EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0079

Direktiva Sveta 2000/79/ES z dne 27. novembra 2000 o Evropskem sporazumu o razporejanju delovnega časa mobilnih delavcev v civilnem letalstvu, ki so ga sklenili AEA (Združenje evropskih letalskih prevoznikov), ETF (Evropska federacija delavcev v prometu), ECA (Evropsko združenje pilotov), ERA (Evropsko združenje regionalnih letalskih prevoznikov) in IACA (Mednarodno združenje letalskih prevoznikov) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 302, 1.12.2000, p. 57–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 75 - 78
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 75 - 78
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 75 - 78
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004 P. 75 - 78
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 004 P. 75 - 78
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004 P. 75 - 78
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 75 - 78
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004 P. 75 - 78
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 75 - 78
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 006 P. 3 - 6
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 006 P. 3 - 6
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005 P. 173 - 176

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/79/oj

32000L0079Uradni list L 302 , 01/12/2000 str. 0057 - 0060


Direktiva Sveta 2000/79/ES

z dne 27. novembra 2000

o Evropskem sporazumu o razporejanju delovnega časa mobilnih delavcev v civilnem letalstvu, ki so ga sklenili AEA (Združenje evropskih letalskih prevoznikov), ETF (Evropska federacija delavcev v prometu), ECA (Evropsko združenje pilotov), ERA (Evropsko združenje regionalnih letalskih prevoznikov) in IACA (Mednarodno združenje letalskih prevoznikov)

(Besedilo velja za EGP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 139(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Socialni partnerji lahko v skladu s členom 139(2) Pogodbe skupaj zahtevajo, da se na ravni Skupnosti sklenjeni sporazumi izvajajo s sklepom Sveta, sprejetim na predlog Komisije.

(2) Svet je sprejel Direktivo 93/104/ES [1] o določenih vidikih organizacije delovnega časa. Civilno letalstvo je bil eden od sektorjev in dejavnosti, izključenih iz obsega te direktive. Evropski parlament in Svet sta sprejela Direktivo 2000/34/ES o spremembah Direktive 93/104/ES, da bi vključila prej izključene sektorje in dejavnosti.

(3) Komisija se je v skladu s členom 138(2) Pogodbe posvetovala s socialnimi partnerji o možnih smereh delovanja Skupnosti v zvezi s sektorji in dejavnostmi, ki so izključeni iz Direktive 93/104/ES.

(4) Komisija je po takšnem posvetovanju ugotovila, da so ukrepi Skupnosti zaželeni, in se je v skladu s členom 138(3) Pogodbe ponovno posvetovala s socialnimi partnerji o vsebini predvidenega predloga.

(5) AEA (Združenje evropskih letalskih prevoznikov), ETF (Evropska federacija delavcev v prometu), ECA (Evropsko združenje pilotov), ERA (Evropsko združenje regionalnih letalskih prevoznikov) in IACA (Mednarodno združenje letalskih prevoznikov) so obvestili Komisijo, da želijo začeti s pogajanji v skladu s členom 138(4) Pogodbe.

(6) Omenjene organizacije so 22. marca 2000 sklenile Evropski sporazum o razporejanju delovnega časa mobilnih delavcev v civilnem letalstvu.

(7) V tem sporazumu je skupna zahteva Komisiji, da se ta sporazum izvaja s Sklepom Sveta na predlog Komisije v skladu s členom 139(2) Pogodbe.

(8) Ta direktiva in sporazum določata natančnejše zahteve v smislu člena 14 Direktive 93/104/ES glede razporejanja delovnega časa mobilnega osebja v civilnem letalstvu.

(9) Člen 2(7) Direktive 93/104/ES opredeljuje kot mobilne delavce vsakega delavca, ki je zaposlen kot član voznega osebja ali posadk zrakoplovov v podjetju, ki opravlja prevoz potnikov ali blaga po cesti, zraku ali notranjih vodah.

(10) Ustrezen instrument za izvajanje sporazuma je direktiva v pomenu člena 249 Pogodbe.

(11) Zaradi velike povezanosti sektorja civilnega letalstva in pogojev konkurenčnosti v njem ciljev te direktive — varovanje zdravja in varnosti delavcev — države članice ne morejo zadovoljivo doseči in je torej delovanje Skupnosti potrebno v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Direktiva ne presega tega, kar je potrebno za uresničitev teh ciljev.

(12) V zvezi z izrazi iz sporazuma, ki v njem niso posebej opredeljeni, daje ta direktiva državam članicam svobodo, da jih v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso same definirajo, kakor to velja za druge direktive s področja socialne politike, ki uporabljajo podobne izraze, če so te definicije skladne s sporazumom.

(13) Komisija je pripravila predlog direktive v skladu s svojim sporočilom z dne 20. maja 1998 "Prilagajanje in spodbujanje socialnega dialoga na ravni Skupnosti", pri čemer je upoštevala predstavniški status podpisnic in zakonitost vsake določbe sporazuma. Podpisnice skupaj ustrezno zastopajo osebje posadk zrakoplovov, zaposleno v podjetju, ki opravlja prevoz potnikov ali blaga v civilnem letalstvu.

(14) Komisija je pripravila predlog direktive v skladu s členom 137(2) Pogodbe, ki določa, da direktive s področja socialne politike "ne nalagajo upravnih, finančnih in pravnih omejitev, ki bi zavirale ustanavljanje in razvoj malih in srednjih podjetij".

(15) Ta direktiva in sporazum uveljavljata minimalne standarde. Države članice in/ali socialni partnerji lahko ohranijo ali sprejmejo ugodnejše določbe.

(16) Izvajanje te direktive ne bi smelo biti temelj za kakršno koli nazadovanje glede na obstoječe stanje v vsaki državi članici.

(17) Komisija je obvestila Evropski parlament, Ekonomsko-socialni odbor ter Odbor regij, tako da jim je poslala besedilo predloga direktive, ki vključuje sporazum.

(18) Evropski parlament je 3. oktobra 2000 sprejel Resolucijo o okvirnem sporazumu med socialnimi partnerji.

(19) Izvajanje sporazuma prispeva k uresničevanju ciljev iz člena 136 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Namen te direktive je izvajanje Evropskega sporazuma o razporejanju delovnega časa mobilnih delavcev v sektorju civilnega letalstva, ki so ga 22. marca 2000 sklenile organizacije, ki zastopajo socialne partnerje v civilnem letalstvu: AEA (Združenje evropskih letalskih prevoznikov), ETF (Evropska federacija delavcev v prometu), ECA (Evropsko združenje pilotov), ERA (Evropsko združenje regionalnih letalskih prevoznikov) in IACA (Mednarodno združenje letalskih prevoznikov).

Besedilo sporazuma je v prilogi.

Člen 2

1. Države članice lahko ohranijo ali sprejmejo predpise, ki so ugodnejši od določenih v tej direktivi.

2. Izvajanje te direktive v nobenem primeru ni zadostna podlaga za utemeljitev znižanja splošne ravni varstva delavcev na področjih, vključenih v to direktivo. To ne posega v pravice držav članic in/ali delodajalcev in delavcev, da zaradi spreminjajočih se okoliščin sprejmejo zakonodajno, podzakonsko ali pogodbeno ureditev, ki se razlikuje od ureditve, prevladujoče v času sprejetja te direktive, če vsakokrat zagotovijo skladnost z minimalnimi zahtevami iz te direktive.

Člen 3

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise za uskladitev s to direktivo najpozneje do 1. decembra 2003 ali zagotovijo, da najpozneje do tega datuma socialni partnerji s sporazumom sprejmejo potrebne ukrepe. Države članice sprejmejo vse ukrepe za stalno zagotavljanje rezultatov, ki jih nalaga ta direktiva. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Ko države članice sprejmejo te predpise, se morajo sklicevati na to direktivo ali pa se nanjo sklicujejo ob uradni objavi. Način takega sklicevanja določijo države članice.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 27. novembra 2000

Za Svet

Predsednik

É. Guigou

[1] UL L 307, 13.12.1993, str. 18. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2000/34/ES (UL L 195, 1.8.2000, str. 41).

--------------------------------------------------

PRILOGA

Evropski sporazum o razporejanju delovnega časa mobilnih delavcev v civilnem letalstvu, ki so ga sklenili AEA (Združenje evropskih letalskih prevoznikov), ETF (Evropska federacija delavcev v prometu), ECA (Evropsko združenje pilotov), ERA (Evropsko združenje regionalnih letalskih prevoznikov) in IACA (Mednarodno združenje letalskih prevoznikov)

Ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti členov 138 in 139(2) Pogodbe,

ob upoštevanju dejstva, da člen 139(2) Pogodbe določa, da se na evropski ravni sklenjeni sporazumi, na skupno zahtevo podpisnic, lahko izvajajo s sklepom Sveta, sprejetim na predlog Komisije,

ob upoštevanju dejstva, da podpisnice to zahtevajo,

ob upoštevanju dejstva, da podpisnice menijo, da so določbe tega sporazuma "natančnejše zahteve" v smislu člena 14 Direktive Sveta 93/104/ES in naj se določbe navedene direktive ne uporabljajo,

SE PODPISNICE SPORAZUMEJO O NASLEDNJEM:

Določba 1

1. Sporazum se uporablja za delovni čas mobilnega osebja v civilnem letalstvu.

2. Določa natančnejše zahteve v smislu člena 14 Direktive Sveta 93/104/ES glede razporejanja delovnega časa mobilnega osebja v civilnem letalstvu.

Določba 2

1. "Delovni čas" pomeni vsako obdobje, v katerem delavec dela, je na razpolago delodajalcu in opravlja svoja dela ali naloge v skladu z nacionalno zakonodajo in/ali prakso.

2. "Mobilno osebje v civilnem letalstvu" pomeni člane posadke v civilnem zrakoplovu, ki jih zaposluje podjetje, ustanovljeno v državi članici.

3. "Čas letenja" pomeni čas od takrat, ko se zrakoplov prvič premakne s parkirnega prostora, da bi vzletel, do takrat, ko se ustavi na določenem parkirnem prostoru in vsi motorji ugasnejo.

Določba 3

1. Mobilno osebje v civilnem letalstvu ima pravico do najmanj štiritedenskega plačanega letnega dopusta v skladu s pogoji upravičenosti in dodeljevanja takega dopusta, ki jih določa nacionalna zakonodaja in/ali praksa.

2. Namesto minimalnega plačanega letnega dopusta delavec ne more dobiti nadomestila, razen če delovno razmerje preneha.

Določba 4

1. (a) Mobilno osebje v civilnem letalstvu ima pravico do brezplačnega zdravstvenega pregleda pred prvim nastopom dela in nato v rednih presledkih.

(b) Mobilno osebje v civilnem letalstvu, ki ima zdravstvene težave, za katere se ugotovi, da so povezane tudi z nočnim delom, se vedno, ko je to mogoče, premesti na ustrezno mobilno ali nemobilno dnevno delo.

2. Zdravstveni podatki z brezplačnega zdravstvenega pregleda iz odstavka 1(a) so zaupni.

3. Brezplačen zdravstveni pregled iz odstavka 1(a) se lahko opravi v nacionalnem zdravstvenem sistemu.

Določba 5

1. Mobilnemu osebju v civilnem letalstvu se zagotovi varnost in zdravje pri delu, ki ustreza naravi dela.

2. Za varnost in zdravje pri delu ima mobilno osebje v civilnem letalstvu ves čas na razpolago ustrezne službe ali opremo za varovanje in preventivo.

Določba 6

Sprejme se potrebne ukrepe, ki zagotovijo, da delodajalec, ki namerava organizirati delo po določenem vzorcu, upošteva splošno načelo prilagoditve dela delavcu.

Določba 7

Če pristojne oblasti to zahtevajo, se jim predloži podatke o posebnih vzorcih dela mobilnega osebja v civilnem letalstvu.

Določba 8

1. Delovni čas je treba presojati brez poseganja v bodočo zakonodajo Skupnosti s področja omejevanja letenja in delovnega časa in zahtev glede počitka ter v povezavi z nacionalno zakonodajo s tega področja, ki jo je treba upoštevati v vseh zadevah, ki se nanašajo na navedeno.

2. Najdaljši letni delovni čas, skupaj z nekaterimi elementi dežurstva, kot ga določa veljavno pravo, znaša 2000 ur, pri čemer je skupni čas letenja omejen na 900 ur.

3. Najdaljši letni delovni čas je treba med letom razporediti, kar se da enakomerno.

Določba 9

Brez poseganja v določbo 3 imajo mobilni delavci v civilnem letalstvu proste dneve, brez delovnih obveznosti in dežurstev, o katerih so obveščeni vnaprej, in sicer:

(a) najmanj sedem lokalnih dni v vsakem koledarskem mesecu, v katere je lahko vključen počitek, predpisan z zakonom; in

(b) najmanj 96 lokalnih dni v vsakem koledarskem letu, v katere je lahko vključen počitek, predpisan z zakonom.

Določba 10

Pogodbenice bodo pregledale zgornje določbe dve leti po izteku obdobja izvajanja, ki se določi v Sklepu Sveta, ki uveljavlja ta sporazum.

Bruselj, 22. marca 2000

AEA (Združenje evropskih letalskih prevoznikov)

Karl-Heinz Neumeister

,

generalni sekretar

Manfred Merz

,

podpredsednik odbora za socialne zadeve AEA, vodja pogajalske skupine

ETF (Evropska federacija delavcev v prometu)

Brenda O'Brien

,

pomočnica generalnega sekretarja

Betty Lecouturier

,

predsednica, odbor kabinskega osebja

Bent Gehlsen

,

član pogajalske skupine, odbor kabinskega osebja

ECA (Evropska zveza pilotov)

Kapitan Francesco

,

Gentile, predsednik

Kapitan Bill Archer

,

podpredsednik

Giancarlo Crivellaro

,

generalni sekretar

ERA (Evropsko združenje regionalnih letalskih prevoznikov)

Mike Ambrose

,

generalni direktor

IACA (Mednarodno združenje letalskih prevoznikov)

Marc Frisque

,

generalni direktor

Allan Brown

,

direktor, letalska politika in gospodarske zadeve

--------------------------------------------------

Top