Help Print this page 

Document 32000R1655

Title and reference
Uredba (ES) št. 1655/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o finančnem instrumentu za okolje (LIFE)
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; razveljavil 32007R0614
OJ L 192, 28.7.2000, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1655/oj
Multilingual display
Text

32000R1655Uradni list L 192 , 28/07/2000 str. 0001 - 0010


Uredba (ES) št. 1655/2000 Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 17. julija 2000

o finančnem instrumentu za okolje (LIFE)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

ob upoštevanju mnenja Odbora regij [3],

v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe in glede na skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor dne 23. maja 2000 [4],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba Sveta (EGS) št. 1973/92 z dne 21. maja 1992 o ustanovitvi finančnega instrumenta za okolje (LIFE) [5] je bila sprejeta zaradi prispevanja k izvajanju in razvoju okoljske politike Skupnosti in okoljske zakonodaje.

(2) Uredba Sveta (EGS) št. 1973/92 je bila bistveno spremenjena z Uredbo (ES) št. 1404/96 [6]; s ciljem nadaljnjega prispevanja k izvajanju, posodobitvi in razvoju okoljske politike Skupnosti in okoljske zakonodaje, zlasti glede vključevanja okolja v druge politike, in k trajnostnemu razvoju v Skupnosti je treba spremeniti Uredbo Sveta (EGS) št. 1973/92, ki naj bi se zaradi jasnosti na novo oblikovala in nadomestila s to uredbo.

(3) Finančni instrument za okolje, LIFE, se izvaja v fazah; druga faza se je končala 31. decembra 1999.

(4) Glede na pozitivni prispevek instrumenta LIFE k doseganju ciljev okoljske politike Skupnosti in v skladu s členom 14 Uredbe (EGS) št. 1973/92 naj bi se začela tretja petletna faza, ki se konča 31. decembra 2004.

(5) LIFE naj bi se okrepil kot posebni finančni instrument, ki se dopolnjuje z drugimi instrumenti Skupnosti, ne da bi se kakorkoli omejevalo poseganje instrumenta LIFE na področja, ki niso pokrita z drugimi finančnimi instrumenti Skupnosti.

(6) Učinkovitost in preglednost različnih postopkov za izvajanje instrumenta LIFE naj bi se izboljšali z jasno opredelitvijo treh področij, ki sestavljajo ta instrument.

(7) Zagotoviti je treba učinkovito spremljanje in ocenjevanje ukrepov, sprejetih v okviru instrumenta LIFE.

(8) Izkušnje, pridobljene v drugi fazi instrumenta LIFE, so poudarile potrebo po osredotočenju prizadevanj z natančnejšo opredelitvijo področij dejavnosti, ki so sposobne izkoristiti finančno pomoč Skupnosti, s poenostavitvijo upravljalskega bremena in izboljšanjem ukrepov za razširjanje informacij o pridobljenih izkušnjah, doseženih rezultatih in njihovem dolgoročnem učinku, da se pospeši prenos teh rezultatov.

(9) Razvoj okoljske politike Skupnosti mora upoštevati dosežene rezultate in izkušnje, pridobljene pri izvajanju posameznih ukrepov, ki so se izvajali v okviru instrumenta LIFE.

(10) Pri projektih, ki prispevajo k izvajanju "Natura 2000", naj se upoštevajo selitvene poti in vloga vmesnih varovalnih območij.

(11) Pripravljalni projekti naj bi zadevali pripravo novih okoljskih ukrepov in instrumentov Skupnosti in/ali posodobitev okoljske zakonodaje in okoljskih politik.

(12) Sklep št. 2179/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 1998 o pregledu programa Evropske skupnosti za politiko in ukrepanje v zvezi z okoljem in trajnostnim razvojem "Naproti trajnostnemu razvoju" [7] med prednostnimi cilji Skupnosti določa pripravo programov za nadaljnje spodbujanje okoljske zavesti pri industriji, skupaj zlasti z majhnimi in srednje velikimi podjetji (MSP), in daje prednost težavam MSP, povezanim s tehničnimi in finančnimi ovirami pri razvoju in uporabi čistih tehnologij v odnosu do okolja.

(13) Kadar je to primerno, naj bi se upoštevali učinki, ki jih imajo na zaposlovanje predlogi, obravnavani za finančno podporo v okviru instrumenta LIFE-okolje.

(14) Za tretje države, ki mejijo na Sredozemsko in Baltiško morje in niso srednje- in vzhodnoevropske države, ki so z Evropsko skupnostjo sklenile pridružitvene sporazume, je pri oblikovanju zmogljivosti in upravne organiziranosti na področju okolja potrebna tehnična pomoč.

(15) Evropski sporazumi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter srednje- in vzhodnoevropskimi kandidatkami za pristop na drugi strani predvidevajo sodelovanje teh držav v programih Skupnosti, zlasti na področju okolja.

(16) Navedene srednje- in vzhodnoevropske države naj bi navadno same krile stroške svojega sodelovanja, vendar pa se Skupnost, če je to potrebno, lahko odloči, da v posebnih primerih in v skladu s predpisi, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropske unije, in z ustreznimi pridružitvenimi sporazumi dopolni nacionalne prispevke zadevne države.

(17) Druge države kandidatke za pristop lahko, kadar finančno prispevajo v LIFE, sodelujejo pod pogoji, ki so enakovredni pogojem, določenim za srednje- in vzhodnoevropske države kandidatke za pristop.

(18) Prejemki iz tretjih držav pomenijo vire, namenjene za ta instrument, in se kot takšni knjižijo na ustrezno postavko izdatkov.

(19) Določiti je treba izbirne mehanizme, s katerimi bi se prilagodili ukrepi pomoči Skupnosti posebnim značilnostim projektov, ki prejmejo podporo; smernice naj bi spodbujale sinergijo med demonstracijskimi ukrepi in usmeritvenimi načeli okoljske politike Skupnosti, da se zagotovi trajnostni razvoj.

(20) Ukrepi, potrebni za izvajanje te uredbe, naj bi se sprejeli v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil [8].

(21) Ta uredba za ves čas trajanja tretje faze določa finančni okvir, ki je v smislu točke 33 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 6. maja 1999 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo [9] glavno napotilo za organ za izvrševanje proračuna pri letnem proračunskem postopku.

(22) Evropski parlament in Svet naj bi na predlog Komisije preverila, ali je priporočljivo nadaljevati izvajanje ukrepov instrumenta LIFE po končani tretji fazi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Splošni cilj

S tem se ustanovi finančni instrument za okolje, v nadaljnjem besedilu "LIFE".

Splošni cilj instrumenta LIFE je prispevati k izvajanju, posodobitvi in razvoju okoljske politike Skupnosti in okoljske zakonodaje, zlasti glede vključevanja okolja v druge politike, ter k trajnostnemu razvoju v Skupnosti.

Člen 2

Tematska področja in splošna merila

LIFE sestavljajo tri tematska področja: LIFE-narava, LIFE-okolje in LIFE-tretje države.

Projekti, ki se financirajo z instrumentom LIFE, izpolnjujejo naslednja splošna merila:

(a) so v interesu Skupnosti, s tem da bistveno prispevajo k splošnemu cilju iz člena 1;

(b) izvajajo jih strokovno in finančno zanesljivi udeleženci;

(c) so izvedljivi glede na strokovne predloge, časovni razpored, proračun in cenovno primernost.

Prednost imajo lahko projekti, ki temeljijo na večnacionalnem pristopu, kadar bo to ob upoštevanju izvedljivosti in stroškov verjetno prineslo učinkovitejše rezultate pri doseganju ciljev.

Člen 3

LIFE-narava

1. Posebni cilj LIFE-narava je prispevati k izvajanju Direktive Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic [10], Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst [11] in zlasti Evropskega omrežja Natura 2000, ki ga je vzpostavila ta zadnja direktiva.

2. Do podpore iz instrumenta LIFE-narava so upravičeni:

(a) projekti ohranjanja narave, ki podpirajo posebni cilj, določen v odstavku 1, in prispevajo k ohranjanju ali obnavljanju ugodnega stanja ohranjenosti naravnih habitatov in/ali populacij vrst v smislu Direktive 92/43/EGS;

(b) spremljevalni ukrepi, ki pospešujejo uresničevanje posebnega cilja iz odstavka 1 in so potrebni:

(i) za pripravo projektov, ki vključujejo partnerje v več državah članicah (ukrep "začetna pomoč");

(ii) za izmenjavo izkušenj med projekti (ukrep "sodelovanje");

(iii) za spremljanje in ocenjevanje projektov in razširjanje njihovih rezultatov, skupaj z rezultati projektov, o katerih se je odločalo v poprejšnjih fazah instrumenta LIFE (ukrep "podpora").

3. Finančna pomoč se zagotovi s sofinanciranjem projektov. Najvišji delež:

(a) je 50 % za projekte ohranjanja narave in 100 % za spremljevalne ukrepe;

(b) izjemoma se delež 50 %, predviden v (a), poviša do največ 75 % za projekte, ki veljajo za prednostne naravne habitate ali prednostne vrste v smislu Direktive 92/43/EGS ali za projekte o vrstah ptic, za katere odbor, ustanovljen v skladu s členom 16 Direktive 79/409/EGS, meni, da imajo prednost pri financiranju v okviru instrumenta LIFE-narava.

4. Države članice pošljejo Komisiji predloge za projekte, ki naj se financirajo v skladu z odstavkom 2(a). Kadar projekti vključujejo več kakor eno državo članico, predloge pošlje država članica, v kateri je organ za koordinacijo projekta.

Komisija vsako leto določi datum pošiljanja predlogov in o njih odloča v skladu z odstavkom 7.

5. Za dodelitev finančne podpore v skladu z odstavkom 7 se upoštevajo samo predlogi za projekte, ki so v skladu z zahtevami iz člena 2 in odstavka (2)(a) tega člena in izpolnjujejo naslednja merila:

(a) projekti na evropskem ozemlju držav članic, ki veljajo za:

(i) območje, ki ga je država članica predlagala po členu 4 Direktive 92/43/EGS, ali

(ii) območje, razvrščeno na podlagi člena 4 Direktive 79/409/EGS, ali

(iii) vrsto iz Priloge II ali IV k Direktivi 92/43/EGS ali iz Priloge I k Direktivi 79/409/EGS;

(b) projekti v državah kandidatkah za pristop, za katere se uporablja člen 6, ki veljajo za:

(i) območje mednarodnega pomena s habitatnim tipom iz Priloge I ali z vrstami iz Priloge II k Direktivi 92/43/EGS ali s habitatnim tipom ali vrstami, ki niso navzoče v Skupnosti, vendar so v ustreznih resolucijah Bernske konvencije uvrščene med habitate ali vrste, za katere so potrebni posebni ohranitveni ukrepi; ali

(ii) območje mednarodnega pomena z vrstami ptic iz Priloge I k Direktivi 79/409/EGS ali s selitvenimi vrstami ptic, ki so navzoče v Skupnosti, ali z vrstami ptic, ki niso navzoče v Skupnosti, vendar so v ustreznih resolucijah Bernske konvencije uvrščene med vrste ptic, za katere so potrebni posebni ohranitveni ukrepi; ali

(iii) vrsto iz Priloge II ali IV k Direktivi 92/43/EGS ali iz Priloge I k Direktivi 79/409/EGS ali za vrsto, ki ni navzoča v Skupnosti, vendar je uvrščena v dodatek I ali II k Bernski konvenciji.

6. Komisija pošlje državam članicam povzetek prejetih predlogov. Na zahtevo državam članicam dá za posvetovanje na voljo izvirno dokumentacijo.

7. Za projekte, ki pridejo v poštev za dodelitev finančne podpore v okviru instrumenta LIFE-narava, velja postopek iz člena 11. Odbor za namene tega odstavka je odbor iz člena 20 Direktive 92/43/EGS.

Komisija sprejme okvirno odločitev o izbranih projektih, ki jo naslovi na države članice in zadeva projekte, pa tudi posamezne odločitve, ki so naslovljene na upravičence do sredstev in v katerih se določijo znesek finančne pomoči, finančni postopki in kontrole ter posebni tehnični pogoji za odobreni projekt.

8. Na pobudo Komisije:

(a) je za spremljevalne ukrepe, ki se financirajo v skladu z odstavkom 2(b)(i) in (ii), po posvetovanju odbora iz člena 21 Direktive 92/43/EGS potreben poziv za izjavo interesa. Države članice lahko dajo Komisiji predloge za spremljevalne ukrepe;

(b) je za spremljevalne ukrepe, ki se financirajo v skladu z odstavkom 2(b)(iii), potreben poziv za izjavo interesa.

Vsi pozivi za izjavo interesa se objavijo v Uradnem listu Evropskih skupnosti, v katerem bodo določena tudi posebna merila, ki morajo biti izpolnjena.

Člen 4

LIFE-okolje

1. Posebni cilj instrumenta LIFE-okolje je prispevati k razvoju inovativnih in celovitih metod in načinov in k nadaljnjemu razvoju okoljske politike Skupnosti.

2. Do podpore iz instrumenta LIFE-okolje so upravičeni naslednji projekti in/ali ukrepi:

(a) demonstracijski projekti, ki pospešujejo uresničevanje cilja iz odstavka 1 in:

- vključujejo okoljske vidike in vidike trajnostnega razvoja pri razvoju in načrtovanju rabe zemljišč, in to tudi na urbanih in obalnih območjih; ali

- spodbujajo trajnostno ravnanje s podzemno in površinsko vodo, ali

- zmanjšujejo vpliv gospodarskih dejavnosti na okolje, predvsem z razvojem čistih tehnologij in poudarkom na preprečevanju, kar vključuje tudi zmanjševanje emisij plinov s toplogrednim učinkom, ali

- preprečujejo nastanek vseh vrst odpadkov in zagotavljajo njihovo ponovno uporabo, predelavo in recikliranje ter smotrno ravnanje s tokovi odpadkov, ali

- zmanjšujejo vpliv proizvodov na okolje s celovitim pristopom k proizvodnji, distribuciji, porabi in ravnanju z njimi ob koncu njihove življenjske dobe, skupaj z razvojem okolju prijaznih proizvodov;

(b) projekti, namenjeni pripravi novih okoljskih ukrepov in instrumentov Skupnosti in/ali posodobitvi okoljske zakonodaje in okoljskih politik;

(c) spremljevalni ukrepi, potrebni za:

(i) razširjanje informacij o izmenjavi izkušenj med projekti;

(ii) ocenjevanje, spremljanje in spodbujanje ukrepov, izvedenih med to fazo izvajanja instrumenta LIFE in med prvima dvema fazama, in razširjanje informacij o pridobljenih izkušnjah ter prenašanje rezultatov takšnih ukrepov.

3. Finančna pomoč se zagotovi s sofinanciranjem projektov.

Delež finančne podpore Skupnosti znaša največ 30 % upravičenih stroškov projekta za projekte, ki ustvarijo bistveni del čistega prihodka. V takšnem primeru je prispevek upravičencev k financiranju vsaj tolikšen, kolikršna je podpora Skupnosti.

Delež finančne podpore Skupnosti za vse druge prosilce je največ 50 % upravičenih stroškov projekta.

Delež finančne podpore Skupnosti za spremljevalne ukrepe je največ 100 % stroškov zanje.

4. V zvezi z demonstracijskimi projekti Komisija določi smernice, ki se poprej obravnavajo po postopku iz člena 11, in jih objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti. Smernice spodbujajo sinergijo med demonstracijskimi ukrepi in usmeritvenimi načeli okoljske politike Skupnosti, da se zagotovi trajnostni razvoj.

5. Države članice predloge za projekte, ki naj se financirajo v skladu z odstavkom 2(a), pošljejo Komisiji. Kadar projekti vključujejo več kakor eno državo članico, predloge pošlje država članica, v kateri je organ za koordinacijo projekta.

Komisija vsako leto določi datum pošiljanja predlogov in o njih odloča v skladu z odstavkom 10.

6. Za dodelitev finančne podpore v skladu z odstavkom 10 se upoštevajo samo predlogi za projekte, ki so v skladu z zahtevami iz člena 2 in odstavka 2(a) tega člena in izpolnjujejo naslednja merila:

(a) rešujejo problem, ki je v Skupnosti pogost ali je zelo pomemben za nekatere države članice

(b) so inovativni glede na uporabljeno tehnologijo ali metodo

(c) dajejo zgled in v primerjavi s sedanjim stanjem pomenijo napredek

(d) lahko spodbujajo razširjanje in najširšo mogočo uporabo praks, tehnologij in/ali proizvodov, ki prispevajo k varstvu okolja

(e) so osredotočeni na razvoj in prenos znanja in izkušenj, ki se lahko uporabljajo v enakih ali podobnih razmerah

(f) spodbujajo sodelovanje na okoljskem področju

(g) imajo lahko z okoljskega stališča zadovoljivo razmerje med stroški in koristmi

(h) spodbujajo vključevanje okoljskih vidikov v dejavnosti, katerih glavni cilji so ekonomski in socialni.

Kadar je to primerno, naj bi se pri obravnavi teh predlogov upoštevali tudi njihovi vplivi na zaposlovanje.

7. Razume se, da se naslednji izdatki ne povrnejo:

(a) nakup zemljišč

(b) študije, ki ne obravnavajo neposredno ciljev financiranih projektov

(c) naložbe v večje infrastrukturne objekte ali neinovativne strukturne naložbe, vključno z dejavnostmi, ki so že bile potrjene na industrijski ravni

(d) raziskave in dejavnosti tehnološkega razvoja.

8. Na pobudo Komisije:

(a) so za projekte, ki naj se financirajo v skladu z odstavkom 2(b), in za spremljevalne ukrepe, ki naj se financirajo v skladu z odstavkom 2(c)(i), po posvetovanju odbora iz člena 11 potrebni pozivi za izjavo interesa. Države članice lahko dajo Komisiji predloge za projekte, ki naj se financirajo v skladu z odstavkom 2(b);

(b) so za spremljevalne ukrepe, ki naj se financirajo v skladu z odstavkom 2(c)(ii), potrebni pozivi za izjavo interesa.

Vsi pozivi za izjavo interesa se objavijo v Uradnem listu Evropskih skupnosti, kjer bodo določena tudi posebna merila, ki morajo biti izpolnjena.

9. Komisija pošlje državam članicam povzetek glavnih točk in vsebine prejetih predlogov po odstavku 2(a) in (b). Na zahtevo dá za posvetovanje državam članicam na voljo izvirno dokumentacijo.

10. Za projekte, ki pridejo v poštev za dodelitev finančne podpore, velja postopek iz člena 11.

11. Komisija sprejme okvirno odločitev o izbranih projektih, ki jo naslovi na države članice in zadeva projekte, pa tudi posamezne odločitve, naslovljene na upravičence do sredstev in v katerih se določijo znesek finančne pomoči, finančni postopki in kontrole ter posebni tehnični pogoji za odobreni projekt.

Člen 5

LIFE-tretje države

1. Posebni cilj instrumenta LIFE-tretje države je prispevati k vzpostavitvi zmogljivosti in upravne organiziranosti, potrebne na področju okolja ter pri pripravi okoljske politike in delovnih programov v tretjih državah, ki mejijo na Sredozemsko in Baltiško morje in niso srednje- in vzhodnoevropske države, ki so sklenile pridružitvene sporazume z Evropsko skupnostjo in so navedene v členu 6(1).

2. Do podpore iz instrumenta LIFE-tretje države so upravičeni:

(a) projekti tehnične pomoči, ki pospešujejo uresničevanje cilja iz odstavka 1;

(b) spremljevalni ukrepi, potrebni za ocenjevanje, spremljanje in spodbujanje ukrepov, izvedenih med to fazo izvajanja instrumenta LIFE in med njegovima prvima dvema fazama, za izmenjavo izkušenj med projekti ter razširjanje informacij o pridobljenih izkušnjah in rezultatih takšnih ukrepov.

3. Finančna pomoč se zagotovi s sofinanciranjem projektov in spremljevalnih ukrepov. Delež finančne podpore Skupnosti je največ 70 % stroškov projektov iz odstavka 2(a) in največ 100 % stroškov spremljevalnih ukrepov iz odstavka 2(b).

4. Predloge za projekte iz tretjih držav, ki se financirajo po odstavku 2(a), predložijo Komisiji ustrezni nacionalni organi. Kadar projekti vključujejo več kakor eno državo, predloge predloži država, v kateri je organ za koordinacijo projekta, ali mednarodna organizacija, ki deluje na področju varstva okolja na zadevnem geografskem območju.

Komisija vsako leto določi datum pošiljanja predlogov in o njih odloča v skladu z odstavkom 7.

5. Za dodelitev finančne podpore v skladu z odstavkom 7 se upoštevajo samo projekti, ki so v skladu z zahtevami iz člena 2 in odstavka 2(a) tega člena in izpolnjujejo naslednja merila:

(a) so v interesu Skupnosti, zlasti zaradi svojega prispevka k izvajanju regionalnih in mednarodnih smernic in sporazumov;

(b) prispevajo k pristopu, ki spodbuja trajnostni razvoj na mednarodni, nacionalni ali regionalni ravni;

(c) rešujejo večje okoljske probleme v regiji in ustreznem sektorju.

Prednost bodo imeli projekti, ki bodo spodbujali sodelovanje na čezmejni, mednacionalni ali regionalni ravni.

6. Komisija pošlje državam članicam povzetek glavnih točk in vsebine predlogov, prejetih od tretjih držav.

Na zahtevo da za posvetovanje državam članicam na voljo izvirno dokumentacijo.

7. Za projekte, ki pridejo v poštev za dodelitev finančne podpore, velja postopek iz člena 11. Brez poseganja v ta postopek je potrebno posvetovanje z odborom, ustanovljenim po členu 21 Direktive 92/43/EGS, preden se sprejme odločitev o naravovarstvenih projektih. Komisija sprejme odločitev o seznamu izbranih projektov.

8. Komisija in upravičenci sklenejo pogodbo o odobrenih projektih, v kateri so določeni višina finančne pomoči, finančni postopki in kontrole ter vsi posebni tehnični pogoji za odobreni projekt. Seznam sprejetih predlogov se pošlje državam članicam.

9. Na pobudo Komisije so za spremljevalne ukrepe, ki se financirajo po odstavku 2(b), potrebni pozivi za izjavo interesa, ki se objavijo v Uradnem listu Evropskih skupnosti in določajo posebna merila, ki morajo biti izpolnjena.

Člen 6

Sodelovanje držav kandidatk za pristop

1. LIFE je odprt za srednje- in vzhodnoevropske države kandidatke za pristop v skladu s pogoji iz pridružitvenih sporazumov, ki so bili sklenjeni s temi državami, in na podlagi določb odločbe Pridružitvenega sveta, pristojnega za vsako zadevno državo.

2. Nacionalni organi zadevnih držav pošljejo Komisiji predloge projektov, ki naj se financirajo v okviru instrumentov LIFE-narava in LIFE-okolje, v roku, ki ga določi Komisija v skladu s členom 3(4) in členom 4(5). Kadar projekti vključujejo več kakor eno državo, pošlje predloge država, v kateri je organ za koordinacijo projekta.

3. Pri odločitvi za dodelitev finančne podpore Skupnosti se upoštevajo predlogi, ki izpolnjujejo splošna merila iz člena 2 in posebna merila iz člena 3(5)(b) ter člena 4(6) in (8).

4. Komisija pošlje državam članicam povzetek glavnih točk in vsebine predlogov, prejetih od nacionalnih organov zadevnih držav. Na zahtevo dá za posvetovanje državam članicam na voljo izvirno dokumentacijo.

5. Za projekte, ki pridejo v poštev za dodelitev finančne podpore instrumenta LIFE, velja glede na vrsto predlaganega projekta postopek iz člena 3(7) ali postopek iz člena 11.

6. Za odobrene projekte se med Komisijo in upravičenci sklene pogodba ali sporazum, v katerem so določeni višina finančne pomoči, finančni postopki in kontrole ter vsi posebni tehnični pogoji za odobreni projekt. Seznam sprejetih predlogov se pošlje državam članicam.

7. Kadar so bili za druge države kandidatke za pristop določeni pogoji in določbe, ki so enakovredni tistim iz odstavka 1, bo LIFE tem državam odprt za sodelovanje v skladu z odstavki 2 do 6. Države, ki sodelujejo po tem členu, ne smejo sodelovati po členu 5.

8. Letna porazdelitev proračunskih sredstev, ki jih za sofinanciranje instrumenta namenijo države iz odstavkov 1 in 7, se objavi v splošnem proračunu Evropske unije, oddelek III, del B, Priloga IV.

Člen 7

Usklajevanje finančnih instrumentov

1. Brez poseganja v pogoje za države kandidatke za pristop iz člena 6 projekti, ki prejemajo pomoč, zagotovljeno po Strukturnih skladih ali drugih instrumentih proračuna Skupnosti, niso upravičeni do finančne pomoči po tej uredbi.

2. Komisija zagotovi, da so ukrepi, ki se izvajajo v okviru te uredbe, v skladu z ukrepi, ki se izvajajo v okviru Strukturnih skladov, raziskav, tehnološkega razvoja in demonstracijskih programov ali drugih finančnih instrumentov Skupnosti.

Člen 8

Trajanje tretje faze in proračunska sredstva

1. LIFE se izvaja v fazah. Tretja faza se začne 1. januarja 2000 in konča 31. decembra 2004. Finančni okvir za izvajanje tretje faze v obdobju od 2000 do 2004 je 640 milijonov EUR.

2. Proračunska sredstva za ukrepe v skladu s to uredbo se določijo v letnih sredstvih splošnega proračuna Evropske unije. Razpoložljiva letna proračunska sredstva odobri organ za izvajanje proračuna v okviru finančnega načrta.

3. Višina sredstev, ki naj se dodelijo vsakemu od področij ukrepov, je:

(a) 47 % za ukrepe v skladu s členom 3;

(b) 47 % za ukrepe v skladu s členom 4;

(c) 6 % za ukrepe v skladu s členom 5.

Spremljevalni ukrepi se omejijo na 5 % razpoložljivih proračunskih sredstev.

Člen 9

Spremljanje projektov

1. Za katerikoli projekt, ki se financira z instrumentom LIFE, upravičenec pošlje Komisiji in na zahtevo tudi zadevni državi članici strokovna in finančna poročila o napredovanju dela. Poročila državam članicam so lahko poslana kot povzetki. V treh mesecih po dokončanju projekta se končno poročilo pošlje tudi Komisiji in zadevni državi članici.

Komisija določi obliko in vsebino poročil. Poročilo temelji na fizičnih in finančnih kazalcih, določenih v odločbi Komisije, s katero so bili projekti odobreni, ali v pogodbi ali sporazumu, sklenjenem z upravičenci. Ti kazalci naj kažejo napredek pri delu in cilje, ki jih je treba doseči v določenem roku.

2. Brez poseganja v revizije, ki jih izvede Računsko sodišče v povezavi s pristojnimi nacionalnimi revizijskimi organi ali službami na podlagi člena 248 Pogodbe, ali kakršenkoli pregled, opravljen v skladu s členom 279(c) Pogodbe, lahko uradniki in drugi uslužbenci Komisije na kraju samem izvedejo preglede projektov, ki se financirajo z instrumentom LIFE, skupaj z vzorčnimi pregledi.

Pred izvedbo pregledov na kraju samem Komisija o njih obvesti upravičenca in njegovo državo članico, razen če upravičeno sumi, da gre za goljufijo in/ali neprimerno rabo sredstev.

3. Upravičenec do finančne pomoči pet let po zadnjem plačilu za katerikoli ukrep hrani vso dokazno dokumentacijo o izdatkih za ukrep, tako da je na voljo Komisiji.

4. Na podlagi rezultatov poročil in vzorčnih pregledov iz odstavkov 1 in 2 Komisija po potrebi prilagodi višino prvotno odobrene finančne pomoči ali pogoje za njeno odobritev in časovno razporeditev plačil.

5. Komisija stori tudi vse potrebno, da preveri, ali se financirani projekti izvajajo primerno in v skladu z določbami te uredbe.

Člen 10

Varovanje finančnih interesov Skupnosti

1. Komisija lahko zmanjša ali ustavi odobreni znesek finančne pomoči za projekt ali zahteva vračilo zanj, če ugotovi nepravilnosti, vključno z neskladnostjo z določbami te uredbe ali posamezno odločbo, pogodbo ali sporazumom o odobritvi obravnavane finančne podpore, ali če izve, da je bil projekt, ne da bi Komisijo zaprosili za odobritev, znatno spremenjen, tako da je v nasprotju s svojo naravo ali pogoji za izvajanje.

2. Če roki niso bili upoštevani ali če napredovanje pri izvedbi projekta upravičuje le del dodeljene finančne pomoči, Komisija zahteva od upravičenca, da v posebej določenem roku predloži svoje stališče. Če upravičenec ne dá zadovoljivega odgovora, lahko Komisija ukine preostalo finančno pomoč in zahteva vračilo že plačanih zneskov.

3. Vsako nepravilno izplačano plačilo je treba vrniti Komisiji. Vsem zneskom, ki niso bili pravočasno vrnjeni, se lahko prištejejo obresti. Komisija določi podrobna pravila za izvajanje tega odstavka.

Člen 11

Odbor

1. Komisiji pomaga odbor (v nadaljnjem besedilu "odbor").

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 12

Ocena tretje faze in nadaljevanje instrumenta LIFE

1. Najpozneje 30. septembra 2003 predloži Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu:

(a) poročilo o izvajanju te uredbe, o njenem prispevku k razvoju okoljske politike Skupnosti in o uporabi dodeljenih sredstev, in kadar je to primerno, predloge za kakršne koli prilagoditve, ki so potrebne za nadaljevanje izvajanja ukrepov po dokončanju tretje faze;

(b) predlog glede četrte faze instrumenta LIFE, če je to primerno.

2. Evropski parlament in Svet v skladu s Pogodbo najpozneje 1. julija 2004 odločita o izvajanju četrte faze od 1. januarja 2005 dalje.

Člen 13

Razveljavitev Uredbe Sveta (EGS) št. 1973/92

1. Uredba Sveta (EGS) št. 1973/92 se razveljavi brez vpliva na sprejete odločitve in sklenjene pogodbe ali sporazume o odobritvi finančne pomoči na podlagi navedene uredbe.

2. Sklicevanje na razveljavljeno uredbo se razume kot sklicevanje na to uredbo in se bere v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi k tej uredbi.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. julija 2000

Za Evropski parlament

Predsednica

N. Fontaine

Za Svet

Predsednik

J. Glavany

[1] UL C 15, 20.1.1999, str. 4.

[2] UL C 209, 22.7.1999, str. 14.

[3] UL C 374, 23.12.1999, str. 45.

[4] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 14. aprila 1999 (UL C 219, 30.7.1999, str. 265), potrjeno dne 6. maja 1999 (UL C 279, 1.10.1999, str. 275), Skupno stališče Sveta z dne 22. oktobra 1999 (UL C 346, 2.12.1999, str. 1), Sklep Evropskega parlamenta z dne 16. februarja 2000 (še ni bil objavljen v Uradnem listu), Sklep Sveta z dne 29. junija 2000 in Sklep Evropskega parlamenta z dne 5. julija 2000.

[5] UL L 206, 22.7.1992, str. 1.

[6] UL L 181, 20.7.1996, str. 1.

[7] UL L 275, 10.10.1998, str. 1.

[8] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

[9] UL C 172, 18.6.1999, str. 1.

[10] UL L 103, 25.4.1979, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 97/49/ES (UL L 223, 13.8.1997, str. 9).

[11] UL L 206, 22.7.1992, str. 7. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 97/62/ES (UL L 305, 8.11.1997, str 42).

--------------------------------------------------

PRILOGA

KORELACIJSKA TABELA

Uredba (EGS) št. 1973/92 | Ta uredba |

Člen 1 | Člen 1 |

Člen 2(1)(a) | Člen 3(1) in (2)(a) |

Člen 2(1)(b)(i) in (ii) | Člen 4(1) in (2)(a) |

Člen 2(1)(b)(iii), prvi pododstavek | Člen 4(1) in (2)(b) |

Člen 2(1)(b)(iii), prva, druga, tretja in četrta alinea | — |

Člen 2(2)(a) | Člen 5(1) in (2)(a) |

Člen 2(2)(b) in (c) | — |

Člen 2(3) | Člen 3(2)(b), Člen 4(2)(c), Člen 5(2)(b) |

Člen 4(a) | Člen 3(3), prvi stavek, Člen 4(3), prvi pododstavek, Člen 5(3), prvi stavek |

Člen 4(b) | — |

Člen 5 | Člen 7(1) |

Člen 6 | Člen 7(2) |

Člen 7(1), prvi pododstavek | Člen 8(1), prvi in drugi stavek |

Člen 7(1), drugi pododstavek | Člen 8(1), tretji stavek |

Člen 7(1), tretji pododstavek | Člen 8(2), drugi stavek |

Člen 7(2) | — |

Člen 7(3) | — |

Člen 8(1) | Člen 8(3) |

Člen 8(2) | Člen 3(3)(a), prvi del, in (b) in Člen 4(3), drugi in tretji pododstavek |

Člen 8(3) | Člen 3(3)(a), drugi del, Člen 4(3), četrti pododstavek, in Člen 5(3), drugi stavek |

Člen 9(1) | Člen 3(4) in (8)(a) in Člen 4(5) in (8)(a) |

Člen 9(2) | Člen 5(4) |

Člen 9(3) | — |

Člen 9(4) | Člen 3(6), Člen 4(9) in Člen 5(6) |

Člen 9(5), prvi pododstavek | Člen 3(7), prvi pododstavek, in (8)(a), prvi stavek, Člen 4(8)(a) in (10) in Člen 5(7) |

Člen 9(5), drugi pododstavek, prva alinea | Člen 3(7), drugi pododstavek, in Člen 4(11) |

Člen 9(5), drugi pododstavek, druga alinea | Člen 5(8) |

Člen 9(6) | Člen 3(7), drugi pododstavek, Člen 4(11) in Člen 5(8) |

Člen 9a(1)(a) | Člen 2 |

Člen 9a(1)(b)(i) | Člen 3(5)(a) |

Člen 9a(1)(b)(ii) in (iii) | Člen 4(6) |

Člen 9a(1)(b)(iv) | — |

Člen 9a(1)(c), prva, druga, tretja in četrta aliena | Člen 5(5) |

Člen 9a(1)(c), peta in šesta alinea | Člen 2, drugi pododstavek, (b) in (c) |

Člen 9a(2) | — |

Člen 9b | Člen 4(7)(b), (c) in (d) |

Člen 10(1), prva alinea | Člen 9(5) |

Člen 10(1), druga in tretja alinea | — |

Člen 10(2) | Člen 9(2) |

Člen 10(3) | Člen 9(3) |

Člen 11(1) | Člen 10(1) |

Člen 11(2) | Člen 10(2) |

Člen 11(3) | Člen 10(3) |

Člen 12(1) | — |

Člen 12(2) | Člen 9(1) |

Člen 12(3) | Člen 9(4) |

Člen 12(4) | — |

Člen 13 | Člen 11 |

Člen 13a | Člen 6 |

Člen 14 | Člen 12 |

Člen 15 | — |

Člen 16 | — |

Člen 17 | Člen 14 |

--------------------------------------------------

Top