Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0793

Odločba Komisije z dne 9. novembra 2001 o spremembi Odločbe 2000/585/ES glede uvoza mesa prostoživečih in gojenih divjih ptic iz Argentine, Tajske in Tunizije (notificirano pod dokumentarno številko K(2001) 3410)Besedilo velja za EGP

OJ L 297, 15.11.2001, p. 12–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 91 - 98
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 91 - 98
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 91 - 98
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 91 - 98
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 91 - 98
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 91 - 98
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 91 - 98
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 91 - 98
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 91 - 98
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 039 P. 245 - 252
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 039 P. 245 - 252
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 069 P. 30 - 37

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/793/oj

32001D0793Official Journal L 297 , 15/11/2001 P. 0012 - 0019


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 9. novembra 2001

o spremembi Odločbe 2000/585/ES glede uvoza mesa prostoživečih in gojenih divjih ptic iz Argentine, Tajske in Tunizije

(notificirano pod dokumentarno številko K(2001) 3410)

(Besedilo velja za EGP)

(2001/793/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/494/EGS z dne 26. junija 1991 o pogojih za zdravstveno varstvo živali, ki urejajo trgovino s svežim perutninskim mesom v Skupnosti in njegov uvoz iz tretjih držav[1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 1999/89/ES[2], in zlasti členov 11, 12 in 14 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/45/EGS z dne 16. junija 1992 o težavah javnega zdravja in zdravstvenega varstva živali v zvezi z uplenitvijo prostoživeče divjadi in dajanjem mesa prostoživeče divjadi v promet[3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 97/79/ES[4], in zlasti členov 16(2) in (3) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/118/EGS z dne 17. decembra 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali in javnozdravstvenega varstva za trgovino znotraj Skupnosti ter uvoz v Skupnost proizvodov, za katere ne veljajo omenjene zahteve, predpisane v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(1) k Direktivi 89/662/EGS in, glede patogenov, k Direktivi 90/425/EGS[5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 1999/724/ES[6], in zlasti člena 10 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga II k Odločbi 2000/585/ES z dne 7. Septembra o pogojih za zdravstveno varstvo živali in javnozdravstveno varstvo in izdajanje veterinarskih spričeval za uvoz mesa prostoživeče in gojene divjadi ter kunčjega mesa iz tretjih držav, ter o razveljavitvi odločb Komisije 97/217/ES, 97/218/ES, 97/219/ES in 97/220/ES[7], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2001/736/ES[8], navaja tretje države, ki so upravičene do uporabe spričeval za različne kategorije mesa prostoživeče ali gojene divjadi.

(2) Skladno s stanjem zdravstvenega varstva živali v različnih tretjih državah morajo biti izpolnjeni posebni pogoji, ki so razvidni iz veterinarskega spričevala.

(3) Stanje zdravstvenega varstva živali v zvezi z atipično kokošjo kugo pri perutnini se je izboljšalo v Argentini in na Tajskem. Zato je treba dovoliti vnos mesa prostoživečih divjih ptic in spremeniti zahteve za meso gojenih divjih ptic za Argentino in Tajsko.

(4) Pregled, ki ga je v Tuniziji oktobra 2000 opravila Komisija, je pokazal, da sta stanje zdravstvenega varstva živali v perutninskem sektorju in nadzor nad njim zadovoljiva. Rezultati te misije in prejeta zagotovila omogočajo odobritev vnosa mesa gojenih divjih ptic iz Tunizije v Skupnost.

(5) Izkoristi se priložnost za popravek napake v vzorcu J spričevala za meso "divjih prašičev".

(6) Torej je treba Odločbo 2000/585/ES ustrezno spremeniti.

(7) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora -

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Priloga II k Odločbi 2000/585/ES se nadomesti z besedilom v Prilogi I k tej odločbi.

2. V Prilogi III k Odločbi 2000/585/ES se vzorec J spričevala nadomesti z besedilom vzorca iz Priloge II k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba se uporablja za uvoz mesa prostoživeče in gojene divjadi, za katero se izdajo spričevala od 1. decembra 2001.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 9. novembra 2001

Za Komisijo

David BYRNE

Član Komisije

PRILOGA I

"PRILOGA II

Zagotovila o zdravstvenem varstvu živali, ki se zahtevajo ob izdaji spričeval za meso prostoživeče in gojene divjadi ter kunčje meso

Država Oznaka ozemlja Divji parkljarji, razen divjih prašičev Divji prašiči Divje ptice Prostoživeči kopitarji Leporidae (kunec in zajec) Drugi prostoživeči kopenski sesalci

Prostoživeča Gojena Prostoživeče Gojene Prostoživeče Gojene Divji Domači kunec

[***INSERT TABLE CONTENT***]

AR Argentina

AU Avstralija

BG Bolgarija

BR Brazilija

BW Bocvana

CA Kanada

CH Švica

CL Čile

CY Ciper

CZ Češka republika

EE Estonija

GL Grenlandija

HR Hrvaška

HU Madžarska

IL Izrael

LI Litva

LV Latvija

NA Namibija

NC Nova Kaledonija

NZ Nova Zelandija

PL Poljska

RO Romunija

RU Rusija

SL Slovenija

SK Slovaška republika

SZ Svazi

TH Tajska

TN Tunizija

US Združene države Amerike

UY Urugvaj

ZA Južna Afrika

ZW Zimbabve

Tretje države, razen zgoraj navedenih, iz seznama prvega dela Priloge k Odločbi 79/542/EGS, kakor je bila nazadnje spremenjena.

(1) MC: vzorec spričevala, ki se izpolni. Črke (A, B, C, D itd.) v tabelah, se nanašajo na vzorce zagotovil o zdravstvenem varstvu živali iz Priloge III k tej odločbi, ki se uporabijo za vsako kategorijo svežega mesa in izvor skladno s členom 2 te odločbe. Pomišljaj "-" pomeni, da uvoz ni dovoljen. (2) SC: posebni pogoji. Številke (1,2,3 itd.) v tabeli, se nanašajo na posebne pogoje, ki jih zagotovi izvozna država, skladno s Prilogo IV. Izvozna država mora vstaviti ta dodatna zagotovila v del V vsakega vzorca spričevala iz Priloge III."

PRILOGA II

"VZOREC J

VETERINARSKO IN JAVNOZDRAVSTVENO SPRIČEVALO

Meso[9] divjih prašičev, namenjeno za pošiljanje v Evropsko skupnost

Opomba za uvoznika: To spričevalo se uporablja samo za veterinarske namene in mora spremljati pošiljko do mejne veterinarske postaje.

Kodna št.[10]

Namembna država:

Država izvoznica[11]:..... Oznaka ozemlja:.....

Ministrstvo:

Pristojni organ izdajatelj:

I. Identifikacija mesa

Št. partije Vrsta Vrsta mesa[12] Vrsta kosov Vrsta embalaže Število pakiranj Neto teža Identifikacijska oznaka izvora za meso neizkožene in eviscerirane divjadi[13]

Sveže meso

Izkožena in eviscerirana velika divjad (4)

Neizkožena in eviscerirana velika divjad (4)

Izkoščeno in izkoženo meso (4)

II. Izvor mesa

Naslov(-i) in številka(-e) veterinarske(-ih) odobritve(-ev) odobrenega(-ih) obrata(-ov) za predelavo divjačine:

Naslov(-i) in številka(-e) veterinarske(-ih) odobritve(-ev) odobrenega(-ih) obrata(-ov) za razrez:

Naslov(-i) in številka(-e) veterinarske(-ih) odobritve(-ev) odobrene(-ih) hladilnice(-):

Naslov(-i) kraja(-ev) nakladanja:

Ime in naslov pošiljatelja:

III. Namembni kraj mesa

Ime in naslov prejemnika:

Meso bo poslano v (namembna država in kraj):

z naslednjim prevoznim sredstvom[14]:

železniški vagon Tovornjak Letalo Ladja

Ime in naslov namembnega obrata za predelavo divjačine[15]:

IV. Potrdilo o zdravstvenem stanju in zdravstveni neoporečnosti

Spodaj podpisani uradni veterinar potrjujem naslednje:

1. Ozemlje, opisano v Prilogi I k Odločbi Komisije 2000/585/ES s kodo , različica št. [16], je bilo zadnjih 12 mesecev prosto klasične prašičje kuge, afriške prašičje kuge, vezikularne bolezni prašičev, slinavke in parkljevke in nalezljive ohromelosti prašičev ter proti tem boleznim v zadnjih 12 mesecih niso bila izvedena nobena cepljenja.

2. Zgoraj opisano meso divjih prašičev:

(a) je bilo pridobljeno od živali, ki so bile uplenjene na ozemlju iz IV.1, kjer v zadnjih 60 dneh ni bilo nobenih omejitev v zvezi z zdravstvenim varstvom živali za bolezni, za katere so dovzetni prašiči;

(b) izvira od živali, ki so bile uplenjene najmanj 20 km proč od meja z drugo tretjo državo ali delom tretje države, ki ni odobrena za izvoz mesa divjih prašičev v Skupnost po Odločbi 2000/585/ES;

(c) je bilo pridobljeno od živali, ki so bile v 12 urah po uplenitvi prepeljane v zbirni center in/ali odobren obrat za predelavo divjačine na hlajenje;

(d) je bilo pridobljeno v zbirnem centru in/ali odobrenem obratu za predelavo divjačine, ki se nahaja v regiji, za katero ne veljajo nobene omejitve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali za bolezni iz Liste A prenosljivih bolezni, ki ga je izdal Mednarodni urad za epizootije OIE, za katere so dovzetni prašiči;

(e) je bilo v vseh fazah proizvodnje obdelovano, skladiščeno in prevažano skladno z zahtevami za javno zdravje iz Direktive Sveta 92/45/EGS ter strogo ločeno od mesa:

ki ne izpolnjuje zahtev iz Direktive 92/45/EGS,

ki ne izpolnjuje pogojev iz Odločbe 2000/585/ES.

3. Na svežem mesu ali izkoženih in evisceriranih trupih divjih prašičev je bil opravljen post-mortem veterinarski pregled v odobrenem obratu za predelavo divjačine skladno z zahtevami Direktive 92/45/EGS, na podlagi katerega so bili proglašeni za primerne za prehrano ljudi, meso in embalaža pa sta bila opremljena z oznako zdravstvene ustreznosti, enakovredno oznaki iz poglavja VII Priloge I k Direktivi 92/45/EGS (4).

4. V primeru neizkoženih divjih prašičev (4),

a) je bil na drobovini opravljen post-mortem veterinarski pregled v odobrenem obratu za predelavo divjačine, na podlagi katerega trupi niso bili proglašeni za neprimerne za prehrano ljudi;

b) i) so trupi namenjeni za prevoz v končni namembni obrat za predelavo divjačine s prispetjem v roku sedem dni od post-mortem veterinarskega pregleda ter so bili ohlajeni na temperaturo med - 1 °C in + 7 °C in vzdrževani pri tej temperaturi pred nakladanjem v vozilo, ki med prevozom lahko ohranja trupe pri navedeni temperaturi (4),

ali

ii) so trupi namenjeni za prevoz v končni namembni obrat za predelavo divjačine s prispetjem v roku 15 dni od post-mortem veterinarskega pregleda ter so bili ohlajeni na temperaturo nad -1 °C in največ +1 °C in vzdrževani pri tej temperaturi pred nakladanjem v vozilo, ki med prevozom lahko ohranja trupe pri navedeni temperaturi (4);

c) so bili sprejeti ukrepi, ki omogočajo jasno identifikacijo tega mesa s pritrditvijo uradne oznake izvora, ki je podrobno opisana v odstavku I.

5. Vozila ali kontejnerji za prevoz in pogoji nakladanja te pošiljke izpolnjujejo higienske zahteve iz Direktive 92/45/EGS.

6. Na mesu je bil skladno z Direktivo Sveta 77/96/EGS opravljen pregled na trihinelozo z digestivno metodo, z negativnim izvidom.

7. Meso je bilo pridobljeno od divjih svinj, ki so bile uplenjene med..... in.... (datumi uplenitve).

8. Meso je bilo pridobljeno skladno z določbami Priloge I k Direktivi 92/45/EGS, ki se uporabljajo za meso divjih svinj.

V. Posebni pogoji

Spodaj podpisani uradni veterinar potrjujem, da:

(Posebni pogoji, kadar so predpisani v Prilogi II in opisani v Prilogi IV k Odločbi 2000/585//ES) (4).

V....., dne.....

(kraj) (datum)

ig[17]

(podpis uradnega veterinarja) (9)

(ime z velikimi tiskanimi črkami, naziv in kvalifikacije)"

[1] {0><}100{>UL L 268, 24.9.1991, str.<0} 35.

[2] {0><}100{>UL L 300, 23.11.1999, str.<0} 17.

[3] {0><[4]}100{>UL L 268, 14.9.1992, str.<0} 35.

[5] {0><}100{>UL L 24, 30.1.1998, str.<0} 31.

[6] {0><}100{>UL L 62, 15.3.1993, str.<0} 49.

[7] {0><}100{>UL L 290, 12.11.1999, str.<0} 32.

[8] {0><}100{>UL L 251, 6.10.2000, str.<0} 1.

[9] {0><}100{>UL L 275, 18.10.2001, str.<0} 32.

[10] Razen drobovine.

[11] Izda pristojni organ.

[12] Ime države izvora, ki mora biti ista kot država izvoza.

[13] Neustrezno črtajte.

[14] V namembnem obratu za predelavo divjačine v državi članici je treba z mesa odstraniti kožo, nato pa na njem opraviti post-mortem veterinarski pregled. Meso ne more nositi oznake zdravstvene ustreznosti, če ni bilo proglašeno za primerno za prehrano ljudi.

[15] Za železniške vagone ali tovornjake se navede številka registracije, kadar je znana. Za kontejnerje za prevoz razsutega tovora se navede številka kontejnerja. Treba je navesti tudi številko zaščitne oznake.

[16] Kadar je treba na mesu opraviti post-mortem veterinarski pregled po odstranitvi kože, je treba vstaviti ime in naslov namembnega obrata za predelavo divjačine v državi članici.

[17] Treba je vključiti št. različice iz ustrezne in veljavne odločbe za sveže meso ustrezne dovzetne domače vrste.

[18] Barva podpisa in žiga se mora razlikovati od barve tiska.

Top