EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0309

Sklep Sveta in Komisije glede sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju z dne 4. aprila 2002 o sklenitvi sedmih sporazumov s Švicarsko konfederacijo

OJ L 114, 30.4.2002, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 041 P. 89 - 93
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 041 P. 89 - 93
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 041 P. 89 - 93
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 041 P. 89 - 93
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 041 P. 89 - 93
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 041 P. 89 - 93
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 041 P. 89 - 93
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 041 P. 89 - 93
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 041 P. 89 - 93
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 027 P. 25 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 027 P. 25 - 29
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 060 P. 3 - 7

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/04/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/309/oj

Related international agreement
Related international agreement
Related international agreement
Related international agreement
Related international agreement
Related international agreement

32002D0309Uradni list L 114 , 30/04/2002 str. 0001 - 0005


Sklep Sveta in Komisije glede sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju

z dne 4. aprila 2002

o sklenitvi sedmih sporazumov s Švicarsko konfederacijo

(2002/309/ES, Euratom)

SVET EVROPSKE UNIJE,

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 310 v povezavi z drugim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe in drugim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe in člena 300(4) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti drugega pododstavka člena 101 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju privolitve Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju odobritve Sveta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Zaradi prizadevanja prednostnih povezav med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo ter njune skupne želje razširiti in poglobiti odnose so bili 21. junija 1999 podpisani naslednji sporazumi, ki jih je treba odobriti:

- Sporazum o prostem gibanju oseb med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami in Švicarsko konfederacijo,

- Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prevozu,

- Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o cestnem in železniškem prevozu blaga in potnikov,

- Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi,

- Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o vzajemnem priznavanju glede ugotavljanja skladnosti,

- Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o nekaterih vidikih državnih naročil,

- Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in Švicarsko konfederacijo.

(2) Teh sedem sporazumov med seboj tesno povezuje zahteva, da začnejo veljati hkrati in se istočasno prenehajo uporabljati, in sicer šest mesecev po prejemu obvestila o nepodaljšanju ali odpovedi katerega koli izmed njih.

(3) Glede Sporazuma o prostem gibanju oseb obveznosti iz sporazuma, ki sodijo v okvir dela tri, naslova IV Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, niso zavezujoče za Kraljevino Dansko, Irsko ter Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske kot obveznosti po pravu Skupnosti, temveč kot obveznosti, ki izhajajo iz obveznosti med temi državami članicami in Švicarsko konfederacijo.

(4) Glede Sporazuma o trgovini s kmetijskimi proizvodi se po potrebi lahko v skladu s postopkom iz člena 5(4) sprejmejo ukrepi, potrebni za izvajanje prve alinee člena 5(3) tega sklepa. Ti ukrepi se sprejmejo v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za izvajanje izvedbenih pooblastil, dodeljenih Komisiji [2].

(5) Skupni odbori, ustanovljeni na podlagi teh sporazumov, dobijo nekatere naloge za izvajanje, vključno s pooblastilom za spreminjanje nekaterih vidikov prilog k sporazumom. Vzpostavijo se ustrezni notranji postopki za zagotovitev pravilnega delovanja sporazumov ter v nekaterih primerih za pooblaščanje Komisije za dajanje soglasja k nekaterim tehničnim spremembam teh sporazumov ali za sprejetje nekaterih odločitev za njihovo izvajanje –

SKLENILA:

Člen 1

1. V imenu Evropske skupnosti se odobri naslednjih šest sporazumov:

- Sporazum o prostem gibanju oseb med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi strani,

- Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prevozu,

- Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o cestnem in železniškem prevozu blaga in potnikov,

- Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi,

- Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o vzajemnem priznavanju glede ugotavljanja skladnosti,

- Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o nekaterih vidikih državnih naročil.

Naslednji sporazum se odobri v imenu Evropske skupnosti in Evropske skupnosti za atomsko energijo:

- Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in Švicarsko konfederacijo.

Besedila sporazumov so priložena temu sklepu.

2. V skladu z njihovimi pogoji začne vseh sedem sporazumov veljati hkrati in se istočasno prenehajo uporabljati, in sicer šest mesecev po prejemu obvestila o nepodaljšanju ali odpovedi katerega koli izmed njih.

Člen 2

Skupnost v Skupnem odboru, ustanovljenem po členu 14 Sporazuma glede Sporazuma o prostem gibanju oseb, zastopa predstavnik Komisije. Stališče Skupnosti med izvajanjem sporazuma glede odločitev ali priporočil Skupnega odbora določi Svet na predlog Komisije v skladu z ustreznimi določbami Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Člen 3

1. Skupnost v Skupnem odboru, ustanovljenem po členu 21 Sporazuma glede Sporazuma o zračnem prometu, zastopa Komisija, ki ji pomagajo predstavniki držav članic.

2. Stališče Skupnosti glede odločitev Skupnega odbora, ki le razširjajo akte zakonodaje Skupnosti na Švico, ob upoštevanju vseh potrebnih tehničnih prilagoditev, sprejme Komisija.

3. Stališče Skupnosti za druge odločitve Skupnega odbora sprejme Svet s kvalificirano večino na predlog Komisije.

Člen 4

1. Skupnost v Skupnem odboru, ustanovljenem po členu 51 Sporazuma glede Sporazuma o cestnem in železniškem prevozu blaga in potnikov, zastopa Komisija, ki ji pomagajo predstavniki držav članic. Stališče Skupnosti glede odločitev Skupnega odbora sprejme:

- Svet s kvalificirano večino na predlog Komisije za zadeve iz členov 42, 45, 46, 47 in 54 Sporazuma,

- za vse druge zadeve pa Komisija po posvetovanju z Odborom, ustanovljenim po prvem pododstavku člena 4 Sklepa 92/578/EGS [3].

Člen 5

1. Skupnost v Skupnem odboru za kmetijstvo iz člena 6(1) Sporazuma in v Skupnem veterinarskem odboru iz člena 19(1) Priloge 11 k Sporazumu v zvezi s Sporazumom o trgovini s kmetijskimi proizvodi zastopa Komisija, ki ji pomagajo predstavniki držav članic.

2. Stališče Skupnosti v Skupnem odboru za kmetijstvo in Skupnem veterinarskem odboru sprejme Svet na predlog Komisije v skladu z ustreznimi določbami Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Stališče Skupnosti o zadevah, o katerih odloča Skupni odbor za kmetijstvo, kakor je navedeno v členu 6(3) Sporazuma, pa sprejme Komisija:

- glede zadev v zvezi s Prilogo 4 k Sporazumu in z njenimi dodatki v skladu s postopkom iz člena 18 Direktive 2000/29/ES [4],

- glede zadev v zvezi s Prilogo 5 k Sporazumu in z njenimi dodatki v skladu s postopkom iz člena 23 Direktive 70/524/ES [5],

- glede zadev v zvezi s Prilogo 6 k Sporazumu in z njenimi dodatki v skladu s postopkom iz člena 21 Direktive 66/400/EGS [6] ali ustreznimi določbami drugih direktiv v sektorju semen,

- glede zadev v zvezi s Prilogo 7 k Sporazumu in z njenimi dodatki v skladu s postopkom iz člena 75 Uredbe (ES) št. 1493/1999 [7],

- glede zadev v zvezi s Prilogo 8 k Sporazumu in z njenimi dodatki v skladu s postopkom iz člena 14 ali člena 15 Uredbe (EGS) št. 1576/89 [8] ali iz člena 13 ali člena 14 Uredbe (EGS) št. 1601/91 [9],

- glede zadev v zvezi s Prilogo 9 k Sporazumu in z njenimi dodatki v skladu s postopkom iz člena 14 Uredbe (EGS) št. 2092/91 [10],

- glede zadev v zvezi s Prilogo 10 k Sporazumu in z njenimi dodatki v skladu s postopkom iz člena 46 Uredbe (ES) št. 2200/96 [11].

3. Brez poseganja v odstavek 6 Komisija sprejme ukrepe, ki so potrebni za izvajanje Sporazuma glede:

- izvajanja tarifnih koncesij, določenih v Prilogah 2 in 3 k Sporazumu, kakor tudi sprememb in tehničnih prilagoditev, ki so potrebne zaradi sprememb kombinirane nomenklature in oznak TARIC v skladu s postopkom iz člena 23 Uredbe (EGS) št. 1766/92 [12], ali z ustreznimi določbami drugih uredb o skupni ureditvi trga ali v skladu s postopkom iz odstavka 2,

- izvajanja Priloge 4 v skladu s postopkom iz člena 18 Direktive 2000/29/ES,

- izvajanja Priloge 5 v skladu s postopkom iz člena 23 Direktive 70/524/EGS,

- izvajanja Priloge 6 v skladu s postopkom iz člena 21 Direktive 66/400/EGS ali ustreznimi določbami drugih direktiv v sektorju semen,

- izvajanja naslova III Priloge 7 v skladu s postopkom iz člena 75 Uredbe (ES) št. 1493/1999,

- izvajanja člena 14 Priloge 8 v skladu s postopkom iz člena 14 Uredbe (EGS) št. 1576/89 ali iz člena 13 Uredbe (EGS) št. 1601/91,

- izvajanja Priloge 9 v skladu s postopkom iz člena 14 Uredbe (EGS) št. 2092/91,

- izvajanja Priloge 10 v skladu s postopkom iz člena 46 Uredbe (ES) št. 2200/96,

- izvajanja Priloge 11 v skladu s členom 30 Direktive 72/462/EGS [13].

4. Kadar je primerno, se potrebni ukrepi iz prve alinee odstavka 3 lahko sprejmejo v skladu s postopki, navedenimi v nadaljevanju.

Komisiji pomaga Odbor za carinski zakonik, ustanovljen s členom 248a Uredbe (EGS) št. 2913/92 [14].

Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Odločbe 1999/468/ES.

Obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, je en mesec.

5. Odbor za carinski zakonik lahko obravnava vsako vprašanje v zvezi z uporabo tarifnih kvot, ki ga postavi predsedujoči na svojo pobudo ali na zahtevo države članice.

6. Komisija na zahtevo države članice ali na svojo pobudo odloči o potrebnih ukrepih v skladu s členom 10 Sporazuma, členom 29 Priloge 7, členom 16 Priloge 8, členom 9 Priloge 9 in členom 5 Priloge 10. O teh odločitvah se obvestijo Svet in države članice. Če Komisija prejme zahtevo države članice, sprejme odločitev o zahtevi v treh delovnih dneh po njenem prejemu. Vsaka država članica lahko predloži odločitev Komisije Svetu v treh delovnih dneh od dneva, ko je prejela obvestilo. Svet se nemudoma sestane. S kvalificirano večino lahko sprejme drugačno odločitev v 30 dneh od dneva, ko je prejel odločitev Komisije.

Člen 6

1. Skupnost v Skupnem odboru, ustanovljenem na podlagi člena 10 Sporazuma, v nadaljevanju "Odbor", v zvezi s Sporazumom o vzajemnem priznavanju glede ugotavljanja skladnosti, zastopa Komisija, ki ji pomaga posebni odbor, ki ga imenuje Svet. Komisija po posvetovanju s tem posebnim odborom nadaljuje s postopki za imenovanja, uradna obvestila, izmenjavo informacij ter zahteve za preverjanje v členih 6(3), 7, 8(1), 10(4)(e) in 12 Sporazuma.

2. Stališče Skupnost v Odboru določi Komisija po posvetovanju s posebnim odborom iz odstavka 1 v zvezi z:

(a) uporabo člena 1(3) za poglavja iz Priloge 1;

(b) sprejetjem poslovnika v skladu s členom 10(2) in za postopke preverjanja, določene v členu 10(4)(c) in (d) Sporazuma;

(c) preverjanjem ustreznosti organov za ugotavljanje skladnosti ter s tem povezanih odločitev v skladu s členoma 8 in 11(c) Sporazuma;

(d) spremembami oddelkov I do V vseh poglavij Priloge I v skladu s členom 10(4)(a), (b) in (e) ter členom 11 Sporazuma;

(e) spremembami prilog v skladu s členom 10(5) Sporazuma in

(f) mehanizmi reševanja sporov, določenimi v členu 14 Sporazuma.

3. V vseh drugih primerih določi stališče Skupnosti v Odboru Svet s kvalificirano večino na predlog Komisije.

Člen 7

1. Skupnost v Skupnem odboru, ustanovljenem po členu 11 Sporazuma glede Sporazuma o nekaterih vidikih državnih naročil, zastopa Komisija, ki ji pomagajo predstavniki držav članic.

2. Komisija je pooblaščena, da v imenu Skupnosti odobri spremembe prilog I, II, III, IV, VI in VII k Sporazumu. Pri tem Komisiji pomaga posebni odbor, ki ga imenuje Svet. Pooblastilo iz prvega stavka je omejeno v zvezi s Prilogo I na spremembe, ki bodo potrebne, če se bodo uporabljali postopki iz člena 8 Direktive 93/38/EGS, v zvezi s prilogami II, III in IV pa na spremembe, ki bodo potrebne, če se bodo v sektorjih, za katere veljajo te priloge, uporabljali podobni postopki, in v zvezi s prilogama VI in VII na rezultate prihodnjih pogajanj v okviru Sporazuma o državnih naročilih iz leta 1996.

3. V vseh drugih primerih stališče Skupnosti glede odločitev Skupnega odbora sprejme Svet na predlog Komisije v skladu z ustreznimi določbami Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Člen 8

Akte ali instrumente za odobritev, ki so določeni v vsakem od sporazumov, v imenu Evropske skupnosti deponira predsednik Sveta in glede Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju v imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo tudi predsednik Komisije.

V Bruslju, 4. aprila 2002

Za Svet

Predsednik

A. Acebes Paniagua

Za Komisijo

R. Prodi

Predsednik

[1] UL C 41, 7.2.2001, str. 25.

[2] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

[3] UL L 373, 21.12.1992, str. 26.

[4] UL L 169, 10.7.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 2001/33/ES (UL L 127, 9.5.2001, str. 42).

[5] UL L 270, 14.12.1970, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2205/2001 (UL L 297, 15.11.2001, str. 3).

[6] UL 125, 11.7.1966, str. 2290/66. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 98/96/ES (UL L 25, 1.2.1999, str. 27).

[7] UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 2585/2001 (UL L 345, 29.11.2001, str. 10).

[8] UL L 160, 12.6.1989, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 3378/94 (UL L 366, 31.12.1994, str. 1).

[9] UL L 149, 14.6.1991, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 2061/96 (UL L 277, 30.10.1996, str. 1).

[10] UL L 198, 22.7.1991, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2491/2001 (UL L 337, 20.12.2001, str. 9).

[11] UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 911/2001 (UL L 129, 11.5.2001, str. 3).

[12] UL L 181, 1.7.1992, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1666/2000 (UL L 193, 29.7.2000, str. 1).

[13] UL L 302, 31.12.1972, str. 28. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1452/2001 (UL L 198, 21.7.2001, str. 11).

[14] UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2700/2000 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 311, 12.12.2000, str. 17).

--------------------------------------------------

Top