EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0082

Uredba Sveta (ES) št. 82/2001 z dne 5. decembra 2000 o opredelitvi pojma izdelki s poreklom in načinih upravnega sodelovanja v trgovanju med carinskim območjem Skupnosti in Ceuto in Melillo

OJ L 20, 20.1.2001, p. 1–104 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 011 P. 106 - 208
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 011 P. 106 - 208
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 011 P. 106 - 208
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 011 P. 106 - 208
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 011 P. 106 - 208
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 011 P. 106 - 208
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 011 P. 106 - 208
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 011 P. 106 - 208
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 011 P. 106 - 208
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 013 P. 117 - 219
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 013 P. 117 - 219
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 004 P. 152 - 254

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/82/oj

32001R0082Uradni list L 020 , 20/01/2001 str. 0001 - 0104


Uredba Sveta (ES) št. 82/2001

z dne 5. decembra 2000

o opredelitvi pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja v trgovanju med carinskim območjem Skupnosti in Ceuto in Melillo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Akta o pristopu Španije in Portugalske in zlasti Protokola št. 2,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Od začetka veljavnosti Uredbe Sveta (EGS) št. 1135/88 z dne 7. marca 1988 o opredelitvi pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja v trgovanju med carinskim območjem Skupnosti, Ceuto in Melillo ter Kanarskimi otoki [1], so bila pravila o poreklu, ki so se uporabljala na podlagi številnih sporazumov o prosti trgovini, ki jih je podpisala Skupnost, znatno spremenjena. V nekaterih pogledih so ugodnejša od pravil, ki jih vsebuje Uredba (EGS) št. 1135/88, zlasti kar zadeva zahteve po dokumentaciji.

(2) Zgoraj navedeni sporazumi, ki urejajo trgovino med Skupnostjo in njenimi trgovinskimi partnerji, določajo posebna pravila o poreklu za Ceuto in Melillo. Te določbe bi se morale uporabljati za trgovino med carinskim območjem Skupnosti in Ceuto in Melillo.

(3) Uredba Sveta (EGS) št. 1911/91 z dne 26. junija 1991 o uporabi določb zakonodaje Skupnosti za Kanarske otoke [2], je vključila te otoke v carinsko območje Skupnosti. Zato za to območje niso več potrebna posebna pravila o poreklu.

(4) Uredbo (EGS) št. 1135/88 bi bilo treba zaradi jasnosti preoblikovati –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tej Uredbi:

"izdelava" pomeni katero koli vrsto obdelave ali predelave, vključno s sestavljanjem ali posebnimi postopki;

"material" pomeni vsako sestavino, surovino, sestavni del ali del itd., ki se uporablja pri izdelavi izdelka;

"izdelek" pomeni izdelek, ki se izdeluje, čeprav je namenjen kasnejši uporabi v drugem postopku izdelave;

"blago" pomeni materiale in izdelke;

"carinska vrednost" pomeni vrednost, določeno v skladu s Sporazumom o izvajanju člena VII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini iz leta 1994 (Sporazum WTO o carinski vrednosti);

"cena franko tovarna" pomeni ceno, ki se za izdelek franko tovarna v Skupnosti ali Ceuti in Melilli plača proizvajalcu, pri katerem se opravi zadnja obdelava ali predelava, če cena vključuje vrednost vseh uporabljenih materialov, zmanjšano za vse notranje dajatve, ki se ali se lahko povrnejo pri izvozu pridobljenega izdelka;

"vrednost materialov" pomeni carinsko vrednost pri uvozu uporabljenih materialov brez porekla ali, če ta ni znana in se ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za materiale v Skupnosti ali Ceuti in Melilli;

"vrednost materialov s poreklom" pomeni carinsko vrednost takih materialov, kot je opredeljena v točki (g), in se smiselno uporablja;

"dodana vrednost" pomeni ceno izdelka franko tovarna, zmanjšano za carinsko vrednost vsakega vključenega materiala s poreklom iz držav, navedenih v členu 3 in 4, ali če carinska vrednost ni znana ali se ne da ugotoviti, prva dokazljiva cena, plačana za materiale v Skupnosti ali Ceuti in Melilli;

"poglavja" in "tarifne številke" pomenijo poglavja in tarifne številke (štirištevilčne kode), uporabljene v nomenklaturi, ki sestavlja Harmonizirani sistem poimenovanja in šifrskih oznak blaga, ki se v nadaljevanju navaja kot harmonizirani sistem ali HS;

"pošiljka" pomeni izdelke, ki jih en izvoznik pošlje enemu prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enem samem prevoznem dokumentu, s katerim izvoznik dobavlja te izdelke prejemniku, ali če ni takega dokumenta, izdelke, ki so zajeti na enem računu;

"ozemlja" pomeni ozemlja, vključno s teritorialnimi vodami.

Izraz "uvrščen" se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala v določeno tarifno številko.

POGLAVJE II

OPREDELITEV POJMA "IZDELKI S POREKLOM"

Člen 2

Splošne zahteve

1. Za namene izvajanja ureditev, ki urejajo trgovino med carinskim območjem Skupnosti, v nadaljevanju "Skupnost", ter Ceuto in Melillo, se za izdelke s poreklom iz Skupnosti štejejo:

(a) izdelki, v celoti pridobljeni v Skupnosti v smislu člena 5;

(b) izdelki, pridobljeni v Skupnosti, ki vsebujejo materiale, ki v njej niso bili v celoti pridobljeni, če so bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani v Skupnosti v smislu člena 6;

(c) izdelki s poreklom iz Evropskega gospodarskega prostora (EGP) v smislu Protokola št. 4 k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru.

2. Za namene izvajanja ureditev, ki urejajo trgovino med Skupnostjo ter Ceuto in Melillo, se za izdelke s poreklom iz Ceute in Melille štejejo:

(a) izdelki, v celoti pridobljeni v Ceuti in Melilli v smislu člena 5;

(b) izdelki, pridobljeni v Ceuti in Melilli, ki vsebujejo materiale, ki niso bili v celoti pridobljeni na njunem ozemlju, če so bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani v Ceuti in Melilli v smislu člena 6.

Člen 3

Kumulacija v Skupnosti

1. Brez poseganja v člen 2(1) se za izdelke s poreklom iz Skupnosti štejejo izdelki, če so bili tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz Skupnosti, Ceute in Melille ali iz katerekoli druge države, s katero je Skupnost podpisala vzajemen sporazum, katerega protokol o pravilih o poreklu določa posebne določbe za Ceuto in Melillo, če obdelava ali predelava, opravljena v Skupnosti, presega tiste, navedene v členu 7. Ni treba, da bi bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani.

2. Če obdelava ali predelava, opravljena v Skupnosti, ne presega tiste, navedene v členu 7, se šteje, da ima pridobljeni izdelek poreklo iz Skupnosti samo, kadar je tam dodana vrednost višja od vrednosti uporabljenih materialov s poreklom iz katere koli države, navedene v odstavku 1. Če ni tako, se pridobljeni izdelek šteje za izdelek s poreklom iz države, ki je prispevala največjo vrednost uporabljenih materialov s poreklom pri izdelavi v Skupnosti.

3. Izdelki s poreklom iz ene od držav, navedenih v odstavku 1, ki niso obdelani ali predelani v Skupnosti, ohranijo svoje poreklo, če se izvozijo v eno od teh držav.

4. Komisija objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti (serija C) seznam držav in datum, ko se lahko uporabi kumulacija v Skupnosti.

Člen 4

Kumulacija v Ceuti in Melilli

1. . Brez poseganja v člen 2(2) se za izdelke s poreklom iz Ceute in Melille štejejo izdelki, če so bili tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz Ceute in Melille, Skupnosti ali iz katerekoli druge države, s katero je Skupnost podpisala vzajemen sporazum, katerega protokol o pravilih o poreklu določa posebne določbe za Ceuto in Melillo, če obdelava ali predelava, opravljena v Ceuti in Mellili, presega tiste, navedene v členu 7. Ni treba, da bi bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani.

2. Če obdelava ali predelava, opravljena v Ceuti in Melilli, ne presega tiste, navedene v členu 7, se šteje, da ima pridobljeni izdelek poreklo iz Ceute in Melille samo, kadar je tam dodana vrednost višja od vrednosti uporabljenih materialov s poreklom iz katere koli države, navedene v odstavku 1. Če ni tako, se pridobljeni izdelek šteje za izdelek s poreklom iz države, ki je prispevala največjo vrednost uporabljenih materialov s poreklom pri izdelavi v Ceuti in Melilli.

3. Izdelki s poreklom iz ene od držav, navedenih v odstavku 1, ki niso obdelani ali predelani v Ceuti in Melilli, ohranijo svoje poreklo, če se izvozijo v eno od teh držav.

4. Komisija objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti (serija C) seznam držav in datum, ko se lahko uporabi kumulacija v Ceuti in Melilli.

Člen 5

V celoti pridobljeni izdelki

1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v Skupnosti ali v Ceuti in Melilli naslednji izdelki:

(a) mineralni izdelki, tam pridobljeni iz zemlje ali morskega dna;

(b) tam pridelani rastlinski izdelki;

(c) žive živali, tam skotene ali izvaljene in vzrejene;

(d) izdelki, pridobljeni iz živih, tam vzrejenih živali;

(e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;

(f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja, pridobljeni z njihovimi plovili zunaj teritorialnega morja Skupnosti ali Ceute in Melille;

(g) izdelki, izdelani na njihovih predelovalnih ladjah izključno iz izdelkov, navedenih v točki (f);

(h) tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za obnavljanje surovin, vključno z rabljenimi gumami, primernimi le za protektiranje ali uporabo kot odpadek;

(i) odpadki in ostanki pri postopkih izdelave, ki tam potekajo;

(j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali podzemlja zunaj njihovega teritorialnega morja, če imajo izključno pravico do obdelave tega morskega dna ali podzemlja;

(k) blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, navedenih v točkah (a) do (j).

2. Za namene točke 1(f) in (g) se šteje kot plovila in predelovalne ladje Skupnosti in Ceute in Melille le tista:

(a) ki so registrirana ali vpisana v seznam v državi članici, oziroma za Ceuto in Melillo tista, ki so registrirana v ladijskih registrih pristojnega lokalnega organa (Registros de Matrícula de Buques de la respectiva Capitania Marítima);

(b) ki plujejo pod zastavo države članice;

(c) ki so najmanj v 50 % lasti državljanov držav članic ali družbe s sedežem v eni od teh držav, in v kateri so direktor ali direktorji, predsednik upravnega odbora ali nadzornega sveta ter večina članov takih odborov državljani držav članic, in še dodatno, če v osebnih ali kapitalskih družbah vsaj polovica kapitala pripada tem državam ali javnim organom ali državljanom navedenih držav;

(d) katerih kapitan in častniki so vsi državljani držav članic; in

(e) katerih najmanj 50 % članov posadke je državljanov držav članic.

Člen 6

Zadosti obdelani ali predelani izdelki

1. Za namene člena 2 se šteje, da so izdelki, ki niso v celoti pridobljeni, zadosti obdelani ali predelani, če so izpolnjeni pogoji, navedeni v seznamu Priloge B.

Navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere velja Protokol št. 2 k Aktu o pristopu Španije in Portugalske, postopke obdelave ali predelave, ki morajo biti opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih pri izdelavi teh izdelkov, in se nanašajo samo na take materiale. Če se izdelek, ki je pridobil poreklo z izpolnitvijo pogojev iz seznama, uporablja pri izdelavi drugega izdelka, se torej pogoji, ki se uporabljajo za izdelek, v katerega je ta vključen, ne uporabljajo zanj in se ne upoštevajo materiali brez porekla, ki so se morda uporabili pri njegovi izdelavi..

2. Z odstopanjem od odstavka 1 se materiali brez porekla, ki se v skladu s pogoji iz seznama v Prilogi B za ta izdelek ne bi smeli uporabiti pri izdelavi tega izdelka, vseeno lahko uporabijo, če:

(a) njihova skupna vrednost ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna;

(b) katerikoli odstotek, ki je naveden v seznamu kot zgornja vrednost materialov brez porekla, ni presežen na podlagi uporabe tega odstavka.

Ta odstavek se ne uporablja za izdelke, ki se uvrščajo v poglavja 50 do 63 Harmoniziranega sistema.

3. Odstavka 1 in 2 se uporabljata pod pogoji, ki jih določa člen 7.

Člen 7

Nezadostni postopki obdelave ali predelave

1. Brez poseganja v odstavek 2 se ti postopki štejejo za nezadostne, da bi izdelek pridobil status izdelka s poreklom, ne glede na to, ali je zadoščeno zahtevam iz člena 6:

(a) postopki za ohranitev blaga med prevozom in skladiščenjem v dobrem stanju (prezračevanje, razprostiranje, sušenje, hlajenje, soljenje, dajanje v žveplov dioksid ali druge vodne raztopine, odstranjevanje poškodovanih delov in podobni postopki);

(b) preprosti postopki, kot so odstranjevanje prahu, sejanje ali prebiranje, razvrščanje v skupine, usklajevanje (vključno s sestavljanjem garnitur izdelkov), pranje, barvanje, rezanje;

(c) (i) spremembe v embalaži ter razstavljanje in sestavljanje pošiljk;

(ii) preprosto pakiranje v steklenice, konzerve, čutare, vrečke, zaboje, škatle, pritrjevanje na kartone ali plošče itd., in vsi drugi preprosti postopki pakiranja;

(d) pritrjevanje oznak, nalepk in drugih podobnih znakov za razlikovanje na izdelke ali njihovo embalažo;

(e) preprosto mešanje izdelkov ne glede na to, ali so različnih vrst ali ne, kadar ena ali več sestavin mešanice ne izpolnjuje pogojev, določenih v tej uredbi, da bi jih lahko šteli za izdelke s poreklom iz Skupnosti ali iz Ceute in Melille;

(f) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek;

(g) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v točkah (a) do (f);

(h) zakol živali.

2. Pri ugotavljanju, ali se predelava ali obdelava, opravljena na posameznem izdelku, šteje za nezadostno v smislu odstavka 1, se skupno upoštevajo vsi postopki, opravljeni na tem izdelku bodisi v Skupnosti ali v Ceuti in Melilli.

Člen 8

Enota kvalifikacije

1. Enota kvalifikacije za uporabo določb te uredbe je določen izdelek, ki se šteje za osnovno enoto, kadar se določa uvrstitev blaga pri uporabi nomenklature harmoniziranega sistema.

Iz tega sledi:

(a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov ali je sestavljen iz izdelkov, uvršča po pogojih harmoniziranega sistema v eno tarifno številko, celota pomeni enoto kvalifikacije;

(b) kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila enakih izdelkov, ki se uvrščajo v isto tarifno številko harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi določb te uredbe obravnavati vsak izdelek posebej.

2. Če je v skladu s petim splošnim pravilom harmoniziranega sistema embalaža vključena v izdelek zaradi uvrščanja, mora biti vključena tudi pri določanju porekla.

Člen 9

Dodatki, nadomestni deli in orodje

Dodatki, nadomestni deli in orodje, poslani skupaj z delom opreme, stroja, naprave ali vozila, ki so del običajne opreme in so vključeni v njeno ceno ali pa niso posebej zaračunani, se štejejo za del te opreme, stroja, naprave ali vozila.

Člen 10

Garniture

Garniture se v skladu s tretjim splošnim pravilom harmoniziranega sistema štejejo za garniture s poreklom, kadar imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Kljub temu pa se takrat, kadar je garnitura sestavljena iz izdelkov s poreklom in brez njega, šteje, da ima garnitura kot celota poreklo, če vrednost izdelkov brez porekla ne presega 15 % cene garniture franko tovarna.

Člen 11

Nevtralne sestavine

Da bi določili, ali ima izdelek poreklo, ni treba ugotavljati porekla za navedeno, kar bi lahko bilo uporabljeno pri njegovi izdelavi:

(a) energija in gorivo;

(b) naprave in oprema;

(c) stroji in orodje;

(d) blago, ki ni vključeno ali ni namenjeno za vključitev v končno sestavo izdelka.

POGLAVJE III

ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA

Člen 12

Načelo teritorialnosti

1. Razen v primeru člena 2(1)(c) ter členov 3 in 4 morajo biti pogoji za pridobitev statusa blaga s poreklom, določeni v poglavju II, vedno in brez prekinitve izpolnjeni v Skupnosti ali v Ceuti in Melilli.

2. Razen v primeru členov 3 in 4 se blago s poreklom, izvoženo iz Skupnosti ali iz Ceute in Melille v drugo državo, ob vrnitvi šteje za blago brez porekla, razen če se carinskim organom lahko dokaže:

(a) da je blago, ki se vrača, isto blago, kot je bilo izvoženo; in

(b) da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med izvozom, niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen tistih, ki so potrebni, da se ohrani v dobrem stanju.

Člen 13

Neposredni prevoz

1. Preferencialno obravnavanje, predvideno po tej uredbi, se uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo zahteve te uredbe in se prevažajo neposredno med Skupnostjo in Ceuto in Melillo ali čez ozemlja drugih držav, navedenih v členu 3 in 4.

Vendar se izdelki, ki sestavljajo eno samo pošiljko, lahko prevažajo čez druga ozemlja, če do tega pride, s pretovarjanjem ali začasnim skladiščenjem na teh ozemljih pod pogojem, da je blago v državi tranzita ali skladiščenja ostalo pod nadzorom carinskih organov in da na njem niso bili opravljeni drugi postopki razen raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali kakršnikoli postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju.

Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez ozemlja, razen tistih, ki so navedena v prvem pododstavku.

2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1, je treba predložiti pristojnim carinskim organom v Skupnosti oziroma v Ceuti in Melilli:

(a) en sam prevozni dokument, ki pokriva prevoz čez državo tranzita; ali

(b) potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita, ki:

(i) vsebuje natančen opis izdelkov;

(ii) navaja datume raztovarjanja in ponovnega natovarjanja izdelkov, in, če je primerno, imena ladij ali drugih uporabljenih prevoznih sredstev; in

(iii) ki potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani v državi tranzita; ali

(c) če teh ni, katere koli dokumente, ki to dokazujejo.

Člen 14

Razstave

1. Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo v drugo državo razen tistih, ki so navedeni v členu 3 in 4, in so po razstavi prodani in uvoženi v Skupnost ali v Ceuto in Melillo, veljajo pri uvozu ugodnosti po določbah Protokola št. 2 k Aktu o pristopu Španije in Portugalske, če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:

(a) je izvoznik te izdelke poslal iz Skupnosti ali iz Ceute in Melille v državo, v kateri je razstava, in jih je tam razstavljal;

(b) je ta izvoznik izdelke prodal ali jih kako drugače dal na razpolago osebi v Skupnosti ali v Ceuti in Melilli;

(c) so bili izdelki med razstavo ali takoj zatem poslani v enakem stanju, kot so bili poslani na razstavo; in

(d) izdelki od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso bili uporabljeni za noben drug namen kot za predstavitev na razstavi.

2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali sestavljeno v skladu z določbami poglavja V in predloženo pristojnim carinskim organom v Skupnosti ali v Ceuti in Melilli na običajen način. V njem morata biti navedena ime in naslov razstave. Po potrebi se lahko zahtevajo dodatna dokumentarna dokazila o vrsti izdelkov in o pogojih, pod katerimi so bili razstavljeni.

3. Odstavek 1 se uporablja za vse trgovinske, industrijske, kmetijske ali obrtne razstave, sejme ali podobne javne prireditve ali prikaze, ki niso organizirani za zasebne namene v trgovinah ali poslovnih prostorih zaradi prodaje tujih izdelkov in med katerimi izdelki ostanejo pod carinskim nadzorom.

POGLAVJE IV

POVRAČILO ALI IZVZETJE OD CARINSKIH DAJATEV

Člen 15

Prepoved povračila ali izvzetja od carinskih dajatev

1. Za materiale brez porekla, ki se uporabijo pri izdelavi izdelkov s poreklom iz Skupnosti, iz Ceute in Melille ali iz katere od drugih držav, navedenih v členu 3 in 4, za katere se izda ali sestavi dokazilo o poreklu v skladu z določbami iz poglavja V, se v Skupnosti ali v Ceuti in Melilli ne more uveljavljati kakršno koli povračilo ali izvzetje od carinskih dajatev.

Izdelki, ki se uvrščajo v poglavje 3 ali tarifni številki 1604 in 1605 harmoniziranega sistema in imajo poreklo Skupnosti v smislu te uredbe, kot je določeno v členu 2(1)(c), za katere se izda ali sestavi dokazilo o poreklu v skladu z določbami poglavja V, se v Skupnosti ne more uveljavljati kakršno koli povračilo ali izvzetje od carinskih dajatev.

2. Prepoved iz odstavka 1 se uporablja za kakršno koli delno ali celotno povračilo, odpustitev ali neplačilo carinskih dajatev ali dajatev z enakim učinkom, ki se lahko uporablja v Skupnosti ali v Ceuti in Melilli izrecno ali posledično, za materiale, uporabljene pri izdelavi, in za izdelke, za katere velja drugi pododstavek odstavka 1, takrat, ko se izdelki, pridobljeni iz navedenih materialov, izvozijo in ne, če tam ostanejo za domačo uporabo.

3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o poreklu, mora biti pripravljen na zahtevo carinskih organov kadarkoli predložiti vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo, da za materiale brez porekla, uporabljene pri izdelavi teh izdelkov, ni bilo prejeto povračilo carine in da so bile vse carinske dajatve ali dajatve z enakim učinkom, ki se uporabljajo za take materiale, dejansko plačane.

4. Določbe iz odstavkov 1, 2 in 3 se prav tako uporabljajo za embalažo v smislu člena 8(2), za dodatke, nadomestne dele in orodje v smislu člena 9 ter za izdelke v garniturah v smislu člena 10, če so taki predmeti brez porekla.

5. Določbe odstavkov 1 do 4 ne preprečujejo uporabe sistema izvoznih nadomestil, ki se uporabljajo pri izvozu kmetijskih izdelkov.

POGLAVJE V

DOKAZILO O POREKLU

Člen 16

Splošne zahteve

1. Za izdelke s poreklom iz Skupnosti pri uvozu v Ceuto in Melillo ter za izdelke s poreklom iz Ceute in Melille pri uvozu v Skupnost veljajo ugodnosti določb Protokola št. 2 k Aktu o pristopu Španije in Portugalske ob predložitvi:

(a) potrdila o gibanju blaga EUR.1, vzorec katerega je v prilogi C; ali

(b) v primerih, določenih v členu 21(1), izjave izvoznika, katere besedilo je v prilogi D, na računu, obvestilu o odpremi ali drugem trgovinskem dokumentu, ki dovolj natančno opisuje te izdelke, da jih je mogoče prepoznati (v nadaljevanju "izjava na računu").

2. Z odstopanjem od odstavka 1 za izdelke s poreklom v smislu te uredbe v primerih, ki jih določa člen 26, veljajo ugodnosti te ureditve, ne da bi bilo treba predložiti kateregakoli od dokumentov, navedenih v odstavku 1.

Člen 17

Postopek za izdajo potrdila o gibanju blaga EUR.1

1. Potrdilo o gibanju blaga EUR.1 izdajo pristojni carinski organi Skupnosti ali Ceute in Melille na podlagi pisne vloge izvoznika ali njegovega pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo odgovornost.

2. V ta namen izpolni izvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik obrazca potrdila o gibanju blaga EUR.1 in vloge za potrdilo o gibanju, katerih vzorca sta v prilogi C. Obrazca se izpolnita v enem od uradnih jezikov Skupnosti. Če so napisani z roko, morajo biti izpolnjeni s črnilom in s tiskanimi črkami. Izdelki morajo biti opisani v za to predvidenem polju brez praznih vmesnih vrstic. Če polje ni v celoti zapolnjeno, je treba pod zadnjo vrstico opisa potegniti vodoravno črto in prečrtati prazen prostor pod njo.

3. Izvoznik, ki vlaga zahtevek za izdajo potrdila o gibanju blaga EUR.1, mora biti pripravljen, da na zahtevo pristojnih carinskih organov Skupnosti ali Ceute in Melille, v kateri se izda potrdilo o gibanju blaga EUR.1, kadarkoli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status izdelkov s poreklom kot tudi izpolnitev drugih zahtev te uredbe.

4. Potrdilo o gibanju blaga EUR.1 izdajo pristojni carinski organi Skupnosti ali Ceute in Melille, če se izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Skupnosti, Ceute in Melille ali iz ene od drugih držav, navedenih v členu 3 in 4, ter izpolnjujejo druge zahteve te uredbe.

5. Carinski organi, ki izdajajo potrdila o gibanju blaga EUR.1, ukrenejo vse potrebno za preverjanje porekla izdelkov in izpolnjevanje drugih zahtev te uredbe. V ta namen imajo pravico zahtevati katero koli dokazilo in opraviti kakršenkoli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali kakršenkoli drug pregled, ki se jim zdi potreben.

Carinski organi, ki so pooblaščeni za izdajo potrdil o gibanju blaga EUR.1, tudi zagotovijo, da so obrazci, na katere se nanaša odstavek 2, pravilno izpolnjeni. Zlasti morajo preveriti, ali je prostor, namenjen opisu izdelkov, izpolnjen tako, da izključuje vse možnosti goljufije.

6. Datum izdaje potrdila o gibanju blaga EUR.1 mora biti naveden v polju 11 potrdila.

7. Potrdilo o gibanju blaga EUR.1 izdajo carinski organi in ga dajo izvozniku na razpolago takoj, ko je dejanski izvoz opravljen ali zagotovljen.

Člen 18

Naknadno izdana potrdila o gibanju blaga EUR.1

1. Z odstopanjem od člena 17(7) se potrdilo o gibanju blaga EUR.1 izjemoma lahko izda tudi po opravljenem izvozu izdelkov, na katere se nanaša:

(a) če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih opustitev ali posebnih okoliščin; ali

(b) če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da je bilo potrdilo o gibanju blaga EUR.1 izdano, vendar ob uvozu iz tehničnih razlogov ni bilo sprejeto.

2. Za izvajanje odstavka 1 mora izvoznik v zahtevku navesti kraj in datum izvoza izdelkov, na katere se nanaša potrdilo o gibanju blaga EUR.1, in navesti razloge za svojo zahtevo.

3. Carinski organi lahko izdajo potrdilo o gibanju blaga EUR.1 naknadno samo po opravljenem preverjanju, če se podatki v izvoznikovem zahtevku ujemajo s podatki v ustreznem spisu.

4. Potrdila o gibanju blaga EUR.1, ki so izdana naknadno, morajo imeti enega od teh zaznamkov:

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- .

5. Zaznamek iz odstavka 4 mora biti vpisan v polje Opombe potrdila o gibanju blaga EUR.1.

Člen 19

Izdaja dvojnika potrdila o gibanju blaga EUR.1

1. Če je bilo potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ukradeno, izgubljeno ali uničeno lahko izvoznik carinske organe, ki so ga izdali, zaprosi za izdajo dvojnika, sestavljenega na podlagi izvoznih dokumentov, ki jih imajo.

2. Izdani dvojnik mora imeti enega od teh zaznamkov:

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- .

3. Zaznamek iz odstavka 2 mora biti vpisan v polje Opombe dvojnika potrdila o gibanju blaga EUR.1.

4. Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje izvirnega potrdila o gibanju blaga EUR.1, začne veljati s tem datumom.

Člen 20

Izdaja potrdil o gibanju blaga EUR.1 na podlagi predhodno izdanega ali sestavljenega dokazila o poreklu

Če so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskega urada v Skupnosti ali v Ceuti in Melilli, je mogoče zamenjati izvirno dokazilo o poreklu z enim ali več potrdili o gibanju blaga EUR.1 zaradi pošiljanja vseh ali nekaterih izdelkov drugam znotraj Skupnosti ali Ceute in Melille. Nadomestno potrdilo ali nadomestna potrdila o gibanju blaga EUR.1 izda carinski urad, pod nadzor katerega so bili dani izdelki.

Člen 21

Pogoji za izjavo na računu

1. Izjavo na računu iz člena 16(1)(b), lahko da:

(a) pooblaščeni izvoznik v smislu člena 22; ali

(b) katerikoli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja en ali več paketov, ki vsebujejo izdelke s poreklom, katerih skupna vrednost ne presega 6000 evrov.

2. Izjavo na računu je mogoče dati, če se izdelki, na katere se nanaša, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Skupnosti, iz Ceute in Melille ali iz ene od drugih držav, navedenih v členu 3 in 4, in če izpolnjujejo druge zahteve te uredbe.

3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti kadarkoli pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status porekla izdelka kot tudi izpolnitev drugih zahtev te uredbe.

4. Izjavo na računu, katere besedilo je v Prilogi D, mora izvoznik natipkati, odtisniti ali natisniti na račun, obvestilo o odpremi ali drug trgovinski dokument v eni od jezikovnih različic, ki so navedene v tej Prilogi, v skladu z določbami notranjega prava države izvoznice. Če je napisana z roko, mora biti napisana s črnilom in s tiskanimi črkami.

5. Izjave na računu morajo imeti lastnoročni podpis izvoznika. Vendar se od pooblaščenega izvoznika v smislu člena 22 ne zahteva, da podpisuje take izjave, če se carinskim organom države izvoznice pisno zaveže, da sprejme polno odgovornost za vsako izjavo na računu, po kateri ga je mogoče prepoznati, kot da jo je lastnoročno podpisal.

6. Izjavo na računu lahko da izvoznik ob izvozu izdelkov, na katere se nanaša, ali po izvozu, če je predložena carinskim organom v državi uvoznici najkasneje v dveh letih po uvozu izdelkov, na katere se nanaša.

Člen 22

Pooblaščeni izvoznik

1. Carinski organi države članice izvoznice lahko pooblastijo katerega koli izvoznika (v nadaljevanju "pooblaščeni izvoznik"), ki pogosto izvaža izdelke po tej uredbi, da daje izjave na računu ne glede na vrednost izdelkov, na katere se nanaša. Izvoznik, ki prosi za tako pooblastilo, mora predložiti carinskim organom zadovoljiva dokazila o statusu porekla teh izdelkov in izpolnjevanju drugih zahtev te uredbe.

2. Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščenega izvoznika po pogojih, ki so po njihovem mnenju primerni.

3. Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku številko carinskega pooblastila, ki mora biti na izjavi na računu.

4. Carinski organi spremljajo in nadzirajo, kako pooblaščeni izvoznik uporablja pooblastilo.

5. Carinski organi lahko kadarkoli umaknejo pooblastilo. To morajo storiti, kadar pooblaščeni izvoznik ne predloži dokazil, navedenih v odstavku 1, ne izpolnjuje več pogojev, navedenih v odstavku 2, ali drugače nepravilno uporablja svoje pooblastilo.

Člen 23

Veljavnost dokazila o poreklu

1. Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma izdaje v državi izvoznici in v tem roku mora biti predloženo carinskim organom države uvoznice.

2. Dokazila o poreklu, ki so carinskim organom države uvoznice predložena po poteku roka za predložitev, določenega v odstavku 1, se lahko sprejmejo zaradi uporabe preferencialne obravnave, če jih zaradi izjemnih okoliščin ni bilo mogoče predložiti do določenega končnega datuma.

V drugih primerih predložitve z zamudo lahko carinski organi države uvoznice sprejmejo dokazila o poreklu, če so jim bili izdelki predloženi pred tem končnim datumom.

Člen 24

Predložitev dokazila o poreklu

Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom države uvoznice v skladu s postopki, ki se uporabljajo v tej državi. Ti organi lahko zahtevajo prevod dokazila o poreklu in lahko zahtevajo tudi, da uvozno deklaracijo spremlja izjava, s katero uvoznik potrjuje, da izdelki izpolnjujejo potrebne pogoje za uporabo te uredbe.

Člen 25

Uvoz po delih

Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih predpišejo carinski organi države uvoznice, razstavljeni ali nesestavljeni izdelki v smislu odstavka (a)drugega splošnega pravila harmoniziranega sistema, ki spadajo v oddelek XVI. in XVII. ali v tarifni številki 7308 in 9406 harmoniziranega sistema, uvažajo po delih, se za te izdelke pri prvem delnem uvozu carinskim organom predloži eno samo dokazilo o poreklu.

Člen 26

Izjeme glede dokazila o poreklu

1. Izdelki, ki jih posamezniki pošiljajo drugim posameznikom kot majhne pakete ali so del osebne prtljage potnikov, se priznavajo za izdelke s poreklom, ne da bi bilo treba predložiti dokazilo o poreklu, če se ti izdelki ne uvažajo v trgovinske namene in je bila dana izjava, da ustrezajo zahtevam te uredbe, ter ni dvoma o resničnosti take izjave. Če se izdelki pošiljajo po pošti, se izjava lahko napiše na carinsko deklaracijo CN22/CN23 ali na list papirja, ki se priloži temu dokumentu.

2. Občasni uvozi, pri katerih gre le za izdelke za osebno uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se ne štejejo za uvoz v trgovinske namene, če je iz narave in količine izdelkov razvidno, da niso namenjeni za trgovanje.

Skupna vrednost teh izdelkov ne sme presegati 500 evrov pri majhnih paketih ali 1200 evrov pri izdelkih, ki so del osebne prtljage potnikov.

Člen 27

Dokazila

Listine iz člena 17(3) in 21(3), ki se uporabljajo za dokazovanje, da se izdelki, na katere se nanaša potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali izjava na računu, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Skupnosti, iz Ceute in Melille ali iz ene od drugih držav navedenih v členih 3 in 4, in izpolnjujejo druge zahteve te uredbe, so med drugim lahko tudi:

(a) neposredno dokazilo o postopkih, ki jih je opravil izvoznik ali dobavitelj za pridobitev tega blaga, kakor je na primer vsebovano v njegovih poslovnih knjigah ali notranjem knjigovodstvu;

(b) dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov, izdani ali sestavljeni v Skupnosti ali v Ceuti in Melilli, kjer se uporabljajo v skladu z notranjim pravom;

(c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali predelave materialov v Skupnosti ali v Ceuti in Melilli, izdani ali sestavljeni v Skupnosti ali v Ceuti in Melilli, kadar se uporabljajo v skladu z notranjim pravom;

(d) potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali izjave na računih, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov, izdana ali sestavljena v Skupnosti ali v Ceuti in Melilli v skladu s to uredbo, ali v drugih državah, navedenih v členu 3 in 4, v skladu s pravili o poreklu, ki so enaka kot pravila v tej uredbi.

Člen 28

Shranjevanje dokazil o poreklu in dokazilnih listin

1. Izvoznik, ki vlaga zahtevek za izdajo potrdila o gibanju blaga EUR.1, mora vsaj tri leta hraniti dokumente, navedene v členu 17(3).

2. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta hraniti kopijo te izjave kot tudi dokumente, navedene v členu 21(3).

3. Carinski organi države izvoznice, ki izdajo potrdilo o gibanju blaga EUR.1, morajo vsaj tri leta hraniti zahtevek za izdajo tega potrdila, naveden v člena 17(2).

4. Carinski organi države uvoznice morajo vsaj tri leta hraniti potrdila o gibanju blaga EUR.1 in izjave na računih, ki so jim bili predloženi.

Člen 29

Razlike in oblikovne napake

1. Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami na dokazilu o poreklu in tistimi na dokumentih, ki so bili predloženi carinskemu uradu zaradi izpolnjevanja uvoznih formalnosti za izdelke, to še ne pomeni ničnosti navedenega dokazila o poreklu, če se ustrezno ugotovi, da ta dokument ustreza predloženim izdelkom.

2. Očitne oblikovne napake, kot so na primer tipkarske, na dokazilu o poreklu ne morejo biti razlog za zavrnitev, če te napake ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem dokumentu.

Člen 30

Zneski, izraženi v evrih

1. Zneski v nacionalni valuti izvozne države članice ali uporabljeni v Ceuti in Melilli, ki so protivrednosti zneskov, izraženih v evrih, so v navedeni nacionalni valuti protivrednosti zneskov, izraženih v evrih na prvi delovni dan v oktobru 1999, in jih Komisija uradno sporoči državam članicam.

2. Kadar so zneski višji od ustreznih zneskov, ki jih je določila država uvoznica, jih slednja sprejme, če so izdelki zaračunani v valuti izvozne države članice. Kadar so izdelki zaračunani v valuti druge države članice, uvozna država članica prizna zneske, ki jih je sporočila zadevna država članica.

POGLAVJE VI

DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU

Člen 31

Medsebojna pomoč

1. Carinski organi Španije in carinski organi drugih držav članic si preko Komisije Evropskih skupnosti medsebojno izmenjajo vzorčne odtise žigov, ki jih uporabljajo njihovi carinski organi pri izdajanju potrdil o gibanju blaga EUR.1, in naslove carinskih organov, odgovornih za preverjanje teh potrdil in izjav na računih.

2. Da bi zagotovili pravilno uporabo te uredbe, si Španija in druge države članice preko pristojnih carinskih uprav medsebojno pomagajo pri preverjanju verodostojnosti potrdil o gibanju blaga EUR.1 ali izjav na računih ter točnosti informacij, ki so tam navedene.

Člen 32

Preverjanje dokazil o poreklu

1. Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključno ali kadar carinski organi države članice uvoznice upravičeno dvomijo o pristnosti teh dokumentov, statusu porekla teh izdelkov ali izpolnjevanju drugih zahtev te uredbe.

2. Zaradi izvajanja določb odstavka 1 morajo carinski organi države članice uvoznice vrniti potrdilo o gibanju blaga EUR.1 in račun, če je bil predložen, izjavo na računu ali kopijo teh listin carinskim organom države članice izvoznice, in če je ustrezno, navesti razloge za poizvedbo oziroma njeno obliko. V podporo zahtevi za naknadno preverjanje se pošlje vsak pridobljen dokument ali informacija, ki kaže, da so podatki na dokazilu o poreklu napačni.

3. Naknadno preverjanje opravljajo carinski organi države članice izvoznice. V ta namen imajo pravico zahtevati katero koli dokazilo in opraviti kakršenkoli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali katerikoli drug pregled, za katerega menijo, da je potreben.

4. Če se carinski organi uvozne države članice odločijo, da bodo začasno prenehali priznavati preferencialno obravnavo za te izdelke, medtem ko čakajo na izide preverjanja, morajo uvozniku ponuditi sprostitev izdelkov, ob vseh previdnostnih ukrepih, ki se jim zdijo potrebni.

5. Carinski organi, ki so zahtevali naknadno preverjanje, morajo biti o izidih preverjanja obveščeni čim prej. Izidi morajo jasno pokazati, ali so listine verodostojne in ali se izdelki, na katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Skupnosti, iz Ceute in Melille ali iz ene od drugih držav, navedenih v členu 3 in 4, ter izpolnjujejo druge zahteve te uredbe.

6. Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v desetih mesecih od datuma zahteve za naknadno preverjanje ali če odgovor ne vsebuje zadostnih informacij za določitev verodostojnosti obravnavanega dokumenta ali pravega porekla izdelkov, carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, razen v izjemnih okoliščinah, zavrnejo upravičenost za preferencialno obravnavo.

Člen 33

Reševanje sporov

Če pride do sporov glede postopkov preverjanja iz člena 32, ki jih ni mogoče rešiti med carinskimi organi, ki zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, odgovornimi za izvedbo tega preverjanja, ali če se pojavi vprašanje glede razlage te uredbe, jih je treba predložiti Odboru za carinski zakonik, ki je bil ustanovljen z Uredbo Sveta (EGS) št. 2913/92 [3].

V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi organi države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo te države.

Člen 34

Kazni

Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se sestavi dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, z namenom, da bi pridobil preferencialno obravnavo za izdelke. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Člen 35

Proste cone

1. Države članice ukrenejo vse potrebno, da zagotovijo, da se izdelki, s katerimi se trguje na podlagi potrdila o poreklu blaga in za katere med prevozom uporabljajo prosto cono na njihovem ozemlju, ne zamenjajo z drugimi izdelki ter da na njih ne bodo opravljeni drugi postopki razen, običajnih, ki so potrebni za preprečevanje poslabšanja njihovega stanja.

2. Z odstopanjem od določb odstavka 1, če se izdelki s poreklom iz Skupnosti ali Ceute in Melille, ki imajo dokazilo o poreklu, uvozijo v prosto cono in se na njih opravijo predelave ali obdelave, pristojni organi na izvoznikovo zahtevo izdajo novo potrdilo o gibanju blaga EUR.1, če je opravljena obdelava ali predelava v skladu z določbami te uredbe.

POGLAVJE VII

KONČNE DOLOČBE

Člen 36

Razveljavitev

Uredba (EGS) št. 1135/88 se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se razumejo kot sklicevanja na to uredbo.

Člen 37

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. decembra 2000

Za Svet

Predsednik

C. Pierret

[1] UL L 114, 2.5.1988, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3902/89 (UL L 375, 23.12.1989, str. 5).

[2] UL L 171, 29.6.1991, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2674/1999 (UL L 326, 18.12.1999, str. 3).

[3] UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA A

UVODNE OPOMBE K SEZNAMU V PRILOGI B

Opomba 1:

Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke, da bi se lahko šteli za zadostno obdelane ali predelane v smislu člena 6 te uredbe.

Opomba 2:

2.1 Prva dva stolpca v seznamu opisujeta pridobljeni izdelek. Prvi stolpec iz seznama je tarifna številka ali številka poglavja, ki se uporablja v Harmoniziranem sistemu, drugi stolpec pa vsebuje poimenovanje blaga, ki se v tem sistemu uporablja za to tarifno številko ali poglavje. Za vsak vpis v prvih dveh stolpcih je določeno pravilo v stolpcu 3 ali 4. Kjer je, v nekaterih primerih, pred vpisom v prvem stolpcu "ex", se pravila v stolpcu 3 ali 4 uporabljajo samo za del tarifne številke ali poglavja, opisane v stolpcu 2.

2.2 Če je v stolpcu 1 združenih več tarifnih številk ali pa je navedena številka poglavja, in je zato poimenovanje izdelkov v stolpcu 2 splošno, se zraven navedena pravila v stolpcu 3 oziroma 4 uporabljajo za vse izdelke, ki se po Harmoniziranem sistemu uvrščajo v tarifne številke tega poglavja ali v katere koli tarifne številke, združene v stolpcu 1.

2.3 Če seznam vsebuje različna pravila, ki se uporabljajo za različne izdelke v okviru ene tarifne številke, je v vsakem novem odstavku opis tega dela tarifne številke, za katerega se uporabljajo zraven navedena pravila v stolpcu 3 ali 4.

2.4 Če je za vpis v prvih dveh stolpcih pravilo določeno tako v stolpcu 3 in 4, ima izvoznik možnost izbire, da uporabi bodisi pravilo, določeno v stolpcu 3, ali tisto iz stolpca 4. Če v stolpcu 4 ni pravila o poreklu, je treba uporabiti pravilo, določeno v stolpcu 3.

Opomba 3:

3.1 Določbe člena 6 te uredbe v zvezi z izdelki, ki so pridobili status blaga s poreklom in so uporabljeni pri izdelavi drugih izdelkov, se uporabljajo ne glede na to, ali je bil ta status pridobljen v tovarni, v kateri se izdelki uporabljajo, ali v drugi tovarni v Skupnosti ali v Ceuti in Melilli.

Primer:

Motor iz tarifne številke 8407, za katerega pravilo določa, da vrednost materialov brez porekla, ki se lahko vgradijo, ne sme presegati 40 % cene izdelka franko tovarna, je izdelan iz "drugih legiranih jekel, grobo oblikovanih s kovanjem" iz tarifne številke ex7224.

Če je bilo to kovanje opravljeno v Skupnosti iz ingota brez porekla, potem je že pridobil status porekla na podlagi pravila za tarifno številko ex7224 na seznamu. Zato se pri izračunu vrednosti motorja šteje, da ima poreklo, ne glede na to, ali je bil izdelan v isti ali v drugi tovarni v Skupnosti. Zato se vrednost ingota brez porekla ne upošteva, ko se sešteva vrednost uporabljenih materialov brez porekla.

3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del potrebne obdelave ali predelave in več predelave ali obdelave prav tako dodeli status porekla, nasprotno pa manj predelave ali obdelave ne more dodeliti statusa porekla. Če pravilo torej določa, da je mogoče na določeni stopnji izdelave uporabiti material brez porekla, je uporaba tega materiala na zgodnejši stopnji obdelave dovoljena, uporaba takega materiala na kasnejši stopnji pa ne.

3.3 Brez poseganja v opombo 3.2, če pravilo določa, da se lahko uporabljajo "materiali iz katerekoli tarifne številke", se lahko uporabljajo tudi materiali iz iste tarifne številke kot izdelek, ki pa morajo upoštevati vse posebne omejitve, ki jih pravilo lahko vsebuje. Toda izraz "izdelano iz materialov iz katerekoli tarifne številke, vštevši z drugimi materiali iz tarifne številke …" pomeni, da se lahko uporabijo samo materiali, uvrščeni pod isto tarifno številko kot izdelek in ki imajo drugačno poimenovanje kot izdelek, kakor je navedeno v stolpcu 2 na seznamu.

3.4 Kadar pravilo na seznamu določa, da se izdelek lahko izdela iz več kot enega materiala, to pomeni, da se lahko uporabi katerikoli material ali več materialov. Ne zahteva pa, da je treba uporabiti vse.

Primer:

Pravilo za tkanine iz tarifnih številk 5208 do 5212 določa, da se lahko uporabijo naravna vlakna, prav tako pa se lahko med drugimi materiali uporabijo tudi kemični materiali. To pa ne pomeni, da je treba uporabiti oboje; uporabi se lahko eno ali drugo ali pa oboje.

3.5 Kadar pravilo na seznamu določa, da mora biti izdelek izdelan iz določenega materiala, ta pogoj očitno ne preprečuje uporabe drugih materialov, ki zaradi svoje narave tega pravila ne morejo zadostiti (glej tudi opombo 6.2 spodaj v zvezi s tekstilom).

Primer:

Pravilo za pripravljeno hrano iz tarifne številke 1904, ki posebej izključuje uporabo žitaric in njihovih izdelkov, ne preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih dodatkov, ki niso izdelki iz žitaric.

Vendar to ne velja za izdelke, ki so, čeprav ne morejo biti izdelani iz posebnih materialov, določenih na seznamu, lahko izdelani iz materiala enake narave na zgodnejši stopnji izdelave.

Primer:

Če gre za oblačila iz poglavja z oznako ex poglavje 62, izdelanega iz netkanih materialov, če je za to vrsto izdelkov dovoljena samo uporaba preje brez porekla, ni možno začeti pri netkanem blagu, čeprav netkano blago običajno ne more biti izdelano iz preje. V takih primerih je začetni material običajno na stopnji pred prejo, to je na stopnji vlaken.

3.6. Če pravilo na seznamu navaja za največjo vrednost materialov brez porekla, ki se lahko uporabijo, dve odstotni postavki, se ta odstotka ne smeta seštevati. Z drugimi besedami, največja vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla nikoli ne sme preseči najvišje od navedenih odstotnih postavk. Poleg tega ne smejo biti presežene posamezne odstotne postavke, ki se nanašajo na določene materiale.

Opomba 4:

4.1 Izraz "naravna vlakna" se na seznamu uporablja za vlakna, ki niso umetna ali sintetična. Omejen je na stopnje pred predenjem, vključno z odpadki, in, razen če ni drugače določeno, izraz zajema vlakna, ki so bila mikana, česana ali drugače obdelana, vendar nepredena.

4.2 Izraz "naravna vlakna" vključuje konjsko žimo iz tarifne številke 0503, svilo iz tarifnih številk 5002 in 5003 ter volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako iz tarifnih številk 5101 do 5105, bombažna vlakna iz tarifnih številk 5201 do 5203 in druga rastlinska vlakna iz tarifnih številk 5301 do 5305.

4.3 Izrazi "tekstilna kaša", "kemični materiali" in "materiali za izdelavo papirja" so na seznamu uporabljeni za opis materialov, ki niso uvrščeni v poglavja od 50 do 63 in se lahko uporabljajo za izdelavo umetnih, sintetičnih ali papirnih vlaken ali preje.

4.4 Izraz "umetna ali sintetična rezana vlakna" se na seznamu uporablja za sintetične ali umetne filamente, rezana vlakna ali odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507.

Opomba 5:

5.1 Če se za izdelek v seznamu navaja ta opomba, se za katere koli osnovne tekstilne materiale, ki se uporabljajo pri njihovi izdelavi in če se upoštevajo skupaj, ne presegajo 10 % skupne teže vseh uporabljenih osnovnih tekstilnih materialov, ne uporabljajo pogoji, določeni v stolpcu 3 seznama (glej tudi opombi 5.3 in 5.4 spodaj).

5.2 Vendar pa se odstopanje iz opombe 5.1 lahko uporabi le za mešane izdelke, ki so narejeni iz dveh ali več osnovnih tekstilnih materialov.

Osnovni tekstilni materiali so:

- svila,

- volna,

- groba živalska dlaka,

- fina živalska dlaka,

- konjska žima,

- bombaž,

- materiali za izdelavo papirja in papir,

- lan,

- prava konoplja,

- juta in druga tekstilna vlakna iz ličja,

- sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav,

- kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska tekstilna vlakna,

- sintetični filamenti,

- umetni filamenti,

- prevodni filamenti,

- sintetična rezana vlakna iz polipropilena,

- sintetična rezana vlakna iz poliestra,

- sintetična rezana vlakna iz poliamida,

- sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila,

- sintetična rezana vlakna iz polimida,

- sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena,

- sintetična rezana vlakna iz polifenilen sulfida,

- sintetična rezana vlakna iz polivinil klorida,

- druga sintetična rezana vlakna,

- umetna rezana vlakna iz viskoze,

- druga umetna rezana vlakna,

- preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti polietra, povezana ali ne,

- preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti poliestra, povezana ali ne,

- izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja), ki vključujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti zlepljene s prozornim ali barvnim lepilom med dvema plastičnima slojema,

- drugi izdelki iz tarifne številke 5605.

Primer:

Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih vlaken iz tarifne številke 5203 in sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5506, je mešana preja. Zato se lahko uporabijo sintetična rezana vlakna brez porekla, ki ne izpolnjujejo pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše), pod pogojem, da njihova skupna teža ne presega 10 % teže preje.

Primer:

Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz volnene preje iz tarifne številke 5107 in sintetične preje iz sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je mešana tkanina. Zato se lahko sintetična preja, ki ne izpolnjuje pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše) ali volnena preja, ki ne izpolnjuje pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje), ali kombinacija obeh prej uporabi pod pogojem, da njihova skupna teža ne presega 10 % teže tkanine.

Primer:

Taftana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz bombažne tkanine iz tarifne številke 5210, je mešan izdelek le, če je bombažna tkanina sama mešana tkanina, izdelana iz prej, uvrščenih pod dve različni tarifni številki, ali če so uporabljene bombažne preje same mešanice.

Primer:

Če bi bila ta taftana tekstilna tkanina izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz sintetične tkanine iz tarifne številke 5407, je očitno, da je uporabljena preja iz dveh različnih osnovnih tekstilnih materialov, in v skladu s tem je taftana tekstilna tkanina mešan izdelek.

5.3 Za izdelke, ki vsebujejo "prejo iz poliuretana, laminirano s fleksibilnimi segmenti iz polietra, povezano ali ne", je to odstopanje pri preji 20 %.

5.4 Za izdelke, ki vsebujejo "trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti zlepljene z lepilom med dvema plastičnima slojema", je to odstopanje pri traku 30 %.

Opomba 6:

6.1 Če se v seznamu sklicuje na to opombo, se tekstilni materiali, (razen podlog in medvlog), ki ne ustrezajo pravilu za izdelan izdelek, določenem na seznamu v stolpcu 3, lahko uporabijo, če se uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka in če njihova vrednost ne presega 8 % cene izdelka franko tovarna.

6.2 Brez poseganja v opombo 6.3 se materiale, ki niso uvrščeni v poglavja 50 do 63, lahko prosto uporablja za izdelavo tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali vsebujejo tekstil ali ne.

Primer:

Če pravilo v seznamu določa, da mora biti za določen tekstilni izdelek (na primer hlače), uporabljena preja, to ne preprečuje uporabe kovinskih predmetov, kot so gumbi, ker gumbi niso uvrščeni v poglavja 50 do 63. Iz istega razloga to ne preprečuje uporabe zadrg, čeprav zadrge običajno vsebujejo tekstil.

6.3 Kadar se uporablja odstotno pravilo, je treba pri izračunu vrednosti vključenih materialov brez porekla upoštevati vrednost materialov, ki niso uvrščeni v poglavja 50 do 63.

Opomba 7:

7.1 Za namene tarifnih številk ex2707, 2713 do 2715, ex2901, ex2902 in ex3403 so "specifični procesi" naslednji:

(a) vakuumska destilacija;

(b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja [1];

(c) razbijanje (kreking);

(d) preoblikovanje (reforming);

(e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

(f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali boksitom;

(g) polimerizacija;

(h) alkalizacija;

(i) izomerizacija.

7.2 Za namene tarifnih številk 2710, 2711 in 2712 so "specifični procesi" naslednji:

(a) vakuumska destilacija;

(b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja [2];

(c) razbijanje (kreking);

(d) preoblikovanje (reforming);

(e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

(f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali boksitom;

(g) polimerizacija;

(h) alkalizacija;

(ij) izomerizacija;

(k) samo v zvezi s težkimi olji iz tarifne številke ex2710, razžveplanje z vodikom, ki povzroči redukcijo vsaj 85 % vsebine žvepla pri obdelanih izdelkih (metoda ASTM D 1266-59 T);

(l) samo za izdelke iz tarifne številke 2710, deparafinizacija s postopkom, ki ni filtriranje;

(m) samo za težka olja iz tarifne številke ex2710, obdelava z vodikom pri tlaku nad 20 barov in temperaturi nad 250 °C, z uporabo katalizatorja, razen obdelave za razžveplanje, kadar vodik predstavlja aktivni element v kemični reakciji. Vendar se nadaljnja obdelava olj za mazanje iz tarifne številke prej 2710 z vodikom (npr. končna obdelava z vodikom ali razbarvanje), še posebno takrat, kadar se želi izboljšati barva ali obstojnost, ne obravnava kot specifični proces;

(n) samo za goriva iz tarifne številke ex2710, atmosferska destilacija, če se manj kot 30 vol. % izdelkov, vključno z izgubami, destilira pri 300 °C po metodi ASTM D 86;

(o) samo za težka olja, razen plinskih olj in kurilnih olj iz tarifne številke ex2710, obdelava s pomočjo visokofrekvenčnih razelektritev skozi krtačke.

7.3 Za namene tarifnih številk ex2707, 2713 do 2715, ex2901, ex2902 in ex3403, porekla ne podelijo enostavne operacije, kot so: čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija, filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjanje vsebine žvepla kot rezultat mešanja izdelkov z različno vsebino žvepla, katerakoli kombinacija teh operacij ali podobne operacije.

[1] Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4(b) k poglavju 27 kombinirane nomeklature.

[2] Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4(b) k poglavju 27 kombinirane nomeklature.

--------------------------------------------------

PRILOGA B

SEZNAM OBDELAV ALI PREDELAV, KI JIH JE TREBA OPRAVITI NA MATERIALIH BREZ POREKLA, DA BI LAHKO IZDELANI IZDELKI DOBILI STATUS BLAGA S POREKLOM

Izdelki, navedeni v seznamu, niso vsi nujno zajeti v tej uredbi. Zato je treba upoštevati druge dele Protokola št. 2 k Aktu o pristopu Španije in Portugalske.

Tarifna številka HS | Poimenovanje blaga | Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom |

| |

(1) | (2) | (3) ali (4) | (3) ali (4) |

Poglavje 1 | Žive živali | Vse živali iz poglavja 1 morajo biti v celoti pridobljene | |

Poglavje 2 | Meso in užitni mesni klavnični izdelki | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavij 1 in 2 že v celoti pridobljeni | |

Poglavje 3 | Ribe in raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 3 v celoti pridobljeni | |

ex Poglavje 4 | Mlečni izdelki; ptičja jajca; naravni med; užitni izdelki živalskega izvora, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 4 v celoti pridobljeni | |

0403 | Pinjenec, kislo mleko in smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali skisano mleko in smetana, koncentrirano ali ne ali z dodanim sladkorjem ali drugimi sladili ali ne ali aromatizirano ali ne ali z dodanim sadjem, oreški ali kakavom ali ne | Izdelava, pri kateri: morajo biti vsi uporabljeni materiali iz poglavja 4 v celoti pridobljeni,mora biti ves uporabljen sadni sok (razen ananasovega, citroninega ali grenivkinega soka) iz tarifne številke 2009 že s poreklom,vrednost katerih koli uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna | |

ex Poglavje 5 | Izdelki živalskega izvora, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 5 v celoti pridobljeni | |

ex0502 | Pripravljene ščetine in dlaka domačih ali divjih prašičev | Čiščenje, dezinfekcija, razvrščanje in izravnavanje ščetin in dlak | |

Poglavje 6 | Živo drevje in druge rastline; čebulice, korenine in podobno; rezano cvetje in okrasno listje | Izdelava, pri kateri: morajo biti vsi uporabljeni materiali iz poglavja 6 v celoti pridobljeni,vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

Poglavje 7 | Užitne vrtnine in nekateri koreni in gomolji | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 7 v celoti pridobljeni | |

Poglavje 8 | Užitno sadje in oreški; lupine agrumov ali dinj ali lubenic | Izdelava, pri kateri: mora biti vse uporabljeno sadje in oreški v celoti pridobljeno,vrednost katerih koli uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna | |

ex Poglavje 9 | Kava, čaj, mate čaj in začimbe; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 9 v celoti pridobljeni | |

0901 | Kava, pražena ali nepražena, z ali brez kofeina; lupine in kožice kave; kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršen koli odstotek kave | Izdelava iz materialov iz katerekoli tarifne številke | |

0902 | Čaj, aromatiziran ali ne | Izdelava iz materialov iz katerekoli tarifne številke | |

ex0910 | Mešanice začimb | Izdelava iz materialov iz katerekoli tarifne številke | |

Poglavje 10 | Žita | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 10 v celoti pridobljeni | |

ex Poglavje 11 | Izdelki mlinske industrije; slad; škrob, inulin; pšenični gluten, razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsa uporabljena žita, užitne vrtnine, korenine in gomolji iz tarifne številke 0714 ali sadje v celoti pridobljeni | |

ex1106 | Moka, zdrob in prah iz sušenih, oluščenih stročnic iz tarifne številke 0713 | Sušenje in mletje sušenih stročnic iz tarifne številke 0708 | |

Poglavje 12 | Oljna semena in plodovi; razno zrnje, semena in plodovi; industrijske ali zdravilne rastline; slama in krma | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 12 v celoti pridobljeni | |

1301 | Šelak; naravne gume, smole, gumijeve smole in oljnate smole (na primer balzami) | Proizvodnja, pri kateri vrednost katerih koli uporabljenih materialov iz tarifne številke 1301 ne sme presegati 50 % cene izdelka franko tovarna | |

1302 | Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati in pektati; agar-agar in druge sluzi in sredstva za zgoščevanje, modificirani ali ne, dobljeni iz rastlinskih proizvodov: | | |

— Sluzi in snovi za zgoščevanje, modificirane, dobljene iz rastlinskih proizvodov | Izdelava iz nemodificiranih sluzi in sredstev za zgoščevanje | |

— Drugo | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

Poglavje 14 | Rastlinski materiali za pletarstvo; rastlinski izdelki, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 14 v celoti pridobljeni | |

ex Poglavje 15 | Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in njihove frakcije; pripravljene užitne maščobe; živalski ali rastlinski voski; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka. | |

1501 | Prašičja maščoba (vključno z mastjo) in piščančja maščoba, razen tistih iz tarifnih številk 0209 ali 1503: | | |

— Maščobe iz kosti ali odpadkov | Proizvodnja iz materialov iz katerekoli tarifne številke, razen iz tar. številk 0203, 0206 ali 0207 ali kosti iz tarifne številke 0506 | |

— Drugo | Proizvodnja iz prašičjega mesa ali užitnih klavničnih izdelkov iz tarifne številke 0203 ali 0206 ali iz piščančjega mesa in užitnih klavničnih izdelkov iz tarifne številke 0207 | |

1502 | Maščobe goved, ovac in koz, razen tistih iz tarifne številke 1503: | | |

— Maščobe iz kosti ali odpadkov | Proizvodnja iz materialov iz katerekoli tarifne številke, razen iz tar. številk 0201, 0202, 0204 ali 0206 ali kosti iz tarifne številke 0506 | |

— Drugo | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 2 v celoti pridobljeni | |

1504 | Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično nemodificirani: | | |

— Trdne frakcije | Proizvodnja iz materialov iz katerekoli tarifne številke, skupaj z drugimi materiali iz tarifne številke 1504 | |

— Drugo | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavij 2 in 3 že v celoti pridobljeni | |

ex1505 | Prečiščen lanolin | Proizvodnja iz surove maščobe iz volne iz tarifne številke 1505 | |

1506 | Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, prečiščene ali neprečiščene, toda kemično nemodificirane: | | |

— Trdne frakcije | Proizvodnja iz materialov iz katerekoli tarifne številke, skupaj z drugimi materiali iz tarifne številke 1506 | |

— Drugo | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 2 v celoti pridobljeni | |

1507 do 1515 | Olja rastlinskega izvora in njihove frakcije: | | |

— Sojino olje, olje iz arašidov, palmovo olje, olje iz kopre, palmovega jedra, babassuja, tungovo in oiticica olje, mirtin vosek in japonski vosek, frakcije jojoba olja in olja za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka. | |

— Trdne frakcije, razen frakcije jojoba olja | Proizvodnja iz drugih materialov iz tarifnih številk 1507 do 1515 | |

— Drugo | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni rastlinski materiali v celoti pridobljeni | |

1516 | Masti in olja živalskega ali rastlinska izvora in njihove frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirane, interesterificirane, reesterificirane ali elaidinizirane, prečiščene ali neprečiščene, toda nadalje nepredelane | Izdelava, pri kateri: morajo biti vsi uporabljeni materiali iz Poglavja 2 v celoti pridobljeni,morajo biti vsi uporabljeni rastlinski materiali v celoti pridobljeni. Lahko pa se uporabijo materiali iz tarifnih številk 1507, 1508, 1511 in 1513 | |

1517 | Margarina; užitne mešanice ali pripravki iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, razen užitnih masti ali olj ali njihovih frakcij iz tar. št. 1516 | Izdelava, pri kateri: morajo biti vsi uporabljeni materiali iz poglavij 2 in 4 v celoti pridobljeni,morajo biti vsi uporabljeni rastlinski materiali v celoti pridobljeni. Lahko pa se uporabijo materiali iz tarifnih številk 1507, 1508, 1511 in 1513 | |

Poglavje 16 | Izdelki iz mesa, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev | Proizvodnja iz živali iz poglavja 1. Vsi uporabljeni materiali iz poglavja 3 morajo biti v celoti pridobljeni | |

ex Poglavje 17 | Sladkorji in sladkorni izdelki; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar.št. izdelka. | |

ex1701 | Sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese in kemično čista saharoza v trdnem stanju, aromatizirani ali obarvani | Proizvodnja, pri kateri vrednost katerih koli uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna | |

1702 | Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za aromatiziranje ali barvil; umetni med in mešanice umetnega ter naravnega medu; karamelni sladkor: | | |

— Kemično čista maltoza in fruktoza | Proizvodnja iz materialov iz katerekoli tarifne številke, skupaj z drugimi materiali iz tarifne številke 1702 | |

— Drugi sladkorji v trdni obliki, aromatizirani ali obarvani | Proizvodnja, pri kateri vrednost katerih koli uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna | |

— Drugo | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali že materiali s poreklom | |

ex1703 | Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja, aromatizirane ali obarvane | Proizvodnja, pri kateri vrednost katerih koli uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna | |

1704 | Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), brez kakava | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka,vrednost katerih koli uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna | |

Poglavje 18 | Kakav in pripravki, ki vsebujejo kakav | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št izdelka,vrednost katerih koli uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna | |

1901 | Sladni ekstrakt; živila iz moke, zdroba, škroba ali sladnega ekstrakta, brez dodatka kakava ali z dodatkom kakava manj kot 40 mas. %, izračunane na povsem razmaščeni osnovi, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tarifnih številk 0401 do 0404 brez dodatka kakava ali z dodatkom kakava manj kot 5 mas. %, izračunane na povsem razmaščeni osnovi, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu | | |

— Sladni ekstrakt | Izdelava iz žit iz poglavja 10 | |

— Drugo | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št.izdelka,vrednost uporabljenih materialov iz poglavij 4 in 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna | |

1902 | Testenine, kuhane ali nekuhane ali nepolnjene ali polnjene (z mesom ali drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus; pripravljeni ali nepripravljeni: | | |

— Ki vsebuje20 mas. % ali manj mesa, klavniških proizvodov, rib, rakov ali mehkužcev | Proizvodnja, pri kateri morajo biti vsa uporabljena žita in žitni derivativi (razen pšenice vrste "durum" in njenih derivativov) v celoti pridobljeni, | |

— Ki vsebuje več kot 20 mas. % mesa, klavniških proizvodov, rib, rakov ali mehkužcev | Izdelava, pri kateri: morajo biti vsa uporabljena žita in žitni derivativi (razen pšenice vrste "durum" in njenih derivativov) v celoti pridobljeni,morajo biti vsi uporabljeni materiali iz Poglavij 2 in 3 v celoti pridobljeni | |

1903 | Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba kot kosmiči, zrnca, perle in v podobnih oblikah | Proizvodnja iz materialov iz katerekoli tarifne številke, razen krompirjevega škroba iz tarifne številke 1108 | |

1904 | Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov (na primer koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v zrnu ali v obliki kosmičev ali drugih obdelanih zrn (razen moke in zdroba), predkuhana ali kako drugače pripravljena, ki niso opisana ali navedena na drugem mestu | Izdelava: iz materialov, ki niso uvrščeni v tarifno številko 1806,pri kateri morajo biti vsa uporabljena žita in moka (razen pšenice vrste "durum" in njenih derivativov, in koruze vrste Zea indurata) v celoti pridobljeni,pri kateri vrednost katerih koli uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna | |

1905 | Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule za farmacevtske proizvode, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki | Proizvodnja iz materialov iz katerekoli tarifne številke, razen iz tistih iz poglavja 11 | |

ex Poglavje 20 | Izdelki iz vrtnin, sadja, oreškov ali drugih delov rastlin; razen: | Proizvodnja, pri kateri mora biti vse uporabljeno sadje, oreški ali vrtnine v celoti pridobljeno | |

ex2001 | Yam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5 mas. % ali več škroba, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka. | |

ex2004 in ex2005 | Krompir v obliki moke, zdroba ali kosmičev, pripravljen ali konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni kislini | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka izdelka | |

2006 | Vrtnine, sadje, oreški, sadne lupine in drugi deli rastlin, konzervirani v sladkorju (suhi, glazirani ali kristalizirani) | Proizvodnja, pri kateri vrednost katerih koli uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna | |

2007 | Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali pireji iz oreškov in sadne paste ali paste iz oreškov, dobljeni s toplotno obdelavo, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka,vrednost katerih koli uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna | |

ex2008 | — Oreški, brez dodanega sladkorja ali alkohola | Proizvodnja pri kateri vrednost uporabljenih oreškov in oljnih semen s poreklom iz tarifnih številk 0801, 0802 in 1202 do 1207 presega 60 % cene izdelka franko tovarna | |

— Kikirikijevo maslo; mešanice na osnovi žit; palmova jedrca; koruza | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka. | |

— Drugo, razen sadja in oreškov, kuhano drugače kot v sopari ali vodi, brez dodanega sladkorja, zmrznjeno | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka,vrednost katerih koli uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna | |

2009 | Sadni (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani in brez dodatka alkohola, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko kot je tar. št. izdelka,vrednost katerih koli uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna | |

ex Poglavje 21 | Razni užitni pripravki; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

2101 | Ekstrakti, esence in koncentrati kave, čaja ali maté čaja in pripravki na osnovi teh izdelkov ali na osnovi kave, čaja ali maté čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi ekstrakti, esence in koncentrati | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka,mora biti vsa uporabljena cikorija v celoti pridobljena | |

2103 | Omake in pripravki za omake; mešanice začimb in in mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob ter pripravljena gorčica: | | |

— Omake in pripravki za omake mešanice začimb in mešanice začimbnih sredstev | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporablja gorčična moka ali zdrob ali pripravljena gorčica | |

— Gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica | Izdelava iz materialov iz katerekoli tarifne številke | |

ex2104 | Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe | Proizvodnja iz materialov iz katerekoli tarifne številke, razen pripravljenih ali konzerviranih vrtnin iz tarifnih številk 2002 do 2005 | |

2106 | Živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka,vrednost uporabljenih materialov iz poglavij 4 in 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna | |

ex Poglavje 22 | Pijače, alkoholne pijače in kis; razen: | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka,mora biti vse uporabljeno grozdje ali kateri koli material, pridobljen iz grozdja, v celoti pridobljeno, | |

2202 | Vode, vključno mineralne vode in sodavice, z dodanim sladkorjem ali drugimi sladili ali aromatizirane, ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih ali zelenjavnih sokov, ki se uvrščajo v tarifno številko 2009 | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar.št. izdelka,vrednost katerih koli uporabljenih materialov iz Poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna,mora biti ves uporabljen sadni sok (razen ananasovega, citroninega in grenivkinega soka) že s poreklom | |

2207 | Nedenaturirani etanol z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več; etanol in druge alkoholne pijače, denaturirane, s katero koli vsebnostjo alkohola | Izdelava: iz materialov, ki niso uvrščeni v tarifni številki 2207 ali 2208,pri kateri mora biti vse uporabljeno grozdje ali kateri koli material, dobljen iz grozdja, v celoti pridobljen ali, če so vsi drugi uporabljeni materiali že s poreklom, se lahko uporabi arak do višine 5 vol. % | |

2208 | Nedenaturirani etanol z vsebnostjo alkohola manj kot 80 vol. %; žganja, likerji in druge žgane pijače | Izdelava: iz materialov, ki niso uvrščeni v tarifni številki 2207 ali 2208,pri kateri mora biti vse uporabljeno grozdje ali kateri koli material, dobljen iz grozdja, v celoti pridobljen ali, če so vsi drugi uporabljeni materiali že s poreklom, se lahko uporabi arak do višine 5 vol. % | |

ex Poglavje 23 | Ostanki in odpadki živilske industrije; pripravljena krma za živali; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

ex2301 | Kitov zdrob; moke, zdrobi in pelete iz rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, neprimerni za človeško prehrano | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz Poglavij 2 in 3 že v celoti pridobljeni | |

ex2303 | Ostanki pri proizvodnji škroba iz koruze (razen zgoščenih tekočin za namakanje), z vsebnostjo proteinov, računano na suh izdelek, več kot 40 mas. % | Proizvodnja, pri kateri mora biti vsa uporabljena koruza v celoti pridobljena | |

ex2306 | Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olivnega olja, ki vsebujejo več kot 3 mas. % olivnega olja | Proizvodnja, pri kateri morajo biti vse uporabljene olive v celoti pridobljene | |

2309 | Pripravki, ki se uporabljajo v živalski krmi | Izdelava, pri kateri: morajo biti vsa uporabljena žita, sladkor ali melase, meso ali mleko že s poreklom,morajo biti vsi uporabljeni materiali iz poglavja 3 v celoti pridobljeni | |

ex Poglavje 24 | Tobak in predelani tobačni nadomestki; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 24 v celoti pridobljeni | |

2402 | Cigare, cigarilosi in cigarete iz tobaka ali tobačnih nadomestkov | Proizvodnja, pri kateri mora biti najmanj 70 ut. % uporabljenega nepredelanega tobaka ali tobačnega odpadka iz tarifne številke 2401 že s poreklom | |

ex2403 | Tobak za kajenje | Proizvodnja, pri kateri mora biti najmanj 70 ut. % uporabljenega nepredelanega tobaka ali tobačnega odpadka iz tarifne številke 2401 že s poreklom | |

ex Poglavje 25 | Sol; žveplo; zemljine in kamen; sadra, apno in cement; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka. | |

ex2504 | Naravni kristalen grafit, z obogateno vsebino ogljika, prečiščen in zmlet | Bogatenje vsebine ogljika, prečiščevanje in mletje surovega kristalnega grafita | |

ex2515 | Marmor, samo razžagan ali kako drugače razrezan v pravokotne (vključno kvadratne) bloke ali plošče, debeline največ 25 cm | Rezanje, z žaganjem ali kako drugače, marmorja (tudi če je že razžagan) debeline nad 25 cm | |

ex2516 | Granit, porfir, bazalt, peščenec in drug kamen za spomenike ali gradbeništvo, samo razžagani ali kako drugače razrezani v pravokotne(vključno kvadratne) bloke ali plošče, debeline največ 25 cm | Rezanje, z žaganjem ali kako drugače, kamna (tudi če je že razžagan) debeline nad 25 cm | |

ex2518 | Žgan dolomit | Žganje nežganega dolomita | |

ex2519 | Mlet naravni magnezijev karbonat (magnezit), v hermetično zaprtih posodah; ter magnezijev oksid, čist ali ne, razen taljenega magnezija ali sintranega magnezijea | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabi naravni magnezijev karbonat (magnezit) | |

ex2520 | Sadra, posebej pripravljena za zobozdravstvo | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

ex2524 | Azbestna vlakna | Izdelava iz azbestnega koncentrata | |

ex2525 | Sljuda v prahu | Mletje sljude ali odpadkov sljude | |

ex2530 | Zemeljske barve, žgane ali v prahu | Žganje ali mletje zemeljskih barv | |

Poglavje 26 | Rude, žlindre in pepeli | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

ex Poglavje 27 | Mineralna goriva, mineralna olja in proizvodi, nastali pri njihovi destilaciji, bituminozne snovi; mineralni voski; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

ex2707 | Olja, pri katerih teža aromatskih sestavin presega težo nearomatskih, ki so podobna mineralnim oljem, dobljenim z destilacijo katrana iz črnega premoga pri visoki temperaturi, pri katerih se 65 % ali več prostornine destilira pri temperaturi do 250 °C (vštevši mešanice naftnih olj in benzena), za uporabo kot pogonska goriva ali kurilna olja | Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov ali Drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. Materiali, uvrščeni v isto tarifno številko pa se lahko uporabijo, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

ex2709 | Surova olja, dobljena iz bituminoznih mineralov | Destruktivna destilacija bituminoznih mineralov | |

2710 | Naftna olja in olja, pridobljena iz bituminoznih materialov, razen surovih; izdelki, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo 70 mas. % ali več naftnih olj ali olj, pridobljenih iz bituminoznih materialov, pri čemer so ta olja osnovna sestavina teh izdelkov | Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov ali Drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. Izdelka. Materiali, uvrščeni v isto tarifno številko pa se lahko uporabijo, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

2711 | naftni plini in drugi plinasti ogljikovodiki | Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov ali Drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št izdelka. Materiali, uvrščeni v isto tarifno številko pa se lahko uporabijo, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

2712 | Vazelin; parafinski vosek, mikrokristalni vosek iz nafte, nepopolno stiskani parafinski vosek, ozokerit, vosek iz lignita, vosek iz šote, drugi mineralni voski in podobni izdelki, dobljeni s sintezo ali drugimi postopki, obarvani ali ne | Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov ali Drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. Materiali, uvrščeni v isto tarifno številko pa se lahko uporabijo, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

2713 | Naftni koks, bitumen in drugi ostanki naftnih olj ali olj, dobljeni iz bituminoznih materialov | Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov ali Drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. Materiali, uvrščeni v isto tarifno številko pa se lahko uporabijo, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

2714 | Bitumen in asfalt, naravni; bituminozni ali oljni skrilavci in katranski pesek; asfaltiti in asfaltne kamnine | Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov ali Drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. Materiali, uvrščeni v isto tarifno številko pa se lahko uporabijo, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

2715 | Bitumenske mešanice na osnovi naravnega asfalta, naravnega bitumna, bitumna iz nafte, mineralnega katrana ali mineralne katranske smole (na primer, bituminozni kit, bitumenska suspenzija ("cutback")) | Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov ali Drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. Materiali, uvrščeni v isto tarifno številko pa se lahko uporabijo, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

ex Poglavje 28 | Anorganski kemični proizvodi; organske ali anorganske spojine plemenitih kovin, redkih zemeljskih kovin in radioaktivnih elementov ali izotopov; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka. Materiali, uvrščeni v isto tarifno številko pa se lahko uporabijo, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex2805 | "Mischmetall" - zlitina iz mešanice redkih zemeljskih kovin | Proizvodnja z elektrolitsko ali toplotno obdelavo, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

ex2811 | Žveplov trioksid | Izdelava iz žveplovega dioksida | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex2833 | Aluminijev sulfat | Proizvodnja, pri kateri vrednost uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

ex2840 | Natrijev perborat | Izdelava iz dinatrijevega tetraborata pentahidrata | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex Poglavje 29 | Organski kemični proizvodi; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka. Materiali, uvrščeni v isto tarifno številko pa se lahko uporabijo, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex2901 | Aciklični ogljikovodiki za uporabo kot pogonsko gorivo ali ogrevanje | Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov ali Drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. Materiali, uvrščeni v isto tarifno številko pa se lahko uporabijo, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

ex2902 | Cikloalkani in cikloalkeni (razen azulenov), benzen, toluen, ksilen, za uporabo kot pogonsko gorivo ali ogrevanje | Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov ali Drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. Vendar se lahko uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

ex2905 | Kovinski alkoholati iz alkoholov iz te tarifne številke in iz etanola | Proizvodnja iz materialov iz katerekoli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 2905. Kovinski alkoholati iz te tarifne številke pa se lahko uporabljajo, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna. | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

2915 | Nasičene aciklične monokarboksilne kisline in njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline, njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo derivati | Izdelava iz materialov iz katerekoli tar. št. Vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifnih številk 2915 in 2916 pa ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex2932 | — Interni etri in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo derivati | Izdelava iz materialov iz katerekoli tar. št. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 2909 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

— Ciklični acetali in interni hemiacetali ter njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo derivati | Izdelava iz materialov iz katerekoli tarifne številke | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

2933 | Heterociklične spojine samo s heteroatomi dušika | Izdelava iz materialov iz katerekoli tar. št. Vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifnih številk 2932 in 2933 pa ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

2934 | Nukleinske kisline in njihove soli; druge heterociklične spojine | Izdelava iz materialov iz katerekoli tar. št. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifnih številk 2932, 2933 in 2934 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex Poglavje 30 | Farmacevtski izdelki; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka. Vendar se lahko uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | |

3002 | Človeška kri; živalska kri, pripravljena za uporabo v terapevtske, profilaktične ali diagnostične namene; antiserumi in druge frakcije krvi ter modificirani imunološki proizvodi, dobljeni po biotehničnih postopkih ali kako drugače; cepiva, toksini, kulture mikroorganizmov (razen kvasovk) in podobni proizvodi: | | |

— Proizvodi, sestavljeni iz dveh ali več sestavin, ki so bile med sabo pomešane za terapevtske ali profilaktične namene ali nepomešani izdelki za te namene, pripravljeni v odmerjenih dozah ali v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno | Proizvodnja iz materialov iz katerekoli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 3002. Uporabljajo pa se lahko tudi materiali iz tega opisa, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | |

— Drugo | | |

— — Človeška kri | Proizvodnja iz materialov iz katerekoli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 3002. Materiali iz tega opisa pa se lahko uporabljajo, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna. | |

— — Živalska kri, pripravljena za uporabo v terapevtske ali profilaktične namene | Proizvodnja iz materialov iz katerekoli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 3002. Uporabljajo pa se lahko tudi materiali iz tega opisa, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | |

— Frakcije krvi, razen antiserumov, hemoglobina, krvnega globulina in serumskega globulina | Proizvodnja iz materialov iz katerekoli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 3002. Uporabljajo pa se lahko tudi materiali iz tega opisa, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | |

— — Hemoglobin, krvni globulin in serumski globulin | Proizvodnja iz materialov iz katerekoli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 3002. Uporabljajo pa se lahko tudi materiali iz tega opisa, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | |

— — Drugo | Proizvodnja iz materialov iz katerekoli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 3002. Uporabljajo pa se lahko tudi materiali iz tega opisa, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | |

3003 in 3004 | Zdravila (razen proizvodov iz tarifnih številk 3002, 3005 ali 3006): | | |

— Dobljena iz amikacina iz tarifne številke 2941 | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka. Vendar se lahko uporabljajo materiali, uvrščeni v tarifno številko 3003 ali 3004, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | |

— Drugo | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka. Vendar se lahko uporabljajo materiali, uvrščeni v tarifno številko 3003 ali 3004, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna,vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

ex Poglavje 31 | Gnojila; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka. Vendar se lahko uporabljajo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex3105 | Mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo dva ali tri gnojilne elemente — dušik, fosfor in kalij; druga gnojila; proizvodi iz tega poglavja v tabletah ali podobnih oblikah ali pakiranjih do vključno 10 kg bruto mase, razen: natrijevega nitratakalcijevega cianamidakalijevega sulfatamagnezijevega kalijevega sulfata | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka. Vendar se lahko uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarnavrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex Poglavje 32 | Ekstrakti za strojenje ali barvanje; tanini in njihovi derivati; barve, pigmenti in druga barvila; premazna sredstva in laki; kiti in druge tesnilne mase; črnila; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka. Vendar se lahko uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex3201 | Tanini in njihove soli, etri, estri in drugi derivati | Izdelava iz ekstraktov tanina rastlinskega porekla | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

3205 | Lak barve; preparati, predvideni v opombi 3 k temu poglavju, na osnovi lak barv | Proizvodnja iz materialov iz katerekoli tarifne številke, razen iz tar. št. 3203, 3204 in 3205. Vendar se lahko uporabljajo kovinski alkoholati iz tarifne številke 3205, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex Poglavje 33 | Eterična olja in rezinoidi; parfumerijski, kozmetični ali toaletni izdelki; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka. Vendar se lahko uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

3301 | Eterična olja (brez terpenov ali s terpeni), vključno zgoščena (trda) olja (concretes) in čista olja; rezinoidi; izvlečki oleosmol, koncentrati eteričnih olj v maščobah, v neeteričnih oljih, voskih ali podobnem, dobljeni z ekstrakcijo eteričnih olj z mastjo ali maceracijo; stranski terpenski proizvodi, dobljeni z deterpenacijo eteričnih olj; vodni destilati in vodne raztopine eteričnih olj | Proizvodnja iz materialov iz katerekoli tarifne številke, skupaj z materiali iz druge "skupine" v tej tarifni številki. Uporabljajo pa se lahko materiali iz iste skupine, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex Poglavje 34 | Mila, organska površinsko aktivna sredstva, pralni preparati, mazalni preparati, umetni voski, pripravljeni voski, preparati za loščenje ali čiščenje, sveče in podobni proizvodi, paste za modeliranje, zobarski voski ter zobarski preparati na osnovi sadre; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka. Vendar se lahko uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex3403 | Mazalni preparati, ki vsebujejo manj kot 70 mas. % naftnih olj ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov | Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov ali Drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. Vendar se lahko uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

3404 | Umetni voski in pripravljeni voski: | | |

— Na osnovi parafina, voskov iz nafte, voskov, dobljenih iz bituminoznih mineralov, nepopolno stisnjenega parafinskega voska ali parafina z odstranjenim oljem | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka. Vendar se lahko uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

— Drugo | Izdelava iz materialov iz katerekoli tar. št., razen iz: iz hidrogeniziranih olj z lastnostmi voska iz tarifne številke 1516,maščobnih kislin, ki niso kemično definirane ali maščobnih industrijskih alkoholov, ki imajo lastnosti voskov iz tarifne številke 3823,materialov iz tarifne številke 3404Takšni materiali pa se lahko uporabljajo, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex Poglavje 35 | Beljakovinske snovi; modificirani škrobi; lepila; encimi; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka. Vendar se lahko uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

3505 | Dekstrini in drugi modificirani škrobi (npr. preželatinizirani in estrificirani škrobi); lepila na osnovi škrobov ali na osnovi dekstrina in drugih modificiranih škrobov: | | |

Škrobi, esterificirani ali eterificirani | Proizvodnja iz materialov iz katerekoli tarifne številke, skupaj z drugimi materiali iz tarifne številke 3505 | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

Drugo | Proizvodnja iz materialov iz katerekoli tarifne številke, razen tistih iz tarifne številke 1108 | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex3507 | Pripravljeni encimi, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

Poglavje 36 | Razstreliva; pirotehnični proizvodi; vžigalice; piroforne zlitine; nekateri vnetljivi preparati | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka. Vendar se lahko uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex Poglavje 37 | Izdelki za fotografske in kinematografske namene; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka. Vendar se lahko uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

3701 | Fotografske plošče in plan filmi, občutljivi za svetlobo, neosvetljeni, iz kakršnega koli materiala, razen iz papirja, kartona ali tekstila; plan filmi za trenutno (hitro) fotografijo, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, v kasetah ali brez njih: | | |

— Fotografski film za trenutno (hitro) barvno fotografijo, v kasetah | Proizvodnja, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot sta tar. št. 3701 ali 3702. Vendar se lahko uporabljajo materiali iz tarifne številke 3702, če njihova vrednost ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

— Drugo | Proizvodnja, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot sta tar. št. 3701 ali 3702. Vendar se lahko uporabljajo materiali iz tarifnih številk 3701 in 3702, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

3702 | Fotografski filmi v zvitkih, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, iz kakršnega koli materiala, razen iz papirja, kartona ali tekstila; filmi v zvitkih za trenutne (hitre) fotografije, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni | Proizvodnja pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot sta tar. št. 3701 ali 3702 | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

3704 | Fotografske plošče, fimski papir, karton in tekstil, osvetljeni, toda nerazviti | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot so tar. št. 3701 do 3704 | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex Poglavje 38 | Razni izdelki kemične industrije, razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka. Vendar se lahko uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex3801 | — Koloidni grafit v oljni suspenziji; polkoloidni grafit; ogljikove paste za elektrode | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

— Grafit v obliki paste, ki je mešanica več kot 30 mas. % grafita z mineralnimi olji | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 3403 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex3803 | Rafinirano tal-olje | Rafiniranje surovega tal-olja | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex3805 | Sulfatna terpentinska olja, prečiščena | Prečiščevanje z destilacijo ali rafiniranjem surovega sulfatnega terpentinskega olja | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex3806 | Smolni estri | Izdelava iz smolnih kislin | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex3807 | Lesni katran (lesna katranska smola) | Destilacija lesnega katrana | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

3808 | Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva zoper klitje in sredstva za urejanje rasti rastlin, dezinfektanti in podobni izdelki, pripravljeni v oblikah in pakiranjih za prodajo na drobno ali kot preparati ali izdelki (npr.: žveplani trakovi, stenji, sveče in muholovke) | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

3809 | Sredstva za dodelavo, nosilci barv kot sredstva za pospeševanje barvanja ali fiksiranja barvil ter drugi proizvodi in preparati (npr.: sredstva za apreturo in jedkanje), ki se uporabljajo v tekstilni, papirni, usnjarski in podobnih industrijah, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

3810 | Preparati za dekapiranje kovinskih površin; talila in drugi pomožni preparati za spajkanje ali varjenje; praški in paste za spajkanje ali varjenje, ki so sestavljeni iz kovin in drugih materialov; preparati, ki se uporabljajo kot jedra ali obloge za elektrode ali varilne palice | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

3811 | Preparati zoper detonacijo, antioksidanti, preparati za preprečevanje kopičenja smole, za izboljšanje viskoznosti, preparati za preprečevanje korozije in drugi pripravljeni aditivi, za mineralna olja (vključno bencin) ali za druge tekočine, ki se uporabljajo za iste namene kot mineralna olja: | | |

— Pripravljeni aditivi za mazalna olja, ki vsebujejo naftna olja in olja iz bituminoznih mineralov | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 3811 ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

— Drugo | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

3812 | Pripravljeni pospeševalci vulkanizacije; sestavljeni plastifikatorji za gumo ali plastične mase, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; antioksidanti in drugi sestavljeni stabilizatorji za gumo ali plastične mase | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

3813 | Preparati in polnila za gasilne aparate; napolnjeni gasilni aparati | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

3814 | Organska sestavljena topila in razredčila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu; pripravljeni odstranjevalci barv ali lakov | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

3818 | Kemični elementi, premezani za uporabo v elektroniki, v obliki kolutov, oblatov ali podobnih oblik; kemične zmesi, premazane za uporabo v elektroniki | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

3819 | Hidravlične zavorne tekočine in druge pripravljene tekočine za hidravlično transmisijo, ki ne vsebujejo oziroma vsebujejo manj kot 70 mas. % naftnih olj ali iz olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

3820 | Pripravki proti zmrzovanju in pripravljene tekočine za odmrzovanje | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

3822 | Diagnostični ali laboratorijski reagenti na podlogi (nosilcu) in pripravljeni diagnostični ali laboratorijski reagenti na nosilcu ali brez njega, razen tistih iz tar. št. 3002 ali 3006 | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

3823 | Industrijske monokarboksilne maščobne kisline; kisla olja iz prečiščevanja; industrijski maščobni alkoholi | | |

— Industrijske monokarboksilne maščobne kisline, kisla olja iz prečiščevanja | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

— Industrijski maščobni alkoholi | Proizvodnja iz materialov iz katerekoli tarifne številke, skupaj z drugimi materiali iz tarifne številke 3823 | |

3824 | Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele ali livarska jedra; kemični proizvodi in preparati kemijske industrije ali sorodnih industrij (vključno tudi tisti, ki so sestavljeni iz mešanic naravnih proizvodov), ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; ostanki kemijske ali sorodnih industrij, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu: | | |

— Naslednje iz tega poglavja: — — Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele ali livarska jedra na osnovi proizvodov iz naravnih smol — — Naftenske kisline, njihove v vodi netopne soli in njihovi estri — — Sorbitol, razen sorbitola iz tarifne številke 2905 — — Petrolejevi sulfonati, razen petrolejevih sulfonatov alkalnih kovin, amonijaka ali etanolaminov; tiofenirane sulfonske kisline iz olj, pridobljenih iz bituminoznih mineralov in njihovih soli — — Ionski izmenjalci — — Sušilci za vakuumske cevi — — Alkalni železovi oksidi za prečiščevanje plina — — Amoniakova voda in surovi amoniak (izkoriščeni oksid), dobljen s prečiščevanjem plina iz črnega premoga — — Sulfonaftenske kisline, njihove v vodi netopne soli in njihovi estri — — Fuzelno in dipelovo olje — — Mešanice soli, ki imajo različne anione — — Paste za kopiranje na osnovi želatine, z ali brez podlage iz papirja ali tekstila | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka. Vendar se lahko uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

— Drugo | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

3901 do 3915 | Plastične mase v primarnih oblikah, odpadki, ostružki in ostanki iz plastičnih mas; razen tar. št. ex3907 in 3912, za kateri so pravila določena v nadaljevanju: | | |

— Izdelki iz adicijske homopolimerizacije, v katerih en sam monomer tvori več kot 99 mas. % celotne vsebnosti polimerov | Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna,vrednost katerih koli uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

— Drugo | Proizvodnja, pri kateri vrednost uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

ex3907 | — Kopolimeri, narejeni iz polikarbonata in akrilonitril-butadien-stiren kopolimera (ABS) | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka. Vendar se lahko uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

— Poliester | Proizvodnja, pri kateri vrednost katerih koli uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna, in/ali proizvodnja iz tetrabrom-bisfenol A polikarbonata | |

3912 | Celuloza in njeni kemični derivati, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu, v primarnih oblikah | Proizvodnja, pri kateri vrednost katerih koli materialov iz iste tarifne številke kot je izdelek, ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | |

3916 do 3921 | Polizdelki in izdelki iz plastičnih mas; razen tarifnih številk ex3916, ex3917, ex3920 in ex3921, za katere so pravila določena v nadaljevanju: | | |

— Ploščati izdelki, bolj kot le površinsko obdelani ali razrezani v oblike, razen v pravokotne (vključno kvadratne); drugi izdelki, bolj kot le površinsko obdelani | Proizvodnja, pri kateri vrednost katerih koli uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

— Drugo: | | |

— — Izdelki iz adicijske homopolimerizacije, v katerih en sam monomer tvori več kot 99 mas. % celotne vsebnosti polimerov | Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna,vrednost katerih koli uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

— — Drugo | Proizvodnja, pri kateri vrednost katerih koli uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

ex3916 in ex3917 | Profilni izdelki in cevi | Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna,vrednost katerih koli materialov iz iste tarifne številke kot je izdelek ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

ex3920 | — Folije ali filmi iz ionomerov | Izdelava iz delne termoplastične soli, ki je kopolimer etilena in metakrilne kisline in je delno nevtralizirana z ioni kovine, predvsem cinka in natrija | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

— Listi iz regenerirane celuloze, poliamida ali poletilena | Proizvodnja, pri kateri vrednost katerih koli materialov iz iste tarifne številke kot je izdelek ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | |

ex3921 | Folije iz plastičnih mas, metalizirane | Izdelava iz visoko prosojnih poliestrskih folij debeline manj kot 23 mikronov | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

3922 do 3926 | Izdelki iz plastičnih mas | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

ex Poglavje 40 | Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

ex4001 | Laminirane plošče iz surove gume za podplate za čevlje | Laminacija folij iz naravnega kavčuka | |

4005 | Mešanice kavčuka, nevulkanizirane, v primarnih oblikah ali ploščah, v listih ali trakovih | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov, razen naravnega kavčuka, ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

4012 | Protektirane ali rabljene zunanje gume (plašči); polne gume in gume z zračnimi komorami, zamenljivi protektorji (plasti) in ščitniki iz vulkaniziranega kavčuka (gume): | | |

— Protektirane pnevmatike, polne gume in gume z zračnimi komorami | Protektiranje rabljenih zunanjih gum | |

— Drugo | Proizvodnja iz materialov iz katerekoli tarifne številke, razen tistih iz tarifne številke 4011 ali 4012 | |

ex4017 | Izdelki iz trde gume | Izdelki iz trde gume | |

ex Poglavje 41 | Surove kože z dlako ali brez dlake (razen krzna) ter usnje; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

ex4102 | Surove kože ovac ali jagnjet, brez volne | Odstranjevanje volne z ovčjih ali jagenčjih kož z volno | |

4104 do 4107 | Usnje, brez dlake ali volne, razen usnja iz tarifnih številk 4108 ali 4109 | Ponovno strojenje predhodno strojenih kož ali Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

4109 | Lakasto usnje ali laminirano lakasto usnje, metalizirano usnje | Proizvodnja iz usnja iz tarifnih številk 4104 do 4107, če vrednost takega usnja ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

Poglavje 42 | Izdelki iz usnja; sedlarski in jermenarski izdelki; predmeti za potovanje, ročne torbe in podobni izdelki; izdelki iz živalskih črev (razen iz sviloprejkine niti) | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

ex Poglavje 43 | Naravno in umetno krzno; krzneni izdelki; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

ex4302 | Strojena ali obdelana krzna, sestavljena: | | |

— Plošče, križi in podobne oblike | Beljenje ali barvanje, vključno z rezanjem in sestavljanjem nesestavljenega strojenega ali obdelanega krzna | |

— Drugo | Izdelava iz nesestavljenih, strojenih ali obdelanih krzen | |

4303 | Oblačila, pribor za oblačila in drugi krzneni izdelki | Proizvodnja iz nesestavljenih, strojenih ali obdelanih krzen iz tarifne številke 4302 | |

ex Poglavje 44 | Les in lesni izdelki; lesno oglje; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

ex4403 | Les, grobo štirikotno tesan | Proizvodnja iz grobo obdelanega lesa, z lubjem ali brez lubja, ali samo tesanega | |

ex4407 | Les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, debeline nad 6 mm, skobljan, brušen ali na koncih spojen | Skobljanje, brušenje ali lepljenje s topim ali zobatim dolžinskim spajanjem | |

ex4408 | Listi za furniranje in listi vezanega lesa, debeline do vključno 6 mm, spojeni, in drug vzdolžno žagan les, cepljen ali luščen, debeline do vključno 6 mm, skobljan, brušen ali na koncih spojen | Spajanje, skobljanje, brušenje ali lepljenje s topim ali zobatim dolžinskim spajanjem | |

ex4409 | Les, profiliran vzdolž katerega koli roba, konca ali strani, skobljan, brušen ali na koncih spojen ali ne: | | |

— Brušen ali na koncih spojen | Brušenje ali topo ali zobato dolžinsko spajanje | |

— Okrasne in ornamentne palice in letve | Predelava v profiliran les (pero in utor) ali okrasne letve | |

ex4410 do ex4413 | Okrasne in ornamentne palice in letve, skupaj z oblikovanimi robovi in drugimi oblikovanimi deskami | Predelava v profiliran les (pero in utor) ali okrasne letve | |

ex4415 | Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe, bobni in podobna embalaža za pakiranje, iz lesa | Izdelava iz desk, ki niso razrezane na določeno velikost | |

ex4416 | Sodi, kadi, vedra in drugi sodarski proizvodi in njihovi deli, iz lesa | Proizvodnja iz klanih dog, nadalje neobdelanih, razen razžaganih na dveh glavnih površinah | |

ex4418 | — Stavbno pohištvo in drugi tesarski leseni proizvodi za gradbeništvo | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo celičaste lesene plošče, skodle in opaži | |

— Okrasne in ornamentne palice in letve | Predelava v profiliran les (pero in utor) ali okrasne letve | |

ex4421 | Les za vžigalice; leseni klini, žebljički inčepki za obutev | Proizvodnja iz lesa iz katerekoli tarifne številke, razen lesne žice iz tarifne številke 4409 | |

ex Poglavje 45 | Pluta in plutasti izdelki; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št.izdelka | |

4503 | Izdelki iz naravne plute | Izdelava iz plute iz tar. št. 4501 | |

Poglavje 46 | Izdelki iz slame, esparta ali drugih materialov za pletarstvo; košarski in pletarski izdelki | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

Poglavje 47 | Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov; papirni ali kartonski odpadki in ostanki | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

ex Poglavje 48 | Papir in karton; izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

ex4811 | Papir in karton, samo liniran, črtan ali milimetrski | Proizvodnja iz materialov za proizvodnjo papirja iz poglavja 47 | |

4816 | Karbon papir, samokopirni papir in drug papir za kopiranje ali prenašanje, razen tistih iz tar. št. 4809; matrice za razmnoževanje in ofsetne plošče iz papirja, v škatlah ali brez škatel | Proizvodnja iz materialov za proizvodnjo papirja iz poglavja 47 | |

4817 | Pisemski ovitki, pisemske kartice, dopisnice in karte za dopisovanje brez slike, iz papirja ali kartona; kompleti za dopisovanje v škatlah, vrečkah, notesih in podobnih pakiranjih iz papirja ali kartona | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka;vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

ex4818 | Toaletni papir | Proizvodnja iz materialov za proizvodnjo papirja iz poglavja 47 | |

ex4819 | Škatle, zaboji, vreče in drugi izdelki za pakiranje, iz papirja, kartona, celulozne vate ali listov ali trakov iz celuloznih vlaken | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka;vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

ex4820 | Bloki s pisemskim papirjem | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

ex4823 | Drug papir, karton, celulozna vata ter listi iz celuloznih vlaken, razrezani v določene velikosti ali oblike | Proizvodnja iz materialov za proizvodnjo papirja iz poglavja 47 | |

ex Poglavje 49 | Tiskane knjige, časopisi, slike in drugi proizvodi grafične industrije; rokopisi, tipkana besedila in načrti; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

4909 | Tiskane ali ilustrirane poštne razglednice, tiskane čestitke in karte z osebnimi sporočili, sporočila ali obvestila,, ilustrirane ali neilustrirane, z ovitki ali okraski ali brez njih | Proizvodnja iz materialov, ki niso uvrščeni v tarifni številki 4909 ali 4911 | |

4910 | Koledarji vseh vrst, tiskani, vključno s koledarskimi bloki: | | |

— Koledarji, večni ali z zamenljivimi bloki na podlagah, ki niso iz papirja ali kartona | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko kot je tar. št.izdelka,vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

— Drugo | Proizvodnja iz materialov, ki niso uvrščeni v tarifni številki 4909 ali 4911 | |

ex Poglavje 50 | Svila; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

ex5003 | Svileni odpadki (vključno zapredki, neprimerni za odvijanje, odpadki preje in raztrgani tekstilni svileni materiali), mikani ali česani | Mikanje ali česanje svilenih odpadkov | |

5004 do ex5006 | Svilena preja in preja iz svilenih odpadkov | Izdelava iz: surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,drugih naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alimaterialov za proizvodnjo papirja | |

5007 | Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov: | | |

— Z gumijasto nitjo | Izdelava iz enojne preje | |

— Drugo | Izdelava iz: preje iz kokosovega vlakna,naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alipapirjaali Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima postopkoma (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna | |

ex Poglavje 51 | Volna, fina ali groba živalska dlaka; preja in tkanine iz konjske žime; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

5106 do 5110 | Preja iz volne, iz fine ali grobe živalske dlake ali iz konjske žime | Izdelava iz: surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali česanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alimaterialov za proizvodnjo papirja | |

5111 do 5113 | Preja iz volne, iz fine ali grobe živalske dlake ali iz konjske žime: | | |

— Z gumijasto nitjo | Izdelava iz enojne preje | |

— Drugo | Izdelava iz: preje iz kokosovega vlakna,naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alipapirjaali Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima postopkoma (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna | |

ex Poglavje 52 | Bombaž; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

5204 do 5207 | Bombažna preja in sukanec | Izdelava iz: surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alimaterialov za proizvodnjo papirja | |

5208 do 5212 | Bombažne tkanine: | | |

— Z gumijasto nitjo | Izdelava iz enojne preje | |

— Drugo | Izdelava iz: preje iz kokosovega vlakna,naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alipapirjaali Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima postopkoma (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna | |

ex Poglavje 53 | Druga rastlinska tekstilna vlakna, papirna preja in tkanine iz papirne preje, razen: | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka | |

5306 do 5308 | Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; papirna preja | Izdelava iz: surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alimaterialov za proizvodnjo papirja | |

5309 do 5311 | Tkanine iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; tkanine iz papirne preje: | | |

— Z gumijasto nitjo | Izdelava iz enojne preje | |

— Drugo | Izdelava iz: preje iz kokosovega vlakna,naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alipapirjaali Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima postopkoma (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna | |

5401 do 5406 | Preja, monofilamenti in sukanec iz filamentov iz umetnih ali sintetičnih vlaken | Izdelava iz: surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alimaterialov za proizvodnjo papirja | |

5407 in 5408 | Tkanine iz umetne ali sintetične filamentne preje: | | |

— Z gumijasto nitjo | Izdelava iz enojne preje | |

— Drugo | Izdelava iz: preje iz kokosovega vlakna,naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alipapirjaali Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima postopkoma (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna | |

5501 do 5507 | Umetna ali sintetična rezana vlakna | Izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše | |

5508 do 5511 | Preja in sukanec za šivanje iz umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken | Izdelava iz: surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alimaterialov za proizvodnjo papirja | |

5512 do 5516 | Tkanine iz umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken: | | |

— Z gumijasto nitjo | Izdelava iz enojne preje | |

— Drugo | Izdelava iz: preje iz kokosovega vlakna,naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alipapirjaali Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima postopkoma (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna | |

ex Poglavje 56 | Vata, klobučevina in netkani materiali; posebne preje; dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli ter proizvodi iz njih; razen: | Izdelava iz: preje iz kokosovega vlakna,naravnih vlaken,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alimaterialov za izdelavo papirja | |

5602 | Klobučevina, vključno z impregnirano, prevlečeno, prekrito ali laminirano: | | |

— iglana klobučevina | Izdelava iz: naravnih vlaken,kemičnih materialov ali tekstilne kašeVendar pa se lahko uporabljajo: polipropilenski filamenti iz tarifne številke 5402,polipropilenska vlakna iz tarifnih številk 5503 ali 5506 alifilamentni trak iz polipropilena iz tar. št. 5501, pri katerih je v vseh primerih denominacija vsakega filamenta ali vlakna nižja od 9 deciteksov,če njihova vrednost ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

— Drugo | Izdelava iz: naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, pridobljenih iz kazeina, alikemičnih materialov ali tekstilne kaše | |

5604 | Niti in kord iz gume, prekrit s tekstilnim materialom; tekstilna preja, trakovi in podobno iz tar.št. 5404 ali 5405, impregnirani, prevlečeni, prekriti, obloženi z gumo ali plastično maso: | | |

— Niti in kord iz gume, prekriti s tekstilnim materialom | Izdelava iz gumijastih niti in vrvi, ki niso prekrite s tekstilom | |

— Drugo | Izdelava iz: naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alimaterialov za proizvodnjo papirja | |

5605 | Metalizirana preja, vključno s posukano prejo, ki je sestavljena iz tekstilne preje, ali trakovi ali podobne oblike iz tar.št. 5404 ali 5405, kombinirani s kovino v obliki niti, trakov ali prahu ali prevlečenih s kovino | Izdelava iz: naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alimaterialov za proizvodnjo papirja | |

5606 | Posukana preja, zviti trakovi in podobne oblike iz tar.št. 5404 ali 5405, posukani, razen povitih proizvodov iz tar.št. 5605 in posukane preje iz konjske dlake iz grive in repa; ženiljska preja (vključno kosmičena ženiljska preja); efektno vozličasta preja | Izdelava iz: naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alimaterialov za proizvodnjo papirja | |

Poglavje 57 | Preproge in druga tekstilna talna prekrivala: | | |

— Iz iglane klobučevine | Izdelava iz: naravnih vlaken, alikemičnih materialov ali tekstilne kašeVendar pa se lahko uporabljajo: polipropilenski filamenti iz tarifne številke 5402,polipropilenska vlakna iz tarifnih številk 5503 ali 5506alifilamentni trak iz polipropilena iz tar. št. 5501, pri katerih je vseh primerih denominacija vsakega filamenta ali vlakna nižja od 9 deciteksov,če njihova vrednost ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna Tkanina iz jute se lahko uporablja kot podloga | |

— Iz druge klobučevine | Izdelava iz: naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje, alikemičnih materialov ali tekstilne kaše | |

— Drugo | Izdelava iz preje iz kokosovih vlaken ali jute,preje iz sintetičnih ali umetnih filamentov,naravnih vlaken, alisintetičnih ali umetnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenjeTkanina iz jute se lahko uporablja kot podloga | |

Ex Poglavje 58 | Specialne tkanine; taftani tekstilni materiali; čipke; tapiserije; pozamanterija; vezenine; razen: | | |

— Kombinirane z gumijasto nitjo | Izdelava iz enojne preje | |

— Drugo | Izdelava iz: naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje, alikemičnih materialov ali tekstilne kaše,ali Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima postopkoma (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna | |

5805 | Ročno tkane tapiserije vrste gobelin, flandrijske, aubusson, beauvais in podobne, ter z iglo izdelane tapiserije (na primer z drobnim in križnim vbodom), dokončane ali nedokončane | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

5810 | Vezenine v metraži, trakovih ali motivih | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka,vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

5901 | Tekstilni materiali, prevlečeni z lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se uporabljajo za zunanjo vezavo knjig in podobne namene; tkanine za prerisovanje; projektno platno; platna, pripravljena za slikanje; škrobljeno platno (buckram) in podobni togi tekstilni materiali, ki se uporabljajo za izdelavo klobukov | Izdelava iz preje | |

5902 | Kord tkanine za avtomobilske plašče iz preje velike trdnosti iz najlona ali drugih poliamidov, poliestra ali viskoznega rajona,: | | |

— Ki vsebuje ne več kot 90 % tekstilnih materialov na maso | Izdelava iz preje | |

— Drugo | Izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše | |

5903 | Tekstilni materiali, impregnirani, premazani, prevlečeni ali prekriti ali laminirani s plastičnimi masami, razen tistih iz tar.št. 5902 | Izdelava iz preje ali Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima postopkoma (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna | |

5904 | Linolej, vključno rezan v oblike; talna prekrivala na tekstilni podlagi, premazani, prevlečeni ali prekriti, vključno z razrezanimi v oblike | Izdelava iz preje | |

5905 | Zidne tapete iz tekstila: | | |

— Impregnirane, premazane, prevlečene, prekrite ali laminirane z gumo, plastičnimi masami ali drugimi materiali | Izdelava iz preje | |

— Drugo | Izdelava iz: preje iz kokosovega vlakna,naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje, alikemičnih materialov ali tekstilne kaše,ali Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima postopkoma (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna | |

5906 | Gumirani tekstilni materiali, razen tistih iz tar.št. 5902: | | |

— Pleteni ali kvačkani materiali | Izdelava iz: naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje, alikemičnih materialov ali tekstilne kaše | |

— Drugi tekstilni materiali iz sintetične filamentne preje, ki vsebuje več kot 90 % tekstilnih materialov po masi | Izdelava iz kemičnih materialov | |

— Drugo | Izdelava iz preje | |

5907 | Tekstilni materiali, drugače impregnirani, premazani, prekriti ali prevlečeni; platna, slikana za odrske kulise, tkanine za ateljeje in podobne namene | Izdelava iz preje ali Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima postopkoma (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna | |

5908 | Tekstilni stenji, tkani, prepleteni ali pleteni, za svetilke, peči, vžigalnike, sveče ali podobno; žarilne plinske nitke in cevasto pleteni materiali zanje, impregnirani ali ne: | | |

— Žarilne plinske nitke, impregnirane | Izdelava iz cevasto pletenih materialov za svetilke | |

— Drugo | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

5909 do 5911 | Tekstilni izdelki za industrijsko uporabo: | | |

— Polirne ploščice ali obroči razen iz klobučevine iz tarifne številke 5911 | Proizvodnja iz preje ali odpadkov tkanin ali krp iz tarifne številke 6310 | |

— Tkanine, kakršne se običajno uporabljajo v proizvodnji papirja ali za druge tehnične namene, podložene ali nepodložene s klobučevino, impregnirane ali neimpregnirane, prevlečene ali neprevlečene, cevaste ali neskončne z enojno ali večkratno osnovo in/ali votkom, ali plosko tkane z večkratno osnovo in/ali votkom iz tar. št. 5911 | Izdelava iz: preje iz kokosovega vlakna,naslednjih materialov:preje iz politetrafluoroetilena,;preje, večnitne, iz poliamida, prekrite, impregnirane ali prevlečene s fenolno smolo,preje iz sintetičnih tekstilnih vlaken iz aromatičnih poliamidov, dobljenih s polikondenzacijo m-fenilendiamina in izoftalne kisline,monofilamenta iz politetrafluoroetilena,preje iz sintetičnih tekstilnih vlaken iz poli-p-fenilen tereftalamida,preje iz steklenih vlaken, prekrite s fenolno smolo in ojačene z akrilno prejo,kopoliestrskih monofilamentov iz poliestra in smole iz tereftalne kisline in 1,4-cikloheksandietanola in izoftalne kisline,naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje, alikemičnih materialov ali tekstilne kaše | |

— Drugo | Izdelava iz: preje iz kokosovega vlakna,naravnih vlakenumetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje, alikemičnih materialov ali tekstilne kaše | |

Poglavje 60 | Pleteni ali kvačkani materiali | Izdelava iz: naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje, alikemičnih materialov ali tekstilne kaše | |

Poglavje 61 | Oblačila in pribor za oblačila, pleteni ali kvačkani: | | |

— Izdelani s šivanjem ali drugače sestavljeni iz dveh ali več kosov pletenih ali kvačkanih materialov, ki so bile razrezane v oblike ali neposredno izdelane v oblike | Izdelava iz preje | |

— Drugo | Izdelava iz: naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje, alikemičnih materialov ali tekstilne kaše | |

ex Poglavje 62 | Oblačila in pribor za oblačila, ki niso pleteni ali kvačkani; razen: | Izdelava iz preje | |

ex6202, ex6204, ex6206, ex6209 in ex6211 | Ženska in dekliška oblačila ter oblačila za dojenčke ter pribor za oblačila za dojenčke, vezeni | Izdelava iz preje ali Proizvodnja iz nevezenih tkanin, če vrednost uporabljenih nevezenih tkanali presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

ex6210 in ex6216 | Ognjevarna oprema iz tekstilnih materialov, prevlečenih s folijo iz poliestra, prevlečenega z aluminijem | Izdelava iz preje ali Proizvodnja iz neprevlečenih tkanin, če vrednost uporabljenih neprevlečenih tkanali presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

6213 in 6214 | Robčki, šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki: | | |

— Izvezeni | Izdelava iz nebeljene enojne preje ali Proizvodnja iz nevezenih tkanin, če vrednost uporabljenih nevezenih tkanali presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

— Drugo | Izdelava iz nebeljene enojne preje ali Izdelava, ki ji sledi tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima postopkoma (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine iz tar. št. 6213 in 6214 ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna | |

6217 | Drug gotov pribor za oblačila; deli oblačil ali pribora za oblačila, razen tistih it tar. št. 6212: | | |

— Izvezeni | Izdelava iz preje ali Proizvodnja iz nevezenih tkanin, če vrednost uporabljenih nevezenih tkanali presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

— Ognjevarna oprema iz tekstilnih materialov, prevlečenih s folijo iz poliestra, prevlečenega z aluminijem | Izdelava iz preje ali Proizvodnja iz neprevlečenih tkanin, če vrednost uporabljenih neprevlečenih tkanali presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

— Medvloge za ovratnike in manšete, urezane | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka,vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

— Drugo | Izdelava iz preje | |

ex Poglavje 63 | Drugi gotovi tekstilni izdelki; kompleti; rabljena oblačila in rabljeni tekstilni izdelki; krpe; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

6301 do 6304 | Prevleke in potovalne odeje, posteljno perilo, itn.; zavese, itn.; drugi izdelki za notranjo opremo: | | |

— Iz klobučevine, in netkanih materialov | Izdelava iz: naravnih vlaken, alikemičnih materialov ali tekstilne kaše | |

— Drugo: | | |

— — Izvezeni | Izdelava iz nebeljene enojne preje ali Proizvodnja iz nevezenih tkanin (razen pletenih ali kvačkanih), če vrednost uporabljenih nevezenih tkanin presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

— — Drugo | Izdelava iz nebeljene enojne preje | |

6305 | Vreče in vrečke, kakršne se uporabljajo za pakiranje blaga | Izdelava iz: naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje, alikemičnih materialov ali tekstilne kaše | |

6306 | Ponjave, platnene strehe in zunanje platnene navojnice, šotori, jadra za plovila, jadralne deske ali suhozemna vozila in izdelki za taborjenje: | | |

— Iz netkanih materialov | Izdelava iz: naravnih vlaken, alikemičnih materialov ali tekstilne kaše | |

— Drugo | Izdelava iz nebeljene enojne preje | |

6307 | Drugi gotovi izdelki, vključno s kroji za oblačila | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

6308 | Garniture, ki so sestavljene iz tkanin in preje, s priborom ali brez njega, za izdelavo preprog, tapiserij, vezenih namiznih prtov ali serviet ali podobnih tekstilnih izdelkov, pripravljene v zavitkih za prodajo na drobno | Vsak sestavni del ali izdelek v garnituri mora izpolnjevati pravilo, ki bi se zanj uporabljalo, če ne bi bil v garnituri. Sestavni deli ali izdelki brez porekla pa se lahko vključijo, če njihova skupna vrednost ne presega 15 % cene izdelka franko tovarna | |

ex Poglavje 64 | Obutev, gamaše in podobno; razen: | Proizvodnja iz materialov iz katerekoli tarifne številke, razen iz spojenih gornjih delov, pritrjenih na notranje podplate ali druge komponente podplatov iz tarfine številke 6406 | |

6406 | Deli obutve (vključno z zgornjim delom, pritrjenim na podplate ali ne, razen zunanjih podplatov); vložki, vstavki za pete in podobni izdelki; gamaše, ovijači in podobni izdelki ter njihovi deli | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

ex Poglavje 65 | Klobuki, kape in druga pokrivala in njihovi deli, razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

6503 | Klobuki in druga pokrivala, iz klobučevine, izdelane iz tulcev, stožcev in drugih izdelkov iz tar. št. 6501, vključno tudi podloženi ali okrašeni | Izdelava iz preje ali tekstilnih vlaken | |

6505 | Klobuki in druga pokrivala, pleteni ali kvačkani ali izdelani iz čipke, klobučevine ali drugih tekstilnih metražnih materialov (razen iz trakov), vključno s podloženimi ali okrašenimi; mrežice za lase iz kakršnega koli materiala, vključno podložene ali okrašene | Izdelava iz preje ali tekstilnih vlaken | |

ex Poglavje 66 | Dežniki, sončniki, sprehajalne palice, palice-stolčki, biči, korobači in njihovi deli; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno, kot je tar. številka izdelka | |

6601 | Dežniki in sončniki (vključno sprehajalne palice-dežniki, vrtni dežniki in podobni dežniki) | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

Poglavje 67 | Preparirano perje in puh in izdelki iz perja in puha; umetno cvetje; izdelki iz človeških las | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

ex Poglavje 68 | Izdelki iz kamna, sadre, cementa, betona, azbesta, sljude ali podobnih materialov; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

ex6803 | Izdelki iz naravnega skrilavca ali aglomeriranega skrilavca | Izdelava iz obdelanega skrilavca | |

ex6812 | Izdelki iz azbesta; izdelki iz mešanic na osnovi azbesta ali izdelki iz mešanic na osnovi azbesta in magnezijevega karbonata | Izdelava iz materialov iz katerekoli tarifne številke | |

ex6814 | Izdelki iz sljude, vključno aglomerirane ali rekonstruirane sljude, na podlagi iz papirja, kartona ali drugih materialov | Proizvodnja iz obdelane slude (vključno z aglomerirano ali rekonstruirano sljudo) | |

Poglavje 69 | Keramični izdelki | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

ex Poglavje 70 | Steklo in stekleni izdelki; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

ex7003, ex7004 in ex7005 | Steklo s plastjo proti refleksiji | Izdelava iz materialov iz tar. št. 7001 | |

7006 | Steklo iz tar. št. 7003, 7004 in 7005, upognjeno, z obdelanimi robovi, gravirano, luknjano, emajlirano ali drugače obdelano, neuokvirjeno in ne spojeno z drugimi materiali: | | |

— Osnova za steklene plošče, prevlečena s tanko izolacijsko plastjo, in polprevodno stopnjo, ki je v skladu s standardi SEMII | Izdelava iz neprevlečene podlage iz steklene plošče iz tar. št. 7006 | |

— Drugo | Izdelava iz materialov iz tar. št. 7001 | |

7007 | Varnostno steklo iz kaljenega ali plastnega stekla | Izdelava iz materialov iz tar. št. 7001 | |

7008 | Večzidni panelni elementi za izolacijo, iz stekla | Izdelava iz materialov iz tar. št. 7001 | |

7009 | Steklena ogledala, z okvirom ali brez njega, vključno vzvratna ogledala | Izdelava iz materialov iz tar. št. 7001 | |

7010 | Baloni, steklenice, čutare, kozarci, lonci, fiole, ampule in druge posode iz stekla, za transport ali pakiranje blaga; stekleni kozarci za vlaganje, čepi, pokrovi in druga zapirala, iz stekla | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka ali Rezanje steklenih izdelkov, če vrednost nerazrezanih steklenih izdelkov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

7013 | Stekleni izdelki, ki se uporabljajo za mizo, v kuhinji, za toaletne namene, v pisarnah, izdelki za notranjo dekoracijo in podobne namene (razen tistih iz tar. št. 7010 in 7018) | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka ali Rezanje steklenih izdelkov, če vrednost nerazrezanih steklenih izdelkov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna ali Ročno okraševanje (razen sitotiska) ročno pihanih steklenih izdelkov, če vrednost ročno prihanih stekelnih izdelkov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

ex7019 | Izdelki iz steklenih vlaken (razen preje) | Izdelava iz: nebarvanih trakov steklenih vlaken, rovinga preje ali rezanih niti, alisteklene volne | |

ex Poglavje 71 | Naravni in kultivirani biseri, dragi in poldragi kamni, plemenite kovine, kovine, platirane s plemenitimi kovinami, in izdelki iz njih; imitacije nakita; kovanci; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št, izdelka | |

ex7101 | Biseri, naravni ali kultivirani, sortirani in začasno nanizani zaradi lažjega prevoza | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

ex7102, ex7103 in ex7104 | Obdelani dragi ali poldragi kamni (naravni, sintetični ali rekonstruirani) | Proizvodnja iz neobdelanih dragih ali poldragih kamnov | |

7106, 7108 in 7110 | Plemenite kovine: | | |

— Neobdelane | Proizvodnja iz materialov, ki niso uvrščeni v tarifne številke 7106, 7108 ali 7110 ali Elektrolitska, toplotna ali kemična separacija plemenitih kovin iz tarifnih številk 7106, 7108 ali 7110 ali Legiranje plemenitih kovin iz tarifnih številk 7106, 7108 ali 7110 med seboj ali z drugimi navadnimi kovinami | |

— Polizdelki ali v obliki prahu | Izdelava iz neobdelanih plemenitih kovin | |

ex7107, ex7109 in ex7111 | Kovine, platirane s plemenitimi kovinami, v obliki polizdelkov | Proizvodnja iz kovin, platiranih z neobdelanimi plemenitimi kovinami | |

7116 | Predmeti iz naravnih ali kultiviranih biserov, dragih ali poldragih kamnov (naravnih, sintetičnih ali rekonstruiranih) | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

7117 | Imitacije nakita | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka ali Proizvodnja iz delov iz navadnih kovin, neprekritih ali neprevlečenih s plemenitimi kovinami, če vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

ex Poglavje 72 | Železo in jeklo; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

7207 | Polizdelki iz železa ali nelegiranega jekla | Proizvodnja iz materialov iz tarifnih številk 7201, 7202, 7203, 7204 ali 7205 | |

7208 do 7216 | Ploščati valjani izdelki, palice in drogovi, kotniki, modeli in profili, iz železa ali nelegiranega jekla | Proizvodnja iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tarifnih številk 7206 | |

7217 | Žica iz železa ali nelegiranega jekla | Proizvodnja iz polizdelkov iz tarifne številke 7207 | |

ex7218, 7219 do 7222 | Polizdelki, ploščato valjani izdelki, palice in drogovi, kotniki, modeli in profili iz nerjavečega jekla | Proizvodnja iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tarifnih številk 7218 | |

7223 | Žica iz nerjavečega jekla | Proizvodnja iz polizdelkov iz tarifne številke 7218 | |

ex7224, 7225 do 7228 | Polizdelki, ploščato valjani izdelki, toplo valjane palice in drogovi, v ohlapno navitih kolobarjih; kotniki, modeli in profili, iz drugega legiranega jekla; votli drogovi in palice za svedre, iz legiranega ali nelegiranega jekla | Proizvodnja iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tarifnih številk 7206, 7218 ali 7224 | |

7229 | Žica iz drugih vrst legiranih jekel | Proizvodnja iz polizdelkov iz tarifne številke 7224 | |

ex Poglavje 73 | Izdelki iz železa ali jekla; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

ex7301 | Piloti | Izdelava iz materialov iz tar. št. 7206 | |

7302 | Deli za železniške in tramvajske tire, iz železa ali jekla, kot sledi: tirnice, vodila za tirnice in zobate tirnice, kretniški jezički, križišča, spojne palice in drugi deli kretnic, pragovi tirne veznice, tirna ležišča, klini za tirna ležišča, podložne plošče pričvrščevalne ploščice, distančne palice, drugi deli, posebej konstruirani za postavljanje, spajanje in pritrjevanje tirnic | Izdelava iz materialov iz tar. št. 7206 | |

7304, 7305 in 7306 | Cevi in votli profili iz železa in jekla (razen iz litega železa) | Proizvodnja iz materialov iz tarifnih številk 7206, 7207, 7218, ali 7224 | |

ex7307 | Pribor (fitingi) za cevi iz nerjavečega jekla (ISO No X5CrNiMo 1712), iz več delov | Struženje, vrtanje, širitev lukenj, izrezovanje navojev, urezovanje in peskanje kovanih polizdelkov, katerih vrednost ne presega 35 % cene izdelka franko tovarna | |

7308 | Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tar. št. 9406) in deli konstrukcij (npr.: mostovi in mostne sekcije, vrata za zapornice, stolpi, predalčni stebri, strehe, strešna ogrodja, vrata in okna ter okviri zanje, pragovi za vrata, roloji, ograje in stebri), iz železa ali jekla; plošče, palice, modeli, profili, kotniki, cevi in podobno, pripravljeni za uporabo v konstrukcijah, iz železa ali jekla | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka. Zvarjeni kotniki in profili iz tarifne številke 7301 se ne smejo uporabljati. | |

ex7315 | Verige zoper drsenje | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 7315 ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

ex Poglavje 74 | Baker in proizvodi iz bakra; razen: | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka;vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

7401 | Bakrov kamen; cementni baker (precipitat-oborina bakra) | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

7402 | Nerafiniran baker; bakrove anode za elektrolitsko rafiniranje | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

7403 | Rafiniran baker in bakrove zlitine, neobdelan: | | |

— Rafiniran baker | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

— Bakrove zlitine in rafiniran baker, ki vsebuje tudi druge elemente | Proizvodnja iz rafiniranega surovega bakra ali iz odpadkov in ostankov bakra | |

7404 | Bakreni odpadki in ostanki | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

7405 | Predzlitine bakra | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

ex Poglavje 75 | Nikelj in proizvodi iz niklja; razen: | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka,vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

7501 do 7503 | Nikljev kamen, sintrani oksidi niklja in drugi vmesni izdelki metalurgije niklja; surovi nikelj; nikljevi odpadki in ostanki | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

ex Poglavje 76 | Aluminij in proizvodi iz aluminija; razen: | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka,vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

7601 | Aluminij, neobdelan | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarnaali Izdelava s toplotno ali elektrolitsko obdelavo iz nelegiranega aluminija ali iz aluminijevih odpadkov in ostankov | |

7602 | Aluminijevi odpadki in ostanki | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

ex7616 | Izdelki iz aluminija, razen gaze, tkanin, rešetk, mrež, ograj ali materiala za ojačanje in podobnih materialov (vključno z neskončnimi trakovi) iz aluminijaste žice in ekspandirane kovine iz aluminija | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo gaza, tkanine, rešetke, mreže, ograje, tkanine za ojačanje in podobni materiali (vštevši tudi neskončne trakove) iz aluminijaste žice ali ekspandirane kovine iz aluminija,vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

Poglavje 77 | Rezervirano za morebitno bodočo rabo v HS | | |

ex Poglavje 78 | Svinec in proizvodi iz svinca; razen: | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka,vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

7801 | Svinec, neobdelan | | |

— Rafiniran svinec | Izdelava iz obdelanega svinca ("bullion" ali "work") | |

— Drugo | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka. Ne smejo se uporabljati odpadki in ostanki iz tarifne številke 7802. | |

7802 | Svinčeni odpadki in ostanki | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

ex Poglavje 79 | Cink in proizvodi iz cinka; razen: | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka,vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

7901 | Cink, neobdelan | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka. Ne smejo se uporabljati odpadki in ostanki iz tarifne številke 7902. | |

7902 | Cinkovi odpadki in ostanki | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

ex Poglavje 80 | Kositer in kositrni proizvodi; razen: | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka,vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

8001 | Kositer, neobdelan | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka. Ne smejo se uporabljati odpadki in ostanki iz tarifne številke 8002. | |

8002 in 8007 | Kositrni odpadki in ostanki; drugi izdelki iz kositra | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

Poglavje 81 | Druge navadne kovine; kermeti; njihovi izdelki | | |

— Druge navadne kovine; obdelane; izdelki iz njih | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov, uvrščenih v isto tarifno številko kot je izdelek, ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

— Drugo | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

ex Poglavje 82 | Orodje, nožarski proizvodi, žlice in vilice, iz navadnih kovin; njihovi deli iz navadnih kovin; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

8206 | Orodje iz dveh ali več tarifnih številk 8202 do 8205 v garniturah za prodajo na drobno | Proizvodnja, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v druge tarifne številke razen tar. št. 8202 do 8205. Orodje iz tarifnih številk 8202 do 8205 se lahko vstavi v garniture, če njihova vrednost ne presega 15 % cene garniture franko tovarna | |

8207 | Izmenljivo orodje za ročne obdelovalne priprave na mehanični pogon ali brez njega ali za obdelovalne stroje (npr. za stiskanje, kovanje, prebadanje, rezanje navojev, vrtanje, vtiskanje, grezenje, rezkanje, struženje ali navijanje ali odvijanje vijakov), vštevši matice za valjanje ali ekstrudiranje kovine in orodje za vrtanje skal in zemlje | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka,vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

8208 | Noži in rezila, za stroje ali mehanične priprave | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka,vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

ex8211 | Noži z rezili, nazobljenimi ali nenazobljenimi (vključno z vrtnarskimi noži), razen nožev iz tarifne številke 8208 | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo ročaji in rezila iz navadnih kovin. | |

8214 | Drugi nožarski izdelki (npr. stroji za striženje, mesarske in kuhinjske sekače, mesarske sekire in noži za sekljanje mesa, noži za papir); garniture in priprave za manikiranje in pedikiranje (tudi pilice za nohte) | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka. Vendar pa se lahko uporabljajo ročaji iz navadnih kovin | |

8215 | Žlice, vilice, zajemalke, žlice za peno, lopatice za serviranje kolačev, noži za ribe, noži za maslo, prijemalke za sladkor in podoben kuhinjski in namizni pribor | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka. Vendar pa se lahko uporabljajo ročaji iz navadnih kovin | |

ex Poglavje 83 | Razni izdelki iz navadnih kovin; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je ta. št. izdelka | |

ex8302 | Drugo okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki, primerni za stavbe, in avtomatična zapirala za vrata | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz tarifne številke 8302, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna | |

ex8306 | Kipci in drugi okraski iz navadnih kovin | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz tarifne številke 8306, če njihova vrednost ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna | |

ex Poglavje 84 | Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave; njihovi deli; razen: | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka,vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

ex8401 | Jedrski gorilni elementi | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

8402 | Kotli za pridobivanje vodne in druge pare (razen kotlov za centralno kurjavo s toplo vodo, ki lahko proizvajajo paro z nizkim tlakom); kotli za pregreto paro | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelkavrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

8403 in ex8404 | Kotli za centralno kurjavo, razen tistih iz tarifne številke 8402, in pomožne naprave za kotle za centralno kurjavo | Proizvodnja pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v tarifne številke razen tar. št. 8403 ali 8404 | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

8406 | Turbine na vodno in drugo paro | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

8407 | Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem bata | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

8408 | Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dieselski ali poldieselski motorji) | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

8409 | Deli, ki so primerni izključno ali pretežno za motorje iz tarifnih številk 8407 ali 8408 | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

8411 | Turboreaktivni motorji, turbopropelerski motorji in druge plinske turbine | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka,vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

8412 | Drugi motorji in pogonski stroji | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

ex8413 | Rotacijske batne črpalke | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št izdelka,vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

ex8414 | Industrijski ventilatorji in podobno | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. Izdelka,vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

8415 | Klimatske naprave z ventilatorjem na motorni pogon in elementi za spreminjanje temperature in vlažnosti, vključno s stroji, pri katerih vlažnosti ni mogoče posebej regulirati | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

8418 | Hladilniki, zmrzovalniki in druge naprave za hlajenje ali zmrzovanje, električni in drugi; toplotne črpalke, razen klimatizacijskih naprav iz tarifne številke 8415 | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka,vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

ex8419 | Stroji za les, papirno maso, papir ali karton | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri se v zgoraj navedenih mejah materiali, ki se uvrščajo v isto tarifno številko kot je izdelek, uporabljajo le do vrednosti 25 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

8420 | Kalandri in drugi stroji za valjanje, razen za kovine ali steklo, in valji zanje | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri se v zgoraj navedenih mejah materiali, ki se uvrščajo v isto tarifno številko kot izdelek, uporabljajo le do vrednosti 25 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

8423 | Tehtnice — tehtalne naprave (razen tehtnic z občutljivostjo do vključno 5 centigramov (0,05 g)), vključno s stroji za štetje in kontrolo, ki delujejo na podlagi merjenja mase; uteži za tehtnice, vseh vrst | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka,vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarn | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

8425 do 8428 | Stroji in aparati za dviganje, manipulacijo, nakladanje ali razkladanje | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri se v okviru zgornje meje materiali, ki se uvrščajo v tarifno številko 8431, uporabljajo le do vrednosti 10 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

8429 | Samovozni buldožerji, angledozerji, grejderji, ravnalniki, skreperji, bagri, nakladalniki z lopato, stroji za nabijanje in cestni valjarji: | | |

— Cestni valjarji | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

— Drugo | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri se v okviru zgornje meje materiali, ki se uvrščajo v tarifno številko 8431, uporabljajo le do vrednosti 10 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

8430 | Drugi stroji za premikanje, gradiranje, ravnanje, strganje, izkopavanje, nabijanje, stiskanje, kopanje ali vrtanje zemlje, mineralov ali rud; ovni in stroji za izdiranje pilotov; snežni plugi in snežni odmetalniki | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri se v zgoraj navedenih mejah materiali, ki se uvrščajo v tarifno številko 8431, uporabljajo samo do vrednosti 10 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

ex8431 | Deli, ki so primerni izključno ali pretežno za cestne valjarje | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

8439 | Stroji za proizvodnjo kaše iz vlaknastih celuloznih materialov ali za proizvodnjo ali dovrševanje papirja ali kartona | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri se v zgoraj navedenih mejah materiali, ki se uvrščajo v isto tarifno številko kot je izdelek, uporabljajo le do vrednosti 25 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

8441 | Drugi stroji za predelavo papirne mase, papirja ali kartona, vključno s stroji za rezanje vseh vrst | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri se v zgoraj navedenih mejah materiali, ki se uvrščajo v isto tarifno številko kot je izdelek, uporabljajo le do vrednosti 25 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

8444 do 8447 | Stroji iz teh tarifnih številk, ki se uporabljajo v tekstilni industriji | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

ex8448 | Pomožni stroji in naprave za uporabo s stroji iz tarifnih številk 8444 in 8445 | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

8452 | Šivalni stroji, razen strojev za šivanje knjig iz tarifne številke 8440; omarice, stojala in pokrovi, predvideni za šivalne stroje; igle za šivalne stroje: | | |

— Šivalni stroji (samo lock-stitch), z glavami, z maso do vključno 16 kg brez motorja oziroma do vključno 17 kg z motorjem | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla pri sestavljanju glave (brez motorja) ne presega vrednosti uporabljenega materiala s poreklom,uporabljeni mehanizmi za zategovanje niti, kvačkanje in cik-cak morajo biti že izdelki s poreklom | |

— Drugo | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

8456 do 8466 | Obdelovalni stroji in naprave ter njihovi deli in pribor iz tar. št. 8456 do 8466 | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

8469 do 8472 | Pisarniški stroji (npr.: pisalni stroji, računski stroji, stroji za avtomatsko obdelavo podatkov, razmnoževalni stroji, stroji za spajanje) | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

8480 | Livarski okvirji za livarne kovin; modelne plošče; modeli za kalupe, kalupi za kovino (razen kalupov za ingote), kovinske karbide, steklo, mineralne materiale, gumo ali plastične mase | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

8482 | Kotalni ležaji | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka,vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

8484 | Tesnila in podobni izdelki iz kovinskih listov, kombinirana z drugim materialom, ali iz dveh ali več plasti kovine; garniture tesnil in podobnih izdelkov, različne po sestavi materiala, v vrečkah, ovitkih ali podobnih pakiranjih; mehanska tesnila | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

8485 | Deli strojev brez električnih priključkov, izolatorjev, tuljav, kontaktov ali drugih električnih delov, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu v tem poglavju | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

ex Poglavje 85 | Električni stroji in oprema ter njihovi deli; aparati za snemanje ali reprodukcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št.izdelka,vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

8501 | Elektromotorji in električni generatorji (razen generatorskih agregatov) | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri se v okviru zgornje meje materiali, ki se uvrščajo v tarifno številko 8503, uporabljajo le do vrednosti 10 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

8502 | Električni generatorski agregati in rotacijski konvertorji | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri se v okviru zgornje meje materiali, ki se uvrščajo v tarifno številko 8501 ali 8503, uporabljajo le do skupne vrednosti 10 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

ex8504 | Napajalniki za stroje za avtomatično obdelavo podatkov | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

ex8518 | Mikrofoni in njihova stojala; zvočniki, vključno z zvočniki v zvočnih omaricah; avdiofrekvenčni električni ojačevalniki; električni sestavi za ojačevanje zvoka | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

8519 | Gramofoni, glasbeni avtomati na plošče, kasetni magnetofoni in drugi aparati za reprodukcijo zvoka, ki nimajo vgrajene naprave za snemanje zvoka | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

8520 | Magnetofoni in drugi aparati za snemanje zvoka, z vgrajenimi enotami za reprodukcijo zvoka ali brez njih | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

8521 | Aparati za snemanje in reprodukcijo slike, ki imajo vgrajen videotuner ali ne | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

8522 | Deli in pribor, uporabni predvsem ali pretežno za aparate iz tarifnih številk 8519 do 8521 | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

8523 | Pripravljeni neposneti nosilci za zvočna snemanja ali podobna snemanja drugih fenomenov, razen izdelkov iz poglavja 37 | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

8524 | Plošče, trakovi in drugi posneti nosilci z zvočnimi in drugimi podobnimi fenomeni, vključno z matricami in galvanskimi odtisi za proizvodnjo plošč, razen izdelkov iz poglavja 37: | | |

— matrice in galvanski odtisi za proizvodnjo plošč | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

— Drugo | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri se v okviru zgornje meje materiali, ki se uvrščajo v tarifno številko 8523, uporabljajo le do vrednosti 10 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

8525 | Oddajniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo, radiodifuzijo ali televizijo, vključno z oddajniki z vgrajenim sprejemnikom ali aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka; televizijske kamere; video kamere za snemanje posamičnih slik in druge video snemalne kamere | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

8526 | Radarji, naprave za radionavigacijo in aparati za radijsko daljinsko krmiljenje | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

8527 | Sprejemniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo ali radiodifuzijo, vključno s sprejemniki, kombiniranimi v istem ohišju z aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali z uro | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

8528 | Televizijski sprejemniki, kombinirani ali nekombinirani v istem ohišju z radijskimi sprejemniki ali aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slike; videomonitorji in videoprojektorji | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

8529 | Deli, ki so primerni izključno ali pretežno za aparate iz tarifnih številk 8525 do 8528: | | |

— Primerni izključno ali pretežno za aparate za snemanje ali reprodukcijo slike | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

— Drugo | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

8535 in 8536 | Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zavarovanje električnih tokokrogov ali za povezavo z električnimi tokokrogi ali v njih | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri se v okviru zgornje meje materiali, ki se uvrščajo v tarifno številko 8538, uporabljajo le do vrednosti 10 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

8537 | Table, plošče, pulti, mize, omare in druge osnove, opremljene z dvema ali več izdelki iz tarifnih številk 8535 ali 8536, za električno krmiljenje ali razdeljevanje električnega toka, vključno s tistimi z vgrajenimi instrumenti in aparati iz poglavja 90 in aparati za numerično krmiljenje, razen telefonskih central iz tarifne številke 8517 | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri se v okviru zgornje meje materiali, ki se uvrščajo v tarifno številko 8538, uporabljajo le do vrednosti 10 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

ex8541 | Diode, tranzistorji in podobni polprevodniški elementi, razen rezin, še nerazrezanih v čipe | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka,vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

8542 | Elektronska integrirana vezja in mikrosestavi | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri se v okviru zgornje meje materiali, ki se uvrščajo v tarifno številko 8541 ali 8542, uporabljajo le do skupne vrednosti 10 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

8544 | Izolirana žica (vključno z lakirano žico ali anodizirano žico), kabli (vključno s koaksialnimi kabli) in drugi izolirani električni vodniki, s konektorjem ali brez njega; kabli iz optičnih vlaken, izdelani iz posamično oplaščenih vlaken, kombinirani z električnimi vodniki ali ne, s konektorjem ali brez njega | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

8545 | Ogljene elektrode, ogljene ščetke, oglje za žarnice, oglje za baterije in drugi izdelki iz grafita ali drugega oglja, s kovino ali brez nje, za električne namene | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

8546 | Električni izolatorji iz kakršnega koli materiala | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

8547 | Izolirni deli za električne stroje, naprave ali opremo, izdelani v celoti iz izolirnega materiala ali samo z manjšimi kovinskimi komponentami (npr. tulci z navojem), vdelanimi med stiskanjem izključno zaradi vezave, razen izolatorjev iz tar. št. 8546; cevi za električne vodnike in spojke zanje, iz navadnih kovin, obložene z izolirnim materialom | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

8548 | Odpadki in ostanki primarnih celic, primarnih baterij in električnih akumulatorjev; iztrošene primarne baterije in iztrošeni električni akumulatorji; električni deli strojev ali aparatov, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu v tem poglavju | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

ex Poglavje 86 | Tirne lokomotive, tirna vozila in njihovi deli; železniški in tramvajski tirni sklopi in pribor ter njihovi deli; mehanična (vključno elektromehanična) signalna oprema za promet vseh vrst; razen: | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

8608 | Železniški in tramvajski tirni sklopi in pribor; mehanska (vključno z elektromehansko) oprema za signalizacijo, varnost, nadzor in upravljanje prometa v železniškem, tramvajskem in cestnem prometu, prometu na notranjih vodnih poteh, parkiriščih, lukah ali letališčih; njihovi deli | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka,vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

ex Poglavje 87 | Vozila, razen železniških in tramvajskih vozil ter njihovi deli in pribor; razen: | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

8709 | Samovozni delovni vozički, brez naprav za dviganje ali manipuliranje, ki se uporabljajo v tovarnah, skladiščih, lukah ali na letališčih za prevoz blaga na kratkih razdaljah; vlečna vozila, ki se upoprabljajo na peronih železniških postaj; deli navedenih vozil | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka,vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarn | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

8710 | Tanki in druga oklepna bojna motorna vozila, vključno tista, ki so opremljena z oborožitvenimi sredstvi, in njihovi deli | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka,vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

8711 | Motorna kolesa (tudi mopedi), kolesa in podobna vozila s pomožnim motorjem, z bočno prikolico ali brez nje; bočne prikolice: | | |

— Z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem in prostornino valja: | | |

— — Do vključno 50 cm3 | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna |

— — Nad 50 cm3 | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

— Drugo | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

ex8712 | Kolesa brez krogličnih ležajev | Proizvodnja iz materialov, ki niso uvrščeni v tarifno številko 8714 | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

8715 | Otroški vozički in njihovi deli | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. Izdelka,vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

8716 | Priklopniki in polpriklopniki; druga vozila, nesamovozna; njihovi deli | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. Izdelka,vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

ex Poglavje 88 | Letala, vesoljska plovila in njihovi deli; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št.izdelka | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex8804 | Rotošuti | Proizvodnja iz materialov iz katerekoli tarifne številke, skupaj z drugimi materiali iz tarifne številke 8804 | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

8805 | Oprema za lansiranje letal; krovna prestrezala letal in podobne naprave; naprave za treniranje letenja na tleh; deli navedenih izdelkov | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

Poglavje 89 | Ladje, čolni in plavajoče konstrukcije | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. Izdelka. Ne smejo se uporabljati ladijski trupi iz tarifne številke 8906 | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex Poglavje 90 | Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni, medicinski ali kirurški instrumenti in aparati; njihovi deli in pribor zanje; razen: | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka,vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

9001 | Optična vlakna in snopi optičnih vlaken; kabli iz optičnih vlaken, razen tistih iz tarifne številke 8544; listi in plošče iz polarizirajočega materiala; leče (vključno kontaktne leče), prizme, zrcala in drugi optični elementi iz kakršnega koli materiala, nemontirani, razen takih optično neobdelanih steklenih elementov | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

9002 | Leče, prizme, zrcala in drugi optični elementi, iz kakršnega koli materiala, montirani, ki so deli ali pribor instrumentov ali aparatov, razen takih optično neobdelanih steklenih elementov | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

9004 | Očala, naočniki in podobni izdelki, korektivni, zaščitni ali drugi | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

ex9005 | Daljnogledi z dvema okularjema, daljnogledi z enim okularjem, drugi optični teleskopi in njihova stojala | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka,vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

ex9006 | Fotografski aparati (razenkinematografskih), fotografski bliskovni aparati in bliskovne žarnice, razen bliskovnih žarnic na razelektrenje | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka,vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

9007 | Kinematografske kamere in projektorji, vključno s tistimi z vdelanimi aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka,vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

9011 | Sestavljeni optični mikroskopi, tudi tisti za mikrofotografijo, mikrokinematografijo in mikroprojekcijo | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka,vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

ex9014 | Drugi navigacijski instrumenti in aparati | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

9015 | Geodetski (tudi fotogrametrijski), hidrografski, oceanografski, hidrološki, meteorološki ali geofizikalni instrumenti in aparati, razen kompasov; daljinomeri | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

9016 | Tehtnice z občutljivostjo do vključno 5 centigramov (0,05 g), z utežmi ali brez njih | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

9017 | Instrumenti in aparati za risanje, označevanje ali matematično računanje (npr. risalni aparati, pantografi, kotomeri, risalni pribori v kompletu, logaritemska računala, računala v obliki okrogle plošče); ročni instrumenti za merjenje dolžine (npr. merilne palice in trakovi, mikrometrska merila, merila z nonijem), ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu v tem poglavju | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

9018 | Medicinski, kirurški, zobozdravniški in veterinarski instrumenti in aparati, vključno z scintigrafskimi, elektromedicinskimi aparati in aparati za preiskavo vida: | | |

— Zobozdravniški stoli, kombinirani z drugo zobozdravniško opremo na skupnem stojalu | Proizvodnja iz materialov iz katerekoli tarifne številke, skupaj z drugimi materiali iz tarifne številke 9018 | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

— Drugo | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar.št. izdelka,vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

9019 | Aparati za mehanoterapijo; aparati za masažo; aparati za psihološka testiranja; aparati za ozonoterapijo, kisikoterapijo, aerosolno terapijo, umetno dihanje in drugi terapevtski dihalni aparati | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka,vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

9020 | Drugi dihalni aparati in plinske maske, razen varovalnih mask brez mehanskih delov in zamenljivih filtrov | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka,vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna |

9024 | Stroji in aparati za preskušanje trdote, natezne trdnosti, ali odpornosti na tlak, elastičnosti ali drugih mehanskih lastnosti materiala (npr.: kovin, lesa, tekstilnega materiala, papirja, plastične mase) | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

9025 | Hidrometri in podobni merilniki, termometri, pirometri, barometri, higrometri (vlagomeri) in psihrometri, tudi kombinacije teh instrumentov, z možnostjo registriranja ali brez nje | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

9026 | Instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo pretoka, nivoja, tlaka ali drugih spremenljivih veličin pri tekočinah ali plinih (npr. merilniki pretoka, kazalniki nivoja, manometri, merilniki količine toplote), razen instrumentov in aparatov iz tarifnih številk 9014, 9015, 9028 ali 9032 | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

9027 | Instrumenti in aparati za fizikalne ali kemične analize (npr. polarimetri, refraktometri, spektrometri, aparati za analizo plina ali dima); instrumenti in aparati za merjenje in kontrolo viskoznosti, poroznosti, raztezanja, površinske napetosti in podobno; instrumenti in aparati za merjenje ali kontroliranje toplote, zvoka ali svetlobe (vključno z ekspozimetri); mikrotomi | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

9028 | Merilniki porabe ali proizvodnje plinov, tekočin ali električne energije, vključno z merilniki za njihovo umerjanje: | | |

— Deli in pribor | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

— Drugo | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

9029 | Števci vrtljajev, števci proizvodnje, taksimetri, kilometrski števci, števci korakov in podobno; kazalniki hitrosti in tahometri, razen tistih, ki se uvrščajo v tarifni številk 9014 ali 9015; stroboskopi | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

9030 | Osciloskopi, spektralni analizatorji in drugi instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo električnih veličin, razen merilnikov iz tarifne številke 9028; instrumenti in aparati za merjenje ali odkrivanje alfa, beta, gama, rentgenskih, kozmičnih ali drugih ionizirajočih sevanj | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

9031 | Instrumenti, aparati in stroji za merjenje ali kontrolo, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu v tem poglavju; projektorji profilov | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

9032 | Instrumenti in aparati za avtomatsko regulacijo ali krmiljenje | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

9033 | Deli in pribor (ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu v tem poglavju) za stroje, aparate ali instrumente iz poglavja 90 | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

ex Poglavje 91 | Ure in ročne ure in njihovi deli; razen: | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

9105 | Druge ure | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

9109 | Urni mehanizmi, kompletni in sestavljeni | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

9110 | Kompletni urni mehanizmi za osebne ali druge ure, nesestavljeni ali delno sestavljeni (mehanizmi v kompletih); nekompletni urni mehanizmi za osebne ali druge ure, sestavljeni, grobi urni mehanizmi za osebne ali druge ure | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri se v okviru zgornje meje materiali, ki se uvrščajo v tarifno številko 9114, uporabljajo le do vrednosti 10 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

9111 | Ohišja za osebne ure iz tar. št. 9101 in 9102 in deli ohišij | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. Izdelka,vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

9112 | Ohišja za hišne, pisarniške in podobne ure in ohišja podobne vrste za druge proizvode iz tega poglavja, deli ohišij | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka,vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarn | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

9113 | Jermenčki in zapestnice za ročne ure in deli za jermenčke in zapestnice: | | |

— Iz navadnih kovin, vključno s platiranimi z zlatom ali srebrom ali prevlečenimi s plemenito kovino | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

— Drugo | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

Poglavje 92 | Glasbila; njihovi deli in pribor | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna | |

Poglavje 93 | Orožje in strelivo; njuni deli in pribor | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

ex Poglavje 94 | Pohištvo; posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podobni polnjeni izdelki; svetilke in pribor zanje, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; osvetljeni znaki, osvetljeni znaki z imeni in podobno; montažne zgradbe; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex9401 in ex9403 | Pohištvo iz navadnih kovin, z vdelano nenapolnjeno bombažno tkanino, katere teža ne presega 300g/m2 | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka ali Proizvodnja iz bombažne tkanine, ki je že pripravljena za uporabo iz tarifne številke 9401 ali 9403, če: njena vrednost ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna,so vsi drugi uporabljeni materiali že s poreklom in se uvrščajo v vse druge tarifne številke, razen v tarifni številki 9401 ali 9403 | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

9405 | Svetilke in pribor zanje, vključno z reflektorji in njihovimi deli, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; osvetljeni znaki, osvetljene ploščice z imeni in podobno, s fiksiranim svetlobnim virom, in njihovi deli, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

9406 | Montažne zgradbe | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

ex Poglavje 95 | Igrače, rekviziti za družabne igre in šport; njihovi deli in pribor; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. Izdelka | |

9503 | Druge igrače; zmanjšani modeli in podobni modeli za igro, tudi s pogonom, sestavljanke, sestavljanke vseh vrst | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka;vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

ex9506 | Palice za golf in njihovi deli | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka. Vendar se lahko uporabljajo tudi grobo obdelani kosi za izdelavo glav za palice za golf | |

ex Poglavje 96 | Razni proizvodi; razen: | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

ex9601 in ex9602 | Izdelki iz materialov živalskega, rastlinskega ali mineralnega izvora, za rezljanje | Proizvodnja iz obdelanih materialov za rezljanje iz iste tarifne številke prej | |

9603 | Metle in ščetke (razen metel iz protja ter ščetk iz materialov veveričje ali podlasičje dlake) mehanične priprave za čiščenje podov, ročne, brez motorja: soboslikarski vložki in valji, brisalniki za pod in omele | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

9605 | Potovalni kompleti za osebno nego, za šivanje ali čiščenje obutve ali obleke | Vsak sestavni del ali izdelek v garnituri mora izpolnjevati pravilo, ki bi se zanj uporabljalo, če ne bi bil v garnituri. Sestavni deli ali izdelki brez porekla pa so lahko vključeni v garnituro, če njihova skupna vrednost ne presega 15 % cene izdelka franko tovarna | |

9606 | Gumbi, gumbi pritiskači, zaklopni gumbi, gumbi za srajce, gumbi ki se še oblačijo (prekrijejo) in drugi deli teh izdelkov; nedokončani gumbi | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka,vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

9608 | Svinčniki s kroglico; flomastri in označevalci z vrhom iz klobučevine ali drugega poroznega materiala; nalivna peresa in podobna peresa; peresa za kopiranje; patentni svinčniki; peresniki, držala za svinčnike in podobna držala; deli (vključno kapice in ščipalke) navedenih izdelkov, razen tistih iz tarifne številke 9609 | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka. Vendar se lahko uporabljajo peresa ali konice peres, ki so uvrščeni v isto tarifno številko | |

9612 | Trakovi za pisalne stroje in podobni trakovi, prepojeni s tiskarsko barvo ali drugače pripravljeni za odtiskovanje, vključno s trakovi na koleščkih ali v kasetah; blazinice za žige, prepojene ali neprepojene, s škatlo ali brez nje | Izdelava, pri kateri: so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka,vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna | |

ex9613 | Vžigalniki s tlačno vžigalno napravo | Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 9613 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna | |

ex9614 | Tobačne pipe ali glave za pipe | Izdelava iz grobo obdelanih kosov | |

Poglavje 97 | Umetniški predmeti, zbirke in starine | Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. št. izdelka | |

--------------------------------------------------

PRILOGA C

POTRDILO O GIBANJU BLAGA EUR.1 IN ZAHTEVEK ZA POTRDILO O GIBANJU BLAGA EUR.1

Navodila za tiskanje

1. Vsak obrazec meri 210 × 297 mm; dovoljeno odstopanje po dolžini je "minus 5 mm" oziroma "plus 8 mm". Uporabljati je treba bel, klejen, brezlesni pisalni papir, z najmanjšo težo 25 gramov na kvadratni meter. Imeti mora ozadje s tiskanim zelenim vzorcem "guilloche" tako, da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali kemičnimi sredstvi opazno na prvi pogled.

2. Pristojni organi držav članic Skupnosti si lahko pridržijo pravico, da sami tiskajo potrdila ali pa jih dajo tiskati pooblaščenim tiskarjem. V slednjem primeru se mora vsak obrazec sklicevati na tako pooblastilo. Na vsakem obrazcu morata biti navedeno ime in naslov tiskarja ali oznaka, ki omogoča njegovo identifikacijo. Obrazec mora imeti tudi zaporedno številko, tiskano ali ne, ki omogoča njegovo identifikacijo.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA D

IZJAVA NA RAČUNU

Izjava na računu, katere besedilo je navedeno v nadaljevanju, mora biti izdelana v skladu z opombami. Vendar opomb ni treba natisniti.

Angleška inačica

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … [1]) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin [2].

Danska inačica

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … [3]), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … [4].

Nemška inačica

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … [5]) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … – Ursprungswaren sind [6].

Grška inačica

Ο εξαγωγεας των προϊόντων που καλόπτονται από το παρόν έγγραψο (άδεια τελωνείου αριθ. … [7]) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … [8].

Španska inačica

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … [9]) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … [10].

Finska inačica

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … [11]) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … – alkuperätuotteita [12].

Francoska inačica

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … [13]) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … [14].

Italijanska inačica

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … [15]) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … [16].

Nizozemska inačica

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning Nr. … [17]), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiele oorsprong zijn [18].

Portugalska inačica

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o … [19]), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … [20].

Švedska inačica

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … [21]) försäkrar att dessa varor, orn inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung [22].

… [23]

(Kraj in datum)

… [24]

(Podpis izvoznika; dodatno mora biti jasno navedeno ime osebe, ki je podpisala izjavo)

[1] Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik v smislu člena 22 Priloge k tej uredbi, mora biti na tem mestu vpisana številka pooblastila. Če izjave na računu ne daje pooblaščeni izvoznik, se besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.

[2] Navedba porekla izdelkov

[3] Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik v smislu člena 22 Priloge k tej uredbi, mora biti na tem mestu vpisana številka pooblastila. Če izjave na računu ne daje pooblaščeni izvoznik, se besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.

[4] Navedba porekla izdelkov

[5] Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik v smislu člena 22 Priloge k tej uredbi, mora biti na tem mestu vpisana številka pooblastila. Če izjave na računu ne daje pooblaščeni izvoznik, se besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.

[6] Navedba porekla izdelkov

[7] Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik v smislu člena 22 Priloge k tej uredbi, mora biti na tem mestu vpisana številka pooblastila. Če izjave na računu ne daje pooblaščeni izvoznik, se besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.

[8] Navedba porekla izdelkov

[9] Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik v smislu člena 22 Priloge k tej uredbi, mora biti na tem mestu vpisana številka pooblastila. Če izjave na računu ne daje pooblaščeni izvoznik, se besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.

[10] Navedba porekla izdelkov

[11] Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik v smislu člena 22 Priloge k tej uredbi, mora biti na tem mestu vpisana številka pooblastila. Če izjave na računu ne daje pooblaščeni izvoznik, se besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.

[12] Navedba porekla izdelkov

[13] Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik v smislu člena 22 Priloge k tej uredbi, mora biti na tem mestu vpisana številka pooblastila. Če izjave na računu ne daje pooblaščeni izvoznik, se besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.

[14] Navedba porekla izdelkov

[15] Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik v smislu člena 22 Priloge k tej uredbi, mora biti na tem mestu vpisana številka pooblastila. Če izjave na računu ne daje pooblaščeni izvoznik, se besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.

[16] Navedba porekla izdelkov

[17] Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik v smislu člena 22 Priloge k tej uredbi, mora biti na tem mestu vpisana številka pooblastila. Če izjave na računu ne daje pooblaščeni izvoznik, se besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.

[18] Navedba porekla izdelkov

[19] Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik v smislu člena 22 Priloge k tej uredbi, mora biti na tem mestu vpisana številka pooblastila. Če izjave na računu ne daje pooblaščeni izvoznik, se besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.

[20] Navedba porekla izdelkov

[21] Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik v smislu člena 22 Priloge k tej uredbi, mora biti na tem mestu vpisana številka pooblastila. Če izjave na računu ne daje pooblaščeni izvoznik, se besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.

[22] Navedba porekla izdelkov

[23] Te navedbe se lahko izpustijo, če so informacije že na samem dokumentu.

[24] Glej člen 21(5) te uredbe. Kadar se ne zahteva podpis izvoznika, se izvzetje podpisa nanaša tudi na izvzetje navedbe imena podpisnika.

--------------------------------------------------

Top