Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0057

Direktiva Sveta 2002/57/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena oljnic in predivnic

OJ L 193, 20.7.2002, p. 74–97 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 354 - 377
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 354 - 377
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 354 - 377
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 354 - 377
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 354 - 377
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 354 - 377
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 354 - 377
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 354 - 377
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 354 - 377
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 043 P. 213 - 236
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 043 P. 213 - 236
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 67 - 90

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/57/oj

32002L0057Uradni list L 193 , 20/07/2002 str. 0074 - 0097


Direktiva Sveta 2002/57/ES

z dne 13. junija 2002

o trženju semena oljnic in predivnic

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva Sveta 69/208/EGS z dne 30. junija 1969 o trženju semena oljnic in predivnic [2] se pogosto in bistveno spreminja [3]. Zaradi jasnosti in racionalnosti je treba navedeno direktivo izdati v obliki prečiščenega besedila.

(2) Proizvodnja oljnic in predivnic zavzema pomembno mesto v kmetijstvu Skupnosti.

(3) Zadovoljivi rezultati pri gojenju oljnic in predivnic so v veliki meri odvisni od uporabe ustreznih semen.

(4) Proizvodnja oljnic in predivnic v Skupnosti bo bolj produktivna, če države članice pri izboru sort, dovoljenih za trženje, uporabijo enotna pravila, ki so kolikor mogoče stroga. Zato Direktiva Sveta 2002/53/ES [4] določa skupni katalog sort poljščin.

(5) Zaželeno je, da se za Skupnost vzpostavi enotna shema potrjevanja, ki temelji na izkušnjah s shemami držav članic in Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj. V smislu konsolidacije notranjega trga mora shema Skupnosti zajemati proizvodnjo semena za trženje in trženje znotraj Skupnosti in ne sme ponujati možnosti, da države članice od sheme enostransko odstopajo na način, ki bi oviral prosti pretok semena znotraj Skupnosti.

(6) Kot splošno pravilo je trženje semena oljnic in predivnic lahko dovoljeno le, če je uradno pregledano in potrjeno v skladu s pravili potrjevanja kot osnovno seme ali certificirano seme. Izbira strokovnih izrazov "osnovno seme" in "certificirano seme" temelji na že obstoječi mednarodni terminologiji. Pod posebnimi pogoji mora biti omogočeno dati na trg žlahtniteljevo seme generacij pred osnovnim semenom in nedodelano seme.

(7) Pravila Skupnosti ne veljajo za seme, ki je namenjeno za izvoz v tretje države.

(8) Za izboljšanje ne le genske kakovosti semena oljnic in predivnic Skupnosti, temveč tudi njegovih zunanjih značilnosti, je treba določiti nekatere zahteve glede tehnične čistote in kalivosti.

(9) Za zagotovitev izvirnosti semena je treba določiti pravila pakiranja, vzorčenja, pečatenja in zaznamovanja. V ta namen morajo etikete navajati podatke tako za uradno potrditev kot za informacije uporabniku in morajo jasno navajati vrsto potrjevanja v Skupnosti za certificirano seme različnih kategorij.

(10) Uvesti je treba pravila za trženje kemično obdelanega semena, semena ustreznega za ekološko proizvodnjo in ohranjanje z uporabo in situ sort, ki jih ogroža genska erozija.

(11) Odstopanja morajo biti dovoljena pod določenimi pogoji, brez poseganja v določbe člena 14 Pogodbe. Države članice, ki uporabijo odstopanja, si pri inšpekcijskih pregledih nudijo medsebojno upravno pomoč.

(12) Za zagotovitev skladnosti tako z zahtevami glede kakovosti semena kot določbami za zagotovitev njegove izvirnosti med trženjem morajo države članice predvideti primeren sistem nadzora.

(13) Seme, ki izpolnjuje te zahteve ne sme biti, brez poseganja v člen 30 Pogodbe, predmet tržnih omejitev, razen tistih, ki jih predvidevajo pravila Skupnosti.

(14) Pod nekaterimi pogoji je seme, razmnoženo v drugi državi iz osnovnega semena, certificiranega v državi članici, potrjeno kot seme, razmnoženo v navedeni državi članici.

(15) Predvideti je treba, da se trženje semena oljnic in predivnic, požetega v tretjih državah, znotraj Skupnosti dovoli le, če tako seme daje ista zagotovila kot uradno potrjeno seme ali je uradno odobreno kot trgovsko seme znotraj Skupnosti in ustreza pravilom Skupnosti.

(16) V obdobjih, ko je težko dobiti zaloge potrjenega semena različnih kategorij, je treba začasno dovoliti trženje semena nižje kakovosti, pa tudi semena sort, ki niso vključena niti v skupni katalog sort niti v nacionalno sortno listo.

(17) Za uskladitev tehničnih metod potrjevanja, ki se uporablja v državah članicah, in da se omogočijo primerjave, ki jih je treba narediti med semenom, potrjenim v Skupnosti, in semenom iz tretjih držav, je treba v državah članicah vzpostaviti primerjalne poskuse, ki bodo omogočili letno naknadno kontrolo semena različnih kategorij "certificiranega semena".

(18) Zaželeno je organizirati začasne poskuse za iskanje boljših alternativ nekaterim določbam, določenim v tej direktivi.

(19) Če se nekatere vrste semena navadno ne razmnožujejo ali tržijo na ozemlju države članice, je treba v skladu s postopkom Stalnega odbora za semenski material v poljedelstvu, vrtnarstvu in gozdarstvu določiti, da se navedene države članice oprosti obveznosti uporabe te direktive za zadevno vrsto.

(20) Ukrepe, potrebne za izvajanje te direktive, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o izvrševanju na Komisijo prenesenih izvedbenih pooblastil [5].

(21) Ta direktiva ne sme vplivati na obveznosti držav članic v zvezi z roki za prenos direktiv, določenih v Prilogi VI, del B –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Ta direktiva velja za proizvodnjo, namenjeno trženju, in trženje semena oljnic in predivnic znotraj Skupnosti, namenjeno kmetijski proizvodnji, ne pa za okrasne namene.

Direktiva ne velja za seme oljnic in predivnic, namenjeno za izvoz v tretje države.

Člen 2

1. V tej direktivi:

(a) "trženje": pomeni prodajo, posedovanje z namenom prodaje, ponudbo za prodajo in kakršno koli odsvojitev, dobavo ali prenos tretjim osebam, usmerjen v tržno izkoriščanje semena, odplačno ali neodplačno.

Trgovanje s semenom, ki ni namenjeno tržnemu izkoriščanju sorte, kot so naslednje aktivnosti, se ne šteje kot trženje:

- dobava semena uradnim organom za testiranje in inšpekcijski nadzor,

- dobava semena izvajalcem storitev za dodelavo ali pakiranje, pod pogojem, da izvajalec storitev ne pridobi lastninske pravice na tako dobavljenem semenu.

Pod določenimi pogoji se dobava semena izvajalcem storitev za proizvodnjo nekaterih kmetijskih surovin za industrijske namene ali razmnoževanje semena za navedeni namen ne šteje kot trženje, pod pogojem, da izvajalec storitev ne pridobi lastninske pravice na tako dobavljenem semenu ali požetem pridelku. Dobavitelj semena organu za potrjevanje zagotovi kopijo bistvenih delov pogodbe, sklenjene z izvajalcem storitev, in to vključuje standarde in pogoje, ki jih trenutno izpolnjuje dobavljeno seme.

Pogoji za uporabo te določbe se določijo v skladu s postopkom iz člena 25(2);

(b) "oljnice in predivnice"

: pomeni rastline naslednjih rodov in vrst:

Arachis hypogaea L. | zemeljski orešek |

Brassica juncea (L.) in Czernj in Cosson | sareptska ogrščica |

Brassica napus L. (partim) | navadna repa |

Brassica nigra (L.) Koch | črna ogrščica |

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs | oljna repica |

Cannabis sativa L. | navadna konoplja |

Carthamus tinctorius L. | barvilni rumenik |

Carum carvi L. | navadna kumina |

Glycine max (L) Merr. | soja |

Gossypium spp. | bombaževec |

Helianthus annuus L. | sončnica |

Linum usitatissimum L. | navadni lan, laneno seme |

Papaver somniferum L. | vrtni mak |

Sinapis alba L. | bela gorjušica; |

(c) "osnovno seme": (sort, ki niso hibridi sončnice) pomeni seme

(i) ki je bilo proizvedeno v okviru odgovornosti žlahtnitelja v skladu s sprejeto prakso za vzdrževanje sorte;

(ii) ki je namenjeno proizvodnji semena kategorije "certificirano seme" ali kategorij "certificirano seme, prva množitev" ali "certificirano seme, druga množitev" ali, če je to primerno, "certificirano seme, tretja množitev";

(iii) ki, s pridržkom člena 5 izpolnjuje pogoje, določene v prilogah I in II za osnovno seme; in

(iv) katerega uradni pregled je pokazal, da izpolnjuje zgoraj navedene pogoje;

(d) "osnovno seme" (hibridi sončnice):

1. "Osnovno seme samooplodnih linij" pomeni seme

(i) ki, s pridržkom člena 5 izpolnjuje pogoje, določene v prilogah I in II za osnovno seme; in

(ii) katerega uradni pregled je pokazal, da izpolnjuje zgoraj navedene pogoje;

2. "Osnovno seme dvolinijskih hibridov" pomeni seme

(i) ki je namenjeno proizvodnji trolinijskih hibridov ali štirilinijskih hibridov;

(ii) ki, s pridržkom člena 5 izpolnjuje pogoje, določene v prilogah I in II za osnovno seme; in

(iii) katerega uradni pregled je pokazal, da izpolnjuje zgoraj navedene pogoje;

(e) "certificirano seme": (oljna repica, sareptska ogrščica, navadna ogrščica, dvodomna konoplja, barvilni rumenik, črna ogrščica, navadna kumina, sončnica, vrtni mak, bela gorjušica) pomeni seme

(i) ki se bilo proizvedeno neposredno iz osnovnega semena ali, če žlahtnitelj to zahteva, iz semena generacije pred osnovnim semenom, ki lahko izpolnjuje in katerega uradni pregled je pokazal, da izpolnjuje pogoje, določene v Prilogah I in II za osnovno seme;

(ii) ki je predvideno za druge namene kot za proizvodnjo semena oljnic ali predivnic;

(iii) ki, s pridržkom točke (b) člena 5 izpolnjuje pogoje, določene v Prilogah I in II za certificirano seme; in

(iv) - katerega uradni pregled je pokazal, da izpolnjuje zgoraj navedene pogoje, ali

- je bilo v primeru pogojev, določenih v Prilogi I, z uradnim pregledom ali pregledom, izvedenim pod uradnim nadzorom, ugotovljeno, da izpolnjuje navedene pogoje;

(f) "certificirano seme, prva množitev": (zemeljski orešek, enodomna konoplja, navadni lan, laneno seme, soja, bombaževec) pomeni seme

(i) ki se pridobiva neposredno iz osnovnega semena ali, če žlahtnitelj to zahteva, iz semena generacije pred osnovnim semenom, ki lahko izpolnjuje in katerega uradni pregled je pokazal, da izpolnjuje pogoje, določene v Prilogah I in II za osnovno seme;

(ii) ki je namenjeno za proizvodnjo semena kategorije "certificirano seme, druga množitev" ali, kjer je to primerno, "certificirano seme, tretja množitev" ali za druge namene kot za proizvodnjo semena oljnic ali predivnic;

(iii) ki izpolnjuje pogoje, določene v Prilogah I in II za certificirano seme; in

(iv) - katerega uradni pregled je pokazal, da izpolnjuje zgoraj navedene pogoje, ali

- je bilo v primeru pogojev, določenih v Prilogi I, z uradnim pregledom ali pregledom, izvedenim pod uradnim nadzorom, ugotovljeno, da izpolnjuje navedene pogoje;

(g) "certificirano seme, druga množitev": (zemeljski orešek, navadni lan, laneno seme, soja, bombaževec) pomeni seme

(i) ki je bilo proizvedeno neposredno iz osnovnega semena, iz certificiranega semena prve množitve ali, če žlahtnitelj to zahteva, iz semena generacije pred osnovnim semenom, ki lahko izpolnjuje in katerega uradni pregled je pokazal, da izpolnjuje pogoje, določene v Prilogah I in II za osnovno seme;

(ii) ki je namenjeno za druge namene kot za proizvodnjo semena oljnic ali predivnice ali, kjer je to primerno, ki je namenjeno za proizvodnjo semena kategorije "certificirano seme, tretja množitev";

(iii) ki izpolnjuje pogoje, določene v Prilogah I in II za certificirano seme; in

(iv) - katerega uradni pregled je pokazal, da izpolnjuje zgoraj navedene pogoje, ali

- je bilo v primeru pogojev, določenih v Prilogi I, z uradnim pregledom ali pregledom, izvedenim pod uradnim nadzorom, ugotovljeno, da izpolnjuje navedene pogoje;

(h) "certificirano seme, druga množitev": (enodomna konoplja) pomeni seme

(i) ki je bilo proizvedeno neposredno iz certificiranega semena prve množitve, ki je bilo vzgojeno in uradno nadzorovano posebej za proizvodnjo certificiranega semena druge množitve;

(ii) ki je namenjeno za proizvodnjo konoplje za spravilo ob cvetenju;

(iii) ki izpolnjuje pogoje, določene v Prilogah I in II za certificirano seme; in

(iv) - katerega uradni pregled je pokazal, da izpolnjuje zgoraj navedene pogoje, ali

- je bilo v primeru pogojev, določenih v Prilogi I, z uradnim pregledom ali pregledom, izvedenim pod uradnim nadzorom, ugotovljeno, da izpolnjuje navedene pogoje;

(i) "certificirano seme, tretja množitev": (navadni lan, laneno seme) pomeni seme

(i) ki izvira neposredno iz osnovnega semena, iz certificiranega semena prve ali druge množitve ali, če žlahtnitelj to zahteva, iz semena generacije pred osnovnim semenom in ki lahko izpolnjuje in katerega uradni pregled je pokazal, da izpolnjuje pogoje, določene v Prilogah I in II za osnovno seme;

(ii) ki je namenjeno za druge namene kot za proizvodnjo semena oljnic ali predivnic;

(iii) ki izpolnjuje pogoje, določene v Prilogah I in II za certificirano seme; in

(iv) - katerega uradni pregled je pokazal, da izpolnjuje zgoraj navedene pogoje, ali

- je bilo v primeru pogojev, določenih v Prilogi I, z uradnim pregledom ali pregledom, izvedenim pod uradnim nadzorom, ugotovljeno, da izpolnjuje navedene pogoje;

(j) "trgovsko seme": pomeni seme

(i) ki ga je mogoče opredeliti da pripada vrsti;

(ii) ki, s pridržkom člena 5(b) izpolnjuje pogoje, določene v Prilogi II za trgovsko seme, in

(iii) katerega uradni pregled je pokazal, da izpolnjuje zgoraj navedene pogoje;

(k) "uradni ukrepi": pomeni ukrepe, ki jih sprejmejo

(i) državni organi; ali

(ii) katera koli pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki deluje v imenu države; ali

(iii) v primeru pomožnih dejavnosti, ki so tudi pod državnim nadzorom, katera koli fizična oseba, ustrezno zaprisežena za ta namen;

pod pogojem, da osebe, navedene pod (ii) in (iii), nimajo osebnih koristi iz takih ukrepov.

2. Spremembe, ki jih je treba narediti na seznamu vrst iz odstavka 1(b), se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 25(2).

3. Različni tipi sort, vključno s komponentami, ki izpolnjujejo pogoje za potrjevanje na podlagi določb iz te direktive, so lahko specificirani in opredeljeni v skladu s postopkom iz člena 25(2).

4. Države članice lahko:

(a) v primeru navadnega lanu ali lanenega semena vključijo posamezne množitve v kategorijo osnovnega semena in razdelijo to kategorijo po množitvah;

(b) (b)določijo, da se uradno pregledajo za ugotavljanje skladnosti s pogojem iz Priloge II(I)(4) za Brassica napus, ne izvede na vseh partijah med uradno potrditvijo, razen če obstaja dvom, ali je ta pogoj izpolnjen.

5. Ko se ugotovi, da je pregled v skladu z uradnim nadzorom iz odstavka 1(e)(iv) druga alinea, 1(f)(iv) druga alinea, 1(h)(iv) druga alinea, 1(i)(iv) druga alinea izvedeno, je treba izpolniti naslednje zahteve:

(a) pregledniki:

(i) so ustrezno tehnično usposobljeni;

(ii) nimajo osebnih koristi v zvezi z izvajanjem pregledov;

(iii) imajo uradno licenco organa za potrjevanje semena v zadevni državi članici in ta podelitev licenc vključuje zaprisego preglednikov ali pisno izjavo, ki jo pregledniki podpišejo v znamenje spoštovanja pravil, ki urejajo uradne preglede;

(iv) izvajajo preglede pod uradnim nadzorom v skladu s pravili, ki veljajo za uradne preglede;

(b) semenski posevek, ki ga je treba pregledati, se zasnuje iz semena, ki je bilo uradno naknadno kontrolirano, rezultati take kontrole pa so zadovoljivi;

(c) delež semenskih posevkov pregledajo uradni pregledniki. Navedeni delež je 10 % za samoprašne posevke in 20 % za tujeprašne posevke ali za tiste vrste, za katere države članice določijo uradno laboratorijsko testiranje semena z uporabo morfoloških, fizioloških ali, kjer je to potrebno, biokemičnih postopkov za identifikacijo sorte in ugotovitev čistosti, 5 % za samoprašne posevke oziroma 15 % za tujeprašne posevke;

(d) delež vzorcev iz partij semena, požetega iz semenskega posevka, se odvzame za uradno naknadno kontrolo in, kjer je to primerno, za uradno laboratorijsko testiranje semena glede sortne pristnosti in čistosti.

Države članice določijo kazni, ki veljajo za kršenje pravil, določenih v prvem pododstavku, ki ureja preglede pod uradnim nadzorom. Kazni, ki jih predvidijo morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Kazni lahko vključujejo odvzem licence iz točke (a)(iii) prvega pododstavka uradno licenciranim preglednikom, ki so spoznani za krive namernega ali malomarnega kršenja pravil, ki urejajo uradne preglede. Vse potrditve pregledanega semena se v primeru takega kršenja prekličejo, razen če se lahko dokaže, da tako seme kljub temu izpolnjuje vse bistvene zahteve.

6. Nadaljnji ukrepi, ki veljajo za izvajanje pregledov pod uradnim nadzorom, se lahko sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 25(2).

Dokler taki ukrepi niso sprejeti, se upoštevajo pogoji, določeni v členu 2 Odločbe Komisije 89/540/EGS [6].

Člen 3

1. Države članice zagotovijo, da se seme:

Brassica napus L. (partim)

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Cannabis sativa L.

Carthamus tinctorius L.

Carum carvi L.

Gossypium spp.

Helianthus annuus L.

Linum usitatissimum L. (partim) – lan, laneno seme

ne sme dati na trg, razen če je uradno potrjeno kot "osnovno seme" ali "certificirano seme".

2. Države članice določijo, da se seme vrst oljnic in predivnic, razen tistih, ki so uvrščene na seznam v odstavku 1, ne sme dati na trg, razen če je uradno potrjeno kot "osnovno seme" ali "certificirano seme" ali je trgovsko seme.

3. Lahko se določi, da se po postopku iz člena 25(2), po določenih datumih seme oljnic in predivnic, razen tistih, ki so uvrščene na seznam v odstavku 1, ne sme dati na trg, razen če je uradno potrjeno kot "osnovno seme" ali "certificirano seme".

4. Države članice zagotovijo, da se uradni pregledi izvedejo v skladu s trenutnimi mednarodnimi metodami, če take metode obstajajo.

Člen 4

Ne glede na člen 3(1) in (2), države članice lahko določijo, da se:

- žlahtniteljevo seme generacij pred osnovnim semenom in

- nedodelano seme, trženo za dodelavo, pod pogojem, da je zagotovljena identiteta semena,

lahko da na trg.

Člen 5

Vendar lahko države članice ob odstopanju od določb člena 3:

(a) dovolijo uradno potrjevanje in trženje osnovnega semena, ki ne izpolnjuje pogojev, predpisanih v Prilogi II glede kalivosti; za to je treba sprejeti vse potrebne ukrepe, da se zagotovi, da dobavitelj jamči določeno kalivost, ki jo za trženje navede na posebni etiketi s svojim imenom in naslovom ter sklicno številko partije semena;

(b) za hitro razpoložljivost semena, ne glede na dejstvo, da uradni pregled za izpolnjevanja pogojev iz Priloge II, glede kalivosti še ni zaključen, dovolijo uradno certifikacijo in trženje, v kolikor obstaja prvi kupec za trgovanje s semenom kategorij "osnovno seme", "certificirano seme" vseh kategorij ali "trgovsko seme". Potrditev ali odobritev se dopusti le ob predložitvi začasnega poročila o analizi kakovosti semenu in pod pogojem, da je navedeno ime in naslov prvega prejemnika; sprejmejo se vsi potrebni ukrepi za zagotovitev, da dobavitelj jamči kalivost, zagotovljeno v začasni analizi; ta kalivost mora biti za trženje navedena na posebni etiketi z imenom in naslovom dobavitelja ter sklicno številko partije.

Te določbe ne veljajo za seme, uvoženo iz tretjih držav, razen če je glede razmnoževanja izven Skupnosti v členu 18 predvideno drugače.

Države članice, ki uporabijo odstopanje, predvideno v točki (a) ali (b), si pri inšpekcijskih pregledih nudijo medsebojno upravno pomoč.

Člen 6

1. Ne glede na člen 3(1) in (2) države članice lahko dovolijo svojim proizvajalcem na lastnem ozemlju, da dajo na trg:

(a) majhne količine semena za znanstvene namene ali vzgojo novih sort;

(b) ustrezne količine semena za druge testne ali poskusne namene, pod pogojem, da pripadajo sortam, za katere je v zadevnih državah članicah vložen zahtevek za vpis v sortno listo.

V primeru gensko spremenjenega materiala je tako dovoljenje lahko podeljeno le, če so sprejeti primerni ukrepi za preprečitev neželenih učinkov na človekovo zdravje in okolje. Za ocenjevanje tveganja za okolje, ki ga je treba izvesti v tem pogledu, ustrezno veljajo določbe člena 7(4) Direktive 2002/53/ES.

2. Nameni, za katere se sme dati dovoljenja iz odstavka 1(b), določbe v zvezi z zaznamovanjem pakiranj ter količine in pogoji, pod katerimi države članice lahko podelijo tako dovoljenje, se določijo v skladu s postopkom iz člena 25(2).

3. Dovoljenja, ki so jih države članice proizvajalcem na lastnem ozemlju podelile pred 14. decembrom 1998 za namene, določene v odstavku 1, ostanejo veljavna do sprejema določb iz odstavka 2. Po tem vsa taka dovoljenja upoštevajo določbe, sprejete v skladu z odstavkom 2.

Člen 7

Države članice lahko glede pogojev, določenih v Prilogah I in II, predpišejo dodatne ali strožje zahteve za potrjevanje semena in tudi za pregled trgovskega semena, proizvedenega na njihovem lastnem ozemlju.

Člen 8

Države članice zagotovijo, da se opis starševskih komponent, ki se lahko zahteva, če tako zahteva žlahtnitelj, obravnava zaupno.

Člen 9

1. Države članice zahtevajo, da se vzorci za pregled sort, za pregled semena za potrjevanje in pregled trgovskega semena, odvzamejo pod uradnim nadzorom v skladu s ustreznimi metodami.

2. Vzorci za pregled semena za potrjevanje in pregled trgovskega semena se odvzamejo iz homogenih partij; največja dovoljena masa partije in najmanjša masa vzorca sta navedeni v Prilogi III.

Člen 10

1. Države članice zahtevajo, da se osnovno seme, certificirano seme vseh kategorij in trgovsko seme trži le v dovolj homogenih pošiljkah in zapečatenih pakiranjih, ki imajo, kot predpisujeta člena 11 in 12, sistem pečatenja in označbe.

2. Države članice lahko za trženje majhnih količin končnemu potrošniku predvidijo odstopanja od določb odstavka 1 pri pakiranju, pečatenju in zaznamovanju.

Člen 11

1. Države članice zahtevajo, da se pakiranja osnovnega semena, certificiranega semena vseh kategorij in trgovskega semena, pečatijo uradno ali pod uradnim nadzorom na tak način, da jih ni mogoče odpreti, ne da se pri tem uniči sistem pečatenja ali pustili sledi nedovoljenih sprememb na uradni etiketi, ki jo določa člen 12(1), ali na pakiranju.

Za zagotovitev pečatenja sistem pečatenja vključiti vsaj eno uradno etiketo ali pritrditev uradne plombe.

Ukrepi iz drugega pododstavka zgoraj, niso potrebni, če se uporablja sistem pečatenja, ki ga ni mogoče ponovno uporabiti.

V skladu s postopkom iz člena 25(2) se lahko ugotovi, ali določen sistem pečatenja ustreza določbam tega odstavka.

2. Uradno pečatena pakiranja se ne pečatijo ponovno, niti enkrat niti večkrat, razen uradno ali pod uradnim nadzorom. Če se paketi ponovno pečatijo, se dejstvo o ponovnem pečatenju, datum zadnjega ponovnega pečatenja in organ, ki je zanj odgovoren, navedejo na etiketi, ki jo zahteva člen 12(1).

3. Države članice lahko določijo izjeme od odstavka 1 v primeru majhnih pakiranj, pečatenih na njihovem lastnem ozemlju. Pogoji v zvezi s temi izjemami se lahko določijo v skladu s postopkom iz člena 25(2).

Člen 12

1. Države članice zahtevajo, da se za pakiranja osnovnega semena, certificiranega semena vseh kategorij in trgovsko seme upošteva naslednje:

(a) etiketiranje na zunanjosti z uradno etiketo, ki pred tem še ni bila uporabljena, ki zadovoljuje pogoje, določene v Prilogi IV in na kateri so navedene informacije v enem izmed uradnih jezikov Skupnosti. Barva etikete je za osnovno seme bela, za certificirano seme prve množitve po osnovnem semenu modra, rdeča za certificirano seme naslednjih množitev in rjava za trgovsko seme. Če se uporabi etiketa z luknjo za vrvico, se njena pritrditev v vseh primerih zavaruje z uradno plombo. Če v primerih po členu 5(a) osnovno seme ne izpolnjuje pogojev, določenih v Prilogi II glede kaljivosti, se to dejstvo navede na etiketi. Uporaba uradnih samolepilnih etiket je dovoljena. V skladu s postopkom iz člena 25(2) je pod uradnim nadzorom mogoče dovoliti neodstranljivo tiskanje predpisanih informacij na pakiranje v skladu z modelom etikete;

(b) vsebujejo uradni zaznamek iste barve kot etiketa, ki navaja vsaj informacije, ki se zahtevajo po Prilogi IV(A)(a)(4), (5) in (6) ter v primeru trgovskega semena po (b)(2), (5) in (6). Ta zaznamek je treba sestaviti na tak način, da ga ni mogoče zamenjati z uradno etiketo iz (a). Ta zaznamek ni potreben, če so informacije neodstranljivo natisnjene na paketu ali se a, v skladu z določbami po (a), uporabi samolepilna etiketa ali etiketa iz materiala, ki se ne trga.

2. Države članice lahko določijo izjeme iz odstavka 1 v primeru majhnih pakiranj, pečatenih na njihovem lastnem ozemlju. Pogoji v zvezi s temi izjemami se lahko določijo v skladu s postopkom iz člena 25(2).

3. Ta direktiva ne vpliva na pravico držav članic, da zahtevajo, da se seme oljnic in predivnic, namenjeno za druge namene kot za kmetijsko proizvodnjo, ne sme dati na trg, razen če je to dejstvo navedeno na etiketi.

Člen 13

V skladu s postopkom iz člena 25(2) se lahko določi, da države članice lahko zahtevajo, da so v primerih, ki jih ne ureja ta direktiva, pakiranja osnovnega semena, certificiranega semena vseh kategorij ali trgovskega semena opremljeni z dobaviteljevo etiketo (ki je lahko etiketa, ločena od uradne etikete, ali v obliki dobaviteljevih informacij, natisnjenih na paketu samem). Podatki, ki jih je treba navesti na vsaki taki etiketi, se določijo po postopku iz člena 25(2).

Člen 14

V primeru semena gensko spremenjene sorte vsaka etiketa ali dokument, uraden ali kak drug, ki je pritrjen ali je z njim opremljena partija semena, po določbah te direktive, jasno navaja, da je sorta gensko spremenjena.

Člen 15

Države članice zahtevajo, da se vsaka kemična obdelava osnovnega semena, certificiranega semena vseh kategorij ali trgovskega semena zaznamuje na uradni etiketi ali na dobaviteljevi etiketi in na paketu ali znotraj njega.

Člen 16

Za iskanje boljših alternativ nekaterim določbam, določenim v tej direktivi, se lahko sprejme odločitev o organizaciji začasnih poskusov na ravni Skupnosti pod posebnimi pogoji v skladu z določbami iz člena 25(2).

V okviru takih poskusov se državam članicam lahko oprosti nekatere obveznosti, določene v tej direktivi. Obseg oprostitve se opredeli s sklicevanjem na določbe, za katere velja. Poskus ne sme trajati dalj kot sedem let.

Člen 17

Države članice zagotovijo, da seme, ki pride na trg po določbah te direktive, ne glede na to, ali so prisilne ali dispozitivne, ni predmet kakršnih koli tržnih omejitev glede lastnosti, zahtev za pregled, zaznamovanja in pečatenja, razen tistih, ki jih določa ta ali katera koli druga direktiva Skupnosti.

Člen 18

Pogoji, pod katerimi žlahtniteljevo seme generacij pred osnovnim semenom lahko pride na trg po prvi alinei člena 4, so:

(a) seme mora uradno pregledati pristojni organ za potrjevanje v skladu z določbami, ki veljajo za potrjevanje osnovnega semena;

(b) pakirati ga je treba v skladu s to direktivo; in

(c) pakiranja morajo biti označena z uradno etiketo, ki navaja vsaj naslednje podatke:

- organ za potrjevanje in državo članico ali njuno razpoznavno kratico,

- sklicno številko partije,

- mesec in leto pečatenja ali

- mesec in leto zadnjega uradnega vzorčenja za potrjevanje,

- vrsto, navedeno vsaj z njenim botaničnim imenom, ki je lahko navedeno v skrajšani obliki in brez imen avtorjev, z latinskimi črkami,

- sorto, navedeno vsaj z latinskimi črkami,

- opis "predosnovno seme",

- število generacij pred semenom kategorij "certificirano seme" ali "certificirano seme prve množitve".

Etiketa je bela z diagonalno vijoličasto črto.

Člen 19

1. Države članice zagotovijo, da je seme oljnic in predivnic,

- ki je bilo proizvedeno neposredno iz osnovnega semena ali certificiranega semena prve množitve, uradno potrjenega v eni ali več državah članicah ali v tretji državi, ki ji je bila priznana enakovrednost po členu 20(b), ali ki je bilo proizvedeno neposredno z oprašitvijo osnovnega semena, uradno potrjenega v državi članici, z osnovnim semenom, uradno potrjenim v taki tretji državi, in

- ki je požeto v drugi državi članici,

na zahtevo in brez poseganja v določbe Direktive 2002/53/ES uradno potrjeno kot certificirano seme v vsaki državi članici, če navedeno seme prestane poljski pregled in izpolni pogoje, določene v Prilogi I za ustrezno kategorijo, in če uradni pregled pokaže, da so pogoji, določeni v Prilogi II za isto kategorijo, izpolnjeni.

Če je v takih primerih seme, proizvedeno neposredno iz uradno potrjenega semena generacij pred osnovnim semenom, države članice lahko dovolijo tudi uradno potrditev kot osnovno seme, če so izpolnjeni pogoji, določeni za navedeno kategorijo.

2. Seme oljnic in predivnic, požeto v Skupnosti in namenjeno za potrjevanje v skladu z odstavkom 1, je:

- pakirano in etiketirano z uradno etiketo, ki izpolnjuje pogoje, določene v Prilogi V(A) in (B) v skladu s členom 11(1), in

- opremljeno z uradnim dokumentom, ki izpolnjuje pogoje, določene v Prilogi V(C).

Določb prvega pododstavka o pakiranju in etiketiranju ni treba uporabiti, če so organi, odgovorni za poljski pregled, organi za sestavljanje dokumentov za potrjevanje ne do konca potrjenega semena, in organi, odgovorni za potrjevanje, isti ali če se vsi organi strinjajo s to izjemo.

3. Države članice določijo tudi, da je seme oljnic in predivnic,

- ki je bilo proizvedeno neposredno iz osnovnega semena ali certificiranega semena prve množitve, uradno potrjenega v eni ali več državah članicah ali v tretji državi, ki ji je bila priznana enakovrednost po členu 20(b), ali ki je bilo proizvedeno neposredno z oprašitvijo osnovnega semena, uradno potrjenega v državi članici, z osnovnim semenom, uradno potrjenim v taki tretji državi, in

- ki je požeto v tretji državi,

na zahtevo uradno potrjeno kot certificirano seme v vsaki izmed tistih držav članic, kjer je bilo osnovno seme, proizvedeno ali uradno potrjeno, če seme prestane poljski pregled in izpolni pogoje, določene v odločbi o enakovrednosti po členu 20(a) za ustrezno kategorijo, in če uradni pregled pokaže, da so pogoji, določeni v Prilogi II za isto kategorijo, izpolnjeni. Druge države članice lahko prav tako dovolijo uradno potrjevanje takega semena.

Člen 20

1. Svet s kvalificirano večino na predlog Komisije ugotovi, ali:

(a) v primeru iz člena 18, poljski pregledi v tretji državi izpolnjujejo pogoje, določene v Prilogi I;

(b) je seme oljnic in predivnic, požeto v tretji državi in ki daje ista zagotovila glede svojih lastnosti in pravil za njegov preglede za zagotavljanje pristnosti, zaznamovanje in nadzor v teh pogledih enakovredno osnovnemu semenu, certificiranemu semenu, certificiranemu semenu prve, druge ali tretje množitve ali trgovskemu semenu, požetemu v Skupnosti in ustreza določbam te direktive.

2. Odstavek 1 se uporablja tudi za vsako novo državo članico od dneva njenega pristopa do dneva, ko namerava uveljaviti zakone ali druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo.

Člen 21

1. Za odstranitev vseh začasnih težav pri splošni dobavi osnovnega ali certificiranega semena, ki se pojavljajo v Skupnosti in jih ni mogoče drugače premostiti, se lahko v skladu s postopkom iz člena 25(2) odloči, da države članice za določeno obdobje dovolijo trženje po vsej Skupnosti semena kategorije, ki je predmet manj strogih zahtev, ali semena sorte, ki ni vključena v Skupni katalog sort poljščin ali v nacionalno sortno listo držav članic, v količinah, ki so potrebne za rešitev dobavnih težav.

2. Za kategorijo semena katere koli dane sorte je uradna etiketa etiketa, predvidena za ustrezno kategorijo; za seme sort, ki niso vključene v zgoraj navedene kataloge sort, je uradna etiketa etiketa, predvidena za trgovsko seme. Etiketa zmeraj navaja, da je zadevno seme kategorije, ki izpolnjuje manj stroge zahteve.

3. Pravila za uporabo odstavka 1 se lahko sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 25(2).

Člen 22

1. Države članice zagotavljajo, da se uradni inšpekcijski pregledi izvajajo v zvezi s trženjem semena oljnic in predivnic, vsaj z naključnimi pregledi za potrditev skladnosti z zahtevami te direktive.

2. Brez poseganja v prost pretok semena znotraj Skupnosti, sprejmejo države članice vse potrebne ukrepe, da si zagotovijo naslednje podatke pri trženju količin, ki presegajo dva kilograma semena, uvoženega iz tretjih držav:

(a) vrsta;

(b) sorta;

(c) kategorija;

(d) država proizvodnje semena in organ za uradno potrjevanje;

(e) država izvoznica;

(f) uvoznik;

(g) količina semena.

Način, kako je treba predstaviti te podatke, se lahko določi v skladu s postopkom iz člena 25(2).

Člen 23

1. Primerjalni poskusi Skupnosti se izvajajo v okviru Skupnosti za naknadno kontrolo vzorcev osnovnega semena, z izjemo semena hibridnih ali sintetičnih sort, ter certificiranega semena vseh kategorij oljnic in predivnic, odvzetega med vzorčenjem. Izpolnjevanje pogojev, katerim mora seme ustrezati, se lahko preveri s poskusi naknadne kontrole. Pravila za poskuse in njihovi rezultati se predložijo odboru iz člena 25(1).

2. Ti primerjalni poskusi se uporabijo za usklajevanje tehničnih metod potrjevanja, da se pridobijo enakovredni rezultati. Takoj ko je ta cilj dosežen, se sestavijo letna poročila o napredovanju teh poskusov in se zaupno pošljejo državam članicam in Komisiji. Komisija v skladu s postopkom iz člena 25(2), določi datum za prvo poročilo.

3. Komisija v skladu s postopkom iz člena 25(2), sprejme potrebne ukrepe za izvajanje primerjalnih poskusov. Seme oljnic in predivnic, požeto v tretjih državah, se lahko vključi v primerjalne poskuse.

Člen 24

Spremembe vsebine prilog glede na razvoj znanstvenega in tehničnega znanja, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 25(2).

Člen 25

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za seme in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo, ustanovljen s členom 1 Sklepa Sveta 66/399/EGS [7].

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Obdobje iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES, je en mesec.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 26

Če ni drugače določeno v Prilogi II, je glede bolezni, škodljivih organizmov in njihovih nosilcev, ta direktiva ne posega v nacionalne predpise, utemeljene z zaščito zdravja in življenja ljudi, živali ali rastlin ali zaščite industrijske ali trgovinske lastnine.

Člen 27

1. V skladu s postopkom iz člena 25(2) se lahko določijo posebni pogoji, da se upošteva razvoj na področjih:

(a) pogoji, pod katerimi se lahko trži kemično obdelano seme;

(b) pogoji, pod katerimi se lahko trži seme za ohranjanje in situ in trajnostno uporabo rastlinskih genskih virov, vključno z mešanicami semena vrst, ki vključujejo tudi vrste, uvrščene na seznam v členu 1 Direktive 2002/53/ES, in so povezane s specifičnimi naravnimi in polnaravnimi življenjskimi prostori in jih ogroža genska erozija;

(c) pogoji, pod katerimi se lahko trži seme, primerno za ekološko proizvodnjo.

2. Posebni pogoji iz odstavka 1(b) vključujejo zlasti naslednje točke:

(a) seme te vrste ima znano provenianco, ki jo je ustrezen organ v vsaki državi članici odobril za trženje semena v opredeljenih območjih;

(b) ustrezne količinske omejitve.

Člen 28

Na zahtevo države članice, ki se bo obravnavala po postopku iz člena 25(2), je navedena država lahko popolnoma ali delno oproščena obveznosti uporabe določb iz te direktive z izjemo člena 17:

(a) glede naslednjih vrst:

- barvilni rumenik;

(b) glede drugih vrst, ki se navadno ne razmnožujejo ali tržijo na njenem ozemlju.

Člen 29

Države članice Komisiji sporočijo besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Komisija o tem obvesti druge države članice.

Člen 30

Najkasneje 1. februarja 2004 Komisija predloži podrobno oceno o poenostavitvah postopkov za potrjevanje, ki jih uvaja člen 5 Direktive 98/96/ES. Ta ocena se osredotoči zlasti na možne učinke na kakovost semena.

Člen 31

1. Direktiva 69/208/EGS, kakor jo spreminjajo direktive, uvrščene na seznam v Prilogi VI, del A, se razveljavi, brez poseganja v obveznosti držav članic v zvezi z roki za prenos navedenih direktiv iz Prilog VI, del B.

2. Sklicevanje na razveljavljeno direktivo se šteje kot sklicevanje na to direktivo in se berejo v skladu s tabelo ujemanja v Prilogi VII.

Člen 32

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 33

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 13. junija 2002

Za Svet

Predsednik

M. Rajoy Brey

[1] Mnenje z dne 9. aprila 2002 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[2] UL L 169, 10.7.1969, str. 3. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 98/96/ES (UL L 25, 1.2.1999, str. 27).

[3] Glej Prilogo VI, del A.

[4] UL L 193, 20.7.2002, str. 1.

[5] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

[6] UL L 286, 4.10.1989, str. 24. Odločba, nazadnje spremenjena z Odločbo 96/336/ES (UL L 128, 29.5.1996, str. 23).

[7] UL L 125, 11.7.1966, str. 2289/66.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI SEMENSKI POSEVEK

1. Predhodni posevki na polju morajo biti kompatibilni s proizvodnjo semena vrste in sorte posevka in polje mora biti dovolj očiščeno samosevcev, ki so ostali od prejšnje proizvodnje.

2. Nasad ustreza naslednjim standardom glede oddaljenosti od sosednjih virov oprašitve, ki bi lahko povzročila neželeno tujo oprašitev:

m |

Nasad | Minimalna razdalja |

1 | 2 |

Brassica spp. razen Brassica napus; Cannabis sativa razen enodomne konoplje, Carthamus tinctorius; Carum carvi; Gossypium spp.; Sinapis alba:

–za proizvodnjo osnovnega semena | 400 m |

–za proizvodnjo certificiranega semena | 200 m |

Brassica napus:

–za proizvodnjo osnovnega semena | 200 m |

–za proizvodnjo certificiranega semena | 100 m |

Cannabis sativa razen enodomne konoplje

–za proizvodnjo osnovnega semena | 5000 m |

–za proizvodnjo certificiranega semena | 1000 m |

Helianthus annuus:

–za proizvodnjo osnovnega semena hibridnih sort | 1500 m |

–za proizvodnjo osnovnega semena sort, ki niso hibridne sorte | 750 m |

–za proizvodnjo certificiranega semena | 500 m |

Teh razdalj ni treba upoštevati, če je dovolj zaščite pred kakršno koli tujo oprašitvijo.

3. Posevek mora imeti dovolj sortne pristnosti in sortne čistosti ali v primeru posevka samooplodne linije Helianthus annuus dovolj pristnosti in čistosti glede svojih značilnosti.

Za proizvodnjo semena sort hibridnih sort Helianthus annuus zgoraj navedene določbe veljajo tudi za značilnosti starševskih komponent, vključno z moško sterilnostjo ali obnovitvijo plodnosti.

Zlasti posevki Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. in hibridnih sort Helianthus annuus ustrezajo naslednjim standardom ali drugim pogojem:

A. Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi in Gossypium spp.:

število rastlin semenskega posevka, pri katerih je mogoče prepoznati, da očitno niso pristne glede na sorto, ne presega:

- eno na 30 m2 za proizvodnjo osnovnega semena,

- eno na 10 m2 za proizvodnjo certificiranega semena.

B. Hibridne sorte Helianthus annuus:

(a) odstotek po številu rastlin, pri katerih je mogoče prepoznati, da očitno niso pristne glede na samooplodno linijo ali starševsko komponento, ne presegajo:

(aa) za proizvodnjo osnovnega semena:

(i) | samooplodne linije | 0,2 % |

(ii) | dvolinijski hibridi | |

–moška starševska rastlina, rastline, ki so prašile cvetni prah, medtem ko imata 2 % ali več ženskih starševskih rastlin cvetove, ki so sposobni oploditve | 0,2 % |

–ženska starševska rastlina | 0,5 % |

(bb) za proizvodnjo certificiranega semena:

–moška starševska komponenta, rastline, ki so prašile cvetni prah, medtem ko ima 5 % ali več ženskih starševskih rastlin cvetove, ki so sposobni oploditve | 0,5 % |

–ženska starševska komponenta | 1,0 % |

(b) naslednji standardi ali pogoji za proizvodnjo semena hibridnih sort so izpolnjeni:

(aa) rastline moške starševske komponente prašijo dovolj cvetnega prahu, medtem ko rastline ženske starševske komponente cvetijo;

(bb) če imajo rastline ženske starševske komponente brazde pestiča, ki so sposobne oploditve, odstotek po številu rastlin ženske starševske komponente, ki so prašile ali prašijo cvetni prah, ne presega 0,5 %;

(cc) za proizvodnjo osnovnega semena skupni odstotek po številu rastlin ženske starševske komponente, pri katerih je mogoče prepoznati, da očitno niso pristne glede na komponento in ki so prašile ali prašijo cvetni prah, ne presega 0,5 %;

(dd) če pogoj, določen v Prilogi II(I)(2) ne more biti izpolnjen, je treba izpolniti naslednje pogoje: moško sterilna starševska komponenta se uporabi za proizvodnjo certificiranega semena, tako da se uporabi moška starševska komponenta, ki vsebuje posebno linijo za obnovitev moške fertilnosti, tako da bo vsaj ena tretjina rastlin, zraslih iz tako nastalega križanja, imela cvetni prah, ki se zdi v vsakem pogledu normalen.

4. Škodljivi organizmi, ki zmanjšajo uporabnost semena so na najnižji možni ravni. V primeru Glycine max. ta pogoj velja zlasti za organizme Pseudomonas syringae pv. glycinea, Diaporthe phaseolorum var. caulivora in var. sojae, Phialophora gregata in Phyalophthora megasperma f.sp. glycinea.

5. Izpolnjevanje zgoraj omenjenih standardov ali drugih pogojev se v primeru osnovnega semena preveri z uradnimi poljskimi pregledi, in v primeru certificiranega semena z uradnimi poljskimi pregledi ali s pregledi, opravljenim pod uradnim nadzorom. Ti poljski pregledi se opravijo v skladu z naslednjimi pogoji:

A. stanje in stopnja razvoja posevka dovoljuje ustrezen pregled,

B. v drugih primerih, razen pri posevkih hibridnih sort sončnice, je potreben vsaj en poljski pregled. V primeru hibridnih sort sončnice sta potrebna vsaj dva poljska pregleda,

C. velikost, število in razporeditev kontrolnih enot polja, ki bodo pregledani, da se preveri, ali so določbe iz te priloge izpolnjene, se določi v skladu z ustreznimi metodami.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI SEME

I. OSNOVNO IN CERTIFICIRANO SEME

1. Seme ima dovolj sortne pristnosti in čistosti. Zlasti semena vrst uvrščenih na spodnji seznam ustrezajo naslednjim standardom ali pogojem:

Vrsta in kategorija | Minimalna sortna čistost (%) |

1 | 2 |

Arachis hypogaea:

—osnovno seme | 99,7 |

—certificirano seme | 99,5 |

Brassica napus, razen sort, ki se uporabljajo le kot krmne rastline, Brassica rapa, razen sort, ki se uporabljajo le kot krmne rastline

—osnovno seme | 99,9 |

—certificirano seme | 99,7 |

Brassica napus spp., sorte, ki se uporabljajo le kot krmne rastline, Brassica rapa, sorte, ki se uporabljajo le kot krmne rastline, Helianthus annuus, razen hibridnih sort, vključno z nekaterimi komponentami, Sinapis alba:

—osnovno seme | 99,7 |

—certificirano seme | 99 |

Linum usitatissimum:

—osnovno seme | 99,7 |

—certificirano seme, prva množitev | 98 |

—certificirano seme, druga in tretja množitev | 97,5 |

Papaver somniferum:

—osnovno seme | 99 |

—certificirano seme | 98 |

Glycine max:

—osnovno seme | 99,5 |

—certificirano seme | 99 |

Minimalna sortna čistost se preverja predvsem s poljskimi pregledi, ki se izvajajo v skladu s pogoji, določenimi v Prilogi I.

2. Če ni mogoče izpolniti pogoja, določenega v Prilogi I(3)(B)(b)(dd), je treba izpolniti naslednji pogoj: če sta bili za proizvodnjo certificiranega semena hibridnih sort sončnice uporabljeni moško sterilna ženska starševska komponenta in moška starševska komponenta, ki ne obnavlja moške fertilnosti, se seme, proizvedeno iz moško sterilne starševske komponente, pomeša s semenom, proizvedenim z uporabo popolnoma fertilne starševske komponente. Razmerje semena moško sterilne in moško fertilne starševske komponente ne sme presegati dva proti ena.

3. Seme ustreza naslednjim standardom ali drugim pogojem glede kalivosti, tehnične čistote in deleža semen drugih rastlinskih vrst, vključno z Orobanche spp.:

A. Preglednica:

Vrsta in kategorija | Minimalna kalivost (utežni %) | Tehnična čistota | Maksimalna vsebnost števila semen drugih vrst rastlin v vzorcu z maso, navedeno v stolpcu 4 Priloge III (skupaj na stolpec) | Pogoji glede na delež semen Orobanche |

Minimalna tehnična čistota (utežni %) | Maksi-malna vsebnost semena drugih vrst rastlin (utežni %) | Druge vrste rastlin(a) | Avena fatua, Avena ludoviciana,Avena sterilis | Cuscuta spp. | Raphanus raphanis-trum | Rumex spp., razen Rumex acetosella | Alopecurusmyosuroides | Lolium remotum |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Arachis hypogaea | 70 | 99 | – | 5 | 0 | 0 c) | | | | | |

Brassica spp.

–osnovno seme | 85 | 98 | 0,3 | – | 0 | 0 c) d) | 10 | 2 | | | |

–certificirano seme | 85 | 98 | 0,3 | – | 0 | 0 c) d) | 10 | 5 | | | |

Cannabis sativa | 75 | 98 | – | 30 b) | 0 | 0 c) | | | | | e) |

Carthamus tinctorius | 75 | 98 | – | 5 | 0 | 0 c) | | | | | e) |

Carum carvi | 70 | 97 | – | 25 b) | 0 | 0 c) d) | 10 | | 3 | | |

Gossypium spp. | 80 | 98 | – | 15 | 0 | 0 c) | | | | | |

Helianthus annuus | 85 | 98 | – | 5 | 0 | 0 c) | | | | | |

Linum usitatissimum:

–navadni lan | 92 | 99 | – | 15 | 0 | 0 c) d) | | | 4 | 2 | |

–laneno seme | 85 | 99 | – | 15 | 0 | 0 c) d) | | | 4 | 2 | |

Papaver somniferum | 80 | 98 | – | 25 b) | 0 | 0 c) d) | | | | | |

Sinapis alba:

–osnovno seme | 85 | 98 | 0,3 | – | 0 | 0 c) d) | 10 | 2 | | | |

–certificirano seme | 85 | 98 | 0,3 | – | 0 | 0 c) d) | 10 | 5 | | | |

Glycine max. | 80 | 98 | – | 5 | 0 | 0 c) | | | | | |

B. Standardi ali drugi pogoji, ki veljajo ob sklicu nanje v preglednici v Oddelku I(3)(A) te priloge:

(a) maksimalna vsebnost semen, določen v stolpcu 5, vključuje tudi seme vrst v stolpcih 6 do 11;

(b) ugotavljanje skupnega deleža semen drugih vrst rastlin po številu ni potrebno, razen če obstaja dvom glede izpolnjevanja pogojev, določenih v stolpcu 5;

(c) ugotavljanje semen Cuscuta spp. po številu ni potrebno, razen če obstaja dvom glede izpolnjevanja pogojev, določenih v stolpcu 7;

(d) prisotnost enega semena Cuscuta spp. v vzorcu predpisane mase se ne šteje kot nečistota, če drugi vzorec iste mase ne vsebuje nobenih semen Cuscuta spp.;

(e) seme ne sme vsebovati Orobanche spp.; vendar se prisotnost enega semena Orobanche spp. v vzorcu 100 gramov ne šteje kot nečistota, če drugi vzorec z 200 grami ne vsebuje nobenih semen Orobanche spp.

4. Škodljivi organizmi, ki zmanjšujejo uporabnost semena so na najnižji možni ravni. Seme ustreza zlasti naslednjim standardom ali drugim pogojem:

A. Preglednica:

Vrsta | Škodljivi organizmi |

Maksimalni številski odstotek semen, okuženih s škodljivimi organizmi (skupaj na stolpec) | Sclerotinia sclerotiorum (maksimalno število sklerocij ali delčkov sklerocijev v vzorcu z maso, navedeno v stolpcu 4 Priloge III) |

Botrytis spp. | Alternaria spp., Ascochyta linicola (syn. Phoma linicola), Colletotirchum lini, Fusarium spp. | Platyedria gossypiella |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Brassica napus | | | | 10 b) |

Brassica rapa | | | | 5 b) |

Cannabis sativa | 5 | | | |

Gossypium spp. | | | 1 | |

Helianthus annuus | 5 | | | 10 b) |

Linum usitatissimum | 5 | 5 a) | | |

Sinnapis alba | | | | 5 b) |

B. Standardi ali drugi pogoji, ki veljajo ob sklicu nanje v preglednici v Oddelku I(4)(A) te Priloge:

(a) pri lanu maksimalni številski odstotek semen, okuženih z Ascochyta linicola (syn. Phoma linicola) ne presega enega odstotka;

(b) ugotavljanje sklerocijev ali delčkov sklerocijev Sclerotinie sclerotiorum po številu ni potrebno, razen če obstaja dvom glede izpolnjevanja pogojev, določenih v stolpcu 5.

C. Posebni standardi ali drugi pogoji, ki veljajo za Glycine max.:

(a) glede na Pseudomonas syringae pv. glycinea največje število podvzorcev v vzorcu najmanj 5000 semen na partijo, razdeljeno na 5 podvzorcev, za katere je bilo ugotovljeno, da so okuženi z navedenim organizmom, ne sme presegati 4;

če so v vseh petih podvzorcih odkrite sumljive kolonije, se lahko za potrditev gornjih standardov ali pogojev uporabijo biokemični testi sumljivih kolonij, izoliranih na posebnem mediju za vsak podvzorec;

(b) glede na Diaporthe phaseolorum maksimalno število okuženih semen ne presega 15 %;

(c) utežni odstotek anorganske primesi, kot je opredeljen v skladu s tekočimi mednarodnimi testnimi metodami, ne presega 0,3.

V skladu s postopkom iz člena 25(2) je državam članicam lahko dovoljeno, da ne izvedejo pregledov glede gornjih posebnih standardov, razen če na osnovi predhodnih izkušenj obstaja dvom, ali so ti standardi ali pogoji izpolnjeni.

II. TRGOVSKO SEME

Z izjemo Oddelka I pogoji iz Priloge II(I) veljajo za trgovsko seme.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

MASA PARTIJ IN VZORCEV

Vrsta | Maksimalna masa partije (tone) | Minimalna masa vzorca, ki ga je treba vzeti iz partij (grami) | Masa vzorca za določanje po številu, predvidenem v stolpcih od 5 do 11 Priloge II(I)(3)(A) in stolpcu 5 Priloge II(I)(4)(A) (grami) |

1 | 2 | 3 | 4 |

Arachis hypogaea | 25 | 1000 | 1000 |

Brassica rapa | 10 | 200 | 70 |

Brassica juncea | 10 | 100 | 40 |

Brassica napus | 10 | 200 | 100 |

Brassica nigra | 10 | 100 | 40 |

Cannabis sativa | 10 | 600 | 600 |

Carthamus tinctorius | 25 | 900 | 900 |

Carum carvi | 10 | 200 | 80 |

Gossypium spp. | 25 | 1000 | 1000 |

Helianthus annuus | 25 | 1000 | |

Linum usitatissimum | 10 | 300 | 150 |

Papaver somniferum | 10 | 50 | 10 |

Sinapis alba | 10 | 400 | 200 |

Glycine max. | 25 | 1000 | 1000 |

Maksimalna masa partije ne sme biti presežena za več kot 5 %.

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

ETIKETA

A. Zahtevane informacije

(a) Za osnovno seme in certificirano seme

1. "Pravila in standardi ES".

2. Organ za potrjevanje in država članica ali njune začetnice.

3. Mesec in leto pečatenja, izraženo takole: "pečateno … (mesec in leto)" ali

mesec in leto zadnjega uradnega vzorčenja za certifikacijo, izraženo takole: "vzorčeno … (mesec in leto)".

4. Sklicna številka partije.

5. Vrsta, navedena vsaj z botaničnim imenom, ki je lahko navedeno v skrajšani obliki in brez imen avtorjev, z latinskimi črkami.

6. Sorta, navedena vsaj z latinskimi črkami.

7. Kategorija.

8. Država proizvodnje.

9. Deklarirana neto ali bruto masa.

10. Če je navedena masa in se uporabijo granulirana fitofarmacevtska sredstva, snovi za oblaganje ali drugi trdni dodatki, vrsta dodatka in tudi približno razmerje med maso čistih semen in skupno maso.

11. V primeru sort, ki so hibridi ali samooplodne linije

- za osnovno seme, če je hibrid ali samooplodna linija, kateri pripada seme, uradno sprejeta po Direktivi 2002/53/ES:

ime te komponente, po kateri je uradno sprejeto, s sklicem na končno sorto ali brez njega, v primeru hibridov ali samooplodnih linij, ki so namenjene le za komponente končnih sort, opremljeno z besedo "komponenta",

- za osnovno seme v drugih primerih:

ime komponente, kateri pripada osnovno seme, ki je lahko navedeno v kodirani obliki, opremljeno s sklicem na končno sorto, s sklicem na njeno funkcijo (moško ali žensko) ali brez njega, in opremljeno z besedo "komponenta",

- za certificirano seme:

ime sorte, kateri pripada seme, opremljeno z besedo "hibrid".

12. Če je bila ponovno opravljena analiza vsaj kalivost, so lahko navedene besede "ponovno analizirano… (mesec in leto)" ter služba, odgovorna za tako ponovno analizo. Take informacije so lahko navedene na uradni nalepki, nalepljeni na uradno etiketo.

V skladu s postopkom, določenim v členu 25(2), so države članice lahko oproščene zahteve, da navedejo botanično ime za posamezno vrsto in, kjer je to primerno, v omejenih obdobjih, če je bilo ugotovljeno, da so pomanjkljivosti njegovega izvajanja večje kot prednosti, pričakovane pri trženju semena.

(b) Za trgovsko seme

1. "Pravila in standardi ES".

2. "Trgovsko seme (ni potrjeno po sorti)".

3. Organ za potrjevanje in država članica ali njune začetnice.

4. Mesec in leto pečatenja, izraženo takole: "pečateno … (mesec in leto)".

5. Sklicna številka partije.

6. Vrsta, navedena vsaj z botaničnim imenom, ki je lahko navedeno v skrajšani obliki in brez imen avtorjev, z latinskimi črkami.

7. Regija proizvodnje.

8. Deklarirana neto ali bruto masa.

9. Če je navedena masa in se uporabijo granulirana fitofarmacevtska sredstva, snovi za oblaganje ali drugi trdni dodatki, vrsta dodatka in tudi približno razmerje med maso čistih semen in skupno maso.

10. Če je bila ponovno opravljena analiza vsaj kalivost, so lahko navedene besede "ponovno analizirano… (mesec in leto)" ter služba, odgovorna za tako ponovno analizo. Take informacije so lahko navedene na uradni nalepki, nalepljeni na uradno etiketo.

V skladu s postopkom, določenim v členu 25(2), so države članice lahko oproščene zahteve, da navedejo botanično ime za posamezno vrsto in, kjer je to primerno, v omejenih obdobjih, če je bilo ugotovljeno, da so pomanjkljivosti njegovega izvajanja večje kot prednosti, pričakovane pri trženju semena.

B. Minimalne dimenzije

110 mm x 67 mm.

--------------------------------------------------

PRILOGA V

ETIKETA IN DOKUMENT, PREDVIDENA V PRIMERU NEDOKONČNO POTRJENEGA SEMENA, POŽETEGA V DRUGI DRŽAVI ČLANICI

A. Informacije, ki se zahtevajo za etiketo

- organ, odgovoren za poljski pregled, in država članica ali njune začetnice,

- vrsta, navedena vsaj z botaničnim imenom, ki je lahko navedeno v skrajšani obliki in brez imen avtorjev, z latinskimi črkami,

- sorta, navedena vsaj z latinskimi črkami; v primeru sort (samooplodne linije, hibridi), ki so namenjeni le kot komponente za hibridne sorte, se doda beseda "komponenta",

- kategorija,

- v primeru hibridnih sort beseda "hibrid",

- sklicna številka parcele ali partije,

- deklarirana neto ali bruto masa,

- besede "ne dokončno potrjeno seme".

V skladu s postopkom, določenim v členu 25(2), so države članice lahko oproščene zahteve, da navedejo botanično ime za posamezno vrsto in, kjer je to primerno, v omejenih obdobjih, če je bilo ugotovljeno, da so pomanjkljivosti njegovega izvajanja večje kot prednosti, pričakovane pri trženju semena.

B. Barva etikete

Etiketa je siva.

C. Informacije, ki se zahtevajo za dokument

- organ, ki izdaja dokument,

- vrsta, navedena vsaj z botaničnim imenom, ki je lahko navedeno v skrajšani obliki in brez imen avtorjev, z latinskimi črkami,

- sorta, navedena vsaj z latinskimi črkami,

- kategorija,

- sklicna številka semena, uporabljenega za zasnovo semenskega posevka in ime države ali držav, ki so potrdile navedeno seme,

- sklicna številka parcele ali partije,

- območje gojeno za proizvodnjo partije, zajete v dokumentu,

- količina požetega semena in število pakiranj,

- število generacij po osnovnem semenu v primeru certificiranega semena,

- potrditev, da so pogoji, ki jih mora zadovoljevati posevek, iz katerega izvira seme, izpolnjeni,

- če je to primerno, rezultati predhodne analize semena.

--------------------------------------------------

PRILOGA VI

DEL A RAZVELJAVLJENA DIREKTIVA IN NJENE ZAPOREDNE SPREMEMBE

(iz člena 31)

Direktiva 69/208/EGS (UL L 169, 10.7.1969, str. 3) | |

Direktiva Sveta 71/162/EGS (UL L 87, 17.4.1971, str. 24) | le člen 5 |

Direktiva Sveta 72/274/EGS (UL L 171, 29.7.1972, str. 37) | le v zvezi s sklici na določbe Direktive 69/208/EGS v členih 1 in 2 |

Direktiva Sveta 72/418/EGS (UL L 287, 26.12.1972, str. 22) | le člen 5 |

Direktiva Sveta 73/438/EGS(UL L 356, 27.12.1973, str. 79) | le člen 5 |

Direktiva Sveta 75/444/EGS (UL L 196, 26.7.1975, str. 6) | le člen 5 |

Direktiva Sveta 78/55/EGS (UL L 16, 20.1.1978, str. 23) | le člen 5 |

Direktiva Komisije 78/388/EGS (UL L 113, 25.4.1978, str. 20) | |

Direktiva Sveta 78/692/EGS (UL L 236, 26.8.1978, str. 13) | le člen 6 |

Direktiva Sveta 78/1020/EGS (UL L 350, 14.12.1978, str. 27) | le člen 3 |

Direktiva Komisije 79/641/EGS (UL L 183, 19.7.1979, str. 13) | le člen 3 |

Direktiva Komisije 80/304/EGS (UL L 68, 14.3.1980, str. 33) | |

Direktiva Komisije 81/126/EGS (UL L 67, 12.3.1981, str. 36) | le člen 4 |

Direktiva Komisije 82/287/EGS (UL L 131, 13.5.1982, str. 24) | le člena 3 in 4 |

Direktiva Sveta 82/727/EGS (UL L 310, 6.11.1982, str. 21) | |

Direktiva Komisije 82/859/EGS (UL L 357, 18.12.1982, str. 31) | |

Direktiva Sveta 86/155/EGS (UL L 118, 7.5.1986, str. 23) | le člen 4 |

Direktiva Komisije 87/120/EGS (UL L 49, 18.2.1987, str. 39) | le člen 4 |

Direktiva Komisije 87/480/EGS (UL L 273, 26.9.1987, str. 43) | le člen 2 |

Direktiva Sveta 88/332/EGS (UL L 151, 17.6.1988, str. 82) | le člen 7 |

Direktiva Sveta 88/380/EGS (UL L 187, 16.7.1988, str. 31) | le člen 5 |

Direktiva Sveta 90/654/EGS (UL L 353, 17.12.1990, str. 48) | le v zvezi s sklici na določbe Direktive 69/208/EGS v členu 2 in Prilogi II(I)(5) |

Direktiva Komisije 92/9/EGS (UL L 70, 17.3.1992, str. 25) | |

Direktiva Komisije 92/107/EGS (UL L 16, 25.1.1993, str. 1) | |

Direktiva Komisije 96/18/ES (UL L 76, 26.3.1996, str. 21) | le člen 2 |

Direktiva Sveta 96/72/ES (UL L 304, 27.11.1996, str. 10) | le člen 1(5) |

Direktiva Sveta 98/95/ES (UL L 25, 1.2.1999, str. 1) | le člen 5 |

Direktiva Sveta 98/96/ES (UL L 25, 1.2.1999, str. 27) | le člen 5 |

DEL B ROKI ZA PRENOS V NACIONALNO ZAKONODAJO

(iz člena 31)

Direktiva | Rok za uveljavitev |

69/208/EGS | 1. julij 1972 |

71/162/EGS | 1. julij 1970 (Člen 5(1), (2) in (7)) |

1. julij 1972 (člen5(3)) |

1. julij 1971 (druge določbe) |

72/274/EGS | 1. julij 1972 (člen 1) |

1. januar 1973 (člen 2) |

72/418/EGS | 1. julij 1973 |

73/438/EGS | 1. julij 1973 (člen5(3)) |

1. januar 1974 (člen 5(4)) |

1. julij 1974 (druge določbe) |

75/444/EGS | 1. julij 1975 (člen5(2)) |

1. julij 1977 (druge določbe) |

78/55/EGS | 1. julij 1978 (člen 5(2)) |

1. julij 1979 (druge določbe) |

78/388/EGS | 1. januar 1981 (člen 1(1) in (2)) |

1. julij 1980 (druge določbe) |

78/692/EGS | 1. julij 1977 (člen 6) |

1. julij 1979 (druge določbe) |

78/1020/EGS | 1. julij 1977 |

79/641/EGS | 1. julij 1980 |

80/304/EGS | 1. julij 1980 |

81/126/EGS | 1. julij 1982 |

82/287/EGS | 1. januar 1983 |

82/727/EGS | 1. julij 1982 |

82/859/EGS | 1. julij 1983 |

86/155/EGS | 1. marec 1986 (člen 4(3), (4) in 5) |

1. julij 1987 (druge določbe) |

87/120/EGS | 1. junij 1988 |

87/480/EGS | 1. julij 1990 |

88/332/EGS | |

88/380/EGS | 1. julij 1992 (člen 5(10), (19), (23) in (25) in člen 5(12)) |

1. julij 1990 (druge določbe) |

90/654/EGS | |

92/9/EGS | 30. junij 1992 |

92/107/EGS | 1. julij 1994 |

96/18/ES | 1. julij 1996 |

96/72/ES | 1. julij 1997 |

98/95/ES | 1. februar 2000 (Popravek UL L 126, 20.5.1999, str. 23) |

98/96/ES | 1. februar 2000 |

--------------------------------------------------

PRILOGA VII

TABELA UJEMANJA

Direktiva 69/208/EGS | Ta direktiva |

Člen 1 | Člen 1, prvi pododstavek |

Člen 17 | Člen 1, drugi pododstavek |

Člen 1(a) | Člen 2(1)(a) |

Člen 2(1)(A) | Člen 2(1)(b) |

Člen 2(1)(B)(a) | Člen 2(1)(c)(i) |

Člen 2(1)(B)(b) | Člen 2(1)(c)(ii) |

Člen 2(1)(B)(c) | Člen 2(1)(c)(iii) |

Člen 2(1)(B)(d) | Člen 2(1)(c)(iv) |

Člen 2(1)(Ba)(1)(a) | Člen 2(1)(d)(1)(i) |

Člen 2(1)(Ba)(1)(b) | Člen 2(1)(d)(1)(ii) |

Člen 2(1)(Ba)(2)(a) | Člen 2(1)(d)(2)(i) |

Člen 2(1)(Ba)(2)(b) | Člen 2(1)(d)(2)(ii) |

Člen 2(1)(Ba)(2)(c) | Člen 2(1)(d)(2)(iii) |

Člen 2(1)(C)(a) | Člen 2(1)(e)(i) |

Člen 2(1)(C)(b) | Člen 2(1)(e)(ii) |

Člen 2(1)(C)(c) | Člen 2(1)(e)(iii) |

Člen 2(1)(C)(d) | Člen 2(1)(e)(iv) |

Člen 2(1)(D)(a) | Člen 2(1)(f)(i) |

Člen 2(1)(D)(b) | Člen 2(1)(f)(ii) |

Člen 2(1)(D)(c) | Člen 2(1)(f)(iii) |

Člen 2(1)(D)(d) | Člen 2(1)(f)(iv) |

Člen 2(1)(E)(a) | Člen 2(1)(g)(i) |

Člen 2(1)(E)(b) | Člen 2(1)(g)(ii) |

Člen 2(1)(E)(c) | Člen 2(1)(g)(iii) |

Člen 2(1)(E)(d) | Člen 2(1)(g)(iv) |

Člen 2(1)(Ea)(a) | Člen 2(1)(h)(i) |

Člen 2(1)(Ea)(b) | Člen 2(1)(h)(ii) |

Člen 2(1)(Ea)(c) | Člen 2(1)(h)(iii) |

Člen 2(1)(Ea)(d) | Člen 2(1)(h)(iv) |

Člen 2(1)(F)(a) | Člen 2(1)(i)(i) |

Člen 2(1)(F)(b) | Člen 2(1)(i)(ii) |

Člen 2(1)(F)(c) | Člen 2(1)(i)(iii) |

Člen 2(1)(F)(d) | Člen 2(1)(i)(iv) |

Člen 2(1)(G)(a) | Člen 2(1)(j)(i) |

Člen 2(1)(G)(b) | Člen 2(1)(j)(ii) |

Člen 2(1)(G)(c) | Člen 2(1)(j)(iii) |

Člen 2(1)(H)(a) | Člen 2(1)(k)(i) |

Člen 2(1)(H)(b) | Člen 2(1)(k(ii) |

Člen 2(1)(H)(c) | Člen 2(1)(k)(iii) |

Člen 2(1a) | Člen 2(2) |

Člen 2(1b) | Člen 2(3) |

Člen 2(2)(a) | – |

Člen 2(2)(b) | Člen 2(4)(a) |

Člen 2(2)(c) | – |

Člen 2(2)(d) | Člen 2(4)(b) |

Člen 2(3)(i)(a) | Člen 2(5)(a)(i) |

Člen 2(3)(i)(b) | Člen 2(5)(a)(ii) |

Člen 2(3)(i)(c) | Člen 2(5)(a)(iii) |

Člen 2(3)(i)(d) | Člen 2(5)(a)(iv) |

Člen 2(3)(ii) | Člen 2(5)(b) |

Člen 2(3)(iii) | Člen 2(5)(c) |

Člen 2(3)(iv) | Člen 2(5)(d) |

Člen 2(3)(v) | Člen 2(5), drugi pododstavek |

Člen 2(4) | Člen 2(6) |

Člen 3 | Člen 3 |

Člen 3(a) | Člen 4 |

Člen 4 | Člen 5 |

Člen 4(a) | Člen 6 |

Člen 5 | Člen 7 |

Člen 6 | Člen 8 |

Člen 7 | Člen 9 |

Člen 8 | Člen 10 |

Člen 9 | Člen 11 |

Člen 10 | Člen 12 |

Člen 11 | Člen 13 |

Člen 11(a) | Člen 14 |

Člen 12 | Člen 15 |

Člen 12(a) | Člen 16 |

Člen 13 | Člen 17 |

Člen 14 | Člen 19 |

Člen 14(a) | Člen 18 |

Člen 15(1)(a) | Člen 20(a) |

Člen 15(1)(b) | Člen 20(b) |

Člen 16 | Člen 21 |

Člen 18 | Člen 22 |

Člen 19 | Člen 23 |

Člen 20(a) | Člen 24 |

Člen 20 | Člen 25 |

Člen 21 | Člen 26 |

Člen 21(a)(1) | Člen 27(1) |

Člen 21(a)(2)(i) | Člen 27(2)(a) |

Člen 21(a)(2)(ii) | Člen 27(2)(b) |

Člen 22 | Člen 28 |

– | Člen 29 |

– | Člen 30 |

– | Člen 31 |

– | Člen 32 |

– | Člen 33 |

PRILOGA I | PRILOGA I |

PRILOGA II del I točka 1 | PRILOGA II del I točka 1 |

PRILOGA II del I točka 1(a) | PRILOGA II del I točka 2 |

PRILOGA II del I točka 2 | PRILOGA II del I točka 3 |

PRILOGA II del I točka 3 | PRILOGA II del I točka 4 |

PRILOGA II del II | PRILOGA II del II |

PRILOGA III | PRILOGA III |

PRILOGA IV del A točka (a)(1) | PRILOGA IV del A točka (a)(1) |

PRILOGA IV del A točka (a)(2) | PRILOGA IV del A točka (a)(2) |

PRILOGA IV del A točka (a)(3) | PRILOGA IV del A točka (a)(3) |

PRILOGA IV del A točka (a)(4) | PRILOGA IV del A točka (a)(4) |

PRILOGA IV del A točka (a)(5) | PRILOGA IV del A točka (a)(5) |

PRILOGA IV del A točka (a)(6) | PRILOGA IV del A točka (a)(6) |

PRILOGA IV del A točka (a)(7) | PRILOGA IV del A točka (a)(7) |

PRILOGA IV del A točka (a)(8) | PRILOGA IV del A točka (a)(8) |

PRILOGA IV del A točka (a)(9) | PRILOGA IV del A točka (a)(9) |

PRILOGA IV del A točka (a)(10) | PRILOGA IV del A točka (a)(10) |

PRILOGA IV del A točka (a)(10)(a) | PRILOGA IV del A točka (a)(11) |

PRILOGA IV del A točka (a)(11) | PRILOGA IV del A točka (a)(12) |

PRILOGA IV del A točka (b) | PRILOGA IV del A točka (b) |

PRILOGA IV del B | PRILOGA IV del B |

PRILOGA V | PRILOGA V |

– | PRILOGA VI |

– | PRILOGA VII |

--------------------------------------------------

Top