Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0997

Uredba Komisije (ES) št. 997/2002 z dne 11. junija 2002 o podrobnih pravilih za izvajanje določb glede dodelitve finančnih prispevkov Skupnosti za države članice z namenom krepitve infrastrukture za zdravstvene preglede rastlin in rastlinskih proizvodov iz tretjih držav

OJ L 152, 12.6.2002, p. 16–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 042 P. 65 - 67
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 042 P. 65 - 67
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 39 - 41

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 15/06/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/997/oj

32002R0997Uradni list L 152 , 12/06/2002 str. 0016 - 0018


Uredba Komisije (ES) št. 997/2002

z dne 11. junija 2002

o podrobnih pravilih za izvajanje določb glede dodelitve finančnih prispevkov Skupnosti za države članice z namenom krepitve infrastrukture za zdravstvene preglede rastlin in rastlinskih proizvodov iz tretjih držav

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnosti [1] (Direktiva), kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2002/36/ES [2] in zlasti petega pododstavka člena 13(9) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V skladu z določbami Direktive se finančni prispevek Skupnosti lahko dodeli državam članicam za pokritje stroškov (do 50 %) v neposredni zvezi z izboljšanjem opreme in objektov, potrebnih za izvajanje pregledov na mestih inšpekcijskih pregledov, ki niso na namembnem območju, in ki presegajo stopnjo, doseženo z izpolnjevanjem minimalnih pogojev, predpisanih za izvajanje določb v skladu s četrtim pododstavkom člena 13(8) Direktive.

(2) Treba je predpisati podrobna pravila za izvajanje določb v zvezi z dodelitvijo finančnega prispevka Skupnosti državam članicam za takšne izboljšave.

(3) V skladu s členom 3(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1258/1999 [3] veterinarske zdravstvene ukrepe in ukrepe zdravstvenega varstva rastlin v skladu s pravili Skupnosti financira Jamstveni oddelek Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada. Finančni nadzor teh ukrepov spada pod člena 8 in 9 zgornje uredbe.

(4) Ukrepi, ki jih določa ta uredba, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prošnja države članice za "finančni prispevek za mesta zdravstvenih inšpekcijskih pregledov rastlin ob uvozu" mora:

(a) biti izdana v pisni obliki s strani organa iz člena 1(4) Direktive;

(b) biti naslovljena na Komisijo Evropskih skupnosti, Generalni direktorat za varstvo zdravja in potrošnikov, B-1049 Bruselj, Belgija;

(c) biti predložena do 1. junija, da bo preučena še isto leto. Rok oddaje za leto 2002 je izjemoma prestavljen na 15. julij 2002;

(d) vsebovati dokazilo o opremi oziroma objektih, ki jih država članica namerava kupiti za ustrezni program, z naslednjimi podatki:

(i) lokacijo mest(a) inšpekcijskih pregledov, kjer so bo nahajala oprema oziroma objekti;

(ii) opis mesta inšpekcijskih pregledov, in sicer popis osebja, opreme in opis narave glavne trgovine z rastlinami in rastlinskimi proizvodi;

(iii) upravičenost za nakup oziroma izboljšavo opreme oziroma objektov;

(iv) tehnični opis opreme oziroma objektov, ki jih je potrebno kupiti oziroma izboljšati;

(v) podroben predračun za načrtovani nakup oziroma izboljšavo (vključno z DDV-jem in dajatvami) zgoraj navedene opreme oziroma objektov;

(e) zadevati opremo oziroma objekte, kot so navedeni v prilogi k tej uredbi, z izjemo izdelkov za široko porabo.

Člen 2

1. Komisija za vsako prejeto prošnjo presodi, če:

(a) je bila prikazana stopnja fitosanitarne upravičenosti predlaganega nakupa ali izboljšave;

(b) so stroški nakupa ali izboljšave sprejemljivi.

Zadevna država članica Komisiji na njeno zahtevo posreduje vse dodatne informacije, ki jih potrebuje za presojo.

2. Komisija vsako leto pred 15. septembrom pripravi seznam programov, ki izpolnjujejo kriterije iz odstavka 1(a) in (b) in so upravičeni do finančnega prispevka Skupnosti. Komisija z namenom zagotavljanja učinkovitih in doslednih prispevkov Evropske skupnosti in ob upoštevanju razvoja fitosanitarnega položaja v Skupnosti razvrsti zgoraj navedene programe.

Prednost imajo programi z največ dodane vrednosti za zadevno mesto inšpekcijskega pregleda v smislu količine oziroma kakovosti pregledov in se nanašajo na:

- izboljšave, ki jih predlagajo strokovnjaki iz člena 21 Direktive,

- mesta inšpekcijskih pregledov, ki naj bi se temeljito prenovila.

Seznam, ki navaja vsoto finančnega prispevka Skupnosti za vsak program, se predloži v obravnavo Stalnemu odboru za zdravstveno varstvo rastlin.

3. Vsak program na seznamu iz odstavka 2 se odobri posamezno in v skladu s postopkom iz člena 18 Direktive. Odobritev vključuje stopnjo finančnega prispevka Skupnosti, pogoje programa za finančni prispevek in zgornjo mejo prispevka. Finančni prispevek Skupnosti se ne odobri, če je celoten znesek upravičenih izdatkov za program manjši od 25000 evrov. Program lahko vključuje več mest inšpekcijskih pregledov v isti državi članici.

Člen 3

Da bi država članica prejela finančni prispevek Skupnosti za odobreni program:

(a) se mora nakup oziroma izboljšava opreme oziroma objektov iz programa izvesti med 1. januarjem in 31. decembrom tistega leta, ki neposredno sledi odobritvi iz člena 2(3);

(b) se morajo plačila držav članic v zvezi s programom izvesti v roku šestih mesecev od dokončanja programa;

(c) mora država članica Komisiji predložiti prošnjo za plačilo finančnega prispevka v evrih v roku šestih mesecev od dokončanja programa, v vsakem primeru pa najkasneje do 30. septembra leta, ko naj bi se program izvajal;

(d) mora prošnja države članice vključevati primerno dokumentacijo, ki služi kot dokazilo o plačilih, na primer potrdila o izvršenih plačilih.

Člen 4

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. junija 2002

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

[2] UL L 116, 3.5.2002, str. 16.

[3] UL L 160, 26.6.1999, str. 103.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Oprema

1. Stereoskopski binokular

2. Optični mikroskop

3. Digitalni higroskop

4. Digitalna kamera

5. Digitalni video

6. Hladilnik

7. Druga oprema podobne narave

Objekti

1. Stalne ali mobilne pisarne

2. Inšpekcijska miza (mobilna oprema za preglede)

3. Drugi objekti podobne narave

--------------------------------------------------

Top