EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001E0931

Skupno stališče Sveta z dne 27. decembra 2001 o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu

UL L 344, 28.12.2001, p. 93–96 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/02/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2001/931/oj

32001E0931Uradni list L 344 , 28/12/2001 str. 0093 - 0096


Skupno stališče Sveta

z dne 27. decembra 2001

o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu

(2001/931/SZVP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 15 in 34 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Evropski svet je na svojem izrednem sestanku 21. septembra 2001 izjavil, da je terorizem za svet in Evropo stvaren izziv in da bo boj proti terorizmu prednostna naloga Evropske unije.

(2) Varnostni svet Združenih narodov je 28. septembra 2001 sprejel Resolucijo 1373(2001) o določitvi široke strategije za boj proti terorizmu in zlasti proti financiranju terorizma.

(3) Svet je 8. oktobra 2001 ponovno potrdil odločenost Unije, da se bo v tesnem sodelovanju z Združenimi državami borila proti virom, iz katerih se financira terorizem.

(4) Svet je 26. februarja 2001 v skladu z Resolucijo 1333(2000) Varnostnega sveta Združenih narodov sprejel Skupno stališče 2001/154/SZVP [1], ki med drugim zagotavlja zamrznitev denarnih sredstev Osame bin Ladna in posameznikov ter organizacij, povezanih z njim. Posledično to skupno stališče ne velja za navedene osebe, skupine in organizacije.

(5) Za izvajanje Resolucije 1373(2001) Varnostnega sveta Združenih narodov mora Evropska unija sprejeti dodatne ukrepe.

(6) Države članice so Evropski uniji že sporočile potrebne informacije za izvajanje navedenih dodatnih ukrepov.

(7) Za izvajanje nekaterih navedenih dodatnih ukrepov je potrebno ukrepanje Skupnosti; prav tako je potrebno ukrepanje držav članic, še zlasti glede uporabe oblik policijskega sodelovanja in sodelovanja sodstva v kazenskih zadevah –

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

1. To skupno stališče se uporablja v skladu z določbami navedenih členov za osebe, skupine in organizacije, vpletene v teroristična dejanja in naštete v Prilogi.

2. V tem skupnem stališču "osebe, skupine in organizacije, vpletene v teroristična dejanja" pomenijo:

- osebe, ki izvajajo, ali poskušajo izvajati teroristična dejanja, ali sodelujejo pri njih, ali omogočajo njihovo izvajanje,

- skupine in organizacije, ki so v lasti ali pod nadzorom, neposredno ali posredno, takih oseb; ter osebe, skupine in organizacije, ki delujejo v imenu ali pod vodstvom takih oseb, skupin in organizacij, vključno z denarnimi sredstvi, izvedenimi ali pridobljenimi iz premoženja v lasti ali pod nadzorom, posredno ali neposredno, takih oseb ter pridruženih oseb, skupin in organizacij.

3. V tem skupnem stališču "teroristično dejanje" pomeni eno od naslednjih naklepnih dejanj, ki glede na svoj značaj ali pomen lahko resno škodijo državi ali mednarodni organizaciji in so opredeljena kot kršitev nacionalnega prava ter katerih cilj je:

(i) resno ustrahovanje prebivalstva, ali

(ii) nezakonita prisila na vlado ali mednarodno organizacijo, da ne ukrepa ali da se odreče ukrepanju, ali

(iii) resno destabiliziranje ali uničevanje temeljnih političnih, ustavnih, gospodarskih ali družbenih struktur države ali mednarodne organizacije:

(a) napad na človeško življenje, ki lahko povzroči smrt;

(b) napad na fizično integriteto osebe;

(c) ugrabitev ali jemanje talcev;

(d) veliko uničenje vladnih ali državnih objektov, prometnega sistema, objektov infrastrukture, vključno z informacijskim sistemom, pritrjenih ploščadi na epikontinentalnem pasu, javnih krajev ali zasebne lastnine, ki bi lahko ogrozilo človeško življenje ali povzročilo gospodarske izgube;

(e) zaseg letal, ladij ali drugih sredstev javnega ali blagovnega prometa;

(f) izdelovanje, posest, pridobivanje, prenos ali uporaba orožja, razstreliva ali jedrskega, biološkega ali kemičnega orožja in preskrba z njim ter tudi raziskovanje in razvijanje biološkega in kemičnega orožja;

(g) sproščanje nevarnih snovi ali povzročanje požarov, eksplozij ali poplav, ki povzroča ogrožanje človeškega življenja;

(h) motenje ali prekinitev preskrbe z vodo, električno energijo ali drugimi temeljnimi naravnimi viri, ki povzroča ogrožanje človeškega življenja;

(i) grožnja izvršitve dejanj, naštetih od (a) do (h);

(j) vodenje teroristične skupine;

(k) sodelovanje pri dejavnostih teroristične skupine, vključno s preskrbo informacij ali materialnih virov ali financiranjem njenih dejavnosti, v vednosti, da bo tako sodelovanje prispevalo k zločinski dejavnosti skupine.

V tem odstavku "teroristična skupina" pomeni strukturirano skupino, sestavljeno iz dveh ali več oseb, ki je bila ustanovljena v nekem časovnem obdobju in deluje usklajeno zaradi izvajanja terorističnih dejanj. "Strukturirana skupina" pomeni skupino, ki ni bila ustanovljena na slepo zaradi takojšnje izvedbe terorističnega dejanja in v kateri ni potrebna formalna razdelitev vlog med člani, stalnost sestave ali oblikovana struktura.

4. Seznam v Prilogi je sestavljen na podlagi točnih podatkov ali gradiva iz s tem povezanega dosjeja, ki prikazuje, da je odločitev glede oseb, skupin ali organizacij sprejel pristojni organ, ne glede na to, ali gre za začetek preiskave ali pregon zaradi terorističnega dejanja, poskusa ali omogočanja takega dejanja ali sodelovanja pri njem s podlago na trdnih in zaupanja vrednih dokazih ali indicih ali obsodbe za taka dejanja. Osebe, skupine in organizacije, ki jih je Varnostni svet Združenih narodov opredelil kot povezane s terorizmom in proti katerim je odredil sankcije, se lahko vključijo na seznam.

V tem odstavku "pristojni organ" pomeni pravosodni organ, ali kjer pravosodni organi nimajo pristojnosti na področju, za katerega velja ta odstavek, enakovredni pristojni organ.

5. Svet deluje na način, ki zagotavlja, da so imena oseb ali organizacij, skupin ali organizacij, naštetih v Prilogi, opremljena s podrobnostmi, ki omogočajo učinkovito prepoznavo posebnih ljudi, pravnih oseb, organizacij ali teles ter omogočajo oprostitev tistih z enakimi ali podobnimi imeni.

6. Imena oseb in organizacij na seznamu v Prilogi se preverjajo v rednih obdobjih in najmanj enkrat na šest mesecev, da se zagotovi utemeljenost njihovega zadržanja v seznamu.

Člen 2

Evropska skupnost glede na omejitev pooblastil, ki se na njo prenesejo s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, odredi zamrznitev denarnih sredstev in drugega finančnega premoženja ali gospodarskih virov oseb, skupin in organizacij, naštetih v Prilogi.

Člen 3

Evropska skupnost glede na omejitev pooblastil, ki se na njo prenesejo s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, zagotovi, da se denarna sredstva, finančno premoženje ali gospodarski viri ali finančne ali druge storitve s tem v zvezi ne dajo na voljo, neposredno ali posredno, v korist oseb, skupin in organizacij, naštetih v Prilogi.

Člen 4

Države članice si glede na Naslov VI Pogodbe o Evropski uniji s policijskim sodelovanjem in sodelovanjem sodstva v kazenskih zadevah medsebojno nudijo najširšo možno pomoč pri preprečevanju terorističnih dejanj in v boju proti njim. Zaradi tega pri preiskavah in delovnih postopkih, ki jih vodijo njihovi organi glede oseb, skupin in organizacij, naštetih v Prilogi, v polni meri, na zahtevo, izkoriščajo svoje veljavne pristojnosti v skladu z akti Evropske unije in drugimi mednarodnimi sporazumi, dogovori in konvencijami, ki so obvezujoči za države članice.

Člen 5

To skupno stališče začne veljati z dnem sprejetja.

Člen 6

To skupno stališče je predmet stalnega pregleda.

Člen 7

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu.

V Bruslju, 27. decembra 2001

Za Svet

Predsednik

L. Michel

[1] UL L 57, 27.2.2001, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Prvi seznam oseb, skupin in organizacij iz člena 1 [1]

1. OSEBE

*— ABAUNZA MARTINEZ, Javier (aktivist ETA), rojen 1.1.1965 v Guernici (Biskaja), osebna izkaznica št. 78865882,

*— ALBERDI URANGA, Itziar (aktivist ETA), rojen 7.10.1963 v Durangu (Biskaja), osebna izkaznica št. 78865693,

*— ALBISU IRIARTE, Miguel (aktivist ETA; član Gestoras Pro-amnistía), rojen 7.6.1961 v San Sebastiánu (Guipúzcoa), osebna izkaznica št. 15954596,

*— ALCALDE LINARES, Angel (aktivist ETA; član Herri Batasune/E. H/Batasuna), rojen 2.5.1943 v Portugalete (Biskaja), osebna izkaznica št. 14390353,

— AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), rojen 26.6.1967 v Qatif-Bab al Shamalu, Savdska Arabija; državljan Savdske Arabije,

— AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, rojen v Al Ihsi, Savdska Arabija; državljan Savdske Arabije,

— AL-YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, rojen 16.10.1966 v Tarutu, Savdska Arabija; državljan Savdske Arabije,

*— ARZALLUS TAPIA, Eusebio (aktivist ETA), rojen 8.11.1957 v Regilu (Guipúzcoa), osebna izkaznica št. 15927207,

- ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Libanon, rojen 1960 v Libanonu; državljan Libanona,

*— ELCORO AYASTUY, Paulo (aktivist ETA; član Jarrai/Haika/Segi), rojen 22.10.1973 v Vergari (Guipúzcoa), osebna izkaznica št. 15394062,

— EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), rojen 10.7.1965 ali 11.7.1965 v El Dibabiyi, Savdska Arabija; državljan Savdske Arabije,

*— FIGAL ARRANZ, Antonio Agustín (aktivist ETA; član Kas/Ekin), rojen 2.12.1972 v Baracaldu (Biskaja), osebna izkaznica št. 20172692,

*— GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (aktivist ETA), rojen 29.4.1967 v Guernici (Biskaja), osebna izkaznica št. 44556097,

*— GOIRICELAYA GONZALEZ, Cristina (aktivistka ETA; članica Herri Batasune/E. H/Batasuna), rojena 23.12.1967 v Vergari (Guipúzcoa), osebna izkaznica št. 16282556,

*— IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (aktivist ETA), rojen 25.4.1961 v Escoriazi (Navarra), osebna izkaznica št. 16255819,

— IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, AHMED; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Libanon, rojen 1963 v Libanonu, državljan Libanona,

— MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), rojen 14.4.1965 ali 1.3.1964 v Kuvajtu; državljan Kuvajta,

*— MORCILLO TORRES, Gracia (aktivist ETA; član Kas/Ekin), rojen 15.3.1967 v San Sebastiánu (Guipúzcoa), osebna izkaznica št. 72439052,

*— MÚGICA GOÑI, Ainhoa (aktivist ETA), rojen 27.6.1970 v San Sebastiánu (Guipúzcoa), osebna izkaznica št. 34101243,

— MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), višji obveščevalni oficir HEZBOLLAHA, rojen 7.12.1962 v Tayr Dibbi, Libanon, potni list št. 432298 (Libanon),

*— MUÑOA ORDOZGOITI, Aloña (aktivist ETA; član Kas/Ekin), rojen 6.7.1976 v Seguri (Guipúzcoa), osebna izkaznica št. 35771259,

*— NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (aktivist ETA), rojen 23.2.1961 v Pamploni (Navarra), osebna izkaznica št. 15841101,

*— OLARRA GURIDI, Juan Antonio (aktivist ETA), rojen 11.9.1967 v San Sebastiánu (Guipúzcoa), osebna izkaznica št. 34084504,

*— ORBE SEVILLANO, Zigor (aktivist ETA; član Jarrai/Haika/Segi), rojen 22.9.1975 v Basauri (Biskaja), osebna izkaznica št. 45622851,

*— OTEGUI UNANUE, Mikel (aktivist ETA; član Jarrai/Haika/Segi), rojen 8.10.1972 v Itsasondu (Guipúzcoa), osebna izkaznica št. 44132976,

*— PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (aktivist ETA; član Jarrai/Haika/Segi), rojen 18.9.1964 v San Sebastiánu (Guipúzcoa), osebna izkaznica št. 15976521,

*— SAEZ DE EGUILAZ MURGUIONDO, Carlos (aktivist ETA; član Kas/Ekin), rojen 9.12.1963 v San Sebastinu (Guipúzcoa), osebna izkaznica št. 15962687,

*— URANGA ARTOLA, Kemen (aktivist ETA; član Herri Batasune/E. H/Batasuna), rojen 25.5.1969 v Ondarroi (Biskaja), osebna izkaznica št. 30627290,

*— VILA MICHELENA, Fermín (aktivist ETA; član Kas/Ekin), rojen 12.3.1970 v Irúnu (Guipúzcoa), osebna izkaznica št. 15254214;

2. SKUPINE IN ORGANIZACIJE

*— Continuity Irish Republican Army (Cira)

*— Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Baskovska domovina in svoboda (ETA)

(Naslednje organizacije so del teroristične skupine ETA: K.a.s., Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía.)

*— Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Antifašistične skupine odpora prvi oktober (Grapo)

— Hamas-Izz al-Din al-Qassem (teroristično krilo Hamasa)

*— Loyalist Volunteer Force (LVF)

*— Orange Volunteers (OV)

— Palestinski islamski džihad (Palestinian Islamic Jihad, PIJ).

*— Real Ira

*— Red Hand Defenders (RHD)

*— Revolucionarna jedra/Epanastatiki Pirines

*— Revolucionarna organizacija 17. november/Dekati Evdomi Noemvri

*— Revolucionarni ljudski boj/Epanastatikos Laikos Agonas (Ela)

*— Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (Uda/UFF)

[1] Osebe, označene z *, ureja člen 4.

--------------------------------------------------

Top