EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0040

Odločba Komisije z dne 16. decembra 1999 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje hladilnikom (notificirana pod dokumentarno številko K(1999) 4522)Besedilo velja za EGP.

UL L 13, 19.1.2000, p. 22–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/40(1)/oj

32000D0040

Odločba Komisije z dne 16. decembra 1999 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje hladilnikom (notificirana pod dokumentarno številko K(1999) 4522)Besedilo velja za EGP.

Uradni list L 013 , 19/01/2000 str. 0022 - 0026
CS.ES poglavje 15 zvezek 05 str. 11 - 15
ET.ES poglavje 15 zvezek 05 str. 11 - 15
HU.ES poglavje 15 zvezek 05 str. 11 - 15
LT.ES poglavje 15 zvezek 05 str. 11 - 15
LV.ES poglavje 15 zvezek 05 str. 11 - 15
MT.ES poglavje 15 zvezek 05 str. 11 - 15
PL.ES poglavje 15 zvezek 05 str. 11 - 15
SK.ES poglavje 15 zvezek 05 str. 11 - 15
SL.ES poglavje 15 zvezek 05 str. 11 - 15


Odločba Komisije

z dne 16. decembra 1999

o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje hladilnikom

(notificirana pod dokumentarno številko K(1999) 4522)

(Besedilo velja za EGP)

(2000/40/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 880/92 z dne 23. marca 1992 o sistemu Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje [1] in zlasti drugega pododstavka člena 5(1) Uredbe,

(1) Ker prvi pododstavek člena 5(1) Uredbe (EGS) št. 880/92 določa, da se pogoji za podelitev znaka Skupnosti za okolje določijo za skupine proizvodov;

(2) Ker člen 10(2) Uredbe (EGS) št. 880/92 navaja, da se okoljska učinkovitost proizvoda oceni glede na posebna merila za skupino proizvodov;

(3) Ker je ustrezno določiti merila za preskusne metode in klasifikacijo porabe energije v skladu z Direktivo Komisije 94/2/ES z dne 21. januarja 1994 o izvajanju Direktive Sveta 92/75/EGS v zvezi z energijskim označevanjem električnih hladilnikov, zamrzovalnikov in njihovih kombinacij [2] ter nadalje prilagoditi zahteve glede porabe energije tehnološkim inovacijam in razvoju trga;

(4) Ker je z Odločbo 96/703/ES [3] Komisija določila okoljska merila za podelitev znaka Skupnosti za okolje hladilnikom, ki v skladu s členom 3 Odločbe, prenehajo veljati 27. novembra 1999;

(5) Ker je primerno sprejeti novo odločbo o določitvi okoljskih meril za to skupino proizvodov, da se omogoči sodelovanje proizvajalcev in uvoznikov hladilnikov v sistemu Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje;

(6) Ker se je v skladu s členom 6 Uredbe (EGS) št. 880/92 Komisija posvetovala z glavnimi interesnimi skupinami v okviru posvetovalnega foruma;

(7) Ker so ukrepi, navedeni v tej odločbi, skladni z mnenjem odbora, ustanovljenim na podlagi člena 7 Uredbe (EGS) št. 880/92 –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Skupina proizvodov "hladilniki" (v nadaljnjem besedilu "skupina proizvodov") pomeni:

Električni hladilniki, zamrzovalne skrinje, zamrzovalniki in njihove kombinacije, ki se priključijo na električno omrežje.

Naprave, ki lahko uporabljajo tudi druge energijske vire, kot npr. baterije, so izključene.

Člen 2

Okoljska učinkovitost in primernost za uporabo skupine proizvodov se oceni glede na merila, določena v Prilogi.

Člen 3

Opredelitev skupine proizvodov in merila za skupino proizvodov veljajo od datuma notifikacije te odločbe pa do 1. decembra 2002. Vendar če 1. decembra 2002 še ni sprejeta nova odločba o opredelitvi skupine proizvodov in meril zanjo, se to obdobje veljavnosti namesto tega konča bodisi 1. decembra 2003 bodisi na datum sprejetja nove odločbe, kar koli od tega je prej.

Člen 4

Za administrativne namene se tej skupini proizvodov dodeli kodna številka "012".

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 16. decembra 1999

Za Komisijo

Margot Wallström

Članica Komisije

[1] UL L 99, 11.4.1992, str. 1.

[2] UL L 45, 17.2.1994, str. 1.

[3] UL L 323, 13.12.1996, str. 34.

--------------------------------------------------

PRILOGA

OKOLJSKA MERILA

OKVIR

Za podelitev znaka za okolje mora proizvod izpolnjevati merila iz te priloge, katera so namenjena spodbujanju:

- zmanjševanja poškodb okolja ali tveganj, povezanih z uporabo energije (globalno segrevanje, zakisljevanje, izčrpavanje neobnovljivih virov) z zniževanjem porabe energije

- zmanjševanja poškodb okolja ali tveganj v zvezi z uporabo snovi, ki utegnejo tanjšati ozonski plašč, in drugih nevarnih snovi, z zmanjševanjem uporabe takih snovi.

- zmanjševanja poškodb okolja ali tveganj v zvezi z uporabo nevarnih snovi, ki utegnejo povzročati globalno segrevanje.

Poleg tega merila spodbujajo izvajanje najboljše prakse (optimalna okoljska uporaba) in zvišujejo raven okoljske zavesti potrošnikov.

Označevanje plastičnih delov spodbuja možnosti recikliranja stroja.

Pristojnim organom se priporoča, da pri ocenjevanju vlog in spremljanju skladnosti z merili iz te priloge upoštevajo uvedene priznane programe okoljskega ravnanja, kot sta sistem EMAS ali ISO 14001 (opomba: uvedba takih programov ravnanja ni obvezna).

KLJUČNA MERILA

1. Varčevanje z energijo

Naprava mora imeti indeks energijske učinkovitosti nižji od 42 %, kakor je opredeljeno v Direktivi 94/2/ES [1], Priloga V, pri uporabi enake preskusne metode EN 153 in enake klasifikacije v 10 kategorijah.

Vlagatelj predloži izvod tehnične dokumentacije iz člena 2(1) Direktive 95/2/ES. Ta dokumentacija mora vključevati poročila o najmanj treh meritvah porabe energije v skladu z EN 153. Aritmetična srednja vrednost teh meritev mora biti manjša od ali enaka kot zgoraj navedena zahteva. Vrednost, navedena na energijski nalepki, ne sme biti nižja od te srednje vrednosti in razred energijske učinkovitosti, označen na energijski nalepki, mora ustrezati tej srednji vrednost.

V primeru verifikacije, ki se ne zahteva pri vložitvi vloge, pristojni organi uporabijo dovoljena odstopanja in kontrolne postopke, določene z EN 153.

2. Zmanjšanje potenciala tanjšanja ozonskega plašča pri hladilnikih in sredstvih za penjenje

Hladilna sredstva v hladilnem krogu in sredstva za penjenje, ki se uporabljajo v izolaciji naprave, morajo imeti potencial tanjšanja ozonskega plašča enak nič.

Vlagatelj predloži izjavo, da proizvod izpolnjuje te zahteve. Predlagatelj in/ali njegov dobavitelj ali dobavitelji, kakor je primerno, navedejo pristojnemu organu, ki ocenjuje vlogo, katera hladilna sredstva in sredstva za penjenje so bila uporabljena in podatke njihovih potencialov tanjšanja ozonskega plašča.

3. Zmanjšanje potenciala globalnega segrevanja pri hladilnikih in sredstvih za penjenje

Hladilna sredstva v hladilnem krogu in sredstva za penjenje, ki se uporabljajo v izolaciji naprave, morajo imeti potencial globalnega segrevanja enak ali nižji od 15 (računano kot ekvivalent CO2 v obdobju 100 let).

Vlagatelj predloži izjavo, da proizvod izpolnjuje te zahteve. Predlagatelj in/ali njegov dobavitelj ali dobavitelji, kakor je primerno, navedejo pristojnemu organu, ki ocenjuje vlogo, katera hladilna sredstva in sredstva za penjenje so bila uporabljena in podatke njihovih potencialov globalnega segrevanja.

DODATNA MERILA

4. Podaljšanje življenjske dobe

Proizvajalec mora ponuditi tržno garancijo, s katero zagotavlja, da bo naprava delovala najmanj tri leta. Ta garancija začne veljati z datumom dobave kupcu.

Razpoložljivost združljivih nadomestnih delov in oskrba z njimi morata biti zajamčena za obdobje 12 let od dneva prenehanja proizvodnje

Vlagatelj predloži izjavo, da proizvod izpolnjuje te zahteve.

5. Možnost vrnitve in recikliranje

Proizvajalec mora ponuditi, da brezplačno vzame nazaj z namenom recikliranja hladilnike in zamenjane sestavne dele, razen če so te predmete uporabniki onesnažili (npr. hladilniki iz uporabe v zdravstvu ali v jedrskih objektih).

Poleg tega mora hladilnik izpolnjevati naslednja merila:

1. Proizvajalec predvidi razgradnjo hladilnika in predloži poročilo o razgradnji. Poročilo mora med drugim potrjevati, da:

- je spoje lahko najti in da so dostopni

- je elektronske sklope lahko najti in razstaviti

- je proizvod lahko razstaviti z uporabo splošno razpoložljivega orodja

- so nezdružljivi in nevarni proizvodi ločljivi.

2. Plastični deli, ki so težji od 50 gramov morajo imeti trajno identifikacijsko oznako materiala v skladu z ISO 11469. To merilo ne vključuje dele iz ekstrudirane plastike.

3. Plastični deli, ki so težji od 25 gramov, ne smejo vsebovati naslednjih zaviralcev gorenja:

Ime | Št. CAS |

decambromdifenil | 13654-09-6 |

monobromodifenileter | 101-55-3 |

dibromodifenileter | 2050-47-7 |

tribromodifenileter | 49690-94-0 |

tetrabromodifenileter | 40088-47-9 |

pentabromodifenileter | 32534-81-9 |

heksabromodifenileter | 36483-60-0 |

heptabromodifenileter | 68928-80-3 |

octabromodifenileter | 32536-52-0 |

nonabromodifenileter | 63936-56-1 |

decabromodifenileter | 1163-19-5 |

Kloroparafini z dolžino verige 10 do 13 C atomov, vsebnost klora > 50 mas. % | 85535-84-8 |

4. Plastični deli, ki so težji od 25 gramov, ne smejo vsebovati snovi, ki zavirajo gorenje, ali preparatov, ki vsebujejo snovi, ki so jim dodeljeni ali ki se jim lahko dodelijo kateri koli opozorilni stavki R45 (lahko povzročajo raka), R46 (lahko povzročajo dedne genetske okvare), R50 (zelo strupene za vodne organizme), R51 (strupene za vodne organizme), R52 (škodljive zdravju vodnih organizmov), R53 (lahko povzročajo dolgoročne škodljive učinke na vodno okolje), R60 (lahko škodujejo plodnosti) ali R61 (lahko škodujejo nerojenemu otroku), ali kakršne koli kombinacije opozorilnih stavkov, ki vsebujejo katerega koli od gornjih opozorilnih stavkov, kakor je določeno v Direktivi Sveta 67/548/EGS [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 98/98/EGS [3].

Ta zahteva se ne uporablja za zaviralce gorenja, ki ob uporabi spremenijo svoje kemične lastnosti, zaradi katerih več ne sodijo v katerega koli od zgoraj navedenih opozorilnih stavkov in kadar manj kot 0,1 % zaviralca gorenja v obravnavanem delu ostane v enaki obliki kot pred uporabo.

5. Vrsta hladilnega sredstva in sredstva za penjenje, uporabljenega za izolacijo, mora biti označena na napravi, blizu označevalne ploščice ali na njej, da se tako omogoči morebitna kasnejša predelava.

Vlagatelj predloži izjavo, da proizvod izpolnjuje te zahteve. Predlagatelj zagotovi pristojnemu organu, ki ocenjuje vlogo, kopijo poročila o razgradnji. Predlagatelj in/ali njegov dobavitelj ali dobavitelji, kakor je primerno, temu pristojnemu organu navedejo, katera hladilna sredstva in sredstva za penjenje so bila uporabljena ter kateri zaviralci gorenja so bili in če so sploh bili uporabljeni v plastičnih delih, ki so težji od 25 gramov ali na njih.

6. Navodila za uporabo

Napravo je treba prodajati skupaj z navodili za uporabo, ki nudijo nasvete o pravilni okoljski uporabi, in zlasti:

1. na ovitku ali prvi strani naslednje besedilo: "V teh navodilih za uporabo so navedene informacije, kako zmanjšati vplive na okolje";

2. priporočila za optimalno porabo energije pri delovanju naprave, ki vključujejo:

2.1 navodila glede namestitve ali postavitve hladilnika, med drugim z navedenimi dimenzijami prostega prostora okoli naprave, ki je potreben za zadostno kroženja zraka, in tudi z navodilom postavitve naprave na neogrevano ali manj ogrevano mesto, če ima potrošnik možnost, da se na ta način precej varčuje z energijo.

2.2 navodilo potrošniku, naj ne namesti naprave zraven toplotnega vira (npr. pečic, radiatorjev) ali na neposredno sončno svetlobo; navodilo, kjer je to ustrezno, naj potrošnik razmisli o izolaciji naprave pred stenskimi ali talnimi toplotnimi viri;

2.3 navodilo, da je stanje termostata odvisno od sobne temperature in je torej višino temperature treba preveriti z ustreznim termometrom (navedena mora biti razlaga, kako to opraviti);

2.4 navodilo, da se vrata ali pokrov ne smejo odpirati večkrat in dlje, kot je potrebno, zlasti pri pokončnih zamrzovalnikih;

2.5 navodilo, da je treba vročo hrano ohladiti pred dajanjem v napravo, ker para iz hrane pripomore k zaledenitvi uparjalnika, vendar naj bo čas hlajenja, kolikor je mogoče, kratek zaradi zdravstvenih in higienskih razlogov;

2.6 navodilo, da uparjalnik ne sme biti obložen z debelim slojem ledu in da pogoste odleditve pripomorejo k odstranitvi ledenih oblog;

2.7 navodilo, da je treba tesnilo na vratih zamenjati, če ne deluje pravilno;

2.8 navodilo, da je po premikanju naprave treba počakati dovolj dolgo, preden jo ponovno vklopimo;

2.9 navodilo, da morata biti kondenzor na zadnjem delu naprave in prostor pod njim brez prahu ali kuhinjske pare;

2.10 informacijo, da bo neupoštevanje zgoraj navedenega povzročilo večjo porabo energije;

3. navodilo, da se je zaradi morebitnih zdravstvenih in okoljskih tveganj treba izogibati kakršnim koli poškodbam kondenzorja (toplotnega izmenjevalnika) na zadnji strani naprave ali drugim dogodkom, ki povzročijo, da hladilno sredstvo pride v stik z okoljem; priročnik mora izrecno navajati, da se ostri predmeti (npr. noži, izvijači itd.) ne smejo uporabljati pri odstranjevanju ledu, ker lahko poškodujejo uparjalnik;

4. informacijo, da naprava vsebuje tekočino in da je narejena iz delov in materialov, ki jih je možno ponovno uporabiti in/ali reciklirati;

5. navodilo, kako potrošnik lahko izkoristi proizvajalčevo ponudbo možnosti vrnitve.

Vlagatelj predloži izjavo, da proizvod izpolnjuje te zahteve. Predlagatelj zagotovi pristojnemu organu, ki ocenjuje vlogo, kopijo navodil za uporabo.

7. Omejitev emisij hrupa

Hrup, ki se prenaša po zraku, izražen kot moč zvoka, ne sme preseči 42 dB(A) (re lpW).

Podatki o ravni hrupa naprave morajo biti navedeni tako, da so potrošniku jasno vidni. To se doseže z vključitvijo teh podatkov na energijsko nalepko za hladilnike.

Meritve ravni hrupa in podatki v zvezi s hrupom se zagotovijo v skladu z Direktivo Sveta 86/594/EGS [4] ob uporabi standarda EN 28960.

To merilo ne velja za zamrzovalne skrinje, označene kot kategorija 9: "gospodinjski zamrzovalniki, zamrzovalne skrinje" v Prilogi IV k Direktivi 94/2/ES.

Vlagatelj predloži izjavo, da proizvod izpolnjuje te zahteve.

8. Informiranje potrošnikov

Naslednje besedilo je treba zagotoviti tako, da ga potrošniki jasno vidijo (če je možno, ob nalepki):

- Ta proizvod izpolnjuje pogoje znaka Evropske unije za okolje, ker ga odlikuje varčna poraba energije, ščiti ozonski plašč in prispeva k zmanjševanju toplogrednega učinka.

[1] UL L 45, 17.2.1994, str. 1.

[2] UL 196, 16.8.1967, str. 1.

[3] UL L 355, 30.12.1998, str. 1.

[4] UL L 344, 6.12.1986, str. 24.

--------------------------------------------------

Top