EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0048

Direktiva 98/48/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 20. julija 1998 o spremembi Direktive 98/34/ES o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov

OJ L 217, 5.8.1998, p. 18–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 021 P. 8 - 16
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 021 P. 8 - 16
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 021 P. 8 - 16
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 021 P. 8 - 16
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 021 P. 8 - 16
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 021 P. 8 - 16
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 021 P. 8 - 16
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 021 P. 8 - 16
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 021 P. 8 - 16
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 023 P. 282 - 290
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 023 P. 282 - 290
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 11 - 19

No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2015; razveljavil 32015L1535

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/48/oj

31998L0048Uradni list L 217 , 05/08/1998 str. 0018 - 0026


Direktiva 98/48/ES evropskega parlamenta in sveta

z dne 20. julija 1998

o spremembi Direktive 98/34/ES o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 100a in 213 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

v skladu s postopkom, določenim v členu 189b Pogodbe [3],

(1) ker je treba, da bi se spodbudilo nemoteno delovanje notranjega trga, zagotoviti čim večjo preglednost, kar zadeva prihodnje nacionalne predpise, ki urejajo storitve informacijske družbe, tako da se spremeni Direktiva 98/34/ES [4];

(2) ker bodo možnosti ponujanja storitev na daljavo, elektronsko in na zahtevo prejemnika storitev, ki jih ponuja informacijska družba, koristile veliko različnim storitvam v skladu s členoma 59 in 60 Pogodbe;

(3) ker območje brez notranjih meja, ki predstavlja notranji trg, omogoča ponudnikom takih storitev, da razvijejo svoje čezmejne dejavnosti, da bi povečali konkurenčnost, ter tako državljanom ponuja nove možnosti za prenos in sprejem informacij ne glede na meje, porabnikom pa nove oblike dostopa do blaga in storitev;

(4) ker se z razširitvijo področja uporabe Direktive 98/34/ES državam članicam ne bi smelo onemogočiti, da upoštevajo različne družbene, socialne in kulturne posledice, ki jih prinaša informacijska družba; ker zlasti uporaba procesnih pravil za storitve informacijske družbe, določenih v zgoraj navedeni direktivi, ne bi smela vplivati na ukrepe kulturne politike, zlasti na avdiovizualnem področju, ki jih države članice lahko sprejmejo v skladu z zakonodajo Skupnosti, ob upoštevanju njihove jezikovne različnosti, njihovih posebnih nacionalnih in regionalnih značilnosti in njihove kulturne dediščine; ker bi bilo treba z razvojem informacijske družbe v vsakem primeru evropskim državljanom zagotoviti ustrezen dostop do evropske kulturne dediščine, ki je na voljo v digitalnem okolju;

(5) ker Direktiva 98/34/ES ni namenjena uporabi v nacionalnih predpisih, ki se nanašajo na temeljne pravice, kot so ustavne določbe v zvezi s svobodo izražanja in še posebej svobodo tiska; ker ta direktiva prav tako ni namenjena uporabi v splošnem kazenskem pravu; ker se ta direktiva ne nanaša niti na sporazume, ki jih ureja civilno pravo, med kreditnimi institucijami, še zlasti na pogodbe o izvedbi plačil med kreditnimi institucijami;

(6) ker je Evropski svet poudaril potrebo po ustvarjanju jasnega in trdnega pravnega okvira na ravni Skupnosti zaradi spodbujanja razvoja informacijske družbe; ker pravo Evropske unije in zlasti predpisi, ki urejajo notranji trg in vključujejo tako načela Pogodbe kot sekundarne zakonodaje, že sestavljajo temeljni zakonski okvir za razvoj takih storitev;

(7) ker bi moralo biti mogoče prilagoditi sedanje nacionalne predpise, ki urejajo storitve, ki so trenutno na razpolago, tako da se upoštevajo nove storitve informacijske družbe, bodisi z zagotavljanjem boljšega varovanja splošnih interesov bodisi s poenostavitvijo takih predpisov, kadar njihovo področje uporabe ni v skladu s postavljenimi cilji;

(8) ker brez uskladitve na ravni Skupnosti lahko ta predvidljiva regulativna dejavnost na nacionalni ravni omeji svoboden pretok storitev in neovirano ustanavljanje in delovanje podjetij, kar bi vodilo k vnovični razdrobitvi notranjega trga, prenormiranju in neusklajenosti predpisov;

(9) ker je, da bi se zagotovilo resnično in učinkovito varovanje ciljev splošnega interesa, ki jih vključuje razvoj informacijske družbe, potrebno usklajeno stališče na ravni Skupnosti o vprašanjih v zvezi z dejavnostmi, ki imajo tako velik mednarodni pomen kot dejavnosti zgoraj navedenih novih storitev;

(10) ker za telekomunikacijske storitve že obstaja harmonizacija na ravni Skupnosti ali v nekaterih primerih sporazumi o medsebojnem priznavanju in ker trenutna zakonodaja Skupnosti določa prilagoditve, s katerimi se upoštevata tehnološki razvoj in ponudba novih storitev, in zaradi tega za večino nacionalnih predpisov v zvezi s telekomunikacijskimi storitvami ne bo veljala notifikacija v skladu s to direktivo, ker bodo sodili med izjeme iz člena 10(1) ali člena 1, točke 5 Direktive 98/34/ES; ker pa lahko nekatere nacionalne določbe, v katerih so posebej obravnavane zadeve, ki niso predmet zakonodaje Skupnosti, vplivajo na prost pretok storitev informacijske družbe in jih je v tem primeru treba notificirati;

(11) ker bi bilo za druga, še vedno ne dovolj znana področja informacijske družbe prezgodaj usklajevati nacionalne predpise z obsežno ali izčrpno harmonizacijo materialnega prava na ravni Skupnosti glede na to, da prihodnja oblika ali lastnosti novih storitev še niso dovolj znane, da na nacionalni ravni še ne poteka nobena določena dejavnost na tem področju in da na tej stopnji ni mogoče določiti potrebe po taki harmonizaciji in njene vsebine z vidika notranjega trga;

(12) ker je zato treba ohraniti nemoteno delovanje notranjega trga in preprečiti nevarnost vnovične drobitve, tako da se določi postopek zagotavljanja informacij, izvajanja posvetovanj in upravnega sodelovanja v zvezi z novimi osnutki predpisov; ker bo tak postopek med drugim pomagal zagotoviti, da se Pogodba in zlasti člena 52 in 59 Pogodbe pravilno izvajajo, in kadar je treba, da se odkrije kakršna koli potreba po varovanju splošnega interesa na ravni Skupnosti; ker bo učinek izboljšanega uresničevanja Pogodbe, ki ga omogoča tak informacijski postopek, zmanjševanje potrebe po predpisih Skupnostih samo na tiste, ki so nujno potrebni in sorazmerni z vidika notranjega trga in varovanja ciljev splošnega interesa; ker bo tak postopek omogočil podjetjem, da učinkoviteje izkoristijo prednosti notranjega trga;

(13) ker je namen Direktive 98/34/ES doseči enake cilje in ker je ta postopek učinkovit, saj je najobsežnejši za doseganje teh ciljev; ker se lahko izkušnje, pridobljene pri izvajanju zgoraj navedene direktive, in postopki, določeni v njej, uporabljajo za osnutke predpisov o storitvah informacijske družbe; ker je postopek, ki je določen v zgoraj navedeni direktivi, dobro uveljavljen med državnimi organi;

(14) ker v skladu s členom 7a Pogodbe notranji trg zajema območje brez notranjih meja, na katerem je zagotovljen prost pretok blaga, oseb, storitev in kapitala, in ker Direktiva 98/34/ES določa le postopek upravnega sodelovanja, ne pa harmonizacije materialnih predpisov;

(15) ker je zato sprememba Direktive 98/34/ES, tako da se uporablja za osnutke predpisov o storitvah informacijske družbe, glede na pravni okvir navedenih storitev najprimernejši način za učinkovito uresničevanje potrebe po preglednosti notranjega trga;

(16) ker bi bilo treba določiti notifikacijo zlasti za predpise, ki bi se lahko pojavili v prihodnosti; ker bi lahko storitve, ki se zagotavljajo na daljavo, elektronsko in na zahtevo prejemnika storitev (storitve informacijske družbe), glede na svojo raznolikost in razvoj v prihodnosti zahtevale in ustvarile največje število novih predpisov; ker je treba določiti ustrezne določbe za uradno objavo osnutkov predpisov, ki urejajo take storitve;

(17) ker bi bilo treba posebne predpise o začetku in nadaljevanju storitvenih dejavnosti, ki se lahko opravljajo na zgoraj opisan način, sporočiti tudi, če so vključeni v bolj splošne predpise; ker pa splošnih predpisov, ki ne vsebujejo določb, posebej namenjenih takim storitvam, ni treba uradno objaviti;

(18) ker so "predpisi o začetku in nadaljevanju storitvenih dejavnosti" predpisi, v katerih so določene zahteve v zvezi s storitvami informacijske družbe, kot so predpisi, ki se nanašajo na dobavitelje storitev, storitve in prejemnike storitev ter na gospodarske dejavnosti, ki se lahko zagotavljajo elektronsko, na daljavo in na zahtevo prejemnika storitev; ker so, na primer, predpisi o ustanovitvi dobaviteljev storitev, zlasti predpisi o odobritvenih ali licenčnih pogodbah, ustrezno obravnavani; ker je treba določbo, ki je posebej namenjena storitvam informacijske družbe, obravnavati kot tak predpis, tudi če je del splošnejše uredbe; ker pa ukrepi, ki se neposredno in individualno nanašajo na nekatere posebne prejemnike (kot so, na primer, telekomunikacijske licence), ne bodo obravnavani;

(19) ker so "storitve" po členu 60 Pogodbe, po precedenčnem pravu Sodišča, tiste storitve, ki se opravljajo odplačno; ker ta značilnost manjka pri dejavnostih, ki jih država opravlja v negospodarske namene v okviru svojih nalog zlasti na družbenem, kulturnem, izobraževalnem in pravnem področju; ker nacionalne določbe, ki se nanašajo na take dejavnosti, niso zajete v opredelitvi člena 60 Pogodbe in zato ne sodijo v področje uporabe te direktive;

(20) ker ta direktiva ne posega v področje uporabe Direktive Sveta 89/552/EGS z dne 3. oktobra 1989 o usklajevanju nekaterih določb zakonov in drugih predpisov, v državah članicah v zvezi z opravljanjem dejavnosti televizijskega oddajanja [5], kakor je bila spremenjena z Direktivo 97/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta [6], ali kakim kasnejšim predpisom;

(21) ker v tej direktivi niso obravnavani osnutki nacionalnih predpisov, katerih namen je prenesti vsebino direktiv Skupnosti, ki so veljavne ali bodo sprejete, ker se zanje že opravlja poseben pregled; ker zato v tej direktivi niso obravnavani niti nacionalni predpisi, s katerimi se prenaša Direktiva 89/552/EGS, kakor je bila spremenjena z Direktivo 97/36/ES, ali kakim kasnejšim predpisom, niti nacionalni predpisi, s katerimi se prenaša Direktiva 97/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. aprila 1997 o skupnem okviru za splošna dovoljenja in posamezne licence za telekomunikacijske storitve, ali ki so bili pozneje sprejeti na podlagi zgoraj navedene direktive [7];

(22) ker bi bilo treba določiti tudi izjemne primere, v katerih se lahko nacionalni predpisi, ki urejajo storitve informacijske družbe sprejmejo nemudoma, in ker je prav tako pomembno, da se ta možnost dovoli le za nujne primere, povezane z resnimi in nepredvidljivimi okoliščinami, kot so okoliščine, ki niso bile predhodno znane in katerih izvor ni mogoče pripisati nobenemu dejanju organov oblasti zadevne države članice, da ne bi ogrozili cilja predhodnega posvetovanja in upravnega sodelovanja, ki ju vključuje ta direktiva;

(23) ker je primerno, da država članica za dvanajst — ali po možnosti za osemnajst mesecev ob skupnem stališču Sveta — preloži sprejetje osnutka predpisa o storitvah le, če se ta nanaša na zadevo, ki spada na področje uporabe predloga za direktivo, uredbo ali odločbo, ki ga je Komisija že predložila Svetu; ker lahko Komisija določi to obveznost odložitve za ustrezno državo članico le, če osnutek nacionalnega predpisa vsebuje določbe, ki niso bistveno skladne s predlogi, ki jih je predložila Komisija;

(24) ker je določitev okvira za zagotavljanje informacij in organiziranje posvetovanj na ravni Skupnosti, kot je določeno v tej direktivi, prvi pogoj za dosledno in učinkovito udeležbo Skupnosti v dejavnostih, ki vključujejo zadeve v zvezi z regulativnimi vidiki storitev informacijske družbe v mednarodnem kontekstu;

(25) ker je primerno, da se v okviru delovanja Direktive 98/34/ES Odbor iz člena 5, posebej sestane, da bi pregledal vprašanja v zvezi s storitvami informacijske družbe;

(26) ker bi bilo treba nadalje opozoriti, da lahko, kadarkoli se mora nacionalni ukrep v fazi osnutka notificirati na podlagi kakega drugega predpisa Skupnosti, zadevna država članica lahko po tem predpisu o tem sporoči le enkrat in navede, da je to sporočilo hkrati tudi sporočilo za namene te direktive;

(27) ker bo Komisija na trgu redno pregledovala razvoj novih storitev na področju informacijske družbe, zlasti v okviru približevanja med telekomunikacijami, informacijsko tehnologijo in mediji, ter po potrebi prevzela pobudo za pravočasno prilagoditev predpisov, da bi spodbudila razvoj novih storitev v Evropi,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 98/34/ES se spremeni:

1. naslov se nadomesti z naslednjim:

"Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah informacijske družbe";

2. člen 1 se spremeni:

(a) doda se naslednja točka:

"2. "storitev";, katera koli storitev informacijske družbe ali katera koli storitev, ki se običajno opravi odplačno, na daljavo, elektronsko in na zahtevo prejemnika storitev.

Za namene te opredelitve pojmov:

- "na daljavo"; pomeni, da se storitev opravi, ne da bi bile stranke sočasno navzoče,

- "elektronsko"; pomeni, da se storitev pošlje na začetnem kraju in sprejme na cilju z elektronsko opremo za predelavo (skupaj z digitalnim zgoščevanjem) in shranjevanje podatkov ter se v celoti prenaša, pošilja in sprejema po žici, radijsko, z optičnimi ali drugimi elektromagnetnimi sredstvi,

- "na zahtevo prejemnika storitev"; pomeni, da se storitev opravlja s prenosom podatkov na posamezno zahtevo.

Okvirni seznam storitev, ki ne sodijo v to opredelitev, je prikazan v Prilogi V.

Ta direktiva se ne uporablja za:

- storitve radijskega oddajanja,

- storitve televizijskega oddajanja, ki so zajete v točki (a) člena 1 Direktive 89/552/EGS [8]

(b) točki 2 in 3 se preštevilčita v točki 3 in 4;

(c) doda se naslednja točka:

"5. "predpis o storitvah" je splošna zahteva v zvezi z začetkom in nadaljevanjem storitvenih dejavnosti v skladu s točko 2, zlasti določbe, ki se nanašajo na dobavitelja storitev, storitve in prejemnika storitve, razen vseh predpisov, ki niso posebej namenjeni storitvam, opredeljenim v zgoraj navedeni točki.

Ta direktiva se ne uporablja za predpise v zvezi z zadevami, ki jih ureja zakonodaja Skupnosti na področju telekomunikacijskih storitev, kot jih opredeljuje Direktiva 90/387/EGS [9]

Ta direktiva se ne uporablja za predpise v zvezi z zadevami, ki jih ureja zakonodaja Skupnosti na področju finančnih storitev, ki jih neizčrpno navaja Priloga VI k tej direktivi.

Ta direktiva, razen člena 8(3), se ne uporablja za predpise, ki jih določajo regulirani trgi ali ki so določeni za te trge v skladu z Direktivo 93/22/EGS ali ki jih določajo drugi trgi ali organi ali so določeni za druge trge ali organe, ki opravljajo funkcijo poravnave ali plačila za te trge.

Za namene te opredelitve pojmov:

- se predpis obravnava, kot posebej namenjen storitvam informacijske družbe, kadar je, ob upoštevanju razlogov za njegovo sprejetje in besedila, poseben namen in cilj vseh ali nekaterih posameznih določb predpisa urediti take storitve jasno in z določenim ciljem,

- se predpis ne obravnava, kot da je posebej namenjen storitvam informacijske družbe, če vpliva na take storitve le posredno ali postransko."

(d) točke od 4 do 8 se preštevilčijo v točke od 6 do 10;

(e) točka 9 se preštevilči v točko 11 in vsebuje naslednje besedilo:

"11. "tehnični predpis", tehnične specifikacije in druge zahteve ali predpisi o storitvah, skupaj z ustreznimi upravnimi določbami, katerih upoštevanje je formalno in dejansko obvezno pri trženju, zagotavljanju storitve, ustanovitvi dobavitelja storitve ali uporabi v državi članici ali njenem večjem delu, pa tudi zakoni in drugi predpisi držav članic, razen tistih, ki so določeni v členu 10 in prepovedujejo proizvodnjo, uvoz, trženje ali uporabo izdelka ali ki prepovedujejo opravljanje ali uporabo storitve ali ustanovitev dobavitelja storitve.

Dejanski tehnični predpisi so zlasti:

- zakoni in drugi predpisi države članice, ki urejajo tehnične specifikacije ali druge zahteve ali predpise o storitvah ali poklicne kodekse ali pravila obnašanja, ki pa se nanašajo na tehnične specifikacije ali druge zahteve ali na predpise o storitvah, skladnost s katerimi ustvarja domnevo o skladnosti z obveznostmi, ki jih nalagajo zgoraj navedeni zakoni in drugi predpisi,

- prostovoljni dogovori, pri katerih je pogodbena stranka država in ki v javnem interesu določajo skladnost s tehničnimi specifikacijami ali drugimi zahtevami ali predpisi o storitvah, razen predpisov v zvezi z javnimi naročili,

- tehnične specifikacije ali druge predpise o storitvah, povezane z davčnimi ali finančnimi ukrepi, ki s spodbujanjem izpolnjevanja takih tehničnih specifikacij ali drugih predpisov o storitvah vplivajo na porabo izdelkov ali storitev; tehnične specifikacije ali drugi predpisi, povezani z nacionalnimi sistemi socialnega zavarovanja, so izključeni.

Sem sodijo tehnični predpisi, ki jih določijo organi, ki jih imenujejo države članice in za katere mora Komisija sestaviti seznam do 5. avgusta 1999 *, v okviru Odbora iz člena 5.

Enak postopek se uporabi za spremembo tega seznama;"

(f) točka 10 se preštevilči v točko 12, prvi pododstavek pa vsebuje naslednje besedilo:

"12. "osnutek tehničnega predpisa"; je besedilo tehnične specifikacije ali druge zahteve ali predpisa o storitvah, vključno z upravnimi določbami, ki je sestavljen, z namenom sprejetja v obliki tehničnega predpisa, pri čemer je besedilo v pripravljalni fazi, ko se še vedno lahko bistveno spremeni;";

3. Člen 6 se spremeni:

(a) odstavku 1 se doda naslednji pododstavek:

""Odbor se sestane v posebni sestavi, da bi pregledal vprašanja v zvezi s storitvami informacijske družbe.";";

(b) doda se naslednji odstavek:

"8. Glede predpisov o storitvah se lahko Komisija in odbor posvetujeta s fizičnimi ali pravnimi osebami iz gospodarskih ali akademskih krogov, in kadar je mogoče, predstavniškimi organi, ki lahko dajo strokovno mnenje o družbenih in socialnih ciljih in posledicah kakršnega koli osnutka predpisa o storitvah, ter upoštevata njihovo mnenje, kadarkoli se to od njiju zahteva.";

4. Šesti pododstavek člena 8(1) se nadomesti z naslednjim besedilom:

"V zvezi s tehničnimi specifikacijami ali drugimi zahtevami ali predpisi o storitvah, navedenimi v tretji alinei drugega pododstavka točke 11 člena 1, lahko pripombe ali podrobna mnenja Komisije ali držav članic zadevajo le vidike, ki bi lahko ovirali trgovino ali pri predpisih o storitvah prost pretok storitev ali pravico do ustanavljanja in delovanja dobaviteljev storitev, ne pa proračunskih ali finančnih vidikov ukrepa.";

5. Člen 9 se spremeni:

(a) odstavka 2 in 3 se nadomestita z naslednjim besedilom:

"2. Države članice odložijo:

- sprejetje osnutka tehničnega predpisa v obliki prostovoljnega dogovora v smislu druge alinee drugega pododstavka točke 11 člena 1, za štiri mesece,

- sprejetje kakršnega koli drugega osnutka tehničnega predpisa (razen osnutkov predpisov o storitvah), brez poseganja v odstavke 3, 4 in 5, za šest mesecev,

od dneva, ko Komisija prejme sporočilo iz člena 8(1), če Komisija ali druga država članica v treh mesecih po zgoraj navedenem dnevu poda podrobno mnenje, da bi lahko predvideni ukrep ustvaril ovire za prost pretok blaga na notranjem trgu;

- brez poseganja v odstavka 4 in 5 za štiri mesece preložijo sprejetje kakršnega koli osnutka predpisa o storitvah od dneva, ko Komisija prejme sporočilo iz člena 8(1), če Komisija ali druga država članica v treh mesecih od zgoraj navedenega dneva poda podrobno mnenje, da bi lahko predvideni ukrep ustvaril ovire v prostem pretoku storitev ali svobodi ustanavljanja in delovanja dobaviteljev storitev na notranjem trgu.

Kar zadeva osnutke predpisov o storitvah, podrobna mnenja Komisije ali držav članic ne smejo zadevati katerega koli ukrepa kulturne politike, zlasti na avdiovizualnem področju, ki ga države članice lahko sprejmejo v skladu z zakonodajo Skupnosti ob upoštevanju njihove jezikovne raznolikosti, posebnih državnih in regionalnih značilnosti ter kulturne dediščine.

Zadevna država članica sporoči Komisiji, kakšen ukrep predlaga v zvezi z zgoraj omenjenimi mnenji. Komisija pošlje pripombe o teh predlogih.

V zvezi s predpisi o storitvah zadevna država članica obrazloži, kadar je primerno, zakaj ni mogoče upoštevati podrobnih mnenj.

3. Razen osnutkov predpisov o storitvah države članice preložijo sprejetje osnutka tehničnega predpisa za 12 mesecev od dneva, ko Komisija prejme sporočilo iz člena 8(1), če v treh mesecih po tem datumu Komisija izjavi, da namerava predlagati ali sprejeti direktivo, uredbo ali odločbo o tej zadevi v skladu s členom 189 Pogodbe.";

(b) odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:

"7. Odstavki od 1 do 5 se ne uporabljajo, kadar:

- mora država članica zaradi nujnih razlogov, ki jih povzročijo resne in nepredvidljive okoliščine v zvezi z zaščito javnega zdravja ali varnosti, zaščito živali ali ohranitvijo rastlin, zaradi predpisov o storitvah in tudi javne politike, zlasti zaščite mladoletnikov, pripraviti tehnične predpise v zelo kratkem času, da bi jih lahko takoj sprejela in uveljavila, pri čemer niso mogoči kakršni koli posveti;

- mora država članica zaradi nujnih razlogov, ki jih povzročijo resne okoliščine v zvezi z zaščito varnosti in neokrnjenosti finančnega sistema, zlasti zaščito deponentov, vlagateljev in zavarovanih oseb, takoj sprejeti in izvajati predpise o finančnih storitvah.

Država članica v sporočilu iz člena 8, navede razloge za nujnost sprejetih ukrepov. Komisija čim prej predstavi svoja stališča o sporočilu. Kadar se ta postopek neprimerno uporabi, Komisija sprejme ustrezne ukrepe. Komisija sproti obvešča Evropski parlament."

6. člen 10 se spremeni:

(a) prva in druga alinea odstavka 1 se nadomestita z naslednjim:

"— usklajujejo z zavezujočimi predpisi Skupnosti, kar ima za posledico sprejetje tehničnih specifikacij ali predpisov o storitvah,

— izpolnjujejo obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih sporazumov, katerih posledica je sprejetje skupnih tehničnih specifikacij ali predpisov o storitvah v Skupnosti;"

(b) šesta alinea odstavka 1 se nadomesti z naslednjim:

"— se omejijo na spreminjanje tehničnih predpisov v smislu točke 11 člena 1 v skladu z zahtevo Komisije, da bi odstranile ovire v trgovini ali pri predpisih o storitvah ovire v prostem pretoku storitev ali svobodi ustanavljanja dobaviteljev storitev.";

(c) odstavka 3 in 4 se nadomestita z naslednjim:

"3. Odstavki od 3 do 6 člena 9 se ne uporabljajo za prostovoljne dogovore iz druge alinee drugega pododstavka točke 11 člena 1.

4. člen 9 se ne uporablja za tehnične specifikacije ali druge zahteve ali predpise o storitvah iz v tretje alinee drugega pododstavka točke 11 člena 1.";

7. Dodata se prilogi V in VI, ki sta v prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 5. avgusta 1999. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice sporočijo Komisiji temeljne določbe nacionalne zakonodaje, sprejete na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Najpozneje dve leti od dneva, navedenega v prvem pododstavku člena 2(1), Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu oceno uporabe Direktive 98/34/ES, zlasti z vidika tehnološkega in tržnega napredka za storitve iz točke 2 člena 1. Najpozneje tri leta od dneva, navedenega v prvem pododstavku člena 2(1), Komisija, če je treba, Evropskemu parlamentu in Svetu predlaga revizijo zgoraj navedene direktive.

V ta namen Komisija upošteva morebitne pripombe, ki jih prejme od držav članic.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. julija 1998

Za Evropski parlament

Predsednik

J. M. Gil-robles

Za Svet

Predsednik

W. Molterer

[1] UL C 307, 16.10.1996, str. 11 inUL C 65, 28.2.1998, str. 12.

[2] UL C 158, 26.5.1997, str. 1.

[3] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 16. maja 1997 (UL C 167, 2.6.1997, str. 238), skupno stališče Sveta z dne 26. januarja 1998 (UL C 62, 26.2.1998, str. 48) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 14. maja 1998 (UL C 167, 1.6.1998). Sklep Sveta z dne 29. junija 1998.

[4] UL L 204, 21.7.1998, str. 37.

[5] UL L 298, 17.10.1989, str. 23.

[6] UL L 202, 30.7.1997, str. 1.

[7] UL L 117, 7.5.1997, str. 15.

[8] UL L 298, 17.10.1989, str. 23. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 97/36/ES (UL L 202, 30.7.1997, str. 1)";

[9] UL 192, 24.7.1990, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 97/51/ES (UL L 295, 29.10.1997, str. 23).

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA V

Okvirni seznam storitev, ki jih ne ureja drugi pododstavek točke 2 člena 1

1. Storitve, ki se ne opravljajo na daljavo'

Storitve, ki se opravljajo, ko sta fizično navzoča dobavitelj in prejemnik, četudi se pri tem uporabljajo elektronske naprave:

(a) zdravstveni pregledi ali zdravljenje v ambulantah z uporabo elektronske opreme, kadar je bolnik fizično navzoč;

(b) pregledi elektronskega kataloga v trgovini, kadar je stranka fizično navzoča;

(c) rezervacije letalskih vozovnic v potovalni agenciji po sistemu računalniškega omrežja, kadar je stranka fizično navzoča;

(d) elektronske igre, ki so na voljo v videoarkadah, kadar je stranka fizično navzoča.

2. Storitve, ki se ne opravljajo z elektronsko opremo

- Storitve z materialno vsebino, četudi potekajo po elektronskih napravah:

(a) avtomati za izdajanje denarja ali vozovnic (bankovci, železniške vozovnice);

(b) dostop do cestnih omrežij, avtomobilskih parkirišč itd., katerih uporaba se zaračunava, četudi so na vhodu ali izhodu elektronske naprave, s katerimi se nadzoruje dostop in/ali zagotavlja pravilno plačevanje.

- Posredne storitve: distribucija CD ROM-ov ali programske opreme na disketah.

- Storitve, ki ne potekajo po elektronskih sistemih za obdelavo ali popis:

(a) storitve govorne telefonije;

(b) storitve telefaksa ali teleksa;

(c) storitve, ki se opravljajo po govorni telefoniji ali faksu;

(d) zdravniški posvet po telefonu ali telefaksu;

(e) pravni posvet po telefonu ali telefaksu;

(f) neposredno trženje po telefonu ali telefaksu.

3. Storitve, ki se ne opravljajo na zahtevo prejemnika storitev

Storitve, ki se opravljajo s prenosom podatkov brez posamezne zahteve, ki jih sočasno prejme neomejeno število prejemnikov (prenos z enega na več krajev):

(a) storitve televizijskega oddajanja (vključno z delno televizijskimi storitvami na zahtevo), ki jih ureja točka (a) člena 1 Direktive 89/552/EGS;

(b) storitve radijskega oddajanja;

(c) teletekst (ki se oddaja po televiziji).

PRILOGA VI

Okvirni seznam finančnih storitev, ki jih ureja tretji pododstavek točke 5 člena 1

- Naložbene storitve

- Zavarovalniško in pozavarovalniško poslovanje

- Bančne storitve

- Poslovanje, povezano s pokojninskimi skladi

- Storitve, povezane s terminskimi posli in trgovanjem z opcijami

Take storitve vključujejo zlasti:

(a) naložbene storitve, navedene v prilogi k Direktivi 93/22/EGS [1]; storitve kolektivnih investicijskih podjetij,

(b) storitve, zajete v dejavnostih, za katere velja medsebojno priznavanje, navedeno v prilogi k Direktivi 89/646/EGS [2],

(c) poslovanje, zajeto v zavarovalniških in pozavarovalniških dejavnostih, navedenih v:

- členu 1 Direktive 73/239/EGS [3],

- Prilogi k Direktivi 79/267/EGS [4],

- Direktivi 64/225/EGS [5],

- Direktivi 92/49/EGS [6] in 92/96/EGS [7].

"

[1] UL L 141, 11.6.1993, str. 27.

[2] UL L 386, 30.12.1989, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 92/30/EGS (UL L 110, 28.4.1992, str. 52).

[3] UL L 228, 16.8.1973, str. 3. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 92/49/EGS (UL L 228, 11.8.1992, str. 1).

[4] UL L 63, 13.3.1979, str. 1.Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 90/619/EGS (UL L 330, 29.11.1990, str. 50).

[5] UL 56, 4.4.1964, str. 878/64. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena leta 1973 z Aktom o pristopu.

[6] UL L 228, 11.8.1992, str. 1.

[7] UL L 360, 9.12.1992, str. 1.

--------------------------------------------------

Top