EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0307

Uredba Sveta (ES) št. 307/1999 z dne 8. februarja 1999 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, in Uredbe (EGS) št. 574/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 zaradi razširitve njune uporabe na študente

OJ L 38, 12.2.1999, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 003 P. 335 - 339
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 003 P. 335 - 339
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 003 P. 335 - 339
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 003 P. 335 - 339
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 003 P. 335 - 339
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 003 P. 335 - 339
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 003 P. 335 - 339
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 003 P. 335 - 339
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 003 P. 335 - 339
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 005 P. 103 - 107
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 005 P. 103 - 107
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005 P. 153 - 157

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/307/oj

31999R0307Official Journal L 038 , 12/02/1999 P. 0001 - 0005


UREDBA SVETA (ES) št. 307/1999

z dne 8. februarja 1999

o spremembi Uredbe (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, in Uredbe (EGS) št. 574/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 zaradi razširitve njune uporabe na študente

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 51 in 235 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije1, predloženega po posvetovanju Upravne komisije za socialno varnost delavcev migrantov,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta2,

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora3,

(1) ker točka (c) člena 3 Pogodbe določa, da dejavnosti Skupnosti, kakršne predvideva Pogodba, vključujejo odpravo ovir za prosti pretok oseb med državami članicami;

(2) ker člen 7a Pogodbe določa notranji trg kot območje brez notranjih meja, znotraj katerega je zagotovljen prosti pretok blaga, oseb, storitev in kapitala v skladu z določbami Pogodbe;

(3) ker je glede na oblikovanje prostega pretoka zaposlenih in samozaposlenih oseb ter odpravo ovir, ki bi bile na področju socialne varnosti posledica uporabe posameznih nacionalnih zakonodaj, Svet na podlagi členov 51 in 235 Pogodbe sprejel Uredbo (EGS) št. 1408/71ouporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene in člane njihovih družin, ki se gibljejo v Skupnosti4, in Uredbo (EGS) št. 574/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/715;

(4) ker naj se poleg tega področje uporabe Uredbe (EGS) št. 1408/71 razširi na posebne sisteme, ki zajemajo študente;

(5) ker na področju socialne varnosti uporaba nacionalne zakonodaje ne zagotavlja zadostne zaščite študentov, ki se gibljejo v Skupnosti; ker je treba uskladiti sisteme socialne varnosti, ki se uporabljajo za študente, zato da se v celoti uveljavi prosti pretok oseb;

(6) ker je zaradi enakosti za študente treba uporabiti posebna pravila, ki se uporabljajo za zaposlene in samozaposlene osebe; ker naj ta pravila zaradi enostavnosti in jasnosti dopolnijo že veljavne določbe za zaposlene in samozaposlene osebe ter njihove družinske člane;

(7) ker je treba prilagoditi uredbi (EGS) št. 1408/71 in (EGS) št. 574/72 glede določb, uporabljenih za študente, ki se gibljejo v Skupnosti, ob upoštevanju posebnega položaja teh oseb, posebnosti posameznih sistemov, po katerih so zavarovani, in dajatev, do katerih so upravičeni;

(8) ker, čeprav zaradi posebnega položaja študentov morda ni bilo mogoče sprejeti pravil, ki bi določala, katera zakonodaja se uporabi, je kljub temu zaželeno kar najbolj preprečiti, da bi za te osebe veljalo dvojno plačevanje prispevkov ali dvojno upravičenje do dajatev;

(9) ker potrebne prilagoditve glede veljavnih izrazov Uredbe (EGS) št. 1408/71 zahtevajo spremembo Priloge VI;

(10) ker poseben položaj Luksemburga, ki vsem študentom, študirajočim v tujini in upravičenim do zdravstvene oskrbe, upravičuje samodejno oprostitev zahteve po vključitvi v zdravstveno zavarovanje države, v kateri študirajo;

(11) ker zaradi posebnega položaja študentov ni bilo mogoče osnovati skupnega sistema koordinacije pravic socialne varnosti na ravni Skupnosti, posebno glede pravic invalidov; ker se pravice socialne varnosti, ki jih imajo študenti, med državami članicami zelo razlikujejo glede posebnih dajatev, ki ne izhajajo iz plačanih prispevkov, namenjenih pokrivanju dodatnih stroškov zaradi oskrbe in mobilnosti invalidnih oseb; ker Sodišče Evropskih skupnosti priznava, da so pravila o zagotavljanju nekaterih pravic tesno povezana s posebnim ekonomskim in socialnim okoljem; ker je torej upravičeno omejeno odstopanje od predpisov o koordinaciji dob iz člena 10a(2) Uredbe (EGS) št. 1408/71;

(12) ker Pogodba ne daje potrebnih pooblastil za zagotovitev ustreznih ukrepov na področju socialne varnosti študentov in je torej upravičena uporaba člena 235 v povezavi s členom 51;

(13) ker se ta uredba uporablja brez poseganja v pogoje, določene v Direktivi 93/96/EGS6, za pravico bivanja za študente,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 1408/71 se spremeni:

1. Člen 1 se spremeni:

(a) točki (c) se doda nova točka:

"(ca) študent pomeni vsako osebo razen zaposlene ali samozaposlene, ali njenega družinskega člana, ali njene preživele osebe v smislu te uredbe, ki študira ali se poklicno izobražuje za pridobitev izobrazbe, ki jo uradno priznajo organi države članice, in je zavarovan po splošnem sistemu socialne varnosti ali po posebnem sistemu socialne varnosti za študente;"

(b) v točkah (f), (i) in (ii) se besede "zaposlena ali samozaposlena oseba" nadomestijo z besedami "zaposlena ali samozaposlena oseba ali študent";

2. Člen 2 se nadomesti:

"Člen 2

Osebna veljavnost

1. Ta uredba se uporablja za zaposlene ali samozaposlene osebe in študente, za katere velja ali je veljala zakonodaja ene ali več držav članic in ki so državljani ene od držav članic, ali osebe brez državljanstva, ali begunce, ki stalno prebivajo na ozemlju ene od držav članic, pa tudi za njihove družinske člane in njihove preživele osebe.

2. Ta uredba se uporablja za preživele osebe zaposlenih ali samozaposlenih oseb in študentov, za katere je veljala zakonodaja ene ali več držav članic ne glede na državljanstvo teh oseb, kadar so njihove preživele osebe državljani ene od držav članic, osebe brez državljanstva ali begunci, ki stalno prebivajo na ozemlju ene od držav članic.";

3. v členu 9a nemškega besedila se besedilo "der Arbeitnehmer oder Selbständige" nadomesti z izrazom "die Person";

4. v členu 10(2) se izbriše besedilo "kot zaposlena ali samozaposlena oseba";

5. člen 22c se črta;

6. poglavju 1 naslova III se doda naslednji oddelek:

"Oddelek 5a

Osebe, ki študirajo ali se poklicno izobražujejo, in njihovi družinski člani

Člen 34a

Posebne določbe za študente in njihove družinske člane

Določbe člena 18, člena 19, člena 22(1)(a) in (c), drugega pododstavka člena 22(2), člena 22(3), člena 23, člena 24 ter oddelkov 6 in 7 se po analogiji uporabljajo za študente in njihove družinske člane.

Člen 34b

Splošne določbe

Za osebo, opredeljeno v členu 22(1) in (3) ter členu 34a in bivajočo v državi članici, ki ni pristojna država, zaradi študija ali poklicnega izobraževanja, ki ga uradno priznajo organi države članice in njeni družinski člani, živeči z njo med njenim začasnim bivanjem v tej državi, veljajo določbe člena 22(1)(a) glede vseh pogojev za pridobitev pravic med njenim začasnim bivanjem na ozemlju države članice, v kateri ta oseba študira ali se izobražuje.";

7. v členu 35(3) se besedilo "se ne uporabi za zaposlene oziroma samozaposlene osebe in njihove družinske člane" nadomesti s "se ne uporai za osebe";

8. v poglavju 4 naslova III se doda naslednji oddelek:

"Oddelek 5

Študenti

Člen 63a

Določbe oddelkov 1 do 4 se smiselno uporabljajo za študente.";

9. vstavi se naslednji člen:

"Člen 66a

Študenti

Določbe členov 64 do 66 se smiselno uporabljajo za študente in njihove družinske člane.";

10. vstavi se naslednji člen:

"Člen 76a

Študenti

Določbe člena 72 se smiselno uporabljajo za študente.";

11. vstavi se naslednji člen:

"Člen 95d

Prehodne določbe, ki se uporabljajo za študente

1. Po tej uredbi študenti, njihovi družinski člani in njihove preživele osebe ne morejo pridobiti nobenih pravic za katero koli obdobje pred 1. majem 1999.

2. Vsaka zavarovalna doba in, kadar je to primerno, vsaka doba zaposlitve, samozaposlitve ali doba prebivanja, dopolnjena po zakonodaji države članice pred 1. majem 1999, se upošteva za ugotavljanje pridobljenih pravic v skladu z določbami te uredbe.

3. Ob upoštevanju odstavka 1 se pravica po tej uredbi pridobi ne glede na to, ali je zavarovalni primer nastal pred 1. majem 1999.

4. Vsaka dajatev, ki ni bila dodeljena ali je mirovala zaradi državljanstva ali stalnega prebivanja, se na naknadno zahtevo te osebe dodeli ali ponovno dodeli od 1. maja 1999, če zaradi predhodno dodeljenih pravic ni mogoče pavšalno izplačilo.

5. Če je zahteva iz odstavka 4 vložena v dveh letih od 1. maja 1999, se pravice iz te uredbe za študente, njihove družinske člane in njihove preživele osebe pridobijo od tega datuma in se za te osebe ne uporabljajo določbe zakonodaje države članice o izgubi ali zastaranju pravic.

6. Če je zahteva iz odstavka 4 vložena po preteku obdobja dveh let po 1. maju 1999, so pravice, ki niso izgubljene ali zastarane, pridobljene od datuma take zahteve, in sicer ob upoštevanju ugodnejših določb zakonodaje katere koli države članice.";

12. Priloga VI se spremeni:

(a) v oddelku "D. ŠPANIJA" se doda naslednja točka:

"9. Poseben sistem Španije za študente (Seguro Escolar) glede priznavanja dajatev ne temelji na dopolnjenih dobah zavarovanja, zaposlitve in stalnega prebivanja, kakor te izraze opredeljuje člen 1(r), (s) in (sa) Uredbe. Španski nosilci torej ne morejo izdajati ustreznih potrdil za seštevanje dob.

Kljub temu se poseben sistem Španije uporablja pod enakimi pogoji za študente, državljane drugih držav članic, ki študirajo v Španiji, kakor za študente, španske državljane";

(b) v oddelku "I. LUKSEMBURG" se doda naslednja točka:

"8. Za osebe, zajete v sistem zdravstvenega zavarovanja v Velikem vojvodstvu Luksemburg, ki študirajo v drugih državah članicah, ne velja zahteva po vključitvi kot študent po zakonodaji države, kjer študirajo,";

(c) v oddelku "O. ZDRUŽENO KRALJESTVO" se doda naslednja točka:

"21. Pri študentih, ali družinskih članih, ali preživelih osebah študenta se člen 10a(2) Uredbe ne uporablja za dajatve, ki so namenjene izključno posebni zaščiti invalidnih oseb."

Člen 2

Člen 120 Uredbe (EGS) št. 574/72 se nadomesti:

"Člen 120

Osebe, ki študirajo ali se poklicno izobražujejo

Določbe te uredbe razen členov 10 in 10a se smiselno uporabljajo za študente."

Člen 3

Ta uredba začne veljati prvi dan tretjega meseca po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. februarja 1999

Za Svet

Predsednik

O. LAFONTAINE

1 UL C 46, 20.2.1992, str. 1.

2 UL C 94. 13.4.1992, str. 326.

3 UL C 98, 21.4.1992, str. 4.

4 UL L 149, 5.7.1971, str. 2. Uredba, kakor je bilanazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1606/98 (UL L 209, 25. 7. 1998, str. 1).

5 UL L 74, 27.3.1972, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1606/98 (UL L 209, 25.7.1998, str. 1).

6 UL L 317, 18.12.1993, str. 59.

Top