Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2491

Uredba Komisije (ES) št. 2491/2001 z dne 19. decembra 2001 o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil

OJ L 337, 20.12.2001, p. 9–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 262
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 262

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2491/oj

32001R2491Uradni list L 337 , 20/12/2001 str. 0009 - 0017


Uredba Komisije (ES) št. 2491/2001

z dne 19. decembra 2001

o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91 z dne 24. junija 1991 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 436/2001 [2], in zlasti druge alinee člena 13 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Ekološka pridelava kmetijskih proizvodov se je v zadnjih letih znatno razvila. V mnogih primerih ekološka pridelava ni več omejena na lokalno proizvodnjo in promet, temveč pogosto vključuje več pridelovalcev in dejavnosti, kakor so uvoz, prevoz, shranjevanje in pakiranje.

(2) Priloga III k Uredbi (EGS) št. 2092/91 določa minimalne zahteve kontrole in previdnostne ukrepe po kontrolnem sistemu iz členov 8 in 9 navedene uredbe.

(3) Priloga III že vsebuje določbe za glavne pridelovalce in različne faze ekološke pridelave kmetijskih proizvodov. Da bi zagotovili sledljivost ekoloških kmetijskih proizvodov v različnih fazah trgovinske verige in končno skladnost teh proizvodov z določbami Uredbe (EGS) št. 2092/91 pa je, glede na razvojne dosežke v zadnjem času, treba prilagoditi določbe, določene v Prilogi III.

(4) Države članice morajo dopolniti ukrepe iz Priloge III, s čimer potrošnikom zagotavljajo jamstvo, da so bili proizvodi pridelani v skladu z Uredbo (EGS) št. 2092/91.

(5) Uredbo (EGS) št. 2092/91 pa je treba ustrezno spremeniti.

(6) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora iz člena 14 Uredbe (EGS) št. 2092/91 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga III k Uredbi (EGS) št. 2092/91 se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 60. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2001

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 198, 22.7.1991, str. 1.

[2] UL L 63, 3.3.2001, str. 16.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA III

MINIMALNE ZAHTEVE KONTROLE IN PREVIDNOSTNI UKREPI PO KONTROLNEM SISTEMU, NAVEDENEM V ČLENIH 8 IN 9

SPLOŠNE DOLOČBE

1. Minimalne zahteve kontrole

Zahteve kontrole iz te priloge veljajo brez poseganja v ukrepe, ki so jih države članice sprejele za zagotavljanje sledljivosti proizvodov, kakor je določeno v členu 9(12)(a) in (c), skozi celotno proizvodno verigo in za zagotavljanje izpolnjevanja določb te uredbe.

2. Izvajanje

Za pridelovalce, ki so na dan, naveden v členu 2 Uredbe (ES) št. 2491/2001, že dejavni, veljajo tudi določbe iz točke 3 in določbe o prvih kontrolnih pregledih, predvidenih v oddelkih A, B, C in D posebnih določb te priloge.

3. Začetni kontrolni pregled

Ko se kontrolni sistem izvaja prvič, mora odgovorni pridelovalec pripraviti:

- popoln opis enote in/ali prostorov in/ali dejavnosti,

- vse praktične ukrepe, ki jih je treba sprejeti na ravni enote in/ali prostorov in/ali dejavnosti, za zagotavljanje skladnosti s to uredbo in zlasti z zahtevami iz te priloge.

Zadevni opis in praktični ukrepi morajo biti vključeni v izjavo, ki jo odgovorni izvajalec podpiše.

Izjava pa mora vsebovati še obveznost pridelovalca, da bo:

- dejavnost izvajal v skladu s členi 5, 6, 6a in, kadar je to primerno, členom 11,

- ob kršitvah ali nepravilnostih privolil v izvrševanje ukrepov iz člena 9(9) in, kadar je to primerno, člena 10(3), ter

- privolil v pisno obveščanje kupcev proizvoda, da se zagotovi odstranitev označb, ki se nanašajo na postopek ekološke pridelave, iz te proizvodnje.

To izjavo mora preveriti in potrditi kontrolni organ ali kontrolni organ oblasti, ki izda poročilo o ugotovljenih morebitnih pomanjkljivostih in neskladnostih z določbami te uredbe. Izvajalec mora to poročilo sopodpisati in sprejeti potrebne korektivne ukrepe.

4. Obvestila

Odgovorni pridelovalec mora kontrolni organ oblasti ali organ pravočasno obvestiti o vseh spremembah v opisu ali v praktičnih ukrepih iz točke 3 in v določbah o začetem kontrolnem pregledu, predvidenih v oddelkih A, B, C in D posebnih določb te priloge.

5. Kontrolni obiski

Kontrolni organ oblasti ali organ mora vsaj enkrat na leto opraviti popoln fizični pregled proizvodnih/pripravljalnih enot ali drugih prostorov. Kontrolni organ oblasti ali organ lahko vzame vzorce za preskus proizvodov, ki niso odobreni v skladu s to uredbo, ali za preverjanje proizvodnih postopkov, ki niso skladni s to uredbo. Vzorci se lahko odvzamejo in analizirajo tudi za odkrivanje morebitne kontaminacije z nedovoljenimi proizvodi. Tako analizo pa je treba izvesti, kadar obstaja sum uporabe nedovoljenih proizvodov. Po vsakem obisku je treba pripraviti kontrolno poročilo, ki ga sopodpiše odgovorna oseba enote ali njen predstavnik.

Kontrolni organ ali organ oblasti izvaja tudi naključne kontrolne obiske, napovedane ali nenapovedane. Obiski zajemajo zlasti tista kmetijska gospodarstva ali kraje, kjer obstaja posebno tveganje za zamenjavo ekološko pridelanih proizvodov z drugimi proizvodi.

6. Dokumentarni izkazi

Evidence blaga in finančne izkaze je treba hraniti v enoti ali prostorih, da se izvajalcu in kontrolnemu organu ali organu oblasti omogoči slediti:

- dobavitelja in, kadar ni ista oseba, prodajalca ali izvoznika proizvodov,

- vrsto in količine kmetijskih proizvodov iz člena 1, dostavljenih v enoto in, po potrebi, vse kupljene materiale in njihovo uporabo,

- vrsto, količine in prejemnike blaga ter, kadar ni ista oseba, kupce vseh proizvodov iz člena 1, ki zapustijo enoto ali prostore prvega prejemnika blaga ali skladišča,

- vse druge informacije, ki jih kontrolni organ ali organ oblasti zahteva za izvajanje ustrezne kontrole.

Podatki v izkazih morajo biti dokumentirani z ustreznimi dokazili.

Izkazi morajo prikazovati razmerje med vnosom in pridelkom.

7. Pakiranje in prevoz proizvodov do drugih proizvodnih/pripravljalnih enot ali prostorov

Pridelovalci zagotovijo, da se proizvodi iz člena 1 lahko prepeljejo do drugih enot, vključno s trgovci na debelo in drobno, samo v ustrezni embalaži, posodah ali vozilih, zaprtih tako, da ni mogoča zamenjava vsebine brez manipulacije ali poškodbe zaščitne označbe, in opremljenih z etiketo, na kateri je navedeno, brez poseganja v katere koli druge označbe, ki jih zahteva zakonodaja:

(a) ime in naslov pridelovalca in, kadar je druga oseba, lastnika ali prodajalca proizvoda;

(b) ime proizvoda, vključno s sklicevanjem na postopek ekološke pridelave, v skladu s členom 5;

(c) ime in šifro kontrolnega organa oblasti ali organa, ki izvaja kontrolo nad pridelovalcem, in

(d) kadar je primerno, identifikacijsko oznako serije v skladu s sistemom označevanja, odobrenim na nacionalni ravni ali dogovorjenim s kontrolnim organom oblasti ali organom in omogoča povezavo pošiljke z izkazi iz točke 6.

Informacije v skladu z (a), (b), (c) in (d) se lahko predložijo tudi na spremnem dokumentu, če je tak dokument mogoče nepreklicno povezati s pakiranjem proizvoda, posodo ali vozilom. Ta spremni dokument vključuje informacije o dobavitelju in/ali prevozniku.

Zaprtje embalaže, posod ali vozil se ne zahteva, kadar:

- gre za neposreden transport med proizvajalcem in drugim pridelovalcem, ki sta vključena v kontrolni sistem iz člena 9, in

- proizvode spremlja dokument z informacijami, zahtevanimi v predhodnem pododstavku, ter

- sta kontrolni organ oblasti ali organ odpošiljateljev ali prejemnikov obveščena o prevoznih postopkih in z njimi soglašajo. Soglasje je mogoče preskrbeti za enega ali več prevoznih postopkov.

8. Shranjevanje proizvodov

Pri shranjevanju proizvodov je na teh območjih treba upravljati tako, da se zagotovi identifikacija pošiljk in prepreči vsako mešanje ali kontaminacija s proizvodi in/ali snovmi, ki niso v skladu s to uredbo.

9. Proizvodi, za katere obstaja sum, da ne izpolnjujejo zahtev te uredbe

Kadar pridelovalec meni ali sumi, da proizvod, ki ga je pridelal, pripravil, uvozil ali ga je dobavil drugi pridelovalec, ni v skladu s to uredbo, sproži postopek za odstranitev vseh sklicev na postopek ekološke pridelave s tega proizvoda ali za ločitev in identifikacijo proizvoda. Proizvod lahko da v predelavo ali pakiranje ali promet samo po odstranitvi dvoma, razen če se proizvod daje v promet brez označb, ki se sklicujejo na postopek ekološke pridelave. Če pridelovalec dvomi, takoj obvesti kontrolni organ ali organ oblasti. Kontrolni organ ali organ oblati lahko zahteva, da se proizvod ne sme dati v promet z označbami, ki se sklicujejo na postopek ekološke pridelave, dokler ni prepričan, na podlagi informacij, prejetih od pridelovalca ali iz drugih virov, da je sum odstranjen.

Kadar kontrolni organ ali organ oblasti utemeljeno sumi, da pridelovalec namerava dati v promet proizvod, ki ni v skladu s to uredbo, a se sklicuje na postopek ekološke pridelave, lahko kontrolni organ ali organ oblasti zahteva, da pridelovalec začasno ne sme dajati v promet proizvoda s takim sklicevanjem. Ta odločitev se dopolni z obveznostjo, da se s proizvoda umaknejo vsa sklicevanja na postopek ekološke pridelave, če je kontrolni organ ali organ oblasti prepričan, da proizvod ne izpolnjuje zahtev iz te uredbe. Če pa sum ni potrjen, se zgornja odločitev prekliče najpozneje v roku od njenega sprejetja, ki ga določi kontrolni organ ali organ oblasti. Pridelovalec v celoti sodeluje z kontrolnim organom ali organom oblasti pri razreševanju suma.

10. Dostop do objektov

Pridelovalec mora kontrolnemu organu ali organu oblasti za izvajanje kontrole omogočiti dostop do vseh delov enote in vseh prostorov, kot tudi do izkazov in ustreznih dokazil. Kontrolnemu organu ali organu oblasti mora posredovati vse potrebne informacije za izvajanje kontrole.

Če tako zahteva kontrolni organ ali organ oblasti, pridelovalec predloži rezultate lastnega prostovoljnega kontrolnega pregleda in programov vzorčenja.

Uvozniki in prvi prejemniki morajo predložiti tudi vsa uvozna dovoljenja v skladu s členom 11(6) in certifikate o kontrolnem pregledu za uvoz iz tretjih držav.

11. Izmenjava informacij

Kadar kontrolni pregled pridelovalca ali njegovih podizvajalcev opravljajo različni kontrolni organi ali organi oblasti, mora izjava iz točke 3 vsebovati soglasje pridelovalca v njegovem imenu in v imenu podizvajalcev, da različni kontrolni organi ali organi oblasti lahko medsebojno izmenjujejo informacije o dejavnostih, ki jih kontrolirajo, in o načinu izvajanja izmenjave informacij.

POSEBNE DOLOČBE

A. Proizvodnja rastlin, rastlinskih proizvodov, živine in/ali živalskih proizvodov

Ta oddelek se uporablja za vse enote, vključene v pridelavo, kakor jo opredeljuje člen 4(2), proizvodov iz člena 1(1)(a) za svoj račun ali za račun tretje osebe.

Pridelava mora potekati v enoti, kjer so proizvodni prostori, zemljišča, pašniki, območja za gibanje na prostem, izpusti na prostem, zgradbe za živino in, kadar je ustrezno, prostori za shranjevanje pridelkov, proizvodov iz pridelkov, živalskih proizvodov, surovin in vhodnega materiala, jasno ločeni od prostorov vseh drugih enot, ki ne pridelujejo v skladu s pravili iz te uredbe.

Predelava, pakiranje in/ali trženje lahko potekajo v proizvodni enoti, kadar so te dejavnosti omejene na lastno kmetijsko pridelavo.

Količine, ki se prodajajo neposredno končnemu potrošniku, se obračunavajo dnevno.

V enoti je prepovedano shranjevanje vhodnih proizvodov, razen dovoljenih s členom 6(1)(b) in (c) in členom 6(3)(a).

Ob prevzemu proizvoda iz člena 1 pridelovalec preveri zaprtje embalaže ali posode, kadar se to zahteva, in prisotnost označb iz točke 7 splošnih določb te priloge. Rezultat tega preverjanja se izrecno omeni v dokumentarnih izkazih iz točke 6 splošnih določb.

A.1 Rastline in rastlinski proizvodi iz pridelave ali zbiranja na kmetiji

1. Začetni kontrolni pregled

Popoln opis enote iz točke 3 splošnih določb te priloge:

- je treba pripraviti tudi, če proizvajalec omeji svojo dejavnost na nabiranje prostorastočih rastlin,

- mora prikazovati skladiščne in proizvodne prostore ter zemljišča in/ali območja nabiranja in, kadar je to uporabno, prostore, kjer potekajo nekatere dejavnosti predelave in/ali pakiranja, in

- mora navajati datum zadnje uporabe zadevnih zemljišč in/ali območij nabiranja za proizvode, katerih uporaba ni združljiva s členom 6(1)(b).

Pri nabiranju prostorastočih rastlin morajo praktični ukrepi iz točke 3 splošnih določb te priloge vključevati jamstva, ki jih dajejo tretje osebe in jih proizvajalec lahko predloži, da tako zagotovi upoštevanje določb točke 4 oddelka A Priloge I.

2. Obvestila

Vsako leto mora proizvajalec pred datumom, ki ga določi kontrolni organ ali organ oblasti, ta organ ali organ oblasti obvestiti o svojem načrtu proizvodnje rastlinskih pridelkov, z razčlenitvijo po zemljiščih.

3. Več pridelovalnih enot, ki jih vodi isti pridelovalec

Kadar pridelovalec vodi več pridelovalnih enot na istem območju, mora tudi za enote, ki pridelujejo pridelke ali rastlinske pridelke, ki jih ne zajema člen 1, vključno s skladiščnimi prostori za obratna sredstva (gnojila, fitofarmacevtska sredstva, seme), veljati splošni kontrolni sistem iz splošnih določb te priloge, kakor tudi posebne določbe o kontrolnih pregledih glede na točke 1, 2, 3, 4 in 6 splošnih določb.

Na teh enotah se ne sme pridelovati ista sorta ali sorta, ki je ni mogoče zlahka razlikovati od pridelanih na enoti iz drugega odstavka oddelka A.

Proizvajalci pa lahko odstopajo od pravila iz zadnjega stavka prejšnjega pododstavka:

(a) pri pridelavi proizvodov iz pridelkov iz trajnih nasadov (sadno drevje z užitnimi sadeži, vinska trta in hmelj), pod pogojem, da se izpolnijo naslednji pogoji:

1. da je zadevna pridelava del načrta preusmerjanja, v zvezi s katerim proizvajalec trdno obljubi, s čimer se začne preusmerjanje zadnjega dela zadevnega območja v ekološko pridelavo v najkrajšem možnem obdobju, ki v nobenem primeru ne sme biti daljše od pet let,

2. da se sprejmejo ustrezni ukrepi, ki zagotavljajo stalno ločevanje proizvodov, pridelanih na posameznih zadevnih enotah,

3. da je kontrolni organa oblasti ali organ obveščen o spravilu vsakega zadevnega proizvoda vsaj 48 ur vnaprej,

4. da proizvajalec takoj po končanem spravilu obvesti kontrolni organ ali organ oblasti o natančnih količinah, spravljenih na zadevnih enotah, skupaj z vsemi podrobnimi razločevalnimi značilnostmi (kakor so kakovost, barva, povprečna masa itd.) in potrdi, da je uporabil sprejete ukrepe za ločevanje proizvodov,

5. da načrt preusmerjanja in ukrepe iz točke 1 in točke 3 splošnih določb odobri kontrolni organ ali organ oblasti. To odobritev je treba potrditi vsako leto po začetku načrta preusmerjanja.

(b) pri območjih, namenjenih za kmetijske raziskave, za katere so se dogovorili pristojni organi oblasti držav članic, pod pogojem, da se izpolnijo pogoji 2, 3 in 4 ter ustrezni del pogoja 5 iz (a);

(c) pri proizvodnji semena, vegetativnega sadilnega materiala in presadkov, pod pogojem, da se izpolnijo pogoji 2, 3 in 4 ter ustrezni del pogoja 5 iz (a);

(d) pri travišču, ki se uporablja izključno za pašo.

A.2 Živina in živalski proizvodi, pridelani po sistemih reje živali

1. Začetni kontrolni pregled

Ob prvem izvajanju kontrolnega sistema, ki velja posebej za živinorejo, mora popoln opis enote iz točke 3 splošnih določb te priloge vključevati:

- popoln opis stavb za živino/hlevov, pašnikov, območij za gibanje na prostem, izpustov na prostem itd. in, kadar je to primerno, prostore za shranjevanje, pakiranje in predelavo živine, živalskih proizvodov, surovin in vhodnega materiala,

- popoln opis objektov za shranjevanje hlevskega gnoja.

Praktični ukrepi iz točke 3 splošnih določb te priloge morajo vključevati:

- gnojilni načrt, dogovorjen s kontrolnim organom ali organom oblasti, skupaj s popolnim opisom območij, namenjenih za pridelavo pridelkov,

- kadar je to primerno, pisni dogovor glede trosenja gnoja z drugimi posestvi, ki je v skladu z določbami te uredbe,

- načrt upravljanja ekološke živinorejske enote (npr. vodenje hranjenja, razmnoževanja, zdravstvenega stanja itn.).

2. Identifikacija rejnih živali

Rejne živali je treba stalno identificirati s postopki, prilagojenimi vsaki vrsti, posamično pri velikih sesalcih, ter posamično ali serijsko pri perutnini in malih sesalcih.

3. Evidence rejnih živali

Evidence rejnih živali se morajo voditi v obliki registra in morajo biti ves čas dostopne kontrolnim organom ali organom oblasti na naslovu kmetijskega gospodarstva.

Take evidence, ki so popoln opis sistema upravljanja črede ali jate, morajo vsebovati naslednje podatke:

- glede živali, ki prihajajo na posestvo, po vrstah: izvor in datum prihoda, obdobje preusmeritve, identifikacijsko številko in veterinarsko spričevalo,

- glede živali, ki zapuščajo posestvo: starost, število živali, masa pri zakolu, identifikacijsko številko in novo lokacijo,

- podrobnosti o vsaki izgubljeni živali in razlogih,

- glede krme: vrsto, vključno s krmnimi dodatki, deležem različnih sestavin v obrokih in obdobji dostopa do območij za prosto rejo, obdobji sezonskih premikov čred, kadar se uporabljajo omejitve,

- glede preprečevanja bolezni in zdravljenja ter veterinarske nege: datum zdravljenja, diagnozo, vrsto proizvoda za zdravljenje, metodo zdravljenja in veterinarjev recept za veterinarsko nego z razlogi ter karence, ki se uporabljajo, preden je živalske proizvode mogoče tržiti.

4. Več proizvodnih enot, ki jih vodi isti pridelovalec

Kadar v skladu s točkama 1.6 oddelka B in 1.3 oddelka C Priloge I proizvajalec upravlja več proizvodnih enot, morajo biti tudi enote, ki gojijo živino ali pridelujejo živalske proizvode, ki jih člen 1 ne obravnava, vključene v kontrolni sistem glede na točko 1 tega pododdelka o živali in živalskih proizvodih in glede na določbe o upravljanju z živalmi, evidencah o živalih in načelih, ki urejajo shranjevanje uporabljenih živinorejskih proizvodov.

Za kmetijska gospodarstva, ki izvajajo kmetijske raziskave, kontrolni organ ali organ oblasti v dogovoru s pristojnim organom oblasti države članice lahko odobri odstopanje glede na zahtevo za različne vključene vrste v točki 1.6 dela B Priloge I, kadar se izpolnijo naslednji pogoji:

- da se izvedejo ustrezni ukrepi, dogovorjeni s kontrolnim organom ali organom oblasti, s katerimi se zagotovi stalno ločevanje med živalmi, živalskimi proizvodi, gnojili in krmo med posameznimi enotami,

- da proizvajalec vnaprej obvesti kontrolni organ ali organ oblasti o vsaki dobavi ali prodaji živali ali živalskih proizvodov,

- da pridelovalec obvesti kontrolni organ ali organ oblasti o natančnih količinah, pridelanih na enotah, skupaj z vsemi značilnostmi, ki omogočajo identifikacijo proizvodov, in potrdi, da je uporabil ukrepe za ločevanje proizvodov.

5. Druge zahteve

Z odstopanjem od teh pravil je dovoljeno shranjevanje alopatičnih veterinarskih zdravil in antibiotikov na kmetijskih gospodarstvih pod pogojem, da jih je predpisal veterinar v zvezi z zdravljenjem, navedenim v Prilogi I, da se shranjujejo na nadzorovani lokaciji in da se vpišejo v evidenco kmetije.

B. Enote za pripravo rastlinskih in živalskih proizvodov ter živil, sestavljenih iz rastlinskih in živalskih proizvodov

Ta oddelek se uporablja za vse enote, vključene v pripravo proizvodov iz člena 1(1), kakor je opredeljeno v členu 4(3), za svoj račun ali za račun tretje osebe, in vključuje zlasti:

- enote, vključene v pakiranje in/ali ponovno pakiranje takih proizvodov,

- enote, vključene v označevanje in/ali ponovno označevanje takih proizvodov.

1. Začetni kontrolni pregled

Popoln opis enote iz točke 3 splošnih določb te priloge mora prikazovati objekte, ki se uporabljajo za prevzem, predelavo, pakiranje, označevanje in shranjevanje kmetijskih proizvodov pred dejavnostmi in po dejavnostih, ki jih zadevajo, kakor tudi postopke za prevoz teh proizvodov.

2. Dokumentarni izkazi

Dokumentarni izkazi iz točke 6 splošnih določb vključujejo preverjanje iz točke 5 tega pododdelka.

3. Pripravljalne enote, kjer so tudi proizvodi, ki niso iz ekološke pridelave

Kadar se proizvodi, ki niso navedeni v členu 1, tudi pripravljajo, pakirajo ali shranjujejo v zadevni pripravljalni enoti:

- mora enota imeti znotraj objektov prostorsko ali časovno ločene površine za shranjevanje proizvodov, pred in po dejavnostih, kakor je navedeno v členu 1,

- dejavnosti je treba izvajati neprekinjeno, dokler se ne dokonča celotna serija, prostorsko ali časovno ločeno od podobnih dejavnosti, ki se izvajajo na proizvodih, ki niso zajeti v členu 1,

- če se take dejavnosti ne izvajajo redno ali na določen dan, jih je treba vnaprej napovedati z rokom, dogovorjenim s kontrolnim organom ali organom oblasti,

- izvajati je treba vse ukrepe za zagotavljanje identifikacije serije in preprečiti mešanje ali zamenjavo s proizvodi, ki niso pridelani v skladu s pravili, določenimi v tej uredbi,

- dejavnosti na proizvodih v skladu s pravili, določenimi v tej uredbi, je treba izvajati samo po čiščenju proizvodne opreme. Učinkovitost čistilnih ukrepov je treba preverjati in evidentirati.

4. Pakiranje in transport proizvodov do pripravljalnih enot

Mleko, jajca in jajčne izdelke iz ekološkega kmetovanja je treba prevzemati ločeno od proizvodov, ki niso pridelani v skladu s to uredbo. Z odstopanjem in ob predhodni odobritvi kontrolnega organa ali organa oblasti lahko pride do hkratnega prevzema, kadar se izvajajo ustrezni ukrepi za preprečitev morebitnega mešanja ali zamenjave s proizvodi, ki niso pridelani v skladu s to uredbo, in za zagotovitev identifikacije proizvodov, pridelanih v skladu z določbami te uredbe. Pridelovalec hrani podatke v zvezi z dnevi zbiranja, urami, obsegom ter datumom in časom prevzema proizvodov tako, da so vedno na voljo kontrolnemu organu ali organu oblasti.

5. Prevzem proizvodov iz drugih enot

Pri prevzemu proizvoda, kakor je navedeno v členu 1, pridelovalec preveri zaprtje embalaže ali posode, kadar se to zahteva, in prisotnost označb iz točke 7 splošnih določb te priloge. Pridelovalec opravi navzkrižno kontrolo podatkov na označbi iz točke 7 splošnih določb s podatki na spremni dokumentaciji. Rezultat teh preverjanj se izrecno navedejo v dokumentarnih izkazih iz točke 6 splošnih določb.

C. Uvoz rastlin, rastlinskih proizvodov, živine, živalskih proizvodov in živil, sestavljenih iz rastlinskih in/ali živalskih proizvodov iz tretjih držav

Ta oddelek se uporablja za vse pridelovalce, ki sodelujejo kot uvozniki in/ali prvi prejemniki, pri uvozu in/ali prevzemu proizvodov iz člena 1(1) za svoj račun ali za račun drugega pridelovalca. V tem oddelku:

- uvoznik pomeni fizično ali pravno osebo v Evropski skupnosti, ki pošiljko predloži za sprostitev v prosti promet v Evropski skupnosti, samostojno ali prek zastopnika,

- prvi prejemnik pomeni fizično ali pravno osebo iz člena 11(3)(a), kateri se pošiljka dostavi in jo prevzame za nadaljnjo pripravo in/ali trženje.

1. Začetni kontrolni pregled

Uvozniki

- Popoln opis enote iz točke 3 splošnih določb te priloge mora vključevati uvoznikove prostore in njegove uvozne dejavnosti, označevati točke vstopa proizvodov v Skupnost in vse druge objekte, ki jih uvoznik namerava uporabiti za shranjevanje uvoženih proizvodov pred dostavo prvemu prejemniku,

- izjava iz točke 3 splošnih določb mora vključevati tudi izjavo uvoznika, da bo zagotovil kontrolni pregled vseh objektov, ki jih bo uporabljal za shranjevanje proizvodov, pregled pa izvede kontrolni organ ali organ oblasti ali, če so ti prostori v drugi državi članici ali regiji, kontrolni organ ali organ oblasti, odobren za izvajanje kontrole v tisti državi članici ali regiji.

Prvi prejemnik

- Popoln opis enote iz točke 3 splošnih določb mora prikazovati objekte, ki se uporabljajo za prevzem in shranjevanje. Kadar se pred dejavnostjo, ki se v njih opravljajo, ali po njej, izvajajo druge dejavnosti, kakor so predelava, pakiranje, označevanje in shranjevanje ter prevoz kmetijskih proizvodov, se uporabljajo ustrezne določbe iz oddelka B.

Če sta uvoznik in prvi prejemnik ista pravna oseba in poslujeta v eni sami enoti, se poročila iz točke 3 splošnih določb lahko oblikujejo v enem poročilu.

2. Dokumentarni izkazi

Če uvoznik in prvi prejemnik ne poslujeta v eni sami enoti, morata oba voditi evidenco blaga in finančne izkaze.

Na zahtevo kontrolnega organa ali organa oblasti je treba predložiti vse podrobnosti ureditev prevoza od izvoznika v tretji državi do prvega prejemnika in od prostorov ali skladišč prvega prejemnika do prejemnikov v Skupnosti.

3. Podatki o uvoženih pošiljkah

Uvoznik najpozneje ob predložitvi certifikata ustreznemu organu oblasti države članice v skladu s točko 1 člena 4 Uredbe Komisije (ES) št. 1788/2001 z dne 7. septembra 2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje določb glede certifikata o inšpekcijskem pregledu za uvoz iz tretjih držav v skladu s členom 11 Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in o označevanju takih kmetijskih proizvodov in živil [1] obvesti kontrolni organ ali organ oblasti o vseh pošiljkah, ki jih bo uvozil v Skupnost, pri čemer navede:

- ime in naslov prvega prejemnika,

- vse podrobnosti, ki jih ta organ ali organ oblasti lahko zahteva, kakor je kopija certifikata o kontrolnem pregledu za uvoz proizvodov iz ekološkega kmetovanja. Na zahtevo uvoznikovega kontrolnega organa ali organa oblasti mora uvoznik podatke posredovati kontrolnemu organu ali organu oblasti prvega prejemnika.

4. Uvozniki in prvi prejemniki, ki ravnajo tudi s proizvodi, ki niso iz ekološke pridelave

Če se uvoženi proizvodi iz člena 1 shranjujejo v skladiščnih prostorih, kjer se shranjujejo tudi drugi kmetijski proizvodi ali živila, je treba:

- proizvode iz člena 1 hraniti ločeno od ostalih kmetijskih proizvodov in/ali živil,

- sprejeti vse ukrepe, da se zagotovi identifikacija pošiljk in prepreči mešanje ali zamenjava s proizvodi, ki niso pridelani v skladu s pravili iz te uredbe.

5. Kontrolni obiski

Kontrolni organ ali organ oblasti pregleda evidence blaga in finančne izkaze, navedene v točki 2 oddelka C, in certifikate iz člena 11(1)(b) in člena 11(3), ki jih uvaja Uredba (ES) št. 1788/2001.

Kadar uvoznik izvaja uvozne dejavnosti z različnimi enotami ali prostori, mora za vsakega od teh objektov na zahtevo dati na voljo poročila, predvidena na podlagi točk 3 in 5 splošnih določb te priloge.

6. Prevzem proizvodov iz tretje države

Proizvodi iz člena 1 se uvozijo iz tretje države v ustrezni embalaži ali posodah, zaprtih tako, da se prepreči zamenjava vsebine, in opremljenih z označbo izvoznika ter vsemi drugimi označbami in številkami za identifikacijo pošiljke s certifikatom o inšpekcijskem pregledu za uvoz iz tretjih držav.

Ob prevzemu proizvoda iz člena 1, uvoženega iz tretje države, prvi prejemnik preveri zaprtje embalaže ali posode in ujemanje identifikacije pošiljke s certifikatom iz Uredbe (ES) št. 1788/2001. Rezultat tega preverjanja se izrecno navede v izkazih iz točke 2 oddelka C.

D. Enote, ki so vključene v pridelavo, pripravo ali uvoz proizvodov iz člena 1(1) in so v celoti ali delno pogodbeno oddale svoje dejavnosti v izvedbo tretjim osebam

Začetni kontrolni pregled

Kar zadeva dejavnosti, ki jih pogodbeno izvajajo tretje osebe, popoln opis iz točke 3 splošnih določb vključuje naslednje:

- seznam podizvajalcev z opisom njihovih dejavnosti in kontrolnih organov ali organov oblasti, ki izvajajo kontrolo nad njimi; ti podizvajalci se morajo strinjati, da za njihova kmetijska gospodarstva velja kontrolni sistem iz člena 9 v skladu z ustreznimi oddelki Priloge III,

- na ravni enote je treba izvajati vse praktične ukrepe, ki med drugim vključujejo ustrezen sistem dokumentarnih izkazov, s čimer se zagotovi, da je proizvode, ki jih pridelovalec daje v promet, mogoče slediti do njihovih dobaviteljev in, kadar je to drugače, do prodajalcev ali prejemnikov in, kadar je to drugače, do kupcev.

"

[1] UL L 243, 13.9.2001, str. 3.

--------------------------------------------------

Top