne naprave |

| 8481[.1 – .4] | 29131000-6 | Pipe in ventili |

| 8481[.1 – .4] | 29131100-7 | Ventili, opredeljeni s funkcijo |

| 8481[.1 – .4] | 29131110-0 | Ventili za radiatorje centralnega ogrevanja |

| 8481[.1 – .4] | 29131120-3 | Zaporni zasuni |

| 8481.1 | 29131130-6 | Temperaturni regulacijski ventili |

| 8481[.1 + .4] | 29131140-9 | Ventili za zmanjšanje pritiska, krmilni, nepovratni ali varnostni ventili |

| 8481.4 | 29131141-6 | Ventili za zmanjšanje pritiska |

| 8481.2 | 29131142-3 | Krmilni ventili |

| 8481[.1 + .4] | 29131143-0 | Ventili za regulacijo visoke vode |

| 8481[.1 + .4] | 29131144-7 | Procesno upravljalni ventili |

| 8481.3 | 29131145-4 | Kontrolni ventili |

| 8481[.1 + .4] | 29131146-1 | Nepovratni ventili |

| 8481.4 | 29131147-8 | Varnostni ventili |

| 8481[.1 + .4] | 29131148-5 | Zaporni ventili |

| 8481.80[.5 – .9] | 29131150-2 | Ventili za dvižne cevi |

| 8481.80[.5 – .9] | 29131160-5 | Hidranti |

| 8481.80[.5 – .9] | 29131170-8 | Izhodni ventili za plinske jeklenke |

| 8481.80[.5 – .9] | 29131200-8 | Ventili, opredeljeni s svojo zgradbo |

| 8481.80[.5 – .9] | 29131210-1 | Zaporni zasuni |

| 8481.80[.5 – .9] | 29131220-4 | Ventili za dovodne kanale |

| 8481.80.6 | 29131230-7 | Zasuni |

| 8481.80.7 | 29131240-0 | Sedežni ventili |

| 8481.80[.5 – .9] | 29131250-3 | Iglasti ventili |

| 84 81.80.81 | 29131260-6 | Kroglaste pipe |

| 84 81.80.81 | 29131270-9 | Pipe s čepom |

| 84 81.80.85 | 29131280-2 | Lopute |

| 84 81.80.87 | 29131290-5 | Membranski ventili |

| 84 81.80.99 | 29131291-2 | Drsni zasuni |

| 84 81.80.99 | 29131292-9 | Loputni ventili |

| 8481.80[.5 – .9] | 29131300-9 | Erupcijski križi na ustjih vrtin in drugi sestavi ventilov |

| 8481.80[.5 – .9] | 29131310-2 | Erupcijski križi na ustjih vrtin |

| 8481.80[.5 – .9] | 29131320-5 | Dušilne naprave |

| 8481.80[.5 – .9] | 29131390-6 | Sestavi ventilov |

| 8481.80[.1 – .3] | 29131400-0 | Pipe za sanitarne inštalacije |

| 8481.9 | 29132000-3 | Deli pip in ventilov |

| 8481.9 | 29132100-4 | Pogoni za ventile |

| 8481.9 | 29132110-7 | Električni pogoni za ventile |

| 8481.9 | 29132120-0 | Hidravlični pogoni za ventile |

| 8481.9 | 29132130-3 | Pnevmatični pogoni za ventile |

| 8481.9 | 29132200-5 | Deli pip |

| 8481.9 | 29132300-6 | Deli ventilov |

| 7315.19 + 8482.9 + 8483 + 8505.2 | 29140000-2 | Zobniki, gonilni in pogonski elementi |

| 8483[.1 – .6] + 8505.2 | 29141000-9 | Čelni zobniki, gonilni in pogonski elementi |

| 8483.1 | 29141100-0 | Transmisijske gredi, odmične gredi in kolenaste gredi |

| 8483.1 | 29141110-3 | Transmisijske gredi |

| 8483.1 | 29141120-6 | Odmične gredi |

| 8483.10[.4 – .8] | 29141130-9 | Kolenaste gredi |

| 8483[.2 + .3] | 29141200-1 | Ohišja za ležaje |

| 8483.4 | 29141300-2 | Zobniki in zobniški prenosi |

| 8483.5 | 29141400-3 | Vztrajniki, jermenice in vrvenice |

| 8483.5 | 29141410-6 | Vitli |

| 8483.6 | 29141500-4 | Sklopke |

| 8483.5 | 29141600-5 | Škripčevja |

| 8483.6 + 8505.2 | 29141700-6 | Gredne vezi |

| 8483.6 | 29141800-7 | Križni in kardanski zglobi |

| 7315.19 + 8482.9 + 8483.9 | 29142000-6 | Deli gonilnih in pogonskih elementov |

| 7315.19 + 8482.9 | 29142100-7 | Deli gonilnih elementov |

| 8483.9 | 29142200-8 | Deli pogonskih elementov |

| 8416[.1 – .3] | 29211000-1 | Gorilniki |

| 8417.8 | 29212000-8 | Peči za sežiganje odpadkov |

| 8417[.1 – .8] | 29213000-5 | Talilne peči |

| 8416[.1 – .3] + 8417[.1 – .8] + 8514[.1 – .4] | 29214000-2 | Peči |

| 8514[.1 – .4] | 29214100-3 | Komercialne peči |

| 8417[.1 + .8] + 8514[.1 – .4] | 29215000-9 | Krematorijske peči |

| 8416.9 + 8417.9 + 8514.9 | 29219000-7 | Deli gorilnikov ali peči |

| 8425.1 | 29221100-5 | Škripčevja in škripci |

| 8425[.2 + .3] | 29221200-6 | Izvozne naprave za jaške, vitli za uporabo pod zemljo in vlečni vitli |

| 8425.2 | 29221210-9 | Izvozne naprave za jaške in vitli za uporabo pod zemljo |

| 8425.2 | 29221211-6 | Izvozne naprave za jaške |

| 8425.2 | 29221212-3 | Vitli za uporabo pod zemljo |

| 8425.2 | 29221220-2 | Vlečni vitli |

| 8425.4 | 29221300-7 | Dvigala za velike tovore z majhno dvižno višino in dvigala za dviganje vozil |

| 8425.41 | 29221310-0 | Nepremična dvigala za vgraditev |

| 8425.42 | 29221320-3 | Hidravlična dvigala |

| 8445.4 | 29221330-6 | Pnevmatična dvigala |

| 8445.4 | 29221340-9 | Mehanična dvigala |

| 8425.4 | 29221350-2 | Dvigala za dviganje vozil |

| 8426 | 29221400-8 | Dvigala, portalna dvigala in delovni vozički, opremljeni z dvigalom |

| 8426[.1 – .4] | 29221410-1 | Dvigala |

| 8426[.1 – .4] | 29221411-8 | Pristaniška dvigala |

| 8426[.1 – .4] | 29221412-5 | Luška dvigala |

| 8426[.1 – .4] | 29221413-2 | Nakladalna dvigala |

| 8426[.1 – .4] | 29221414-9 | Kontejnerska dvigala |

| 8426.2 | 29221415-6 | Stolpna vrtljiva dvigala |

| 8426.[1 – .4] | 29221420-4 | Tekalna dvigala |

| 8426[.1 – .4] | 29221421-1 | Mostno dvigalo |

| 8426[.1 – .4] | 29221422-8 | Kotalni most |

| 8426[.1 + .3] | 29221430-7 | Portalna dvigala s pomolom |

| 8426.12 | 29221431-4 | Portalna dvigala |

| 8426.3 | 29221432-1 | Konzolna dvigala s pomolom |

| 8426.91 | 29221440-0 | Dvigala za vgraditev v vozila |

| 8426.91 | 29221441-7 | Dvigala za vgraditev v tovornjake |

| 8426.1 | 29221450-3 | Mostna dvigala |

| 8427 + 8709 | 29221500-9 | Viličarji, delovni vozički, vlečna vozila, ki se uporabljajo na peronih železniških postaj |

| 8427 + 8709 | 29221510-2 | Dvižne mize |

| 8427 | 29221511-9 | Viličarji |

| 8427 + 8709 | 29221520-5 | Delovni vozički |

| 8427 | 29221521-2 | Delovni vozički z napravami za manipulacijo |

| 8428[.1 + .4] | 29221600-0 | Dvigala, skipi, gradbena dvigala, premične stopnice in premične steze |

| 8428.1 | 29221610-3 | Dvigala |

| 8428.1 | 29221611-0 | Dvigalne naprave za kadi |

| 8428.1 | 29221612-7 | Tovorna dvigala |

| 8428.1 | 29221613-4 | Mehanična dvigala |

| 8428.1 | 29221620-6 | Skipi |

| 8428.1 | 29221621-3 | Zabojna dvigala |

| 8428.1 | 29221630-9 | Gradbena dvigala |

| 8428.4 | 29221640-2 | Premične stopnice |

| 8421.4 | 29221650-5 | Premične steze |

| 3923 + 4010 + 5910 + 841 3[.7 + .8] + 8428[.2 + .32 – .39] + 8431[.1 – .3] | 29221700-1 | Dvigala in transporterji |

| 8428[.2 + .31 – .39] | 29221710-4 | Pnevmatična dvigala ali transporterji |

| 8428[.2 + .31 – .39] | 29221720-7 | Transporterji |

| 8428.32 | 29221721-4 | Dvigala ali transporterji, ki delujejo kontinuirano, z vedri |

| 8428.33 | 29221722-1 | Dvigala in transporterji, ki delujejo kontinuirano, s trakom |

| 8428.31 | 29221723-8 | Armirani transporterji za rudarstvo |

| 3923 + 4010 + 5910 + 8431.39 | 29221730-0 | Oprema za transporterje |

| 3923 + 4010 + 5910 | 29221731-7 | Transportni trakovi |

| 8426 + 8427 + 8428 | 29221800-2 | Stroji za dviganje, manipulacijo, nakladanje ali razkladanje |

| 8428.5 | 29221810-5 | Potiskala rudarskih vozičkov in prenašalniki za lokomotive ali vagone |

| 8428.6 | 29221820-8 | Enotirne železnice ali smučarske žičnice |

| 8428.6 | 29221821-5 | Enotirne viseče železnice |

| 8428.6 | 29221822-2 | Sedežnice |

| 8428.6 + 8431.31 | 29221829-1 | Smučarske žičnice |

| 8428.90.30 | 29221830-1 | Oprema za odstranjevanje bakel |

| 8428.9 | 29221840-4 | Krožne naprave za arhiviranje in iskanje |

| 8428[.5 – .9] | 29221850-7 | Mehanska oprema za manipulacijo |

| 8426 + 8427 + 8428[.5 – .9] | 29221890-9 | Stroji za nakladanje in manipulacijo |

| 8428.90[.10 + .98] | 29221891-6 | Oprema za nakladanje |

| 8426 + 8427 + 8428.90[.10 + .98] | 29221892-3 | Oprema za razkladanje |

| 8427 + 8428[.5 – .9] | 29221893-0 | Bočni nakladalniki |

| 8428[.5 – .9] | 29221894-7 | Oprema za transport kontejnerjev |

| 8431[.1 – .4] + 8709.9 | 29221900-3 | Deli opreme za dviganje in manipulacijo |

| 8431.4 | 29221910-6 | Deli dvigal |

| 8431.4 | 29221920-9 | Deli delovnih vozičkov |

| 8431.31 | 29221950-8 | Deli dvigal, skipov ali premičnih stopnic |

| 8431.31 | 29221951-5 | Deli dvigal |

| 8431.31 | 29221952-2 | Deli skipov |

| 8431.31 | 29221953-9 | Deli premičnih stopnic |

| 8431.39 | 29221954-6 | Deli premičnih stez |

| 8431.3 | 29221980-7 | Deli transporterjev |

| 8431.3 | 29221981-4 | Deli transporterjev s trakom |

| 8431.3 | 29221989-0 | Deli transporterjev z vedri |

| 8431.3 | 29221990-0 | Deli opreme za navijanje in druge opreme za dviganje in manipulacijo |

| 8431.41 | 29222000-1 | Vedra, žlice, lopate, grabeži in prijemala za dvigala in bagre |

| 8415 + 8418[.5 + .6] + 8419[.5 + .6] + 8421.3 | 29231000-7 | Toplotni izmenjalniki, klimatske naprave in naprave za hlajenje ter stroji za filtriranje |

| 8419[.5 + .6] | 29231100-8 | Toplotni izmenjalniki in stroji za utekočinjanje zraka in drugih plinov |

| 8419.5 | 29231110-1 | Toplotni izmenjalniki |

| 8419.5 | 29231111-8 | Toplotne črpalke |

| 8419.6 | 29231120-4 | Stroji za utekočinjanje zraka in drugih plinov |

| 8415 | 29231200-9 | Klimatske naprave |

| 8415.1 | 29231210-2 | Okenske klimatske naprave |

| 8415.1 | 29231220-5 | Stenske klimatske naprave |

| 8415.8 | 29231230-8 | Naprave za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo |

| 8415.2 | 29231240-1 | Klimatske naprave za vozila |

| 8415.9 | 29231250-4 | Deli klimatskih naprav |

| 8415.9 | 29231251-1 | Vrtljive lopute |

| 8415.9 | 29231252-8 | Prezračevalne rešetke z žaluzijskimi loputami |

| 8418[.5 + .6] | 29231300-0 | Naprave za hlajenje in zamrzovanje |

| 8418[.5 + .6] | 29231310-3 | Naprave za zamrzovanje |

| 8418[.5 + .6] | 29231320-6 | Naprave za hlajenje |

| 8418[.5 + .6] | 29231321-3 | Hladilne vitrine |

| 8418[.5 + .6] | 29231322-0 | Hladilni pulti |

| 8418[.5 + .6] | 29231329-9 | Komercialne hladilne naprave |

| 8421.39 | 29231400-1 | Stroji in aparati za filtriranje in čiščenje plinov |

| 8421.39 | 29231420-7 | Elektrostatični zračni in plinski čistilniki |

| 8421.39[.3 + .5] | 29231430-0 | Aparati za filtriranje |

| 8421.39.3 | 29231431-7 | Zračni filtri |

| 8421.39.5 | 29231432-4 | Plinski filtri |

| 8414[.59 + .9] | 29232000-4 | Prezračevalne naprave |

| 8414.9 | 29232100-5 | Naprave za odvajanje dima |

| 8414.59 | 29232200-6 | Ventilatorji |

| 8414.59 | 29232210-9 | Deli ventilatorjev |

| 8415.9 + 8418.9 + 8419.9 | 29233000-1 | Deli naprav za hlajenje in zamrzovanje ter toplotnih črpalk |

| 8415.9 | 29233100-2 | Deli naprav za hlajenje |

| 8418.9 | 29233200-3 | Deli naprav za zamrzovanje |

| 8419.9 | 29233300-4 | Deli toplotnih črpalk |

| 8405.1 + 8414 + 8419.4 + 8421[.21 + .22 + .29 + .99] + 8422[.2 + .4] | 29241000-0 | Aparati za destilacijo, filtriranje ali rektifikacijo |

| 8405.1 + 8421[.21 + .22 + .29 + .99] | 29241200-2 | Stroji in aparati za filtriranje in čiščenje tekočin |

| 8405.1 + 8421[.21 + .22 + .29] | 29241210-5 | Stroji in aparati za filtriranje tekočin |

| 8421[.21 + .22 + .29] | 29241211-2 | Aparati za filtriranje vrtalnih muljev |

| 8421[.21 + .22 + .29] | 29241212-9 | Hidrociklonski stroji |

| 8421.22 | 29241213-6 | Aparati za filtriranje in čiščenje pijač |

| 8421[.21 + .99] | 29241230-1 | Stroji in aparati za filtriranje in čiščenje vode |

| 8421.21 | 29241231-8 | Aparati za filtriranje vode |

| 8421.21 | 29241232-5 | Aparati za odzračevanje |

| 8421.21 | 29241233-2 | Aparati za čiščenje vode |

| 8421.21 | 29241234-9 | Aparati za razsoljevanje |

| 8421.99 | 29241235-6 | Oprema za filtrirne naprave |

| 8421[.23 + .31] | 29241300-3 | Filtri za olje, gorivo in vsesani zrak |

| 8421.23 | 29241330-2 | Oljni filtri |

| 8421.23 | 29241340-5 | Filtri za gorivo |

| 8421.31 | 29241350-8 | Filtri za vsesani zrak |

| 8414 | 29241400-4 | Oprema za reciklažo |

| 8422[.2-4] + 8423[.1 – .8] + 8424[.1 – .8] | 29242000-7 | Stroji za pomivanje steklenic, stroji za pakiranje in tehtanje ter stroji za brizganje |

| 8422[.2 – .4] | 29242100-8 | Stroji za pomivanje, polnjenje, pakiranje ali zavijanje steklenic ali druge posode |

| 8422.2 | 29242110-1 | Stroji za pomivanje in sušenje steklenic ali druge posode |

| 8422.3 | 29242120-4 | Stroji za polnjenje in zapiranje steklenic, pločevink ali druge posode |

| 8422[.3 + .4] | 29242130-7 | Stroji za pakiranje in zavijanje |

| 8422[.3 + .4] | 29242131-4 | Stroji za povezovanje |

| 8422[.3 + .4] | 29242132-1 | Stroji za pakiranje |

| 8422.4 | 29242133-8 | Stroji za zavijanje |

| 8423[.1 – .8] | 29242300-0 | Tehtalne naprave in tehtnice |

| 8423.8 | 29242310-3 | Tehtalne naprave |

| 8423.8 | 29242311-0 | Tehtnice |

| 8423.8 | 29242320-6 | Tehtnice |

| 8423.81.5 | 29242321-3 | Trgovske tehtnice |

| 8423.8 | 29242322-0 | Tehtnice za kontinuirano tehtanje blaga |

| 8423.8 | 29242323-7 | Tehtnice za preverjanje mase |

| 8424[.1 – .3 + .89] | 29242400-1 | Gasilni aparati, brizgalne pištole, stroji za brizganje pare ali peska |

| 8424.1 | 29242410-4 | Gasilni aparati |

| 8424.1 | 29242411-1 | Pena za polnjenje gasilnih aparatov |

| 8424.1 | 29242412-8 | Prenosni gasilni aparati |

| 8424.3 | 29242420-7 | Stroji za brizganje pare ali peska |

| 8424.2 | 29242430-0 | Oprema za brizganje |

| 8424.2 | 29242431-7 | Brizgalne pištole |

| 8424[.1 – .3 + .89] | 29242470-2 | Mehanske naprave za pršenje, razprševanje ali brizganje |

| 8424.89 | 29242471-9 | Aparati za razprševanje plinov |

| 8424[.1 – .3 + .89] | 29242472-6 | Oprema za dekontaminacijo |

| 8424.3 | 29242473-3 | Aparati za čiščenje vode pod pritiskom |

| 8424.3 | 29242474-0 | Visokotlačni čistilni aparati |

| 8424[.1 – .3 + .89] | 29242479-5 | Aparati za nevtralizacijo vonja |

| 8420.1 + 8421 + 8476[.2 + .8] | 29243000-4 | Centrifuge, kalandri ali avtomatski stroji za prodajo |

| 8421 | 29243100-5 | Centrifuge |

| 8420.1 | 29243200-6 | Kalandri |

| 8420.1 | 29243210-9 | Stroji za valjanje |

| 8476[.2 + .8] | 29243300-7 | Avtomatski stroji za prodajo |

| 8476.8 | 29243310-0 | Avtomatski stroji za prodajo sanitarnih izdelkov |

| 8476.8 | 29243320-3 | Avtomatski stroji za prodajo znamk |

| 8476[.1 + .8] | 29243330-6 | Avtomatski stroji za prodajo blaga |

| 8419.89 | 29244000-1 | Stroji za toplotno obdelavo materialov |

| 8419.89 | 29244100-2 | Stroji za toplotno obdelavo plina |

| | 29245000-8 | Deli strojev za splošno uporabo |

| 8421.9 | 29245200-0 | Deli centrifug |

| 8420.9 + 8423.9 + 8424.9 + 8476.9 | 29245300-1 | Deli kalandrov |

| 8420.9 + 8423.9 + 8424.9 + 8476.9 | 29245400-2 | Deli strojev za valjanje |

| 8421.9 | 29245500-3 | Deli strojev za filtriranje |

| 8421.9 | 29245600-4 | Deli strojev za čiščenje |

| 8424.9 | 29245700-5 | Deli strojev za brizganje |

| 8423.9 | 29245800-6 | Uteži za tehtalne naprave |

| 8422.19 | 29246000-5 | Pomivalni stroji, razen gospodinjskih |

| 8422.9 | 29247000-2 | Deli pomivalnih strojev in strojev za pomivanje, polnjenje, pakiranje ali zavijanje |

| 8422.90.10 | 29247100-3 | Deli pomivalnih strojev |

| 84 22.90.90 | 29247200-4 | Deli strojev za pomivanje |

| 84 22.90.90 | 29247300-5 | Deli strojev za polnjenje |

| 84 24.90.90 | 29247400-6 | Deli strojev za pakiranje |

| 84 24.90.90 | 29247500-7 | Deli strojev za zavijanje |

| 8405 | 29248000-9 | Plinski generatorji |

| 8405 | 29248100-0 | Ozonski generatorji |

| 8432 | 29310000-5 | Stroji za kmetijstvo, hortikulturo in gozdarstvo Stroji za pripravo ali kultiviranje zemlje v kmetijstvu in gozdarstvu |

| 8432.1 | 29311000-2 | Plugi ali krožne brane |

| 8432.2 | 29312000-9 | Brane, skarifaktorji, kultivatorji, plevelniki ali izkopalniki |

| 8432.3 | 29313000-6 | Stroji za sejanje, sajenje ali presajevanje |

| 8432.4 | 29314000-3 | Trosilniki hlevskega gnoja |

| 8432.40.10 | 29314100-4 | Trosilniki gnojil |

| 8432.8 | 29315000-0 | Valjarji za travnike ali športne terene |

| 8433 | 29330000-1 | Stroji za obiranje |

| 8433[.1 + .2] | 29331000-8 | Kosilnice |

| 8433.1 | 29331100-9 | Kosilnice za travo |

| 8433.1 | 29331110-2 | Kosilnice za travnike, parke ali športne terene |

| 8433[.2 + .3] | 29332000-5 | Stroji za seno |

| 8433.4 | 29333000-2 | Balarji za seno in krmo |

| 8433.40.1 | 29333100-3 | Balarji za pobiranje in povezovanje v bale |

| 8433[.2 – .5] | 29334000-9 | Stroji za pobiranje kmetijskih pridelkov (žetev in obiranje itd.) in stroji za ločevanje zrn od rastline (za mlatev, robkanje itd.) |

| 8424.81 | 29340000-4 | Stroji za škropljenje za kmetijstvo ali hortikulturo |

| 8433.6 + 8434.1 + 8436[.1 + .2 + .8] + 8437.1 | 29360000-0 | Specialni stroji za kmetijstvo ali gozdarstvo |

| 8433.6 | 29361000-7 | Stroji za čiščenje, sortiranje ali selekcijo jajc, sadja ali drugih kmetijskih proizvodov |

| 8433.6 | 29361100-8 | Stroji za čiščenje kmetijskih proizvodov |

| 8433.6 | 29361110-1 | Stroji za čiščenje jajc |

| 8433.6 | 29361120-4 | Stroji za čiščenje sadja |

| 8433.6 | 29361200-9 | Stroji za sortiranje ali selekcijo kmetijskih proizvodov |

| 8433.6 | 29361210-2 | Stroji za sortiranje ali selekcijo jajc |

| 8433.6 | 29361220-5 | Stroji za sortiranje ali selekcijo sadja |

| 8433.6 | 29361300-0 | Stroji za čiščenje, sortiranje ali selekcijo semen, zrnja ali suhe zelenjave |

| 8434.1 | 29362000-4 | Molzni stroji |

| 8436[.1 + .2] | 29363000-1 | Stroji za pripravo živalske krme |

| 8436.8 | 29364000-8 | Stroji za čebelarstvo |

| 8436.8 | 29365000-5 | Stroji za perutninarstvo |

| 8436.8 | 29365100-6 | Valilniki in tople baterije za piščance |

| 8432.9 + 8433.9 + 8436.9 | 29380000-6 | Deli kmetijskih in gozdarskih strojev |

| 8432.9 + 8433.9 + 8436.9 | 29381000-3 | Deli kmetijskih strojev |

| 8432.9 + 8433.9 + 8436.9 | 29382000-0 | Deli gozdarskih strojev |

| 8456 + 8457 | 29410000-6 | Obdelovalni stroji, ki se upravljajo z laserjem in centri za strojno obdelavo |

| 8456 | 29411000-3 | Obdelovalni stroji za posebne namene |

| 8457 | 29412000-0 | Center za strojno obdelavo |

| 8457.10.1 | 29412100-1 | Center za strojno obdelavo s horizontalnim vretenom |

| 8457.10.9 | 29412200-2 | Center za strojno obdelavo z vertikalnim vretenom |

| 8458 + 8459 | 29420000-9 | Stružnice, obdelovalni stroji za vrtanje in rezkanje |

| 8458 | 29421000-6 | Stružnice |

| 8458 | 29421100-7 | CNC stružnica |

| 8459.7 | 29422000-3 | Stroji za vrezovanje ali narezovanje navojev |

| 8459.5 | 29423000-0 | Rezkalni stroji |

| 8460 + 8461 | 29431000-9 | Obdelovalni stroji za dodelavo kovin |

| 8462[.21 + .31 + .41] | 29432000-6 | Numerično krmiljeni stroji za obdelavo kovin |

| 8462[.21 + .31 + .41] | 29433000-3 | Stroji za upogibanje, prepogibanje, ravnanje ali uravnavanje |

| 8462[.1 + .9] | 29434000-0 | Stroji za kovanje |

| 8462[.1 + .9] | 29435000-7 | Stroji za kovanje v kalupih |

| 8462 | 29436000-4 | Stiskalnice |

| 8462 | 29436100-5 | Hidravlične stiskalnice |

| 8459[.1 – .6] | 29437000-1 | Obdelovalni stroji za obdelavo kovin z vrtanjem, povečevanjem odprtin (s struženjem ali rezkanjem) ali rezkanjem |

| 8459[.1 + .2] | 29437100-2 | Obdelovalni stroji za obdelavo kovin z vrtanjem |

| 8459[.3 + .4] | 29437200-3 | Obdelovalni stroji za obdelavo kovin s povečevanjem odprtin |

| 8459[.5 + .6] | 29437300-4 | Obdelovalni stroji za obdelavo kovin z rezkanjem |

| 8457 | 29438000-8 | Center za strojno obdelavo za obdelavo kovin |

| 8464 + 8465 + 8479.3 | 29440000-5 | Obdelovalni stroji za obdelavo trdnih materialov, razen kovin |

| 8464 | 29441000-2 | Obdelovalni stroji za obdelavo kamna, keramike, betona ali stekla |

| 8464 | 29441100-3 | Obdelovalni stroji za obdelavo kamna |

| 8464 | 29441200-4 | Obdelovalni stroji za obdelavo keramike |

| 8464 | 29441300-5 | Obdelovalni stroji za obdelavo betona |

| 8464 | 29441400-6 | Obdelovalni stroji za obdelavo stekla |

| 8465 + 8479.3 | 29442000-9 | Obdelovalni stroji za obdelavo lesa, kosti, plute, trde gume ali trde plastike |

| 8465 + 8479.3 | 29442100-0 | Obdelovalni stroji za obdelavo lesa |

| 8465 + 8479.3 | 29442200-1 | Obdelovalni stroji za obdelavo kosti |

| 8465 + 8479.3 | 29442300-2 | Obdelovalni stroji za obdelavo plute |

| 8465 | 29442400-3 | Obdelovalni stroji za obdelavo trde gume |

| 8465 | 29442500-4 | Obdelovalni stroji za obdelavo trde plastike |

| 8467[.1 – .8] + 8508[.1 – .8] | 29450000-8 | Pnevmatsko ročno orodje ali ročno orodje z vdelanim motorjem |

| 8467[.1 – .8] | 29451000-5 | Pnevmatsko ročno orodje |

| 8468[.1 – .8] + 8515[.1 – .8] | 29460000-1 | Orodje za mehko spajkanje, trdo spajkanje in varjenje, stroji in oprema za površinsko kaljenje in vroče brizganje |

| 8468[.1 – .8] + 8515[.1 – .8] | 29461000-8 | Oprema za mehko in trdo spajkanje |

| 8468[.1 – .8] + 8515[.1 – .8] | 29461100-9 | Oprema za mehko spajkanje |

| 8468[.1 – .8] + 8515[.1 – .8] | 29461200-0 | Oprema za trdo spajkanje |

| 8468[.1 – .8] + 8515[.1 – .8] | 29462000-5 | Oprema za varjenje |

| 8468[.1 – .8] | 29462200-7 | Neelektrična oprema za varjenje |

| 8468[.1 – .8] + 8515[.1 – .8] | 29463000-2 | Stroji za površinsko kaljenje |

| 8468[.1 – .8] + 8515[.1 – .8] | 29464000-9 | Oprema za taljenje |

| 8468[.1 – .8] + 8515[.1 – .8] | 29464100-0 | Oprema za taljenje plastičnih mas |

| 8468[.1 – .8] + 8515[.1 – .8] | 29465000-6 | Stroji za brizganje kovin |

| 8466 + 8467.9 + 8508.9 | 29470000-4 | Deli in pribor za obdelovalne stroje |

| 8466.1 | 29471000-1 | Držala za orodje |

| 8466.2 | 29472000-8 | Držala za obdelovance za obdelovalne stroje |

| 8466.3 | 29473000-5 | Specialne dodatne razdelilne naprave za obdelovalne stroje |

| 8466[.93 + .94] | 29474000-2 | Deli in pribor za obdelovalne stroje za obdelavo kovin |

| 8466[.91 + .92] + 8467.9 + 8468.9 + 8415.9 | 29475000-9 | Deli in pribor za obdelovalne stroje za obdelavo trdnih materialov |

| 8467.91 | 29475100-0 | Deli verižnih žag |

| 8467.9 + 8508.9 | 29476000-6 | Deli ročnega orodja |

| 8467.92 | 29477000-3 | Deli pnevmatskega orodja |

| 8454 + 8455 | 29510000-7 | Metalurški stroji in pripadajoči deli |

| 8455 | 29511000-4 | Stroji za valjanje kovin |

| 8455 | 29511100-5 | Deli strojev za valjanje kovin |

| 8454.3 | 29512000-1 | Livarski stroji |

| 8454.3 | 29512100-2 | Deli livarskih strojev |

| 8428.31 + 8430[.3 + .6] + 8479.89 | 29521000-7 | Stroji in naprave za rudarstvo |

| 8430.3 | 29521200-9 | Stroji za spodrezavanje premoga ali kamnin in stroji za prebijanje predorov ter stroji za vrtanje ali globinsko vrtanje |

| 8430.3 | 29521210-2 | Stroji za vrtanje jaškov |

| 8430.3 | 29521211-9 | Orodje za delo na glavi jaška |

| 8430.3 | 29521212-6 | Naprave za povezovaje dvižnih cevi |

| 8430.3 | 29521213-3 | Oprema za zapolnjevanje vrtin |

| 8430.3 | 29521214-0 | Oprema za intervencije v vrtinah |

| 8430.3 | 29521215-7 | Oprema za preskušanje vrtin |

| 8430.3 | 29521216-4 | Prevencijske naprave za varovanje ustja vrtine |

| 8430.3 | 29521220-5 | Stroji za spodrezavanje premoga ali kamnin |

| 8430.3 | 29521230-8 | Stroji za prebijanje predorov |

| 8430.3 | 29521240-1 | Stroji za vrtanje |

| 8430.3 | 29521241-8 | Stroji za vrtanje predorov |

| 8430.3 | 29521249-4 | Oprema za vrtanje kamnin |

| 8430.3 | 29521250-4 | Stroji za globinsko vrtanje |

| 8430[.4 + .5 + .6] | 29521300-0 | Oprema za vrtanje |

| 8430[.4 + .5 + .6] | 29521310-3 | Plavajoče proizvodne ploščadi |

| 8430[.4 + .5 + .6] | 29521311-0 | Plavajoča oprema |

| 8430[.4 + .5 + .6] | 29521312-7 | Plavajoča vrtalna enota |

| 8430[.4 + .5 + .6] | 29521320-6 | Oprema za vrtanje nafte |

| 8430[.4 + .5 + .6] | 29521321-3 | Stroji za vrtanje |

| 8430[.4 + .5 + .6] | 29521322-0 | Vrtalni stolp |

| 8430[.4 + .5 + .6] | 29521323-7 | Svedri |

| 8430[.4 + .5 + .6] | 29521324-4 | Oprema za vode |

| 8430[.4 + .5 + .6] | 29521325-1 | Nosilci (obešalniki) kolon zaščitnih cevi v vrtini |

| 8430[.4 + .5 + .6] | 29521330-9 | Oprema za naftne ploščadi |

| 8430[.4 + .5 + .6] | 29521331-6 | Nosilne jeklene enote |

| 8430[.4 + .5 + .6] | 29521332-3 | Moduli, montirani na nosilne jeklene enote |

| 8430[.4 + .5 + .6] | 29521340-2 | Stroji za naftna polja |

| 8430[.4 + .5 + .6] | 29521341-9 | Potopljive črpalke |

| 8430[.4 + .5 + .6] | 29521350-5 | Podvodna oprema |

| 8430[.4 + .5 + .6] | 29521351-2 | Podvodni krmilni sistemi |

| 8430[.4 + .5 + .6] | 29521360-8 | Oprema za vrtine |

| 8479.89.3 | 29521400-1 | Samohodno hidravlično rudarsko stropno podporje |

| 8429 | 29522000-4 | Stroji za zemeljska dela in izkopavanje ter pripadajoči deli |

| 8429 | 29522100-5 | Stroji za zemeljska dela |

| 8429.1 | 29522110-8 | Buldožerji |

| 8429.1 | 29522120-1 | Skreperji za izravnavo cestišč |

| 8429.2 | 29522200-6 | Grejderji in ravnalniki |

| 8429.2 | 29522210-9 | Cestni grejderji |

| 8429.3 | 29522300-7 | Skreperji |

| 8429.4 | 29522400-8 | Teptalniki |

| 8429.51 | 29522500-9 | Nakladalniki s prednjo žlico |

| 8429.51 | 29522510-2 | Nakladalniki s prednjo žlico in hrbtno motiko |

| 8429.51 | 29522520-5 | Nakladalniki s prednjo žlico brez hrbtne motike |

| 8429.5 + 8429.52 + 8429.59 + 8430.5 | 29522600-0 | Strojne žlice, bagri in nakladalniki z žlico ter rudarski stroji |

| 8429.5 | 29522610-3 | Strojne žlice |

| 8429[.51 + .52] | 29522611-0 | Nakladalniki z žlico |

| 8429[.52 + .59] + 8430.5 | 29522620-6 | Stroji za izkopavanje |

| 8429[.52 + .59] + 8430.5 | 29522621-3 | Mehanski bagri |

| 8430 + 8479 | 29523000-1 | Gradbeni stroji |

| 8430.1 | 29523100-2 | Ovni |

| 8479.1 | 29523200-3 | Stroji za krovne cestne plasti |

| 8479.1 | 29523210-6 | Planirni stroji |

| 8479.1 | 29523220-9 | Stroji za posipanje drobirja |

| 8479.1 | 29523230-2 | Stroji za tlakovanje |

| 8479.1 | 29523240-5 | Cestni valjarji |

| 8479.1 | 29523241-2 | Mehanski valjarji |

| 8430.2 | 29523300-4 | Snežni plugi in snežni odmetalniki |

| 8430.2 | 29523310-7 | Snežni plugi |

| 8430.2 | 29523320-0 | Snežni odmetalniki |

| 8430.1 | 29523400-5 | Stroji za izdiranje pilotov |

| 8430.61 | 29523500-6 | Stroji za nabijanje |

| 8430.6 | 29523600-7 | Stroji za polaganje kablov |

| 8474[.1 – .8] + 8480 | 29524000-8 | Stroji za predelavo rudnin in stroji za izdelavo livarskih kalupov |

| 8474[.1 – .8] + 8480 | 29524100-9 | Stroji za predelavo rudnin |

| 8474.1 | 29524110-2 | Stroji za sortiranje in sejanje |

| 8474.32 | 29524120-5 | Stroji za mešanje gramoza z bitumnom |

| 8474.31 | 29524130-8 | Mešalniki za beton ali malto |

| 8474.31 | 29524131-5 | Mešalniki za cement |

| 8474.2 | 29524140-1 | Stroji za drobljenje |

| 8474.2 | 29524141-8 | Stroji za upraševanje premoga |

| 8474.8 + 8480 | 29524150-4 | Livarski kalupi |

| 8480 | 29524200-0 | Stroji za izdelavo livarskih kalupov Traktorji goseničarji |

| 8431[.43 + .49] + 8474.9 | 29526000-2 | Deli rudarskih, kamnoseških in gradbenih strojev |

| 8431[.43 + .49] + 8474.9 | 29526100-3 | Deli za vrtalne stroje |

| 8431.43 | 29526110-6 | Deli za stroje za vrtanje jaškov |

| 8431.43 | 29526111-3 | Mehanični čepi |

| 8431.43 | 29526112-0 | Industrijske vrtalne krone |

| 8431.43 | 29526113-7 | Vrtalne škarje |

| 8431.43 | 29526114-4 | Oprema za pritrjevanje drogov z vijaki |

| 8431.43 | 29526115-1 | Vrtljive mize |

| 8431.43 | 29526116-8 | Izplakovalna oprema |

| 8431.43 | 29526117-5 | Pritrdilna (sidrna) oprema zaščitnih cevi |

| 8431[.43 + .49] | 29526120-9 | Deli strojev za črpanje iz vrtin |

| 8431[.43 + .49] | 29526121-6 | Nosilci (obešalniki) kolon zaščitnih cevi |

| 8431[.43 + .49] | 29526122-3 | Oprema za nosilce (obešalnike) kolon zaščitnih cevi v vrtini |

| 8431.43 | 29526123-0 | Napenjala proizvodnih dvižnih cevi |

| 8431.43 | 29526124-7 | Glave jaškov |

| 8431.43 | 29526125-4 | Pritrdilna (sidrna) oprema proizvodnih dvižnih cevi |

| 8431.43 | 29526126-1 | Krmilni sistem za glave jaškov |

| 8431.43 | 29526127-8 | Oprema za glave jaškov |

| 8431[.43 + .49] | 29526130-2 | Deli strojev za spodrezavanje premoga ali kamnin |

| 8431[.43 + .49] | 29526132-6 | Deli strojev za spodrezavanje kamnin |

| 8431[.43 + .49] | 29526140-5 | Deli strojev za prebijanje tunelov |

| 8474.9 | 29526200-4 | Deli strojev za predelavo rudnin |

| 8431.43 | 29526300-5 | Deli strojev za globinsko vrtanje |

| 8431.43 | 29526400-6 | Deli strojev za izkopavanje |

| 8417.2 + 8419[.31 + .81] + 8421.11 + 8434.2 + 8435.1 + 8437.8 + 8438[.1 – .8] + 8478 + 8479.2 | 29531000-0 | Stroji za predelavo hrane, pijač in tobaka |

| 8434.2 | 29531100-1 | Mlekarski stroji |

| 8421.11 | 29531110-4 | Izločevalniki smetane s centrifugo |

| 8437.8 | 29531200-2 | Stroji za predelavo žit ali suhe zelenjave |

| 8435.1 | 29531300-3 | Stroji za uporabo v proizvodnji alkoholnih ali sadnih pijač |

| 8417.2 + 8419[.31 + .81] | 29531400-4 | Pečice, sušilnice za kmetijske proizvode in oprema za kuhanje ali segrevanje |

| 8417.2 | 29531410-7 | Pečice |

| 8417.2 | 29531411-4 | Žari |

| 8419.31 | 29531420-0 | Sušilnice za kmetijske proizvode |

| 8438[.1 – .8] + 8479.2 | 29531500-5 | Stroji za industrijsko pripravljanje ali proizvodnjo hrane ali pijače |

| 8438[.1 – .8] + 8479.2 | 29531510-8 | Stroji za rezanje hrane |

| 8438.1 | 29531511-5 | Stroji za rezanje kruha |

| 8438.5 | 29531512-2 | Stroji za rezanje salame |

| 8438.1 | 29531520-1 | Stroji za predelavo hrane |

| 8438.1 | 29531530-4 | Stroji za proizvodnjo testenin |

| 8478.1 | 29531600-6 | Stroji za predelavo tobaka |

| 8434.9 + 8435.9 + 8437.9 + 8438.9 + 8478.9 | 29532000-7 | Deli strojev za predelavo hrane, pijače in tobaka |

| 8437.9 + 8438.9 | 29532100-8 | Deli strojev za predelavo hrane |

| 8438.9 | 29532110-1 | Deli mlekarskih strojev |

| 8434.9 | 29532111-8 | Deli molznih strojev |

| 8438.9 | 29532200-9 | Deli strojev za predelavo pijač |

| 8478.9 | 29532300-0 | Deli strojev za predelavo tobaka |

| 8444 – 8453 | 29541000-3 | Stroji za tekstil |

| 8444 + 8445.1 | 29541100-4 | Stroji za predelavo umetnih ali sintetičnih tekstilnih filamentov |

| 8445.2 | 29541200-5 | Tekstilni predilni stroji |

| 8446 | 29541300-6 | Tkalski stroji |

| 8447 | 29541400-7 | Pletilski stroji |

| 8452.2 | 29541500-8 | Šivalni stroji |

| 8450.2 + 8451[.1 + .29] | 29541600-9 | Pralni stroji za pralnice, stroji za kemično čiščenje in stroji za sušenje |

| 8450.2 + 8451[.1 + .29] | 29541610-2 | Pralnica |

| 8450.2 + 8451[.1 + .29] | 29541611-9 | Oprema za pranje |

| 8450.2 | 29541612-6 | Pralni stroji |

| 8451.1 | 29541613-3 | Stroji za kemično čiščenje |

| 8451.2 | 29541620-5 | Stroji za sušenje |

| 8451.3 + 8451.5 | 29541700-0 | Oprema za likanje in zlaganje perila |

| 8451.5 | 29541710-3 | Oprema za zlaganje perila |

| 8449 + 8451[.3 – .8] | 29541800-1 | Stroji za plemenitenje tekstila |

| 8451.3 | 29541810-4 | Stroji za likanje |

| 8451.3 | 29541820-7 | Stiskalnice za likanje |

| 8448[.2 – .5] + 8450.9 + 8451.9 + 8452[.3 – .9] + 8453.9 | 29542000-0 | Deli strojev za proizvodnjo tekstila in oblačil |

| 8439 + 8441 | 29550000-9 | Stroji za proizvodnjo papirja ali kartona |

| 8439.9 + 8441.9 | 29551000-6 | Deli strojev za proizvodnjo papirja ali kartona |

| 8440.1 | 29561100-0 | Knjigoveški stroji |

| 8440.10.3 | 29561110-3 | Stroji za šivanje knjig |

| 8442[.1 – .3] + 8443[.1 – .6] | 29561200-1 | Tiskarski stroji |

| 8443[.11 + .19] | 29561210-4 | Stroji za ofsetni tisk |

| 8443[.2 – .6] | 29561220-7 | Stroji za stavljanje črk |

| 8443.1 | 29561230-0 | Stroji za tiskanje kart |

| 8442[.1 – .2] | 29561300-2 | Fotostavni sistem |

| 8419[.32 + .39] | 29561400-3 | Sušilnice za les, papirno celulozo, papir ali karton |

| 8440.9 + 8442.4 + 8443.9 | 29561500-4 | Deli tiskarskih in knjigoveških strojev |

| 8475[.1 + .2] + 8479[.4 – .8] | 29562000-6 | Električne naprave za posebne namene |

| 8401.2 + 8475[.1 + .2] + 8479[.4 – .8] | 29562100-7 | Faradejeva kletka |

| 8401.2 + 8475[.1 + .2] + 8479[.4 – .8] | 29562200-8 | Neodmevni prostor |

| 8401.2 + 8475[.1 + .2] + 8479[.4 – .8] | 29562300-9 | Elektromagnetna absorpcijska sredstva |

| 8479.8 | 29563000-3 | Stroji za kemično industrijo |

| 8479.8 | 29563100-4 | Naprave za kloriranje |

| 8479.8 | 29563200-5 | Naprava za doziranje |

| 8420.10.5 + 8465 + 8477 + 8480 | 29564000-0 | Stroji za obdelavo gume ali plastičnih mas |

| 8465 + 8477 + 8480 | 29564100-1 | Stroji za proizvodnjo oken in okvirjev iz plastičnih mas |

| 8479.8 | 29565000-7 | Stroj za pranje predorov |

| 8479[.8 + .9] | 29566000-4 | Stroji za čiščenje odplak |

| 8479.8 | 29566100-5 | Drobilni stroji |

| 8479.8 | 29566110-8 | Drobilni stroji za obdelavo odplak |

| 8479.8 | 29566200-6 | Stiskalnice za goščo |

| 8479.9 | 29566300-7 | Strgala |

| 8479.9 | 29566400-8 | Mešalne enote |

| 8479.9 | 29566500-9 | Mehanične grablje za odplake |

| 8479.8 | 29566600-0 | Oprema za dodajanje kisika |

| 8479.8 | 29566700-1 | Oborila |

| 8479.8 | 29566800-2 | Sedimentacijska korita |

| 8479.8 | 29566900-3 | Oprema za predelavo blata |

| 8479.8 | 29567000-1 | Stroji za cevovode |

| 8479.8 | 29567100-2 | Stroji za pregledovanje notranjih površin cevovodov |

| 8479.8 | 29567200-3 | Stroji za čiščenje notranjih površin cevovodov |

| 8479.5 | 29567300-4 | Industrijski roboti |

| 8479.8 | 29568000-8 | Sistem za izbiranje palet |

| 8479.8 | 29568100-9 | Sistem za prinašanje palet |

| 8479.8 | 29569000-5 | Negospodinjski sesalniki in loščilniki za tla |

| 8479.8 | 29569100-6 | Negospodinjski sesalniki |

| 8479.8 | 29569200-7 | Negospodinjski loščilniki za tla |

| 8479.8 | 29569300-8 | Deli negospodinjskih sesalnikov |

| 8479.8 | 29569400-9 | Deli negospodinjskih loščilnikov za tla |

| 8418[.1 – .4] + 8422.11 + 8509[.4 + .8] + 8516 | 29711000-6 | Električni gospodinjski stroji in naprave, ki se uporabljajo za živila |

| 8418[.1 – .4] | 29711100-7 | Hladilniki in zamrzovalniki |

| 8418.1 | 29711110-0 | Kombinacija hladilnika in zamrzovalnika |

| 8418[.3 + .4] | 29711120-3 | Zamrzovalniki |

| 8418.3 | 29711121-0 | Zamrzovalniki — skrinje |

| 8418[.3 + .4] | 29711122-7 | Zamrzovalniki za gospodinjstva |

| 8418.4 | 29711123-4 | Zamrzovalniki — vertikalni |

| 8418[.3 + .4] | 29711124-1 | Industrijski zamrzovalniki |

| 8418[.1 + .2] | 29711130-6 | Hladilniki |

| 8421.1 + 8422.1 + 8450.11 + 8451.21 + 8509[.1 – .3] + 8516.4 | 29713000-0 | Električni gospodinjski stroji in naprave za čiščenje; likalniki |

| 8422.1 | 29713100-1 | Pomivalni stroji |

| 8421.12 + 8450.11 + 8451.21 | 29713200-2 | Pralni stroji in sušilniki perila |

| 8450.11 + 8451.21 | 29713210-5 | Pralno-sušilni stroji |

| 8450.11 + 8451.21 | 29713211-2 | Enota za sušenje in likanje |

| 8414[.51 + .6] | 29714000-7 | Ventilacijske ali recirkulacijske nape |

| 8414[.51 + .6] | 29714100-8 | Ventilatorji |

| 8414[.51 + .6] | 29714110-1 | Ventilatorji za odvajanje |

| 7321 + 7322.9 + 7417 + 8419.1 | 29720000-2 | Neelektrični gospodinjski stroji in naprave |

| 7321[.1 + .8] + 7417 + 8419.1 | 29721000-9 | Naprave za kuhanje ali gretje za gospodinjstvo |

| 8419.1 | 29721400-3 | Neelektrični pretočni ali akumulacijski grelniki vode |

| 8419.1 | 29721410-6 | Plinske naprave |

| 8419.1 | 29721411-3 | Plinski grelniki |

| 8424.3 | 29811110-1 | Stroji za pometanje cest |

| 8424.3 | 29811120-4 | Stroji za pometanje vzletno-pristajalnih stez |

| 8485.1 | 29812400-8 | Lopatice za propelerje |

| 7308 + 7326.9 + 7610 + 8425 + 8905 + 8907 | 29814000-8 | Nosilna oprema |

| 8425 | 29814200-0 | Dvigala za hidravlične ploščadi |

| 8428 | 29815100-6 | Sistem za odpravljanje prtljage |

| 8428 | 29815110-9 | Oprema za odpravljanje prtljage |

| 8465 | 29821000-0 | Oprema za obdelavo lesa |

| 8465 | 29821100-1 | Stroji za glajenje |

| 8465 | 29821200-2 | Oprema za žaganje |

| 4417 + 8453 | 29822000-7 | Čevljarska oprema |

| 8467 + 8508 | 29823000-4 | Električno orodje |

| 8426 | 29831000-3 | Oprema za obešanje mostov |

| 8426 | 29832000-0 | Oprema za razstavljanje |

| 8432,9506 | 29835000-1 | Oprema za parke in otroška igrišča |

| 8432 | 29835100-2 | Oprema za vzdrževanje zemljišč |

| 7322 + 8408 + 8417 + 8419 + 8438 + 8514 | 29836300-1 | Industrijska oprema |

| 8408 | 29836310-4 | Kompresijska oprema |

| 8419 | 29836320-7 | Oprema za hlajenje |

| 8402 + 8403 + 8407 – 8409 + 8419 + 8438 + 8514 | 29836400-2 | Industrijski stroji |

| 8407 | 29836410-5 | Plinski motor |

| 8409.9 | 29836420-8 | Modul za injiciranje plina |

| 8402 + 8403 + 8404 | 29836430-1 | Kotlovne naprave |

| 8403 | 29836431-8 | Toplovodni kotli |

| 8402 | 29836432-5 | Kotli za pridobivanje vodne pare |

| 8402 | 29836433-2 | Parni generatorji |

| 8404 | 29836434-9 | Pomožne naprave za kotle |

| 8402 | 29836435-6 | Kondenzatorji vodne pare |

| 8438[.1 – .8] | 29842000-3 | Oprema za pripravo hrane |

| 8438.5 | 29842100-4 | Stroji za rezanje mesa |

| 8469.11 | 30110000-3 | Stroji za obdelavo besedila |

| 8469.11 | 30111000-0 | Urejevalniki besedila |

| 8443.12 + 8472 + 8473.4 + 9009 | 30120000-6 | Naprave za fotokopiranje in naprave za tiskanje |

| 8472.1 + 8472.1 + 9009[.1 – .3] | 30121000-3 | Naprave za fotokopiranje in naprave za termično kopiranje |

| 8472.1 | 30121400-7 | Razmnoževalni stroji |

| 8443.12 | 30122000-0 | Stroji za ofsetni tisk za uporabo v pisarni |

| 8472 | 30123000-7 | Pisarniški in poslovni stroji |

| 8472.9 | 30123100-8 | Stroji za žigosanje vozovnic |

| 8472.9 | 30123200-9 | Avtomatski stroji za izdajo bankovcev |

| 8472.1 | 30123300-0 | Razmnoževalni stroji na matrice |

| 8472.3 | 30123400-1 | Stroji za prepogibanje |

| 8472.9 | 30123500-2 | Stroji za perforiranje |

| 8472.90.1 | 30123600-3 | Stroji za rokovanje s kovanci |

| 8472.90.1 | 30123610-6 | Stroji za sortiranje kovancev |

| 8472.90.1 | 30123620-9 | Stroji za štetje kovancev |

| 8472.90.1 | 30123630-2 | Stroji za pakiranje kovancev |

| 8473.4 | 30124000-4 | Deli in pribor za pisarniške stroje |

| 8472.3 | 30130000-9 | Oprema za poštne urade |

| 8472.3 | 30131000-6 | Oprema za poštne oddelke |

| 8472.3 | 30131100-7 | Stroji za prepogibanje papirja ali ovitkov |

| 8472.3 | 30131200-8 | Stroji za dajanje v ovitke |

| 8472.3 | 30131300-9 | Stroji za naslavljanje |

| 8472.3 | 30131400-0 | Stroji za poštne znamke |

| 8472.3 | 30132000-3 | Oprema za sortiranje |

| 8472.3 | 30132100-4 | Oprema za sortiranje pošte |

| 8472.3 | 30133000-0 | Oprema za pošiljanje pošte |

| 8472.3 | 30133100-1 | Oprema za masovno pošiljanje |

| 8470 | 30140000-2 | Računski in knjigovodski stroji |

| 8470[.1 – .3] | 30141000-9 | Računski stroji |

| 8470.1 | 30141100-0 | Žepni računalniki |

| 8470.4 | 30142000-6 | Knjigovodski stroji |

| 8470.5 | 30143000-3 | Registrirne blagajne |

| 8470 | 30144000-0 | Stroji za računanje |

| 8470 | 30144100-1 | Frankirni stroji |

| 8470.2 | 30144200-2 | Stroji za izdajanje kart |

| 8470 | 30144300-3 | Stroji za štetje vozil |

| 8470 | 30144400-4 | Avtomatsko pobiranje voznine |

| 8469 | 30150000-5 | Pisalni stroji |

| 8469[.1 – .2] | 30151000-2 | Elektronski pisalni stroji |

| 8473[.1 + .2] | 30160000-8 | Deli in pribor za pisalne stroje in računske stroje |

| 8473.1 | 30161000-5 | Deli in pribor za pisalne stroje |

| 8473.2 | 30162000-2 | Deli in pribor za računske stroje |

| 8471 + 8473 + 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30210000-4 | Naprave za obdelavo podatkov |

| 8471[.1 + .3] | 30211000-1 | Osrednji računalnik |

| 8471[.1 + .3] | 30211100-2 | Super računalnik |

| 8471[.1 + .3] | 30211200-3 | Strojna oprema za osrednji računalnik |

| 8471[.1 + .3] | 30211300-4 | Računalniške platforme |

| 8471[.1 + .3] | 30211400-5 | Računalniške konfiguracije |

| 8471.3 | 30211500-6 | Centralna procesna enota |

| 8471 | 30211600-7 | Procesorji |

| 8471.3 + 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30212000-8 | Strojna in programska oprema za miniračunalnike |

| 8471.3 | 30212100-9 | Strojna oprema za miniračunalnike |

| 8471.3 | 30212110-2 | Centralne procesne enote za miniračunalnike |

| 8471.3 | 30213000-5 | Osebni računalniki |

| 8471.3 | 30213100-6 | Notesniki |

| 8471.3 | 30213200-7 | Laptopi |

| 8471.3 | 30213300-8 | Prenosni računalniki |

| 8471.3 | 30213400-9 | Centralne procesne enote za osebne računalnike |

| 8471.3 | 30214000-2 | Delovne postaje |

| 8471.3 + 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30215000-9 | Strojna in programska oprema za mikroračunalnike |

| 8471.6 | 30215100-0 | Strojna oprema za mikroračunalnike |

| 8471.6 | 30215110-3 | Centralne procesne enote za mikroračunalnike |

| 8471.6 | 30216000-6 | Magnetni ali optični čitalniki |

| 8471.6 | 30216100-7 | Optični čitalniki |

| 8471.6 | 30216110-0 | Skenerji za računalniško uporabo |

| 8471.6 | 30216120-3 | Oprema za optično prepoznavanje znakov |

| 8471.6 | 30216130-6 | Čitalniki črtnih kod |

| 8471.6 | 30216200-8 | Čitalniki magnetnih kartic |

| 8471.6 | 30216300-9 | Čitalniki luknjanih kartic |

| 8471[.5 + .7] | 30217000-3 | Deli, pribor in potrebščine za računalnike |

| 8471.7 | 30217100-4 | Deli računalnikov |

| 8471.7 | 30217110-7 | Mrežni vmesniki |

| 8471.7 | 30217120-0 | Računalniški vhodi |

| 8471.7 | 30217130-3 | Računalniške kartice |

| 8471.7 | 30217131-0 | Elektronske kartice |

| 8471.7 | 30217200-5 | Pribor za računalniške |

| 8471.7 | 30217210-8 | Antirefleksijski zasloni |

| 8471.7 | 30217220-1 | Podloge za miške |

| 8471.7 | 30217230-4 | Predpomnilniki |

| 8471[.5 + .7] | 30217300-6 | Računalniške potrebščine |

| 8471.5 | 30217310-9 | Kasete z vrstami pisav za tiskalnike |

| 8471.7 | 30217320-2 | Diskete |

| 8471.7 | 30217330-5 | Magnetni trakovi |

| 8471.7 | 30217340-8 | CD ROMi |

| 8471 | 30220000-7 | Oprema za digitalno kartografijo |

| 8471 | 30221000-4 | Digitalne katastrske karte |

| 8471 + 8473[.3 + .5] + 8524[.31 + .4 + .6 + .9] + 8528.2 + 8538.1 | 30230000-0 | Računalniška strojna oprema |

| 8471 + 8524[.31 + .4 + .6 + .9] + 8528.2 + 8538.1 | 30231000-7 | Računalniki in tiskalniki |

| 8471 + 8524[.31 + .4 + .6 + .9] | 30231100-8 | Računalniki |

| 8471 + 8524[.31 + .4 + .6 + .9] | 30231110-1 | Podatkovna baza |

| 8471 + 8528.2 + 8538.1 | 30231200-9 | Računalniška oprema |

| 8471.7 | 30231210-2 | Centralna krmilna enota |

| 8471.8 | 30231220-5 | Računalniške periferne naprave |

| 8471 | 30231230-8 | Računalniški terminali |

| 8471 | 30231300-0 | Namizni računalniki |

| 8471.6 | 30231310-3 | Oprema za namizno založništvo |

| 8471.7 | 30231400-1 | Sistem z optičnimi diski |

| 8471 | 30231600-3 | Računalniška oprema za medicino |

| 8471 + 8473[.3 + .5] | 30232000-4 | Razna računalniška oprema |

| 8471.49 | 30232100-5 | Oprema za varnostno kopiranje |

| 8471.49 | 30232120-1 | Računalniške miške |

| 8471.49 | 30232130-4 | Igralne palice |

| 8471.49 | 30232140-7 | Svetlobna peresa |

| 8471.49 | 30232150-0 | Sledilne kroglice |

| 8471.49 | 30232160-3 | Grafične tablice |

| 8471 | 30232200-6 | Koluti za magnetne trakove |

| 8471 | 30232300-7 | Kasetni sistemi |

| 8471 | 30232400-8 | Oprema za razširitev spomina |

| 8471[.1 – .6] | 30232500-9 | Oprema za obdelavo podatkov |

| 8471[.1 – .6] | 30232510-2 | Zapisovalci podatkov |

| 8471[.1 – .6] | 30232520-5 | Oprema za vnos podatkov |

| 8471[.1 – .6] | 30232530-8 | Oprema za validiranje podatkov |

| 8471.6 | 30232600-0 | Kodirniki |

| 8471[.4 – .7] + 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30233000-1 | Pomnilne, vhodne ali izhodne enote |

| 8471[.5 + .6] + 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30233100-2 | Računalniške pomnilne enote |

| 8471.5 | 30233110-5 | Pomnilne enote z magnetnimi karticami |

| 8471.5 | 30233120-8 | Pomnilne enote z magnetnimi trakovi |

| 8471.5 | 30233130-1 | Pomnilne enote z magnetnimi diski |

| 8471.5 | 30233131-8 | Disketniki |

| 8471.5 | 30233132-5 | Diskovni pogoni |

| 8471.5 | 30233140-4 | Pomnilniki z neposrednim dostopom |

| 8471.5 | 30233141-1 | Sistem diskovnega shranjevanja |

| 8471.5 | 30233150-7 | Pogoni za optične diske |

| 8471.5 | 30233160-0 | Tračne enote |

| 8471.5 | 30233170-3 | Pomnilni mediji |

| 8471.5 | 30233171-0 | Diski |

| 8471.5 | 30233172-7 | Optični diski |

| 8471[.4 + .5 + .6] | 30233200-3 | Vhodne ali izhodne enote |

| 8471[.4 + .5 + .6] | 30233210-6 | Vhodne enote |

| 8471[.49 + .60.5] | 30233211-3 | Računalniške tipkovnice |

| 8471.60.5 | 30233212-0 | Braillove vrstice |

| 8471[.4 + .5 + .6] | 30233220-9 | Izhodne enote |

| 8471[.5 + .60.4] | 30233230-2 | Tiskalniki in risalniki |

| 8471[.5 + .60.4] | 30233231-9 | Laserski tiskalniki |

| 8471[.5 + .60.4] | 30233232-6 | Matrični tiskalniki |

| 8471[.5 + .60.4] | 30233234-0 | Tiskalniki z barvno grafiko |

| 8471[.5 + .60.4] | 30233235-7 | Risalniki |

| 8471 | 30234000-8 | Oprema za avtomatizacijo knjižnic |

| 8471 | 30235000-5 | Diskovni krmilnik |

| 8471 | 30236000-2 | Oprema za informacijsko tehnologijo |

| 8471.49 | 30250000-6 | Računalniški sistemi |

| 8471.49 | 30251000-3 | Računalniški krmilni sistem |

| 8471.49 | 30252000-0 | Sistem za upravljanje podatkovnih baz |

| 8471.49 | 30253000-7 | Računovodski sistem |

| 8471.49 | 30253100-8 | Sistem za izdajanje računov |

| 8471.49 | 30254000-4 | Informacijski sistemi |

| 8471.49 | 30254100-5 | Sistem elektronske pošte |

| 8471.49 | 30254200-6 | Sistemi za finančne podatke |

| 8471.49 | 30254300-7 | Informacijski sistem za potnike |

| 8471.49 | 30254310-0 | Elektronske table za obvestila |

| 8471.49 | 30254320-3 | Sistem za informiranje potnikov v realnem času |

| 8471.49 | 30255000-1 | Medicinski informacijski sistemi |

| 8471.49 | 30255100-2 | Informacijski sistem za oddelke za zdravstveno nego |

| 8471.49 | 30255200-3 | Sistem za upravljanje pacientov |

| 8471.49 | 30255300-4 | Sistem za upravljanje operacijskih dvoran |

| 8471.49 | 30255400-5 | Klinični informacijski sistem |

| 8471.49 | 30255500-6 | Sistem za upravljanje dokumentacije pacientov |

| 8471.49 | 30256000-8 | Sistem za upravljanje knjižnic |

| 8471.49 | 30257000-5 | Sistem za upodabljanje in arhiviranje |

| 8471.49 | 30258000-2 | Elektronsko upravljanje podatkov |

| 8471.49 | 30259000-9 | Razni računalniški sistemi |

| 8471.49 | 30259100-0 | Sistem avtomatizacije |

| 8471.49 | 30259200-1 | Sistem za določanje položajev plovil |

| 8471.49 | 30259300-2 | Sistem CAD |

| 8471.49 | 30259400-3 | Sistem za pridobivanje podatkov |

| 8471.49 | 30259500-4 | Sistem za digitalne preslikave |

| 8471.49 | 30259600-5 | Optični čitalni sistem |

| 8471.49 | 30259700-6 | Sistem za upravljanje dokumentov |

| 8471.49 | 30259800-7 | Sistemi za obveščanje potnikov |

| 8471.41 | 30260000-9 | Strežniki |

| 8471.41 | 30261000-6 | Omrežni strežniki |

| 8471.41 | 30262000-3 | Računalniški strežniki |

| 8471.41 | 30263000-0 | Datotečni strežniki |

| 8471.41 | 30264000-7 | UNIX ali njemu enakovredni strežniki |

| 8471.41 | 30265000-4 | Strežniki za tiskalnike |

| 8419.89.1 | 31140000-9 | Hladilni stolpi |

| 8419.89.1 | 31141000-6 | Hladilci vode |

| 8402.9 + 8404.9 + 8405.9 + 8503 + 8504.9 | 31160000-5 | Deli elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev |

| 8402.9 + 8404.9 + 8405.9 + 8503 | 31161000-2 | Deli za elektromotorje in generatorje |

| 8402.9 + 8404.9 | 31161700-9 | Deli parnih generatorjev |

| 8405.9 | 31161800-0 | Deli plinskih generatorjev |

| 8413 + 8504.4 + 8534 + 8536.9 + 8544 – 8547 | 31681000-3 | Električni pribor |

| 8413 | 31681200-5 | Električne črpalke |

| 3005 + 3006 + 4015 + 8419.2 + 8713 + 8714.2 + 9018 – 9022 + 9402 | 33100000-1 | Medicinske naprave |

| 8419.2 + 8713 + 8714.2 + 9402 | 33190000-8 | Razne medicinske naprave |

| 8419.2 | 33191000-5 | Naprave za sterilizacijo, dezinfekcijo in čiščenje |

| 8419.2 | 33191100-6 | Sterilizator |

| 8419.2 | 33191110-9 | Avtoklavi |

| 8407.3 + 8408.2 + 8409[.91 + .99] + 8708[.1 + .3 – .9] | 34310000-3 | Motorji in deli motorjev |

| 8407.3 + 8408.2 + 8708[.1 + .3 – .9] | 34311000-0 | Motorji |

| 8407.3 + 8408.2 | 34311100-1 | Motorji z notranjim izgorevanjem za motorna vozila in motorna kolesa |

| 8407.3 | 34311110-4 | Motorji na vžig s svečkami |

| 8408.2 | 34311120-7 | Motorji na vžig s kompresijo |

| 8409[.91 + .99] | 34312000-7 | Deli motorjev |

| 8409[.91 + .99] | 34312100-8 | Jermeni za ventilatorje |

| 8409[.91 + .99] | 34312200-9 | Svečke |

| 8409[.91 + .99] | 34312300-0 | Hladilniki za vozila |

| 8409[.91 + .99] | 34312400-1 | Bati |

| 8407.1 + 8409.1 + 8411[.1 + .2 + .91] + 8412.1 + 8801 + 8802 + 8803 + 8805 | 35300000-7 | Zrakoplovi in vesoljska vozila |

| 8407.1 + 8411[.1 + .2] + 8412.1 + 8409.1 + 8411.91 + 8803 | 35340000-9 | Deli za zrakoplove in vesoljska vozila |

| 8407.1 + 8411[.1 + .2] + 8412.1 + 8409.1 + 8411.91 + 8803 | 35341000-6 | Deli za zrakoplove |

| 8407.1 + 8411[.1 + .2] + 8412.1 + 8409.1 + 8411.91 | 35341100-7 | Letalski motorji |

| 8411[.1 + .2] | 35341110-0 | Turboreaktivni motorji in turbopropelerski motorji |

| 8411.1 | 35341111-7 | Turboreaktivni motorji |

| 8411.2 | 35341112-4 | Turbopropelerski motorji |

| 8412.1 | 35341120-3 | Reaktivni motorji |

| 8409.1 + 8411.91 | 35341130-6 | Deli za letalske motorje |

| 8411.91 | 35341131-3 | Deli za turboreaktivne motorje ali turbopropelerske motorje |

| 8450.2 + 8451[.1 + .29] + 8516.4 | 36610000-0 | Potrebščine za pralnice |

| 4805 + 8421.31 + 8529 + 9002 | 36712000-5 | Filtri |

| 4805 + 8421.31 + 8529 + 9002 | 36712100-6 | Filtrski vložki |

| 4805 + 8421.31 + 8529 + 9002 | 36712200-7 | Obrabljivi deli |

| 3612 + 3917.4 + 4016.9 + 4504.9 + 4823 + 6305 + 8484 + 9608 | 36931000-6 | Varnostni pribor |

| 3917.4 + 4016.9 + 4504.9 + 4823 + 8484 | 36933000-0 | Zatesnitve |

85Električni stroji in oprema ter njihovi deli: aparati za snemanje ali reprodukcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke

| 8523 | 24650000-5 | Neposneti nosilci zapisa |

| 8547.2 | 25246000-7 | Elektroizolacijski pribor iz plastičnih mas |

| 8524.6 | 25250000-8 | Magnetne kartice |

| 8524.6 | 25251000-5 | Kreditne kartice |

| 8524.6 | 25252000-2 | Pametne kartice |

| 8524.6 | 25253000-9 | Plačilne kartice |

| 8524.6 | 25253100-0 | Kreditne kartice za gorivo |

| 8524 | 25260000-1 | Posneti nosilci zvočnega zapisa |

| 8524.3 | 25261000-8 | Gramofonske plošče |

| 8524[.51 + .52] | 25262000-5 | Glasbene kasete |

| 8524.3 | 25263000-2 | Zgoščenke |

| 7010.1 + 7011 + 7014 + 7015 + 7017 + 7018.1 + 8546.1 + 9405.91 | 26152000-8 | Tehnično steklo |

| 8546.1 | 26152500-3 | Električni izolatorji iz stekla |

| 8546.2 + 8547.1 | 26230000-9 | Izolatorji in izolacijski pribor iz keramike |

| 8546.2 + 8547.1 | 26231000-6 | Keramični izolatorji |

| 8547.1 | 26232000-3 | Izolacijski pribor iz keramike |

| 7304.5 + 8545 | 27130000-5 | Proizvodi iz ogljikovega jekla |

| 8545 | 27133000-6 | Ogljene ščetke |

| 7323 + 7324 + 7418 + 7615 + 8210 + 8515 | 28510000-0 | Kovinski izdelki za kopalnico in kuhinjo |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512000-4 | Namizni, kuhinjski ali gospodinjski izdelki iz kovine |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512100-5 | Namizni pribor iz kovine |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512110-8 | Menažke |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512200-6 | Kuhinjska posoda iz kovine |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512210-9 | Kuhinjske potrebščine |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512220-2 | Odcejalniki za krožnike |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512900-3 | Kovinski izdelki za gospodinjstvo |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512910-6 | Kovinski zabojniki za odpadke |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512920-9 | Poštni nabiralniki |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512930-2 | Kovinski zabojniki za smeti |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512940-5 | Kovinski koši za smeti |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512950-8 | Kovinski zabojniki |

| 6303 + 7011 + 8539 + 8540 | 28815800-6 | Predmeti za notranjo opremo |

| 7011 + 8539 + 8540 | 28815820-2 | Fluorescenčna svetila |

| 7011 + 8539 + 8540 | 28815821-9 | Fluorescenčne svetilne cevi |

| 3926.9 + 7014 + 8310 + 8530 + 8531 + 9405.9 | 28824000-4 | Urbana oprema |

| 3926.9 + 7014 + 8310 + 8530 + 8531 + 9405.9 | 28824700-1 | Oznake |

| 7014 + 8310 + 8530 + 8531 + 9405.9 | 28824710-4 | Material za označevanje |

| 7315.19 + 8482.9 + 8483 + 8505.2 | 29140000-2 | Zobniki, gonilni in pogonski elementi |

| 8483[.1 – .6] + 8505.2 | 29141000-9 | Čelni zobniki, gonilni in pogonski elementi |

| 8483.6 + 8505.2 | 29141700-6 | Gredne vezi |

| 8416[.1 – .3] + 8417[.1 – .8] + 8514[.1 – .4] | 29214000-2 | Peči |

| 8416[.1 – .3] + 8417[.1 – .8] + 8514[.1 – .4] | 29214100-3 | Komercialne peči |

| 8417[.1 + .8] + 8514[.1 – .4] | 29215000-9 | Krematorijske peči |

| 8416.9 + 8417.9 + 8514.9 | 29219000-7 | Deli gorilnikov ali peči |

| 8501.34.5 + 8501.53.5 + 8701.1 + 8701. 90[.5 + .9] | 29370000-3 | Traktorji |

| 8501.34.5 + 8501.53.5 | 29373000-4 | Vlečni motorji |

| 8467[.1 – .8] + 8508[.1 – .8] | 29450000-8 | Pnevmatsko ročno orodje ali ročno orodje z vdelanim motorjem |

| 8508[.1 – .8] | 29452000-2 | Elektromehansko ročno orodje |

| 8468[.1 – .8] + 8515[.1 – .8] | 29460000-1 | Orodje za mehko spajkanje, trdo spajkanje in varjenje, stroji in oprema za površinsko kaljenje in vroče brizganje |

| 8468[.1 – .8] + 8515[.1 – .8] | 29461000-8 | Oprema za mehko in trdo spajkanje |

| 8468[.1 – .8] + 8515[.1 – .8] | 29461100-9 | Oprema za mehko spajkanje |

| 8468[.1 – .8] + 8515[.1 – .8] | 29461200-0 | Oprema za trdo spajkanje |

| 8468[.1 – .8] + 8515[.1 – .8] | 29462000-5 | Oprema za varjenje |

| 8515.2 | 29462100-6 | Električna oprema za varjenje |

| 8468[.1 – .8] + 8515[.1 – .8] | 29463000-2 | Stroji za površinsko kaljenje |

| 8468[.1 – .8] + 8515[.1 – .8] | 29464000-9 | Oprema za taljenje |

| 8468[.1 – .8] + 8515[.1 – .8] | 29464100-0 | Oprema za taljenje plastičnih mas |

| 8468[.1 – .8] + 8515[.1 – .8] | 29465000-6 | Stroji za brizganje kovin |

| 8466 + 8467.9 + 8508.9 | 29470000-4 | Deli in pribor za obdelovalne stroje |

| 8467.9 + 8508.9 | 29476000-6 | Deli ročnega orodja |

| 8418[.1 – .4] + 8422.11 + 8509 [.4 + .8] + 8516 | 29711000-6 | Električni gospodinjski stroji in naprave, ki se uporabljajo za živila |

| 8509.4 | 29711200-8 | Aparati za predelavo hrane |

| 8509.4 | 29711210-1 | Aparati za mletje hrane |

| 8509.4 | 29711211-8 | Aparati za mešanje hrane |

| 8516 | 29711300-9 | Elektrotermične naprave |

| 8516.71 | 29711310-2 | Električni aparati za pripravljanje kave |

| 8516.71 | 29711320-5 | Električni aparati za pripravljanje čaja |

| 8516.72 | 29711330-8 | Električni opekači |

| 8516.79.1 | 29711340-1 | Grelniki krožnikov |

| 8516.7 | 29711350-4 | Cvrtniki |

| 8516[.5 + .6] | 29711360-7 | Električne pečice |

| 8516.5 | 29711361-4 | Mikrovalovne pečice |

| 8516.6 | 29711400-0 | Ražnji, grelne plošče, kuhalne plošče in kuhalni prstani |

| 8516.60.7 | 29711410-3 | Ražnji |

| 85 16.60.51 | 29711420-6 | Grelne plošče |

| 8516.60.5 | 29711430-9 | Kuhalne plošče |

| 8516.60.5 | 29711440-2 | Kuhalni prstani |

| 8509.8 | 29711500-1 | Odpirači za pločevinke |

| 8510[.1 – .3] + 8516[.3 + .4] | 29712000-3 | Električni gospodinjski aparati za nego telesa |

| 8510[.1 + .2] | 29712100-4 | Brivski aparati in aparati za striženje |

| 8510.1 | 29712110-7 | Brivski aparati |

| 8510.2 | 29712120-0 | Aparati za striženje |

| 8516[.3 + .4] | 29712200-5 | Aparati za urejanje las |

| 8516.31 | 29712210-8 | Aparati za sušenje las |

| 8516.33 | 29712300-6 | Aparati za sušenje rok |

| 8421.1 + 8422.1 + 8450.11 + 8451.21 + 8509[.1 – .3] + 8516.4 | 29713000-0 | Električni gospodinjski stroji in naprave za čiščenje; likalniki |

| 8509.3 | 29713300-3 | Kuhinjski aparati za drobljenje odpadkov |

| 8509.2 | 29713400-4 | Stroji za vzdrževanje tal |

| 8509.2 | 29713410-7 | Stroji za čiščenje tal |

| 8509.2 | 29713420-0 | Loščilniki za tla |

| 8509.1 | 29713430-3 | Sesalniki |

| 8509.1 | 29713431-0 | Pribor za sesalnike |

| 8516.4 | 29713500-5 | Električni likalniki |

| 8516.4 | 29713510-8 | Likalniki na paro |

| 8516[.1 + .2 + .8] | 29715000-4 | Grelniki vode in ogrevanje za stavbe; sanitarna oprema |

| 8516.1 | 29715100-5 | Električni pretočni ali akumulacijski grelniki vode in potopni grelniki |

| 8516.2 | 29715200-6 | Oprema za ogrevanje |

| 8516.2 | 29715210-9 | Oprema za centralno ogrevanje |

| 8516.8 | 29715220-2 | Električni grelni upori |

| 8516.2 | 29715230-5 | Aparati za ogrevanje tal |

| 8516.2 | 29715240-8 | Aparati za ogrevanje prostorov |

| 8516[.1 + .2 + .8] | 29715300-7 | Sanitarna oprema |

| 8509.9 + 8510.9 + 8516.9 | 29716000-1 | Deli električnih gospodinjskih strojev in naprav |

| 8310 + 8530 + 8531 + 8608 | 29811000-7 | Oprema za ceste |

| 8310 + 8530 + 8531 + 8608 + 9405 | 29811200-9 | Oprema za označevanje cest |

| 8530 + 8608 + 9405 | 29811300-0 | Oprema za nadzor in upravljanje prometa |

| 8531.2 | 29811400-1 | Znaki za izmenični promet |

| 8526.9 | 29812200-6 | Radarske naprave |

| 8526 + 8529 + 8901 – 8908 + 9014 + 9015 | 29812300-7 | Navigacijska oprema |

| 7308 + 7326.9 + 7610 + 8425 + 8905 + 8907 | 29814000-8 | Nosilna oprema |

| 8467 + 8508 | 29823000-4 | Električno orodje |

| 7322 + 8408 + 8417 + 8419 + 8438 + 8514 | 29836300-1 | Industrijska oprema |

| 8402 + 8403 + 8407 – 8409 + 8419 + 8438 + 8514 | 29836400-2 | Industrijski stroji |

| 8531 + 8705 | 29851000-9 | Oprema za gašenje požara in reševanje |

| 8530 + 8608 | 29851300-2 | Varnostna oprema |

| 8530 | 29851310-5 | Oprema za zavarovanje lokacije |

| 8530 + 8608 | 29851330-1 | Varnostne naprave |

| 8304 + 8517.21 + 9023 | 30191000-4 | Pisarniška oprema |

| 8517.21 | 30191300-7 | Telefaksi |

| 8471 + 8473 + 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30210000-4 | Oprema za obdelavo podatkov |

| 8471.3 + 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30212000-8 | Strojna in programska oprema za miniračunalnike |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30212200-0 | Programska oprema za miniračunalnike |

| 8471.3 + 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30215000-9 | Strojna in programska oprema za mikroračunalnike |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30215200-1 | Programska oprema za mikroračunalnike |

| 8471 + 8473[.3 + .5] + 8524[.31 + .4 + .6 + .9] + 8528.2 + 8538.1 | 30230000-0 | Računalniška strojna oprema |

| 8471 + 8524[.31 + .4 + .6 + .9] + 8528.2 + 8538.1 | 30231000-7 | Računalniki in tiskalniki |

| 8471 + 8528.2 + 8538.1 | 30231200-9 | Računalniška oprema |

| 8538.1 | 30231240-1 | Konzole |

| 8528.2 | 30231250-4 | Zasloni |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30240000-3 | Programska oprema |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30241000-0 | Programska oprema za računalnike |

| 8524[.31 + .4 + .91] | 30241100-1 | Programska oprema za podatkovne baze |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30241200-2 | Aplikacijska programska oprema |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30241210-5 | Programska oprema za projektni management |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30241300-3 | Programska oprema za osrednji računalnik |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30241310-6 | Računalniški programi |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30241320-9 | Nadgradnja računalnikov |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30241330-2 | Mikrokanalna arhitektura |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30241400-4 | Programska oprema za operacijske sisteme |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30241410-7 | Jezikovni prevajalniki |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30241500-5 | Sistemski programi |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30241600-6 | Podporni programi |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30241700-7 | Multimedijska programska oprema |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30242000-7 | Varnostni programi |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30242100-8 | Protivirusni programi |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30242200-9 | Programi za iskanje napak |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30243000-4 | Programska oprema za medicino |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30244000-1 | Programska oprema za management |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30244100-2 | Programska oprema za upravljanje knjižnic |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30244200-3 | Programska oprema za upravljanje pomnilnikov |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30245000-8 | Programski paketi |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30245100-9 | Programi za izdelavo preglednic |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30245200-0 | Programi za obdelavo transakcij |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30245300-1 | Statistični programi |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30246000-5 | Programska oprema za komunikacije |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30246100-6 | Programska oprema za informacijsko tehnologijo |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30246200-7 | Emulacijska programska oprema |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30247000-2 | Programi za namizno založništvo |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30247100-3 | Programi za risanje in slikanje |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30247200-4 | Programi za obdelavo slik |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30248000-9 | Izdelki programske opreme |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30248100-0 | Programske aplikacije |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30248200-1 | Licence za programsko opremo |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30248300-2 | Nadgradnja programske opreme |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30249000-6 | Razna programska oprema |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30249100-7 | Programska oprema za računalniško podprto načrtovanje |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30249200-8 | Programska oprema za digitalne preslikave |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30249300-9 | Izobraževalna programska oprema |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30249400-0 | Programi za finančne sisteme |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30249410-3 | Programska oprema za računovodstvo |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30249420-6 | Sistem za izdajanje evročekov |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30249500-1 | Programska oprema za avtomatizacijo pisarn |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30249600-2 | Programi za obdelavo besedil |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30249700-3 | Programi za optično prepoznavanje znakov |

| 8524[.31 + .4 + .6 + .91] | 30249800-4 | Programi za tiskanje v ozadju |

| 8501[.1 – .6] | 31110000-0 | Elektromotorji |

| 8501[.1 – .6] | 31111000-7 | Adapterji |

| 8501[.1 + .3] + 8502[.1 – .4] + 8511.2 | 31120000-3 | Generatorji |

| 8502[.1 – .4] | 31121000-0 | Generatorski agregati |

| 8502[.1 + .4] | 31121100-1 | Generatorski agregati z motorji na vžig s kompresijo |

| 8502[.1 + .4] | 31121110-4 | Električni pretvorniki |

| 8502.4 | 31121111-1 | Električni rotacijski pretvorniki |

| 8502[.2 – .4] | 31121200-2 | Generatorski agregati z motorji na vžig s svečkami |

| 8502.3 | 31121300-3 | Generatorji na vetrno energijo |

| 8502.3 | 31121310-6 | Mlini na veter |

| 8502.3 | 31121320-9 | Turbine na veter |

| 8502.3 | 31121330-2 | Turbogeneratorji na veter |

| 8502.3 | 31121331-9 | Rotorji za turbine |

| 8502.3 | 31121340-5 | Polje vetrnih elektrarn |

| 8502[.1 + .2 + .3] | 31122000-7 | Enote za proizvodnjo elektrike |

| 8502[.1 + .2 + .3] | 31122100-8 | Gorivne celice |

| 8502.3 + 8511.2 + 9031 | 31124000-1 | Generator s parno turbino in z njim povezani aparati |

| 8502.3 | 31124100-2 | Turboagregati |

| 8511.2 | 31126000-5 | Diname |

| 8502.3 | 31127000-2 | Zasilni generator |

| 85 02.39.91 | 31128000-9 | Turbogenerator |

| 8502.3 | 31129000-6 | Generatorski agregat na dizelski pogon |

| 8501.6 | 31130000-6 | Alternatorji |

| 7402 + 7907 + 8007 + 8501.4 | 31131000-3 | Enofazni motorji |

| 8501[.1 + .3 + .4] | 31131100-4 | Pogoni |

| 8501.5 | 31132000-0 | Večfazni motorji |

| 8504 + 8532 | 31150000-2 | Predstikalne naprave za žarnice na razelektrenje |

| 8504.40.5 | 31151000-9 | Statični pretvorniki |

| 8532 | 31152000-6 | Kondenzatorji |

| 8504.4 | 31153000-3 | Usmerniki |

| 8504.5 | 31154000-0 | Neprekinjena oskrba z električno energijo |

| 8504.90.9 | 31155000-7 | Razsmerniki |

| 8504.4 | 31156000-4 | Prekinljiva oskrba z električno energijo |

| 8504 | 31157000-1 | Indukcijske tuljave |

| 85 04.40.93 | 31158000-8 | Polnilniki |

| 85 04.40.93 | 31158100-9 | Polnilniki baterij |

| 8402.9 + 8404.9 + 8405.9 + 8503 + 8504.9 | 31160000-5 | Deli elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev |

| 8402.9 + 8404.9 + 8405.9 + 8503 | 31161000-2 | Deli za elektromotorje in generatorje |

| 8503 | 31161100-3 | Vzbujalni sistemi |

| 8503 | 31161200-4 | Sistemi za hlajenje plinov |

| 8503 | 31161300-5 | Rotorji za generatorje |

| 8503 | 31161400-6 | Sistemi za primarno vodo |

| 8503 | 31161500-7 | Sistemi za tesnilno olje |

| 8503 | 31161600-8 | Sistemi za hladilno vodo za statorje |

| 8503 | 31161900-1 | Sistemi za reguliranje napetosti |

| 8504.9 | 31162000-9 | Deli transformatorjev, indukcijskih tuljav in statičnih pretvornikov |

| 8504.9 | 31162100-0 | Deli kondenzatorjev |

| 8504[.2 + .3] | 31170000-8 | Transformatorji |

| 8504.2 | 31171000-5 | Transformatorji s tekočim dielektrikom |

| 8504.3 | 31172000-2 | Napetostni transformatorji |

| 8504.3 | 31173000-9 | Merilni transformator |

| 8535 + 8536 + 8537 + 8538 | 31200000-8 | Aparati za distribucijo in krmiljenje elektrike |

| 8535 + 8536 + 8537[.1 + .2] + 8538 | 31210000-1 | Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov |

| 8536.3 + 8537[.1 + .2] + 8538 | 31211000-8 | Table in omarice za varovalke |

| 8537[.1 + .2] + 8538 | 31211100-9 | Table za električne aparate |

| 8537[.1 + .2] + 8538 | 31211110-2 | Krmilne plošče |

| 8535.1 + 8536.1 | 31211200-0 | Omarice za varovalke |

| 8535.1 + 8536.1 | 31211300-1 | Varovalke |

| 8535.1 + 8536.1 | 31211310-4 | Izklopna stikala |

| 8536[.1 + .2] | 31212000-5 | Odklopniki tokokrogov |

| 8536[.1 + .2] | 31212100-6 | Odklopniki tokokrogov za nadzemne vode |

| 8536[.1 + .2] | 31212200-7 | Naprave za preskušanje napetosti |

| 8537[.1 + .2] | 31213000-2 | Razdelilna oprema |

| 8537[.1 + .2] | 31213100-3 | Razdelilne omarice |

| 8537[.1 + .2] | 31213200-4 | Razdelilni transformatorji |

| 8537[.1 + .2] | 31213300-5 | Razdelilna omara za kable |

| 8537[.1 + .2] | 31213400-6 | Razdelilni sistem |

| 8535 + 8536.5 | 31214000-9 | Stikalne naprave |

| 8535.3 + 8536.5 | 31214100-0 | Stikala |

| 8535.3 | 31214110-3 | Ločilniki |

| 8535.3 + 8536.5 | 31214120-6 | Ozemljitveno stikalo |

| 8535.3 + 8536.5 | 31214200-1 | Ločilno stikalo |

| 8535.3 + 8536.5 | 31214300-2 | Stikalne naprave na prostem |

| 8535.3 | 31214400-3 | Ločilno stikalo za varovalke |

| 8537[.1 + .2] | 31214500-4 | Električne stikalne plošče |

| 8537[.1 + .2] | 31214510-7 | Razdelilne plošče |

| 8537[.1 + .2] | 31214520-0 | Srednjenapetostne stikalne plošče |

| 8535.4 | 31215000-6 | Omejevalniki napetosti |

| 8535.4 | 31216000-3 | Prenapetostni odvodniki |

| 8535.4 | 31216100-4 | Oprema za zaščito pred strelo |

| 8535.4 + 8536.3 | 31216200-5 | Strelovodi |

| 8535.4 | 31217000-0 | Dušilni elementi motečih valov |

| 8535 | 31218000-7 | Zbiralke |

| 8536.3 | 31219000-4 | Zaščitne omarice |

| 8536[.4 + .6 + .9] | 31220000-4 | Elementi tokokrogov |

| 8536.4 | 31221000-1 | Električni releji |

| 8236.61 | 31223000-5 | Okovi žarnic |

| 8536[.69 + .9] | 31224000-2 | Vezni in kontaktni elementi |

| 8536[.69 + .9] | 31224100-3 | Vtiči in vtičnice |

| 8536[.69 + .9] | 31224200-4 | Koaksialni kabli |

| 8536.90.1 | 31224300-5 | Priključne vtičnice |

| 8536.90.1 | 31224400-6 | Priključni kabli |

| 8536[.69 + .9] | 31224500-7 | Priključne sponke |

| 8536[.69 + .9] | 31224600-8 | Naprave za regulacijo svetlobe |

| 8536[.69 + .9] | 31224700-9 | Priključne doze |

| 8536.90.1 | 31224800-0 | Kompleti za spajanje kablov |

| 8538 | 31230000-7 | Deli aparatov za distribucijo in krmiljenje elektrike |

| 8544 | 31300000-9 | Izolirana žica in kabli |

| 8544[.4 + .5] | 31310000-2 | Električno omrežje |

| 8544[.4 + .5] | 31311000-9 | Priključki na električno omrežje |

| 8544[.4 + .5] | 31320000-5 | Kabli za distribucijo elektrike |

| 8544[.4 + .5] | 31321000-2 | Elektroenergetski vodi |

| 8544[.4 + .5] | 31321100-3 | Nadzemni električni vodi |

| 8544.2 | 31330000-8 | Koaksialni kabel |

| 8544[.4 + .5] | 31340000-1 | Pribor za kable, izoliran |

| 8544[.4 + .5] | 31341000-8 | Koluti za kable, izolirani |

| 8544[.4 + .5] | 31342000-5 | Kabelski razdelilniki, izolirani |

| 8544[.4 + .5] | 31343000-2 | Kabelske spojke, izolirane |

| 8544[.4 + .5] | 31344000-9 | Kabelske tesnilke, izolirane |

| 8544[.4 + .5 + .6 + .7] | 31350000-4 | Električni vodniki za podatkovne in krmilne namene |

| 8544[.4 + .5 + .6] | 31351000-1 | Električni vodniki za sisteme kontrole dostopa |

| 8544.7 | 31352000-8 | Kabli iz optičnih vlaken |

| 8544.7 | 31352100-9 | Kabli iz optičnih vlaken za prenos informacij |

| 8544.7 | 31352200-0 | Optični kabli za telekomunikacije |

| 8544.7 | 31352300-1 | Kabli iz optičnih vlaken za prenos podatkov |

| 8506[.1 – .8] + 8507[.1 – .8] | 31400000-0 | Akumulatorji, primarne celice in primarne baterije |

| 8506[.1 – .8] | 31410000-3 | Primarne celice |

| 8506[.1 – .8] | 31420000-6 | Primarne baterije |

| 8506[.1 – .8] | 31421000-3 | Svinčeve baterije |

| 8506[.1 – .8] | 31422000-0 | Kompleti baterij |

| 8507[.1 – .8] | 31430000-9 | Električni akumulatorji |

| 8507.1 | 31431000-6 | Svinčevi akumulatorji |

| 85.7[.3 – .8] | 31432000-3 | Nikelj-kadmijevi akumulatorji |

| 8513.1 + 8539[.1 + .2 + .3 + .4] + 9405 | 31510000-4 | Električne žarnice z nitko |

| 8539.1 | 31511000-1 | Zaprte reflektorske žarnice z naparjenim zrcalom |

| 8539.21 | 31512000-8 | Volframove halogenske žarnice |

| 8539[.22 + .29] | 31513000-5 | Žarnice z nitko |

| 8539[.3 + .4] | 31514000-2 | Žarnice za razelektrenje |

| 8539.49.1 | 31515000-9 | Ultravijolične žarnice |

| 8539.49.3 | 31516000-6 | Infrardeče žarnice |

| 8539.41 | 31517000-3 | Obločnice |

| 8513.1 + 8539.32.1 + 8608.00.3 + 9405 | 31518000-0 | Signalne luči |

| 8539.1 | 31518100-1 | Reflektorji |

| 8539.1 | 31518110-4 | Luči za delo na terenu |

| 8539.32.1 | 31518500-5 | Žarnice, napolnjene s parami živega srebra |

| 8513.1 + 9405.2 | 31521000-4 | Svetilke |

| 8513.1 | 31521300-7 | Prenosne električne svetilke |

| 8513.1 | 31521310-0 | Opozorilna svetila |

| 8513.1 | 31521320-3 | Žepne svetilke |

| 8513.9 + 8539.9 + 9405.99 | 31530000-0 | Deli svetilk in opreme za razsvetljavo |

| 8539.9 | 31531000-7 | Žarnice |

| 8539.9 | 31531100-8 | Svetilne cevi |

| 8513.9 + 9405.99 | 31532000-4 | Deli svetilk in pribora zanje |

| 8511 + 8512 + 8544.3 | 31611000-2 | Kompleti kablov |

| 8511[.4 – .8] + 8512[.1 – .4] | 31612000-9 | Kabelski snopi za motorje |

| 8511.4 | 31612200-1 | Starter motorji |

| 8512[.1 – .3] | 31612300-2 | Električna signalna oprema za motorje |

| 8512[.1 – .3] | 31612310-5 | Smerokazi |

| 8529.10.7 + 8530[.1 + .8] + 8531[.1 – .8] + 8608 | 31620000-8 | Aparati za zvočno ali vizualno signalizacijo |

| 8530.1 + 8531[.1 – .8] | 31621000-5 | Oprema za upravljanje, nadzor, varnost ali signalizacijo v železniškem prometu |

| 8530.1 | 31621100-6 | Oprema za upravljanje in nadzor |

| 8530.1 | 31621200-7 | Električna oprema za signalizacijo v železniškem prometu |

| 8530.1 | 31621300-8 | Električne inštalacije v železniškem prometu |

| 8531[.1 – .8] | 31622000-2 | Sirene |

| 8529.10.7 + 8530.8 + 8531[.1 – .8] + 8608 | 31623000-9 | Oprema za upravljanje, nadzor, varnost ali signalizacijo v cestnem prometu |

| 8530.8 + 8608 | 31623100-0 | Semaforji |

| 8531[.1 – .8] + 8608 | 31623200-1 | Oprema za upravljanje, nadzor, varnost ali signalizacijo v prometu po notranjih vodnih poteh |

| 8531[.1 – .8] + 8608 | 31623300-2 | Oprema za upravljanje, nadzor, varnost ali signalizacijo na parkiriščih |

| 8531[.1 – .8] + 8608 | 31623400-3 | Oprema za upravljanje, nadzor, varnost ali signalizacijo v lukah |

| 8531.8 + 8608 | 31623500-4 | Oprema za upravljanje, nadzor, varnost ali signalizacijo na letališčih |

| 8531.8 + 8608 | 31623510-7 | Zapisovalci poletov |

| 8531.8 + 8608 | 31623520-0 | Razsvetljava letališč |

| 8543.2 | 31623600-5 | Signalni generatorji |

| 8529.10.7 | 31623700-6 | Razdelilniki antenskih signalov |

| 8543[.1 – .8] | 31623800-7 | Stroji za galvanotehniko |

| 8530.8 + 8531.8 + 8608 | 31623900-8 | Signalna oprema za upravljanje prometa na križiščih |

| 8531.2 | 31624000-6 | Informacijske table |

| 8531.2 | 31624100-7 | Signalne plošče z menjajočimi se sporočili |

| 8531.1 | 31625000-3 | Alarmne naprave proti vlomu ali požaru |

| 8531.1 | 31625100-4 | Sistemi za javljanje požara |

| 8531.1 | 31625200-5 | Protipožarni alarmni sistemi |

| 8531.1 | 31625300-6 | Protivlomni alarmni sistemi |

| 8505 | 31630000-1 | Magneti |

| 8543[.1 – .8] | 31640000-4 | Stroji in aparati s posebno funkcijo |

| 8543[.1 – .8] | 31641000-1 | Simulatorji |

| 8543[.1 – .8] | 31641100-2 | Simulatorji vožnje |

| 8543[.1 – .8] | 31641200-3 | Simulatorji za bitke |

| 8543[.1 – .8] | 31641300-4 | Simulatorji za treniranje |

| 8543[.1 – .8] | 31642000-8 | Elektronski aparati za iskanje |

| 8543[.1 – .8] | 31642100-9 | Aparati za iskanje kovinskih cevi |

| 8543[.1 – .8] | 31642200-0 | Detektorji min |

| 8543[.1 – .8] | 31642300-1 | Aparati za iskanje plastičnih mas |

| 8543[.1 – .8] | 31642400-2 | Aparati za iskanje nekovinskih predmetov |

| 8543[.1 – .8] | 31642500-3 | Aparati za iskanje lesa |

| 8543[.1 – .8] | 31643000-5 | Pospeševalniki delcev |

| 8543[.1 – .8] | 31643100-6 | Linearni pospeševalniki |

| 8543[.1 – .8] | 31644000-2 | Razne naprave za zapisovanje podatkov |

| 8543.8 | 31645000-9 | Fliperji |

| 8546.9 + 8547.9 | 31650000-7 | Izolirni deli |

| 8546 | 31660000-0 | Ogljene elektrode |

| 8530.9 + 8531.9 + 8543.9 + 8548.9 | 31670000-3 | Električni deli strojev in aparatov |

| 8413 + 8504.4 + 8534 + 8536.9 + 8544 – 8547 | 31681000-3 | Električni pribor |

| 8536.9 | 31681100-4 | Električni kontakti |

| 8534 | 31681300-6 | Električni tokokrogi |

| 8544 – 8547 | 31681400-7 | Električne komponente |

| 8544 – 8547 | 31681410-0 | Elektromaterial |

| 8504.4 | 31681500-8 | Polnilniki |

| 8536 | 31682100-1 | Električne omarice |

| 8537 + 8538 | 31682200-2 | Plošče z instrumenti |

| 8537 + 8538 | 31682210-5 | Merilne naprave in oprema za upravljanje in nadzor |

| 8531.2 | 31682220-8 | Mešalne mize |

| 8531.2 | 31682230-1 | Grafične prikazovalne plošče |

| 8504[.21 + .22 + .31 + .32] + 8509.10.9 + 8536 | 31682300-3 | Srednjenapetostne naprave |

| 8531.2 | 31682310-6 | Srednjenapetostne plošče |

| 8517 + 8537 + 8538 + 8546.2 | 31682400-4 | Električna oprema za nadzemne vode |

| 8537 + 8538.1 | 31682410-7 | Kabelski nosilci za nadzemne vode |

| 8530[.1 – .8] + 8531[.1 – .8] | 31682500-5 | Zasilna električna oprema |

| 8530[.1 – .8] | 31682510-8 | Zasilni električni sistemi |

| 8530[.1 – .8] | 31682520-1 | Sistemi za izklop v sili |

| 8530 | 31682530-4 | Agregati za zasilno oskrbo z elektriko |

| 8530[.1 – .8] + 8531[.1 – .8] | 31682540-7 | Oprema za razdelilne postaje |

| 8517.9 + 8522.9 + 8529.9 + 8539.9 + 8542[.3 + .5] | 31710000-6 | Elektronska oprema |

| 8517 + 8518 + 8522 + 8529 + 8539.9 + 8542[.3 + .5] | 31711000-3 | Elektronske potrebščine |

| 8517 + 8518 + 8522.9 + 8529.9 + 8539.9 + 8542[.3 + .5] | 31711100-4 | Elektronske komponente |

| 8517.5 | 31711110-7 | Oddajniki — sprejemniki |

| 8517 + 8518 | 31711120-0 | Pretvorniki |

| 8533 | 31711130-3 | Upori |

| 8545.1 | 31711140-6 | Elektrode |

| 8531.2 | 31711200-5 | Elektronski semaforji |

| 8543 | 31711300-6 | Elektronski sistemi za registriranje časa |

| 8543 | 31711310-9 | Sistem za registriranje prisotnosti |

| 8542 | 31712000-0 | Mikroelektronski stroji in aparati ter mikrosistemi |

| 8542 | 31712100-1 | Mikroelektronski stroji in aparati |

| 8542 | 31712200-2 | Mikrosistemi |

| 8543 – 8547 | 31720000-9 | Elektromehanska oprema |

| 8543 – 8547 | 31730000-2 | Elektrotehnična oprema |

| 8543 – 8547 | 31731000-9 | Elektrotehnične potrebščine |

| 8540[.7 + .8] + 8542[.1 + .2] | 32100000-4 | Radijski in televizijski aparati, komunikacijska in telekomunikacijska oprema ter pribor |

| 8532[.1 + .2 + .3] | 32110000-7 | Elektronke, cevi in elektronske komponente |

| 8532[.1 + .2] | 32111000-4 | Električni kondenzatorji Konstantni kondenzatorji |

| 8532.3 | 32112000-1 | Spremenljivi ali nastavljivi kondenzatorji |

| 8533 | 32120000-0 | Električni upori |

| 8534 | 32130000-3 | Tiskana vezja |

| 8534 | 32131000-0 | Opremljene plošče tiskanega vezja |

| 8534 | 32132000-7 | Neopremljene plošče tiskanega vezja |

| 8540 | 32140000-6 | Elektronke in cevi |

| 8540 | 32141000-3 | Katodne cevi za televizijske sprejemnike |

| 8540.2 | 32141100-4 | Cevi za televizijske kamere |

| 8540.7 | 32142000-0 | Mikrovalovne cevi in oprema |

| 8540.71 | 32142100-1 | Magnetroni |

| 8540.7 | 32142200-2 | Mikrovalovna oprema |

| 8540.7 | 32142210-5 | Mikrovalovna radijska oprema |

| 8540.72 | 32142300-3 | Klistroni |

| 8540.8 | 32143000-7 | Elektronke |

| 8540.81 | 32144000-4 | Sprejemne ali ojačevalne cevi |

| 8541 | 32150000-9 | Polprevodniki |

| 8541.1 | 32151000-6 | Diode |

| 8541.1 | 32152000-3 | Diode za sevanje svetlobe |

| 8541.2 | 32153000-0 | Tranzistorji |

| 8541.6 | 32154000-7 | Montirani piezoelektrični kristali |

| 8542 | 32160000-2 | Elektronska integrirana vezja in mikrosestavi |

| 8542.12 | 32161000-9 | Telefonske kartice |

| 8542.12 | 32161100-0 | SIM kartice |

| 8542.12 | 32162000-6 | Kartice z integriranim vezjem |

| 8542 | 32163000-3 | Integrirana elektronska vezja |

| 8542.5 | 32164000-0 | Mikrosestavi |

| 85 42.13.55 | 32165000-7 | Mikroprocesorji |

| 8532.9 + 8533.9 + 8540.9 + 8541.9 + 8542.9 | 32170000-5 | Deli elektronskih sestavov |

| 8532.9 | 32171000-2 | Deli električnih kondenzatorjev |

| 8533.9 | 32172000-9 | Deli električnih uporov, reostatov in potenciometrov |

| 8540.9 + 8541.9 + 8542.9 | 32173000-6 | Deli elektronk in cevi |

| 8541.4 | 32180000-8 | Moduli |

| 8517[.1 + .8] + 8525[.1 + .2] | 32210000-8 | Oprema za prenos slike in zvoka |

| 8525[.1 + .2] | 32211000-5 | Produkcijska oprema za radio in televizijo |

| 8525.1 | 32220000-1 | Televizijski oddajniki brez sprejemnikov |

| 8525.1 | 32221000-8 | Radijski svetilniki |

| 8525.1 | 32222000-5 | Stroji za kodiranje video signalov |

| 8525.1 | 32223000-2 | Video oddajniki |

| 8525.10.9 | 32224000-9 | Televizijski oddajniki |

| 8525[.2 + .3] | 32230000-4 | Radijski oddajniki z vgrajenim sprejemnikom |

| 8525.20.9 | 32231000-1 | Televizijski aparati zaprtega kroga |

| 8525.20.9 | 32232000-8 | Oprema za video konference |

| 8525.2 | 32233000-5 | Ojačevalniki radijskih frekvenc |

| 8525.2 | 32234000-2 | Televizijske kamere zaprtega kroga |

| 8525.2 | 32235000-9 | Sistem za nadzor obratovanja |

| 8525.2 | 32236000-6 | Radiotelefoni |

| 8525.2 | 32237000-3 | Walkie-talkiji |

| 8525.3 | 32240000-7 | Televizijske kamere |

| 8525.20.9 | 32250000-0 | Mobilni telefoni |

| 8525.20.9 | 32251000-7 | Avtotelefoni |

| 8525.20.9 | 32252000-4 | Telefoni GSM |

| 8524 | 32260000-3 | Oprema za prenos podatkov |

| 8525 | 32270000-6 | Digitalni oddajniki |

| 8527[.1 + .2 + .3] | 32310000-9 | Radiodifuzni sprejemniki |

| 8528 + 8529 | 32320000-2 | Televizijska in audiovizualna oprema |

| 8528 | 32321000-9 | Televizijska projekcijska oprema |

| 8528 | 32321100-0 | Filmska oprema |

| 8528 | 32321200-1 | Audiovizualna oprema |

| 8528 + 8529 | 32321300-2 | Audiovizualne potrebščine |

| 8528 + 8529 | 32322000-6 | Multimedijska oprema |

| 8528.2 | 32323000-3 | Video monitorji |

| 8528.21 | 32323100-4 | Barvni video monitorji |

| 8528.22 | 32323200-5 | Črnobeli video monitorji |

| 8528 | 32323300-6 | Video oprema |

| 8528 | 32323400-7 | Oprema za video reprodukcijo |

| 8528 | 32323500-8 | Sistem za video nadzor |

| 8528 | 32324000-0 | Televizorji |

| 8528.12 | 32324100-1 | Barvni televizorji |

| 8528.13 | 32324200-2 | Črnobeli televizorji |

| 8528 + 8529 | 32324300-3 | Televizijska oprema |

| 8529.10.3 | 32324400-4 | Televizijske antene |

| 8529 | 32324500-5 | Video tunerji |

| 8519 + 8520 + 8521 + 8525.4 | 32330000-5 | Aparati za snemanje in reprodukcijo zvoka in slike |

| 8519 | 32331000-2 | Gramofoni za vinilne plošče |

| 8519.1 | 32331100-3 | Predvajalniki zvočnih posnetkov |

| 8519.9 | 32331200-4 | Kasetofoni |

| 8519 | 32331300-5 | Aparati za reprodukcijo zvoka |

| 8519.99 | 32331400-6 | Predvajalniki zgoščenk |

| 8520 | 32332000-9 | Magnetofoni |

| 8520.1 | 32332100-0 | Diktafoni |

| 8520.2 | 32332200-1 | Naprave za odgovarjanje na telefonske klice |

| 8520.3 | 32332300-2 | Aparati za snemanje zvoka |

| 8521 + 8525.4 | 32333000-6 | Aparati za snemanje ali reprodukcijo slike |

| 8521 + 8525.4 | 32333100-7 | Videorekorderji |

| 8521 + 8525.4 | 32333200-8 | Prenosne video kamere |

| 8521 | 32333300-9 | Aparati za video reprodukcijo |

| 8525.4 | 32333400-0 | Video predvajalniki |

| 8518 + 8520 + 8527.9 | 32340000-8 | Mikrofoni in zvočniki |

| 8518[.1 + .3] | 32341000-5 | Mikrofoni |

| 8518[.2 + .4 + .5] + 8520 | 32342000-2 | Zvočniki |

| 8518.3 | 32342100-3 | Naglavne slušalke |

| 8518.3 | 32342200-4 | Slušalke za v uho |

| 8518.3 | 32342300-5 | Kompleti mikrofona in zvočnika |

| 8518[.4 + .5] + 8520 | 32342400-6 | Akustične naprave |

| 8518[.4 + .5] + 8520 | 32342410-9 | Akustična oprema |

| 8518[.4 + .5] + 8520 | 32342420-2 | Mešalna miza za studio |

| 8518[.4 + .5] | 32342430-5 | Sistem za stiskanje govora |

| 8518[.4 + .5] | 32342440-8 | Sistem glasovne pošte |

| 8520 | 32342450-1 | Aparati za snemanje glasu |

| 8518[.4 + .5] | 32343000-9 | Ojačevalniki |

| 8518[.4 + .5] | 32343100-0 | Avdiofrekvenčni ojačevalniki |

| 8518[.4 + .5] | 32343200-1 | Megafoni |

| 8527.9 | 32344000-6 | Sprejemniki za radiotelefonijo ali radiotelegrafijo |

| 8527.9 | 32344100-7 | Prenosni sprejemniki klicev ali obvestil (pozivniki — paging) |

| 8527.9 | 32344110-0 | Sistem za govorno prijavo |

| 8527.9 | 32344200-8 | Radijski sprejemniki |

| 8527.9 | 32344210-1 | Radijska oprema |

| 8527.9 | 32344220-4 | Radijski pozivniki |

| 8527.9 | 32344230-7 | Radijske postaje |

| 8527.9 | 32344240-0 | Radijski stolp |

| 8527.9 | 32344250-3 | Radijske naprave |

| 8527.9 | 32344260-6 | Radijska in multipleksna oprema |

| 8527.9 | 32344270-9 | Radijski in telefonski nadzorni sistem |

| 8527.9 | 32344280-2 | Prenosni radii |

| 8518.9 + 8522 + 8529 | 32350000-1 | Deli zvočne in video opreme |

| 8522 | 32351000-8 | Pribor za zvočno in video opremo |

| 8522 | 32351100-9 | Oprema za video montažo |

| 8522 | 32351200-0 | Zasloni |

| 8529 | 32352000-5 | Antene in reflektorji |

| 8529 | 32352100-6 | Deli radijske in radarske opreme |

| 8529 | 32352200-7 | Rezervni deli in dodatki za radarje |

| 8517 | 32360000-4 | Oprema za interfon |

| 8526 + 9014[.1 – .8] + 9015[.1 – .8] | 33196000-0 | Medicinski pripomočki |

| 8526 + 9014[.1 – .8] + 9015[.1 – .8] | 33196100-1 | Pripomočki za starejše |

| 8526 + 9014[.1 – .8] + 9015[.1 – .8] | 33210000-5 | Navigacijski, meteorološki, geološki in geofizikalni instrumenti |

| 8526 + 9014[.1 – .8] + 9015[.1 – .8] | 33211000-2 | Navigacijski instrumenti |

| 8526 | 33211500-7 | Radarske naprave |

| 8526 | 33211510-0 | Oprema za radarski nadzor |

| 8526 | 33220000-8 | Oprema za daljinsko krmiljenje |

| 8526.9 | 33221000-5 | Aparati za radijsko daljinsko krmiljenje |

| 8526.9 | 33222000-2 | Daljinsko krmiljene sirene |

| 8450.2 + 8451[.1 + .29] + 8516.4 | 36610000-0 | Potrebščine za pralnice |

| 4805 + 8421.31 + 8529 + 9002 | 36712000-5 | Filtri |

| 4805 + 8421.31 + 8529 + 9002 | 36712100-6 | Filtrski vložki |

| 4805 + 8421.31 + 8529 + 9002 | 36712200-7 | Obrabljivi deli |

86Tirna vozila in njihovi deli, železniški in tramvajski tirni sklopi in pribor ter njihovi deli; mehanična in elektromehanska signalna oprema za promet vseh vrst

| 8310 + 8530 + 8531 + 8608 | 29811000-7 | Oprema za ceste |

| 8310 + 8530 + 8531 + 8608 + 9405 | 29811200-9 | Oprema za označevanje cest |

| 8530 + 8608 + 9405 | 29811300-0 | Oprema za nadzor in upravljanje prometa |

| 8608 | 29811600-3 | Oprema za nadzor in upravljanje parkirnih prostorov |

| 8608 | 29811700-4 | Oprema za pobiranje cestnin |

| 7302 + 8601 – 8609 | 29813000-1 | Oprema za železnice |

| 8530.1 + 8608.00.1 | 29813200-3 | Signalna oprema |

| 8608.00.1 | 29813210-6 | Signalni drogovi |

| 8608.00.1 | 29813220-9 | Postavljalnice |

| 8530.1 + 8608.00.1 | 29813300-4 | Sistem za spremljanje vlakov |

| 8608.00.1 | 29813400-5 | Sistem za ogrevanje kretnic |

| 8604 | 29813500-6 | Stroji za naravnavanje tirov |

| 8310 + 8608 + 9405 | 29815200-7 | Oprema za nadzor in upravljanje zračnega prometa |

| 8608 | 29815210-0 | Oprema za kontrolne stolpe |

| 8608 + 9006 | 29816000-2 | Oprema za spremljanje prometa |

| 8608 | 29816200-4 | Sistem za merjenje pretoka prometa |

| 8513.1 + 8539.32.1 + 8608.00.3 + 9405 | 31518000-0 | Signalne luči |

| 8608.00.3 | 31518400-4 | Svetila za vzletno-pristajalne steze |

| 8529.10.7 + 8530[.1 + .8] + 8531[.1 – .8] + 8608 | 31620000-8 | Aparati za zvočno ali vizualno signalizacijo |

| 8529.10.7 + 8530.8 + 8531[.1 – .8] + 8608 | 31623000-9 | Oprema za upravljanje, nadzor, varnost ali signalizacijo v cestnem prometu |

| 8530.8 + 8608 | 31623100-0 | Semaforji |

| 8531[.1 – .8] + 8608 | 31623200-1 | Oprema za upravljanje, nadzor, varnost ali signalizacijo v prometu po notranjih vodnih poteh |

| 8531[.1 – .8] + 8608 | 31623300-2 | Oprema za upravljanje, nadzor, varnost ali signalizacijo na parkiriščih |

| 8531[.1 – .8] + 8608 | 31623400-3 | Oprema za upravljanje, nadzor, varnost ali signalizacijo v lukah |

| 8531.8 + 8608 | 31623500-4 | Oprema za upravljanje, nadzor, varnost ali signalizacijo na letališčih |

| 8531.8 + 8608 | 31623510-7 | Zapisovalci poletov |

| 8531.8 + 8608 | 31623520-0 | Razsvetljava letališč |

| 8530.8 + 8531.8 + 8608 | 31623900-8 | Signalna oprema za upravljanje prometa na križiščih |

| 8609 + 8716 | 34220000-5 | Priklopniki, polpriklopniki in mobilni zabojniki |

| 8609 + 8716 | 34221000-2 | Mobilni zabojniki za posebne namene |

| 8601 – 8608 | 35200000-6 | Tirna vozila in njihovi deli |

| 8601[.1 + .2] + 8602[.1 + .2] | 35210000-9 | Tirne lokomotive z zalogovniki |

| 8601.1 | 35211000-6 | Električne tirne lokomotive |

| 8602.1 | 35212000-3 | Električne dizelske lokomotive |

| 8602.9 | 35213000-0 | Dizelske lokomotive |

| 8602.9 | 35214000-7 | Zalogovniki za lokomotive |

| 8602.9 | 35215000-4 | Vzpenjače |

| 8603 – 8606 | 35220000-2 | Tirna vozila |

| 8604 | 35221000-9 | Železniška vozila za vzdrževanje ali servisiranje |

| 8603 + 8605 | 35222000-6 | Železniški in tramvajski potniški vagoni ter trolejbusi |

| 8605 | 35222100-7 | Tramvajski potniški vagoni |

| 8605 | 35222200-8 | Železniški potniški vagoni |

| 8603 | 35222300-9 | Trolejbusi |

| 8605 | 35222310-2 | Železniški vagoni |

| 8605 | 35222400-0 | Prtljažni vagoni in vagoni za specialne namene |

| 8606 | 35223000-3 | Železniški tovorni vagoni |

| 8607 + 8608 | 35230000-5 | Deli tirnih vozil ali vrtljivih podstavkov; mehanska oprema za nadzor in upravljanje prometa |

| 8607 | 35231000-2 | Deli lokomotiv ali vrtljivih podstavkov |

| 8607.1 | 35231100-3 | Monoblok kolesa |

| 8607.3 | 35231200-4 | Odbojniki in vlečne naprave |

| 8607 | 35231300-5 | Sedeži za tirna vozila |

| 8607 | 35231400-6 | Osi koles in kolesa ter drugi deli lokomotiv ali vrtljivih podstavkov |

| 8608 | 35232000-9 | |

| 8608 | 36980000-4 | Snežni koli |

87Vozila, razen železniški ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor

| 8427 + 8709 | 29221500-9 | Viličarji, delovni vozički, vlečna vozila, ki se uporabljajo na peronih železniških postaj |

| 8427 + 8709 | 29221510-2 | Dvižne mize |

| 8427 + 8709 | 29221520-5 | Delovni vozički |

| 8709 | 29221530-8 | Vlečna vozila, ki se uporabljajo na peronih železniških postaj |

| 8709 | 29221531-5 | Samovozna vozila |

| 8709 | 29221532-2 | Oprema za intervencijska vozila |

| 8716.2 | 29350000-7 | Samonakladalni ali razkladalni priklopniki in polpriklopniki za kmetijske namene |

| 8716.2 | 29351000-4 | Samonakladalni priklopniki za kmetijske namene |

| 8716.2 | 29352000-1 | Razkladalni priklopniki za kmetijske namene |

| 8716.2 | 29353000-8 | Samonakladalni polpriklopniki za kmetijske namene |

| 8716.2 | 29354000-5 | Razkladalni polpriklopniki za kmetijske namene |

| 8501.34.5 + 8501.53.5 + 8701.1 + 8701.90[.5 + .9] | 29370000-3 | Traktorji |

| 8701.1 | 29371000-0 | Kmetijski vlačilci brez sedeža, za katerimi se hodi |

| 8701.90[.5 + .9] | 29372000-7 | Rabljeni traktorji |

| 8701.3 | 29525000-5 | Traktorji goseničarji |

| 8710 | 29610000-8 | Motorni tanki in oklepna bojna vozila |

| 8710 | 29611000-5 | Motorni tanki |

| 8710 | 29611100-6 | Deli motornih tankov |

| 8710 | 29612000-2 | Oklepna bojna vozila |

| 8710 | 29612100-3 | Deli oklepnih bojnih vozil |

| 8531 + 8705 | 29851000-9 | Oprema za gašenje požara in reševanje |

| 8705 | 29851100-0 | Oprema za gašenje požara |

| 8705 | 29851120-6 | Potrebščine za gašenje požara |

| 3005 + 3006 + 4015 + 8419.2 + 8713 + 8714.2 + 9018 – 9022 + 9402 | 33100000-1 | Medicinske naprave |

| 8419.2 + 8713 + 8714.2 + 9402 | 33190000-8 | Razne medicinske naprave |

| 8713 + 8714.2 | 33193000-9 | Vozila za invalide, invalidski vozički in pripadajoče naprave |

| 8713 | 33193100-0 | Vozila za invalide in invalidski vozički |

| 8713 | 33193110-3 | Vozila za invalide |

| 8713 | 33193120-6 | Invalidski vozički |

| 8713 | 33193121-3 | Invalidski vozički z motornim pogonom |

| 8714.2 | 33193200-1 | Deli in pribor za vozila za invalide in invalidske vozičke |

| 8714.2 | 33193210-4 | Deli in pribor za vozila za invalide |

| 8714.2 | 33193211-1 | Motorji za vozila za invalide |

| 8714.2 | 33193212-8 | Krmilne naprave za vozila za invalide |

| 8714.2 | 33193213-5 | Upravljalne naprave za vozila za invalide |

| 8714.2 | 33193214-2 | Šasije za vozila za invalide |

| 8714.2 | 33193220-7 | Deli in pribor za invalidske vozičke |

| 8713 + 9018 – 9022 + 9402 | 33195000-3 | Sistem za opazovanje pacientov |

| 8713 + 9018 – 9022 + 9402 | 33195100-4 | Monitorji |

| 8713 + 9018 – 9022 + 9402 | 33195110-7 | Monitorji za spremljanje dihanja |

| 8702 – 8709 | 34100000-8 | Motorna vozila |

| 8703 | 34110000-1 | Osebni avtomobili |

| 8703[.2 + .9] | 34111000-8 | Kombiji |

| 8703[.2 + .9] | 34112000-5 | Limuzine |

| 8703[.2 + .3] | 34113000-2 | Vozila s pogonom na štiri kolesa |

| 8703[.2 + .3] | 34113100-3 | Džipi |

| 8703[.2 + .3] | 34113200-4 | Terenska vozila |

| 8703[.2 + .3] | 34113300-5 | Vozila, konstruirana za vožnjo zunaj cestnega omrežja |

| 8702 + 8703[.2 + .3] | 34114000-9 | Specialna vozila |

| 8702 + 8703[.2 + .3] | 34114100-0 | Intervencijska vozila |

| 8702 + 8703[.2 + .3] | 34114110-3 | Reševalna vozila |

| 8703[.2 + .3] | 34114120-6 | Paramedicinska vozila |

| 8703[.2 + .3] | 34114121-3 | Rešilni avtomobili |

| 8703[.2 + .3] | 34114122-0 | Vozila za prevoz pacientov |

| 8703[.2 + .3] | 34114200-1 | Policijska vozila |

| 8702 + 8703[.2 + .3] | 34114210-4 | Vozila za prevoz zapornikov |

| 8702 + 8703[.2 + .3] | 34114300-2 | Vozila za socialno skrbstvo |

| 8702 + 8703[.2 + .3] | 34114400-3 | Minibusi |

| 8703.3 | 34115000-6 | Vozila z dizelskim motorjem |

| 8703.3 | 34116000-3 | Motorna vozila za prevoz manj kot 10 oseb |

| 8703.2 + 8703[.2 + .3 + .9] | 34117000-0 | Vozila za prevoz, rabljena |

| 8702 | 34120000-4 | Motorna vozila za prevoz 10 ali več oseb |

| 8702 | 34121000-1 | Avtobusi |

| 8702 | 34121100-2 | Avtobusi za javni promet |

| 8702 | 34121200-3 | Zglobni avtobusi |

| 8702 | 34121300-4 | Dvonadstropni avtobusi |

| 8702 | 34121400-5 | Nizkopodni avtobusi |

| 8702 | 34122000-8 | Potovalni avtobusi |

| 8701 + 8704 + 8706 | 34130000-7 | Motorna vozila za prevoz blaga |

| 8704[.21(.1 + .31 + .91) + .22(.1 + .91) + .23(.1 + .91)] | 34131000-4 | Tovorna vozila z dizelskim motorjem |

| 8704[.31(.1 + .31 + .91) + .32(.1 + .91) + .9] | 34132000-1 | Tovorna vozila s pogonom na akumulator |

| 8704[.31(.1 + .31 + .91) + .32(.1 + .91) + .9] | 34133000-8 | Zglobni tovornjaki |

| 8704[.31(.1 + .31 + .91) + .32(.1 + .91) + .9] | 34133100-9 | Cisterne |

| 8704[.31(.1 + .31 + .91) + .32(.1 + .91) + .9] | 34133110-2 | Tovornjaki-cisterne za gorivo |

| 8703.1 + 8704.1 + 8705[.2 – .9] | 34134000-5 | Tovornjaki s kesonom |

| 8704[.2 + .3] | 34135000-2 | Tovornjaki-prekucniki |

| 8704[.2 + .3] | 34136000-9 | Dostavna vozila |

| 8704[.2 + .3] | 34136100-0 | Lahka dostavna vozila |

| 8704[.2 + .3] | 34136200-1 | Zaprta dostavna vozila |

| 8704[.21(.39 + .99) + .22.99 + 23.99 + .31(.39 + .99) + .32.99] | 34137000-6 | Tovorna vozila, rabljena |

| 8701.2 | 34138000-3 | Cestni vlačilci |

| 8706 | 34139000-0 | Šasije |

| 8706 | 34139100-1 | Šasije s kabino za voznika |

| 8706 | 34139200-2 | Šasije s karoserijo |

| 8706 | 34139300-3 | Kompletne šasije |

| 8703.1 + 8704.1 + 8705 | 34140000-0 | Težka motorna vozila |

| 8704.1 | 34141000-7 | Prekucniki |

| 8705.1 | 34142000-4 | Vozila z dvigali |

| 8705.1 | 34142100-5 | Tovornjaki z dvigalnimi platformami |

| 8705.1 | 34142200-6 | Žlični bagri |

| 8703.1 | 34143000-1 | Vozila za zimsko službo |

| 8703.1 + 8705[.2 – .9] | 34144000-8 | Motorna vozila za posebne namene |

| 8705.2 | 34144100-9 | Mobilni vrtalni stolpi |

| 8705[.3 + .9] | 34144200-0 | Vozila za intervencijsko ukrepanje |

| 8705.3 | 34144210-3 | Gasilska vozila |

| 8705.3 | 34144211-0 | Vozila z vrtljivo lestvijo |

| 8705.3 | 34144212-7 | Vozila s priklopnikom za vodo |

| 8705.3 | 34144213-4 | Gasilske brizgalne |

| 8705.9 | 34144220-6 | Samonakladalna vozila za prevoz vozil z okvarami |

| 8705.9 | 34144300-1 | Mobilni mostovi |

| 8705.9 | 34144400-2 | Vozila za vzdrževanje cest |

| 8705.9 | 34144410-5 | Vozila za črpanje blata, gošče ipd. iz odvodnih cestnih kanalov |

| 8705.9 | 34144420-8 | Vozila za posipavanje soli |

| 8705.9 | 34144430-1 | Vozila za čiščenje cest |

| 8705.9 | 34144431-8 | Vozila za čiščenje s sesanjem |

| 8705.9 | 34144440-4 | Vozila za posipavanje peska |

| 8705.9 | 34144450-7 | Vozila za škropljenje |

| 8705.9 | 34144500-3 | Vozila za odpadke in odplake |

| 8705.9 | 34144510-6 | Vozila za odpadke |

| 8705.9 | 34144511-3 | Vozila za odvoz odpadkov |

| 8705.9 | 34144512-0 | Vozila za stiskanje odpadkov |

| 8705.9 | 34144520-9 | Cisterne za odplake |

| 8702 + 8703 + 8705.9 | 34144600-4 | Vojaška vozila |

| 8705.9 | 34144610-7 | Ofenzivna vozila |

| 8705.9 | 34144700-5 | Gospodarska vozila |

| 8705.9 | 34144710-8 | Nakladalniki na kolesih |

| 8705.9 | 34144730-4 | Vozila za polnjenje rezervoarjev letal |

| 8705.9 | 34144740-7 | Vozila za vleko letal |

| 8705.9 | 34144750-0 | Prtljažniki |

| 8705.9 | 34144751-7 | Luška dvigala |

| 8705.9 | 34144760-3 | Vozila za potujoče knjižnice |

| 8705.9 | 34144800-6 | Avtodomi |

| 8705.9 | 34144900-7 | Električna vozila |

| 8705.9 | 34144910-0 | Električni avtobusi |

| 8707 | 34210000-2 | Karoserije za vozila |

| 8707.1 | 34211000-9 | Karoserije za avtobuse |

| 8707.1 | 34212000-6 | Karoserije za rešilne avtomobile |

| 8707.9 | 34213000-3 | Karoserije za tovorna vozila |

| 8609 + 8716 | 34220000-5 | Priklopniki, polpriklopniki in mobilni zabojniki |

| 8609 + 8716 | 34221000-2 | Mobilni zabojniki za posebne namene |

| 8716.4 | 34221100-3 | Mobilne enote za primere nesreč |

| 8716.4 | 34221200-4 | Mobilne enote za nujne primere |

| 8716.4 | 34221300-5 | Enota za ukrepanje v primeru kemičnih nesreč |

| 8716[.1 – .8] | 34223000-6 | Priklopniki in polpriklopniki |

| 8716[.1 – .8] | 34223100-7 | Polpriklopniki |

| 8716[.3 + .4] | 34223200-8 | Cisterne |

| 8716[.1 – .8] | 34223300-9 | Priklopniki |

| 8716[.1 – .8] | 34223310-2 | Priklopniki za splošno uporabo |

| 8716.3 | 34223320-5 | Prikolice za konje |

| 8716[.3 + .4] | 34223330-8 | Mobilne enote na priklopnikih |

| 8716.31 | 34223340-1 | Priklopniki — cisterne |

| 8716[.1 – .8] | 34223350-4 | Priklopniki z vrtljivo lestvijo |

| 8716[.3 + .4] | 34223360-7 | Priklopniki za polnjenje rezervoarjev |

| 8716[.3 + .4] | 34223370-0 | Prekucni priklopniki |

| 8716[.3 + .4] | 34223400-0 | Priklopniki in polpriklopniki za bivanje ali kampiranje |

| 8716[.3 + .4] | 34224000-3 | Deli priklopnikov, polpriklopnikov in drugih vozil |

| 8407.3 + 8408.2 + 8409[.91 + .99] + 8708[.1 + .3 – .9] | 34310000-3 | Motorji in deli motorjev |

| 8407.3 + 8408.2 + 8708[.1 + .3 – .9] | 34311000-0 | Motorji |

| 8708 | 34320000-6 | Mehanski nadomestni deli, razen motorjev in njihovih delov |

| 8708.6 | 34321000-3 | Osi |

| 8708.3 | 34322000-0 | Zavore in deli zavor |

| 8708.3 | 34322100-1 | Oprema za zavore |

| 8708.3 | 34322200-2 | Diskaste zavore |

| 8708.3 | 34322300-3 | Zavorne obloge |

| 8708.3 | 34322400-4 | Zavorne ploščice |

| 8708.3 | 34322500-5 | Zavornjaki |

| 8708.4 | 34323000-7 | Menjalniki |

| 8708.7 | 34324000-4 | Kolesa, deli in pribor |

| 8708.7 | 34324100-5 | Oprema za centriranje koles |

| 8708.9 | 34325000-1 | Dušilci zvoka in izpušne cevi |

| 8708.9 | 34326000-8 | Sklopke in pripadajoči deli |

| 8708.9 | 34327000-5 | Volani, krmilni drogovi in krmilni mehanizmi |

| 8708 | 34328000-2 | Dvigalke za vozila |

| 8708.2 | 34340000-2 | Kompleti za predelavo vozil |

| 8708.2 | 34350000-5 | Varnostni pasovi |

| 8708.2 | 34360000-8 | Nadomestni deli za tovorna vozila |

| 8708.2 | 34370000-1 | Nadomestni deli za dostavna vozila |

| 8708.2 | 34380000-4 | Nadomestni deli za osebne avtomobile |

| 8708.2 | 34390000-7 | Pribor za vlečna vozila |

| 8711 + 8712 + 8714[.1 + .9] | 34400000-1 | Motorna kolesa, kolesa in bočne prikolice |

| 8711 + 8714.1 | 34410000-4 | Motorna kolesa |

| 8714.1 | 34411000-1 | Deli in pribor za motorna kolesa |

| 8711.9 | 34411100-2 | Bočne prikolice za motorna kolesa |

| 8714.1 | 34411110-5 | Deli in pribor za bočne prikolice za motorna kolesa |

| 8711.2 | 34420000-7 | Mopedi |

| 8711.1 | 34430000-0 | Kolesa s pomožnim motorjem |

| 8712 + 8714.9 | 34440000-3 | Kolesa |

| 8712 | 34441000-0 | Kolesa brez motornega pogona |

| 8714.9 | 34442000-7 | Deli in pribor za kolesa |

| 8407.1 + 8409.1 + 8411[.1 + .2+ .91] + 8412.1 + 8801 + 8802 + 8803 + 8805 | 35300000-7 | Zrakoplovi in vesoljska vozila |

| 8715 + 8716.8 | 35400000-8 | Razna prevozna sredstva |

| 8716.8 | 35410000-1 | Vprežna ali ročna vozila in druga vozila brez motornega pogona |

| 8716.8 | 35411000-8 | Ročni vozički |

| 8715 + 8716.8 | 35420000-4 | Vozički za prtljago |

| 8715.00.1 | 35421000-1 | Športni vozički za otroke |

89Ladje, čolni in plavajoče konstrukcije

| 8907 | 29812100-5 | Pristaniška oprema |

| 8907 | 29812110-8 | Naprave za pristajanje |

| 8526 + 8529 + 8901 – 8908 + 9014 + 9015 | 29812300-7 | Navigacijska oprema |

| 7308 + 7326.9 + 7610 + 8425 + 8905 + 8907 | 29814000-8 | Nosilna oprema |

| 8905 | 29814500-3 | Plavajoči dok |

| 8907 | 29814510-6 | Plavajoča skladiščna enota |

| 8906 | 29851200-1 | Oprema za reševanje |

| 8901 – 8908 | 35100000-5 | Ladje in čolni |

| 8901 – 8908 | 35110000-8 | Ladje |

| 8906.00.1 | 35111000-5 | Vojne ladje |

| 8906.00.1 | 35111100-6 | Patruljni čolni |

| 8906.00.1 | 35111200-7 | Letalonosilke |

| 8906.00.1 | 35111300-8 | Podmornice |

| 8901 | 35112000-2 | Ladje in podobna plovila za prevoz ljudi ali blaga |

| 8901.1 | 35112100-3 | Izletniške ladje, trajekti in podobna plovila za prevoz ljudi |

| 8901.1 | 35112110-6 | Trajekti |

| 8901.1 | 35112120-9 | Izletniške ladje |

| 8901[.2 + .3 + .9] | 35112200-4 | Plovila za prevoz blaga |

| 8901.9 | 35112210-7 | Ladje za prevoz razsutega tovora |

| 8901.9 | 35112220-0 | Tovorne ladje |

| 8901.9 | 35112230-3 | Ladje za prevoz blaga |

| 8901.9 | 35112240-6 | Ladje za prevoz kontejnerjev |

| 8901.9 | 35112250-9 | Ro-ro ladje |

| 8901.2 | 35112260-2 | Tankerji |

| 8901.9 | 35112270-5 | Ladje za prevoz avtomobilov |

| 8901.3 | 35112280-8 | Ladje — hladilnice |

| 8902 + 8904 + 8905[.1 + .9] + 8906.00.9 + 8908 | 35113000-9 | Ribiška plovila in druga plovila za posebne namene |

| 8902 | 35113100-0 | Ribiška plovila in ladje-tovarne |

| 8902 | 35113110-3 | Ribiška plovila |

| 8902 | 35113120-6 | Ladje-tovarne |

| 8904 | 35113200-1 | Vlačilci |

| 8905[.1 + .9] + 8906.00.9 + 8908 | 35113300-2 | Razna plovila |

| 8905.1 | 35113310-5 | Plavajoči bagri |

| 8905[.10.1 + .90.1] + 8908 | 35113320-8 | Morski plavajoči doki |

| 8905[.10.1 + .90.1] + 8908 | 35113330-1 | Potapljaške ladje |

| 8905[.10.1 + .90.1] + 8908 | 35113331-8 | Plavajoča dvigala |

| 8905[.10.1 + .90.1] + 8908 | 35113340-4 | Proizvodne ladje |

| 8905[.10.1 + .90.1] + 8908 | 35113341-1 | Ladje za seizmografske meritve |

| 8905[.10.1 + .90.1] + 8908 | 35113342-8 | Ladje za geodetske meritve |

| 8905[.10.1 + .90.1] + 8908 | 35113343-5 | Ladje za nadzor nad onesnaževanjem morja |

| 8905[.10.1 + .90.1] + 8908 | 35113400-3 | Intervencijska plovila |

| 8905[.10.1 + .90.1] + 8908 | 35113410-6 | Gasilski čolni |

| 8905[.10.1 + .90.1] + 8908 | 35113420-9 | Reševalne ladje |

| 8905[.1 + .9] | 35113430-2 | Ladje — svetilniki |

| 8905.2 | 35114000-6 | Plavajoče ali potapljajoče se vrtalne ali proizvodne ploščadi |

| 8905.2 | 35114100-7 | Vrtalne ladje |

| 8905.2 | 35114200-8 | Dvigalne ploščadi |

| 8905.2 | 35114300-9 | Ploščadi vrtalnih stolpov |

| 8905.2 | 35114400-0 | Plavajoče vrtalne ploščadi |

| 8905.2 | 35114500-1 | Plavajoči proizvodni objekti |

| 8905.2 | 35114600-2 | Polpotapljajoče se ploščadi |

| 8905.2 | 35114700-3 | Proizvodne ploščadi |

| 8905.2 | 35114710-6 | Premične ploščadi |

| 8905.2 | 35114720-9 | Ploščadi na morju |

| 8905.2 | 35114730-2 | Vrtalne ploščadi |

| 8907 | 35115000-3 | Plavajoče konstrukcije |

| 8907.9 | 35115100-4 | Označevalne boje |

| 8907.1 | 35115200-5 | Splavi |

| 8907.1 | 35115210-8 | Napihljivi splavi |

| 8903 + 8906.00.1 | 35120000-1 | Čolni |

| 8903 + 8906.00[.1 + .9] | 35121000-8 | Specialni čolni |

| 8903.92 + 8906 | 35121100-9 | Motorni čolni |

| 8906.00.1 | 35121110-2 | Čolni za nadzorovanje |

| 8906.00.1 | 35121120-5 | Čolni za patruljiranje ob meji |

| 8906.00.1 | 35121130-8 | Policijski patruljni čolni |

| 8906.00.9 | 35121140-1 | Rešilni čolni |

| 8903 | 35122000-5 | Čolni za razvedrilo in šport |

| 8903.91 | 35122100-6 | Jadrnice |

| 8903.91 | 35122110-9 | Katamarani |

| 8903.91 | 35122120-2 | Reševalni splavi |

| 8903[.92 + .99] | 35122130-5 | Jole |

| 8903[.92 + .99] | 35122140-8 | Majhni čolni |

| 8903[.92 + .99] | 35122150-1 | Čolni iz steklenih vlaken |

| 8903[.92 + .99] | 35122160-4 | Poltrdi čolni |

| 8903.1 | 35122200-7 | Napihljivi čolni |

| 8903.1 | 35122210-0 | Gumijasti čolni |

| 8903.1 | 35122220-3 | Kanuji |

| 8903[.92 + .99] | 35122300-8 | Čolni na vesla |

90Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni, medicinski ali kirurški instrumenti in aparati; njihovi deli in pribor

| 8526 + 8529 + 8901 – 8908 + 9014 + 9015 | 29812300-7 | Navigacijska oprema |

| 8608 + 9006 | 29816000-2 | Oprema za spremljanje prometa |

| 9006 | 29816100-3 | Kamere za kontrolo hitrosti |

| 8443.12 + 8472 + 8473.4 + 9009 | 30120000-6 | Oprema za fotokopiranje in oprema za tiskanje |

| 8472.1 + 8472.1 + 9009[.1 – .3] | 30121000-3 | Oprema za fotokopiranje in oprema za termično kopiranje |

| 9009[.1 – .3] | 30121100-4 | Oprema za fotokopiranje |

| 9009[.1 – .3] | 30121110-7 | Barvni fotokopirni stroji |

| 9009[.1 – .3] | 30121120-0 | Oprema za kopiranje |

| 9009.3 | 30121200-5 | Oprema za termično kopiranje |

| 9003[.1 + .2] | 30121300-6 | Oprema za reprodukcijo |

| 9009.9 | 30125000-1 | Deli in pribor za fotokopirne stroje |

| 9009.9 | 30125100-2 | Kasete s tonerjem |

| 8304 + 8517.21 + 9023 | 30191000-4 | Pisarniška oprema |

| 9023 | 30191200-6 | Oprema za pouk |

| 4817 + 4819 + 4820 + 4821 + 9017 + 9608 – 9612 | 30192000-1 | Pisarniške potrebščine |

| 9017 | 30192200-3 | Tračni metri |

| 9017 | 30192400-5 | Potrebščine za reprografijo |

| 9002 | 30192500-6 | Prosojnice za grafoskope |

| 9017.1 | 30192600-7 | Table za risanje |

| 9031 | 31124200-3 | Krmilni aparati za turbogeneratorje |

| 9006.62 | 31525000-2 | Fotografske bliskovne žarnice |

| 9006.62 | 31525100-3 | Bliskovne kocke za fotografske namene |

| 3005 + 3006 + 4015 + 8419.2 + 8713 + 8714.2 + 9018 – 9022 + 9402 | 33100000-1 | Medicinske naprave |

| 9018 + 9022 | 33110000-4 | Medicinsko slikanje |

| 9022 | 33111000-1 | Rentgenske naprave |

| 9022 | 33111100-2 | Rentgenska miza |

| 9022 | 33111200-3 | Rentgenski oddelki |

| 9022 | 33111300-4 | Naprave za rentgensko razvijanje |

| 9022 | 33111400-5 | Naprave za rentgensko fluoroskopijo |

| 9022 | 33111500-6 | Rentgenska oprema za zobozdravniško uporabo |

| 9022 | 33111600-7 | Naprave za radiografijo |

| 9022 | 33111610-0 | Enota za magnetno resonanco |

| 9022 | 33111620-3 | Kamere z gama žarki |

| 9022 | 33111630-6 | Skenerji |

| 9022 | 33111640-9 | Termografi |

| 9022 | 33111650-2 | Naprave za mamografijo |

| 9022 | 33111700-8 | Prostor za angiografijo |

| 9022 | 33111710-1 | Potrebščine za angiografijo |

| 9022 | 33111720-4 | Naprave za angiografijo |

| 9022 | 33111721-1 | Naprave za digitalno angiografijo |

| 9022 | 33111730-7 | Potrebščine za angioplastiko |

| 9022 | 33111740-0 | Naprave za angioplastiko |

| 9022 | 33111800-9 | Sistem za rentgensko diagnostiko |

| 9018 | 33112000-8 | Ehografija |

| 9018 | 33112100-9 | Naprava za ultrazvočno preiskavo srca |

| 9018 | 33112200-0 | Enota za ultrazvok |

| 9018 | 33112300-1 | Ehoencefalograf |

| 9018 | 33112400-2 | Ehokardiografi |

| 9018 | 33113000-5 | Skenerji za medicinsko uporabo |

| 9018.13 | 33113100-6 | Naprave za skeniranje na osnovi magnetne resonance |

| 9018 | 33113200-7 | Naprave za ultrazvočno skeniranje |

| 9018 | 33114000-2 | Naprave za spektroskopijo |

| 9018 | 33115000-9 | Naprave za tomografijo |

| 9018 | 33120000-7 | Funkcionalna diagnostika |

| 9018 | 33121000-4 | Sistem za dolgotrajno ambulantno zapisovanje |

| 9018.1 | 33121100-5 | Elektroencefalografi |

| 9018.1 | 33121200-6 | Naprave za scintigrafijo |

| 9018.1 | 33121300-7 | Elektromiografi |

| 9018.1 | 33121400-8 | Avdiometri |

| 9018.1 | 33121500-9 | Elektrokardiogram |

| 9018.[.4 + .5] | 33122000-1 | Oftalmologija |

| 9018 | 33123000-8 | Kardivaskularne naprave |

| 9018.9 | 33123100-9 | Tenziometri |

| 9018.1 | 33123200-0 | Naprave za elektrokardiografijo |

| 9018.1 | 33123210-3 | Naprave za spremljanje srčne funkcije |

| 9018.1 | 33123220-6 | Naprave za koronarno angiografijo |

| 9018.1 | 33123230-9 | Kardiografi |

| 9018[.1 + .2] | 33124000-5 | Naprave in potrebščine za diagnostiko in radiodiagnostiko |

| 9018[.1 + .2] | 33124100-6 | Naprave za diagnostiko |

| 9018[.1 + .2] | 33124110-9 | Sistemi za diagnostiko |

| 9018.2 | 33124120-2 | Ultrazvočne naprave za diagnostične namene |

| 9018[.1 + .2] | 33124130-5 | Potrebščine za diagnostiko |

| 9018[.1 + .2] | 33124131-2 | Trakovi z reagenti |

| 9018[.1 + .2] | 33124200-7 | Naprave za radiodiagnostiko |

| 9018[.1 + .2] | 33124210-0 | Potrebščine za radiodiagnostiko |

| 9018[.1 + .2] | 33125000-2 | Naprave za urološke preiskave |

| 9018[.1 + .2] | 33126000-9 | Naprave za stomatologijo |

| 9018[.1 + .2] | 33127000-6 | Naprave za imunoanalize |

| 9018.4 + 9021.2 | 33130000-0 | Zobozdravstvo |

| 9018.4 | 33131000-7 | Zobozdravniški ročni instrumenti |

| 9018.4 | 33131100-8 | Zobozdravniški kirurški instrumenti |

| 9018.4 | 33131200-9 | Zobozdravniške igle za šivanje |

| 9018.4 | 33131300-0 | Zobozdravniški instrumenti za enkratno uporabo |

| 9018.4 | 33131400-1 | Zobozdravniške sonde |

| 9018.4 | 33131500-2 | Zobozdravniški instrumenti za izdiranje |

| 9018.4 | 33131510-5 | Zobozdravniški vrtalniki |

| 9018.4 | 33131600-3 | Zobozdravniški instrumenti za plombiranje |

| 9021.2 | 33132000-4 | Zobni vsadki |

| 9018.4 | 33133000-1 | Pribor za jemanje zobnih vtisov |

| 9018.4 | 33134000-8 | Pribor za endodontijo |

| 9018.4 | 33135000-5 | Ortodontske naprave |

| 9018.4 | 33136000-2 | Vrtilni in brusilni instrumenti |

| 9018.4 | 33137000-9 | Material za zobno profilakso |

| 9021.2 | 33138000-6 | Proizvodi za zobno protetiko in naravnavanje zob |

| 9021.2 | 33138100-7 | Umetno zobovje |

| 3005 + 3006 + 4015 + 9018 + 9021[.2 + .3] | 33140000-3 | Nekemično medicinsko potrošno blago in hematološko potrošno blago |

| 3005 + 3006 + 4015 + 9018.3 + 9021[.2 + .3] | 33141000-0 | Nekemično medicinsko potrošno blago za enkratno uporabo in hematološko potrošno blago |

| 9018.3 | 33141200-2 | Katetri |

| 9018.3 | 33141210-5 | Balonski katetri |

| 9018.3 | 33141220-8 | Kanile |

| 9018.3 | 33141230-1 | Dilatatorji |

| 9018.3 | 33141230-1 | Pribor za katetre |

| 9018.3 | 33141300-3 | Naprave za venepunkcijo in odvzem krvi |

| 9018.3 | 33141310-6 | Brizgalke |

| 9018.3 | 33141320-9 | Medicinske igle |

| 4015 + 9018.3 | 33141400-4 | Rezilnik za žico in operacijski noži; kirurške rokavice |

| 9018.3 | 33141410-7 | Rezilnik za žico in operacijski noži |

| 9018.3 | 33141411-4 | Skalpeli in rezila |

| 3006 + 9018 | 33141600-6 | Zbiralne posode, zbiralne vrečke, pripomočki za drenažo in kompleti |

| 9018 | 33141610-9 | Zbiralna vrečka |

| 9018 | 33141611-6 | Vrečka za zbiranje seča |

| 9018 | 33141612-3 | Vrečka za zbiranje krvi |

| 9018 | 33141620-2 | Medicinski kompleti |

| 9018 | 33141621-9 | Kompleti za inkontinenco |

| 9018 | 33141622-6 | Kompleti za zaščito pred AIDS-om |

| 9018 | 33141624-0 | Kompleti za dajanje zdravil |

| 9018 | 33141625-7 | Kompleti za diagnosticiranje |

| 9018 | 33141626-4 | Kompleti za doziranje |

| 9018 | 33141630-5 | Filtri za krvno plazmo |

| 9018 | 33141640-8 | Priprave za drenažo |

| 9018 | 33141641-5 | Sonde |

| 9018 | 33141642-2 | Pribor za drenažo |

| 9021.1 | 33141700-7 | Ortopedske priprave |

| 9021.1 | 33141710-0 | Bergle |

| 9021.1 | 33141720-3 | Pripomočki za hojo |

| 9021.1 | 33141730-6 | Vratne ortoze |

| 9021.1 | 33141740-9 | Ortopedska obutev |

| 9021.1 | 33141750-2 | Umetni sklepi |

| 9021.1 | 33141760-5 | Opornice |

| 9021.1 | 33141770-8 | Priprave za prelome, vijaki in ploščice |

| 9021.2 | 33141800-8 | Zobozdravniško potrošno blago |

| 9021.2 | 33141810-1 | Zobarska polnila |

| 9021.2 | 33141820-4 | Zobje |

| 9021.2 | 33141821-1 | Zobje iz porcelana |

| 9021.2 | 33141822-8 | Zobje iz akrila |

| 9021.2 | 33141830-7 | Cementna podlaga |

| 9021.2 | 33141840-0 | Sredstva za ustavljanje krvavitev za zobozdravniško uporabo |

| 9021.2 | 33141850-3 | Izdelki za zobno higieno |

| 9018 + 9021[.2 + .3] | 33142000-7 | Potrebščine za večkratno uporabo |

| 9019 + 9020 + 9022 | 33150000-6 | Terapevtika |

| 9022 | 33151000-3 | Naprave in potrebščine za radioterapijo |

| 9022 | 33151100-4 | Naprave za gama terapijo |

| 9022 | 33151200-5 | Naprave za rentgensko terapijo |

| 9022 | 33151300-6 | Spektrografi |

| 9022 | 33151400-7 | Potrebščine za radioterapijo |

| 9019 | 33152000-0 | Inkubatorji |

| 9018.9 | 33153000-7 | Litotripter |

| 9019 + 9020 | 33154000-4 | Naprave za mehanoterapijo |

| 9019 + 9020 | 33155000-1 | Naprave za fizioterapijo |

| 9019 + 9020 | 33155100-2 | Naprave za psihoterapijo |

| 9019 | 33156000-8 | Naprave za psihološka testiranja |

| 9019 + 9020 | 33157000-5 | Naprave za plinsko terapijo in dihalne naprave |

| 9019 + 9020 | 33157100-6 | Plinske maske za medicinsko uporabo |

| 9019 + 9020 | 33157110-9 | Kisikove maske |

| 9019 + 9020 | 33157200-7 | Kompleti za umetno dihanje |

| 9019 + 9020 | 33157300-8 | Kisikovi šotori |

| 9020 | 33157400-9 | Dihalni aparati za medicinsko uporabo |

| 9020 | 33157500-0 | Hiperbarične komore |

| 9019 | 33157700-2 | Vlažilci za kisikoterapijo |

| 9019 | 33157800-3 | Enota za dovajanje kisika |

| 9019 | 33157810-6 | Enota za kisikoterapijo |

| 9018 + 9021 | 33158000-2 | Električno, elektromagnetno in mehansko zdravljenje |

| 9018 | 33158100-3 | Elektromagnetna enota |

| 9018 + 9021 | 33158200-4 | Naprave za elektroterapijo |

| 9021 | 33158210-7 | Stimulator |

| 9018.2 | 33158300-5 | Medicinske naprave z ultravijoličnimi žarki |

| 9018 | 33158400-6 | Enota za mehanoterapijo |

| 9018[.1 + .2] | 33158500-7 | Medicinske naprave z infrardečimi žarki |

| 9018 + 9021 | 33159000-9 | Sistem za klinično kemijo |

| 9018[.3 + .5 + .9] + 9019 | 33160000-9 | Operacijska tehnika |

| 9018[.3 + .5 + .9] | 33161000-6 | Elektrokirurška enota |

| 9018[.3 + .5 + .9] | 33162000-3 | Naprave in instrumenti za operacijske dvorane |

| 9018[.3 + .5 + .9] | 33162100-4 | Naprave za operacijske dvorane |

| 9018[.3 + .5 + .9] | 33162200-5 | Instrumenti za operacijske dvorane |

| 9019 | 33163000-0 | Šotori za medicinsko uporabo |

| 9018[.3 + .5 + .9] | 33164000-7 | Naprave za koloskopijo |

| 9018[.3 + .5 + .9] | 33164100-8 | Kolposkop |

| 9018[.3 + .5 + .9] | 33165000-4 | Naprave za kriokirurgijo in krioterapijo |

| 9018[.3 + .5 + .9] | 33166000-1 | Dermatološke naprave |

| 9018.9 | 33167000-8 | Operacijske luči |

| 9018.9 | 33168000-5 | Naprave za endoskopijo in endokirurgijo |

| 9018.9 | 33168100-6 | Endoskopi |

| 9018.9 | 33169000-2 | Kirurški instrumenti |

| 9018.9 | 33169100-3 | Kirurški laser |

| 9018.9 | 33170000-2 | Anestezija in reanimacija |

| 9018.9 | 33171000-9 | Instrumenti za anestezijo in reanimacijo |

| 9018.9 | 33171100-0 | Instrumenti za anestezijo |

| 9018.9 | 33171110-3 | Maska za anestezijo |

| 9018.9 | 33171200-1 | Instrumenti za reanimacijo |

| 9018.9 | 33171210-4 | Maska za reanimacijo |

| 9018.9 | 33172000-6 | Naprave za anestezijo in reanimacijo |

| 9018.9 | 33172100-7 | Naprave za anestezijo |

| 9018.9 | 33172200-8 | Naprave za reanimacijo |

| 9018[.3 + .5 + .9] + 9021 | 33180000-5 | Funkcionalna podpora |

| 9018.9 | 33181000-2 | Naprave za podporo delovanja ledvic |

| 9018.9 | 33181100-3 | Naprave za hemodializo |

| 9018.9 | 33181200-4 | Dializni filtri |

| 9018.9 | 33181300-5 | Individualni monitorji za hemodializo |

| 9018.9 | 33181400-6 | Naprava za hemodializo za več pacientov |

| 9018.9 | 33181500-7 | Potrošno blago za zdravljenje ledvic |

| 9018.9 | 33181510-0 | Renalna tekočina |

| 9018.9 | 33181520-3 | Potrošno blago za renalno dializo |

| 9018.9 + 9021[.5 + .9] + 9022.1 | 33182000-9 | Naprave za podporo srčne funkcije |

| 9021.9 | 33182100-0 | Defibrilator |

| 9021.5 | 33182200-1 | Naprave za stimulacijo srca |

| 9021.5 | 33182210-4 | Srčni spodbujevalnik |

| 9021.5 | 33182220-7 | Srčna zaklopka |

| 9021.5 | 33182230-0 | Prekat |

| 9021.9 | 33182240-3 | Deli in pribor za srčne spodbujevalnike |

| 9021.9 | 33182241-0 | Baterije za srčne spodbujevalnike |

| 9018.9 | 33182300-2 | Naprave za kardiokirurgijo |

| 9022.1 | 33182400-3 | Rentgenski sistem za srčne preiskave |

| 9021.1 | 33183000-6 | Ortopedski pripomočki |

| 9021.1 | 33183100-7 | Ortopedski vsadki |

| 9021.1 | 33183200-8 | Ortopedske proteze |

| 9021.1 | 33183300-9 | Naprave za osteosintezo |

| 9021 | 33184000-3 | Umetni deli telesa |

| 9021.9 | 33184100-4 | Kirurški vsadki |

| 9021.3 | 33184200-5 | Vaskularne proteze |

| 9021.9 | 33184300-6 | Srčne proteze |

| 9021.9 | 33184310-9 | Srčne zaklopke |

| 9021.3 | 33184400-7 | Prsne proteze |

| 9021.3 | 33184500-8 | Koronarne endoproteze |

| 9021.3 | 33184600-9 | Umetne oči |

| 9021.3 | 33185000-0 | Slušni pripomočki |

| 9021.9 | 33185100-1 | Deli in pribor za aparate za izboljšanje sluha |

| 9021.9 | 33185200-2 | Polžev vsadek |

| 9021.9 | 33185300-3 | Otolaringološki vsadek |

| 9021.9 | 33185400-4 | Umetno grlo |

| 9019 | 33186000-7 | Umetno srce in pljuča |

| 9019 | 33186100-8 | Oksigenator |

| 9018.9 | 33193221-4 | Blazine za invalidske vozičke |

| 9018.9 | 33193222-1 | Ogrodja za invalidske vozičke |

| 9018.9 | 33193223-8 | Sedeži za invalidske vozičke |

| 9018.9 | 33193224-5 | Kolesa za invalidske vozičke |

| 9018.9 | 33194000-6 | Naprave in instrumenti za transfuzijo in infuzijo |

| 9018.9 | 33194100-7 | Naprave in instrumenti za infuzijo |

| 9018.9 | 33194110-0 | Infuzijske črpalke |

| 9018.9 | 33194120-3 | Proizvodi za infuzijo |

| 9018.9 | 33194200-8 | Naprave in instrumenti za transfuzijo |

| 9018.9 | 33194210-1 | Naprave za transfuzijo krvi |

| 9018.9 | 33194220-4 | Potrebščine za transfuzijo krvi |

| 8713 + 9018 – 9022 + 9402 | 33195000-3 | Sistem za opazovanje pacientov |

| 8713 + 9018 – 9022 + 9402 | 33195100-4 | Monitorji |

| 8713 + 9018 – 9022 + 9402 | 33195110-7 | Monitorji za spremljanje dihanja |

| 8526 + 9014[.1 – .8] + 9015[.1 – .8] | 33196000-0 | Medicinski pripomočki |

| 8526 + 9014[.1 – .8] + 9015[.1 – .8] | 33196100-1 | Pripomočki za starejše |

| 9014[.1 – .8] | 33196200-2 | Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe |

| 8526 + 9014[.1 – .8] + 9015[.1 – .8] | 33210000-5 | Navigacijski, meteorološki, geološki in geofizikalni instrumenti |

| 8526 + 9014[.1 – .8] + 9015[.1 – .8] | 33211000-2 | Navigacijski instrumenti |

| 9014[.1 – .8] | 33211100-3 | Oprema za ugotavljanje smeri |

| 9014.1 | 33211110-6 | Kompasi |

| 9014[.1 – .8] | 33211200-4 | Sekstanti |

| 9014[.1 – .8] | 33211210-7 | Globalni sistem pozicioniranja |

| 9014[.1 – .8] | 33211300-5 | Sonarji |

| 9014[.1 – .8] | 33211400-6 | Globinomeri |

| 9015[.1 – .8] | 33212000-9 | Geodetski, hidrografski, oceanografski, hidrološki in meteorološki instrumenti in naprave |

| 9015[.1 – .8] | 33212100-0 | Daljinomeri |

| 9015[.4 + .8] | 33212200-1 | Geodetski instrumenti |

| 9015[.4 + .8] | 33212210-4 | Hidrografski instrumenti |

| 9015[.4 + .8] | 33212220-7 | Meteorološki instrumenti |

| 9015[.4 + .8] | 33212230-0 | Geološka oprema |

| 9015[.4 + .8] | 33212240-3 | Seizmografska oprema |

| 9015[.4 + .8] | 33212250-6 | Oprema za topografijo |

| 9015[.4 + .8] | 33212300-2 | Teodoliti |

| 9016 + 9017 | 33230000-1 | Precizne tehtnice, instrumenti za risanje, računanje in merjenje dolžine |

| 9016 | 33231000-8 | Precizne tehtnice |

| 9017.1 | 33232000-5 | Mize za risanje načrtov |

| 9017.1 | 33232100-6 | Stroji za risanje načrtov |

| 9017.1 | 33232200-7 | Pantografi |

| 9017.1 | 33232300-8 | Merila z nonijem |

| 9017[.3 + .8] | 33233000-2 | Ročni instrumenti za merjenje dolžine |

| 9030 | 33240000-4 | Instrumenti za merjenje količin |

| 9030.1 | 33241000-1 | Aparati za merjenje sevanja |

| 9030.1 | 33241100-2 | Naprave za zapisovanje elektronskih žarkov |

| 9030.1 | 33241200-3 | Dozimetri sevanja |

| 9030.3 | 33241300-4 | Instrumenti za merjenje električnih veličin |

| 9030.3 | 33241310-7 | Ampermetri |

| 9030.3 | 33241320-0 | Voltmetri |

| 9030.1 | 33241400-5 | Geigerjevi števci |

| 9030.1 | 33241500-6 | Naprave za spremljanje in nadzorovanje kontaminacije |

| 9030.1 | 33241600-7 | Monitorji sevanja |

| 9030.2 | 33242000-8 | Osciloskopi |

| 9030.2 | 33242100-9 | Oscilografi |

| 9030.4 | 33243000-5 | Oprema za nadzorovanje napak |

| 9030.4 | 33244000-2 | Naprave za spremljanje in nadzorovanje onesnaženosti |

| 9025[.1 + .8] + 9026[.1 + .8] + 9027[.1 – .8] | 33250000-7 | Instrumenti za preverjanje fizikalnih značilnosti |

| 9025[.1 + .8] | 33251000-4 | Merilni instrumenti |

| 9025.1 | 33251100-5 | Hidrometri |

| 9025.1 | 33251200-6 | Termometri |

| 9025.1 | 33251300-7 | Pirometri |

| 9025.8 | 33251400-8 | Barometri |

| 9025.8 | 33251500-9 | Higrometri |

| 9025.8 | 33251600-0 | Psihrometri |

| 9026 | 33252000-1 | Instrumenti za merjenje pretoka, nivoja in tlaka tekočin in plinov |

| 9026.1 | 33252100-2 | Oprema za merjenje pretoka |

| 9026.1 | 33252110-5 | Števci za vodo |

| 9026.1 | 33252200-3 | Oprema za merjenje nivoja |

| 9026.2 | 33252300-4 | Oprema za merjenje tlaka |

| 9026.2 | 33252310-7 | Manometri |

| 9026[.1 – .8] | 33252400-5 | Oprema za merjenje in kontrolo |

| 9027 | 33253000-8 | Aparati za odkrivanje in analizo |

| 9027 | 33253100-9 | Aparati za odkrivanje |

| 9027.1 | 33253110-2 | Aparati za odkrivanje plina |

| 9027.1 | 33253120-5 | Aparati za javljanje dima |

| 9027[.1 – .8] | 33253130-8 | Aparati za odkrivanje napak |

| 9027[.1 – .8] | 33253200-0 | Aparati za analizo |

| 9027.1 | 33253210-3 | Aparati za analizo plina |

| 9027.2 | 33253220-6 | Kromatografi |

| 9027.2 | 33253221-3 | Plinski kromatografi |

| 9027.2 | 33253230-9 | Aparati za analizo dima |

| 9027.3 | 33253300-1 | Spektrometri |

| 9027.3 | 33253310-4 | Spektrometer mase |

| 9027.3 | 33253320-7 | Oprema za merjenje emisij |

| 9027.3 | 33253321-4 | Spektrometer emisij |

| 9027.3 | 33253330-0 | Spektralni analizator |

| 9027 | 33253400-2 | Analizatorji |

| 9027.8 | 33253410-5 | Aparati za analizo raztezanja |

| 9027.8 | 33253420-8 | Aparati za merjenje jakosti zvoka |

| 9027.8 | 33253430-1 | Aparati za merjenje hrupa |

| 9027.8 | 33253440-4 | Aparati za analizo vibracij |

| 9027.8 | 33253450-7 | Aparati za biokemične analize |

| 9027.8 | 33253451-4 | Citometri |

| 9027.8 | 33253452-1 | Aparati za analizo krvi |

| 9027.8 | 33253453-8 | Aparati za analizo mleka |

| 9027.8 | 33253454-5 | Biomedicinska oprema |

| 9027.8 | 33253455-2 | Aparati za štetje krvnih celic |

| 9027.8 | 33253456-9 | Aparati za analize v kemiji |

| 9027.8 | 33253457-6 | Aparati za analizo v hematologiji |

| 9027.8 | 33253458-3 | Aparati za analizo imunske reakcije |

| 9027.8 | 33253500-3 | Aparati za ugotavljanje tekočin |

| 9011 + 9012.1 | 33261000-7 | Mikroskopi |

| 9012.1 | 33261100-8 | Elektronski mikroskopi |

| 9012.1 | 33261110-1 | Vrstični elektronski mikroskopi |

| 9012.1 | 33261120-4 | Presevni elektronski mikroskopi |

| 9012.1 | 33261200-9 | Skenerji |

| 9012.1 | 33261210-2 | Barvni doppler |

| 9012.1 | 33261220-5 | CT skener |

| 9012.1 | 33261230-8 | CAT skener |

| 9012.1 | 33261250-4 | Dopplerska oprema |

| 9012.1 | 33261260-7 | Oprema za odslikavanje podob |

| 9012.1 | 33261270-0 | Naprava za skeniranje na osnovi jedrske magnetne resonance |

| 9012.1 | 33261280-3 | Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc |

| 9012.1 | 33261300-0 | Difrakcijski aparati |

| 9024 + 9031 | 33262000-4 | Stroji in aparati za preskušanje in merjenje |

| 9031[.1 – .8] | 33262100-5 | Naprave za preskušanje možnosti spajkanja |

| 9031.8 | 33262200-6 | Servohidravlični aparati za preskušanje |

| 9031.8 | 33262300-7 | Javljalniki plina |

| 9031.8 | 33262400-8 | Aparati za odkrivanje mamil |

| 9031.8 | 33262500-9 | Kompleti za analizo plina |

| 9031.8 | 33262600-0 | Sistem za odkrivanje eksploziva |

| 9031.8 | 33262610-3 | Aparati za odkrivanje bomb |

| 9031.8 | 33262700-1 | Sistem za dozimetrijo |

| 9031.8 | 33262800-2 | Instrumenti za vozila |

| 9028 | 33263000-1 | Števci |

| 9028.3 | 33263100-2 | Energetski števci |

| 9028.3 | 33263200-3 | Elektronski števci |

| 9028.3 | 33263300-4 | Magnetni števci |

| 9028[.3 + .9] | 33263400-5 | Električni števci |

| 9029 | 33264000-8 | Števci proizvodnje |

| 9029 | 33264100-9 | Števci obratov |

| 9029.2 | 33264110-2 | Kazalniki hitrosti za vozila |

| 9029.2 | 33264111-9 | Tahometri |

| 9029.2 | 33264112-6 | Taksimetri |

| 9029.2 | 33264200-0 | Stroboskopi |

| 9032 | 33270000-3 | Instrumenti in aparati za regulacijo in krmiljenje |

| 9032.8 | 33271000-0 | Aparati za omejevanje hitrosti |

| 9022 + 9031 | 33280000-6 | Nemedicinska oprema, ki temelji na uporabi sevanja |

| 9022 + 9031 | 33281000-3 | Oprema za skeniranje prtljage |

| 9022.1 | 33282000-0 | Oprema za rentgensko kontrolo |

| 9001[.3 – .5] + 9003[.1 + .9] + 9004 | 33410000-7 | Očala in leče |

| 9003[.1 + .9] + 9004 | 33411000-4 | Očala |

| 9004.1 | 33411100-5 | Sončna očala |

| 9003[.1 + .9] | 33411200-6 | Okviri za očala |

| 9003[.1 + .9] + 9004 | 33412000-1 | Naočniki |

| 9004 | 33412100-2 | Zaščitni naočniki |

| 9003[.1 + .9] | 33412200-3 | Okviri za naočnike |

| 9001 + 9002[.19 + .2 + .9] + 9005 | 33413000-8 | Leče |

| 9001[.3 – .5] | 33413100-9 | Korektivne leče |

| 9001.3 | 33413110-2 | Kontaktne leče |

| 9001.3 | 33413111-9 | Intraokularne leče |

| 9001[.4 + .5] | 33413112-6 | Leče za očala |

| 9001 + 9002 | 33420000-0 | Polarizirajoč material |

| 9001.1 | 33421000-7 | Aparati iz optičnih vlaken |

| 9002 | 33422000-4 | Ogledala |

| 9001.1 | 33423000-1 | Optični filtri |

| 9001 | 33424000-8 | Optična pomagala |

| 9005 + 9011 + 9013 | 33430000-3 | Astronomski in optični instrumenti |

| 9005.1 | 33431000-0 | Daljnogledi |

| 9005.8 | 33432000-7 | Očala za nočno opazovanje |

| 9005.8 | 33433000-4 | Teleskopske namerilne naprave |

| 9011 | 33434000-1 | Optični mikroskopi |

| 9005.8 | 33435000-8 | Teleskopi |

| 9013 | 33436000-5 | Specialistični optični instrumenti |

| 9013.2 | 33436100-6 | Laserji |

| 9013.2 | 33436110-9 | Industrijski laserji |

| 9013.8 | 33440000-6 | Naprave s tekočimi kristali |

| 9013.8 | 33441000-3 | Periskopi |

| 9002.11 + 9006 + 9007.1 | 33451000-6 | Fotografski aparati |

| 9002.11 | 33451100-7 | Objektivi za fotografske aparate |

| 9006.9 | 33451200-8 | Ohišja za fotografske aparate |

| 9006[.1 – .3] | 33451300-9 | Fotografski aparati za pripravljanje tiskarskih plošč ali valjev |

| 9006[.4 + .5] | 33451400-0 | Fotografski aparati za hitro fotografijo |

| 9007.1 | 33451500-1 | Kinematografske kamere |

| 9007.2 + 9008 | 33452000-3 | Kinematografski projektorji |

| 9007.2 + 9008.1 | 33452100-4 | Projektorji |

| 9008.1 | 33452110-7 | Projektorji diapozitivov |

| 9008.4 | 33452200-5 | Aparati za povečevanje |

| 9008.4 | 33452300-6 | Aparati za pomanjševanje |

| 9002.1 | 33453000-0 | Aparati za fotografske laboratorije |

| 9002.11 | 33453100-1 | Bliskovne naprave |

| 9002.11 | 33453200-2 | Fotografski aparati za povečevanje |

| 9006[.61 + .69] + 9008.4 + 9010[.1 – .6] | 33453300-3 | Aparati in oprema za razvijanje filmov |

| 9010.1 | 33453400-4 | Zasloni za projekcije |

| 9008.2 | 33454000-7 | Oprema za mikrofilm in mikrofiš |

| 9008.2 | 33454100-8 | Oprema za mikrofilm |

| 9008.2 | 33454110-1 | Čitalniki za mikrofilm |

| 9008.2 | 33454200-9 | Oprema za mikrofiš |

| 9008.2 | 33454210-2 | Čitalniki za mikrofiš |

| 9008.2 | 33454300-0 | Oprema za mikroobliko |

| 9008.2 | 33454310-3 | Čitalniki za mikroobliko |

| 9031[.1 – .8] | 34330000-9 | Merilne mize |

| 90023 + 9403.2 + 9406.60.9 + 9403[.70.9 + .8] + 9506 | 36153000-8 | Oprema za izobraževalne namene |

| 90023 + 9403.2 + 9406.60.9 + 9403[.70.9 + .8] + 9506 | 36153100-9 | Oprema za poučevanje |

| 9023 | 36640000-9 | Aparati in oprema, namenjena za demonstriranje |

| 9023 | 36641000-6 | Izdelki za informiranje in promocijo |

| 4805 + 8421.31 + 8529 + 9002 | 36712000-5 | Filtri |

| 4805 + 8421.31 + 8529 + 9002 | 36712100-6 | Filtrski vložki |

| 4805 + 8421.31 + 8529 + 9002 | 36712200-7 | Obrabljivi deli |

| 4014 + 4803 + 4818 + 9002.9 | 36731000-4 | Predmeti za enkratno uporabo |

| 4014 + 4803 + 4818 + 9002.9 | 36731200-6 | Predmeti za osebne potrebe |

| 3213 + 9023 + 9603[.3 + .4] + 9608 – 9611 | 36800000-9 | Potrebščine za ročno obrt in umetnost |

| 9023 | 36810000-2 | Potrebščine za ročno obrt |

91Ure in njihovi deli

| 9113.9 | 19230000-7 | Jermenčki za ročne ure |

| 9101 – 9114 | 33510000-8 | Ročne ure in ure |

| 9101 + 9102 + 9108 + 9110 – 9114 | 33511000-5 | Ročne ure |

| 9101 + 9102 | 33511100-6 | Zapestne ure |

| 9101 | 33511200-7 | Štoparice |

| 9103 – 9105 + 9109 + 9110. 99111 + 9112 + 9114 | 33512000-2 | Ure |

| 9105.1 | 33512100-3 | Budilke |

| 9105.2 | 33512200-4 | Stenske ure |

| 9104 | 33512300-5 | Ure za vozila |

| 9106 + 9107 | 33513000-9 | Naprave, ki registrirajo čas, in podobne naprave; parkirne ure |

| 9106 | 33513100-0 | Naprave, ki registrirajo čas |

| 9106 | 33513200-1 | Naprave, ki registrirajo čas in datum |

| 9107 | 33513300-2 | Parkirne ure |

| 9107 | 33513310-5 | Ure na žeton |

| 9107 | 33513400-3 | Procesne časovne naprave |

| 9107 | 33513500-4 | Časovna prekinjala |

92Glasbila, njihovi deli in pribor

| 9201 – 9209 | 36300000-4 | Glasbila in njihovi deli |

| 9201 – 9209[.1 – .3] | 36310000-7 | Glasbila |

| 9201 | 36311000-4 | Klavirji |

| 9203 + 9204 + 9207.10.1 | 36312000-1 | Orgle |

| 9201 + 9202 | 36313000-8 | Glasbila s strunami |

| 9205 | 36314000-5 | Pihala |

| 9207 | 36315000-2 | Električno ojačana glasbila |

| 9207.10.5 | 36315100-3 | Sintetizatorji |

| 9206 | 36316000-9 | Tolkala |

| 9209.9 | 36320000-0 | Deli in pribor za glasbila |

94Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podobni polnjeni izdelki; svetilke in pribor za njih, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; osvetljeni znaki, osvetljeni znaki z imeni in podobno; montažne zgradbe

| 5805 + 9404[.901 – .909] | 17216000-9 | Izdelki za notranjo opremo |

| 9404[.901 – .909] | 17216110-3 | Blazine |

| 9404[.901 – .909] | 17216120-6 | Vzglavniki |

| 6306 + 9404 + 8804 | 17222000-4 | Ponjave, jadra za plovila, jadralne deske ali suhozemna vozila, platnene strehe, zunanje platnene navojnice (tende), šotori in izdelki za taborjenje |

| 6306[2 + .9] + 9404[.3 + .9] | 17222500-9 | Izdelki za taborjenje iz tekstilnih materialov |

| 9404[.3 + .9] | 17222540-1 | Spalne vreče |

| 9404[.3 + .9] | 17222541-8 | Spalne vreče, polnjene s perjem ali puhom |

| 4403.1 + 4406[.1 + .9] + 4407 + 4408 + 4410 – 4418[.1 – .5 + .9] + 4502 + 4503 + 4504[.1 + .9] + 4600 + 9406.00.1 | 20000000-6 | Les, lesni izdelki, plutasti izdelki, košarski in pletarski izdelki |

| 4418[.1 – .5 + .9] + 9406.00.1 | 20300000-9 | Izdelki stavbnega mizarstva in tesarstva, iz lesa |

| 9406.00.1 | 20330000-8 | Montažne zgradbe iz lesa |

| 9406.00.9 | 25235000-7 | Montažne zgradbe iz plastičnih mas |

| 9405.9 | 25244000-3 | Deli svetilk, iz plastičnih mas, pribor za svetilke in ploščice z imeni |

| 9405.9 | 25244100-4 | Ploščice z imeni in znaki, iz plastičnih mas |

| 9405.9 | 25244110-7 | Ploščice z imeni, iz plastičnih mas |

| 9405.9 | 25244120-0 | Znaki iz plastičnih mas |

| 9405.9 | 25244121-7 | Policijski znaki |

| 9405.92 | 25244200-5 | Cestna oprema iz plastičnih mas |

| 9405.92 | 25244210-8 | Deli cestne opreme iz plastičnih mas |

| 9405.92 | 25244220-1 | Odsevne prizme za talno označbo |

| 9405.92 | 25244230-4 | Odsevni biseri |

| 9405.92 | 25244300-6 | Pribor za svetilke, iz plastičnih mas |

| 9405.92 | 25244310-9 | Deli pribora za svetilke, iz plastičnih mas |

| 7010.1 + 7011 + 7014 + 7015 + 7017 + 7018.1 + 8546.1 + 9405.91 | 26152000-8 | Tehnično steklo |

| 9405.91 | 26152400-2 | Stekleni deli za svetilke in pribor za svetilke, znaki in ploščice z imeni |

| 9405.91 | 26152410-5 | Stekleni izdelki za signalizacijo |

| 9405.91 | 26152411-2 | Steklene ploščice z imeni |

| 9405.91 | 26152412-9 | Stekleni znaki |

| 9405.91 | 26152420-8 | Stekleni deli za cestno razsvetljavo |

| 9405.91 | 26152430-1 | Stekleni deli za svetilke |

| 9405.91 | 26152490-9 | Steklo za cestno opremo |

| 9406.00[.3 + .9] | 28111000-3 | Montažne zgradbe |

| 9406.00[.3 + .9] | 28111100-4 | Kabine na gradbiščih |

| 9406.00[.3 + .9] | 28111110-7 | Kabine |

| 9406.00[.3 + .9] | 28111200-5 | Preoblačilnice ob bazenih |

| 9406.00[.3 + .9] | 28111300-6 | Poljske bolnišnice |

| 9406.00[.3 + .9] | 28111400-7 | Poljske kuhinje |

| 9406.00[.3 + .9] | 28111500-8 | Rastlinjaki |

| 7301[.1 + .2] + 7308[.4 + .9] + 7326.1 + 7419.91 + 7610.9 + 8207 + 8310 + 9403.2 | 28528900-8 | Kovinski pribor (fitingi) |

| 9403.2 | 28528950-3 | Kovinski regali |

| 3925.90.8 + 4418 + 6807.10.10 + 6905.10 + 7308 + 9406 | 28812400-1 | Streha |

| 3925.90.8 + 4418.40 + 9406 | 28812410-4 | Strešna ogrodja |

| 3925.90.8 + 4418.40 + 9406 | 28812420-7 | Strešni podporniki |

| 6810 + 9406.00.9 | 28814200-3 | Izdelki iz betona |

| 9406 | 28815710-8 | Baldahini |

| 3926.9 + 7014 + 8310 + 8530 + 8531 + 9405.9 | 28824000-4 | Urbana oprema |

| 9405.9 | 28824200-6 | Opozorilne svetilke na cesti |

| 9405.9 | 28824300-7 | Luči za osvetljevanje poti |

| 9405.9 | 28824500-9 | Prometni stebrički |

| 3926.9 + 7014 + 8310 + 8530 + 8531 + 9405.9 | 28824700-1 | Oznake |

| 7014 + 8310 + 8530 + 8531 + 9405.9 | 28824710-4 | Material za označevanje |

| 8310 + 9405.9 | 28825000-1 | Oprema za cestno razsvetljavo |

| 9405.9 | 28825100-2 | Drogovi cestne razsvetljave |

| 9405.9 | 28825200-3 | Stebri za svetilke |

| 9405.9 | 28825300-4 | Cestne svetilke |

| 8310 + 8530 + 8531 + 8608 + 9405 | 29811200-9 | Oprema za označevanje cest |

| 8530 + 8608 + 9405 | 29811300-0 | Oprema za nadzor in upravljanje prometa |

| 8310 + 8608 + 9405 | 29815200-7 | Oprema za nadzor in upravljanje zračnega prometa |

| 7308 + 7610 + 9406 | 29837000-5 | Montažna oprema |

| 8513.1 + 8539.32.1 + 8608.00.3 + 9405 | 31518000-0 | Signalne luči |

| 9405[.5 + .6] | 31518200-2 | Oprema za zasilno razsvetljavo |

| 9405 | 31518300-3 | Strešna svetila |

| 9405.40.1 | 31518600-6 | Žarometi |

| 8513.1 + 9405.2 | 31521000-4 | Svetilke |

| 9405.2 | 31521100-5 | Namizne svetilke |

| 9405.2 | 31521200-6 | Stoječe svetilke |

| 9405.3 | 31522000-1 | Lučke za razsvetljavo novoletnih jelk |

| 9405.6 | 31523000-8 | Osvetljeni znaki in osvetljene ploščice z imeni |

| 9405.6 | 31523100-9 | Osvetljeni znaki |

| 9405.6 | 31523110-2 | Osvetljeni prometni znaki |

| 9405.6 | 31523200-0 | Znaki s stalnimi obvestili |

| 9405.6 | 31523300-1 | Osvetljene ploščice z imeni |

| 9405.1 | 31524000-5 | Stropna in stenska svetila |

| 9405.1 | 31524100-6 | Pribor za stropna svetila |

| 9405.1 | 31524110-9 | Svetila za operacijske dvorane |

| 9405.1 | 31524120-2 | Stropna svetila |

| 9405.1 | 31524200-7 | Stenska svetila |

| 9405.40[.3 + .9] | 31527000-6 | Iskalni žarometi |

| 9405.40[.3 + .9] | 31527100-7 | Razsvetljava prometnih poti |

| 9405.40[.3 + .9] | 31527200-8 | Zunanja svetila |

| 9405.40[.3 + .9] | 31527210-1 | Lanterne |

| 9405.40[.3 + .9] | 31527220-4 | Razsvetljava predorov |

| 9405.40[.3 + .9] | 31527230-7 | Signalna in navigacijska svetila za plovbo |

| 9405.40[.3 + .9] | 31527240-0 | Signalna in navigacijska svetila za plovbo po rekah |

| 9405.40[.3 + .9] | 31527250-3 | Signalna in navigacijska svetila za zračni promet |

| 9405.40[.3 + .9] | 31527260-6 | Sistemi razsvetljave |

| 9405.40[.3 + .9] | 31527270-9 | Razsvetljava peronov |

| 9405.40[.3 + .9] | 31527300-9 | Gospodinjska svetila |

| 8513.9 + 8539.9 + 9405.99 | 31530000-0 | Deli svetilk in oprema za razsvetljavo |

| 8513.9 + 9405.99 | 31532000-4 | Deli svetilk in pribor za svetilke |

| 3005 + 3006 + 4015 + 8419.2 + 8713 + 8714.2 + 9018 – 9022 + 9402 | 33100000-1 | Medicinske naprave |

| 8419.2 + 8713 + 8714.2 + 9402 | 33190000-8 | Razne medicinske naprave |

| 9402 | 33192000-2 | Medicinsko pohištvo |

| 9402.9 | 33192100-3 | Postelje za medicinsko uporabo |

| 9402.9 | 33192110-6 | Ortopedske postelje |

| 9402.9 | 33192120-9 | Bolniške postelje |

| 9402.9 | 33192130-2 | Postelje z motornim pogonom |

| 9402.9 | 33192140-5 | Ležišča za psihiatrične preiskave |

| 9402.9 | 33192150-8 | Terapevtske postelje |

| 9402.9 | 33192160-1 | Nosila |

| 9402.9 | 33192200-4 | Medicinske mize |

| 9402.9 | 33192210-7 | Mize za preglede |

| 9402.9 | 33192220-0 | Mize za obdukcijo |

| 9402.9 | 33192230-3 | Operacijske mize |

| 9402.9 | 33192300-5 | Medicinsko pohištvo, razen postelj in miz |

| 9402.9 | 33192310-8 | Naprave za vlečenje ali dvigovanje medicinskih postelj |

| 9402.9 | 33192320-1 | Držala za stekleničke za seč |

| 9402.9 | 33192330-4 | Oprema za transfuzijo |

| 9402.9 | 33192340-7 | Pohištvo za operacijske dvorane, razen miz |

| 9402 | 33192400-6 | Zobozdravniški oddelki |

| 9402.1 | 33192410-9 | Zobozdravniški stoli |

| 8713 + 9018 – 9022 + 9402 | 33195000-3 | Sistem za opazovanje pacientov |

| 8713 + 9018 – 9022 + 9402 | 33195100-4 | Monitorji |

| 8713 + 9018 – 9022 + 9402 | 33195110-7 | Monitorji za spremljanje dihanja |

| 9401 | 36110000-5 | Sedeži, stoli in pripadajoči deli |

| 9401[.1 – .3 + .7] | 36111000-2 | Sedeži s kovinskim ogrodjem |

| 9401.1 | 36111100-3 | Sedeži za civilna letala |

| 9401.2 | 36111200-4 | Sedeži za motorna vozila |

| 9401.3 | 36111300-5 | Vrtljivi sedeži |

| 9401[.1 – .8] | 36111400-6 | Stoli za pisarne, učilnice in drugo sedežno pohištvo |

| 9401[.7 + .8] | 36111410-9 | Stoli za učilnice |

| 9401[.7 + .8] | 36111420-2 | Pisarniški stoli |

| 9401[.7 + .8] | 36111430-5 | Sedeži za gledališče |

| 9401[.7 + .8] | 36111490-3 | Katapultni sedeži |

| 9401 [.4 – .6] | 36112000-9 | Sedeži z lesenim ogrodjem |

| 9401 [.4 – .6] | 36112100-0 | Stoli za jedilnice |

| 9401 [.4 – .6] | 36112200-1 | Naslonjači |

| 9401 [.4 – .6] | 36112300-2 | Zofe |

| 9401 [.4 – .6] | 36112400-3 | Klopi |

| 9401 [.4 – .6] | 36112500-4 | Ležalniki |

| 9401 [.4 – .6] | 36112600-5 | Stoli brez naslonjala |

| 9401.8 | 36113000-6 | Sedeži iz plastičnih mas |

| 9401[.7 + .9] | 36114000-3 | Deli sedežev |

| 9401.71 | 36114100-4 | Tapeciranje |

| 9401[.7 + .9] | 36115000-0 | Stoli |

| 9403[.1 + .3 + .60.3] | 36120000-8 | Pohištvo, razen gospodinjskega |

| 9403.1 | 36121000-5 | Pisarniško pohištvo |

| 9403.1 | 36121100-6 | Kovinsko pisarniško pohištvo |

| 9403.1 | 36121110-9 | Kovinske mize |

| 94 03.10.91 | 36121120-2 | Kovinske omare |

| 94 03.10.51 | 36121130-5 | Kovinske pisalne mize |

| 9403.1 | 36121140-8 | Kovinski pisarniški regali |

| 9403.1 | 36121150-1 | Kovinske knjižne police |

| 94 03.10.93 | 36121160-4 | Sistemi za arhiviranje, iz kovine |

| 94 03.10.93 | 36121161-1 | Omarice za spravilo dokumentacije, iz kovine |

| 94 03.10.93 | 36121162-8 | Omarice za spravilo kartic, iz kovine |

| 94 03.10.93 | 36121163-5 | Krožni sistemi za arhiviranje |

| 94 03.10.93 | 36121164-2 | Pisarniški vozički |

| 94 03.10.93 | 36121170-7 | Kovinske omarice |

| 9403.3 | 36121200-7 | Leseno pisarniško pohištvo |

| 9403.3 | 36121210-0 | Lesene mize |

| 94 03.30.91 | 36121220-3 | Lesene omare |

| 9403.30.11 | 36121230-6 | Lesene pisalne mize |

| 9403.3 | 36121240-9 | Leseni pisarniški regali |

| 9403.3 | 36121241-6 | Leseni arhivski regali |

| 94 03.30.91 | 36121250-2 | Sistemi za arhiviranje |

| 94 03.30.91 | 36121251-9 | Omarice za spravilo dokumentacije |

| 94 03.30.91 | 36121252-6 | Omarice za spravilo kartic |

| 94 03.30.91 | 36121253-3 | Viseče mape za spise |

| 94 03.30.91 | 36121254-0 | Leseni ročni vozički |

| 9403[.1 + .3 + 60.3] | 36121300-8 | Sistemi za izložbe |

| 9403[.1 + .3 + 60.3] | 36121400-9 | Računalniško pohištvo |

| 9403[.1 + .3 + 60.3] | 36121410-2 | Računalniške mize |

| 9403[.1 + .3 + 60.3] | 36121500-0 | Mize za sortiranje |

| 9403[.1 + .3 + 60.3] | 36121510-3 | Stojala za sortiranje |

| 9403.6 | 36122000-2 | Pohištvo za prodajne prostore |

| 9403.60.3 | 36122100-3 | Izložbene vitrine |

| 9403.60.3 | 36122200-4 | Pulti |

| 9403.60.3 | 36122210-7 | Pulti za izdajo blaga |

| 9403.60.3 | 36122300-5 | Skladiščne enote |

| 9403.60.3 | 36122400-6 | Vitrine |

| 9403.60.9 + 9403[.7 + .8] | 36123000-9 | Laboratorijsko pohištvo |

| 9403.60.9 + 9403[.7 + .8] | 36123100-0 | Laboratorijske mize |

| 9403 + 9404 | 36130000-1 | Gospodinjsko pohištvo |

| 9403.4 | 36131000-8 | Pohištvo in oprema za kuhinje |

| 9403.4 | 36131100-9 | Omare |

| 9403.4 | 36131200-0 | Police |

| 9403.4 | 36131300-1 | Delovne površine |

| 9403.4 | 36131400-2 | Omarice |

| 9403.41 | 36131500-3 | Vgradne kuhinje |

| 9403.4 | 36131600-4 | Kuhinjske nape |

| 9403.60.9 | 36132000-5 | Vrtno pohištvo |

| 9403[.5 + .60.1] + 9404 | 36133000-2 | Pohištvo za spalnice, jedilnice in dnevne sobe |

| 9403.5 + 9404 | 36133100-3 | Pohištvo za spalnice |

| 9403.5 + 9404 | 36133110-6 | Postelje, posteljnina in specialni mehki izdelki |

| 9404.1 | 36133111-3 | Nosilci za žimnice |

| 9404.2 | 36133112-0 | Žimnice |

| 9404.9 | 36133113-7 | Specialni mehki izdelki |

| 9404.9 | 36133114-4 | Električne odeje |

| 9404.9 | 36133115-1 | Gumijaste rjuhe |

| 9403.5 | 36133116-8 | Otroške postelje |

| 9403.5 | 36133120-9 | Pohištvo za spalnice, razen postelj in posteljnine |

| 9403.5 | 36133121-6 | Garderobne omare |

| 9403.5 | 36133122-3 | Predalniki |

| 9403.5 | 36133123-0 | Nočne omarice |

| 9403.60.1 | 36133200-4 | Pohištvo za jedilnice |

| 9403.60.1 | 36133210-7 | Jedilne mize |

| 9403.60.1 | 36133300-5 | Pohištvo za dnevne sobe |

| 9403.60.1 | 36133310-8 | Pisalne mize in mize |

| 9403.60.1 | 36133311-5 | Pisalne mize |

| 9403.60.1 | 36133312-2 | Mize |

| 9403.60.1 | 36133313-9 | Klubske mizice |

| 9403.60.1 | 36133320-1 | Knjižne police |

| 9403.6 | 36134000-9 | Pohištvo za kopalnice |

| 9403[.2 + .60.9 + .7 + .8 + .9] | 36140000-4 | Razno pohištvo in oprema |

| 9403.2 | 36141000-1 | Kovinsko pohištvo |

| 9403.2 | 36141100-2 | Police |

| 9403.2 | 36141200-3 | Delovne mize |

| 9403.2 | 36141400-5 | Kovinski stoli brez naslonjala |

| 9403.2 | 36141500-6 | Modularno pohištvo |

| 9403.2 | 36142000-8 | Mobilne knjižne police |

| 9403[.2 + .60.9 + .7 + .8] | 36143000-5 | Pohištvo za sejne sobe |

| 9403[.2 + .60.9 + .7 + .8] | 36144000-2 | Oprema za razstave |

| 9403.2 | 36144100-3 | Razstavne stojnice |

| 9403[.2 + .60.9 + .7 + .8] | 36145000-9 | Pohištvo za knjižnice |

| 9403[.2 + .60.9 + .7 + .8] | 36145100-0 | Oprema za knjižnice |

| 9403[.2 + .60.9 + .7 + .8] | 36146000-6 | Pohištvo za čakalnice in recepcije |

| 9403[.7 + .8] | 36147000-3 | Pohištvo iz plastičnih mas in pohištvo iz drugih materialov |

| 9403.7 | 36147100-4 | Pohištvo iz plastičnih mas |

| 9403.7 | 36147110-7 | Stoli iz plastičnih mas |

| 9403.8 | 36147200-5 | Pohištvo iz bambusa |

| 9403.9 | 36148000-0 | Deli pohištva |

| 9403[.2 + .60.9 + .7 + .8] | 36151000-4 | Šolske mize in stoli |

| 9403[.2 + .60.9 + .7 + .8] | 36151100-5 | Mize za učilnice |

| 9403[.2 + .60.9 + .7 + .8] | 36151200-6 | Klopi |

| 9403.2 + 9406.60.9 + 9403[.70.9 + .8] | 36152000-1 | Pohištvo za vrtce |

| 90023 + 9403.2 + 9406.60.9 + 9403[.70.9 + .8] + 9506 | 36153000-8 | Oprema za izobraževalne namene |

| 90023 + 9403.2 + 9406.60.9 + 9403[.70.9 + .8] + 9506 | 36153100-9 | Oprema za poučevanje |

| 9403.2 + 9406.60.9 + 9403[.70.9 + .8] | 36153110-2 | Potrebščine za poučevanje |

| 9403.2 + 9406.60.9 + 9403[.70.9 + .8] | 36153200-0 | Pripomočki in naprave za usposabljanje |

| 4203.21 + 9401[.1 – .3 + .7] + 9506 + 9507 | 36400000-5 | Izdelki in oprema za šport |

| 4203.21 + 9401[.1 – .3 + .7] + 9506 + 9507 | 36410000-8 | Oprema za športe na prostem |

| 9401.7 + 9506[.1 + .7] | 36411000-5 | Smučarska oprema |

95Igrače, rekviziti za družabne igre in šport; njihovi deli in pribor

| 8432, 9506 | 29835000-1 | Oprema za parke in otroška igrišča |

| 90023 + 9403.2 + 9406.60.9 + 9403[.70.9 + .8] + 9506 | 36153000-8 | Oprema za izobraževalne namene |

| 90023 + 9403.2 + 9406.60.9 + 9403[.70.9 + .8] + 9506 | 36153100-9 | Oprema za poučevanje |

| 4203.21 + 9401[.1 – .3 + .7] + 9506 + 9507 | 36400000-5 | Izdelki in oprema za šport |

| 4203.21 + 9401[.1 – .3 + .7] + 9506 + 9507 | 36410000-8 | Oprema za športe na prostem |

| 9401.7 + 9506[.1 + .7] | 36411000-5 | Smučarska oprema |

| 9506.70.1 | 36411100-6 | Smuči |

| 9506.2 | 36412000-2 | Oprema za vodne športe |

| 9506.2 | 36412100-3 | Vodne smuči |

| 9507 | 36413000-9 | Izdelki za lov in ribolov |

| 9506.[.4 – .6 + .99] | 36414000-6 | Predmeti za taborjenje |

| 9506.91 | 36415000-3 | Oprema za atletiko |

| 4203.21 + 9506[.3 – .6 + .99] | 36416000-0 | Oprema za prosti čas |

| 9506.91 | 36420000-1 | Oprema za telovadnice |

| 9501 – 9505 + 9508 | 36500000-6 | Igre in igrače; sejemski predmeti za razvedrilo |

| 9501 + 9502[.1 + .9] | 36510000-9 | Lutke |

| 9501 + 9503 | 36520000-2 | Igrače |

| 9503[.5 + .7 – .9] | 36521000-9 | Glasbila — igrače |

| 9501 | 36522000-6 | Otroške igrače s kolesi |

| 9503.6 | 36523000-3 | Sestavljanke, zloženke |

| 9503.6 | 36524000-0 | Igre |

| 9504 | 36530000-5 | Izdelki za sejemske, namizne ali družabne igre |

| 9504.4 | 36531000-2 | Igralne karte |

| 9504.1 | 36532000-9 | Video igre |

| 9504[.2 + .3 + .9] | 36533000-6 | Biljard |

| 9504[.2 + .3 + .9] | 36534000-3 | Igre, ki se poženejo s kovancem ali žetonom |

| 9508 | 36535000-0 | Vrtiljaki, gugalnice, strelišča in drugi sejemski predmeti za razvedrilo |

| 9508 | 36535100-1 | Gugalnice |

| 9508 | 36535200-2 | Oprema za otroška igrišča |

96Razni proizvodi

| 9607[.1 + .2] | 18450000-8 | Zadrge |

| 9606[.1 + .2] | 18451000-5 | Gumbi |

| 9606.2 + 9606.3 | 18451100-6 | Deli gumbov |

| 9606.3 | 18452000-2 | Varnostne zaponke |

| 9607[.1 + .2] | 18453000-9 | Patentne zadrge |

| 4202 + 9605 | 19220000-4 | Prtljaga |

| 4202.9 + 9605 | 19229000-7 | Toaletne torbe |

| 4817 + 4819 + 4820 + 4821 + 9017 + 9608 – 9612 | 30192000-1 | Pisarniške potrebščine |

| 9608 – 9612 | 30192100-2 | Radirke |

| 9608 + 9612 | 30192110-5 | Izdelki s črnilom |

| 9612.2 | 30192111-2 | Blazinice za žige |

| 9612.1 | 30192112-9 | Viri črnila za tiskarske stroje |

| 9608.6 | 30192113-6 | Kasete s črnilom |

| 9608[.1 + .2 + .4] | 30192120-8 | Peresa |

| 9608.1 | 30192121-5 | Kemični svinčniki |

| 9608.3 | 30192122-2 | Nalivna peresa |

| 9608.2 | 30192123-9 | Flomastri |

| 9608.2 | 30192124-6 | Flomastri z vrhom iz polsti |

| 9608.2 | 30192125-3 | Označevalci besedila |

| 9609 | 30192130-1 | Svinčniki |

| 9609.1 | 30192131-8 | Patentni svinčniki |

| 9610 | 30192140-4 | Table iz plastičnih mas |

| 9611 | 30192150-7 | Datumski pečati, žigi ali numeratorji |

| 9612 | 30192300-4 | Trakovi, prepojeni s tiskarsko barvo |

| 9612 | 30192310-7 | Trakovi za pisalne stroje |

| 9610 – 9612 | 36620000-3 | Šolske tablice in table za pisanje ali risanje |

| 9610 | 36621000-0 | Šolske table |

| 9610 | 36622000-7 | Tablice za pisanje |

| 7012 + 9617 | 36671150-1 | Termovke |

| 9603 | 36673000-9 | Različne metle in ščetke |

| 9603.1 | 36673100-0 | Metle |

| 9603 | 36673200-1 | Ščetke |

| 9603.4 | 36673210-4 | Pleskarski čopiči |

| 9603.2 | 36673220-7 | Kozmetični čopiči |

| 9603.21 | 36673230-0 | Zobne ščetke |

| 9603.1 | 36673300-2 | Metle in ščetke za gospodinjske namene |

| 9603.9 | 36673310-5 | Toaletne ščetke |

| 3406 + 3604 + 3605 + 3606 + 9613 + 9614 | 36674000-6 | Vžigalniki, izdelki iz vnetljivih snovi, pirotehnika, vžigalice in tekoča ali utekočinjena plinska goriva |

| 9613 | 36674100-7 | Vžigalniki za cigarete |

| 6703 + 6704 + 9615 + 9616 | 36675000-3 | Izdelki za nego las |

| 9615.1 | 36675100-4 | Glavniki |

| 3213 + 9023 + 9603[.3 + .4] + 9608 – 9611 | 36800000-9 | Potrebščine za ročno obrt in umetnost |

| 3213 + 9603[.3 + .4] + 9608 – 9611 | 36820000-5 | Potrebščine za umetnost |

| 9603[.3 + .4] | 36821000-2 | Slikarski čopiči |

| 9608 | 36822000-9 | Risalna peresa |

| 9609 | 36822100-0 | Barvice |

| 9609 | 36822200-1 | Risalno oglje |

| 9609 | 36822300-2 | Kreda |

| 9609 | 36822400-3 | Pasteli |

| 3612 + 3917.4 + 4016.9 + 4504.9 + 4823 + 6305 + 8484 + 9608 | 36931000-6 | Varnostni pribor |

| 3612 + 9608 | 36934000-7 | Značke |

97Umetniški predmeti, zbirke in starine

| 4907 + 9704 | 22400000-4 | Znamke, čeki, bankovci, delnice, trgovski reklamni material, katalogi in priročniki |

| 4907 + 9704 | 22410000-7 | Znamke |

| 4907 + 9704 | 22411000-4 | Božične znamke |

| 4907 + 9704 | 22412000-1 | Nove izdaje znamk |

--------------------------------------------------

Top