Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1159

Uredba Komisije (ES) št. 1159/2000 z dne 30. maja 2000 o ukrepih informiranja in obveščanja javnosti, ki jih izvajajo države članice v zvezi s pomočjo iz Strukturnih skladov

OJ L 130, 31.5.2000, p. 30–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 115 - 121
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 22 - 28
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 22 - 28

No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; razveljavil 32006R1828

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1159/oj

32000R1159Uradni list L 130 , 31/05/2000 str. 0030 - 0036


Uredba Komisije (ES) št. 1159/2000

z dne 30. maja 2000

o ukrepih informiranja in obveščanja javnosti, ki jih izvajajo države članice v zvezi s pomočjo iz Strukturnih skladov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih [1] in zlasti člena 53(2) uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 46 Uredbe (ES) št. 1260/1999 zahteva, da se izvajajo ukrepi informiranja in obveščanja javnosti o dejavnostih Strukturnih skladov.

(2) Člen 34(1)(h) Uredbe (ES) št. 1260/1999 določa, da je organ za upravljanje celotnega programa strukturne pomoči pooblaščen za skladnost z zahtevami glede informiranja in obveščanja javnosti.

(3) Člen 46(2) Uredbe (ES) št. 1260/1999 navaja, da je organ za upravljanje odgovoren za zagotavljanje obveščanja javnosti o celotnem programu pomoči in zlasti za informiranje potencialnih končnih upravičencev, strokovnih združenj, gospodarskih in socialnih partnerjev, ustanov, ki spodbujajo enakost med moškimi in ženskami, in nevladnih organizacij o možnostih, ki jih daje pomoč, ter za informiranje širše javnosti o vlogi, ki jo ima Skupnost pri zadevni pomoči in njenih rezultatih.

(4) Člen 46(3) zahteva, da se države članice posvetujejo s Komisijo in jo vsako leto seznanijo s pobudami, sprejetimi v zvezi z ukrepi informiranja in obveščanja javnosti.

(5) Po členih 18(3) in 19(4) Uredbe (ES) št. 1260/1999 mora programsko dopolnilo za vsak operativni program ali enotni programski dokument vsebovati ukrepe, namenjene obveščanju javnosti o pomoči v skladu s členom 46.

(6) Člen 35(3)(e) Uredbe (ES) št. 1260/1999 določa, da nadzorni odbori preučijo in odobrijo letna in končna poročila o pomoči, preden se slednja pošljejo Komisiji, člen 37(2) navedene uredbe pa zahteva, da ta poročila vključujejo ukrepe, ki sta jih sprejela organ za upravljanje in nadzorni odbor za zagotovitev kakovosti in učinkovitosti ukrepov, sprejetih za zagotavljanje obveščanja javnosti o pomoči. Člen 40(4) zlasti določa, da je treba rezultate vrednotenja na zahtevo dati na voljo javnosti, v primeru vmesnega vrednotenja, ki ga je treba izvesti najpozneje do 31. decembra 2003, pa po privolitvi nadzornega odbora.

(7) Odločba Komisije 94/342/ES z dne 31. maja 1994 o ukrepih informiranja in obveščanja javnosti, ki jih izvajajo države članice v zvezi s pomočjo iz Strukturnih skladov in finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIUR) [2], še naprej velja za pomoč, odobreno po Uredbi Sveta (EGS) št. 2052/88 z dne 24. junija 1988 o nalogah Strukturnih skladov in njihovi uspešnosti ter o koordiniranju njihovih dejavnosti med seboj in z Evropsko investicijsko banko ter drugimi obstoječimi finančnimi instrumenti [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 3193/94 [4], pa tudi po uredbah, sprejetih za izvajanje navedene uredbe.

(8) O tej uredbi se je posvetovalo z odborom iz člena 147 Pogodbe, Odborom za kmetijske strukture in razvoj podeželja ter Odborom za ribištvo in ribogojstvo. Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za razvoj in preobrazbo regij –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Podrobne določbe, ki se uporabljajo za informiranje in obveščanje javnosti v zvezi s pomočjo iz Strukturnih skladov po Uredbi (ES) št. 1260/1999, so določene v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. maja 2000

Za Komisijo

Michel Barnier

Član Komisije

[1] UL L 161, 26.6.1999, str. 1.

[2] UL L 152, 18.6.1994, str. 39.

[3] UL L 185, 15.7.1988, str. 9.

[4] UL L 337, 24.12.1994, str. 11.

--------------------------------------------------

PRILOGA

IZVEDBENE DOLOČBE ZA INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI O POMOČI IZ STRUKTURNIH SKLADOV

1. Splošna načela in področje uporabe

Informiranje in obveščanje javnosti o pomoči iz Strukturnih skladov sta namenjena povečanju ozaveščenosti javnosti in preglednosti dejavnosti Evropske unije ter ustvarjanju konsistentne podobe zadevnih pomoči v vseh državah članicah. Tako informiranje in obveščanje javnosti zajemata aktivnosti, ki prejemajo pomoč Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada, Usmerjevalnega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada ali finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva.

Spodaj opisani ukrepi informiranja in obveščanja javnosti se nanašajo na okvire podpore Skupnosti (OPS), operativne programe, enotne programske dokumente in programe pobud Skupnosti, opredeljene v Uredbi (ES) št. 1260/1999.

Organ za upravljanje, pooblaščen za izvajanje pomoči, je odgovoren za obveščanje javnosti na kraju samem. Obveščanje javnosti se izvaja v sodelovanju z Evropsko komisijo, ki je obveščena o ukrepih, sprejetih v ta namen.

Pristojni nacionalni in regionalni organi sprejmejo ustrezne upravne ukrepe, da zagotovijo učinkovito uporabo teh predpisov in sodelovanje s Komisijo.

2. Cilji ukrepov informiranja in obveščanja javnosti ter ciljne skupine

Cilj ukrepov informiranja in obveščanja javnosti je:

2.1 informirati potencialne in končne upravičence, pa tudi

- regionalne in lokalne organe ter druge pristojne javne organe,

- trgovske organizacije in poslovne kroge,

- gospodarske in socialne partnerje,

- nevladne organizacije, zlasti ustanove, ki spodbujajo enakost med moškimi in ženskami, ter ustanove, ki se ukvarjajo z varstvom in izboljšanjem okolja,

- nosilce in pobudnike projektov,

o možnostih, ki jih ponuja skupna pomoč iz Evropske unije in držav članic, da bi zagotovili preglednost take pomoči;

2.2 informirati širšo javnost o vlogi, ki jo ima Evropska unija v sodelovanju z državami članicami pri zadevni pomoči in njenih rezultatih.

3. Izvajanje ukrepov informiranja in obveščanja javnosti

3.1 Splošne določbe

3.1.1 Priprava ukrepov

Ukrepi informiranja in obveščanja javnosti se predstavijo v obliki akcijskega načrta komunikacij za vsak operativni program in vsak enotni programski dokument. Po potrebi se tak načrt predloži na ravni OPS. Za izvajanje je odgovoren organ za upravljanje.

Vsak akcijski načrt komunikacij vključuje:

- cilje in ciljne skupine,

- vsebino in strategijo posledičnih ukrepov komunikacij in informiranja z navedbo ukrepov, ki jih je treba sprejeti na podlagi prednostnih ciljev posameznega sklada.

- okvirni proračun,

- upravne službe ali organe, odgovorne za izvajanje,

- merila za vrednotenje ukrepov, ki jih je treba izvesti.

Akcijski načrt komunikacij se predstavi v programskem dopolnilu v skladu s členom 18(3)(d) Uredbe (ES) št. 1260/1999.

3.1.2 Financiranje

Zneski, predvideni za informiranje in obveščanje javnosti, so prikazani v finančnih načrtih okvirov podpore Skupnosti (OPS), enotnih programskih dokumentov in operativnih programov pod naslovom tehnična pomoč (odobrene pravice, potrebne za pripravo, spremljanje in vrednotenje pomoči po členih 17(2)(e), 18(2)(b) in 19(3)(b) Uredbe (ES) št. 1260/1999).

3.1.3 Določitev odgovornih oseb

Vsak organ za upravljanje imenuje eno osebo ali več, odgovorno za informiranje in obveščanje javnosti. Organi za upravljanje obvestijo Komisijo o imenovanih osebah.

3.1.4 Poročanje

Organ za upravljanje obvesti Komisijo o izvajanju te uredbe na letnem srečanju iz člena 34(2) Uredbe (ES) št. 1260/1999.

3.2 Vsebina in strategija ukrepov informiranja in obveščanja javnosti

Ukrepi, ki jih je treba izvesti, se določijo za uresničitev ciljev iz točke 2 zgoraj. Ti so:

- zagotavljanje preglednosti za potencialne in končne upravičence,

- informiranje javnosti.

3.2.1 Zagotavljanje preglednosti za potencialne in končne upravičence ter za skupine iz 2.1

3.2.1.1 Organ za upravljanje zagotovi zlasti:

- objavo vsebine pomoči, vključno z navedbo deleža zadevnega sklada, ter kroženje teh dokumentov in njihovo razpoložljivost za tiste, ki jih zahtevajo,

- vzpostavitev ustreznega poročanja o napredovanju pomoči med celotnim programskim obdobjem,

- izvajanje ukrepov informiranja v zvezi z upravljanjem, spremljanjem in vrednotenjem pomoči iz Strukturnih skladov, ki se po potrebi financirajo iz odobrenih pravic za tehnično pomoč v okviru zadevnega celotnega programa pomoči.

Organi za upravljanje si prizadevajo zagotoviti enotno predstavitev informativnega gradiva in sporočil za javnost v skladu s pravili o tehničnih sredstvih za informiranje in obveščanje javnosti iz točke 6. V tem kontekstu bi bila zaželena uporaba naslednjih opisov nalog posameznih skladov.

ESRR | "Pomaga zmanjševati razlike v razvoju in življenjskem standardu med regijami ter zaostajanje regij z najbolj omejenimi možnostmi.Pomaga odpravljati glavna regionalna neravnovesja v Skupnosti z udeležbo pri razvoju in strukturnem prilagajanju regij, ki zaostajajo v razvoju, ter pri socialno gospodarski preobrazbi regij." |

ESS | "Pomaga razvijati zaposlenost z spodbujanjem zaposljivosti, podjetniškega duha in enakih možnosti ter vlaganjem v človeške vire." |

EKUJS | "Pomaga ohranjati vez med diverzificiranim kmetovanjem in zemljo.Izboljšuje in podpira konkurenčnost kmetijstva kot ključne dejavnosti podeželskih območij.Zagotavlja diverzifikacijo gospodarstva v podeželskem okolju.Pomaga ohranjati poseljenost podeželskih območij.Ohranja in izboljšuje okolje, krajino in dediščino podeželja." |

FIUR | "Pomaga dosegati trajnostno ravnotežje med morskimi viri in njihovim izkoriščanjem.Posodablja strukture v ribištvu za zagotovitev prihodnosti te panoge.Pomaga ohranjati dinamično in konkurenčno ribiško industrijo in oživlja območja, odvisna od ribištva.Izboljšuje oskrbo z ribiškimi proizvodi, pa tudi njihovo izkoriščanje." |

3.2.1.2 Organ za upravljanje, imenovan za izvajanje celotnega programa pomoči, zagotovi obstoj ustreznih kanalov za kroženje informacij, da bi zagotovil preglednost za razne potencialne partnerje in upravičence, zlasti za majhna in srednje velika podjetja.

Te informacije morajo vključevati jasen prikaz upravnih postopkov, ki jih je treba upoštevati, opis sistema za vodenje vlog, informacije o merilih, uporabljenih pri izbirnih postopkih in mehanizmih za vrednotenje, ter imena oseb ali kontaktnih točk na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, ki lahko pojasnijo delovanje celotnih programov pomoči in merila za pridobitev pomoči.

V primeru podpore za lokalni potencial, državne pomoči za podjetja in globalna nepovratna sredstva, se te informacije načeloma razširjajo prek posredniških organov in organizacij, ki zastopajo zadevna podjetja.

3.2.1.3 Organi za upravljanje zagotovijo obstoj ustreznih kanalov za zagotavljanje informacij tistim osebam, ki bi se lahko vključile v sheme usposabljanja, zaposlovanja ali razvoja človeških virov. V ta namen zagotovijo sodelovanje organov za poklicno usposabljanje, organov, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem, podjetij in podjetnikih združenj, centrov za usposabljanje in nevladnih organizacij.

3.2.2 Informiranje javnosti

3.2.2.1 Da bi bila javnost bolj seznanjena o vlogi, ki jo ima Evropska unija pri zadevnih celotnih programih pomoči in njenih doseženih rezultatih, imenovani organ za upravljanje na najustreznejši način informira medije o strukturni pomoči, ki jo delno financira Unija. Te informacije vključujejo uravnoteženo sklicevanje na prispevek Unije in v sporočilih so navedene naloge vsakega sklada s podrobno navedbo posebnih prednostnih nalog zadevnih celotnih programov pomoči v skladu s 3.2.1.1.

V času prvotnega začetka pomoči, ki sledi odobritvi Komisije, in glavnih fazah izvedbe, se sprejmejo ukrepi za opozarjanje nacionalnih in regionalnih medijev (tisk, radio in televizija); taki ukrepi lahko vključujejo sporočila za javnost, objavo člankov, priloge v najprimernejših časopisih in obiske lokacij. Uporabijo se lahko tudi druga sredstva informiranja in komunikacij, kot so spletne strani, publikacije, ki opisujejo uspešne projekte, in tekmovanja za najboljšo prakso.

Pri uporabi reklamnih vložkov, na primer kratka informativna sporočila za tisk ali obvestila za obveščanje javnosti, se jasno navede udeležba Evropske unije.

Zagotovljeno mora biti ustrezno sodelovanje urada Komisije v zadevni državi članici.

3.2.2.2 Ukrepi informiranja in obveščanja široke javnosti vključujejo:

- v primeru infrastrukturnih naložb, katerih skupni stroški presegajo 500000 EUR za dejavnosti, ki jih delno financira FIUR, in 3 milijone EUR v primeru vseh drugih dejavnosti:

- panoji, postavljeni na lokacijah projektov,

- trajne spominske plošče za infrastrukturo, dostopno širši javnosti, ki se postavijo v skladu s točko 6;

- v primeru delnega financiranja usposabljanja in ukrepov zaposlovanja:

- ukrepe, ki upravičencem shem usposabljanja omogočajo, da sodelujejo v dejavnostih, ki jih delno financira Evropska unija;

- ukrepe, ki širšo javnost seznanjajo o vlogi, ki jo ima Evropska unija v zvezi z dejavnostmi, ki se financirajo na področju poklicnega usposabljanja, zaposlovanja in razvoja človeških virov;

- v primeru naložb v posle, ukrepov za razvoj lokalnega potenciala in vseh drugih ukrepov, ki prejemajo finančno pomoč Skupnosti:

- informacije za upravičence o njihovi udeležbi v dejavnostih, ki jih delno financira Evropska unija na enega od načinov, opisanih v točki 6.

4. Delo nadzornih odborov

4.1 Nadzorni odbori zagotovijo točne informacije o svojem delu. V ta namen vedno, kadar je mogoče, obveščajo medije o napredku celotnih programov pomoči, za katere so odgovorni. Za stike s tiskom je odgovoren predsednik. Predstavniki Komisije sodelujejo pri stikih s tiskom.

Ustrezni načini se dogovorijo tudi, kadar potekajo pomembni dogodki v zvezi z zasedanji nadzornega odbora, kot so srečanja na visoki ravni ali otvoritvene seje. Komisija in njeni uradi v državah članicah so obveščeni o teh dogovorih.

4.2 Nadzorni odbori obravnavajo letno poročilo o izvajanju iz člena 37 Uredbe (ES) št. 1260/1999, ki mora v skladu s členom 35 navedene uredbe vsebovati poglavje o informiranju in obveščanju javnosti. Organ za upravljanje predloži nadzornim odborom informacije o kakovosti in učinkovitosti ukrepov informiranja in obveščanja javnosti ter ustrezne dokaze, kot so fotografije.

V skladu s členom 46 Uredbe (ES) št. 1260/1999 države članice pošljejo Komisiji vse informacije, ki jih ta potrebuje za upoštevanje v svojem letnem poročilu, predvidenem v členu 45 navedene uredbe.

Te informacije morajo Komisiji omogočiti, da ugotovi, ali so bile izpolnjene določbe te uredbe.

5. Partnerstvo in izmenjava izkušenj

Organi za upravljanje svobodno izbirajo, ali bodo izvedli katerega od dodatnih ukrepov, vključno s tistimi, ki prispevajo k pravilnemu izvajanju politike, ki jo zasledujejo Strukturni skladi.

Komisijo obvestijo o pobudah, ki so jih sprejeli, da lahko ta primerno sodeluje v njihovi realizaciji.

Komisija po potrebi zagotovi tehnično pomoč, da bi olajšala izvajanje te uredbe. V duhu partnerstva in skupnega interesa daje zadevnim organom na voljo svoje strokovno znanje in gradivo. Podpira izmenjavo izkušenj o uporabi člena 46 Uredbe (ES) št. 1260/1999 in spodbuja neformalne mreže med pooblaščenimi za zagotavljanje informacij. V ta namen bi bilo zaželeno, da države članice imenujejo koordinatorja za vsak sklad.

6. Pravila o tehničnih sredstvih za informiranje in obveščanje javnosti

Za zagotovitev vidnosti ukrepov, ki se delno financirajo iz Strukturnih skladov, je ustrezen organ za upravljanje pristojen, da poskrbi, da se ravna v skladu z naslednjimi ukrepi informiranja in obveščanja javnosti:

6.1 Panoji

Panoji se postavijo na lokacijah projektov, vključenih v delno financiranje infrastrukturnih naložb, katerih obseg presega zneske, dane v 3.2.2.2. Na takih panojih je prostor, rezerviran za navedbo prispevka Evropske unije.

Velikost panojev mora biti ustrezna glede na obseg dejavnosti.

Prostor na panoju, rezerviran za prispevek Skupnosti, mora izpolnjevati naslednja merila:

- zavzemati mora vsaj 25 % skupne površine panoja;

- na njem mora biti standardizirani emblem Skupnosti in naslednje besedilo, postavljeno, kakor je prikazano spodaj:

+++++ TIFF +++++

- emblem se predstavi v skladu z veljavnimi specifikacijami;

- črke, ki se uporabijo za navedbo finančnega prispevka Evropske unije, morajo biti najmanj enako velike kakor črke za nacionalne navedbe, čeprav je lahko tipografija drugačna;

- navede se lahko zadevni sklad.

Če pristojni organi ne postavijo panoja, ki naznanja njihovo vključitev v financiranje projekta, se pomoč Evropske unije naznani na posebnem panoju v ta namen. V takih primerih se zgornje določbe uporabljajo po analogiji.

Panoji se odstranijo najpozneje šest mesecev po zaključku del in se nadomestijo s spominsko ploščo v skladu s točko 6.2.

6.2 Spominske plošče

Trajne spominske plošče se postavijo na lokacijah, dostopnih širši javnosti (kongresni centri, letališča, postaje itd.), ki predstavljajo projekte, delno financirane iz Strukturnih skladov. Poleg emblema Skupnosti morajo take plošče navajati prispevek Skupnosti in morda zadevnega sklada.

V primeru fizičnih naložb v poslovne prostore se spominske plošče namestijo za obdobje enega leta.

Če se pristojni organ ali končni upravičenec odloči, da bo postavil panoje ali spominske plošče, izdal publikacije ali poskrbel za katerikoli drug informacijski ukrep v zvezi s projekti, katerih skupni obseg je manjši od 500000 EUR v primeru dejavnosti, ki jih delno financira FIUR, in 3 milijone EUR v primeru vseh drugih dejavnosti, se prispevek Skupnosti prav tako navede.

6.3 Plakati

Za informiranje upravičencev in širše javnosti o vlogi, ki jo ima Evropska unija pri razvoju človeških virov, poklicnem usposabljanju in zaposlovanju, naložbah v podjetja in v razvoj podeželja, organi za upravljanje razobesijo plakate, ki navajajo prispevek Unije in morda zadevnega sklada, za poslovne prostore organov, ki izvajajo ali koristijo ukrepe, ki jih financirajo Strukturni skladi (agencije za zaposlovanje, centri za poklicno usposabljanje, gospodarske zbornice, kmetijske zbornice, regionalne agencije za razvoj itd.).

6.4 Uradno obveščanje upravičencev

Vsa uradna obvestila o pomoči upravičencem, ki jih pošljejo pristojni organi, navedejo dejstvo, da jo delno financira Evropska unija in lahko navedejo znesek ali odstotek pomoči iz zadevnega instrumenta Skupnosti.

6.5 Informacije in gradivo za komunikacije

6.5.1 Publikacije (kot so knjižice, prospekti in novice) o regionalni pomoči, ki jo delno financirajo Strukturni skladi, vsebujejo na naslovnici jasno navedbo o udeležbi Evropske unije in po potrebi zadevnega sklada, pa tudi emblem Skupnosti, če je uporabljen tudi nacionalni ali regionalni emblem.

Publikacije vključujejo sklicevanje na organ, pristojen za vsebino informacij, in organ za upravljanje, imenovan za izvedbo zadevnega celotnega programa pomoči.

6.5.2 V primeru informacij, ki so dane na voljo z elektronskimi sredstvi (spletne strani, podatkovne baze za morebitne upravičence) ali kot avdiovizualno gradivo, se zgoraj navedena načela uporabljajo po analogiji. Pri sestavi akcijskih načrtov komunikacij je treba posvetiti potrebno pozornost novim tehnologijam, ki omogočajo hitro in učinkovito razširjanje informacij in lajšajo dialog s širšo javnostjo.

Spletne strani, ki se nanašajo na Strukturne sklade morajo

- navajati prispevek Evropske unije in po potrebi zadevnega sklada vsaj na domači strani,

- vključevati povezavo na druge spletne strani Komisije v zvezi s Strukturnimi skladi.

6.6 Informativni dogodki

Organizatorji informativnih dogodkov, kot so konference, seminarji, sejmi in razstave v zvezi z izvedbo dejavnosti, ki jih delno financirajo Strukturni skladi, jasno navedejo prispevek Skupnosti k tem celotnim programom pomoči z razstavljeno evropsko zastavo v sejnih sobah in uporabo emblema Skupnosti na dokumentih.

Uradi Komisije v državah članicah po potrebi pomagajo pri pripravi in izvedbi takih dogodkov.

--------------------------------------------------

Top