EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0333

Uredba Sveta (ES) št. 333/2002 z dne 18. februarja 2002 o enotni obliki obrazcev, na katere se nalepi vizum, ki ga je izdala država članica imetnikom potnih listin, ki jih država članica, katera je obrazec izdala, ne priznava

OJ L 53, 23.2.2002, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 188 - 190
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 187 - 189
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 203 - 205
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 203 - 205
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 38 - 40

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/333/oj

32002R0333Uradni list L 053 , 23/02/2002 str. 0004 - 0006


Uredba Sveta (ES) št. 333/2002

z dne 18. februarja 2002

o enotni obliki obrazcev, na katere se nalepi vizum, ki ga je izdala država članica imetnikom potnih listin, ki jih država članica, katera je obrazec izdala, ne priznava

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, in zlasti člena 62(2)(b)(iii) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Usklajevanje vizumske politike je bistven ukrep v zvezi s postopnim vzpostavljanjem območja svobode, varnosti in pravice, zlasti glede prestopanja mej.

(2) Ukrep št. 38 Dunajskega akcijskega načrta, ki ga je sprejel Svet za pravosodje in notranje zadeve 3. decembra 1998, navaja, da je treba nameniti pozornost novim tehničnim dosežkom, da bi se zagotovila večja varnost enotnega formata vizumov, kjer je to ustrezno.

(3) Sklep št. 22 Evropskega sveta v Tampereju z 15. in 16. oktobra 1999 navaja, da bi morali še naprej razvijati skupno aktivno politiko v zvezi z vizumi in ponarejenimi listinami.

(4) Obrazci, ki jih trenutno uporabljajo države članice za pritrjevanje vizumov, izdanih osebam s potnimi listinami, ki jih država članica, ki sestavlja obrazec, ne priznava ne izpolnjujejo zahtevanih varnostnih standardov. Zaradi tega je treba format teh obrazcev uskladiti, da bi jih naredili varnejše.

(5) Ta enotni format mora vsebovati vse potrebne informacije in ustrezati visokim tehničnim standardom, zlasti glede zaščitnih ukrepov proti ponarejanju in poneverjanju. Primeren mora biti tudi za uporabo v vseh državah članicah in imeti splošno priznane usklajene varnostne lastnosti, ki so jasno vidne s prostim očesom.

(6) Ta uredba se omejuje na opis modela enotnega formata. Opis je treba dopolniti z dodatnimi tehničnimi specifikacijami, ki morajo ostati tajne, da bi se preprečilo ponarejanje in poneverjanje, in ki ne smejo vključevati osebnih podatkov ali se navezovati nanje. Pooblastila za sprejemanje nadaljnjih tehničnih specifikacij je treba prenesti na Komisijo, ki ji pomaga odbor, ustanovljen s členom 6 Uredbe Sveta (ES) št. 1683/95 z 29. maja 1995 o enotni obliki za vizume [3].

(7) Da bi se zagotovilo, da navedene informacije niso na razpolago več osebam, kot je potrebno, mora vsaka država članica imenovati en organ, odgovoren za tiskanje enotnega formata, vendar pa lahko če je treba, ta organ spremeni. Vsaka država članica mora o imenu pristojnega organa obvestiti Komisijo in ostale države članice.

(8) Države članice morajo v dogovoru s Komisijo izvesti potrebne ukrepe, da se pri obdelavi osebnih podatkov zagotovi spoštovanje standarda varstva iz Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov [4].

(9) Pogoji, ki urejajo vstop na ozemlje držav članic ali izdajo vizumov, ne vplivajo na pravila, ki urejajo priznavanje veljavnosti potnih listin.

(10) V zvezi z izvajanjem Sporazuma o pridružitvi Norveške in Islandije ta uredba predstavlja nadgradnjo schengenskega pravnega reda v smislu Protokola o vključitvi schengenskega pravnega reda v okvir Evropske unije.

(11) V skladu s členom 3 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, priloženega k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, je Združeno kraljestvo s pismom z dne 3. julija 2001 sporočilo svojo željo glede sodelovanja pri sprejetju in uporabi te uredbe.

(12) V skladu s členom 1 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, priloženega k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Irska ne sodeluje pri sprejetju te uredbe. Posledično in ne glede na člen 4 omenjenega protokola se določbe te uredbe ne nanašajo na Irsko.

(13) Sprejeti je treba potrebne ukrepe za izvajanje te uredbe v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil [5] –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. V tej uredbi "obrazec za pritrjevanje vizuma" pomeni listino, ki jo izda organ v državi članici imetniku potne listine, ki je država članica ne priznava, in na katero pristojni organ pritrdi vizum.

2. Obrazec za pritrjevanje vizuma ustreza modelu, ki je določen v Prilogi.

3. Če imetnika obrazca za pritrjevanje vizuma spremljajo vzdrževani družinski člani, se vsaka država članica odloči, ali je treba vizumske liste izdati posebej za glavnega imetnika in za vsakega vzdrževanega družinskega člana.

Člen 2

Tehnične specifikacije, ki se uporabljajo za enotni format obrazcev za pritrjevanje vizuma, in specifikacije, ki se nanašajo na spodaj naštete elemente, se določijo po postopku iz člena 5(2):

(a) varnostne lastnosti in potrebe, vključno z okrepljenimi standardi proti prenarejanju, ponarejanju in poneverjanju;

(b) postopki in tehnične metode, ki se uporabljajo za izpolnjevanje enotnega obrazca za pritrjevanje vizuma.

Člen 3

Specifikacije iz člena 2 so tajne. Na voljo so samo organom, ki jih določijo države članice za tiskanje enotnega formata, in osebam, ki jih pooblastijo države članice ali Komisija.

Vsaka država članica imenuje organ, odgovoren za tiskanje enotnega formata obrazcev. Država sporoči ime organa Komisiji in drugim državam članicam. Dve ali več držav članic lahko imenuje isti organ. Vsaka država članica je upravičena spremeniti organ, ki ga je imenovala. O tem obvesti Komisijo in druge države članice.

Člen 4

Brez poseganja v pravila o varstvu podatkov imajo osebe, ki se jim izda enotni format za obrazce, pravico preveriti osebne podatke, ki so v enotnem formatu za obrazce, in, kjer je to ustrezno, zahtevati, da se opravijo kakršnikoli popravki ali izbrisi.

Noben podatek v strojno berljivi obliki se ne vključi v enotni format za obrazce, razen če to ni predvideno v Prilogi ali omenjeno v ustrezni potni listini.

Člen 5

Ta uredba ne vpliva na pristojnosti držav članic glede priznanja držav in teritorialnih enot ter potnih listov, potnih listin in listin o istovetnosti, ki jih izdajajo njihovi organi.

Člen 6

1. Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 6 Uredbe (ES) št. 1683/95.

2. Ob sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES znaša dva meseca.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 7

Kadar države članice uporabljajo enotni format za obrazce v druge namene od tistih, določenih v členu 1, je treba sprejeti ustrezne ukrepe, ki bodo zagotovili, da ni mogoča zamenjava z obrazcem iz člena 1.

Člen 8

Države članice pričenjajo uporabljati enotni format za obrazce za pritrjevanje vizumov najkasneje dve leti po sprejetju ukrepov iz člena 2(a). Uvedba enotnega formata za obrazce za pritrjevanje vizuma ne vpliva na veljavnost že podeljenih in izdanih dovoljenj v drugem formatu, razen če se država članica ne odloči drugače.

Člen 9

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

V Bruslju, 18. februarja 2002

Za Svet

Predsednik

J. Piqué i Camps

[1] UL C 180 E, 26.6.2001, str. 301.

[2] Mnenje z 12. decembra 2001 (še neobjavljeno v Uradnem listu).

[3] UL L 164, 14.7.1995, str. 1.

[4] UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

[5] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

--------------------------------------------------

PRILOGA

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top