EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0105

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2001/105/ES z dne 19. decembra 2001 o spremembi Direktive Sveta 94/57/ES o skupnih predpisih in standardih za organizacije, pooblaščene za inšpekcijski pregled in nadzor ladij ter za ustrezne ukrepe pomorskih upravBesedilo velja za EGP.

UL L 19, 22.1.2002, p. 9–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/105/oj

32001L0105Uradni list L 019 , 22/01/2002 str. 0009 - 0016


Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2001/105/ES

z dne 19. decembra 2001

o spremembi Direktive Sveta 94/57/ES o skupnih predpisih in standardih za organizacije, pooblaščene za inšpekcijski pregled in nadzor ladij ter za ustrezne ukrepe pomorskih uprav

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

ob upoštevanju mnenja Odbora regij [3],

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe [4], upoštevajoč skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor 13. novembra 2001,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Države zastave lahko izboljšajo varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja morja s primerno in obvezno uporabo ustreznih obstoječih konvencij, veljavnih na mednarodni ravni.

(2) Direktiva Sveta 94/57/ES [5] je vzpostavila sistem priznavanja organizacij na ravni Skupnosti, ki so lahko v skladu z mednarodnimi konvencijami pooblaščene v različnem obsegu za inšpekcijski pregled ladij in izdajo ustreznih varnostnih spričeval v imenu držav članic.

(3) Izvajanje te direktive je pokazalo, da bi lahko nekatere prilagoditve pri priznavanju organizacij v celotni Skupnosti bistveno prispevale h krepitvi takega sistema, ob hkratni poenostavitvi obveznosti spremljanja in poročanja, ki so naložene državam članicam.

(4) Po sprejetju Direktive 94/57/ES je prišlo do nadaljnjega razvoja ustrezne zakonodaje na ravni Skupnosti in na mednarodni ravni, ki zahteva nadaljnje prilagoditve Direktive 94/57/ES.

(5) Za namene Direktive 94/57/ES je zlasti primerno uporabiti spremembe mednarodnih konvencij, skupaj s protokoli in pripadajočimi kodeksi obveznega značaja, navedenimi v členu 2(d) Direktive 94/57/ES, ki so začele veljati po sprejetju direktive, in prav tako ustrezne resolucije Mednarodne pomorske organizacije (IMO).

(6) Zaradi spodbujanja učinkovitega izvajanja obveznosti držav zastave, določenih v mednarodnih konvencijah, je Skupščina IMO dne 27. novembra 1997 sprejela Resolucijo A.847(20) o smernicah za pomoč državam zastave pri uporabi instrumentov IMO.

(7) IMO je z Resolucijo Skupščine A.741(18) z dne 4. novembra 1993 sprejela Mednarodni kodeks za varno upravljanje ladij in preprečevanje onesnaževanja (ISM), ki je postal obvezen z novim poglavjem IX Mednarodne konvencije o varstvu človeškega življenja na morju (SOLAS).

(8) Za zagotovitev enotne uporabe Kodeksa ISM je IMO dne 23. novembra 1995 z Resolucijo A.788(19) sprejela smernice o izvajanju Kodeksa ISM s strani pomorskih uprav.

(9) IMO je zaradi uskladitve predpisanih nadzorov in inšpekcijskih pregledov, ki naj bi jih opravljale uprave države zastave na podlagi mednarodnih konvencij, sprejela Resolucijo A.746(18) z dne 4. novembra 1993 o smernicah za nadzor v okviru usklajenega sistema za nadzor in izdajanje spričeval.

(10) Dober zapis o izvajanju varnosti in preprečevanju onesnaževanja - ki se meri za vse ladje, ki jih je organizacija klasificirala, ne glede na zastavo, pod katero plujejo - je pomemben pokazatelj učinkovitosti organizacije in zato bistven za podelitev prvega priznanja in njegovo ohranjanje.

(11) Za podelitev prvega priznanja organizacijam, ki želijo biti pooblaščene za delovanje v imenu držav članic, lahko Komisija, skupaj z državami članicami, ki so zaprosile za priznanje, na usklajen in centraliziran način bolj učinkovito oceni, ali so zahteve Direktive 94/57/ES izpolnjene.

(12) Podobno se lahko bolj učinkovito na usklajen in centraliziran način zagotovi stalno poznejše spremljanje priznanih organizacij, da se oceni njihovo izpolnjevanje zahtev Direktive 94/57/ES. Zato je smiselno, da se ta naloga v imenu celotne Skupnosti poveri Komisiji, skupaj z državo članico, ki je zaprosila za priznanje.

(13) Poleg pooblastila državam članicam, da začasno odvzamejo pooblastilo organizaciji, ki deluje v njihovem imenu, bi moralo podobno pooblastilo veljati na ravni Skupnosti, da bi lahko Komisija na podlagi postopka odbora začasno odvzela priznanje organizaciji za določen čas, če se učinkovitost organizacije na področju varnosti in preprečevanja onesnaževanja slabša in če organizacija ne sprejme primernih korektivnih ukrepov.

(14) V skladu s pristopom na ravni Skupnosti se mora odločitev o odvzemu priznanja organizaciji, ki ne izpolnjuje določb te direktive, vključno s primeri, v katerih postane učinkovitost organizacije na področju varnosti in preprečevanja onesnaženja nezadovoljiva, sprejeti na ravni Skupnosti, torej jo mora sprejeti Komisija na podlagi postopka v odboru.

(15) Ker Direktiva 94/57/ES zagotavlja svobodo opravljanja storitev v Skupnosti, bi morala biti Skupnost upravičena do pogajanj o enakem obravnavanju priznanih organizacij, ki so locirane v Skupnosti, s tistimi tretjimi državami, v katerih so locirane nekatere od priznanih organizacij.

(16) Različnost režimov finančne odgovornosti organizacij, ki delujejo v imenu držav članic, je predstavljala težavo za pravilno izvajanje Direktive 94/57/ES. Kot prispevek k reševanju tega problema je smiselno na ravni Skupnosti vzpostaviti določeno stopnjo uskladitve odgovornosti za katerikoli dogodek, ki ga povzroči priznana organizacija, o čemer odloča sodišče, vključno z razreševanjem sporov z arbitražnimi postopki.

(17) Ukrepe, potrebne za izvajanje Direktive 94/57/ES, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil [6].

(18) Ker so preglednost in izmenjava podatkov med zainteresiranimi strankami, in prav tako pravica javnosti do dostopa do informacij, temeljnega pomena za preprečevanje nezgod na morju, bi morale priznane organizacije predložiti pomorskim inšpekcijskim organom vse ustrezne predpisane informacije v zvezi s stanjem ladij v njihovem razredu in o njem obvestiti javnost.

(19) Pri poskusu, da se ladjam prepreči spreminjanje razreda zaradi izogibanja potrebnim popravilom, bi morale priznane organizacije med seboj izmenjevati vse ustrezne informacije v zvezi s stanjem ladij, ki spreminjajo razred.

(20) Organizacije ne bi smeli nadzirati lastniki ali graditelji ladij ali drugi, ki so komercialno vključeni v gradnjo, opremljanje, popravilo ali obratovanje ladij. Organizacija ne bi smela biti glede prihodka preveč odvisna od enega samega trgovskega podjetja. Ob predložitvi svojega zahtevka za priznanje bi se morali klasifikacijski zavodi in njihovi inšpektorji individualno pisno zavezati, da ne bodo sprejeli predpisanih nalog, če obstaja verjetnost konflikta interesov, tj. če so sami lastniki ali upravljavci ladje, ki jo je treba pregledati, ali imajo poslovne, osebne ali družinske vezi z lastnikom ali upravljavcem ladje.

(21) Merila kakovosti, ki jih morajo izpolniti tehnične organizacije, da bi pridobile in ohranile priznanje Skupnosti, bi morala vključevati določbe za zagotovitev, da lahko inšpekcijske preglede in nadzor, ki se zahtevajo z mednarodnimi konvencijami, tj. predpisane naloge, povezane z izdajo ustreznih varnostnih spričeval, opravljajo izključno poklicni inšpektorji. Te organizacije morajo imeti strog nadzor nad vsem svojim osebjem in poslovalnicami, vključno z vsemi podružnicami in poslovalnicami znotraj in zunaj Skupnosti, in si morajo določiti lastne cilje in kazalce učinkovitosti na področju varnosti in preprečevanja onesnaževanja. Te organizacije morajo vzpostaviti sistem merjenja kakovosti svojih storitev.

(22) Direktivo 94/57/ES je treba ustrezno spremeniti -

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 94/57/ES se spremeni:

1. v členu 2 se točke (b), (c), (d), (i) in (j) nadomestijo:

"(b) "ladja, ki pluje pod zastavo države članice"; pomeni ladjo, ki je registrirana in pluje pod zastavo države članice v skladu z njeno zakonodajo. Ladje, ki ne ustrezajo tej opredelitvi, so izenačene z ladjami, ki plujejo pod zastavo tretje države;

(c) "inšpekcijski pregledi in nadzor"; pomenijo inšpekcijske preglede in nadzor, ki jih je treba na podlagi mednarodnih konvencij obvezno opraviti;

(d) "mednarodne konvencije"; pomenijo Mednarodno konvencijo o varstvu človeškega življenja na morju (SOLAS) iz leta 1974, Mednarodno konvencijo o tovornih črtah iz leta 1966 in Mednarodno konvencijo o preprečevanju onesnaženja morja z ladjami iz leta 1973/1978, skupaj s protokoli in spremembami konvencij ter pripadajočimi kodeksi obveznega značaja v vseh državah članicah, veljavnimi na dan 19. decembra 2001;

(i) "klasifikacijsko spričevalo"; je dokument, ki ga izda klasifikacijski zavod in potrjuje konstrukcijsko in mehansko primernost ladje za določeno uporabo ali storitev v skladu s pravili in predpisi, ki jih ta zavod opredeli in objavi;

(j) "spričevalo o varnosti radijske postaje na tovorni ladji"; pomeni spričevalo, uvedeno s spremenjenimi predpisi o radijski postaji SOLAS 1974/1978, ki jih je sprejela IMO;";

2. v členu 3 se na koncu odstavka 1 doda naslednji stavek:

"Države članice ukrepajo v skladu z ustreznimi določbami Priloge in Dodatka Resolucije IMO A.847(20) o smernicah za pomoč državam zastave pri uporabi instrumentov IMO.";

3. člen 4 se nadomesti:

"Člen 4

1. Države članice, ki želijo pooblastiti vsako še nepriznano organizacijo, vložijo pred Komisijo zahtevo za priznanje skupaj s popolnimi podatki in dokazili o izpolnjevanju meril iz Priloge ter o zahtevi in sprejetju obveznosti izpolnjevanja predpisov iz člena 15(2), (4) in (5). Komisija skupaj z zadevnimi državami članicami, ki vložijo zahtevek, oceni organizacije, za katere je prejela zahtevo za priznanje, da preveri, ali organizacije izpolnjujejo navedene zahteve in so sprejele obveznost njihovega izpolnjevanja. Pri odločanju o priznanju se upoštevajo zapisi organizacije o izvajanju varnosti in preprečevanja onesnaževanja iz člena 9. Komisija podeli priznanje po postopku iz člena 7(2).

2. Države članice lahko Komisiji predložijo posebne zahteve za omejeno triletno priznanje za organizacije, ki izpolnjujejo vsa merila iz Priloge, razen tistih, ki so določena v odstavkih 2 in 3 oddelka A. Za te posebne zahteve se uporablja enak postopek kakor v odstavku 1, pri čemer so iz ocene o izpolnjevanju meril, ki jo opravi Komisija skupaj z državo članico, izvzeta tista iz odstavkov 2 in 3 oddelka A. Ta omejena priznanja veljajo izključno za državo članico ali države članice, ki so vložile zahteve za tako priznanje.

3. Vse priznane organizacije skrbno spremlja odbor, vzpostavljen s členom 7, zlasti tiste iz odstavka 2 zgoraj zaradi morebitnih odločitev o podaljšanju omejenega priznanja. Glede slednjih organizacij se pri odločanju o podaljšanju takega priznanja ne upoštevajo merila iz odstavkov 2 in 3 oddelka A Priloge, ampak zapisi organizacije o izvajanju varnosti in preprečevanja onesnaževanja iz člena 9(2). Pri vsaki odločitvi o podaljšanju omejenega priznanja se določijo morebitni pogoji za tako podaljšanje.

4. Komisija sestavi in ažurira seznam organizacij, priznanih po odstavkih 1, 2 in 3. Seznam se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

5. Organizacije, ki so 22. januarja 2002 že bile priznane na podlagi te direktive, ostajajo priznane še naprej. Vendar se od teh organizacij zahteva, da izpolnjujejo nove predpise iz te direktive, kar se oceni pri prvi oceni iz člena 11.";

4. člen 5 se spremeni:

(a) odstavek 1 se nadomesti:

"1. Ob upoštevanju določb odstavka 3 in členov 6 in 11 pri uporabi člena 3(2) države članice načelno ne zavrnejo pooblastila katere koli priznane organizacije za opravljanje takih nalog. Vendar pa lahko na podlagi preglednih in objektivnih meril omejijo število organizacij, ki jih pooblastijo v skladu s svojimi potrebami. Na zahtevo države članice Komisija sprejme ustrezne ukrepe po postopku iz člena 7.";

(b) odstavek 2 se črta;

(c) odstavek 3 se nadomesti:

"3. Preden država članica privoli, da priznana organizacija, locirana v tretji državi, opravlja naloge iz člena 3 ali del teh nalog, lahko od zadevne tretje države zahteva vzajemno obravnavanje tistih priznanih organizacij, ki so locirane v Skupnosti. Poleg tega lahko Skupnost od tretje države, v kateri je locirana priznana organizacija, zahteva vzajemno obravnavanje tistih priznanih organizacij, ki so locirane v Skupnosti.";

5. člen 6 se spremeni:

(a) odstavek 2 se nadomesti:

"2. delovni odnos je urejen s formalnim pisnim in nediskriminatornim sporazumom ali z drugim enakovrednim pravnim dogovorom, ki določa posebne naloge in funkcije, ki so jih organizacije sprejele, in vključuje najmanj:

(a) določbe Dodatka II Resolucije IMO A.739(18) o smernicah za pooblaščanje organizacij, ki delujejo v imenu uprave, pri čemer se upoštevajo priloga, dodatki in priponke k IMO MSC/Okrožnici 710 in MEPC/Okrožnici 307 o vzorčnem sporazumu za pooblaščanje priznanih organizacij, ki delujejo v imenu uprave;

(b) naslednje določbe o finančni odgovornosti:

(i) če sodišče dokončno naloži upravi odgovornost, ki izhaja iz katerega koli dogodka, skupaj z zahtevo, da oškodovancem poravna odškodnino za izgubljeni dobiček ali navadno škodo ali telesno poškodbo ali smrt, za katero je to sodišče dokazalo, da je nastala zaradi namernega dejanja ali opustitve dejanja ali velike malomarnosti priznane organizacije, njenih organov, zaposlenih, predstavnikov ali drugih, ki delujejo v imenu priznane organizacije, ali če ji je taka odgovornost naložena v okviru rešitve spora v arbitražnih postopkih, je uprava od priznane organizacije upravičena zahtevati denarno odškodnino v obsegu, v katerem je po ugotovitvi sodišča priznana organizacija povzročila navedeni izgubljeni dobiček, navadno škodo, poškodbo ali smrt;

(ii) če sodišče dokončno naloži upravi odgovornost, ki izhaja iz katerega koli dogodka, skupaj z zahtevo, da oškodovancem poravna odškodnino za telesno poškodbo ali smrt, za katero je to sodišče dokazalo, da je nastala iz malomarnosti ali nepremišljenega dejanja ali opustitve dejanja priznane organizacije, njenih zaposlenih, predstavnikov ali drugih, ki delujejo v imenu priznane organizacije, ali če ji je taka odgovornost naložena v okviru rešitve spora v arbitražnih postopkih, je od priznane organizacije upravičena zahtevati denarno odškodnino v obsegu, v katerem je po ugotovitvi sodišča priznana organizacija povzročila navedeno telesno poškodbo ali smrt; države članice lahko omejijo najvišji znesek, ki ga plača priznana organizacija, pri čemer mora ta znašati vsaj 4 milijone EUR;

(iii) če sodišče dokončno naloži upravi odgovornost, ki izhaja iz katerega koli dogodka, skupaj z zahtevo, da oškodovancem poravna odškodnino za izgubljeni dobiček ali navadno škodo, za katero je sodišče dokazalo, da je nastala iz malomarnosti ali nepremišljenega dejanja ali opustitve dejanja priznane organizacije, njenih zaposlenih, predstavnikov ali drugih, ki delujejo v imenu priznane organizacije, ali če ji je taka odgovornost naložena v okviru rešitve spora v arbitražnih postopkih, je od priznane organizacije upravičena zahtevati denarno odškodnino v obsegu, v katerem po ugotovitvi sodišča priznana organizacija povzroči navedeni izgubljeni dobiček ali navadno škodo; države članice lahko omejijo najvišji znesek, ki ga plača priznana organizacija, pri čemer mora ta znašati vsaj 2 milijona EUR;

(c) določbe o rednem nadzoru nalog, ki jih organizacije prevzemajo v imenu uprave, nadzor pa izvaja uprava ali od uprave imenovan nepristranski zunanji organ, kakor je navedeno v členu 11(1);

(d) možnost naključnih in podrobnih inšpekcijskih pregledov ladij;

(e) določbe o sporočanju bistvenih podatkov o njihovem klasificiranem ladjevju, spremembah, začasnih odvzemih in umikih klasifikacije, kakor je navedeno v členu 15(3).";

(b) doda se naslednji odstavek:

"5. Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo, v katerem oceni gospodarski vpliv režima odgovornosti, predvidenega v tem členu, na zadevne stranke, in zlasti njegove posledice za finančno ravnovesje priznanih organizacij, najpozneje do 22. julija 2006.

To poročilo izdela v sodelovanju s pristojnimi organi držav članic in zadevnimi strankami, zlasti s priznanimi organizacijami/klasifikacijskimi zavodi. Komisija predloži, če je zaradi te ocene potrebno, predlog o spremembi te direktive predvsem v zvezi z bolj natančnimi določili glede načela odgovornosti in omejitev odgovornosti.";

6. člen 7 se nadomesti:

"Člen 7

1. Komisiji pomaga odbor.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek veljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 sklepa.

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES znaša tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.";

7. člen 8(1) se nadomesti:

"1. Ta direktiva se lahko spremeni po postopku iz člena 7(2) brez razširitve področja njene uporabe, da bi:

- se v to direktivo prevzele poznejše spremembe mednarodnih konvencij, protokolov, kodeksov in resolucij, povezanih s to direktivo in navedenih v členih 2(d), 3(1) in 6(2), ki so začele veljati;

- se ažurirala merila v Prilogi, zlasti ob upoštevanju ustreznih odločitev IMO,

- se spremenili zneski, določeni v točkah (ii) in (iii) člena 6(2)(b).";

8. člen 9 se nadomesti:

"Člen 9

1. Organizacijam iz člena 4, ki ne izpolnjujejo več meril iz Priloge ali katerih zapisi o izvajanju varnosti in preprečevanja onesnaževanja, navedeni v odstavku 2, so nezadostni, se priznanje odvzame. O odvzemu priznanja odloča Komisija po postopku iz člena 7(2), potem ko je zadevna organizacija dobila priložnost, da predloži svoje pripombe.

2. Pri pripravi osnutkov odločbe o umiku priznanja po odstavku 1 Komisija upošteva rezultate ocene priznanih organizacij po členu 11 in prav tako zapise organizacij o izvajanju varnosti in preprečevanja onesnaževanja, ki se meri za vse ladje v njihovem razredu, ne glede na zastavo, pod katero plujejo.

Zapisi organizacij o izvajanju varnosti in preprečevanja onesnaževanja temeljijo na podatkih, pridobljenih v okviru Pariškega memoranduma o soglasju glede nadzora, ki ga opravlja inšpekcija za varnost plovbe, in/ali podobnih ureditev. Drugi podatki se lahko pridobijo iz analize nezgod, v katere so vpletene ladje, ki so jih klasificirale priznane organizacije.

Poročila, ki jih izdelajo države članice na podlagi člena 12, se prav tako upoštevajo pri oceni zapisov organizacij o izvajanju varnosti in preprečevanju onesnaževanja.

Odbor, ustanovljen s členom 7, določi merila, s pomočjo katerih se na podlagi podatkov iz tega odstavka odloči, kdaj lahko ravnanje organizacije, ki deluje v imenu države zastave, pomeni nesprejemljivo nevarnost za varnost in okolje.

Komisija na lastno pobudo ali na zahtevo države članice predloži odboru osnutke odločb o odvzemu priznanja iz odstavka 1.";

9. člen 10 se nadomesti:

"Člen 10

1. Ne glede na merila, navedena v Prilogi, lahko država članica, ki meni, da priznana organizacija ne more biti več pooblaščena za opravljanje nalog iz člena 3 v njenem imenu, začasno odvzame tako pooblastilo po naslednjem postopku:

(a) država članica takoj obvesti Komisijo in druge države članice o svoji odločitvi in navede utemeljene razloge zanjo;

(b) Komisija preuči, ali je začasni odvzem upravičen zaradi resne nevarnosti za varnost ali okolje;

(c) Komisija po postopku iz člena 7(2) obvesti državo članico, ali je njena odločitev o začasnem odvzemu pooblastila upravičena zaradi resne nevarnosti za varnost ali okolje, in, če ni upravičena, od nje zahteva preklic začasnega odvzema.

2. Kadarkoli Komisija meni, da se zapisi priznane organizacije o izvajanju varnosti in preprečevanja onesnaževanja slabšajo, ne da bi sicer upravičevali umik priznanja na podlagi meril iz člena 9(2), lahko o tem ustrezno obvesti priznano organizacijo in od nje zahteva sprejetje ustreznih ukrepov za izboljšanje zapisov o izvajanju varnosti in preprečevanja onesnaževanja ter o tem obvesti države članice. Če priznana organizacija ne predloži Komisiji ustreznega odgovora ali če Komisija meni, da ukrepi, ki jih je priznana organizacija sprejela, niso izboljšali zapisov o varnosti in preprečevanju onesnaževanja, lahko Komisija po postopku iz člena 7(2) začasno odvzame priznanje organizacije za eno leto, potem ko je organizacija dobila priložnost, da predloži svoje pripombe. V tem obdobju priznana organizacija ne sme izdajati ali obnavljati spričeval za ladje, ki plujejo pod zastavo držav članic, vendar ostanejo spričevala, ki jih je organizacija izdala ali obnovila v preteklosti, veljavna.

3. Postopek iz odstavka 2 se uporabi prav tako, kadar ima Komisija dokaze, da priznana organizacija ni izpolnila določb iz člena 15(3), (4) ali (5).

4. Eno leto po sprejetju odločitve Komisije, da začasno odvzame priznanje organizacije, Komisija oceni, ali so pomanjkljivosti iz odstavkov 2 in 3, ki so privedle do začasnega odvzema, odpravljene. Če te pomanjkljivosti še obstajajo, se priznanje odvzame po postopku iz člena 7(2).";

10. člen 11 se nadomesti:

"Člen 11

1. Vsaka država članica se mora prepričati o tem, ali priznane organizacije, ki delujejo v njenem imenu po členu 3(2), po mnenju njene pristojne uprave zadovoljivo opravljajo naloge iz tega člena.

2. Vsaka država članica opravi to nalogo vsaj vsaki dve leti ter predloži drugim državam članicam in Komisiji poročilo o rezultatih tega spremljanja najpozneje do 31. marca v letu, ki sledi letu, za katero poročilo velja.

3. Komisija redno in vsaj vsaki dve leti oceni vse priznane organizacije, skupaj z državo članico, ki je vložila ustrezno zahtevo za priznanje, da preveri, ali izpolnjujejo merila iz Priloge. Pri izbiranju organizacij za oceno Komisija posveča posebno pozornost zapisom organizacije o izvajanju varnosti in preprečevanju onesnaževanja, zapisom o nezgodah in poročilom, ki jih predložijo države članice v skladu s členom 12. Ocena lahko vključuje obisk regionalnih podružnic organizacije in prav tako naključni inšpekcijski pregled ladij, da se preveri poslovanje organizacije. V tem primeru, če je to primerno, Komisija obvesti državo članico regionalne podružnice. Komisija predloži državam članicam poročilo o rezultatih ocene.

4. Vsaka priznana organizacija da odboru, ustanovljenem s členom 7, vsako leto na voljo rezultate pregleda svojega upravljanja sistema kakovosti.";

11. člen 12 se nadomesti:

"Člen 12

Pri uresničevanju pravic in dolžnosti inšpekcijskega pregleda, ki pripadajo državam pristanišča, države članice poročajo Komisiji in drugim državam članicam ter obvestijo zadevno državo zastave o odkritju veljavnih spričeval, ki so jih izdale organizacije, delujoče v imenu države zastave, za ladjo, ki ne izpolnjuje ustreznih predpisov mednarodnih konvencij, ali o katerih koli pomanjkljivostih ladje, ki ima veljavno klasifikacijsko spričevalo, v zvezi s postavkami, za katere to spričevalo velja. Za namene tega člena se poroča samo o tistih ladjah, ki predstavljajo resno nevarnost za varnost in okolje ali kažejo znake posebno malomarnega ravnanja organizacij. Zadevna priznana organizacija je obveščena o primeru v trenutku začetnega inšpekcijskega pregleda, da lahko takoj sprejme ustrezne nadaljnje ukrepe.";

12. člen 13 se črta;

13. na koncu člena 14(2) se sklicevanje na člen 13 nadomesti s sklicevanjem na člen 7(2);

14. člen 15 se spremeni:

(a) odstavek 1 se nadomesti:

"1. Priznane organizacije se med seboj redno posvetujejo, da bi ohranile enakovrednost svojih tehničnih standardov in njihovega izvajanja po določbi Resolucije IMO A.847(20) o smernicah za pomoč državam zastave pri uporabi instrumentov IMO. Priznane organizacije predložijo Komisiji redna poročila o temeljnem napredku na področju standardov.";

(b) odstavka 3 in 4 se nadomestita:

"3. Priznane organizacije predložijo vsem upravam držav članic, ki so podelile katero koli od pooblastil, predvidenih v členu 3, in Komisiji vse ustrezne podatke o svojem klasificiranem ladjevju, prenosih, spremembah, začasnih odvzemih in umikih klasifikacije, ne glede na zastavo, pod katero plujejo ladje. Podatki o prenosih, spremembah, začasnih odvzemih in umikih klasifikacije, vključno s podatki o vseh zapoznelih nadzorih in zapoznelih priporočilih, klasifikacijskih pogojih, operativnih pogojih ali operativnih omejitvah, naloženih njihovim klasificiranim plovilom, se - ne glede na zastavo, pod katero plovila plujejo - sporočijo prav tako v informacijski sistem Sirenac zaradi pregledov pomorske inšpekcije in po potrebi objavijo na spletni strani teh priznanih organizacij.

4. Priznane organizacije ne izdajo spričeval ladji, ne glede na njeno zastavo, ki je deklasificirana ali je spremenila razred iz varnostnih razlogov, preden ne dajo priložnosti pristojnemu organu države zastave, da v razumnem roku da svoje mnenje, da bi tako ugotovile, ali je potreben celoten inšpekcijski pregled.";

(c) doda se naslednji odstavek:

"5. Pri prenosu ladje od ene priznane organizacije k drugi odstopna organizacija obvesti prevzemno organizacijo o vsakem zapoznelem nadzoru, zapoznelih priporočilih, klasifikacijskih pogojih, operativnih pogojih ali operativnih omejitvah, ki so ladji naloženi. Ob prenosu odstopna organizacija predloži prevzemni organizaciji popolno dokumentacijo o ladji. Prevzemna organizacija lahko izda spričevala za ladjo šele potem, ko je uspešno zaključen vsak zapozneli nadzor in izpolnjena vsa zapoznela priporočila ali klasifikacijski pogoji, ki so bili ladji naloženi predhodno, v skladu z navedbami odstopne organizacije. Pred izdajo spričeval mora prevzemna organizacija obvestiti odstopno organizacijo o datumu izdaje spričeval in potrditi datum, kraj in ukrepe, sprejete v zvezi z izvedbo vsakega zapoznelega nadzora, zapoznelega priporočila ali zapoznelega pogoja klasifikacije. Priznane organizacije medsebojno sodelujejo zaradi pravilnega izvajanja določb tega odstavka.";

15. v členu 16 se doda naslednji odstavek:

"4. Poleg tega Komisija redno obvešča Evropski parlament in Svet o napredku pri izvajanju direktive v državah članicah.";

16. Priloga k Direktivi se spremeni:

(a) oddelek A se nadomesti:

"A. SPLOŠNA MINIMALNA MERILA

1. Priznana organizacija mora biti zmožna dokazati obširne izkušnje pri ocenjevanju zasnove in konstrukcije trgovskih ladij.

2. Organizacija mora klasificirati ladjevje z najmanj 1000 čezoceanskimi ladjami (prek 100 BRT), s skupno najmanj 5 milijonov BRT.

3. Organizacija mora zaposlovati tehnično osebje, sorazmerno številu klasificiranih plovil. Za izpolnitev zahtev iz odstavka 2 je potrebnih najmanj 100 poklicnih inšpektorjev.

4. Organizacija mora imeti izčrpna pravila in predpise o zasnovi, konstrukciji in rednem nadzoru trgovskih ladij, ki jih objavi ter ažurira in izboljšuje z raziskovalnimi in razvojnimi programi.

5. Organizacija mora vsako leto objaviti svoj register plovil ali pa ga voditi v elektronski bazi podatkov, dostopni javnosti.

6. Organizacije ne smejo nadzirati lastniki ali graditelji ladij ali drugi, ki so komercialno vključeni v gradnjo, opremljanje, popravilo ali obratovanje ladij. Organizacija ne sme biti glede prihodka preveč odvisna od enega samega trgovskega podjetja. Priznana organizacija ne sme opravljati predpisanih dejavnosti, če je sama lastnik ali upravljavec ladje ali če ima poslovne, osebne ali družinske vezi z lastnikom ali upravljavcem ladje. Ta nezdružljivost velja prav tako za inšpektorje, ki jih zaposli priznana organizacija.

7. Organizacija mora poslovati v skladu z določbami Priloge k Resoluciji IMO A.789(19) o specifikacijah nalog priznanih organizacij, ki delujejo v imenu uprave, za izvajanje nadzora in izdajanje spričeval, če te določbe spadajo na področje uporabe te direktive.";

(b) v oddelku B:

(i) naslov se nadomesti:

"B. POSEBNA MINIMALNA MERILA"

;

(ii) odstavki 4, 5, 6, 7 in 9 se nadomestijo:

"4. Organizacija je pripravljena predložiti upravi, Komisiji in zainteresiranim strankam zadevne informacije.

5. Vodstvo organizacije je opredelilo in dokumentiralo svojo politiko, cilje in zavezanost glede kakovosti ter zagotovilo, da se ta politika razume, izvaja in vzdržuje na vseh ravneh organizacije. Politika organizacije mora upoštevati cilje in kazalce izvajanja varnosti in preprečevanja onesnaževanja.

6. Organizacija je razvila, izvedla in vzdržuje učinkovit notranji sistem kakovosti, ki temelji na ustreznih delih mednarodno priznanih standardov kakovosti in je v skladu s Standardi EN 45004 (inšpekcijski organi) in EN 29001 po razlagi določb Sheme IASC o certificiranju sistema kakovosti ter med drugim zagotavlja, da:

(a) se pravila in predpisi organizacije sestavljajo in vzdržujejo sistematično;

(b) se pravila in predpisi organizacije upoštevajo in da je uveljavljen notranji sistem merjenja kakovosti storitve glede na ta pravila in predpise;

(c) so predpisi o predpisanih dejavnostih, za katere je organizacija pooblaščena, izpolnjeni, in da je uveljavljen notranji sistem merjenja kakovosti storitve glede na skladnost z mednarodnimi konvencijami;

(d) so pristojnosti, pooblastila in medsebojna razmerja med osebami, katerih delo vpliva na kakovost storitev organizacije, opredeljena in dokumentirana;

(e) celotno delo poteka v nadzorovanih pogojih;

(f) je nadzorni sistem, ki spremlja dejavnosti in delo inšpektorjev ter tehničnega in upravnega osebja, ki ga organizacija neposredno zaposli, uveljavljen;

(g) predpisane dejavnosti, za katere je organizacija pooblaščena, izvajajo samo poklicni inšpektorji ali poklicni inšpektorji drugih priznanih organizacij; v vseh primerih morajo imeti obširno znanje o določeni vrsti ladje, na kateri izvajajo predpisane dejavnosti, kolikor je pomembno za izvedbo določenega nadzora, in o zadevnih predpisih, ki se pri tem uporabljajo;

(h) se inšpektorji sistematično izobražujejo in njihovo znanje stalno dopolnjuje;

(i) se beleži doseganje zahtevanih standardov na področjih, ki jih pokrivajo izvedene storitve, in prav tako učinkovito delovanje sistema kakovosti;

(j) obstaja obširen sistem načrtovanih in zabeleženih notranjih pregledov s kakovostjo povezanih dejavnosti na vseh lokacijah;

(k) se predpisani nadzori in inšpekcijski pregledi, ki jih zahteva usklajeni sistem za nadzor in izdajo spričeval, za katere je organizacija pooblaščena, izvajajo v skladu z določbami Priloge in Dodatka k Resoluciji IMO A.746(18) o smernicah za nadzor v okviru usklajenega sistema za nadzor in izdajo spričeval;

(l) so uveljavljene jasne in neposredne odgovornosti in kontrole med osrednjimi in regionalnimi predstavništvi družbe ter med priznanimi organizacijami in njihovimi inšpektorji.

7. Organizacija mora pokazati zmožnost za:

(a) razvijanje in ažuriranje popolnega in ustreznega sklopa lastnih pravil in predpisov o ladijskem trupu, strojih ter električni in nadzorni opremi s kakovostjo, ki je v skladu z mednarodno priznanimi tehničnimi standardi, na podlagi katerih je mogoče izdati spričevala v okviru Konvencije SOLAS in varnostna spričevala za potniške ladje (glede primernosti ladijske konstrukcije in pomembnih strojnih sistemov na ladji) ter spričevala o tovorni črti (glede primernosti moči ladijskega pogona);

(b) izvedbo vseh inšpekcijskih pregledov in nadzorov, ki jih za izdajo spričeval zahtevajo mednarodne konvencije, vključno s potrebnimi sredstvi za oceno - z uporabo usposobljenega strokovnega osebja in v skladu z določbami Priloge k Resoluciji IMO A.788(19) o smernicah za izvajanje Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij in preprečevanje onesnaževanja (Kodeks ISM) uprav - uporabe in vzdrževanja sistema za varno upravljanje, na kopnem in na ladjah, ki je predmet izdajanja spričeval.";

"9. Organizacija mora predstavnikom uprave in drugim zadevnim strankam dovoliti udeležbo pri razvijanju svojih pravil in/ali predpisov."

Člen 2

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 22. julija 2003. O tem takoj obvestijo Komisijo.

2. Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

3. Države članice predložijo Komisiji besedila predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 19. decembra 2001

Za Evropski parlament

Predsednica

N. Fontaine

Za Svet

Predsednica

A. Neyts-Uyttebroeck

[1] UL C 212 E, 25.7.2000, str. 114, in UL C 154 E, 29.5.2001, str. 51.

[2] UL C 14, 16.1.2001, str. 22.

[3] UL C 22, 24.1.2001, str. 19.

[4] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 30. novembra 2000 (UL C 228, 13.8.2001, str. 150), Skupno stališče Sveta z dne 26. februarja 2001 (UL C 101, 30.3.2001, str. 1) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 16. maja 2001 (še ni objavljen v Uradnem listu). Sklep Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2001 in Sklep Sveta z dne 6. decembra 2001.

[5] UL L 319, 12.12.1994, str. 20. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 97/58/ES (UL L 274, 7.10.1997, str. 8).

[6] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

--------------------------------------------------

Top