EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1253

Uredba Sveta (ES) št. 1253/1999 z dne 17. maja 1999 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1766/92 o skupni ureditvi trga za žita in o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2731/75 o določitvi standardne kakovosti za navadno pšenico, rž, ječmen, koruzo in trdo pšenico

OJ L 160, 26.6.1999, p. 18–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1253/oj

31999R1253Uradni list L 160 , 26/06/1999 str. 0018 - 0020


Uredba Sveta (ES) št. 1253/1999

z dne 17. maja 1999

o spremembi Uredbe (EGS) št. 1766/92 o skupni ureditvi trga za žita in o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2731/75 o določitvi standardne kakovosti za navadno pšenico, rž, ječmen, koruzo in trdo pšenico

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ob upoštevanju mnenja Odbora regij [4],

ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča [5],

(1) ker so se po reformi skupne kmetijske politike iz leta 1992 tržna ravnotežja bistveno izboljšala;

(2) ker je praha v okviru sistema podpor za pridelovalce nekaterih poljščin, uvedena leta 1992, poleg znižanja intervencijske cene pomagala obdržati pridelavo pod nadzorom, medtem ko je povečana cenovna konkurenčnost omogočila, da se znatne dodatne količine žit uporabijo na domačem trgu, v glavnem za živalsko krmo;

(3) ker je treba zaradi krepitve učinka reforme iz leta 1992, ob upoštevanju povišanj plačil na površino v okviru sistema podpor za poljščine, določenega v Uredbi Sveta (ES) št. 1251/1999 z dne 17. maja 1999, ki uvaja sistem podpor za pridelovalce določenih poljščin [6], krepiti cenovno konkurenčnost z nadaljnjim zniževanjem intervencijske cene, tako da se v dveh korakih zniža na varnostno raven; ker bo intervencijska cena po potrebi dokončno znižana, zlasti da se zagotovi boljše tržno ravnotežje;

(4) ker določbe o standardni kakovosti nimajo nikakršnega praktičnega pomena več in jih je zato treba preklicati;

(5) ker je ceno nežitnega škroba in kompenzacijske režime vedno urejala skupna ureditev trga za žita, mora prilagoditev teh režimov slediti ukrepom, sprejetim za žita, pri čemer je treba najnižjo ceno za krompir, ki je namenjen za proizvodnjo krompirjevega škroba, in plačila pridelovalcem tega krompirja uskladiti z znižanjem cene za žita; ker je plačilo za proizvajalce določeno na višji ravni kakor ekvivalent za žita, ob upoštevanju, da se zmanjšajo proizvodne kvote, določene v Uredbi Sveta (ES) št. 1868/94 z dne 27. julija 1994 o določitvi sistema kvot v zvezi s proizvodnjo krompirjevega škroba [7];

(6) ker mora tarifne kvote, predvidene s sporazumi, sklenjenimi v skladu s členom 300 Pogodbe, ali s katerim koli drugim aktom Sveta, odpreti in upravljati Komisija na podlagi podrobnih pravil;

(7) ker je ob upoštevanju vpliva svetovne tržne cene na notranjo ceno treba razjasniti pogoje, po katerih Komisija sprejme potrebne ukrepe za stabilizacijo notranjega trga,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 1766/92 [8] se spremeni:

1. Člen 1(2) se nadomesti z naslednjim:

"2. Ta uredba se uporablja ne glede na ukrepe, predvidene z Uredbo Sveta (ES) št. 1251/1999 z dne 17. maja 1999 o uvedbi sistema podpore za pridelovalce določenih poljščin [9]."

2. Člen 3 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 3

1. Intervencijska cena za žita, predmet intervencijskega odkupa, se določi na:

- 110,25 EUR/t za tržno leto 2000/2001,

- 101,31 EUR/t od tržnega leta 2001/2002.

Intervencijska cena, ki velja za koruzo in sirek v zrnju v maju, ostane veljavna v juliju, avgustu in septembru istega leta.

2. Intervencijska cena se mesečno povečuje za celoten ali del tržnega leta. Zneski mesečnih povečanj in njihovo število se določijo v skladu s postopkom, določenim v členu 37(2) Pogodbe.

3. Intervencijska cena se nanaša na veleprodajno fazo za blago, dostavljeno skladišču, pred iztovarjanjem. Velja za intervencijske centre Skupnosti, določene za posamezna žita.

4. Cene, določene v tej uredbi, se lahko spremenijo glede na razvoj pridelave in trgov v skladu s postopkom, določenim v členu 37(2) Pogodbe. Zlasti odločitev o dokončnem znižanju intervencijske cene, ki se uporabi od leta 2002/2003, se sprejme ob upoštevanju razmer na trgu."

3. Člen 8 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 8

1. Minimalna cena krompirja, namenjenega za proizvodnjo krompirjevega škroba, se določi na:

- 194,05 EUR/t za tržno leto 2000/2001,

- 178,31 EUR/t od tržnega leta 2001/2002.

Ta cena se uporablja za količine krompirja, dobavljene tovarni in potrebne za proizvodnjo ene tone škroba.

Odločitev o nadaljnjem znižanju minimalne cene, ki se uporabi od leta 2002/2003, se sprejme ob upoštevanju končnega znižanja intervencijske cene za žita.

2. Za pridelovalce krompirja, namenjenega predelavi v krompirjev škrob, se vzpostavi sistem plačil. Znesek plačila se uporablja za količino krompirja, potrebno za proizvodnjo ene tone škroba. Plačilo se določi na:

- 98,74 EUR/t za tržno leto 2000/2001,

- 110,54 EUR/t od tržnega leta 2001/2002.

Znesek 110,54 EUR/t se lahko poveča od tržnega leta 2002/2003, odvisno od končnega znižanja intervencijske cene za žita.

Plačilo se izplača samo za količino, za katero sta pridelovalec in podjetje za proizvodnjo škroba sklenila pogodbo o pridelavi v okviru kvote, dodeljene takemu podjetju, kakor je opredeljeno v členu 2(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1868/94 z dne 27. julija 1994 o določitvi sistema kvot v zvezi s proizvodnjo krompirjevega škroba [*] UL L 197, 30.7.1994, str. 4. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1284/98 (UL L 178, 23.6.1998, str. 3)..

3. Najnižja cena in plačilo se prilagodita glede na vsebnost škroba v krompirju.

4. Če položaj na trgu za krompirjev škrob to zahteva, sprejme Svet ustrezne ukrepe v skladu s postopkom iz člena 37(2) Pogodbe.

5. Komisija sprejme podrobna pravila za uporabo tega člena po postopku iz člena 23."

4. Odstavek 1 člena 12 se nadomesti z naslednjim besedilom:

"1. Tarifne kvote za proizvode, naštete v členu 1, ki izhajajo iz sporazumov, sklenjenih v skladu s členom 300 Pogodbe, ali iz katerega koli drugega akta Sveta na podlagi Pogodbe, se odprejo in upravljajo v skladu s podrobnimi pravili, sprejetimi po postopku iz člena 23."

5. Člen 16 se nadomesti z naslednjim besedilom:

"Člen 16

1. Kadar dosežejo kotacije ali cene na svetovnem trgu za enega ali več proizvodov, naštetih v členu 1, raven, ki moti ali grozi, da bo motila razpoložljivost ponudbe na trgu Skupnosti, in kadar je verjetno, da se bo to stanje nadaljevalo in poslabšalo, se lahko sprejmejo primerni ukrepi. Takšni ukrepi se lahko sprejmejo kot zaščitni ukrepi v izjemno nujnih primerih.

2. Podrobna pravila za uporabo tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 23."

Člen 2

Uredba Sveta (EGS) št. 2731/75 z dne 29. oktobra 1975 o določitvi standardne kakovosti za navadno pšenico, rž, ječmen, koruzo in trdo pšenico [11] se razveljavi.

Člen 3

1. Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

2. Uporablja se od tržnega leta 2000/2001.

3. Uredba (EGS) št. 2731/75 se še naprej uporablja v zvezi s tržnima letoma 1998/1999 in 1999/2000.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. maja 1999

Za Svet

Predsednik

K.-H. Funke

[1] UL C 170, 4.6.1998, str. 1.

[2] Mnenje dano 6. maja 1999 (še ne objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL C 284, 14.9.1998, str. 55.

[4] UL C 93, 6.4.1999, str. 1.

[5] UL C 401, 22.12.1998, str. 3.

[6] UL L 160, 26.6.1999, str. 1.

[7] UL L 197, 30.7.1994, str. 4. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1284/98 (UL L 178, 23.6.1998, str. 3).

[8] UL L 181, 1.7.1992, str. 21. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 923/96 (UL L 126, 24.5.1996, str. 37).

[9] UL L 160, 26.6.1999, str. 1.

[11] UL L 281, 1.11.1975, str. 22. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2594/97 (UL L 351, 23.12.1997, str. 10).

--------------------------------------------------

Top