EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1206

Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah

OJ L 174, 27.6.2001, p. 1–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 121 - 144
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 121 - 144
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 121 - 144
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 121 - 144
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 121 - 144
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 121 - 144
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 121 - 144
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 121 - 144
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 121 - 144
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 138 - 161
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 138 - 161
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 006 P. 6 - 29

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1206/oj

32001R1206Official Journal L 174 , 27/06/2001 P. 0001 - 0024


Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001

z dne 28. maja 2001

o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah

SVET EVROPSKE UNIJE JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 61(c) in 67(1) Pogodbe,

ob upoštevanju pobude Zvezne republike Nemčije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Evropska unija si je zastavila cilj, da bo vzdrževala in razvijala Evropsko unijo kot območje svobode, varnosti in pravice, v katerem bo zagotovljeno prosto gibanje oseb. Za postopno vzpostavitev takega območja bo Skupnost med drugim sprejela ukrepe, ki se nanašajo na pravno sodelovanje v civilnih zadevah in ki so potrebni za neoporečno delovanje notranjega trga.

(2) Za zagotovitev neoporečnega delovanja notranjega trga je treba izboljšati, predvsem poenostaviti in pospešiti sodelovanje med sodišči na področju pridobivanja dokazov.

(3) Na konferenci v Tampereju 15. in 16. oktobra 1999 je Evropski svet pozval k pripravi nove postopkovne zakonodaje v zadevah z mednarodnim elementom, zlasti na področju pridobivanja dokazov.

(4) To področje sodi v področje dejavnosti člena 65 Pogodbe.

(5) Države članice ne morejo v zadostni meri uresničiti predlaganih ciljev delovanja, tj. izboljšanja sodelovanja med sodišči pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah; ti cilji se zato lahko bolje uresničijo na ravni Skupnosti. Skupnost lahko sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, ki je opredeljeno v členu 5 Pogodbe. V skladu z načelom proporcionalnosti, ki je opredeljeno v tem členu, obravnava uredba le tisto, kar je nujno za dosego teh ciljev.

(6) Do danes ne obstaja pravni akt s področja pridobivanja dokazov, ki bi bil zavezujoč za vse države članice Evropske skupnosti. Haaška konvencija z dne 18. marca 1970 o pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini velja le za enajst držav članic Evropske unije.

(7) Ker je za odločitev v civilni ali gospodarski zadevi, ki se obravnava na sodišču v državi članici, pogosto nujno potrebno dokaze pridobiti v drugi državi članici, delovanje Skupnosti ne more biti omejeno na področje posredovanja sodnih in zunajsodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah, kar sodi v Uredbo sveta (ES) št. 1348/2000 z 29. maja 2000 o vročanju sodnih in zunajsodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah [4]. Zaradi tega je treba še naprej izboljševati medsebojno sodelovanje med sodišči držav članic na področju pridobivanja dokazov.

(8) Za učinkovitost sodnih postopkov v civilnih ali gospodarskih zadevah je potrebno, da se zaprosilo za izvršitev pridobivanja dokazov posreduje in izvrši neposredno in na najhitrejši možni način med sodišči držav članic.

(9) Hitrost posredovanja zaprosil za izvršitev pridobivanja dokazov utemeljuje uporabo vseh ustreznih sredstev ob upoštevanju določenih pogojev, ki se nanašajo na čitljivost in zanesljivost prejete listine. Za zagotovitev kar največje jasnosti in pravne varnosti mora biti zaprosilo za izvršitev pridobivanja dokazov posredovana na obrazcu, izpolnjenem v jeziku države članice zaprošenega sodišča ali v drugem jeziku, ki ga je sprejela ta država. Iz istih razlogov se morajo obrazci v čimvečji meri uporabljati pri nadaljnji komunikaciji med zadevnimi sodišči.

(10) Zaprosilo za izvršitev pridobivanja dokazov mora biti naglo izvršeno. Če izvršitev zaprosila ni možna v roku devetdesetih dni po prejemu od zaprošenega sodišča, mora omenjeno sodišče o tem obvestiti sodišče, ki je zaprosilo, in hkrati navesti razloge, ki preprečujejo naglo izvršitev zaprosila.

(11) Za zagotavljanje učinkovitosti te uredbe mora biti možnost odklonitve izvršitve zaprosila za pridobivanje dokazov strogo omejena na izjemne situacije.

(12) Zaprošeno sodišče mora izvršiti zahtevo v skladu s pravom države članice, ki ji pripada.

(13) Strankam in njihovim zastopnikom, če jih imajo, mora biti omogočena navzočnost pri pridobivanju dokazov, če tako določa pravo države članice sodišča, ki je zaprosilo, da ti lahko sledijo postopku na primerljiv način, kot če bi bili dokazi pridobljeni v državi članici sodišča, ki je zaprosilo. Prav tako morajo imeti pravico zaprositi, da se jim omogoči sodelovanje, ki jim zagotavlja dejavnejšo vlogo pri pridobivanju dokazov. Vendar pa mora pogoje za sodelovanje določiti zaprošeno sodišče v skladu s pravom države članice, ki ji pripada.

(14) Predstavnikom sodišča, ki je zaprosilo, mora biti za boljšo oceno dokazov omogočena navzočnost pri njihovem pridobivanju, če je to v skladu s pravom države članice sodišča, ki je podalo zahtevo. Prav tako morajo imeti pravico zaprositi, da se jim omogoči sodelovanje pod pogoji, ki jih določi zaprošeno sodišče v skladu s pravom države članice, kateri pripada, z namenom dejavnejšega sodelovanja pri pridobivanju dokazov.

(15) Za lažje pridobivanje dokazov mora biti sodišču v državi članici v skladu z njenim pravom omogočeno, da jih pridobi neposredno v drugi državi članici, če to omenjena država članica sprejme, in pod pogoji, ki jih določi osrednji organ ali pristojni urad zaprošene države članice.

(16) Izvršitev zaprosila v skladu s členom 10 ne sme povzročiti zaprosila po povračilu dajatev ali stroškov. Če zaprošeno sodišče kljub temu zahteva povračilo, izplačila nagrade izvedencem in tolmačem kot tudi stroškov, ki nastanejo zaradi uporabe člena 10(3) in (4), ne smejo bremeniti tega sodišča. V takem primeru mora sodišče, ki je zaprosilo, sprejeti potrebne ukrepe za zagotovitev takojšnjega povračila. Kadar je potrebno mnenje izvedenca, lahko zaprošeno sodišče pred izvršitvijo zaprosila zaprosi sodišče, ki je podalo zahtevo, za ustrezen polog ali predujem za kritje stroškov.

(17) Ta uredba bi morala prevladati nad odločbami, ki se nanašajo na področje uporabe in ki jih vsebujejo mednarodne konvencije, ki so jih sklenile države članice. Države članice svobodno sklepajo sporazume ali dogovore v smislu nadaljnjega olajševanja sodelovanja pri pridobivanju dokazov.

(18) Podatki, posredovani v skladu s to uredbo, morajo biti zaščiteni. Zaradi veljavnosti Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov [5] in Direktive 97/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta, z 15. decembra 1997 o obdelavi osebnih podatkov in varovanju zasebnosti v telekomunikacijskem sektorju [6] posebne določbe o varstvu podatkov v tej uredbi niso potrebne.

(19) Treba je sprejeti ukrepe za izvajanje te uredbe v skladu z Odločbo Sveta 1999/468/ES z 28. junija 1999 [7] o določitvi postopka izvajanja izvršilnih pooblastil, podeljenih Komisiji.

(20) Za ustrezno učinkovitost te uredbe mora Komisija spremljati njeno izvrševanje in predlagati morebitne potrebne spremembe.

(21) Združeno kraljestvo in Irska sta v skladu s členom 3 Protokola o položaju Združenega kraljestva in Irske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, sporočili, da želita sodelovati pri sprejemu in uporabi te uredbe.

(22) Danska v skladu s členoma 1 in 2 Protokola o položaju Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, ne sodeluje pri sprejemu te uredbe, torej ta uredba zanjo ni obvezujoča in Danska ni zavezana njeni uporabi -

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Področje uporabe

1. Ta uredba se uporablja v civilnih ali gospodarskih zadevah, kadar sodišče države članice, v skladu s pravom te države, zaprosi:

(a) da pristojno sodišče druge države članice pridobi dokaze;

(b) neposredno pridobivanje dokazov v drugi državi članici.

2. Zaprosilo ne sme biti podano z namenom pridobitve dokaza, ki ni namenjen uporabi v začetem ali predvidenem sodnem postopku.

3. V tej uredbi se izraz "država članica" nanaša na države članice razen Danske.

Člen 2

Neposredno posredovanje med sodišči

1. Zaprosila v skladu s členom 1(1)(a), v nadaljevanju "zaprosila", posreduje sodišče, pred katerim se je začel ali je predviden postopek, v nadaljevanju je "sodišče, ki je zaprosilo", neposredno pristojno sodišče druge države članice, v nadaljevanju "zaprošeno sodišče zaradi izvršitve izvajanja dokazov".

2. Vsaka država članica sestavi seznam sodišč, pristojnih za izvrševanje pridobivanja dokazov. Seznam vsebuje tudi krajevno, in kadar je to primerno, tudi stvarno pristojnost teh sodišč.

Člen 3

Osrednji organ

1. Vsaka država članica imenuje osrednji organ, odgovoren za:

(a) oskrbovanje sodišč s podatki;

(b) iskanje rešitev morebitnih težav, ki lahko nastopijo v zvezi z zaprosilom;

(c) dostavljanje zaprosila pristojnemu sodišču v izjemnih primerih na zaprosilo sodišča, ki je zaprosilo.

2. Zvezna država, država, v kateri velja več pravnih sistemov, ali država z avtonomnimi področnimi enotami lahko imenuje več osrednjih organov.

3. Za odločanje o zaprosilih v skladu s členom 17 vsaka država članica imenuje osrednji organ iz odstavka 1 tega člena ali enega ali več pristojnih uradov.

POGLAVJE II

POSREDOVANJE IN IZVRŠITEV ZAPROSIL

Oddelek 1

Posredovanje zaprosil

Člen 4

Oblika in vsebina zaprosila

1. Zaprosilo se poda z obrazcem A, ali kadar je to primerno, z obrazcem I iz Priloge.

Vsebovati mora naslednje podatke:

(a) sodišče, ki je zaprosilo, in kadar je to primerno, zaprošeno sodišče;

(b) imena in naslove strank postopka in njihovih zastopnikov, če jih imajo;

(c) vrsto in vsebino primera ter kratko navedbo dejstev;

(d) opis pridobivanja dokazov, ki se bo izvršilo;

(e) kadar se zahteva zaslišanje osebe:

- ime(-na) in naslov(-i) oseb(-e), ki bo zaslišana,

- vprašanja, ki bodo zastavljena osebi(-am), ki bo(-do) zaslišana(-e), ali navedbo dejstev, o katerih bo(-do) oseba(-e) zaslišana(-e),

- kadar je to primerno, sklicevanje na pravico do odklonitve pričanja po pravu države članice sodišča, ki je zaprosilo,

- morebitna zaprosila po izvršitvi zaslišanja pod prisego ali namesto tega z izjavo in morebitno posebno obliko, ki bo uporabljena,

- kadar je to primerno, morebitne druge podatke, ki jih sodišče, ki je zaprosilo, šteje za potrebne;

(f) kadar se zahteva druga oblika pridobivanja dokazov, listine ali druge predmete, ki bodo pregledani;

(g) kadar je to primerno, vsako zaprosilo v skladu s členi 10(3) in (4) ter 11 in 12 in vse potrebne podatke za njihovo uporabo.

2. Zaprosila z vsemi pripadajočimi listinami ne bo treba overjati ali opravljati kakšnih drugih tovrstnih formalnosti.

3. Listine, ki jih je po mnenju sodišča, ki je zaprosilo, treba priložiti za izvršitev zahteve, je treba prevesti v jezik, v katerem je bila napisana zahteva.

Člen 5

Jezik

Zaprosila in sporočila v skladu s to uredbo so podani v uradnem jeziku zaprošene države članice, ali če je v tej državi članici več uradnih jezikov, v uradnem jeziku ali v enem od uradnih jezikov kraja, kjer bo izvršeno pridobivanje dokazov, ali v drugem jeziku, ki ga je zaprošena država članica navedla kot sprejemljivega. Vsaka država članica poleg svojega ali svojih uradnih jezikov navede uradni jezik ali jezike institucij Evropske skupnosti, ki je ali so zanjo sprejemljivi za izpolnitev obrazcev.

Člen 6

Posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Zaprosila in sporočila v skladu s to uredbo se posredujejo na najhitrejši možni način, ki je sprejemljiv za zaprošeno državo članico. Posredovanje se lahko izvrši na kateri koli ustrezen način, če sprejeta listina natančno odseva vsebino odposlane listine in so vsi podatki v njej čitljivi.

Oddelek 2

Prejem zahteve

Člen 7

Prejem zaprosila

1. V roku sedmih dni od prejema zaprosila zaprošeno pristojno sodišče sodišču, ki je zaprosilo, pošlje potrdilo o prejemu, pri čemer se uporabi obrazec B iz Priloge. Kadar zahteva ne izpolnjuje pogojev iz členov 5 in 6, zaprošeno sodišče o tem doda opombo v potrdilo o prejemu.

2. Kadar izvršitev zaprosila, podanega z obrazcem A iz Priloge, izpolnjuje pogoje iz člena 5, vendar ne sodi v pristojnost sodišča, ki mu je bila posredovana, omenjeno sodišče zahtevo pošlje pristojnemu sodišču države članice, kateri pripada, in o tem z obrazcem A iz Priloge obvesti sodišče, ki je zaprosilo.

Člen 8

Nepopolno zaprosilo

1. Če zaprosilo ne more biti izvršeno, ker ne vsebuje vseh potrebnih podatkov v skladu s členom 4, zaprošeno sodišče o tem brez odlašanja in najkasneje v roku 30 dni od prejema zaprosila z obrazcem C iz Priloge obvesti sodišče, ki je zaprosilo, pri čemer zaprosi za manjkajoče podatke, ki morajo biti navedeni kar se da natančno.

2. Če zaprosilo ne more biti izvršeno, ker sta za izvršitev potrebna polog ali predujem v skladu s členom 18(3), zaprošeno sodišče o tem brez odlašanja in najkasneje v roku 30 dni od prejema zaprosila z obrazcem C iz Priloge obvesti sodišče, ki je zaprosilo, in ga obenem obvesti, kako je treba izročiti polog ali predujem. Zaprošeno sodišče brez odlašanja in najkasneje v roku 10 dni od prejema pologa ali predujma z obrazcem D potrdi prejem pologa ali predujma.

Člen 9

Dopolnitev zaprosila

1. Če je zaprošeno sodišče v potrdilu prejema v skladu s členom 7(1) navedlo, da zaprosilo ne izpolnjuje pogojev, opredeljenih v členih 5 in 6, ali je v skladu s členom 8 obvestilo sodišče, ki je podalo zahtevo, da zahteva ne more biti izvršena, ker ne vsebuje vseh potrebnih podatkov v skladu s členom 4, začne rok iz člena 10 teči od trenutka, ko zaprošeno sodišče prejme natančno dopolnjeno zaprosilo.

2. Če je zaprošeno sodišče zahtevalo polog ali predujem v skladu s členom 18(3), začne rok teči od trenutka, ko je polog ali predujem izročen.

Oddelek 3

Pridobivanje dokazov na zaprošenem sodišču

Člen 10

Splošne določbe o izvrševanju zaprosila

1. Zaprošeno sodišče zaprosilo izvrši brez odlašanja in najkasneje v roku 90 dni od njenega prejema.

2. Zaprošeno sodišče zaprosilo izvrši v skladu s pravom svoje države članice.

3. Sodišče, ki je zaprosilo, lahko z obrazcem A iz Priloge zahteva izvršitev zaprosila v skladu s posebnim postopkom, ki ga določa pravo njegove države članice. Zaprošeno sodišče mora izpolniti tako zaprosilo, razen ko postopek ni v skladu s pravom države članice zaprošenega sodišča, ali ob večjih praktičnih težavah. Če zaprošeno sodišče ne izpolni zaprosila zaradi enega od navedenih razlogov, z obrazcem E iz Priloge o tem obvesti sodišče, ki je zaprosilo.

4. Sodišče, ki je zaprosilo, lahko zaprosi zaprošeno sodišče, da pri izvršitvi pridobivanja dokazov uporabi sredstva komunikacijske tehnologije, zlasti videokonferenco in telekonferenco.

Zaprošeno sodišče izpolni tako zaprosilo, razen ko je ta v nasprotju s pravom države članice zaprošenega sodišča, ali ob večjih praktičnih težavah.

Če zaprošeno sodišče ne izpolni zaprosila zaradi enega od navedenih razlogov, o tem z obrazcem E iz Priloge obvesti sodišče, ki je zaprosilo.

Če sodišče, ki je zaprosilo, ali zaprošeno sodišče nimata dostopa do zgoraj omenjenih tehničnih pripomočkov, lahko sodišči te pripomočke pridobita z medsebojnim sporazumom.

Člen 11

Izvršitev ob navzočnosti in sodelovanju strank

1. Če pravo države članice sodišča, ki je zaprosilo, to določa, imajo stranke in njihovi zastopniki, če jih imajo, pravico biti navzoči pri izvršitvi pridobivanja dokazov na zaprošenem sodišču.

2. Sodišče, ki je zaprosilo, z obrazcem A iz Priloge v svojem zaprosilu obvesti zaprošeno sodišče, da bodo navzoče stranke in njihovi zastopniki, če jih imajo, in kadar je to primerno, da je njihova udeležba zaželjena. Ti podatki so prav tako lahko podani v katerem koli drugem primernem trenutku.

3. Če je sodelovanje strank in njihovih zastopnikov, če jih imajo, zaželjeno pri izvršitvi pridobivanja dokazov, zaprošeno sodišče v skladu s členom 10 določi pogoje za sodelovanje.

4. Zaprošeno sodišče z obrazcem F iz Priloge obvesti stranke in njihove zastopnike, če jih imajo, o času in kraju poteka postopka, in jih, kadar je to primerno, tudi obvesti o pogojih za sodelovanje.

5. Odstavki od 1 do 4 ne izključujejo možnosti zaprošenega sodišča, da povabi stranke in njihove zastopnike, če jih imajo, k navzočnosti ali k sodelovanju pri izvršitvi pridobivanja dokazov, če to možnost določa pravo države članice zaprošenega sodišča.

Člen 12

Izvršitev ob navzočnosti in sodelovanju predstavnikov sodišča, ki je zaprosilo

1. Če je to v skladu s pravom države članice sodišča, ki je zaprosilo, imajo njegovi predstavniki pravico biti navzoči pri izvršitvi pridobivanja dokazov na zaprošenem sodišču.

2. Za potrebe tega člena vključuje izraz "predstavnik" člane sodnega osebja, ki jih imenuje sodišče, ki je zaprosilo, v skladu s pravom države članice, ki ji pripada. Sodišče, ki je zaprosilo, prav tako lahko imenuje katero koli drugo osebo, na primer izvedenca, v skladu s pravom države članice, ki ji pripada.

3. Sodišče, ki je zaprosilo, z obrazcem A iz Priloge v svojem zaprosilu obvesti zaprošeno sodišče o navzočnosti svojih predstavnikov, in kadar je to primerno, da je njihova navzočnost zaželjena. Ti podatki so prav tako lahko podani ob katerem koli drugem primernem trenutku.

4. Če je pri izvršitvi pridobivanja dokazov zaželjeno sodelovanje predstavnikov sodišča, ki je zaprosilo, zaprošeno sodišče v skladu s členom 10 določi pogoje, pod katerimi ti lahko sodelujejo.

5. Zaprošeno sodišče z obrazcem F iz Priloge obvesti sodišče, ki je zaprosilo, o času in kraju poteka postopka, in kadar je to primerno, tudi o pogojih, pod katerimi predstavniki lahko sodelujejo.

Člen 13

Prisilni ukrepi

Kadar je treba, zaprošeno sodišče pri izvršitvi zaprosila uporabi ustrezne prisilne ukrepe takšne stopnje in obsega, kot ga določa pravo države članice zaprošenega sodišča, za izvršitev zaprosila, ki jo z istim namenom podajo državni organi ali ena od strank v džavi članici.

Člen 14

Odklonitev izvršitve

1. Zaprosilo za zaslišanje osebe ne bo izvršeno, kadar oseba trdi, da ima pravico odkloniti pričanje ali da ji je pričanje prepovedano,

(a) po pravu države članice zaprošenega sodišča; ali

(b) po pravu države članice sodišča, ki je zaprosilo, in je bila takšna pravica podrobno določena v zaprosilu ali jo je na zaprosilo zaprošenega sodišča potdilo sodišče, ki je podalo zaprosilo, če je bilo to potrebno.

2. Poleg razlogov iz odstavka 1 tega člena se lahko izvršitev zaprosila odkloni le, če:

(a) zaprosilo ne sodi v področje delovanja te uredbe, kot je določeno v členu 1; ali

(b) izvršitev zaprosila po pravu države članice zaprošenega sodišča ne sodi v sodno pristojnost; ali

(c) sodišče, ki je podalo zaprosilo, ne izpolni zahteve zaprošenega sodišča, da v skladu s členom 8 dopolni zahtevo v roku 30 dni po tem, ko je zaprošeno sodišče to od njega zahtevalo; ali

(d) v roku 60 dni po zahtevi nista izročena polog ali predujem, ki ju je zaprošeno sodišče zahtevalo v skladu s členom 18(3).

3. Zaprošeno sodišče ne sme odkloniti izvršitve zgolj iz razloga, da ima po pravu države članice zaprošenega sodišča sodišče te države članice izključno pristojnost v zadevi ali da zakon te države članice ne dovoljuje ukrepanja v tej zadevi.

4. Če je izvršitev zaprosila odklonjena iz enega od razlogov, omenjenih v odstavku 2 tega člena, zaprošeno sodišče z obrazcem H iz Priloge v roku 60 dni od prejema zahteve o tem obvesti sodišče, ki je zaprosilo.

Člen 15

Obvestiloo zamudi

Če zaprošeno sodišče ne more izvršiti zaprosila v roku 90 dni od njenega prejema, o tem z obrazcem G iz Priloge obvesti sodišče, ki je zaprosilo. Ob tem poda razloge za zamudo in potreben čas, ki ga zaprošeno sodišče predvideva za izvršitev zaprosila.

Člen 16

Postopek po izvršitvi zaprosila

Zaprošeno sodišče sodišču, ki je zaprosilo, nemudoma pošlje listine, ki dokazujejo izvršitev zaprosila, in kadar je to primerno, vrne listine, ki jih je prejelo od sodišča, ki je zaprosilo. Listinam se doda potrditev izvršitve, pri čemer se uporabi obrazec H iz Priloge.

Oddelek 4

Neposredno pridobivanje dokazov sodišča, ki je zaprosilo

Člen 17

1. Kadar sodišče zaprosi, da se dokazovanje izvede neposredno v drugi državi članici, predloži zahtevo osrednjemu organu ali pristojnemu uradu iz člena 3(3) v tej državi, pri čemer uporabi obrazec I iz Priloge.

2. Neposredno pridobivanje dokazov se lahko opravi le, če je lahko izvršeno prostovoljno brez prisilnih ukrepov.

Kadar neposredno pridobivanje dokazov pomeni, da bo oseba zaslišana, sodišče, ki je zaprosilo, obvesti to osebo, da bo izvršitev izvedena prostovoljno.

3. Pridobivanje dokazov mora izvršiti član sodnega osebja ali katera koli druga oseba, na primer izvedenec določen po pravu države članice sodišča, ki je zaprosilo.

4. V roku 30 dni od prejema zaprosila osrednji organ ali pristojni urad zaprošene države članice z obrazcem J obvesti sodišče, ki je zaprosilo, če je zaprosilo odobreno, in če je treba, pod katerimi pogoji prava države članice sodišča, ki je zaprosilo, bo izvršitev potekala.

Zlasti lahko osrednji organ ali pristojni urad v državi članici, kateri pripadata, določita sodišče, ki bo sodelovalo pri izvršitvi pridobivanja dokazov, z namenom, da se zagotovi pravilna uporaba tega člena in izpolnjevanje določenih pogojev.

Osrednji organ ali pristojni urad mora spodbujati uporabo sredstev komunikacijske tehnologije, na primer videokonferenc ali telekonferenc.

5. Osrednji organ ali pristojni urad lahko odkloni neposredno pridobivanje dokazov, le če:

(a) zaprosilo ne sodi v področje uporabe te uredbe, kot je opredeljeno v členu 1;

(b) zaprosilo ne vsebuje vseh potrebnih podatkov v skladu s členom 4;

(c) je zaprošeno neposredno pridobivanje dokazov v nasprotju s temeljnimi načeli pravnega reda države članice osrednjega organa ali pristojnega urada.

6. Sodišče, ki je zaprosilo, jo izvrši v skladu s pravom države članice, ki ji pripada, ne glede na pogoje, določene v odstavku 4.

Oddelek 5

Stroški

Člen 18

1. Izvršitev zaprosila v skladu s členom 10 ne more povzročiti zahteve po povračilu dajatev ali stroškov.

2. Če zaprošeno sodišče to vseeno zahteva, sodišče, ki je zaprosilo, nemudoma zagotovi povračilo:

- nagrad izvedencem in tolmačem, in

- stroškov, ki so posledica uporabe člena 10(3) in 4.

Dolžnost strank, da krijejo te nagrade ali stroške, ureja pravo države članice sodišča, ki je zaprosilo.

3. Kjer je potrebno mnenje izvedenca, lahko zaprošeno sodišče, preden izvrši zaprosilo, zaprosi sodišče, ki je zaprosilo, za ustrezen polog ali predujem za kritje stroškov. V vseh ostalih primerih polog ali predujem ne smeta biti pogoj za izvršitev zaprosila.

Polog ali predujem morajo izročiti stranke, če tako določa pravo države članice sodišča, ki je zaprosilo.

POGLAVJE III

KONČNE DOLOČBE

Člen 19

Pravila za izvajanje

1. Komisija sestavi in redno posodablja priročnik, ki je dostopen tudi v elektronski obliki in vsebuje podatke, ki jih priskrbijo države članice v skladu s členom 22 ter veljavne sporazume in dogovore v skladu s členom 21.

2. Posodabljanje ali tehnični popravki standardnih obrazcev iz Priloge potekajo v skladu s svetovalnim postopkom, ki ga določa člen 20(2).

Člen 20

Odbor

1. Komisiji pomaga Odbor.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabita člena 3 in 7 Odločbe 1999/468/ES.

3. Odbor sprejme poslovnik.

Člen 21

Razmerje do trenutnih ali prihodnjih sporazumov ali dogovorov med državami članicami

1. Ta uredba glede zadev, na katere se nanaša, prevlada nad preostalimi določbami, ki jih vsebujejo dvostranski ali večstranski sporazumi ali dogovori, ki so jih sklenile države članice, zlasti Haaška konvencija z dne 1. marca 1954 o civilnem postopku in Haaška konvencija z dne 18. marca 1970 o pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini, v razmerjih med državami članicami, ki jih zavezuje.

2. Ta uredba ne ovira držav članic pri ohranitvi ali sklenitvi sporazumov ali dogovorov med dvema ali več državami, da bi tako še bolj olajšale pridobivanje dokazov, pod pogojem, da so tovrstni sporazumi in dogovori v skladu s to uredbo.

3. Države članice Komisiji pošljejo:

(a) do 1. julija 2003 prepis sporazumov ali dogovorov med državami članicami iz odstavka 2;

(b) prepis sporazumov ali dogovorov, ki so sklenjeni med državami članicami, iz odstavka 2 kot tudi osnutke teh sporazumov in dogovorov, ki jih nameravajo sprejeti; in

(c) vsakršno odpoved ali spremembo teh sporazumov in dogovorov.

Člen 22

Sporočila

Do 1. julija 2003 vsaka država članica Komisiji sporoči naslednje:

(a) seznam v skladu s členom 2(2), ki navaja krajevno, in kadar je to primerno, stvarno pristojnost sodišč;

(b) imena in naslove osrednjih organov in pristojnih uradov v skladu s členom 3, iz katerih je razvidna njihova krajevna pristojnost;

(c) tehnična sredstva za sprejem zaprosil, ki bodo na voljo sodiščem na seznamu, sestavljenem v skladu s členom 2(2);

(d) jezike, ki so sprejemljivi za podajanje zaprosil v skladu s členom 5.

Države članice obvestijo Komisijo o vsakršnih naknadnih spremembah teh podatkov.

Člen 23

Pregled

Najpozneje do 1. januarja 2007 in nato vsakih pet let Komisija Evropskemu parlamentu, Svetu in Ekonomsko-socialnemu odboru predstavi poročilo o izvajanju te uredbe, pri čemer nameni posebno pozornost uporabi členov 3(1)(c) in 3 ter 17 in 18.

Člen 24

Začetek veljavnosti

1. Ta uredba začne veljati 1. julija 2001.

2. Ta uredba se uporablja od 1. januarja 2004, razen členov 19, 21 in 22, ki se uporabljajo od 1. julija 2001.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

V Bruslju, 28. maja 2001

Za Svet

Predsednik

T. Bodström

PRILOGA

OBRAZEC A

Zaprosilo za pridobivanje dokazov

(Člen 4 Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (UL L 174, 27.6.2001, str. 1))

1. Referenca sodišča, ki je zaprosilo:

2. Referenca zaprošenega sodišča:

3. Sodišče, ki je zaprosilo:

3.1 Naziv:

3.2 Naslov:

3.2.1 Ulica in št./p. p.:

3.2.2 Kraj in poštna številka:

3.2.3 Država:

3.3 Tel.:

3.4 Faks:

3.5 E-pošta:

4. Zaprošeno sodišče:

4.1 Naziv:

4.2 Naslov:

4.2.1 Ulica in št./p.p.:

4.2.2 Kraj in poštna številka:

4.2.3 Država:

4.3 Tel.:

4.4 Faks:

4.5 E-pošta:

5. V zadevi tožnika/predlagatelja:

5.1 Ime:

5.2 Naslov:

5.2.1 Ulica in št./p. p.:

5.2.2 Kraj in poštna številka:

5.2.3 Država:

5.3 Tel.:

5.4 Faks:

5.5 E-pošta:

6. Zastopniki tožnika/predlagatelja:

6.1 Ime:

6.2 Naslov:

6.2.1 Ulica in št./p. p.:

6.2.2 Kraj in poštna številka:

6.2.3 Država:

6.3 Tel.:

6.4 Faks:

6.5 E-pošta:

7. Zoper toženca/nasprotno stranko:

7.1 Ime:

7.2 Naslov:

7.2.1 Ulica in št./p. p.:

7.2.2 Kraj in poštna številka:

7.2.3 Država:

7.3 Tel.:

7.4 Faks:

7.5 E-pošta:

8. Zastopniki toženca/nasprotne stranke:

8.1 Ime:

8.2 Naslov:

8.2.1 Ulica in št./p. p.:

8.2.2 Kraj in poštna številka:

8.2.3 Država:

8.3 Tel.:

8.4 Faks:

8.5 E-pošta:

9. Navzočnost in sodelovanje strank:

9.1 Stranke in njihovi zastopniki, če jih imajo, bodo navzoči pri pridobivanju dokazov:

9.2 Sodelovanje strank in njihovih zastopnikov, če jih imajo, je zahtevano:

10. Navzočnost in sodelovanje predstavnikov sodišča, ki je zaprosilo:

10.1 Zastopniki bodo navzoči pri pridobivanju dokazov:

10.2 Sodelovanje zastopnikov je zahtevano:

10.2.1 Ime:

10.2.2 Naziv:

10.2.3 Funkcija:

10.2.4 Naloga:

11. Vrsta in vsebina zadeve ter kratka navedba dejstev (v prilogi, kadar je to primerno):

12. Pridobivanje dokazov, ki bo izvršeno:

12.1 Opis pridobivanja dokazov, ki bo izvršeno (v dodatku, kadar je to primerno):

12.2 Zaslišanje prič:

12.2.1 Ime in priimek:

12.2.2 Naslov:

12.2.3 Tel.:

12.2.4 Faks:

12.2.5 E-pošta:

12.2.6 Vprašanja, ki bodo zastavljena pričam, ali navedba dejstev, o katerih bodo priče zaslišane (v dodatku, kadar je to primerno):

12.2.7 Pravica do odklonitve pričanja po pravu države članice sodišča, ki je zaprosilo (v prilogi, kadar je to primerno):

12.2.8 Prosimo za zaslišanje priče:

12.2.8.1 pod prisego:

12.2.8.2 z izjavo:

12.2.9 Morebitni drugi podatki, ki so potrebni po mnenju sodišča, ki je zaprosilo (v prilogi, kadar je to primerno):

12.3 Drugo pridobivanje dokazov:

12.3.1 Listine, ki bodo pregledane, in opis zahtevanega pridobivanja dokazov (v prilogi, kadar je to primerno):

12.3.2 Predmeti, ki bodo pregledani, in opis zahtevanega pridobivanja dokazov (v prilogi, kadar je to primerno):

13. Prosimo za izvršitev zahteve

3.1 V skladu s posebnim postopkom (člen 10(3)), ki ga določa pravo države članice sodišča, ki zaproša in/ali z uporabo sredstev komunikacijske tehnologije (člen 10(4)), opisanih v prilogi:

13.2 Za prijavo so potrebni naslednji podatki:

V:

Datum:

Obvestilo o odpošiljanju zaprosila

Člen 7(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (UL L 174, 27.6.2001, str. 1.)

14. Zaprosilo ne sodi v pristojnost sodišča, navedenega v točki 4 zgoraj, in je bila odposlana na

14.1 Naziv pristojnega sodišča:

14.2 Naslov:

14.2.1 Ulica in št./p. p.:

14.2.2 Kraj in poštna številka:

14.2.3 Država:

14.3 Tel.:

14.4 Faks:

14.5 E-pošta:

V:

Datum:

OBRAZEC B

Potrdilo o prejemu zaprosila za pridobivanje dokazov

(Člen 7(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o medsebojnem sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (UL L 174, 27.6.2001, str. 1))

1. Referenca sodišča, ki je zaprosilo:

2. Referenca zaprošenega sodišča:

3. Naziv sodišča, ki je zaprosilo:

4. Zaprošeno sodišče:

4.1 Naziv:

4.2 Naslov:

4.2.1 Ulica in št./p. p.:

4.2.2 Kraj in poštna številka:

4.2.3 Država:

4.3 Tel.:

4.4 Faks

4.5 E-pošta:

5. Sodišče, navedeno v točki 4, je zaprosilo prejelo dne .. (datum prejema)

6. Zaprosilo ne more biti obravnavano, ker:

6.1 Jezik, v katerem je izpolnjen obrazec, ni sprejemljiv (člen 5):

6.1.1 Prosimo, da uporabite enega od naslednjih jezikov:

6.2 Dokument ni čitljiv (člen 6):

V:

Datum:

OBRAZEC C

Zaprosilo za dodatne podatke, ki so potrebni za pridobivanje dokazov

(Člen 8 Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (UL L 174, 27.6.2001, str. 1))

1. Referenca zaprošenega sodišča:

2. Referenca sodišča, ki je zaprosilo:

3. Naziv sodišča, ki je zaprosilo:

4. Naziv zaprošenega sodišča:

5. Zahteva ne more biti izvršena brez naslednjih dodatnih podatkov:

6. Zahteva ne more biti izvršena, dokler ni izročen polog ali predujem v skladu s členom 18(3). Polog ali predujem mora biti izročen na naslednji način:

V:

Datum:

OBRAZEC D

Potrdilo o prejemu pologa ali predujma

(Člen 8(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (UL L 174, 27.6.2001, str. 1))

1. Referenca sodišča, ki je zaprosilo:

2. Referenca zaprošenega sodišča:

3. Naziv sodišča, ki je zaprosilo:

4. Naziv zaprošenega sodišča:

5. Sodišče, navedeno v točki 4 zgoraj, je polog ali predujem prejelo dne. (datum prejema).

V:

Datum:

OBRAZEC E

Obvestilo o zaprosilu o posebnih postopkih in/ali uporabi sredstev komunikacijske tehnologije

(Člen 10(3) in (4) Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah (UL L 174, 27.6.2001, str. 1))

1. Referenca zaprošenega sodišča:

2. Referenca sodišča, ki je zaprosilo:

3. Naziv sodišča, ki je zaprosilo:

4. Naziv zaprošenega sodišča:

5. Zaprosila za izvršitev posebnih postopkih, navedenih v točki 13.1 zahteve (obrazec A), ni mogoče ugoditi iz naslednjih razlogov:

5.1 zaprošeni postopek ni v skladu s pravom države članice zaprošenega sodišča:

5.2 izvršitev zaprošenega postopka ni možna zaradi večjih praktičnih težav:

6. Zaprosilu za izvršitev zahteve o uporabi sredstev komunikacijske tehnologije, navedenih v točki 13.1 zahteve (obrazec A), ni mogoče ugoditi iz naslednjih razlogov:

6.1 Uporaba sredstev komunikacijske tehnologije ni v skladu s pravom države članice zaprošenega sodišča

6.2 Uporaba sredstev komunikacijske tehnologije ni možna zaradi večjih praktičnih težav

V:

Datum:

OBRAZEC F

Obvestilo o datumu, času in kraju pridobivanja dokazov, in pogojih za sodelovanje

(Člen 11(4) in 12(5) Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (UL L 174, 27.6.2001, str. 1))

1. Referenca sodišča, ki je zaprosilo:

2. Referenca zaprošenega sodišča:

3. Sodišče, ki je zaprosilo:

3.1 Naziv:

3.2 Naslov:

3.2.1 Ulica in št./p. p.:

3.2.2 Kraj in poštna številka:

3.2.3 Država:

3.3 Tel.:

3.4 Faks:

3.5 E-pošta:

4. Zaprošeno sodišče:

4.1 Naziv:

4.2 Naslov:

4.2.1 Ulica in št./p. p.:

4.2.2 Kraj in poštna številka:

4.2.3 Država:

4.3 Tel.:

4.4 Faks:

4.5 E-pošta:

5. Datum in čas izvršitve pridobivanja dokazov:

6. Kraj izvršitve pridobivanja dokazov, če se razlikuje od kraja, navedenega v točki 4 zgoraj:

7. Kadar je to primerno, navesti pogoje, pod katerimi lahko sodelujejo stranke in njihovi zastopniki, če jih imajo:

8. Kadar je to primerno, navesti pogoje, pod katerimi lahko sodelujejo predstavniki sodišča, ki je podalo zahtevo:

V:

Datum:

OBRAZEC G

Obvestilo o zamudi

(Člen 15 Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (UL L 174, 27.6.2001, str. 1))

1. Referenca zaprošenega sodišča:

2. Referenca sodišča, ki je zaprosilo:

3. Naziv sodišča, ki je zaprosilo:

4. Naziv zaprošenega sodišča:

5. Zaprosilo ne more biti izvršeno v roku 90 dni od prejema iz naslednjih razlogov:

6. Predvideva se, da bo zaprosilo izvršeno do. (navedite predvideni datum)

V:

Datum:

OBRAZEC H

Podatki o izvršitvi zaprosila

(Člena 14 in 16 Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (UL L 174, 27.6.2001, str. 1.))

1. Referenca zaprošenega sodišča:

2. Referenca sodišča, ki je zaprosilo:

3. Naziv sodišča, ki je zaprosilo:

4. Naziv zaprošenega sodišča:

5. Zaprosilo je bilo izvršeno.

Priložene so listine, ki dokazujejo izvršitev zaprosila:

6. Izvršitev zaprosila je bila zavrnjena, ker:

6.1 je oseba, ki bi morala biti zaslišana, uveljavila pravico do odklonitve pričanja ali je trdila, da ji je prepovedano pričati:

6.1.1 po pravu države članice zaprošenega sodišča:

6.1.2 po pravu države članice sodišča, ki je podalo zahtevo:

6.2 Zaprosilo ne sodi v področje uporabe te uredbe

6.3 V skladu s pravom države članice zaprošenega sodišča izvršitev zaprosila ne sodi v sodno pristojnost:

6.4 Sodišče, ki je zaprosilo, ni ugodilo zahtevi za dodatne podatke, ki jo posredovalo zaprošeno sodišče .. (datum zaprosila):

6.5 Polog ali predujem po členu 18(3) ni bil izročen:

V:

Datum:

OBRAZEC I

Zaprosilo za neposredno pridobivanje dokazov

(Člen 17 Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (UL L 174, 27.6.2001, str. 1))

1. Referenca sodišča, ki je zaprosilo:

2. Referenca osrednjega organa/pristojnega urada:

3. Sodišče, ki je zaprosilo:

3.1 Naziv:

3.2 Naslov:

3.2.1 Ulica in št./p. p.:

3.2.2 Kraj in poštna številka:

3.2.3 Država:

3.3 Tel.:

3.4 Faks:

3.5 E-pošta:

4. Osrednji organ/pristojni urad zaprošene države:

4.1 Naziv:

4.2 Naslov:

4.2.1 Ulica in št./p. p.:

4.2.2 Kraj in poštna številka:

4.2.3 Država:

4.3 Tel.:

4.4 Faks:

4.5 E-pošta:

5. V tožbi, ki jo je vložil tožnik/predlagatelj:

5.1 Ime:

5.2 Naslov:

5.2.1 Ulica in št./p. p.:

5.2.2 Kraj in poštna številka:

5.2.3 Država:

5.3 Tel.:

5.4 Faks:

5.5 E-pošta:

6. Zastopniki tožnika/predlagatelja:

6.1 Ime:

6.2 Naslov:

6.2.1 Ulica in št./p. p.:

6.2.2 Kraj in poštna številka:

6.2.3 Država:

6.3 Tel.:

6.4 Faks:

6.5 E-pošta:

7. Zoper toženca/nasprotno stranko:

7.1 Ime:

7.2 Naslov:

7.2.1 Ulica in št./p. p.:

7.2.2 Kraj in poštna številka:

7.2.3 Država:

7.3 Tel.:

7.4 Faks:

7.5 E-pošta:

8. Zastopniki toženca/nasprotne stranke:

8.1 Ime:

8.2 Naslov:

8.2.1 Ulica in št./p. p.:

8.2.2 Kraj in poštna številka:

8.2.3 Država:

8.3 Tel.:

8.4 Faks:

8.5 E-pošta:

9. Pridobivanje dokazov bo(-do) izvršili:

9.1 Ime:

9.2 Naziv:

9.3 Funkcija:

9.4 Naloga:

10. Vrsta in vsebina tožbe in kratka navedba dejstev (v dodatku, kadar je to primerno):

11. Pridobivanje dokazov, ki bo izvršeno:

11.1 Opis pridobivanja dokazov, ki bo izvršeno (v dodatku, kadar je to primerno):

11.2 Zaslišanje prič:

11.2.1 Ime in priimek:

11.2.2 Naslov:

11.2.3 Tel.:

11.2.4 Faks:

11.2.5 E-pošta:

11.2.6 Vprašanja, ki bodo zastavljena priči(-am), ali navedba dejstev, o katerih bo(-do) zaslišana(-e) (v dodatku, kadar je to primerno):

11.2.7 Pravica do odklonitve pričanja po pravu države članice sodišča, ki je podalo zahtevo (v dodatku, kadar je to primerno):

11.3 Drugo pridobivanje dokazov (v dodatku, kadar je to primerno):

12. Sodišče, ki je podalo zahtevo, zahteva neposredno pridobivanje dokazov z uporabo naslednjih sredstev komunikacijske tehnologije (v dodatku, kadar je to primerno):

V:

Datum:

OBRAZEC J

Podatki, ki jih posreduje osrednji organ/pristojni urad

(Člen 17 Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (UL L 174, 27.6.2001, str. 1))

1. Referenca sodišča, ki je zaprosilo:

2. Referenca osrednjega organa/pristojnega urada:

3. Naziv sodišča, ki je zaprosilo:

4. Osrednji organ/pristojni urad:

4.1 Ime:

4.2 Naslov:

4.2.1 Ulica in št./p. p.:

4.2.2 Kraj in poštna številka:

4.2.3 Država:

4.3 Tel.:

4.4 Faks:

4.5 E-pošta:

5. Podatki, ki jih posreduje osrednji organ/pristojni urad:

5.1 Neposredno pridobivanje dokazov v skladu z zaprosilom je sprejeto:

5.2 Neposredno pridobivanje dokazov v skladu z zaprosilom je sprejeto pod naslednjimi pogoji (v dodatku, kadar je to primerno):

5.3 Neposredno pridobivanje dokazov v skladu z zaprosilom je zavrnjeno iz naslednjih razlogov:

5.3.1 Zaprosilo ne sodi v področje uporabe te uredbe:

5.3.2 Zaprosilo ne vsebuje vseh potrebnih podatkov v skladu s členom 4:

5.3.3 Zaprošeno neposredno pridobivanje dokazov je v nasprotju s temeljnimi načeli pravnega reda države članice, v kateri je osrednji organ/pristojni urad.

V:

Datum:

[1] UL C 314, 3.11.2000, str. 2.

[2] Mnenje, podano 14. marca 2001 (še ni bilo obj-avljeno v Uradnem listu).

[3] Mnenje, podano 28. februarja 2001 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu).

[4] UL L 160, 30.6.2000, str. 37.

[5] UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

[6] UL L 24, 30.1.1998, str. 1.

[7] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

Top