EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R1165

Uredba Sveta (ES) št. 1165/98 z dne 19. maja 1998 o kratkoročnih statističnih kazalcih

OJ L 162, 5.6.1998, p. 1–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 020 P. 291 - 305
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 020 P. 291 - 305
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 020 P. 291 - 305
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 020 P. 291 - 305
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 020 P. 291 - 305
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 020 P. 291 - 305
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 020 P. 291 - 305
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 020 P. 291 - 305
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 020 P. 291 - 305
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 023 P. 161 - 175
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 023 P. 161 - 175
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 052 P. 94 - 108

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/06/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1165/oj

31998R1165Uradni list L 162 , 05/06/1998 str. 0001 - 0015


Uredba Sveta (ES) št. 1165/98

z dne 19. maja 1998

o kratkoročnih statističnih kazalcih

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 213 Pogodbe,

ob upoštevanju osnutka uredbe, ki ga je predložila Komisija [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ob upoštevanju mnenja Evropskega monetarnega inštituta [4],

(1) ker Direktiva Sveta (EGS) 72/211 z dne 30. maja 1972 v zvezi z usklajenimi statističnimi podatki o poslovnem ciklu v industriji in malem gospodarstvu [5], in Direktiva Sveta (EGS) 78/166 z dne 13. februarja 1978 v zvezi z usklajenimi statističnimi podatki o poslovnem ciklu pri gradbeništvu in nizkih gradnjah [6], katerih cilj je bil zagotoviti zbirko povezljivih statističnih podatkov, nista mogli upoštevati gospodarskih in tehničnih sprememb;

(2) ker je v tem času Evropska unija dodatno napredovala v procesu integracije; ker nove ekonomije, konkurenca, socialne, okoljevarstvene in druge podjetniške politike in smernice zahtevajo pobude in odločitve, ki temeljijo na veljavnih statističnih podatkih; ker je predvidena informacija po obstoječi zakonodaji Skupnosti ali zakonodaji, ki je na voljo v državah članicah, delno neustrezna ali pa ni dovolj primerljiva, da bi jo uporabili kot zanesljivo osnovo za delo Skupnosti;

(3) ker bodoča Evropska centralna banka potrebuje hitre kratkoročne statistične podatke, da oceni gospodarski razvoj v državah članicah v smislu enotne evropske monetarne politike;

(4) ker je potrebna standardizacija, da se zadovoljijo potrebe Skupnosti po informacijah glede ekonomske konvergence;

(5) ker je treba imeti na voljo zanesljive in hitre statistične podatke, da bi lahko poročali o gospodarskem razvoju v vsaki državi članici Unije v okviru ekonomske politike Unije;

(6) ker podjetja in njihova strokovna združenja potrebujejo take informacije, da bi na nacionalni in mednarodni ravni spoznali svoje trge in svojo dejavnost ter delovanje znotraj sektorja;

(7) ker je za sestavljanje nacionalnih računov, skladno z Uredbo Sveta (ES) št. 2223/96 z dne 25. junija 1996 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti [7], treba razviti primerljive, popolne in zanesljive statistične vire;

(8) ker je Svet z Odločbo (EGS) 92/326 [8] sprejel dveletni program (1992 do 1993) za razvoj evropske statistike o storitvah; ker ta program vključuje združevanje usklajenih statističnih podatkov na nacionalnem in regionalnem nivoju, še posebej za trgovino;

(9) ker je, skladno z načelom subsidiarnosti, oblikovanje skupnih statističnih norm, ki omogočajo pridobivanje usklajenih statističnih podatkov, proces, ki se ga je mogoče učinkovito lotiti na nivoju Skupnosti in ker se bodo te norme uporabljale v vsaki državi članici na podlagi pooblastil, ki jih imajo organi in inštitucije, zadolžene za zbiranje in posredovanje uradnih statističnih podatkov;

(10) ker je najboljša metoda ugotavljanja poslovnega cikla sestavljena iz združevanja statističnih podatkov, ki ustrezajo skupnim metodološkim načelom in skupnim opredelitvam spremenljivk; ker se, za izpolnitev potreb Komisije in podjetij, lahko usklajeni statistični podatki sestavijo zanesljivo, hitro, fleksibilno in s stopnjo natančnosti samo s poenotenim združevanjem;

(11) ker lahko desezoniranje in izračun trend ciklov za nacionalne podatke najboljše izvedejo nacionalni statistični organi; ker bo prenos desezoniranih podatkov in trend ciklov Komisiji (Eurostatu) povečal skladnost podatkov, ki se razširjajo na nacionalni ali mednarodni ravni;

(12) ker enote enovrstne dejavnosti (KAU) ustrezajo enemu ali več pododdelkom podjetja; ker mora biti za opazovanje KAU informacijski sistem podjetja zmožen vsaj prikazovati ali izračunavati vrednosti proizvodnje, vmesne porabe, stroškov delovne sile, poslovnega presežka in zaposlenosti ter ustvarjanja bruto kapitala v obliki osnovnih sredstev za vsako KAU; ker lahko KAU, ki spadajo v posebno poglavje v statistični klasifikaciji dejavnosti v Evropski skupnosti (NACE Rev.1), proizvajajo proizvode zunaj homogene skupine, na račun z njimi povezanih sekundarnih dejavnosti, ki ne morejo biti ločeno opredeljene od razpoložljivih računovodskih listin; ker sta podjetje in KAU identična, kadar je za podjetje nemogoče prikazati ali izračunati informacije o vseh spremenljivkah, navedenih v tem uvodnem delu, za enega ali več operativnih pododdelkov;

(13) ker morajo biti statistični podatki, zbrani znotraj Skupnosti, zadovoljive kakovosti, ta kakovost pa mora biti primerljiva od ene do druge države članice, prav tako kot strošek, ki nastane, in ker je zato potrebno skupaj določiti kriterije, ki omogočajo izpolnitev teh zahtev; ker morajo biti kratkoročni statistični kazalci združljivi z rezultati posredovanimi skladno z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 58/97 z dne 20. decembra 1996 o strukturni statistiki podjetij [9];

(14) ker Uredba Sveta (ES) št. 322/97 z dne 17. februarja 1997 o statističnih podatkih Skupnosti [10] predstavlja referenčni okvir za določbe te uredbe, zlasti tiste, ki zajemajo dostop do administrativnih virov podatkov in statistične zaupnosti;

(15) ker je treba poenostaviti upravne postopke za podjetja, zlasti manjša podjetja, vključujoč promocijo uporabe novih tehnologij za zbiranje in združevanje podatkov;ker je uporaba obstoječih administrativnih virov za statistični namen eden od ukrepov za zniževanje bremena podjetja; kadar pa je neposredno zbiranje podatkov od podjetij nujno potrebno za izračunavanje statističnih kazalcev, morajo uporabljene metode in tehnike zagotavljati zanesljivost in ažurnost podatkov brez pretiranega povečanja bremena za udeležene strani, posebej še za majhna in srednja podjetja, da se, glede na rezultat, ki ga uporabniki obravnavane statistike lahko upravičeno pričakujejo, ne obremenijo prekomerno;

(16) ker je potrebno imeti skupen zakonski okvir za vse poslovne dejavnosti in področja poslovne statistike, ki vključujejo tudi dejavnosti in področja za katere statistično opazovanje še ni pripravljeno; ker se statistično opazovano področje lahko opredeli s sklicevanjem na Uredbo Sveta (EGS) št. 696/93 z dne 15. marca 1993 o statističnih enotah za opazovanje in analizo proizvodnega sistema v Skupnosti [11] in Uredbo Sveta (EGS) št. 3037/90 z dne 9. oktobra 1990 o statistični klasifikaciji dejavnosti v Evropski skupnosti (NACE Rev.1) [12];

(17) ker je, da bi omogočili še dodatno razjasnitev pravil zbiranja in statistične obdelave podatkov in obdelavo in posredovanje spremenljivk, potrebno na Komisijo, ki ji pomaga Statistični programski odbor, ustanovljen s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom [13], prenesti pristojnosti za sprejemanje ukrepov za izvajanje te uredbe;

(18) ker je bil opravljen posvet s Statističnim programskim odborom, skladno s členom 3 Sklepa 89/382/EGS, Euratom,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Splošni cilji

1. Namen te uredbe je vzpostavitev skupnega okvira za pripravo kratkoročne statistike Skupnosti o poslovnem ciklu.

2. Statistični podatki vsebujejo informacije (spremenljivke), ki so potrebne za zagotavljanje enotne osnove za analizo kratkoročnega razvoja ponudbe in povpraševanja, produkcijskih faktorjev in cen.

Člen 2

Področje uporabe

1. Ta uredba se uporablja v vseh tržnih dejavnostih na področjih C do K in M do O statistične klasifikacije gospodarske dejavnosti v Evropski skupnosti (NACE Rev. 1), kot je določeno z Uredbo (EGS) št. 3037/90.

2. Statistične enote, navedene v Delu I Priloge k Uredbi (EGS) št. 696/93 in razvrščene v eno od dejavnosti, navedenih v odstavku 1, se vključijo v področje uporabe te uredbe. Uporaba posebnih enot za združevanje statističnih podatkov je navedena v prilogah k tej uredbi.

Člen 3

Priloge

1. V prilogah so opisane posebne zahteve za spremenljivke.

2. Kjer je to pomembno, se v vsaki prilogi določi naslednja informacija:

(a) posebne dejavnosti, za katere je treba zbrati statistične podatke;

(b) vrste statistične enote, ki se uporabi za zbiranje statističnih podatkov;

(c) seznami spremenljivk;

(d) oblika spremenljivk;

(e) obdobje opazovanja spremenljivk;

(f) raven podrobnosti spremenljivk;

(g) skrajni roki za posredovanje podatkov;

(h) seznam prostovoljnih pilotnih raziskav;

(i) prvo obdobje opazovanja;

(j) trajanje dovoljenega prehodnega obdobja.

Člen 4

Zbiranje podatkov

1. Države članice pridobijo potrebne podatke za sestavljanje spremenljivk, naštetih v prilogah.

2. Države članice lahko pridobijo potrebne podatke z uporabo kombinacije spodaj navedenih različnih virov, pri čemer uporabijo načelo upravne poenostavitve:

(a) obvezne raziskave: pravne enote, kot so opredeljene v Uredbi (EGS) št. 696/93, ki jim pripadajo statistične enote, na katere se države članice obračajo, ali iz katerih so sestavljene, so dolžne dajati pravočasne, točne in popolne podatke;

(b) drugi ustrezni viri, vključno z administrativnimi podatki;

(c) ustrezni postopki statističnega ocenjevanja.

3. Države članice in Komisija v okviru svojih pristojnosti spodbujajo uveljavljanje pogojev za povečano uporabo elektronskega zbiranja podatkov in avtomatske obdelave podatkov.

Člen 5

Periodičnost

Vse spremenljivke se spremljajo več kot enkrat letno. Pogostost spremljanja za vsako spremenljivko je opredeljena v prilogah.

Člen 6

Stopnja podrobnosti

Spremenljivke se prikažejo skladno z veljavnimi klasifikacijami na nivoju razčlenitve, opredeljenem v prilogah.

Člen 7

Obdelava

Države članice obdelujejo končne podatke, pridobljene skladno s členom 4(2), v primerljive spremenljivke, pri čemer sledijo pravilom, določenim v prilogah. Države članice upoštevajo tudi smernice, zapisane v svetovalnem metodološkem priročniku, navedenem v členu 12.

Člen 8

Posredovanje

V času od konca obdobja opazovanja, določenega v prilogah, države članice posredujejo v elektronski ali drugi ustrezni obliki na Eurostat spremenljivke, predvidene v členu 7, vključno z zaupnimi podatki. V vsakem primeru pa se spremenljivke posredujejo Komisiji (Eurostatu) najkasneje tistega dne, ko jih nacionalni organ objavi.

Člen 9

Obravnavanje zaupnih podatkov

Ravnanje in prenos zaupnih podatkov, kot je predvideno v členu 8, poteka skladno z obstoječimi predpisi Skupnosti, ki urejajo statistično zaupnost.

Člen 10

Kakovost

1. Države članice zagotovijo, da posredovane spremenljivke odražajo celotno populacijo. V ta namen morajo podatki, dobljeni skladno s členom 4(2), vključevati toliko enot, kolikor je potrebnih, da se zagotovi zadostna stopnja reprezentativnosti.

2. Vsaka država članica meri kakovost spremenljivk skladno s skupnimi merili.

3. Kakovost spremenljivk se redno preverja s primerjanjem spremenljivk z drugimi statističnimi informacijami. Poleg tega se preverjajo za notranjo doslednost.

4. Izvede se presoja kakovosti, pri čemer se primerjajo prednosti razpoložljivosti podatkov s stroški zbiranja ter obremenitvijo za podjetja, zlasti majhna podjetja. Za to presojo kakovosti na zahtevo Komisije države članice posredujejo potrebne informacije.

Člen 11

Sprememba uteževanja in baznega leta

1. Kadar je to potrebno, države članice vsaj vsakih pet let prilagodijo sistem uteževanja skupinskih indeksov. Uteži, ki se uporabljajo v popravljenih sistemih uteževanja, se posredujejo Komisiji v treh letih po koncu novega baznega leta.

2. Države članice vsakih pet let ponovno določijo osnovo za določitev indeksov, pri čemer uporabijo kot bazna leta tista, ki se končajo na 0 ali 5. Vsem indeksom je potrebno določiti novo bazno leto v treh letih po koncu novega baznega leta.

Člen 12

Metodološki priročnik

1. Komisija, po posvetu z Statističnim programskim odborom, izda svetovalni metodološki priročnik, ki pojasnjuje predpise, določene v prilogah, vsebuje pa tudi smernice glede kratkoročne statistike.

2. Priročnik se pregleda v rednih intervalih.

Člen 13

Prehodno obdobje in odstopanja

1. Dovoljeno je prehodno obdobje, ki ne sme biti daljše od petih let od dneva začetka veljavnosti te uredbe.

2. V prehodnem obdobju se lahko sprejmejo odstopanja od določb te uredbe, če nacionalni statistični sistemi zahtevajo večje prilagoditve.

Člen 14

Poročila

1. Na zahtevo Komisije države članice posredujejo vse ustrezne informacije glede izvajanja te uredbe v državah članicah.

2. Komisija v treh letih od dneva začetka veljavnosti te uredbe in kasneje ponovno vsaka tri leta predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o statističnih podatkih, zbranih skladno s to uredbo, zlasti o njihovi ustreznosti in kakovosti ter o bremenu poročanja za poslovanje.

Člen 15

Usklajevanje v državah članicah

V vsaki državi članici en nacionalni organ usklajuje naslednje:

1. prenos spremenljivk (člen 8);

2. merjenje kakovosti (člen 10);

3. posredovanje ustreznih informacij (člen 14(1)).

Člen 16

Pilotna raziskava

1. Skladno s postopkom iz člena 18, Komisija uvede vrsto prostovoljnih pilotnih raziskav, ki naj jih izvedejo države članice. Te pilotne raziskave so opredeljene v prilogah.

2. Pilotne raziskave se izvedejo z namenom, da se oceni relevantnost in izvedljivost dobljenih podatkov, pri čemer se upoštevajo prednosti razpoložljivosti podatkov glede na stroške zbiranja ter obremenitve za podjetje.

3. Komisija obvesti Svet o rezultatih pilotnih raziskav.

Člen 17

Izvajanje

Skladno s postopkom iz člena 18, Komisija določi ukrepe za izvajanje te uredbe, vključno z ukrepi za prilagajanje gospodarskega in tehničnega razvoja glede zbiranja in statistične obdelave podatkov ter prenosa spremenljivk. Pri tem je treba upoštevati načelo, da morajo pri ukrepu prevladati prednosti nad njegovimi stroški ter načelo, da v primerjavi s prvotnimi določbami te uredbe večji dodatni viri niso vključeni niti za države članice, niti za podjetja. Ukrepi za izvajanje te uredbe zajemajo zlasti:

(a) uporabo posebnih enot (člen 2);

(b) ažuriranje seznama spremenljivk (člen 3);

(c) opredelitve in ustrezne oblike posredovanja spremenljivk (člen 3);

(d) pogostost zbiranja statističnih podatkov (člen 5);

(e) nivoje razčlenitve in agregacij, ki se uporabijo pri spremenljivkah (člen 6);

(f) skrajni roki posredovanja (člen 8);

(g) merila za merjenje kakovosti (člen 10);

(h) prehodna obdobja in izjeme, ki se dopustijo v prehodnem obdobju (člen 13);

(i) uvedba pilotnih raziskav (člen 16).

Člen 18

Postopek Odbora

1. Komisiji pomaga Statistični programski odbor, v nadaljevanju besedila "Odbor".

2. Predstavnik Komisije predloži Odboru osnutek ukrepov, ki jih je treba sprejeti. Odbor poda svoje mnenje o osnutku v roku, ki ga lahko predpiše predsednik, skladno z nujnostjo zadeve. Mnenje je podano z večino, določeno v členu 148(2) Pogodbe za odločitve, ki jih Svet sprejme na predlog Komisije. Glasovi predstavnikov držav članic znotraj Odbora se ponderirajo na način, ki je določen v istem členu. Predsednik ne glasuje.

3. Komisija sprejme nameravane ukrepe, če so skladni z mnenjem Odbora. Če ukrepi niso skladni z mnenjem Odbora, ali če mnenje ni bilo podano, Komisija brez odlašanja predloži Svetu predlog v zvezi z ukrepi, ki naj bi bili sprejeti. Svet odloča s kvalificirano večino.

Če po preteku treh mesecev od datuma predložitve osnutka ukrepov Svet ni ukrepal, predlagane ukrepe sprejme Komisija.

Člen 19

Določbe o razveljavitvi

Direktivi 72/211/EGS in 78/166/EGS se razveljavita.

Člen 20

Veljavnost

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, dne 19. maja 1998

Za Svet

Predsednik

G. Brown

[1] UL C 267, 3.9.1997, str. 1.

[2] Mnenje, podano dne 20. februarja 1998 (UL C 80, 16.3.1998).

[3] UL C 19, 21.1.1998, str. 125.

[4] Mnenje, podano 11. septembra 1997 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[5] UL L 128, 3.6.1972, str. 28.

[6] UL L 52, 23.2.1978, str. 17.

[7] UL L 310, 30.11.1996, str. 1.

[8] UL L 179, 1.7.1992, str. 131.

[9] UL L 14, 17.1.1997, str. 1.

[10] UL L 52, 22.2.1997, str. 1.

[11] UL L 76, 30.3.1993, str. 1.

[12] UL L 293, 24.10.1990, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EGS) št. 761/93 (UL L 83, 3.4.1993, str. 1).

[13] UL L 181, 28.6.1989, str. 47.

--------------------------------------------------

PRILOGA A

INDUSTRIJA

(a) Področje uporabe

Ta priloga se uporablja za vse dejavnosti, naštete v področjih od C do E v NACE Rev. 1.

(b) Enota opazovanja

1. Če ni drugače navedeno v odstavku 2 ali odločeno drugače skladno s postopkom iz odstavka 3, je enota opazovanja za vse spremenljivke v tej prilogi enota enovrstne dejavnosti (KAU).

2. Za podjetja z majhnim številom zaposlenih oseb v sekundarnih dejavnostih se kot enota opazovanja lahko uporabi lokalna enota ali podjetje.

3. O uporabi drugih enot opazovanja se lahko odloči skladno s postopkom, predpisanim v členu 18.

(c) Seznam spremenljivk

1. Statistični podatki v tej prilogi vključujejo naslednje spremenljivke:

Spremenljivka | Naziv |

110 | Proizvodnja |

120 | Poslovni prihodki |

121 | Poslovni prihodki iz prodaje doma |

122 | Poslovni prihodki iz prodaje v tujini |

130 | Prejeta nova naročila |

131 | Domača nova naročila |

132 | Tuja nova naročila |

210 | Število oseb, ki delajo |

220 | Opravljene delovne ure |

230 | Bruto plača |

310 | Prodajne cene |

311 | Prodajne cene na domačem trgu |

312 | Prodajne cene na tujem trgu |

2 Samo v primeru, če niso na voljo podatki o prodajnih cenah na tujem trgu (št. 312), se lahko ta spremenljivka nadomesti z indeksom povprečnih vrednosti (št. 313).

3. Od začetega prvega obdobja opazovanja se lahko podatki o novih naročilih (št. 130, 131, 132) nadomestijo z alternativnim vodilnim kazalcem, ki ga je mogoče izračunati iz podatkov raziskave o poslovnih tendencah. To ocenjevanje se dopusti za obdobje petih let od datuma začetka veljavnosti te uredbe. To obdobje se podaljša za največ nadaljnjih pet let, razen če se ne odloči drugače, skladno s postopkom, predpisanim v členu 18.

4. Od začetega prvega obdobja opazovanja se podatki o osebah, ki delajo (št. 210), lahko nadomestijo s številom zaposlenih (št. 211). To ocenjevanje se dopusti za obdobje petih let od datuma začetka veljavnosti te uredbe. To obdobje se podaljša za največ nadaljnjih pet let, razen če se ne odloči drugače, skladno s postopkom, predpisanim v členu 18.

5. Izraz "domači" pomeni teritorialno območje obravnavane države članice.

6. Informacija o proizvodnji (št.110) ni potrebna za oddelek 41 in skupino 40.3 klasifikacije NACE Rev.1.

7. Informacija o poslovnih prihodkih (št. 120, 121, 122) ni potrebna za NACE Rev. 1, področje E.

8. Informacija o naročilih (št. 130, 131, 132) je potrebna samo za naslednje oddelke v NACE Rev. 1: 17, 18, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Seznam oddelkov NACE se lahko spremeni v treh letih od datuma veljavnosti te uredbe, skladno s postopkom, predpisanim v členu 18.

9. Informacija o prodajnih cenah ali indeksu povprečnih vrednosti (št. 310, 311, 312 ali 313) ni potrebna za naslednje skupine v NACE Rev.1: 12.0, 22.1, 23.3, 29.6, 35.1, 35.3. Seznam skupin se lahko spremeni v treh letih od datuma veljavnosti uredbe, skladno s postopkom, predpisanim v 18. členu.

(d) Oblika

1. Vse spremenljivke, razen proizvodnje (št. 110), je treba posredovati v nepopravljeni obliki.

2. Spremenljivka proizvodnje (št. 110) se posreduje v obliki, ki je popravljena za število delovnih dni.

3. Poleg tega lahko države članice posredujejo desezonizirane podatke in lahko posredujejo tudi spremenljivke v obliki trend cikla. Samo v primeru, če podatki niso posredovani v teh oblikah, lahko Komisija (Eurostat) pripravi desezonizirane podatke in trend cikel za te spremenljivke.

4. Spremenljivke št. 110, 310, 311, 312 in 313 se posredujejo kot indeksi. Vse druge spremenljivke pa se posredujejo kot indeksi ali kot absolutne vrednosti.

(e) Obdobje opazovanja

Uporabijo se naslednja obdobja opazovanja:

Spremenljivka | Obdobje opazovanja |

110 | mesečno |

120 | mesečno |

121 | mesečno |

122 | mesečno |

130 | mesečno |

131 | mesečno |

132 | mesečno |

210 | vsaj čertletno |

220 | vsaj čertletno |

230 | vsaj čertletno |

310 | mesečno |

311 | mesečno |

312 ali 313 | mesečno |

(f) Nivo razčlenitve

1. Vse spremenljivke se posredujejo na dvomestnem nivoju klasifikacije NACE Rev.1.

2. Poleg tega se za področje D v NACE Rev.1 indeks proizvodnje (št.110) in indeks prodajnih cen (št. 310, 311, 312 ali 313) posredujejo na trimestnih in štirimestnih nivojih. Posredovani indeksi na tri- in štirimestnih nivojih morajo predstavljati vsaj 90 % skupne dodane vrednosti za vsako državo članico področja D, NACE Rev.1, v danem baznem letu. Državam članicam, katerih skupna dodana vrednost v področju D, NACE Rev.1 v danem baznem letu predstavlja manj kot 5 % celotne dodane vrednosti Skupnosti, teh spremenljivk ni potrebno posredovati na teh nivojih razčlenitve.

3. Spremenljivke, ki se prenesejo na trimestne in štirimestne nivoje se uporabijo za izračun agregiranih kazalcev Skupnosti kot celote in za skupino držav članic, ki so soudeležene pri skupni valuti. Ti kazalci so lahko diseminirani na tri ali štiri-mestnem nivoju za posamezno državo članico ter za drugačno grupiranje držav članic, če so zadevne države članice potrdile, da je kakovost podatkov zadovoljiva.

4. Poleg tega je potrebno posredovati vse spremenljivke za glavne industrijske skupine, katerih opredelitve (sklicevanje na dejavnosti NACE Rev.1) se določijo skladno s postopkom, predpisanim v členu 18.

(g) Skrajni roki posredovanja podatkov

1. Spremenljivke se posredujejo do naslednjih skrajnih rokov po zaključku obdobja opazovanja:

Spremenljivka | Skrajni roki |

110 | 1 mesec in 15 koledarskih dni |

120 | 2 meseca |

121 | 2 meseca |

122 | 2 meseca |

130 | 1 mesec in 20 koledarskih dni |

131 | 1 mesec in 20 koledarskih dni |

132 | 1 mesec in 20 koledarskih dni |

210 | 3 meseci |

220 | 3 meseci |

230 | 3 meseci |

310 | 1 mesec in 15 koledarskih dni |

311 | 1 mesec in 5 koledarskih dni |

312 | 1 mesec in 5 koledarskih dni |

313 | 1 mesec in 15 koledarskih dni |

2. Skrajni rok se lahko podaljša do 15 dni za tiste države članice, katerih dodana vrednost na področjih C, D in E v NACE Rev.1 za dano bazno leto predstavlja manj kot 3 % celotne dodane vrednosti Evropske skupnosti.

(h) Pilotne raziskave

Prioritete za pilotne raziskave so naslednje:

1. ocenitev možnosti zgodnejšega posredovanja podatkov;

2. zbiranje podatkov o prodajnih cenah na tujem trgu;

3. razčlenitev spremenljivk za tuji trg na "Monetarno unijo", "znotraj ES", "izven ES";

4. zbiranje kratkoročnih podatkov o ustanovitvah in prenehanjih podjetij;

5. priprava mesečnih informacij o zaposlenosti;

6. zbiranje podatkov o zalogah;

7. zagotavljanje podatkov za več dejavnosti, kot so navedene v odstavkih 6-9 področja C;

8. zbiranje podatkov o kratkoročnih investicijah;

9. zbiranje podatkov o zalogah naročil.

(i) Prvo obdobje opazovanja

Prvo obdobje opazovanja, za katero je potrebno poročati vse spremenljivke, je januar 1998 za mesečne podatke in prvo četrtletje leta za četrtletne podatke.

(j) Prehodno obdobje

1. Za spremenljivko proizvodnja (št. 110), spremenljivki zaposlene osebe in opravljene delovne ure (št. 210, 220) ter za spremenljivko prodajne cene na domačem trgu (št. 311) se lahko skladno s postopkom, predpisanim v členu 18, dovoli prehodno obdobje največ treh let od datuma začetka veljavnosti uredbe. To prehodno obdobje se lahko podaljša za nadaljnji dve leti, skladno s postopkom, predpisanim v členu 18.

2. Za vse druge spremenljivke se lahko skladno s postopkom, predpisanim v členu 18, dovoli prehodno obdobje največ petih let od datuma začetka veljavnosti uredbe.

--------------------------------------------------

PRILOGA B

GRADBENIŠTVO

(a) Področje uporabe

Ta priloga se uporablja za vse dejavnosti področja F v NACE Rev.1.

(b) Enota opazovanja

1. Če ni drugače navedeno v odstavku 2 ali 3 ali odločeno drugače skladno s postopkom iz odstavka 4, je enota opazovanja za vse spremenljivke v tej prilogi enota enovrstne dejavnosti (KAU).

2. Za podjetja z majhnim številom zaposlenih oseb v sekundarni dejavnosti se kot enota opazovanja lahko uporabi lokalna enota ali podjetje.

3. Kjer je to ustrezno, so lahko statistični podatki dobljeni iz podatkov, pripravljenih skladno s klasifikacijo gradbeništva (CC).

4. O uporabi drugih enot opazovanja se lahko odloča skladno s postopkom, predpisanim v členu 18.

(c) Seznam spremenljivk

1. Statistični podatki v tej prilogi vsebujejo naslednje spremenljivke:

Spremenljivka | Naziv |

110 | Proizvodnja |

115 | Visoke gradnje |

116 | Nizke gradnje |

130 | Nova prejeta naročila |

135 | Nova naročila za visoke gradnje |

136 | Nova naročila za nizke gradnje |

210 | Število oseb, ki delajo |

220 | Opravljene delovne ure |

230 | Bruto plače |

320 | Gradbeni stroški |

321 | Materialni stroški |

322 | Stroški dela |

411 | Gradbena dovoljenja: število stanovanj |

412 | Gradbena dovoljenja: kvadratni meter uporabne površine ali drugo merilo velikosti |

2. Od začetka prvega obdobja opazovanja se podatki o novih naročilih (št. 130) lahko nadomestijo z alternativnim vodilnim kazalcem, ki ga je mogoče izračunati iz podatkov raziskave o poslovnih tendencah. To ocenjevanje se dovoli za obdobje petih let od datuma začetka veljavnosti te uredbe. To obdobje se podaljša za največ nadaljnjih pet let, razen če se ne odloči drugače, skladno s postopkom, predpisanim v členu 18.

3. Od začetega prvega obdobja opazovanja se podatki o osebah, ki delajo (št. 210), lahko nadomestijo s številom zaposlenih (št. 211). To ocenjevanje se dopusti za obdobje petih let od datuma začetka veljavnosti te uredbe. To obdobje se podaljša za največ nadaljnjih pet let, razen če se ne odloči drugače, skladno s postopkom, predpisanim v členu 18.

4. Podatki o spremenljivkah za nova naročila (št. 130, 135, 136) se lahko ocenijo s podatki o gradbenih dovoljenjih. Dodatne ocene za te in druge spremenljivke se lahko opredelijo skladno s postopkom, predpisanim v členu 18.

5. Samo če spremenljivke gradbenih stroškov (št. 320, 321, 322) niso na voljo, se le-te lahko ocenijo s spremenljivko prodajnih cen (št. 310).

(d) Oblika

1. Vse spremenljivke, razen proizvodnje (št. 110), je treba posredovati v nepopravljeni obliki.

2. Spremenljivko proizvodnja (št. 110) je treba posredovati v obliki, ki je popravljena za število delovnih dni.

3. Poleg tega države članice lahko posredujejo desezonizirane podatke in lahko posredujejo tudi spremenljivke v obliki trend cikla. Samo če podatki niso posredovani v tej obliki, lahko Komisija (Eurostat) pripravi desezonizirane podatke in podatke trend ciklov za te spremenljivke.

4. Spremenljivke št. 110, 115, 116, 320, 321 in 322 je treba posredovati kot indekse. Spremenljivki št. 411 in 412 je treba posredovati v absolutnih vrednostih. Druge spremenljivke je treba posredovati kot indekse ali kot absolutne vrednosti.

(e) Obdobje opazovanja

Obdobje opazovanja, ki traja vsaj tri mesece, velja za vse spremenljivke v tej prilogi.

(f) Nivo razčlenitve

1. Spremenljivke št. 110,130, 210, 220 in 230 se posredujejo vsaj na dvomestnem nivoju NACE Rev.1.

2. Spremenljivke nova naročila (št. 130, 135 in 136) se posredujejo samo za skupini 45.1 in 45.2 NACE Rev.1.

3. Spremenljivke gradbeni stroški (št. 320, 321 in 322) so obvezne samo za nove stanovanjske stavbe, niso pa vključene stanovanjske stavbe za skupnosti.

4. Spremenljivka gradbeno dovoljenje (št. 411) vključuje samo nove stanovanjske stavbe (brez skupinjskih stanovanjskih stavb) in se razčleni v:

(i) enostanovanjske stavbe;

(ii) dvo- ali večstanovanjske stavbe.

5. Spremenljivka gradbenih dovoljenj (št. 412) vključuje samo stavbe in se razčleni v:

(i) enostanovanjske stavbe;

(ii) dvo- ali večstanovanjske stavbe;

(iii) skupinjske stanovanjske stavbe;

(iv) poslovne stavbe;

(v) druge stavbe.

(g) Skrajni roki za posredovanje podatkov

1. Spremenljivke se posredujejo po zaključku obdobja opazovanja v naslednjih skrajnih rokih:

Spremenljivka | Skrajni rok |

110 | 2 meseca |

115 | 2 meseca |

116 | 2 meseca |

130 | 3 mesece |

135 | 3 mesece |

136 | 3 mesece |

210 | 3 mesece |

220 | 3 mesece |

230 | 3 mesece |

320 | 3 mesece |

321 | 3 mesece |

322 | 3 mesece |

411 | 3 mesece |

412 | 3 mesece |

2. Skrajni roki se lahko podaljšajo za 15 dni za tiste države članice, katerih skupna dodana vrednost v področju F NACE Rev.1 v danem baznem letu predstavlja manj kot 3 % celotne dodane vrednosti Skupnosti.

(h) Pilotne raziskave

Prioritete za pilotske raziskave so naslednje.

1. zagotoviti informacije o prodajnih cenah;

2. razčleniti proizvodnjo (št. 110) v novo delo ter popravila in vzdrževanje;

3. zagotoviti mesečne podatke;

4. razčleniti spremenljivke št. 210, 220 in 230 v visoke in nizke gradnje;

5. zagotoviti informacije o stroških (št. 320, 321 in 322) za druge vrste gradnje (razen stanovanjskih stavb), kot tudi za popravila in vzdrževalna dela;

6. razčleniti spremenljivko visoke gradnje (št. 115) v stanovanjske in nestanovanjske stavbe;

7. zagotoviti podatke o kratkoročnih investicijah;

8. zagotoviti kratkoročne podatke o nastankih in ustanovitvah podjetij.

(i) Prvo leto opazovanja

Prvo obdobje opazovanja, za katero je treba posredovati spremenljivke, je januar 1998 za mesečne podatke in prvo četrtletje 1998 za četrtletne podatke.

(j) Prehodno obdobje

1. Za spremenljivko proizvodnja (št. 110) in spremenljivki osebe, ki delajo, ter opravljene delovne ure (št. 210 in 220) se lahko, skladno s postopkom, predpisanim v členu 18, dovoli prehodno obdobje največ treh let od datuma začetka veljavnosti uredbe. To prehodno obdobje se lahko podaljša za nadaljnji dve leti, skladno s postopkom, predpisanim v členu 18.

2. Za vse druge spremenljivke se lahko skladno s postopkom, predpisanim v členu 18, dovoli prehodno obdobje največ petih let od datuma začetka veljavnosti uredbe.

--------------------------------------------------

PRILOGA C

TRGOVINA NA DROBNO IN POPRAVILA

(a) Področje uporabe

Ta priloga se uporablja za dejavnosti v oddelku 52 klasifikacije NACE Rev.1.

(b) Enota opazovanja

1. Enota opazovanja za vse spremenljivke v tej prilogi je podjetje.

2. O uporabi drugih enot opazovanja se lahko odloči skladno s postopkom, predpisanim v členu 18.

(c) Seznam spremenljivk

1. Statistični podatki v tej prilogi vsebujejo naslednje spremenljivke: (Aneks obsega naslednje spremenljivke:)

Spremenljivka | Naziv |

120 | Prihodki od prodaje |

210 | Število oseb, ki delajo |

330 | Deflator prodaje |

2. Podatek o obsegu prodaje (št. 123) lahko nadomesti deflator prodaje (št. 330).

3. Od začetega prvega obdobja opazovanja se lahko podatki o osebah, ki delajo (št. 210), nadomestijo s številom zaposlenih (št. 211). To ocenjevanje se dovoli za obdobje petih let od datuma začetka veljavnosti te uredbe. To obdobje se podaljša za največ nadaljnjih pet let, razen če se ne odloči drugače, skladno s postopkom, predpisanim v členu 18.

(d) Oblika

1. Vse spremenljivke je treba posredovati v nepopravljeni obliki.

2. Tudi spremenljivki prihodki od prodaje (št. 120) in obseg prodaje (št. 123) se posredujeta v obliki, ki je popravljena za število delovnih dni.

3. Poleg tega države članice lahko posredujejo desezonizirane podatke, prav tako lahko posredujejo spremenljivke v obliki trend ciklov. Samo če podatki niso posredovani v teh oblikah, lahko Eurostat pripravi desezonirane podatke in podatke trend cikel.

4. Vse spremenljivke je treba posredovati kot indeks ali pa kot absolutna vrednost.

(e) Obdobje opazovanja

Uporabijo se naslednja obdobja opazovanja:

Spremenljivka | Obdobje opazovanja |

120 | mesec |

210 | četrtletje |

330 ali 123 | mesec |

(f) Nivo razčlenitve

1. Spremenljivko prihodek od prodaje (št. 120) in deflator prodaje/obseg prodaje (št. 330/123) je treba posredovati skladno z nivojem razčlenitve, opredeljenim v odstavkih 2, 3 in 4. Spremenljivka osebe, ki delajo (št. 210), se posreduje skladno z nivoji razčlenitve, opredeljenimi v odstavkih 3 in 4.

2. Natančnejši nivo pregrupiranja razredov in skupin NACE Rev. 1:

Razred 52.11;

Razred 52.12;

Skupina 52.2;

Skupina 52.3;

seštevek razredov 52.41, 52.42 in 52.43;

seštevek razredov 52.44, 52.45 in 52.46;

seštevek razredov 52.47 in 52.48;

Razred 52.61.

3. Agregacijski nivoji pregrupiranja razredov in skupin NACE Rev.1

seštevek razreda 52.11 in skupine 52.2;

seštevek razreda 52.12 in skupini 52.3 do 52.6;

seštevek skupin 52.1 do 52.6.

4. Oddelek 52

Države članice, katerih dodana vrednost za skupino 52.7 predstavlja manj kot 5 % njihove dodane vrednosti za oddelek 52 v danem baznem letu, lahko ocenijo oddelek 52 s seštevkom skupin 52.1 do 52.6.

(g) Skrajni roki za posredovanja podatkov

1. Spremenljivke se posredujejo v treh mesecih po koncu obdobja opazovanja. Spremenljivke prihodki od prodaje (št.120) in deflator prodaje/obseg prodaje (št. 330/123) se posredujejo v dveh mesecih za raven razčlenitve, določeno v odstavku 3 in 4 področja F.

2. Skrajni rok se lahko podaljša za največ en mesec za tiste države članice, katerih dodana vrednost v oddelku 52 v danem baznem letu predstavlja manj kot 3 % celotne dodane vrednosti Evropske skupnosti.

(h) Pilotske raziskave

Prioritete za pilotske raziskave so naslednje:

1. zagotoviti bolj podrobne razčlenitve dejavnosti;

2. oceniti možnosti za zgodnejši prenos podatkov;

3. zbirati podatke o številu zaposlenih oseb;

4. zbirati podatke o plačah;

5. uporabiti enoto enovrstne dejavnosti (KAU) kot enoto opazovanja;

6. zbirati kratkoročne podatke o ustanovitvah in prenehanjih podjetij.

(i) Prvo obdobje opazovanja

Prvo obdobje opazovanja, za katero je treba posredovati podatke za vse spremenljivke, je januar 1998 za mesečne podatke in prvo četrtletje 1998 za četrtletne podatke.

(j) Prehodno obdobje

1. Za spremenljivko osebe, ki delajo (št. 210), se lahko skladno s postopkom, predpisanim v členu 18, dovoli prehodno obdobje največ treh let. To prehodno obdobje se lahko podaljša za nadalnji dve leti, skladno s postopkom, določenim v členu 18.

2. Za spremenljivko prihodki od prodaje (št. 120) na nivojih razčlenitve, določenih v odstavku 3 področja F, se lahko dovoli prehodno obdobje največ dveh let, skladno s postopkom, predpisanim v členu 18.

3. Za spremenljivko prihodki (št. 120) na nivojih razčlenitve, ki so določeni v odstavku 2 in 4 področja F, in za deflator prodaje/obseg prodaje (št. 330/123), se lahko dovoli prehodno obdobje največ pet let od datuma začetka veljavnosti te uredbe, skladno s postopkom, določenim v členu 18.

--------------------------------------------------

PRILOGA D

DRUGE STORITVE

(a) Področje uporabe

Ta aneks se uporablja za vse dejavnosti, navedene v oddelkih 50 in 51 ter področjih H, I, J, K, M, N in O v NACE Rev. 1.

(b) Enota opazovanja

1. Enota opazovanja za vse spremenljivke v tej prilogi je podjetje.

2. O uporabi drugih enot opazovanja se lahko odloči skladno s postopkom, predpisanim v členu 18.

(c) Seznam spremenljivk

1. Statistični podatki v tej prilogi vsebujejo naslednje spremenljivke:

Spremenljivke | Naziv |

120 | Prihodki od prodaje |

210 | Število oseb, ki delajo |

2. Od začetega prvega obdobja opazovanja se lahko podatki o osebah, ki delajo (št. 210), nadomestijo s številom zaposlenih (št. 211). To ocenjevanje se dovoli za obdobje petih let od datuma začetka veljavnosti te uredbe. To obdobje se podaljša za največ nadaljnjih pet let, razen če se ne odloči drugače, skladno s postopkom, predpisanim v členu 18.

(d) Oblika

1. Vse spremenljivke je treba prenesti v neusklajeni obliki.

2. Spremenljivko prihodki od prodaje (št. 120) je prav tako potrebno posredovati popravljeno za število delovnih dni.

3. Poleg tega države članice lahko posredujejo desezonirane podatke in lahko posredujejo tudi spremenljivke v obliki trend cikla. Samo, če podatki niso posredovani v teh oblikah, lahko Komisija (Eurostat) pripravi desezonirane podatke in podatke trend cikel za te spremenljivke.

4. Vse spremenljivke je treba posredovati kot indekse ali pa kot absolutne vrednosti.

(e) Obdobje opazovanja

Za vse spremenljivke v tej prilogi se uporablja četrtletno obdobje opazovanja.

(f) Nivo razčlenitve

1. Spremenljivka prihodki od prodaje (št. 120) se posreduje skladno z naslednjimi razvrstitvami klasifikacije NACE Rev. 1:

seštevek 50.1, 50.3, 50.4;

50.2;

50.5;

51, 64 vsaka na tromestnem nivoju;

50, 60, 61, 62, 63, 72, vsaka na dvomestnem nivoju;

seštevek 74.11, 74.12, 74.13, 74.14;

seštevek 74.2, 74.3;

74.4 do 74.8, vsaka na tromestnem nivoju.

2. Spremenljivka osebe, ki delajo (št. 210), se prenese na dvomestni nivo razčlenitve klasifikacije NACE Rev. 1 za oddelke 50, 51, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 72 in 74.

3. Za oddelke 50, 51, 64 in 74 klasifikacije NACE Rev.1 lahko države članice, katerih dodana vrednost v teh oddelkih NACE Rev. 1 v danem baznem letu predstavlja manj kot 5 % celotne dodane vrednosti Evropske skupnosti, spremenljivko prihodki od prodaje posreduje na dvomestnem nivoju razčlenitve.

4. Za področje I klasifikacije NACE Rev.1 smejo tiste države članice, katerih dodana vrednost na področju I v danem osnovnem letu predstavlja manj kot 5 % celotne dodane vrednosti Evropske skupnosti, spremenljivko osebe, ki delajo (št. 120), posredovati samo na nivoju področja.

(g) Skrajni roki za posredovanje podatkov

Podatki spremenljivk se posredujejo v treh mesecih po koncu obdobja opazovanja.

(h) Pilotske raziskave

Prioritete za pilotske raziskave so naslednje:

1. zbirati informacije o plačah;

2. zbirati informacije o deflatorjih;

3. oceniti izvedljivost in ustreznost zbiranja podatkov o:

(i) turističnih agencijah, NACE Rev.1, skupina 63.3;

(ii) nepremičninah, NACE Rev.1, Oddelek 70;

(iii) dejavnosti izposoje, NACE Rev.1, Oddelek 71;

(iv) raziskavi in razvoju, Rev. 1 NACE, Oddelek 73;

(v) dejavnosti vodenja holdingov, NACE Rev.1, Razred 74.15;

(vi) NACE Rev. 1, Področja J, M, N in O;

4. pripraviti bolj podrobne razčlenitve;

5. oceniti možnosti bolj zgodnjega prenosa podatkov;

6. zbirati informacije o številu zaposlenih;

7. uporabiti enote KAU kot enote opazovanja;

8. zbirati kratkoročne podatke o nastankih in prenehanjih podjetij.

(i) Prvo obdobje opazovanja

Prvo obdobje opazovanja, za katero je potrebno posredovati podatke za vse spremenljivke, je prvo četrtletje 1998.

(j) Prehodno obdobje

Skladno s postopkom, predpisanim v členu 18, se za vse spremenljivke lahko dovoli prehodno obdobje petih let od datuma začetka veljavnosti uredbe.

--------------------------------------------------

Top